Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer"

Transkript

1 Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade 2008 med stöd av Sam Yildirim på Länsstyrelsen. Sfinx fungerar tack vare samarbete över kommungränser, utbildningsgränser och arbetslivsgränser. Som bilden visar finns det flera parallella processer som förkortar ingenjörernas väg mot arbetslivet. Samtidigt som undervisning i svenska sker valideras kunskaper i engelska och de som behöver kan studera engelska kan i Järfälla göra det under tiden. Vägledning för kurser inom den egna ingenjörsinriktningen på KTH inleds i början av den 18 månader långa utbildningstiden för att ingenjörerna ska få svenska ord och begrepp i kurser på KTH inom sitt område. När de sen efter halvtid i svenska börjar med KTH- kurser får de den specialsvenska deras kompetens kräver. Varje halvår finns det möjlighet att delta i ett Mentorskapsprogram i samarbete med fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Arbetsförmedlingen har i några år haft projektet Nationell Matchning för att koppla ihop företag ute i landet med ingenjörer som finns tillgängliga i Stockholmstrakten. Sfinxåret 0 mån 2 mån 6 mån 9 mån 10 mån 11 mån 12 mån 18 mån Rekrytering Svenska Auskultation eller Kurser KTH Anställning/ Fortsatta studier Väglednings Samtal Mentorskapsprogram Uppföljning Intervjuer Urval antagning. Nationell Matchning Studievägledning Vägledning inför kursval Nätverksskapande med yrkesverksamma ingenjörer Kunskaper om den svenska arbetskulturen Rekryteringsträffar CV och intervjuträning Arbetskultur, koder Utveckling av det tekniska språket 1

2 Kommunens gränser överskrids genom samverkan Varje kommun har ansvar för invandrarundervisning ibland annat i svenska - SFI, men för att få till stånd en målinriktad undervisning för särskilda yrkesgrupper krävs samverkan över kommungränserna. Sen 2001 har de 26 kommunerna i Storstockholmsregionen en överenskommelse att ge vissa yrkesgrupper möjlighet att läsa specialinriktad intensivsvenska så kallade sfx. Det innebär att varje kommun kan skicka invandrare med olika yrkesinriktningar till skolor som specialiserar sin undervisning mot den målgruppen och betalar för det. Det finns sju-åtta sfx för akademiker ingenjörer, ekonomer, samhällsvetare, jurister, medicinsk personal, pedagoger, företagare, IT-programmerare och tre för andra yrkesgrupper. Dessa kurser finns i olika vuxenutbildningar i Stockholmsregionen. (Läs mer om det på hemsidan: Inte ens Stockholms kommun med elever i invandrarundervisning har ett tillräckligt underlag för egna yrkesinriktningar. Överenskommelsen ger en vuxenutbildning möjlighet undervisa en viss målgrupp, i Järfällas fall ingenjörer i Sfinx och få betalt av den ansvariga hemkommunen för det. Sfinx tar växelvis emot elever fyra gånger per år i Järfälla och Stockholm. Det är mellan ingenjörer som börjar i varje grupp efter en antagningsprocess, som gör en granskning av examen och studiebakgrund. Nu i vår, 2014, har Sfinx 23 startat i Järfälla och nyligen i mars har Sfinx 24 startat i Stockholm på Åsö vux. Sfinx Järfälla har även sökande från andra kommuner utanför regionen, såsom Katrineholm, Uppsala, Enköping, Linköping, vilka har betalat för ingenjörer som tycker att specialinriktningen varit ändamålsenlig och värdefull och väl värd en långpendling. Sfinx Järfälla tar emot alla ingenjörer i en egen grupp, som då innehåller elever med olika nivåer i svenska. Det gör att ingenjörerna genast kan börja bygga sitt nätverk och ha en identitet som ingenjör även i svenskundervisningen i Sverige, det nya hemlandet. Undervisningen behöver utöka sitt område för att bli ändamålsenlig Sfinx Järfälla har en ingenjörsinriktad undervisning i svenska blandat med mer vanligt kursinnehåll i svenskundervisningen. Tekniska teman, såsom Teknik och Miljö, Vattnets väg i samhället och naturen, Energi och datorer i samhället ger ingenjörerna ett allmänt ordförråd och kunskap om svenska förhållanden. Flera studiebesök i varje tema ger kunskap om olika typer av företag, både samhällsinriktade och privata, samtidigt som det ger en inblick i hur samhället fungerar. Företagen är bland andra Återvinningscentralen Hagbytippen, Norrvattens olika anläggningar för dricksvattenproduktion, distribution och avloppsrening, e-ons fjärrvärmeverk, bergvärmeanläggning i en skola i Järfälla, SCANIA, De Laval, Sogeti, och AGA. Den här yrkesinriktade svenskan ger ingenjörer motivation att uttrycka sina kunskaper på svenska, samt möjlighet att se hur deras egen kompetens kan komma till användning i Sverige. Sfinx har totalt sex kurser i svenska från SFI C och D till svenska som andraspråkskurserna SvA Grund, SvA 1, 2 och 3. 2

3 Språkprocessen förkortas både genom de olika kursernas integrerade arbete och att de tre lärarna är desamma hela vägen. Bedömningen av varje elev sker med jämna mellanrum och det finns ingen spilltid mellan kurser. Eleven får betyg efter Nationella Prov och bedömning av kursmål och fortsätter genast på nästa kurs i samma Sfinxgrupp. Stockholm Sfinx har ett lite annat upplägg med nioveckorskurser, som också ger möjlighet till snabb språkprogression. Jämfört med att gå hela vägen i ordinarie kurser ger Sfinx hög nivå i svenskan på kortare tid. Att vara andraspråksinlärare är en högst individuell process och den tidsåtgång som krävs beror på många faktorer. Men om man tänker att varje av de sex kurserna skulle ta ett halvår skulle alla sex kurserna pågå i tre år. Nu finns det verksamheter som har kurser som ges under kortare tid, tio veckor till exempel. Det skulle då ta 60 veckor totalt om det inte fanns någon enda tidsspillan mellan kurserna, vilket det oftast finns. I ordinarie system ska individen söka varje kurs separat i tur och ordning. Det är sällan möjligheterna att delta i de olika kurserna följer varandra slag i slag i ordinarie vuxenutbildning. KTH öppnar sina dörrar och ger Sfinx tidigare tillträde Varje halvår kan Sfinx- ingenjörerna söka kurser inom sina inriktningar på KTH. Det är unikt i Sverige att en Högskola eller Universitet öppnar sina dörrar innan ordinarie behörighet uppnåtts. Detta samarbete mellan Sfinx och KTH är oerhört värdefullt och ändamålsenligt för en så snabb integrationsprocess som möjligt. Vägledningen sker med en särskild SYV studievägledare, på KTH. När Sfinx- ingenjörerna fått betyg i baskurserna SFI C och D kan de auskultera, lyssna, på kurser och föreläsningar på KTH. Det ger dem akademisk svenska utifrån deras egen inriktning och behov. Föreläsningar och kursinnehåll på KTH skräddarsys för varje ingenjör och blir en stor utmaning i deras individuella språkutveckling. Samtidigt får Sfinxarna utökat kontaktnät både mot föreläsare och andra KTH-studenter. Många företag söker sig till KTH för olika rekryteringstillfällen och Armada - dagarna är ett sådant tillfälle då Sfinx utökar sin kännedom om den svenska arbetsmarknaden. Mentorskapsprogram i samarbete med Sveriges Ingenjörer Två gånger per år startar Sveriges Ingenjörer ett Mentorskapsprogram tillsammans med Sfinx. Invandrade ingenjörer söker till programmet och matchas mot yrkesverksamma ingenjörer som är medlemmar i fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Under sju månader ges tre gemensamma professionellt vägledda träffar och 6-8 egna möten för den cirka personer stora gruppen. Det börjar med ett starttillfälle då mentor och adept träffar varandra och får inspiration och vägledning i vad deras egna möten kan innehålla. Efter det får mentor och adept bestämma minst tre egna träffar. Vid en halvtidsträff får alla samlas för en genomgång av hur ansöknings och anställningssituationen kan se ut för ingenjörer. Sen finns det några månader för egna träffar igen fram till slutträffen då hela programmet knyts ihop och avslutas. Nu i mars månad startade den fjärde omgången i den framgångsrika satsningen. Via kontakterna med sin mentor får ingenjörerna kännedom om olika villkor i arbetslivet och hur det kan se ut för en verksam ingenjör på en arbetsplats. Mentorn kan stötta sin adept och vara en kontaktskapare och dörröppnare i processen mot ökad kunskap 3

4 om arbetslivet för adepten. Det är viktig kunskap som lärare i skola och undervisning inte kan förmedla som skapas i Mentorskapsprogrammet. Gränsen mot arbetslivet och en anställning är svårast att överskrida Arbetsförmedlingen, af, har olika satsningar mot skilda målgrupper. Projektet Nationell Matchning som startade i Södertälje och de senaste två åren varit rikstäckande med EFSpengar har varit framgångsrikt. Korta Vägen i en del regioner och på en del Universitet är en annan satsning där arbetsförmedlingen finns med i spelet. Sfinx har ingen tydlig kontakt med arbetsförmedlingen och flera försök att etablera en enhetlig väg för ingenjörer att gå i samarbete med af har inte lyckats. Olika kontor med sina skilda handläggare har mer eller mindre kunskap om de satsningar som finns för invandrade ingenjörer och fattar beslut efter de senaste riktlinjerna som gäller. De studiebesök som ingår i Sfinx ger direkt erfarenhet om arbetsplatser och företag, men vi skulle så gärna vilja utvidga med fler och mer specialiserade kontakter för Sfinxarna. Reflektioner om vägen framåt Vad händer sen? Uppföljning av vad som hänt för ingenjörerna efter Sfinxperioden kräver särskilda satsningar, som inte gjorts i så hög grad. Men lite vet vi: Flera ingenjörer väljer att fördjupa sin utbildning med en Masterexamen för att öka möjligheterna att få användning av sin kompetens i Sverige efter att ha avslutat Sfinxperioden. Vi har efter de tre första åren, följt upp att 30-40% av Sfinx- ingenjörer har kvalificerade arbeten ett till två år efter avslutad sfinxperiod. Många fler, ca ytterligare 30-40%, har enklare försörjningsarbeten för att klara av sin ekonomi under Sfinxperioden och tiden efter den innan de förhoppningsvis får ett arbete som passar deras kompetens bättre. Vägen till arbete är lång och en ansöknings och anställningsprocess är vanligtvis utdragen över veckor. Det är en ny och svårförståelig insikt för de flesta invandrade ingenjörer, som behöver en hel del stöd under tiden. I högkonjunktur får många av Sfinxarna arbete redan under Sfinxperioden, medan det i svårare ekonomiska tider dröjer längre. De ingenjörer som fått jobb har ofta gått igenom den processen på egen hand, men vi vet också att deras eget nyskapade kontaktnät möjliggjort anställningar för Sfinxkollegor på samma företag. Utan att ha exakt statistisk uppföljning för Sfinx sex verksamma år, ser vi att tiden fram till arbete förkortas väsentligt. Språkutveckling sker parallellt med flera andra processer för att underlätta ingenjörernas väg mot arbetslivet, samtidigt som ett kontaktnät byggs upp runt varje individ med de aktörer som Sfinx samverkar med. Vi Sfinxlärare vill gärna hitta kontaktytor mot arbetslivet på många sätt för att underlätta integrationen och vägen mot arbete. Järfälla kommun har mött våra önskemål på ett nytt och mycket spännande sätt det senaste året. Bygg och Miljöförvaltningen ger oss föreläsningar om de ansvarsområden och arbetsuppgifter som de har. Vi har hört chefen berätta om satsningar för flera byggprojekt i kommunen och vi har fått veta vad miljöenheten ansvarar för. Flera Sfinxar har fått jobbskugga en kommunkollega på förvaltningen några dagar för att 4

5 se arbetet inifrån och en ingenjör i Sfinxprogrammet har några månaders praktik nu under våren. Det är en förmån för en skola att få direktkontakt mot arbetsplatser där föreläsningar och handledares engagemang ger aktuell och värdefull kunskap direkt till våra invandrade ingenjörer i Sfinx. Bodil Renlund, lärare Sfinx Järfälla Mer information: 5

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

Projektplan AcadEMic POWER

Projektplan AcadEMic POWER Sida 1 Projektplan AcadEMic POWER Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska integrationsfonden. Innehållsförteckning Sida 2 1. OMVÄRLDSANALYS... 3 1.1 Realise... 3 1.2 SFX utbildningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer