Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström"

Transkript

1 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag kl. 08:15 Ledamöter Ersättare Anne-Marie Petersson Raymond Johansson Birthe Hellman Christina Kobel Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström Anders Hygrell Hans Pettersson *Peter Lanzén Catharina Eriksson Övriga Arne Hultgren, miljöchef Boris Petrusic, bygglovschef Pauline Rossödal, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid s expedition, Henån, tisdag , kl. 15:00

2 2 Ärende Dnr Föredragande 1. Fastställande av dagordning MBN/2015:22 2. Ekonomirapport, uppföljning och prognos per april 2015 för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 3. Utseende av huvudattestanter jämte ersättare för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet från MBN/2015:674 MBN/2015:665 Arne Arne 4. Tegneby Framtids förfrågan om kommunal VA-anslutning samt anstånd med enskilda avlopp i avvaktan på kommunal VA-plan 5. Strandsskyddsdispens för ersättning och förlängning av befintlig brygga samt en ny vågbrytare invid och utanför fastigheten Kåröd 1:102, Orust Kommun 6. Beslut om försiktighetsmått för Varekils avloppsreningsverk, Varekil 1:112 MBN/2014:1511 Arne/Lovisa/ Anne-Maria MBN/2014:1868 Arne MBN/2013:1064 Andreas 7. Tidsbegränsad strandskyddsdispens för förlängning av brygga till Öppna varv i Ellös, Huseby 6:15 samt Huseby outredd mark 8. Ansökan om handräckning hos Kronofogdemyndigheten för olovligt utförda byggnadsarbeten på fastigheten Mollösund 5: Prövning av bygglov för fasadändring och uppförande av stödmurar samt marklov för utfyllnader på fastigheten Henån 1: Prövning av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Töllås 1: Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grindsby 1:21 MBN/2015:567 MBN/2007:359 MBN/2015:299 MBN/2015:242 MBN/2015:362 Eva Boris/Leif Kati Kati Erik

3 3 Ärende Dnr Föredragande 12. Prövning av ansökan om bygglov för sjöbod på befintlig brygga på fastigheten Tofta 2:1 13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststuga på fastigheten Söbben 1: Ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Kila 1: Begäran om svar rörande Miljö- och byggnadsnämndens bedömning av ansökningar om förhandsbesked i Nöteviken MBN/2015:378 MBN/2014:890 MBN/2015:176 MBN/2015:610 Sonny Kerstin Kerstin Kerstin 16. Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut , Dnr , angående positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tegneby-Bö 1:34 (Mål nr P R3) MBN/2012:1774 Kerstin 17. Anmälan om inkomna skrivelser MBN/2015: Anmälan av delegeringsbeslut MBN/2015:24 ORUST KOMMUN Anne-Marie Pettersson Ordförande Pauline Rossödal Sekreterare

4 4 Omröstningsprotokoll Parti 1 Ledamot/ersättare 2 Närvarande Omröstningsprotokoll S o Anne-Marie Petersson C o Birthe Hellman MP o Sten-Inge Kedbäck M o Anders Hygrell FP o Peter Lanzén Mbn Mbn Mbn ja nej avst ja nej avst ja nej avst FpO e Raymond Johansson OP e Christina Kobel V e Dan Wikström M e Hans Pettersson FP e Catharina Eriksson Summa ¹ o = ordinarie, e = ersättare ² närvaro markeras med x frånvaro markeras med -

5 5 Fastställande av dagordning Dnr MBN/2015:22 Förslag till beslut beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:

6 6 Ekonomirapport, uppföljning och prognos per april 2015 för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Dnr MBN/2015:674 Syfte skall göra en ekonomirapport som upptar första tertialens verksamhet, ekonomi, måluppfyllelse samt bedöma helårsprognos. Bakgrund Målsättningen är att nämndens budget skall vara balanserad och att det inte skall uppstå någon nämnvärd avvikelse. Verksamhetens utfall skall vara i överensstämmelse med mål- och inriktningsbudget för Bedömning har för miljöverksamheten antagit en verksamhets- och tillsynsplan för perioden Planerna revideras årligen för avstämning/utvärdering för fastställande av inriktning till nästföljande års verksamheter. Verksamhetsplanen har för 2015 föregåtts av en behovsutredning för att kvalitetssäkra tillsynsarbetet. För byggverksamheten har nämnden antagit en motsvarande tillsyns-/verksamhetsplan för Händelser under första tertialen Lönekostnaderna under årets fyra första månader har varit betydligt lägre än det budgeterade anslaget. Detta framförallt beror på att byggchefen anställdes från 30 mars och att projektanställningen som miljöinspektör (arbetsinsats för miljöskyddstillsyn respektive förorenad mark) inte kunnat genomföras enligt planering. Denna tjänst kommer att tillsättas före sommaren 2015 och ha en varaktighet till och med mars 2016 (sannolikt med ytterligare förlängning 2016). Lönekostnaderna var ca 500 tkr lägre än budgeterat anslag. Intäkterna för bygg- respektive miljöverksamheten beräknas till 150 tkr lägre per verksamhetsområde. För byggverksamheten beror detta på personalomställning på grund av vikariat och att byggcheftjänsten tillsatts först tre månader in på Helårsprognos Slutsatsen är samtidigt att utfallet för de lägre intäkterna inom verksamheterna också kommer att uppvägas av lägre lönekostnader. Miljöverksamheten planerar att använda överskjutande löneanslag till konsultarvode för förorenad mark. På helårsbas innebär det inte att det kommer att uppstå något nämnvärt underskott. Målsättningen är naturligtvis en helt balanserad verksamhet utifrån tilldelat anslag. Prognosen med delårsrapport för april 2015 redovisar ett resultat i enlighet med tilldelad budget som därmed uppfyller balanskravet.

7 7 Förslag till beslut beslutar att anta delårsrapporten för april 2015.

8 8 Utseende av huvudattestanter jämte ersättare för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet från Dnr MBN/2015:665 Historik Kommunfullmäktige beslutade , 197, att anta de nuvarande ekonomistyrningsprinciperna. Under avsnitt 13 framgår att huvudattestanter utses av nämnd eller av nämnden utsedd delegat. Förvaltningschefen har övergått till en anställning som miljöchef i samband med att bygglovchefen har tillträtt anställningen. Syfte s uppdrag till huvudattestant/ersättare beslutades november 2010 utifrån det dåvarande ekonomireglementet och gällde för mandatperioden skall besluta om attesträtt från Bedömning 1. Huvudattestant är förvaltningschef till och därefter som miljöchef. 2. uppdrar åt miljöchefen att utse huvudattestanter jämte ersättare för nämndens verksamhet samt 3. Miljöchefen får utse sig själv till huvudattestant eller till ersättare och att ett sådant beslut skall anmälas till nämnden. 4. Uppdraget skall gälla från Förordnande av huvudattestant och ersättare framgår av bilagor för verksamheterna 10400, 25200, 25300, 80170, 80171, Förslag till beslut beslutar att 1. miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningschef och från miljöchefen att utse huvudattestanter jämte ersättare för nämndens verksamhet samt 2. miljöchefen får utse sig själv till huvudattestant eller till ersättare och att ett sådant beslut skall anmälas till nämnden 3. uppdraget skall gälla från

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 1(13) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.50 Hans Sjögren (s), ordförande Janet Åkesson (s) Henrik Carlsson (s) Siv Friedmann Björk (c), 36-39 Stig Johansson (m), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer