Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som"

Transkript

1 Svår obstruktiv bronkit astma som vuxen, prev GÖRAN WENNERGREN 1 OCH EMMA GOKSÖR 2 SAMMANFATTNING Virusutlösta obstruktiva besvär är vanligt hos spädbarn och småbarn. Nya uppföljningsdata gör att tidigare uppfattningar om långtidsförloppet för dessa barn kanske bör omvärderas. Vi redogör här för resultaten i den nyligen publicerade 27- årsuppföljningen av 101 barn som lades in på sjukhus (förstagångsinläggning) för virusutlösta obstruktiva besvär före 24 månaders ålder. Deltagandet var 81 procent och prevalensen av aktuell läkardiagnostiserad astma 37 procent. Ärftlighet för astma, kvinnligt kön och aktuell allergi hade starkast koppling till astma som vuxen. Kvinnor med aktuell allergi hade störst risk för astma medan män utan allergi hade den lägsta risken. En stor andel hade haft perioder med astma som växlade med besvärsfria perioder. Den multivariata analysen visade att risken för astma var 10 gånger så stor bland dem som tidigt insjuknat med svår obstruktiv bronkit, jämfört med dem i kontrollgruppen. Detta visar att spädbarn och småbarn som insjuknar med svåra obstruktiva besvär är en klar riskgrupp för senare astma. Det behöver dock inte vara den tidiga virusinfektionen som orsakar astmasjukdomen. Snarare kan tidigt insjuknande med pipande och väsande andning vid virusinfektion vara en markör hos ett predisponerat spädbarn. 1 professor i pediatrik vid Göteborgs universitet och överläkare vid Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus, Göteborg. 2 medicine doktor i pediatrik vid Göteborgs universitet och läkare vid Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus, Göteborg. kontaktadress: Göran Wennergren Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus SE Göteborg Virusutlösta obstruktiva besvär med pipande, väsande andning är mycket vanligt hos spädbarn och småbarn (1, 2). Ofta växer besvären bort när barnen blir äldre, men tidigare långtidsuppföljningar har visat att dessa barn har klart ökad risk för astma under uppväxten (3 5). Ärftlighet, kvinnligt kön, passiv rökning som liten och utvecklande av allergi är riskfaktorer för astma i sena tonåren. Dessutom har överrepresentation av sämre lungfunktion rapporterats (6). Fynden visar att astmabesvär som liten inte alltid växer bort. Under de senaste åren har nya data från uppföljning av kohorter med tidiga obstruktiva, virusutlösta besvär publicerats (7, 8). Professor Matti Korppi och medarbetare har rapporterat en fyrfaldigt ökad risk för astma i vuxen ålder jämfört med kontroller. I den finska kohorten hade 20 procent läkardiagnostiserad astma och 41 procent egenrapporterad astma vid 27 års ålder (7). Vi har på liknande sätt som finländarna följt en kohort av barn som före 24 månaders ålder första gången lades in med svåra obstruktiva besvär (4, 9, 10), eller «bronchiolitis» om man väljer den amerikanska terminologin (11 13). Vid vår uppföljning vid 18 års ålder hade så många som 43 procent astma (4). Här redogör vi för aktuella riskfaktorer och förekomst av astma i den nyligen publicerade 27-årsuppföljningen (14). Metodik Kohort Kohorten utgörs av 101 personer som lades in på sjukhus (förstagångsinläggning) för virusutlösta obstruktiva andning under åren Den svenska diagnosen var som regel obstruktiv bronkit vilket motsvarar den amerikanska diagnosen «bronchiolitis» (11 13). Barnen har följts prospektivt upp till vuxen ålder. Den aktuella efterundersökningen gjordes när deltagarnas medelålder var 27 år (åldersspann år). Tidigare uppföljningar har gjorts vid 4 5, 10 och 18 års ålder (4, 9, 10). De virus som analyserades vid förstagångsinläggningen var respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, influensavirus A och B, parainfluensavirus 1, 2 och 3, entero- och rotavirus. Vi hade i början av 1980-talet inte tillgång till analys av rhino- eller coronavirus. Emma Goksör Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus SE Göteborg 26 ALLERGI I PRAKXSIS 1/2015

2 som liten alens och riskfaktorer En studie som har följt spädbarn och småbarn som insjuknat med akuta, svåra obstruktiva besvär upp till vuxen ålder visar att gruppen har ökad risk för senare astma. Vid 27 års ålder hade så hög andel som 37 procent aktuell läkardiagnostiserad astma. Kvinnor med aktuell allergi hade störst risk för astma i vuxen ålder, medan män utan allergi hade lägst risk. FOTO: COLOURBOX.COM 27-årsuppföljningen Den aktuella uppföljningen gjordes med ett detaljerat frågeformulär vilket kompletterades med klinisk undersökning med allergitest (pricktest och specifikt IgE) och lungfunktionsundersökning (spirometri, utandat NO och mannitoltest för bronkiell hyperreaktivitet). Definitioner Aktuell astma definierades som läkardiagnos på astma med astmabesvär (pipande, väsande andning) och/eller astmamedicinering (beta-2- agonister eller inhalationssteroider) under det senaste året. Astma klassificerades som lindrig, måttlig eller svår enligt Svenska Barnläkarföreningens allergisektions gradering (15). Lindrig astma var lätta och sporadiska astmasymtom och symtomkontroll med endast beta-2-agonist. Måttlig, medelsvår och svår astma behövde både underhållsbehandling med inhalationssteroider och beta-2-agonist. Graden av astmakontroll utvärderades med Astma Kontroll Test, AKT. Personerna med aktuell allergi rapporterade andra allergiska besvär än astma (allergiska näs- och ögonbesvär, eksem eller födoämnesallergi), verifierade med positivt pricktest eller specifikt IgE om personen var testad. Kontrollgrupp Kohorten har jämförts med en åldersmatchad, populationsbaserad kontrollgrupp (n=1.210) från West Sweden Asthma Study (16, 17). Även kontrollernas medelålder var 27 år (spann år). Etiktillstånd Tillstånd för undersökningen finns från etikprövningsnämnden i Göteborg. Skriftligt informerat samtycke fanns från alla studiedeltagare. Resultat Kohorten I kohorten var svarsfrekvensen 81 procent (82/101). Könsfördelningen i gruppen som helhet vid vuxen ålder återspeglade den ursprungliga könsfördelningen vid inklusionen (det tidiga insjuknandet med obstruktivitet), nämligen 40 procent kvinnor och 60 procent män. Aktuell läkardiagnostiserad astma fanns hos 37 procent, varav hälften hade lindrig astma och hälften måttlig eller svår astma. Av de med astma hade 87 procent aktuell allergisk sjukdom. De vanligaste utlösande faktorerna av astmabesvär rapporterades vara (kallt) väder (53 procent), pollen och pälsdjur (43 procent), A ALLERGI I PRAKXSIS 1/

3 luftvägsinfektioner (33 procent) och tobaksrök (23 procent). Astmaprevalensen i kohorten över tid visas i figur 1. Vid inklusionen i studien när barnen var 0 2 år hade samtliga i kohorten svåra obstruktiva andning som del i sin akuta sjukdom. Vid 4 5 års ålder hade andelen med astma minskat till 47 procent och vid 10 år till 30 procent. Vid 18 år hade en del dock återfått astma och andelen med astma var 43 procent. Astma vid 27 års ålder var signifikant kopplad till astma vid den närmast föregående uppföljningen vid 18 år, men visade inte signifikant association med astma eller allergi vid uppföljningarna dessförinnan. Av dem som varit besvärsfria vid samtliga tidigare uppföljningar (vid 5, 10 och 18 år), hade 26 procent (7/27) astma som vuxna. Å andra sidan var 55 procent (5/9) av dem som kontinuerligt haft astma vid 5, 10 och 18 år, nu symtomfria. I den univariata analysen i kohorten av riskfaktorer för astma som vuxen var kvinnligt kön, ärftlighet för astma och aktuell allergi signifikanta. I den multivariata analysen av aktuella faktorer kvarstod kvinnligt kön och aktuell allergi som signifikanta (justerade OR 3,2, 95% CI 1,1 9,3 respektive 9,6, 95% CI 3,0 31,2). Bland tidiga faktorer föll ärftlighet för astma (det vill säga förälder eller syskon med astma) ut som oberoende riskfaktor för astma vid 27 år (justerat OR 4,0, 95% CI 1,3 12,5). Den starkaste riskfaktorn av alla tycktes vara aktuell allergi (justerat OR 7,5, 95% CI 1,9 29,5 i en multivariat modell med både tidiga och aktuella faktorer). Kvinnor med aktuell allergi hade högst risk för astma nu i vuxen ålder medan män utan allergi hade den lägsta risken. Detta illustreras i figur 2 som visar andelen med astma sedan inklusionen i tidiga barnaår, till och med vuxen ålder. Kohorten jämförd med kontrollgruppen Aktuell läkardiagnostiserad astma var klart vanligare i kohorten jämfört med kontrollgruppen (TABELL 1). Detta sågs också tydligt för förekomsten av astmamedicinering och ärftlighet för astma. Dessutom var aktiv, egen rökning överrepresenterat i kohorten. Även könsfördelningen skiljde sig åt mellan grupperna, med högre andel manligt kön i kohorten, jämfört med i kontrollgruppen. Den multivariata analysen visade att risken för aktuell astma var 10 gånger högre i kohorten, det vill säga bland dem som tidigt insjuknat med svår obstruktiv bronkit, jämfört med dem i kontrollgruppen (TABELL 2). Denna riskökning var oberoende av aktuell allergisk rinit, ärftlighet för astma, egen rökning och kön. Diskussion Ett huvudfynd i studien är den höga prevalensen, 37 procent, astma i vuxen ålder efter svåra obstruktiva andning som liten. Det är fem gånger mer än astmaprevalensen i den populationsbaserade kontrollgruppen. I den multivariata analysen blev den justerade risken för astma i gruppen med svår obstruktiv bronkit som små 10 gånger högre än i kontrollgruppen. Den höga astmaprevalensen i vår studiekohort stämmer mycket bra med långtidsuppföljningen från Kuopio där inklusionskriterierna i princip var samma som våra. I den finska kohorten var självrapporterad astma 41 procent vid 27 års ålder och 35 procent vid 30 (7, 8). Den oberoende 10-faldiga riskökningen för astma i kohorten jämfört med kontrollgruppen visar att spädbarn och småbarn som insjuknar med akuta, svåra obstruktiva besvär är en klar riskgrupp för astma ända upp i vuxen ålder. I den multivariata analysen justerades för allergisk rinit, kön, aktiv rökning och ärftlighet för astma. Den ofta framförda uppfattningen att småbarnsastma växer bort behöver med andra ord modifieras. I denna grupp av barn finns en hel del som har särskild risk för astma. FIGUR 2. Andelen med astma under uppväxten hos vuxna kvinnor med allergi, män med allergi, kvinnor utan allergi och män utan allergi. Kvinnor med allergi hade störst risk för astma i vuxen ålder medan män utan allergi hade lägst risk. FRÅN REFERENS 14 ANDEL MED ANSTMABESVÄR, PROCENT FIGUR 1. Astmaprevalens i kohorten över tid. Vid inklusionstillfället vid 0 2 år hade samtliga definitionsmässigt akuta, svåra obstruktiva besvär (4, 9, 10, 14) ANDEL MED ASTMA 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kvinna, allergi Man, allergi Kvinna, ingen allergi Man, ingen allergi ÅLDER, ÅR ÅLDER, ÅR 28 ALLERGI I PRAKXSIS 1/2015

4 Virusutlösta luftvägsinfektioner som ger pipande och väsande andning hos små barn kan vara en markör för utvecklande av astma, och på så sätt förklara den observerade ökade risken för astma i denna grupp senare i livet. FOTO: COLOURBOX.COM Vad som ger denna risk är omdebatterat. Det har föreslagits att virusinfektionen som utlöser de akuta obstruktiva besvären är det som initierar astmaprocessen. Det kan dock också vara så att barnen redan innan virusinfektionen har egenskaper som gör att de lättare insjuknar med obstruktivitet och även har en hög risk för astma på lång sikt. Det behöver alltså inte vara den tidiga virusinfektionen som är den orsakande faktorn utan snarare kan tidigt insjuknande med pipande och väsande andning vid virusinfektion vara en markör hos ett predisponerat spädbarn. Det har diskuterats om det är insjuknande med RSV eller med rhinovirus som förutspår särskilt hög risk för framtida astma (5, 18, 19). I vår kohort sågs den höga risken för astma som vuxen både hos de barn där vi påvisade RSV vid förstainläggningen och hos «icke RSV-barn». Således sågs den ökade risken för astma som vuxen oberoende av vilket virus som orsakat barnets obstruktiva episod vid inklusionen. Tyvärr hade vi på den tiden inte tillgång till rhinovirusdiagnostik, men det är rimligt att anta att majoriteten av de förkylda barn där vi inte fick specifik virusdiagnos hade rhinovirus. Från Finland har rapporterats en högre risk för astma i tonåren efter «non-rsv bronchiolitis» (20), särskilt med rhinovirus (21, 22), jämfört med RSV-orsakade besvär. Men inte heller i den finska kohorten sågs denna skillnad längre vid 27 år, det vill säga risken för astma i vuxen ålder var inte beroende av om barnen ursprungligen hade insjuknat med «RSV bronchiolitis» eller «non-rsv bronchiolitis» (7). Bland deltagarna med tidiga och svåra luftrörsobstruktiva besvär, det vill säga i kohorten, var ärftlighet för astma, kvinnligt kön och aktuell allergi de faktorer som hade starkast koppling till astma som vuxen. Även om mer än en tredjedel av kohorten hade astma vid 27-årsupp- A TABELL 1. Karaktäristika hos kohorten (n=82) och kontrollerna (n=1.210). Univariata odds ratios för kohorten jämfört med kontrollerna. Signifikanta riskfaktorer markerade med fet stil. (FRÅN REFERENS 14) FAKTOR KOHORT % (N) KONTROLLER % (N) OR 95% CI Kvinnligt kön 41,5 (34) 57,8 (699) 0,5 0,3 0,8 Aktuell läkardiagnostiserad astma 36,6 (30) 6,8 (82) 7,9 4,8 13,1 Astmamedicinering 30,5 (25) 8,0 (97) 5,0 3,0 8,4 Aktuell allergisk rinit 42,0 (34) 33,0 (399) 1,5 0,9 2,3 Familjemedlem med astma 35,4 (28) 22,4 (264) 1,9 1,2 3,1 Egen rökning 29,6 (24) 16,0 (190) 2,2 1,3 3,6 TABELL 2. Multivariat analys av riskfaktorer för astma i vuxen ålder i kohorten jämfört med kontrollgruppen. Signifikanta riskfaktorer markerade med fet stil. (FRÅN REFERENS 14) OR LÄKARDIAGNOSTISERAD ASTMA 95% CI Kvinnligt kön 1,0 0,6 1,6 Aktuell allergisk rinit 10,7 6,2 18,3 Egen rökning 0,8 0,4-1,4 Ärftlighet för astma 2,5 1,6-4,0 Hör till kohorten med tidiga obstruktiva besvär 10,0 5,3-18,7 ALLERGI I PRAKXSIS 1/

5 följningen var det slående att astma inte var ett stabilt tillstånd. Förloppet för de enskilda deltagarna visar att merparten hade perioder med astma omväxlande med besvärsfria perioder. Detta är väl känt från andra studier av astma där deltagarna följts över lång tid, till exempel från den kända Dunedinstudien (23). Kvinnligt kön var kopplat till astma som vuxen i kohorten. Det är välkänt att bland vuxna har kvinnor högre förekomst av astma än män. Eftersom obstruktiv bronkit och tidiga astmabesvär är vanligare bland pojkar var kvinnligt kön konsekvent underrepresenterat i kohorten jämfört med i kontrollgruppen som ju var populationsbaserad. Det kan tyckas märkligt att rökning var så vanligt i kohorten med tanke på den höga förekomsten av astma. Det är emellertid känt från andra studier att rökning kan vara vanligare bland tonåringar med astma än utan (24). I vår studie återspeglar det troligen att man har stor risk att själv bli rökare om man växer upp i en rökande miljö (24 27). Rökning hemma var vanligt bland barnen i kohorten. 55 procent av mammorna rökte under graviditeten, jämfört med genomsnittssiffran 34 procent för befolkningen i samma upptagsområde när studien startade (25). Vi såg inte längre den signifikanta koppling mellan tidig rökexponering och senare astma som vi såg vid 18-årsuppföljningen. Vi vet inte om det beror på att effekten av tidig rökexponering har klingat av eller överskuggas av andra faktorer, eller om det beror på låg statistisk styrka. Vilka är då studiens styrkor och svagheter? De främsta styrkorna är den långa uppföljningstiden, nästan 30 år, och att vi trots detta har fått svar från mer än 80 procent av de ursprungliga deltagarna. En annan styrka är den stora, populationsbaserade och åldersmatchade kontrollgruppen. En svaghet är att kohorten är relativt liten. Trots detta har vi kunnat visa på signifikanta samband i kohorten och skillnader mellan kohorten och kontrollgruppen, vilket talar för att de påvisade sambanden och skillnaderna är reella. Vår slutsats av den aktuella uppföljningen är att spädbarn och småbarn som insjuknar med akuta, svåra obstruktiva besvär utgör en klar riskgrupp för senare astma. Vid 27 års ålder hade så hög andel som 37 procent aktuell läkardiagnostiserad astma. Ärftlighet för astma, kvinnligt kön och aktuell allergi var de faktorer i kohorten som hade starkast koppling till astma som vuxen. Kvinnor med aktuell allergi hade störst risk för astma i vuxen ålder medan män utan allergi hade lägsta risk. En stor andel av studiedeltagarna hade perioder med astma som växlade med besvärsfria perioder. REFERENSER 1. Brand PL, Baraldi E, Bisgaard H, Boner AL, Castro-Rodriguez JA, Custovic A, de Blic J, de Jongste JC, Eber E, Everard ML, Frey U, Gappa M, Garcia-Marcos L, Grigg J, Lenney W, Le Souëf P, McKenzie S, Merkus PJ, Midulla F, Paton JY, Piacentini G, Pohunek P, Rossi GA, Seddon P, Silverman M, Sly PD, Stick S, Valiulis A, van Aalderen WM, Wildhaber JH, Wennergren G, Wilson N, Zivkovic Z, Bush A. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Eur Respir J 2008; 32: Brand PL, Caudri D, Eber E, Gaillard EA, Garcia-Marcos L, Hedlin G, Henderson J, Kuehni CE, Merkus PF, Pedersen S, Valiulis A, Wennergren G, Bush A. Classification and pharmacological treatment of preschool wheezing: changes since Eur Respir J 2014; 43: Piippo-Savolainen E, Remes S, Kannisto S, Korhonen K, Korppi M. Asthma and lung function 20 years after wheezing in infancy: results from a prospective follow-up study. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158: Goksör E, Åmark M, Alm B, Gustafsson PM, Wennergren G. Asthma symptoms in early childhood what happens then? Acta Paediatr 2006; 95: Sigurs N, Aljassim F, Kjellman B, Robinson PD, Sigurbergsson F, Bjarnason R, Gustafsson PM. Asthma and allergy patterns over 18 years after severe RSV bronchiolitis in the first year of life. Thorax 2010; 65: Goksör E, Gustafsson PM, Alm B, Åmark M, Wennergren G. Reduced airway function in early adulthood among subjects with wheezing disorder before two years of age. Pediatr Pulmonol 2008; 43: Ruotsalainen M, Piippo-Savolainen E, Hyvärinen MK, Korppi M. Adulthood asthma after wheezing in infancy: a questionnaire study at 27 years of age. Allergy 2010; 65: Backman K, Piippo-Savolainen E, Ollikainen H, Koskela H, Korppi M. Increased asthma risk and impaired quality of life after bronchiolitis or pneumonia in infancy. Pediatr Pulmonol 2014; 49: Wennergren G, Hansson S, Engström I, Jodal U, Åmark M, Brolin I, Juto P. Characteristics and prognosis of hospital-treated obstructive bronchitis in children aged less than two years. Acta Paediatr 1992; 81: Wennergren G, Åmark M, Åmark K, Óskarsðóttir S, Sten G, Redfors S. Wheezing bronchitis reinvestigated at the age of 10 years. Acta Paediatr 1997; 86: American Academy of Pediatrics. Diagnosis and management of bronchiolitis. Pediatrics 2006; 118: Wagner T. Bronchiolitis. Pediatr Rev 2009; 30; Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, Alverson BK, Baley JE, Gadomski AM, Johnson DW, Light MJ, Maraqa NF, Mendonca EA,Phelan KJ, Zorc JJ, Stanko- Lopp D, Brown MA, Nathanson I, Rosenblum E, Sayles S 3rd, Hernandez-Cancio S; American Academy of Pediatrics. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics 2014; 134: e Goksör E, Åmark M, Alm B, Ekerljung L, Lundbäck B, Wennergren G. High risk of adult asthma following severe wheezing in early life. Pediatr Pulmonol 2014 Aug 18. doi: /ppul [Epub ahead of print]. 15. Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi (Riktlinjer/ stenciler). Klassificering av astmasvårighetsgrad med hänsyn till medicinering och symtom hos barn över 2 års ålder. [citerat 10 jan 2015]. se/stenciler_nya06/b2_klassificering.pdf 16. Lötvall J, Ekerljung L, Rönmark EP, Wennergren G, Lindén A, Rönmark E, Torén K, Lundbäck B. West Sweden Asthma Study: Prevalence trends over the last 18 years argue no recent increase in asthma. Respir Res 2009; 10: Wennergren G, Ekerljung L, Eriksson J, Alm B, Lötvall J, Lundbäck B. Asthma in late adolescence farm childhood is protective and the prevalence increase has levelled off. Pediatr Allergy Immunol 2010; 21: Jackson DJ, Gagnon RE, Evans MD, Roberg KA, Anderson EL, Pappas TE, Printz MC, Lee WM, Shult PA, Reisdorf E, Carlson-Dakes KT, Salazar LP, DaSilva DF, Tisler CJ, Gern JE, Lemanske RF, Jr. Wheezing rhinovirus illnesses in early life predict asthma development in high risk children. Am J Respir Crit Care Med 2008; 178: Mikalsen IB, Halvorsen T, Øymar K. The outcome after severe bronchiolitis is related to gender and virus. Pediatr Allergy Immunol 2012; 23: Piippo-Savolainen E, Korppi M, Korhonen K, Remes S. Adult asthma after non-respiratory syncytial virus bronchiolitis in infancy: subgroup analysis of the 20-year prospective follow-up study. Pediatr Int 2007; 49: Hyvärinen MK, Kotaniemi-Syrjänen A, Reijonen TM, Korhonen K, Korppi MO. Teenage asthma after severe early childhood wheezing: An 11-year prospective follow-up. Pediatr Pulmonol 2005; 40: Ruotsalainen M, Hyvärinen MK, Piippo- Savolainen E, Korppi M. Adolescent asthma after rhinovirus and respiratory syncytial virus bronchiolitis. Pediatr Pulmonol 2013; 48: Taylor DR, Cowan JO, Greene JM, Willan AR, Sears MR. Asthma in remission: Can relapse in early adulthood be predicted at 18 years of age? Chest 2005; 127: Hedman L, Bjerg A, Perzanowski M, Sundberg S, Rönmark E. Factors related to tobacco use among teenagers. Respir Med 2007; 101: Goksör E, Åmark M, Alm B, Gustafsson PM, Wennergren G. The impact of pre- and post-natal smoke exposure on future asthma and bronchial hyper-responsiveness. Acta Paediatr 2007; 96: Hedman L, Bjerg A, Sundberg S, Forsberg B, Rönmark E. Both environmental tobacco smoke and personal smoking is related to asthma and wheeze in teenagers. Thorax 2011; 66: Wennergren G, Ekerljung L, Alm B, Bjerg A, Lötvall J, Lundbäck B. Alarmingly high prevalence of smoking and symptoms of bronchitis in young women in Sweden: A population-based questionnaire study. Prim Care Respir J 2013; 22: ALLERGI I PRAKXSIS 1/2015

Nya behandlingsschema de senaste åren

Nya behandlingsschema de senaste åren Nya behandlingsschema de senaste åren Practall, 2008 ERS Task Force Report on Preschool Wheeze, 2008 GINA om astma hos förskolebarn, 2009 BLF:s sektion för barn och ungdomsallergologi, augusti 2009 Behandlingsrekommendationer

Läs mer

Astmaförlopp. från barn till vuxen. GÖRAN WENNERGREN, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Astmaförlopp. från barn till vuxen. GÖRAN WENNERGREN, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Astmaförlopp från barn till vuxen sammanfattning Många barn har obstruktiva luftrörsbesvär med pipande och väsande andning under de första åren. Spädbarn och småbarn som har besvär enbart i samband med

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 16772 su/med 2014-10-27 1 Innehållsansvarig: Christina Kavouridou, Specialistläkare, Läkare medicin barn (chrka59) Godkänd av: Ralph Bågenholm, Verksamhetschef,

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn Citera som: Läkartidningen.2015;112:DDHS Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn Flertalet har»förkylningsastma«med god prognos, färre har»äkta«astma GÖRAN WENNERGREN, professor, överläkare,

Läs mer

Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén

Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén Målsättning Målsättningen med underhållsbehandlingen är att barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär samt sova lugnt utan astma eller hosta på natten eller morgonen. Det är endast vid kraftig

Läs mer

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Björn Nordlund Barnsjuksköterska och doktorand Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Pälsdjursallergi

Läs mer

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier

Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Luftföroreningar, astma och allergi hos barn Nya fynd från svenska studier Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Bakgrund Luftföroreningar kan öka risken för luftvägssymtom

Läs mer

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin

Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma. Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Fordonsavgaser och uppkomst av lungsjukdom/astma Lars Modig Doktorand Yrkes- och miljömedicin Hälsokonsekvenser av avgaser/pm förekommande i HIA Mortalitet (långtidseffekter) Sjukhusinläggningar etc (akut

Läs mer

Infektioner med Respiratory Syncytial

Infektioner med Respiratory Syncytial Svår RSV-bronkiolit som och symtom efter 18 års u SAMMANFATTNING För att kartlägga utvecklingen av efterföljande obstruktiva symtom, allergisk sensibilisering och allergi efter en tidig svår RSV-bronkiolit

Läs mer

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört?

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Eva Rönmark, professor i miljömedicin Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet & OLIN-studierna,

Läs mer

Västra Götalands Barn - tidiga faktorer med betydelse för senare hälsa och sjukdom

Västra Götalands Barn - tidiga faktorer med betydelse för senare hälsa och sjukdom Projektbeskrivning Västra Götalands Barn - tidiga faktorer med betydelse för senare hälsa och sjukdom Bakgrund Under senare år har intresset varit stort för tidiga faktorers betydelse för sjukdom senare

Läs mer

Bedömning av akut astma och dess förlopp på akuten

Bedömning av akut astma och dess förlopp på akuten Minisymposium Akut astma, Linköping 16 september 2011 Bedömning av akut astma och dess förlopp på akuten Göran Wennergren Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg Akuta svåra astmaanfall är

Läs mer

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn 1 (9). Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén 07 09 11 Utredning och behandling D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn Barnallergisektionens stencilkommitté

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta??

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? NO mätning och astma NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? Søren Wille Barnkliniken Helsingborg NIOX Vad koster det??? NIOX mino 16 1 1 139 35 (år 1) 3 (år 2 &

Läs mer

RS-virusorsakad wheeze. Nele Sigurs Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås

RS-virusorsakad wheeze. Nele Sigurs Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås RS-virusorsakad wheeze Nele Sigurs Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus Borås 1 RSV och wheeze/astma Vad RSV (eller andra luftvägsvirus) betyder för astmautveckling och vad eventuella predisponerande

Läs mer

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Yana Velentsey, ST läkare, Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, Sunderby sjukhus Anna Sandin,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt?

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt? På astmafronten något nytt? Astmaepidemiologi Prevalens 8-10% 800000 individer 50% lindring sjukdom Incidens högst i småbarnsåldern (10/1000/år) men sjunker till 2/1000/år från yngre medelålder Mortalitet

Läs mer

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då?

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? AnnaLena Falknell, Vårdcentralen Sjöbo Peter Meyer, VO Barn och ungdom, Helsingborg. 2016-03-09 Läkemedel i Skåne, 9 och 10 mars 2016 1 Våra definitioner

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera

Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera Pär Gyllfors Allergolog, Med dr. Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus Deltog i 4a-studien, i övrigt inget att deklarera 1 House dust mite control measures for asthma ( Review) Gøtzsche PC,

Läs mer

För er som vill veta mer. Agenda. Atopi. Allergi och Astma hos barn. Det atopiska barnet Den allergiska marschen Specifika problem vid

För er som vill veta mer. Agenda. Atopi. Allergi och Astma hos barn. Det atopiska barnet Den allergiska marschen Specifika problem vid För er som vill veta mer www.barnallergisektionen.se Allergi och Astma hos barn Hampus Kiotseridis, Barnkliniken, SUS, Allergikompetenscentrum Agenda Atopi Det atopiska barnet Den allergiska marschen Specifika

Läs mer

Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? Lars Modig

Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? Lars Modig Är trafikrelaterade avgaser en riskfaktor för astma hos vuxna? Lars Modig Vad vet vi om fordonsavgaser och luftvägsbesvär/sjukdomar bland vuxna? Luftföroreningar påverkar luftvägarna Experimentella studier

Läs mer

fokus på övervikt bo lundbäck och eva rönmark

fokus på övervikt bo lundbäck och eva rönmark Riskfaktorer för astma med fokus på övervikt sammanfattning Övervikt som riskfaktor för astma uppmärksammades så sent som för drygt ett decennium sedan. I västvärlden har ökningen av förekomsten av astma

Läs mer

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö 12-11-27 Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö en enkätundersökning inom ASTA Pia Kalm-Stephens & Therese Sterner Allergistämman 12 Bakgrund Genom åren återkommande diskussioner

Läs mer

Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM

Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM 2010 Omhändertagande av patienter med astma på Blackebergs vårdcentral Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM Wiaam Safaa Blackebergs Vårdcentral

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Medicinska teamet. Vem är med i Idre? Barnläkare med specialistkompetens

Läs mer

Astma och allergi hos barn och ungdomar

Astma och allergi hos barn och ungdomar Astma och allergi hos barn och ungdomar Hampus Kiotseridis, Barnläkare 2012-03-27 Definition Återkommande obstruktiva episoder (>2 ) hos små barn(2 år) ochhos hos

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Kost och barnallergi - finns det ett samband? Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Flöistrup H. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Mätning av kväveoxid. Klinikerns dilemma. Utandat kväveoxid - eno. eno Con förelsäning Allergistämman 2012 Björn Ställberg Gagnefs vårdcentral

Mätning av kväveoxid. Klinikerns dilemma. Utandat kväveoxid - eno. eno Con förelsäning Allergistämman 2012 Björn Ställberg Gagnefs vårdcentral Mätning av kväveoxid Klinikerns dilemma Beror symtomen på astma? Är patientens astma välkontrollerad? Skall medicineringen justeras? Utandat kväveoxid - eno Korrelerar med graden av eosinofil inflammation

Läs mer

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011 EAACI förutspår att inom 15 år kommer mer än hälften av populationen i Europa lida av någon typ av allergi (baserat på epidemologiska trender) Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Göran Pershagen 23 oktober 2013 1 PM 2,5 absorbans och PM 10 koncentrationer i olika europeiska städer Eeftens et al. 2012 NOx 1960 1970 1980

Läs mer

Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska kommittén Revisions nr: 1 Identifierare: 33303

Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska kommittén Revisions nr: 1 Identifierare: 33303 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Astma Giltig fr.o.m: 2012-04-01 Faktaägare: Åsa Ossiansson, Ordförande medicinsk grupp andningsorganens sjukdomar Gäller för: Region Kronoberg Fastställd

Läs mer

Rökning och astma. ANDERS BJERG, Göteborgs Universitet

Rökning och astma. ANDERS BJERG, Göteborgs Universitet Rökning och astma SAMMANFATTNING Tobaksrökning är en viktig orsak till sjuklighet och förtida död globalt, och dessutom en orsak som skulle kunna förebyggas. Idag ökar rökning i flera låg- och medelinkomstregioner.

Läs mer

Astma hos barn- en sjukdom?

Astma hos barn- en sjukdom? -aktuella behandlingsrekommendationer Ann Olsson Barnallergolog NÄL - en sjukdom? Olika fenotyper- olika kliniska varianter Infektionsastma Äkta astma BPD-astma 1 Infektions astma-förkylningsastma Drabbar

Läs mer

Screening för GDM. Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr

Screening för GDM. Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr Screening för GDM Eva Anderberg Leg. barnmorska Med Dr General oral glucose tolerance test during pregnancy An opportunity for improved pregnancy outcome and improved future health Screening 1. Att testa

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2011-10-06 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Astma- och KOL-behandling

Astma- och KOL-behandling 2011-03-22 Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Astma- och KOL-behandling Eva Wikström Jonsson Medlem i Sthlms Läns Läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar Biträdande överläkare,

Läs mer

Referensvärden rden för f r lungfunktions hos barn hur ska vi använda nda de nya internationella referensvärdena? rdena?

Referensvärden rden för f r lungfunktions hos barn hur ska vi använda nda de nya internationella referensvärdena? rdena? Referensvärden rden för f r lungfunktions hos barn hur ska vi använda nda de nya internationella referensvärdena? rdena? Per Gustafsson, öl, docent Skövde John Hutchinson s spirometer BLFa- möte, Billingehus,

Läs mer

Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i

Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i Shanghai Bakgrund Pälsdjursallergen finns i varierande mängd i skolor och andra offentliga miljöer. Flera studier

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter - resultat från Role Of Low Lung function Study (ROLLS) Sophia Frantz, specialistläkare, doktorand Klinisk fysiologi, Diagnostiskt Centrum, UMAS Bakgrund Låg

Läs mer

XIVSvenska. Mona Schlyter, Malmö. Könsskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Ingen intressekonflikt. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Mona Schlyter, Malmö. Könsskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Ingen intressekonflikt. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Mona Schlyter, Malmö Könsskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Ingen intressekonflikt SECAMI The Secondary prevention and Compliance

Läs mer

Födoämnesallergi - Provokation

Födoämnesallergi - Provokation Födoämnesallergi - provokation 1(6) Födoämnesallergi - Provokation Detta PM avser IgE-förmedlade reaktioner. Bakgrund. Födoämnesallergi definieras som en avvikande reaktion på ett födoämne, en reaktion

Läs mer

All kopiering eller mångfaldigande av detta verk, helt eller delvis, utan upphovsmännens tillstånd är förbjuden enligt lagen om upphovsrätt.

All kopiering eller mångfaldigande av detta verk, helt eller delvis, utan upphovsmännens tillstånd är förbjuden enligt lagen om upphovsrätt. Utgivare: Glaxo Wellcome AB, Mölndal. Projektledare: Margaretha Cederholm, Glaxo Wellcome AB, Mölndal. Papper: Silverblade Matt, 115 g, garanterat klorfritt. Illustrationer: Emil Henricson, Halmstad, och

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Astma och allergi hos barn och ungdomar

Astma och allergi hos barn och ungdomar Astma och allergi hos barn och ungdomar Definition Återkommande obstruktiva episoder (>2 ) hos små barn(2 år) och hos barn oavsett ålder med annan allergisk sjukdom

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun

Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Miljömedicinskt yttrande om skyddsavstånd mellan förskola/bostäder och svinstall, Sätila i Marks kommun Göteborg den 4 juli 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53

Läs mer

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmasjukdomslära, diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Prevalens KOL 5-15% av befolkningen över 45 år ASTMA ca 8%

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland

Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Medicinkliniken Sektionsansvarig lungmedicin Sofia Dettmann Gäller fr o m 203-06-

Läs mer

Den atopiska marschen

Den atopiska marschen Den atopiska marschen Eksem - födoämnesallergi Rinit Astma Överkänslighet Allergi typ 1 typ 3 typ 4 atopisk allergi allergisk alveolit allergisk kontakteksem Intolerans t.ex. mot laktos, ASA Hyperreaktivitet

Läs mer

Luftrörsobstruktiva besvär och eksem oväntat vanligt hos svenska spädbarn Intressanta fynd i enkätstudie om kost- och levnadsvanor hos småbarn

Luftrörsobstruktiva besvär och eksem oväntat vanligt hos svenska spädbarn Intressanta fynd i enkätstudie om kost- och levnadsvanor hos småbarn Bernt Alm, med dr, barnläkare, avdelningen för pediatrik, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Göteborgs universitet (bernt.alm@medfak.gu.se) Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, centrala barnhälsovården,

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Asthma care for children and adolescents. Marina Jonsson Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Asthma care for children and adolescents. Marina Jonsson Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa Asthma care for children and adolescents Marina Jonsson Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa Tack ASTA för stipendiet!! Marina Jonsson 25 april 2016 2 Handledare Huvudhandledare Inger Kull, docent

Läs mer

Farmakologisk behandling vid astma Bakgrundsdokumentation

Farmakologisk behandling vid astma Bakgrundsdokumentation Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet. Epidemiologi

Läs mer

ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer

ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer ADHD & Substansbrukssyndrom - Riskfaktorer Charlotte Skoglund, M.D., PhD Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm Klinisk Neurovetenskap & Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Diabetes hos barn. Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012

Diabetes hos barn. Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012 Diabetes hos barn Lisa Engleson SUS SFD-höstmöte 9 November 2012 Typer av barndiabetes Typ 1 Autoimmun Insulinbrist Alltid insulin Sekundär: CF, steroidbehanding MODY: Maturity Onset Diabetes in the Young;

Läs mer

Nya riktlinjer för astma Socialstyrelsen

Nya riktlinjer för astma Socialstyrelsen Nya na&onella riktlinjer för astma Höstmötet, Tylösand 4 september 015 Nya riktlinjer för astma Socialstyrelsen Gunilla Hedlin, Göran Wennergren Stockholm och Göteborg I november 014 publicerade Socialstyrelsen

Läs mer

Symtom och komplikationer

Symtom och komplikationer Persisterande ductus arteriosus (PDA) hos underburna barn Symtom och komplikationer Ola Hafström Neonatalverksamheten Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Ductus arteriosus hos fostret Konstriktion

Läs mer

När skall KOL misstänkas?

När skall KOL misstänkas? Astma eller KOL eller både och? och vad innebär det för patienten? Gagnefs vc E-post: b.stallberg@telia.com När skall KOL misstänkas? Hos rökare med Långvarig eller återkommande hosta Långvarig eller återkommande

Läs mer

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Jönköpings län

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Jönköpings län och fetma bland barn och ungdomar i Jönköpings län Februari 2014 Folkhälsa och sjukvård Marit Eriksson Inledning och fetma är riskfaktorer för bl. a. hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och sjukdomar i rörelseorganen.

Läs mer

Luftvägseffekter, särskilt astma, och exponering för härdplaster

Luftvägseffekter, särskilt astma, och exponering för härdplaster Luftvägseffekter, särskilt astma, och exponering för härdplaster Kjell Torén Professor/överläkare Arbets- och miljömedicin Allergisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Ny fabrik för laminerat trä

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

2004:4. Tidig diagnostik av KOL. Susanne Ekedahl. Primärvårdens FoU-enhet

2004:4. Tidig diagnostik av KOL. Susanne Ekedahl. Primärvårdens FoU-enhet Qulturum Rapport Tidig diagnostik av KOL Kan spirometri användas i akutskedet vid infektionssymtom från nedre luftvägarna i vardagssjukvården? Susanne Ekedahl Primärvårdens FoU-enhet 2004:4 Författare:

Läs mer

Eosinofil esofagit, Allergisk enterokolit och FPIES. Robert Saalman Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Göteborg

Eosinofil esofagit, Allergisk enterokolit och FPIES. Robert Saalman Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Göteborg Eosinofil esofagit, Allergisk enterokolit och FPIES Robert Saalman Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus Göteborg Number of articles per year on Eosinophilic Esophagitis (EoE) in adults n / year 100

Läs mer

Pollen och päldjur. -bakgrund och klinisk applicerbarhet. Komponentanalys:

Pollen och päldjur. -bakgrund och klinisk applicerbarhet. Komponentanalys: Komponentanalys: Pollen och päldjur -bakgrund och klinisk applicerbarhet Jon Konradsen Barnläkare Lung och Allergimottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Sensitization to food, pollen and perennial allergens

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Stora geografiska skillnader i förekomst av astma och allergi Internationella befolkningsstudier har sökt sambandsfaktorer

Stora geografiska skillnader i förekomst av astma och allergi Internationella befolkningsstudier har sökt sambandsfaktorer Klinik och vetenskap Lennart Bråbäck, med dr, FoU-chef, Härnösand Medelpads hälso- och sjukvård, Sundsvall Peter Plaschke, med dr, överläkare, medicinkliniken, Hillerød sykehus, Danmark Lennart Nilsson,

Läs mer

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom och allergi hos skolbarn Vad ska vi tänka på Kan vi minska risken att de drabbas Förskola / skola barnens arbetsplats Många individer / ytenhet Hög fysisk aktivitet Allergi och miljö i skolan Seminarium

Läs mer

Tremperaturreglerat laminärt luftflöde TLA Airsonett

Tremperaturreglerat laminärt luftflöde TLA Airsonett Tremperaturreglerat laminärt luftflöde TLA Airsonett Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset christophe.pedroletti@akademiska.se Bindningar och jäv Publicerat de

Läs mer

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Larsson et al Accepterad för publicering den 3 mars 2000 Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Bengt Larsson, Nils Bäckman och Anna-Karin Holm I en tidigare publicerad studie undersöktes

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Vi ser alla olika ut på utsidan

Vi ser alla olika ut på utsidan Klinisk nytta av NO mätning Anna-Carin Olin, överläkare och docent Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet & Angereds Närsjukhus Vi ser alla olika ut på utsidan 1 Personalized

Läs mer

Skillnader i astma och luftvägsbesvär mellan norra och södra Sverige

Skillnader i astma och luftvägsbesvär mellan norra och södra Sverige Skillnader i astma och luftvägsbesvär mellan norra och södra Sverige SAMMANFATTNING Bakgrund: Flertalet studier har verifierat en högre förekomst av astma i norra jämfört med södra Sverige. Orsaken till

Läs mer

Övre luftvägsinfektioner hos barn

Övre luftvägsinfektioner hos barn Övre luftvägsinfektioner hos barn Margareta Eriksson, överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Varför är små barn alltid förkylda? (30 % av infektionsbesök i öppenvård) Saknar immunologiskt minne Tycker

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2016 Denna rapport publicerades den 10 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 44 (31 oktober 6 november).

Influensarapport för vecka 44, 2016 Denna rapport publicerades den 10 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 44 (31 oktober 6 november). Influensarapport för 44, 2016 Denna rapport publicerades den 10 november 2016 och redovisar influensaläget 44 (31 oktober 6 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Slutrapport för del 2 inom projekt NR 215 0401. Lars Modig Bo Segerstedt Bertil Forsberg

Slutrapport för del 2 inom projekt NR 215 0401. Lars Modig Bo Segerstedt Bertil Forsberg Akuta luftvägsbesvär bland vuxna astmatiker i förhållande till tidsmässiga variationer i luftföroreningshalter - en studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen 2005 Slutrapport för del 2 inom projekt

Läs mer

Fisk skyddar mot astma medan tidig antibiotikabehandling

Fisk skyddar mot astma medan tidig antibiotikabehandling Fisk skyddar mot astma medan tidig antibiotikabehandling är en riskfaktor Skyddar fisk mot astma? Både moderns intag av fisk under graviditeten och barnets eget intag av fisk under spädbarnsåret har rapporterats

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Jenny van Odijk Leg. Dietist, Med dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Referenser Codreanu F et al. A novel immunoassay

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen.

Allergifakta 2012. Min önskans stad. Min önskans stad. Allergifakta 2012. Lisas Café. Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Välkommen att vara med och stödja allergi forskningen. Allergifakta 2012 Under 2012 satsar Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att samla in extra mycket pengar. Pengar som

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten Real life studier vs RCT Falun 20 februari 2017 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten 1 Astma Herland K, et al. Respiratory Medicine (2005) 99, 11 19 Real-life studier jämfört RCTstudier

Läs mer

Allergena komponenter i vete

Allergena komponenter i vete Allergena komponenter i vete albuminer och globuliner gluten Tri a 15 - AAI monomer Tri a 28 - AAI dimer Tri a 29, 30 - AAI tetramer Tri a 12 - profilin Tri a 14 - LTP Tri a 18 - hevein-like Tri a 25 -

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

Rapport VESTA SP14. Kvaliteten av astmavård för vuxna patienter vid Familjeläkargruppen Odenplan

Rapport VESTA SP14. Kvaliteten av astmavård för vuxna patienter vid Familjeläkargruppen Odenplan Rapport VESTA SP14 Kvaliteten av astmavård för vuxna patienter vid Familjeläkargruppen Odenplan Av Michael Hedlund michaelhedlund@hotmail.com Vetenskaplig handledare Rune Lindqvist Klinisk handledare Kerstin

Läs mer

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Peter Meyer Överläkare, Barnallergolog Sus, Lund Peter Meyer 2013-03-06 1 Disposition Barn och ungdomar Hur utreda misstänkt astma Gränssnitt PV vs barnläkare/barnallergolog

Läs mer