NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer"

Transkript

1 NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen

2 Förstudie New Bright Future 1. Inledning och bakgrund Sverige tar årligen emot ett stort antal flyktingar som flyr för sina liv i hopp om en tryggare tillvaro. Det finns ett utbrett behov av att arbeta med att integrera och inkludera dessa människor i det svenska samhället och arbetslivet. En stor del av de människor som kommer till Sverige har en akademisk utbildning och innehar värdefull kompetens, som inte tillvaratas på den svenska arbetsmarknaden. Dock finns idag ingen tillräckligt effektiv process för att arbeta med att matcha rätt kompetens med rätt företag. Nyetablerade svenskar riskerar därför att hamna i arbeten de är överkvalificerade för eller att hamna i långvarigt utanförskap. Samtidigt efterfrågar många företag kvalificerad arbetskraft, något som blivit en bristvara på den svenska arbetsmarknaden. Det finns dock ett överflöd av kompetens i form av invandrad, kvalificerad arbetskraft. Varför anställer svenska företag inte nyetablerade svenskar med akademisk bakgrund? Anledningen tros vara att finns fördomar mot kvalitén på utländska utbildningar, det vill säga att dessa inte följer svensk standard och därmed är svåra att validera. Strängnäs kommuns operativa avdelning Strängnäs Business Park (vidare SBP) tillsammans med Arbetsförmedlingen i Strängnäs avser ta ett gemensamt krafttag för att verka för integration och tillvarata den invandrade kompetens som finns i regionen. Gemensamma efterforskningar visar att nyetablerade svenskar har svårt att skaffa ett arbete som matchar deras kompetens och utbildning på grund av att deras utbildning inte anses tillräcklig i svenska mått mätt. Det handlar exempelvis om att en ingenjör måste läsa till 1,5-3 år i Sverige (exklusive svenskundervisning) för att få utbildningen validerad och få ut en svensk examen. Samtidigt vill många nyetablerade svenskar starta eget företag, men har begränsat nätverk och har låg kunskap om att driva företag i Sverige. Parallellt finns ett ökat behov hos företag att anpassa sig efter en snabbt föränderlig omvärld genom att ständigt förbättra sina processer och sin verksamhet. Med fokus på nyetablerade svenskars behov och företagens utmaningar ämnar SBP och Arbetsförmedlingen genomföra en förstudie med avsikt att skapa ett värdeskapande, bestående koncept. Förstudien sker i form av ett skarpt projekt som för deltagarna innefattar personlig utveckling, utbildning, praktik, ömsesidigt lärande, hälsa och nätverkande. Förstudien avser undersöka hur företag kan få tillgång till rätt kompetens på rätt plats och hur nyanlända människor kan få en förbättrad hälsa, ökad kompetens och integreras i det svenska samhället på ett värdigt sätt. Processen består av tre steg och förklaras under rubrik 6. Förstudien ämnar starta i under K och fortgå i ca fem månader. 2

3 2. Aktörer SBP är en del av Strängnäs kommun och erbjuder en mötesplats för företagsutveckling och entreprenörskap i Strängnäs kommun och Stockholmsregionen. SBP hjälper idéer, individer och företag att växa i Strängnäs kommun genom att sammanföra entreprenörer och idébärare med näringslivsaktörer och nätverk som erbjuder olika typer av rådgivning, affärsutveckling och finansiering. En av SBP:s viktigaste strategier är att Öka möjligheter för affärs- och kompetensutveckling. Inom ramen för denna förstudie utgår SBP från individers drivkraft där SBP matchar kompetens med marknadens behov. Mångfald berikar affärerna och gynnar regionens tillväxt. Arbetsförmedlingen har som huvuduppdrag att jobba med etablering av nyanlända svenskar. Organisationen har sett att arbetet med den här gruppen har utökats i väsentlig omfattning i takt med den ökande flyktingsströmmen de senaste åren. De ser även att det finns en bred kompetens hos dessa människor, framförallt hos de som anlänt under den närmsta tiden. Det bedöms att dessa nyetablerade svenskar mycket väl utgör en resurs på svenska arbetsmarknaden, men trots att de är välutbildade tar det alldeles för lång tid från att de får sitt permanenta uppehållstillstånd till att de kommer ut i arbete. Arbetsförmedlingen vill genom detta projekt öka nyetablerades möjligheter att lära känna svensk arbetsmarknad samt få tillgång till ett verksamt och aktivt nätverk som i många fall utgör grunden för en snabb integration. 3. Syfte Strängnäs kommun (Strängnäs Business Park) kommer i samarbete med Arbetsförmedlingen samt i samverkan med den Lokala Samverkansgruppen (LSG) i Strängnäs att inleda en förstudie för att kunna skapa en plattform för nyanlända flyktingar och invandrare. Syftet med plattformen är att ge fler nyanlända en introduktion till arbetslivet, ett bredare kontaktnät i samverkan med lokala företag i Strängnäs och värdefull kunskap om ständiga förbättringar. Syftet är även att skapa synergieffekter där företag får tillgång till nya perspektiv, adderad tvärfunktionell kunskap och möjlighet till att tillvarata rätt kompetens. 4. Mål Målet med förstudien är att generera tillräckligt med kunskap och förståelse för att ta fram underlag för en EFS-ansökan och göra detta till ett återkommande projekt med en hållbar process. Målsättningen är att nyetablerade svenskar ska erhålla: - Utökat nätverk - Utbildning som ger uppdaterad och efterfrågad kunskap om Ständiga förbättringar, Innovation samt Personligt ledarskap 3

4 - Förbättrad hälsa (utifrån det nya hemlandet) - Kompetensmatchad praktik för att kunna omsätta nya kunskaper i skarpt läge - Nya referenser Målsättningen är att företag i regionen som tillhandahåller praktikplatser får: - Möjlighet att få rätt kompetens på rätt plats via kvalificerad arbetskraft - Tvärfunktionella team - 2*4h utbildning i Ständiga förbättringar från konsult - Praktiskt utövande av lärdomar på plats av praktikant - Användbara Leanverktyg presenteras och implementeras direkt in i verksamheten - Skapa samhällsnytta genom att bidra till integration i regionen 5. Målgrupp Människor som flytt/invandrat till Sverige med permanent uppehållstillstånd, förslagsvis med akademisk utbildning. Ytterligare krav är företrädesvis D-nivå i SFI. Förstudien ämnar omfatta deltagare. 6. Förstudiens process Förstudien innefattar en process i tre steg vilket visualiseras i modellen nedan. Därefter förklaras stegen ingående var för sig. Ansvarig processledare har fortlöpande under processen en nära relation med deltagarna för att fördjupa kunskapen om deras behov samt agera stöd. 1. Personligt ledarskap & hälsa Individ 2. Utbildnig och praktik Grupp 3. Entreprenörskap, arbete, studier Samhälle Figur 1. Förstudiens process. 4

5 Steg 1. Individ - Personligt ledarskap och hälsa Det första steget, Personligt ledarskap, omfattar 4 veckor och innehåller personlig coachning med fokus på att stärka självförtroendet hos målgruppen. Steg 1 leds av en konsult med gedigen erfarenhet och innefattar framtagandet av kompetenskartor. Detta för att arbeta med det personliga ledarskapet, styrkor och utvecklingsområden för att förbereda personen för steg 2. Språkstöd finns närvarande under samtliga utbildningstillfällen. Processledaren söker parallellt praktik åt deltagarna utifrån de kompetenskartor som tagits fram för att kunna matcha rätt praktikant med rätt företag. Företagen erbjuds utbildning i Lean Ständiga förbättringar mot att ta emot praktikanter. Detta både för att motivera företagen att ta emot praktikanter och för att lättare kunna förstå och ta till vara den kunskap som praktikanten bidrar med till verksamheten. Att tillsätta kompetensmatchade praktikplatser beräknas ta minst fyra veckor. Medan deltagarna får arbeta med Personligt ledarskap kommer de även att få lära sig om svensk kultur och lära sig om Sörmland genom konceptet Like a Swede. Dessa veckor ämnar utgå från ett hälsoperspektiv med syfte att ge deltagarna en förståelse om vad hälsa i det nya hemlandet innebär. Projektgruppen ser ett stort behov att få in hälsoperspektivet i projektet. Det finns en ambition att få tillstånd ett djupare samarbete med vården för att öka kunskapen och förebygga ohälsa hos målgruppen. Det är grundläggande att deltagarna ser hälsa som en viktig parameter för att kunna må bra i sin nya situation i samhället. Steg 2. Grupp Kompetensutveckling Det andra steget innehåller utbildning och praktik som löper parallellt under tio veckor. Delarna förklaras nedan: Utbildning Individerna får ta del av 18 dagars utbildning i Lean Ständiga förbättringar och alternera tre dagars teori med 1-2 veckors praktik. Detta för att kunna implementera nyvunnen kunskap på en kompetensmatchad praktikplats, med ömsesidigt lärande mellan företag och praktikant samt skapa förutsättningar för nätverkande. 5

6 Figur 2. Utbildning och praktik. Stor vikt läggs vid den praktiska delen av att utveckla organisationer och människor. Traditionella Leanverktyg kombineras med beteendevetenskapliga teorier om engagemang och innehåller bland annat följande moment: Visualisering Framtidsspråkets kraft Förbättra organisationskulturer Drivkrafter, förmågor, olikheter Bygga team Flödeseffektivitet Förbättra processer Närvarande ledarskap Undervisningen är upplagd för att bygga nätverk genom grupparbeten där utbildningen stärker gruppkänslan hos individerna samt ger individen möjlighet att skapa en större förståelse om sig själv och lär sig förstå andra genom att förstå sig själv. Språkstöd finns med under samtliga tillfällen i steg 2. Praktik Under praktiken kopplas deltagarnas kompetens till företagets verksamhet. Baserat på den nyvunna kunskapen från utbildningen utförs övningar på praktikplatsen vilket skapar värde för företagen som får nya perspektiv på sin verksamhet. Att som nyetablerad praktisera på ett företag skapar förutsättningar för nätverk och anställningsmöjligheter. Deltagarna lär känna hur det är att arbeta och ha en anställning i Sverige. Dessutom skapas alternativa karriärvägar, något som kanske inte är möjligt utan praktik. 6

7 Steg 3. Samhälle - Studier, entreprenörskap eller arbete Efter Steg 2 har deltagarna ökat sina förutsättningar för att fullfölja en av följande vägar: 1. De har fått ökat självförtroende och bättre svenska språkkunskaper. De kan då välja att studera vidare för att kunna komplettera de studiedelar som fattas för att kunna verka inom ett yrkesområde i Sverige och därmed få sin utbildning validerad. Genom arbetsförmedlingens redan upparbetade kontakt med Stockholms universitet och deras studievägledare erbjuds stöd och hjälp att hitta rätt utbildning. 2. De vill bli entreprenörer och starta eget företag. Efter att ha fullföljt utbildningen och praktiken har deltagarna utökat sitt nätverk vilket skapar goda möjligheter för att lyckas med entreprenörskap. Dock återstår kunskapen om hur man driver företag i Sverige. Strängnäs Business Park erbjuder en kostnadsfri kurs för nyetablerade svenskar i att driva företag i Sverige. 3. En tredje ingång kan vara att praktikplatsen leder till en anställning, eller att referensen från praktiken leder till en anställning på ett annat liknande företag. Fortlöpande under hela förstudien sker utvärdering av deltagarnas upplevelser och förbättringsförslag. Processledarens roll handlar mycket om att stötta deltagarna och fånga upp deras tankar och behov. Efter utbildning och praktik sker en uppföljning mellan processledare och deltagare. I steg 3 sker framtagandet av arbetsplan för genomförande av större projekt. Arbetsplanen ämnar leda till en EFS-ansökan för att finansiera ett större projekt. 7. Resurser/funktioner För att genomföra förstudien beräknas följande funktioner behövas: - Språkstöd (inklusive dokumentöversättning) under hela perioden som deltagare finns inne i projektet. Ett aktivt val har gjorts att ha språkstöd istället för tolk då uppmärksamheten bör riktas på föreläsaren och inte tolken, vilket leder till högre kvalitet på utbildningen. - Konsult/er för Personligt Ledarskap under tre dagar. Konsulten behöver ha en gedigen erfarenhet inom kompetenskartläggning och personlig utveckling. - Konsult för utbildning av Lean Ständiga förbättringar under 18 dagar plus planering. - Konsult för företagsutbildning i Lean Ständiga förbättringar under 2 tillfällen á 4 timmar. - Processledare 100 % i 4-5 månader. Processledarens funktion är att sköta administration, söka praktikplatser, knyta personlig kontakt med deltagarna och stötta dem genom processen. Processledaren bör därför ha stor erfarenhet och förståelse för integration och olika kulturer. 7

8 8. Budget Aktivitet Note Språkstöd 21 dagar á 500: -/h Konsult Steg 1 3 dagar Personligt Ledarskap Kurledare Steg 2 18 heldagar + 2*4h företagskonsult. (Tillgänglig övrig tid) Processledare ink. arb. avg : -/mån + arbetsgivaravgifter *5 månader Material Självskattningsverktyg Lokal Mat/Fika 5000 Omvärldsbevakning (Studiebesök) (Buss för studiebesök etc.) 5000 Totalt

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare

pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare pport 2001:01 Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och som företagare Rapport 2014:4 Välkommen in? Utrikes födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Remissvar Cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick (SOU 2011:28)

Remissvar Cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick (SOU 2011:28) Stockholms Handelskammares Service AB Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 9 Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer