Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, :15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15"

Transkript

1 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, :15 Ledamöter Ersättare Lars Larsson (C) Christer Hellekant (MP) Michael Relfsson (FPO) Lena Janson (V) Sirko Witte (S) Jan Gustavsson (FP) Inga Göransson (C) Anders Arnell (M) Övriga Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef Elisabeth Martinsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån Måndag 9 mars 2015, kl. 17:00 Ärende Dnr Sidan 1. Antagande av detaljplan för Kårehogen 1:2 m.fl. 2. Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Kårehogen 1:2 m.fl. 3. Antagande av detaljplan för Malön 1:28 och 1:43 4. Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Malön 1:28 5. Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Malön 1:43 KS/2011:251 KS/2011: KS/2011:243 KS/2011: separata handlingar 31 + separata handlingar KS/2011:

2 2 Ärende Dnr Sidan 6. Redovisning och åtgärdsplan utifrån genomförda kundundersökningar inom vaoch renhållningsområdena KS/2015: separata handlingar 7. Information om oljesaneringsplanen KS/2015: Information om riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter och riktlinjer för intern kontroll 9. Information om årsbokslut förvaltningsområde samhällsutveckling och affärsdrivande verksamhet KS/2015: KS/2013: Ombyggnation av Ängås 7-9 skola KS/2011: Nybyggnad av förskola vid Bagarevägen KS/2013: Om- och tillbyggnad av Varekils skola KS/2014: Förvaltningsområdeschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling 14. Informationsfrågor - utskottet för samhällsutveckling 15. Anmälan om inkomna skrivelser, beslut m.m KS/2015: KS/2015: KS/2015: ORUST KOMMUN Lars Larsson Ordförande Elisabeth Martinsson Sekreterare

3 3 Parti Ledamot/ersättare C o Lars Larsson FPO o Michael Relfsson S o Sirko Witte C o Inga Göransson M o Anders Arnell Närvarande Omröstningsprotokoll Ksus Ksus Ksus ja nej avst ja nej avst Ja nej avst Mp e Christer Hellekant V e Lena Janson FP e Jan Gustavsson Summa

4 4 Antagande av detaljplan för Kårehogen 1:2 m.fl. Dnr KS/2011:251 Bakgrund Kommunfullmäktige beviljade planprövningstillstånd för fastigheten Kårehogen 1:2. beslutade att godkänna planförslaget för samråd under förutsättning att en gång- och cykelväg arbetas in i planen. Under samrådstiden 19 december januari 2013 inkom 15 yttranden. Inkomna yttranden sammanfattades och bemöttes i en samrådsredogörelse. Efter samrådet reviderades planförslaget. För att begränsa planens negativa påverkan på omgivande natur- och kulturvärden, strandskyddet och trafiksituationen togs fyra av de föreslagna byggrätterna bort. Gång- och cykelbanan togs bort från planförslaget för att det krävs ytterligare utredningar och att kostnadsfördelningen var oklar. Byggnadshöjden för byggrätterna i den sydöstra delen av planområdet reducerades med 0.5 meter i ett försök att minska negativ påverkan på intilliggande fastigheters siktlinjer. Det reviderade planförslaget var utställt enligt 5 kap 23 äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 1987:10) under tiden 14 november 15 december Under utställningstiden inkom 8 yttranden. Sedan utställningen har några mindre ändringar gjorts. U-området i planens sydöstra del har utökats något för att säkerställa att marken är tillgänglig för allmänna ledningar. Prickmark där byggnader inte får uppföras har utökats för att försöka bibehålla siktlinjer för intilliggande fastighet. Området för teknisk anläggning är flyttat för att tillgodose Trafikverkets krav på 12 meter bebyggelsefritt avstånd för väg 751. Den illustrerade strandskyddlinjen på grundkartan är borttagen då den är inaktuell enligt Länsstyrelsens beslut Administrativa bestämmelser om upphävande av strandskyddet på kvartersmark och inom allmän plats- lokalväg har införts.

5 5 Syfte Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning och byggnation av 11 st friliggande villabostäder på fastigheten Kårehogen 1:2 samt att ge planstöd för en gång- och cykelbana. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Plankarta , rev Illustrationskarta , rev Planbeskrivning , rev Genomförandebeskrivning , rev Samrådsredogörelse , rev Utställningsutlåtande Förslag till beslut s förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för fastigheten Kårehogen 1:2, upprättad den 11 november reviderad den 19 januari 2015, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27.

6 6 Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Kårehogen 1:2 m.fl. Dnr KS/2011:251 Bakgrund Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med genomförandet av detaljplan för Kårehogen 1:2 m fl. Sammanfattning Exploatören ska stå för de kostnader som uppstår vid genomförandet av detaljplanen. Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Exploatören bygger ut gator, VA- och dagvattenanläggningar och lämnar över dessa för drift till gemensamhetsanläggning. Exploatören ska finansiera 25 % av utbyggnadskostnaden dock max kr för en framtida gc-väg från busshållsplatsen vid väg 770 och fram till planområdet. Exploatören ställer en säkerhet om kr, säkerheten ska lämnas åter till exploatören om kommunen inte byggt ut gc-vägen inom 15 år från det att exploateringsavtalet blir godkänt av kommunfullmäktige. För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter ska Exploatören, till förmån för Kommunen, ställa säkerhet till ett värde av kr i form av en bankgaranti för vilken medgivande finns att utbetalning ska göras eller annan säkerhet som Kommunen kan godkänna. Säkerheten ska vara inlämnad till kommunen före kommunfullmäktiges godkännande. Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 11 nya enbostadshus inom Kårehogen 1:2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Exploateringsavtal, daterat Förslag till beslut s förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal daterat avseende detaljplan för Kårehogen 1:2 m fl., under förutsättning att detaljplan avseende Kårehogen 1:2 m fl. vinner laga kraft.

7 7 Antagande av detaljplan för Malön 1:28 och 1:43 Dnr KS/2011:243 Syfte Detaljplanen syftar dels till att skapa förutsättningar att utveckla befintlig turistverksamhet inom fastigheten Malön 1:28 och dels att möjliggöra uppförande av 12 nya bostadshus inom fastigheterna Malön 1:28 och Malön 1:43. Planområdet skall anslutas till kommunal vatten- och avloppsanläggning via planerad överföringsledning till Orust och vidare mot Ellös avloppsreningsverk. Bakgrund Den upprättade detaljplanen har varit utställd för granskning enligt äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) 5 kap 23 under tiden Under utställningstiden har inkommit 13 yttranden. Dessa har sammanfattats och kommenterats i ett särskilt utställningsutlåtande. Efter utställningen har detaljplanen reviderats dels och dels Ändringarna är redovisade i utlåtandet. Berörda sakägare har godkänt ändringarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Planbeskrivning, upprättad , reviderad och Genomförandebeskrivning, upprättad , reviderad och Utställningsutlåtande, daterad Plankarta, upprättad , reviderad och Illustrationskarta, upprättad , reviderad och Förslag till beslut s förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Malön 1:28 och 1:43, upprättat , reviderat och , enligt ÄPBL 5 kap 29.

8 8 Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Malön 1:28 Dnr KS/2011:243 Bakgrund Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med genomförandet av detaljplan för Malön 1:28 och 1:43. Sammanfattning Exploatören ska stå för de kostnader som uppstår vid genomförandet av detaljplanen. Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Exploatören bygger ut gator, VA- och dagvattenanläggningar och lämnar över dessa för drift till gemensamhetsanläggning. För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter ska Exploatören, till förmån för Kommunen, ställa säkerhet till ett värde av kr i form av en bankgaranti för vilken medgivande finns att utbetalning ska göras eller annan säkerhet som Kommunen kan godkänna. Säkerheten ska vara inlämnad till kommunen före kommunfullmäktiges godkännande. Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig turistverksamhet inom Malön 1:28 samt byggnation av 12 nya bostadshus inom Malön 1:28 och 1:43. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Exploateringsavtal, daterat Förslag till beslut s förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal, daterat , avseende detaljplan för Malön 1:28 och 1:43.

9 9 Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Malön 1:43 Dnr KS/2011:243 Bakgrund Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnadsfördelning i samband med genomförandet av detaljplan för Malön 1:28 och 1:43. Sammanfattning Exploatören ska stå för de kostnader som uppstår vid genomförandet av detaljplanen. Planområdet ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Exploatören bygger ut gator, VA- och dagvattenanläggningar och lämnar över dessa för drift till gemensamhetsanläggning. För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter ska Exploatören, till förmån för Kommunen, ställa säkerhet till ett värde av kr i form av en bankgaranti för vilken medgivande finns att utbetalning ska göras eller annan säkerhet som Kommunen kan godkänna. Säkerheten ska vara inlämnad till kommunen före kommunfullmäktiges godkännande. Exploatören ska bl.a. återställa en skalgrusbank och flytta ett blåsippsbestånd enligt framtagen skötselplan. Om exploatören inte följer de försiktighetsåtgärder som föreskrivs ska exploatören utge vite om kr. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig turistverksamhet inom Malön 1:28 samt byggnation av 12 nya bostadshus inom Malön 1:28 och 1:43. Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig turistverksamhet inom Malön 1:28 samt byggnation av 12 nya bostadshus inom Malön 1:28 och 1:43. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Exploateringsavtal, daterat Förslag till beslut s förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtal, daterat , avseende detaljplan för Malön 1:28 och 1:43

10 10 Redovisning och åtgärdsplan utifrån genomförda kundundersökningar inom va- och renhållningsområdena Dnr KS/2015:146 Lars Lindgren, chef affärsdrivande verksamhet, redogör för genomförda kundundersökningar inom va- och renhållningsområdena samt för åtgärdsplan.

11 11 Information om oljesaneringsplanen Dnr KS/2015:146 Magnus Edenmyr, säkerhetssamordnare, informerar om oljesaneringsplanen.

12 12 Information om riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter och riktlinjer för intern kontroll Dnr KS/2015:146 Michael Severin, kommunjurist, informerar om riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter och riktlinjer för intern kontroll.

13 13 Information om årsbokslut förvaltningsområde samhällsutveckling och affärsdrivande verksamhet Dnr KS/2013:884 Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfeldt informerar om årsbokslut 2014 förvaltningsområde samhällsutveckling och affärsdrivande verksamhet.

14 14 Ombyggnation av Ängås 7-9 skola Dnr KS/2011:49

15 15 Nybyggnad av förskola vid Bagarevägen Dnr KS/2013:1333

16 16 Om- och tillbyggnad av Varekils skola Dnr KS/2014:198

17 17 Förvaltningsområdeschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling Dnr KS/2015:145

18 18 Informationsfrågor - utskottet för samhällsutveckling Dnr KS/2015:146 Hastighetsbegränsning på väg 774 i Orust kommun

19 19 Anmälan om inkomna skrivelser, beslut m.m. - Utskottet för samhällsutveckling 2015 Dnr KS/2015:149 Kommunstyrelsens beslut Införande av läsplattor Kommunstyrelsens beslut Information omremiss funktionellt prioriterat vägnät

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00

Utskottet för samhällsutveckling 2012-12-12. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2012-12-12 08:15-15.00 Beslutande Bo Andersson Leif Apelgren Bengt Johansson Kerstin Gadde Hans Stevander Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

2010-06-22 1. Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 juni 2010

2010-06-22 1. Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 juni 2010 2010-06-22 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 juni 2010 65 Information - Investeringsuppföljning per den 31 maj 2010 och prognos 66 Begäran om investeringstillstånd ombyggnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Ystad Datum 203-2-7 0:00-.45 ande Tommy Andersson (M) ordförande Börja Andersson (C) :e vice ordförande Stefan Malmberg (S) 2:e vice ordförande Curt Hansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S) Rolf Svensson (C) Charlotte Wachtmeister (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S) Rolf Svensson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.55 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Rolf Svensson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Ej tjänstgörande ers Christer Laurell (C),

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, 18.30-20.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses att Justera

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande, frånv. 142-144 Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) ordförande

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer