föreläsningar och kurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "föreläsningar och kurser"

Transkript

1 Kompetensinventering PeDi- föreläsningar och kurser Elisabeth A Föreläsningar: Elevhälsa Kurser: Uk1 ÄLP, UK2, Uk3 F-6 Fritids, Specialpedagogisk verksamhet, Barn som utmanar skolan: Specialpedagogprogrammet Tina A Föreläsningar: Grundläggande färdigheter i läs- och skriv Kurser: F-6 Svenska, Speciallärar-/-pedagogprogrammen Svenska, Förskola Svenska Sofie A Kurser: F-3 Matematik 2 Dörte B: Föreläsningar: Livslångt lärande efter skoltiden, Om styrdokument (eng) Kurser: UK6, Speciallärarprogrammet Kurs 1och 2, Speciallärarspecialpedagogprogrammen Utvecklingsstörning Mats B Föreläsningar: Lek och lärande, Digitala verktyg, Matematik i förskolan Kurser: Grundlärarprogrammet, F-3, 4-6, Handledning av uppsatser (avancerad nivå), Förskollärarprogrammet; handledning av uppsatser, litteraturseminarier, seminarieledare Speciallärarprogrammet / Specialpedagogprogrammet; basgruppshandledning, handledare av uppsatser

2 Lisa B-B Föreläsningar: Kommunikation i matematikklassrummet ur ett bedömningsperspektiv Kurser: Bedömningskurs (fristående) Sofia B Föreläsningar: Individualisering Kurser: 4-6 Matematikdidaktik 2 Gunnel C Föreläsningar: Lärarprofessionen, Yrkesetik, Forskningsetik Jessica E Kurser: VAL/ULV Matematik Åsa E Föreläsningar: Läsförståelse, Problem kring läsförståelse, Dyslexi, Testkonstruktion, Enkät, Grundläggande statistiska metoder Kurser: Speciallärarprogrammet Läs-och skriv, Metodkurs Margareta E Föreläsning: Om matematikundervisning på lågstadiet Kurser: Matematiklärande Förskolan, Matematik F-3, Speciallärarprog. Matematik, Examensarbete Spec.lär/Spec.ped Anna-Lena E-G Föreläsningar: Specialpedagogik som verksamhetsområde och forskningsfält, Läs-och skrivsvårigheter/lärande/utveckling hos barn och vuxna, Didaktiska aspekter på undervisning gällande skriftspråk, Vuxna med skriftspråkliga svårigheter

3 Kurser: UK6, Yrkeslärarprogrammet, KPU, LU90-specialpedagogik, Specialpedagog- och speciallärarprogrammet Inger F Föreläsningar: Läs- och skrivsvårigheter, Barns språkutveckling, Läs- och skrivprocessen, Läs- och skrivinlärningsmetoder, Läsförståelse, Kartläggning av läs- och skrivförmåga Kurser: UK1 F-3, VAL Läs- och skriv Camilla F Föreläsningar: Mobbning Kurser: PA3, UK4 ÄLP, UK5-F-3 och 4-6 Karin F-F Föreläsningar: Kvalitativ metod: datainsamling och analys, Specialpedagogisk verksamhet, Teorier inom grupp- och socialpsykologi, Grupp-och ledarskap Kurser: Metodkurs Master i PA, Fristående kurs IKK om ledarskap, Specialpedagog-och speciallärarprogrammen: Vetenskapsteori och forskningsmetod Agneta G Föreläsningar: Formativ och summativ bedömning, Allmändidaktik, Samhällsvetenskapernas didaktik, allmändidaktik samt samhällskunskap för F-6 Kurser: UK1, UK2 och UK3, VFU och de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Undervisningens didaktiska processer (KPU) och Att leda och handleda didaktiska processer (KPU) samt Bedömning och betygssättning i didaktiska processer (KPU) Stefan G Föreläsningar: Läs- och skrivsvårigheter, Läs-och skrivutveckling, Dyslexi, Språkutveckling, Kognitiv psykologi, Perception och uppmärksamhet, Minne, Tänkande och problemlösning, Utvecklingspsykologi

4 Kurser: Speciallärar-specialpedagogprogrammet, F-3; Svenska Simon H Föreläsningar: Effektiv undervisning, Synligt lärande, Kritiskt tänkande, Formativa bedömningsstrategier, Allmändidaktik Kurser: UK3 ÄLP Lotta H Föreläsningar: Funktionshinder som normalitet och avvikelse, Specialpedagogiska begrepp och perspektiv (sv. och eng), Funktionshinder i ett historiskt perspektiv, Sociala problem och förhållanden, Att skriva akademisk text, Äldre och åldrande - sociala, kulturella och historiska perspektiv, Kvalitativ innehållsanalys Kurser: Speciallärarprogrammet, Specialpedagogprogrammet, Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6: UK 6, Specialpedagogik, Introduktion till specialpedagogik Glenn H Föreläsningar: Skolutveckling, Ledarskap, Rektorers/lärares arbete, Lärprocesser, Skolan som organisation, Yrkeskunnande och VFU, Forskning som förhållningssätt, Handledning Ingrid H Föreläsningar: Språklig medvetenhet, Läsprocessen och dess delar, Läsförståelse Kurser: F-3 Läs och skriv, Förskola: Läs- och skriv, Utepedagogik: Läs-och skriv Magnus J Föreläsningar: Språk och språkutveckling hos yngre barn, Vad är läsning och skrivning Kurser: Examensarbete 1 F-3, UK1 4-6, UK3 4-6, UK3 Förskola, UK3 Fritids, UK5 Förskola/Fritids, Skriftspråklig utveckling Förskola, Sv 4-6 (IKK), F-3 Sv

5 Tobias J Föreläsningar: Provkonstruktion, Samhällsvetenskaplig didaktik, Betyg Kurser: Uk1 ÄLP, UK3 ÄLP, UK1 Fritids Olga K Föreläsningar: Barn-vuxna samtal, makt och kommunikation. Kurser: Specialpedagogisk verksamhet, Undervisningens specialpedagogiska dimensioner och UK4. Susanne K-S Föreläsningar: Internationalisering och samarbete, Internationalisering-perspektiv inom specialpedagogik, Enkät, SNE in an international perspective, Multiprofessional collaboration in school, Student health, Gender in education and higher education, Genusintegrering i förskola - en internationell utblick, Skola och utbildning i Japan Kurser: UK2 (grundlärar-förskollärarprogrammet, ÄLP), UK4 (ÄLP), UK7 (Fritidshem), Utbildningsvetenskap som kunskapsområde och forskningsfält, Forskning- och utvecklingsarbete i skolan (Intro- och metodkurs i Masterprogram PA), Mångfaldskunskap, Basgruppshandledning (Specialpedagogiskt verksamhet; specialpedagogprogrammet) Åsa L Föreläsningar: Individens lärprocesser och lärande, Sociala relationer, Barns lek (Försk) Kurser: UK3 F-3, UK8 F-6, Samverkansprocesser Förskola Annika L Kurser: UK1, UK2, UK3 ÄLP, Basgruppshandledning Speciallärarspecialpedagogprogrammet Henrik L Kurser: UK4 (ÄLP)

6 Håkan L Föreläsningar: Utvärdering, Lärarprofessionen ur ett utbildningssociologiskt perspektiv, Medier, massmedier och lärarprofessionen Kurser: UK4, UK7 (ÄLP) Anders M Föreläsningar: Lärare och elevers kunskaper och lärande, Lärares kunskaper och arbete Kurser: VAL, Examensarbetet, KPU Tove M Kurser: Basgrupp Spec.ped. Ann-Marie M Föreläsningar: Samverkan i förskola och skola, Relationen hem/skola/särskola, Förskola och skola som institutioner, Barn som lever i psykosocial utsatthet, Utvecklingssamtal i förskolan, Etnografisk metod, Problem, urval, kvalité- introduktion till forskningsmetodik, Relationen hem-särskola Kurser: Specialpedagog-speciallärarprogrammet, UK6 KPU, UK6 ÄLP Leif M Föreläsningar: Saklig och rättvis bedömning, Inlärningspsykologi, Skinner, Bandura Kurser: UK2, UK3 ÄLP, PA3 VAL och ULV, Forskningsmetodik VAL och ULV, Masterprogrammet i Ped.Arb. Ingrid O Föreläsningar: Specialpedagogikens framväxt, Integrering eller inte, Om forntiden, Om vikingatiden, Skolans styrning Kurser: Särskolekurser, Kurser inom specialpedagogik, Samhällsvetenskapligt tema

7 Ulla-Britt P Föreläsningar: Dyslexi (eng), Läs-och skrivförståelse, Etik i förhållande till specialpedagogik, Läs- och skriv, Varför läser inte våra ungar? Kurser: Special education in a Swedish context Joakim S Föreläsningar: Bedömning i matematik, Den skicklige matematikläraren, Matematik och känslor, Matematikångest, Att vara medveten om sin matematikundervisning, Vad är skolmatematik Kurser: Speciallärarprogrammet: Villkor för matematik, Matematikutveckling, Matematiksvårigheter, Fritids, F-6: Matematik, Bedömning (fristående), Intervention och prevention inom matematik (fristående) Marcus S Föreläsningar: Observation som metod, Etnografi, Vetenskapligt skrivande, Ledarskap, Simuleringar, Elevers störande beteenden Kurser: Specialpedagog-speciallärarprogrammet: Specialpedagogisk verksaphet Monica S Föreläsningar: Interkulturellt perspektiv på skola, Interkulturell teori Kurser: PA3, Migration och kulturmötet (fristående) Mats S Föreläsningar: Utbildningshistoria, Yrkeslärarnas historia, Skolämneshistoria, Didaktik, Läroplansteori, barn-och ungdomshistoria Kurser: UK1 F-6, UK2 F-3, UK4 F-6, UK4 Fritids, UK2 Yrkeslärare, Samhällsvetenskapligt tema, Master i PA Att undervisa i ett ämne/didaktik, KPU, BVG, Speciallärarprogrammet, Basgruppshandledare, Examensarbete 1 Samhällsorienterade ämnen

8 Barbro S Föreläsningar: Särskolan; organisation och historik, Vad är utvecklingsstörning, Alternativ kompletterande kommunikation, En skola för alla Kurser: Speciallärar-/specialpedagogprogrammen, Uk6 Förskolan, F-3, 4-6 Pether S Föreläsningar: Aritmetik, Taluppfattning, Matematiksvårigheter, Bedömning i matematik Kurser: Förskola Matte, F-6 Matte, ULV/VAL Matte, Grundläggande färdigheter i matte Ragnhild S Föreläsningar: Skolans organisation och styrning, Elevinflytande Kurser: KPU; Skolans samhällsuppdrag och organisation Cecilia S Föreläsningar: Learning studies, Kollegialt lärande Kurser: F-3 Matematik, 4-6 Matematik, 4-6 Examensarbetet, Speciallärarspecialpedagogprogrammet Matematik Andrzej S Föreläsningar: Sociala processer; Konflikter, Ledarskap i klassrummet, Metodföreläsningar; opposition produktion och konsumtion, Kvalitativ analys, Vetenskapsteori, Den kvalitativa metodens mångfald; Fenomenologi, Grounded Theory, Lärande, undervisning och utveckling; Teorier om lärande, Motivation för lärande, Språk-tänkande och lärande, Grundläggande pedagogiska modeller, Identitetsutveckling, Utvecklingsekologosk teori Kurser: PA3, UK2 ämnes, Grupprocesser med inriktning mot konflikthentering (frostående) Pedagogikens klassiker (forskarutb)

9 Maria T Föreläsningar: Allmän utbildningshistoria och om yrkesutbildningens historia utifrån de pedagogiska frågorna såsom utbildning till vem, varför och hur/var? ur främst ett klassperspektiv (differentieringsfrågan), Skolans organisation och styrning Kurser: ÄLP UK1, KPU Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer YLP UK2, "Akademiskt kunnande" - en strimma om läsning av akademiska texter och om att skriva akademiskt Mikael T Föreläsningar: Metodföreläsningar (IPA, CA, DA), Vetenskapsteori, Forskningsdesign, Observation, Intervju, Klassiket (Piaget, Skinner, Bandura, Vygotski, Freud) Anknytning, Motivation Kurser: UK2, UK3, UK5 (ÄLP), Psykologi 3, Kognitionsvetenskap (kval.met), Psykologprog. (kval.met) Robert T Föreläsningar: Mobbning, Sociala relationer (socialpsykologi) i skola, förskola och på fritids, Värdepedagogik i skolan, Grounded Theory, Studiemotivation Kurser: UK5 F-6, Mobbningskurs (fristående), Kvalitativ analys Master i PA, Grounded Theory Forskarutbildn. Anja T Föreläsningar: Learning studies och variationsteori, Kollegialt lärande, Skriftliga omdömen i de tidigare åren Kurser: UK2 (F-6, ÄLP Chris W Föreläsningar: Tala-/läs-/skrivföreläsningar Kurser: Speciallärarprogrammet Svenska

10 Ann-Sofi W Föreläsningar: Lärares arbete i praktiken, Lärares yrkesutveckling, Lärteorier - en översikt, Konstruktivismen: individuell och social (Piaget och Vygotski) Kurser: UK 2 F-6, PA3, Pedagogiskt arbete i teori och praktik Masterutb i PA, Undervisning och lärande Masterutb. PA Jörgen Ö Föreläsningar: Inlärningspsykologi Rickard Ö Föreläsningar: Matematiksvårigheter, Inlärningsteori, Beteendeanalys, Elevhälsa inriktad mot skolpsykologi Kurser: Fritidshem Specialpedagogik

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1901 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY302 Kursplanen

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november

Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november KALLELSE Nr 7:2014 Grundutbildningsutskottets 2014-11-12 MDH 1.1-21/14 ordförande Kallelse till grundutbildningsutskottets sammanträde den 19 november 2014 Plats: Konferensrum L370 i hus Verktyget i Eskilstuna

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer

FORSKNING PÅGÅR _ individens lärande

FORSKNING PÅGÅR _ individens lärande FORSKNING PÅGÅR _ individens lärande Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet 2013 Värt att notera I serien Forskning pågår kan du läsa om utbildningsvetenskaplig forskning

Läs mer

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE

FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE LÄRARE GÖR DIG REDO FÖR FRAMTIDENS SKOLA! FÖRSKOLLÄRARE GRUNDLÄRARE förskoleklass och årskurs 1-3 årskurs 4-6 ÄMNESLÄRARE gymnasieskola Med behörighet även för grundskolan årskurs 7-9 SPECIALLÄRARE MUSIKLÄRARE

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan.

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan. HÖGSKOLAN I GÄVLE Protokoll, Institutionsstyrelsen Institutionen för Pedagogik, didaktik 4(6) 2007-06-12 och psykologi /agf Tid Tisdagen den 12 juni Plats Högskolan i Gävle, 31:470 klockan 09:00-12.00

Läs mer

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping Förskolan ett omsorgsfullt lärande 15 16 oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings

Läs mer

KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009

KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009 1(10) Lärare som ingår i kursteamet: Joakim Samuelsson Cecilia Sveider Ingrid Häggström (IH) Margareta Lindkvist (ML) Christina Wiklund CW) Övriga lärare: KURSÖVERSIKT LIGFB2 Vt 2009 Detta är endast en

Läs mer

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Konferensen Lika värde

Konferensen Lika värde KONFERENSEN LIKA VÄRDE FORUM FÖR SPECIALPEDAGOGIK l til Välkommen Konferensen Lika värde Årets mötesplats för dig som är intresserad av specialpedagogik och forskning. 3 4 februari 2014 i Örebro Konferensen

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra?

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

Litteratur för fortbildning BEDÖMNING, ÄMNES- KUNSKAP & LÄRPROCESS

Litteratur för fortbildning BEDÖMNING, ÄMNES- KUNSKAP & LÄRPROCESS Litteratur för fortbildning BEDÖMNING, ÄMNES- KUNSKAP & LÄRPROCESS Bedömning & betygssättning Författarkrönika på Min största drivkraft är att jag vill medverka till att fler elever blir inbjudna att lära

Läs mer