UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE"

Transkript

1 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde att sända rubricerat detaljplan på utställning. Detaljplanen har varit utställd under tiden tom Nedan förtecknas inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadsförvaltningens eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. Yttranden i sin helhet finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Remissinstans Anmärkning Kvarstående synpunkter Statliga myndigheter och annan service 1. Länsstyrelsen, Västra Götalands län Justering i planhandlingar rörande geoteknik 2. Trafikverket Inget yttrande - 3. Försvarsmakten Ingen erinran Nej 4. Vattenfall Ingen erinran Nej 5. Lantmäteriet Justering i Nej Genomförandebeskrivningen 6. Västtrafik Inget att tillägga tidigare yttrande Nej 7. Skanova Telia Sonera Inget att erinra - 8. Fortum Upplysning om förflyttning av kablar i Nej övrigt inget att erinra Kommunala instanser 9. Kommunstyrelsen Ingen erinran Nej 10. Kultur- och fritidsnämnden Ingen erinran Nej 11. Barn- och utbildningsnämnden Yttrande kring hur gestaltning av gång Nej och cykelvägar ska ske Sakägare eller motsvarande 12. Hålldén/Sjöberg (Kroksdal 1:30) Yttrande rörande bostadsstorlekar, parkeringsplatser och skyltning i området. Ja Nej Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Samhällsbyggnadsförvaltningen Kroksdalsvägen SKÄRHAMN

2 2(6) 1. LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Bedömning enligt 12 kap 1 PBL Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Detta under förutsättning att planbestämmelserna redigeras i enlighet med de geotekniska rekommendationerna från SGI (se yttrande daterat ). Beredning Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning. SGI Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter till utbyggnad av ca 8 lägenheter i centrala Skärhamn. Statens geotekniska institut, SGI, har av Länsstyrelsen, Västra Götaland, erhållit: Plan- och genomförandebeskrivning inkl plan- och illustrationskarta samt samrådsredogörelse upprättade av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tjörns kommun, PM Geoteknik och Rapport: fält- och laboratorieundersökningar upprättade av WSP Samhälls- byggnad AB, reviderad I planbeskrivningen redovisas att de delar av planområdet som utgörs av lös lera är flacka. Höjdpartiet i söder utgörs i huvudsak av berg i dagen. WSP bedömer med stöd av undersökningar/besiktning att stabiliteten är tillfredsställande och att risk för utfall av block inte föreligger. SGI gör med det presenterade underlaget inga andra bedömningar. Den lösa leran bedöms dock av WSP som sättningskänslig och konsulten har därför gett rekommendationer till grundläggning och begränsning av markbelastningar. SGI delar konsultens bedömning. I planbestämmelse har reglerats att Geoteknisk PM rev ska följas vid exploatering. SGI rekommenderar att planbestämmelsen begränsas till att gälla de avsnitt av Geoteknisk PM i vilka rekommendationer till grundläggning och markbelastning ges d v s avsnitt 8.1 och 8.2. Vidare behöver det tydliggöras vad som avses med i direkt anslutning till befintliga och blivande byggnader på så vis att ett minsta avstånd anges. Avslutningsvis bör också planbeskrivningen kompletteras med en redovisning av att leran är sättningskänslig och att restriktioner därför krävs. Sammanfattningsvis finner SGI den geotekniska utredningen tillfyllest i planskedet. Vi rekommenderar dock att planhandlingarna redigeras enligt ovan. SGI har inte granskat frågeställningar rörande markmiljö inkl markradon. Kommentar: Synpunkter beaktas. Geoteknik: Planhandlingarna kommer justeras i enligt med Länsstyrelsens yttrande till antagande handling.

3 3(6) 2. TRAFIKVERKET Inget inkommet yttrande 3. FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerade ärende. 4. VATTENFALL ( ) Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då ni tagit hänsyn till våra synpunkter. 5. LANTMÄTERIET Begäran om samråd inkommen Genomförandebeskrivning Under 3.2 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar står en bit ner att Del av Kroksdal 1:170 skall användas som allmän plats (upplåts för gemensamhetsanläggning). Dessutom ingår även en del av Kroksdal 1:44 i området för allmän plats/gångväg, vilket bör framgå. Se även tidigare samrådsyttrande daterat I övrigt ser det bra ut från Lantmäteriets synvinkel. Kommentar: Synpunkter beaktas och genomförandebeskrivningen kommer att justeras enligt Lantmäteriets synpunkter till antagande. 6. VÄSTTRAFIK Västtrafik har Inget att tillägga tidigare yttrande. 7. SKANOVA TELIA SONERA Inget inkommet yttrande

4 4(6) 8. FORTUM Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela följande. Inom planområdet finns befintliga jordkabelledningar för lågspänning 0.4 kv. För data om kablarnas lägen vänligen kontakta vår Eva Davidsson, tel Om de befintliga ledningarna måste flyttas eller ändras tillfälligt i samband med utbyggnaden, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planprogrammet. Vid frågor angående detta ärende är Ni välkommen att kontakta handläggaren: Anders Östlund, tel Kommentar: Synpunkter noteras. 9. KOMMUNSTYRELSEN Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 10 - rubrik Mark- och exploatering har kommunstyrelsens presidieutskott rätt att besluta om yttranden över förslag till detaljplan vid samråd och utställning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för Kroksdal 1:170, Tennistomten, Skärhamn. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att en andra utställning ska ske över rubricerad detaljplan enligt 5 kap 23 plan- och bygglagen. Syftet med planförslaget är att ge planstöd både åt befintlig förskoleverksamhet, men även bostäder. Bostäderna kan utformas antingen som två stycken lägenhetshus i två plan med ca 4 bostäder/hus eller som radhus i två plan. Området ligger strategiskt beläget i närhet till service och kommunikationer. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Tjörn, ÖP-03. Eventuella synpunkter ska vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast Presidieutskottets beslut Ingen erinran mot planförslaget. 10. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ärendebeskrivning Programmet för Tennistomten var utställt och mottogs mycket väl. Endast smärre synpunkter framfördes. Området ligger i centrala Skärhamn, norra Kroksdal och omfattar cirka två hektar. Här planeras att uppföras några bostadsbyggnader antingen som flerbostadshus i två våningar eller sex radhus i två våningar. Den förskola som idag finns i tillfälliga lokaler inom planområdet ges möjlighet att vara kvar. Marken bedöms vara lämplig för bostadsändamål och ligger i ett område med befintlig villabebyggelse. Den nya bebyggelsen kommer att anknyta till den befintliga bebyggelsen i skala och materialval. Tjänsteutlåtande

5 5(6) Förvaltningschef Evike Sandor och intendent Lars Eric Olssons tjänsteutlåtande Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut , 51 Beslut Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen, förutsatt att den anpassas efter kulturmiljön och friluftslivet enligt definitionen som antogs av kultur- och fritidsnämnden , BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ärendebeskrivning Syftet med planförslaget är att ge planstöd både åt befintlig förskoleverksamhet, men även bostäder. Bostäderna kan utformas antingen som två stycken lägenhetshus i två plan med ca 4 bostäder/hus eller som radhus i två plan. Området ligger strategiskt beläget i närhet till service och kommunikationer. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Tjörn, ÖP-03. Detaljplaneförslaget finns under utställningstiden, tom , tillgängligt på Medborgarkontoret samt på kommunens hemsida. Synpunkter på förslaget skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen senast Tidigare beslut Arbetsutskottet Barn- och utbildningsnämnden beslutar Trafikplaneringen ska utformas med gång- och cykelbanor med belysning, så att elevernas färd till och från skolan blir trafiksäker. Kommentar: Synpunkten noteras Detta är en genomförande fråga som regleras i exploateringsavtalet. I avsnitt 4.1 i genomförandebeskrivningen står att; Exploatören skall samråda med framtida huvudman för allmän plats, Skärhamns vägförening, angående utbyggnad (gångväg), standard, överlämnande av anläggningar inom allmän plats, besiktning, garantiåtaganden mm. 12. Silva Hålldén, Mats Sjöberg Denna skrivelse är ett komplement till tidigare skrivelse från fastighet l;30 samt gemensam skrivelse från övriga berörda fastigheter på Billströmsvägen I genomförandebeskrivningen står det 2 hus med fyra lägenheter. Varje lägenhet blir inte större än vår carport som är 42 kvm enligt illustrationskartan. Detta kommer förmodligen att innebära att lägenheterna kommer att få stor omsättning av boende. Vilket vi inte tycker passar i området. Alternativ med 6 radhus finns inte alls

6 6(6) med på illustrationskarta. Vi anser även att de parkeringar som tilldelas tennishallen (5 stycken) är alldeles för få. Redan i dagsläget är parkeringsplatserna otillräckliga. Risken är stor att gatan används som parkering vilket ställer till problem för övriga fastigheter på gatan. Möjlighet finns att parkera på grusplanen vilket borde skyltas tydligt. Dessutom borde en skylt sättas upp för vändplatsen som nu ofta är full av parkerade fordon. En lösning kan vara att använda även gräsytorna framför tennishallen till parkering. MVH Silva Hålldén Mats Sjöberg Kroksdal l;30 Kommentar: Synpunkter noteras. Illustrationskartan visar bara på ett av många alternativa möjligheter till byggnation inom fastigheten. Planbestämmelserna gör det möjligt att bygga radhus på fastigheten. Om exploatören väljer att bygga radhus får tomterna vara som minst 570kvm stora och huvudbyggnadens byggnadsarea får som mest vara 100kvm i två våningar. Om exploatören väljer att bygga större bostadshus får den sammanlagda byggnadsarean inom fastighet som störst vara 500kvm och husen får vara 2 våningar höga. Planbestämmelserna ger alltså exploatören många olika alternativ till hur de kan gestalta bostadshusen. Angående parkeringsplatser kommer den nya bebyggelsens parkeringsbehov att tillgodoses inom planområdet. 18 stycken nya parkeringsplatser tillkommer, varav 6 stycken tillfaller tennishallen. Rörande önskan om ytterligare skyltar i området rekommenderar vi er att ta kontakt med Skärhamns vägförening som kan hjälpa er med dessa frågor.

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret maj 2009 Annika Almqvist, planarkitekt UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för bostäder vid Veronikagränd, Bollmora i Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret upprättade i mars

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län Datum 2013-01-23 Ert datum Beteckning Er beteckning Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnad 205 15 MALMÖ berörda sakägare och övriga se sändlista Utställning av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun,

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

ORION (Tälje 1:34 m.fl)

ORION (Tälje 1:34 m.fl) Samhällsbyggnadskontoret UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan 2011-00302-214 Detaljplan för ORION (Tälje 1:34 m.fl) i Södertälje kommun Upprättad 2014-10-07 Utställning Detaljplanen har under tiden 3 juli

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga 2 Allmänhetens frågestund

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANOMRÅDE Detaljplan för del av Åkarp 7:58 normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 3 Utställningsutlåtande 3, upprättad 2014-11-20 1 (18) UTLÅTANDE 3

Läs mer

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern

Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-05-25 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2014:283 Mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Östra Vilunda inom Fyrklövern Bakgrund

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02 PIN-enheten Laila Nilsson Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02 Skriv brevtext här Med vänlig hälsning Åmåls kommun Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Mars 2013 Jenny Linné, exploateringsingenjör SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för område för bostadsbebyggelse vid Njupkärrsvägen Töresjövägen (Pluto) i Tyresö kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande HANDLINGAR 1(15) SAMRÅDSHANDLING 2011-05-10 Dnr KS2011/18 1(15) Detaljplan för del av Villberga-Mälby 1:4, Grillby Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Översiktkarta

Läs mer