Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från torrt till vått. Prövning enligt miljöbalken"

Transkript

1 Från torrt till vått Prövning enligt miljöbalken

2 Kammarkollegiet är en myndighet som för det allmännas talan i miljödomstolen. Talan gäller tillståndsprövningar, omprövningar och återkallelser av tillstånd enligt vad som anges i miljöbalken.

3 Vattenkraftverk och dammar Vattenanläggningar som t ex dammar och vattenkraftverk och den vattenverksamhet som bedrivs vid dessa anläggningar har en negativ påverkan på vattenmiljön. För att undvika eller minimera denna påverkan krävs att fysiska åtgärder genomförs. Fiskvägar och minimitappningar till naturfåror är exempel på sådana åtgärder. Dessa är i de allra flesta fall nödvändiga för att miljöbalkens hänsynsregler och miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Fysiska åtgärder beslutas av mark- och miljödomstolarna efter prövning enligt miljöbalken. Tillståndsprövningar, fortsatt prövning av latenta villkor, återkallelser eller omprövningar är de mål som prövas av domstolarna och där Kammarkollegiet kan föra talan. Ärenden om omprövning och återkallelser kan väckas hos Kammarkollegiet genom anmälan från tillsynsmyndigheterna.

4 Framtagande av underlag Det underlag som presenteras för miljödomstolen vid återkallelse av tillstånd eller omprövning bör vara verifierbart och välutrett. Det ska tydliggöra orsakssambandet mellan vattenverksamheten, miljökvalitetsnormen/hänsynsreglerna, fysiska åtgärder och resultatet. Behovet av åtgärden ska framgå liksom vilka risker det kan innebära för miljön om tillståndet inte återkallas eller omprövas. Varje verksamhetsutövare är skyldig enligt lag att redovisa vilken påverkan verksamheten har på miljön. Detta görs genom så kallad egenkontroll. Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som gör bedömningar hur pass väl denna tillämpas och hämtar uppgifter om egenkontrollprogrammet utifrån vad som anges i miljöbalken. Information om vem som bedriver verksamheten, kontaktuppgifter, egenkontrollprogrammet, verksamhetens drift och dess miljöpåverkan samt vilka villkor som finns om miljöhänsyn ska framgå av varje verksamhets underlag till egenkontrollen. Underlag i form av beskrivningar av anläggningarnas funktioner, undersökningar i miljön, naturvärdesinvesteringar, behovet av fysiska åtgärder och riskerna för miljön att vidta åtgärderna och övriga konsekvenser kan tas fram genom länsstyrelsens tillsyn. Detta kan till exempel gälla behovet av tappning i en naturfåra där det saknas villkor att verksamhetsutövaren ska tappa vatten.

5 Ansökan till mark- och miljödomstolen När underlaget är klart upprättas ett förslag till ansökan om omprövning eller återkallelse till mark- och miljödomstolen. En ansökan bör innehålla följande delar: Tillståndshavarens namn och adress Sökandens namn och adress Vad ansökan omfattar (kortfattad mening) Yrkandet vilket tillstånd myndigheten begär att mark- och miljödomstolen ska återkalla eller ompröva Förslag till villkor nya eller ändrade regler Grunder vilka bestämmelser i miljöbalken som den sökande anser att mark- och miljödomstolen ska tillämpa Särskilt om underlaget Dom eller domar bör skickas med som bilaga, för att domstolen ska kunna veta vilket tillstånd som ska prövas. Detsamma gäller information om vad som gör att den nu pågående vattenverksamheten utgör ett problem för miljön, hur denna kan ombesörjas och vilka fysiska åtgärder som behöver vidtas för att nå gällande mål. Ritningar/tekniska beskrivningar ska bifogas för att utvisa att det överhuvudtaget är möjligt att anlägga åtgärden. Det är verksamhetsutövaren som sedan har ansvaret för detaljprojektering. Sökanden är dock skyldig att redogöra för de uppskattade kostnaderna för åtgärderna och deras framtida drift och underhåll.

6 Ytterligare uppgifter i ansökan Redogörelse för om någon annan än verksamhetsutövaren kommer att påverkas negativt av de förändringar som föreslås och i så fall vilka det är (namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning). Ansökningsavgiften kan betalas i förskott eller ske efter att mark- och miljödomstolen lämnat beslut om avgiften. Förslag på person som ska förvara handlingarna åtkomliga för allmänheten, så kallad aktförvarare (vanligen en person på kommunens expedition). Handläggningen Innan myndigheten upprättar en ansökan kan frågan om återkallelsen eller omprövningen av tillstånd skickas på remiss till berörda myndigheter, organisationer, enskilda och verksamhetsutövare. Detsamma gäller förslag till ansökan. En remiss kan innebära att underlaget för ansökan kan justeras eller kompletteras, vilket underlättar handläggningen i domstolen.

7 Efter att ansökan kommit in till mark- och miljödomstolen kontrollerar domstolen om ansökan innehåller den information och det underlag som behövs och meddelar sedan kungörelse. Efter att synpunkter inkommit till domstolen och sökanden fått bemöta dessa sker vanligen en förhandling där underlaget ska presenteras. Vanligen önskar även domstolen att se platsen för verksamheten. Efter förhandlingen meddelas sedan en dom där de nya eller ändrade villkoren ingår. Kontakt Mer information och kontaktuppgifter finns att ta del av på

8 Box 2218, Stockholm Besök Birger Jarlsgatan 16 Telefon Fax

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning Tillsyn av vattenkraftverk och dammar Slutredovisning 2014-05-08 Rapportnummer 2014:1 Bild framsida Vattenkraftverk i Emåns huvudfåra i Järnforsen, Hultsfreds kommun. Foto: Jakob Bergengren Huvudmän Länsstyrelserna,

Läs mer

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 februari 2010 Åsa Torstensson Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

DOM 2013-11-06 Stockholm

DOM 2013-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2013-11-06 Stockholm Mål nr M 4093-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE Blaikengruvan

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

BESLUT 2012-01-24 Stockholm

BESLUT 2012-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 BESLUT 2012-01-24 Stockholm Mål nr M 568-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Kammarkollegiet,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Ekonomisk säkerhet enligt miljöbalken Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juni 2011 T 5420-08 KLAGANDE Boliden Mineral AB Box 44 101 20 Stockholm Ombud: Advokaterna PM och FT MOTPARTER 1. Naturvårdsverket 106

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer