Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodik. Kohorten utgörs av 101 personer som"

Transkript

1 Svår obstruktiv bronkit astma som vuxen, prev GÖRAN WENNERGREN 1 OCH EMMA GOKSÖR 2 SAMMANFATTNING Virusutlösta obstruktiva besvär är vanligt hos spädbarn och småbarn. Nya uppföljningsdata gör att tidigare uppfattningar om långtidsförloppet för dessa barn kanske bör omvärderas. Vi redogör här för resultaten i den nyligen publicerade 27- årsuppföljningen av 101 barn som lades in på sjukhus (förstagångsinläggning) för virusutlösta obstruktiva besvär före 24 månaders ålder. Deltagandet var 81 procent och prevalensen av aktuell läkardiagnostiserad astma 37 procent. Ärftlighet för astma, kvinnligt kön och aktuell allergi hade starkast koppling till astma som vuxen. Kvinnor med aktuell allergi hade störst risk för astma medan män utan allergi hade den lägsta risken. En stor andel hade haft perioder med astma som växlade med besvärsfria perioder. Den multivariata analysen visade att risken för astma var 10 gånger så stor bland dem som tidigt insjuknat med svår obstruktiv bronkit, jämfört med dem i kontrollgruppen. Detta visar att spädbarn och småbarn som insjuknar med svåra obstruktiva besvär är en klar riskgrupp för senare astma. Det behöver dock inte vara den tidiga virusinfektionen som orsakar astmasjukdomen. Snarare kan tidigt insjuknande med pipande och väsande andning vid virusinfektion vara en markör hos ett predisponerat spädbarn. 1 professor i pediatrik vid Göteborgs universitet och överläkare vid Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus, Göteborg. 2 medicine doktor i pediatrik vid Göteborgs universitet och läkare vid Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus, Göteborg. kontaktadress: Göran Wennergren Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus SE Göteborg Virusutlösta obstruktiva besvär med pipande, väsande andning är mycket vanligt hos spädbarn och småbarn (1, 2). Ofta växer besvären bort när barnen blir äldre, men tidigare långtidsuppföljningar har visat att dessa barn har klart ökad risk för astma under uppväxten (3 5). Ärftlighet, kvinnligt kön, passiv rökning som liten och utvecklande av allergi är riskfaktorer för astma i sena tonåren. Dessutom har överrepresentation av sämre lungfunktion rapporterats (6). Fynden visar att astmabesvär som liten inte alltid växer bort. Under de senaste åren har nya data från uppföljning av kohorter med tidiga obstruktiva, virusutlösta besvär publicerats (7, 8). Professor Matti Korppi och medarbetare har rapporterat en fyrfaldigt ökad risk för astma i vuxen ålder jämfört med kontroller. I den finska kohorten hade 20 procent läkardiagnostiserad astma och 41 procent egenrapporterad astma vid 27 års ålder (7). Vi har på liknande sätt som finländarna följt en kohort av barn som före 24 månaders ålder första gången lades in med svåra obstruktiva besvär (4, 9, 10), eller «bronchiolitis» om man väljer den amerikanska terminologin (11 13). Vid vår uppföljning vid 18 års ålder hade så många som 43 procent astma (4). Här redogör vi för aktuella riskfaktorer och förekomst av astma i den nyligen publicerade 27-årsuppföljningen (14). Metodik Kohort Kohorten utgörs av 101 personer som lades in på sjukhus (förstagångsinläggning) för virusutlösta obstruktiva andning under åren Den svenska diagnosen var som regel obstruktiv bronkit vilket motsvarar den amerikanska diagnosen «bronchiolitis» (11 13). Barnen har följts prospektivt upp till vuxen ålder. Den aktuella efterundersökningen gjordes när deltagarnas medelålder var 27 år (åldersspann år). Tidigare uppföljningar har gjorts vid 4 5, 10 och 18 års ålder (4, 9, 10). De virus som analyserades vid förstagångsinläggningen var respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus, influensavirus A och B, parainfluensavirus 1, 2 och 3, entero- och rotavirus. Vi hade i början av 1980-talet inte tillgång till analys av rhino- eller coronavirus. Emma Goksör Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus SE Göteborg 26 ALLERGI I PRAKXSIS 1/2015

2 som liten alens och riskfaktorer En studie som har följt spädbarn och småbarn som insjuknat med akuta, svåra obstruktiva besvär upp till vuxen ålder visar att gruppen har ökad risk för senare astma. Vid 27 års ålder hade så hög andel som 37 procent aktuell läkardiagnostiserad astma. Kvinnor med aktuell allergi hade störst risk för astma i vuxen ålder, medan män utan allergi hade lägst risk. FOTO: COLOURBOX.COM 27-årsuppföljningen Den aktuella uppföljningen gjordes med ett detaljerat frågeformulär vilket kompletterades med klinisk undersökning med allergitest (pricktest och specifikt IgE) och lungfunktionsundersökning (spirometri, utandat NO och mannitoltest för bronkiell hyperreaktivitet). Definitioner Aktuell astma definierades som läkardiagnos på astma med astmabesvär (pipande, väsande andning) och/eller astmamedicinering (beta-2- agonister eller inhalationssteroider) under det senaste året. Astma klassificerades som lindrig, måttlig eller svår enligt Svenska Barnläkarföreningens allergisektions gradering (15). Lindrig astma var lätta och sporadiska astmasymtom och symtomkontroll med endast beta-2-agonist. Måttlig, medelsvår och svår astma behövde både underhållsbehandling med inhalationssteroider och beta-2-agonist. Graden av astmakontroll utvärderades med Astma Kontroll Test, AKT. Personerna med aktuell allergi rapporterade andra allergiska besvär än astma (allergiska näs- och ögonbesvär, eksem eller födoämnesallergi), verifierade med positivt pricktest eller specifikt IgE om personen var testad. Kontrollgrupp Kohorten har jämförts med en åldersmatchad, populationsbaserad kontrollgrupp (n=1.210) från West Sweden Asthma Study (16, 17). Även kontrollernas medelålder var 27 år (spann år). Etiktillstånd Tillstånd för undersökningen finns från etikprövningsnämnden i Göteborg. Skriftligt informerat samtycke fanns från alla studiedeltagare. Resultat Kohorten I kohorten var svarsfrekvensen 81 procent (82/101). Könsfördelningen i gruppen som helhet vid vuxen ålder återspeglade den ursprungliga könsfördelningen vid inklusionen (det tidiga insjuknandet med obstruktivitet), nämligen 40 procent kvinnor och 60 procent män. Aktuell läkardiagnostiserad astma fanns hos 37 procent, varav hälften hade lindrig astma och hälften måttlig eller svår astma. Av de med astma hade 87 procent aktuell allergisk sjukdom. De vanligaste utlösande faktorerna av astmabesvär rapporterades vara (kallt) väder (53 procent), pollen och pälsdjur (43 procent), A ALLERGI I PRAKXSIS 1/

3 luftvägsinfektioner (33 procent) och tobaksrök (23 procent). Astmaprevalensen i kohorten över tid visas i figur 1. Vid inklusionen i studien när barnen var 0 2 år hade samtliga i kohorten svåra obstruktiva andning som del i sin akuta sjukdom. Vid 4 5 års ålder hade andelen med astma minskat till 47 procent och vid 10 år till 30 procent. Vid 18 år hade en del dock återfått astma och andelen med astma var 43 procent. Astma vid 27 års ålder var signifikant kopplad till astma vid den närmast föregående uppföljningen vid 18 år, men visade inte signifikant association med astma eller allergi vid uppföljningarna dessförinnan. Av dem som varit besvärsfria vid samtliga tidigare uppföljningar (vid 5, 10 och 18 år), hade 26 procent (7/27) astma som vuxna. Å andra sidan var 55 procent (5/9) av dem som kontinuerligt haft astma vid 5, 10 och 18 år, nu symtomfria. I den univariata analysen i kohorten av riskfaktorer för astma som vuxen var kvinnligt kön, ärftlighet för astma och aktuell allergi signifikanta. I den multivariata analysen av aktuella faktorer kvarstod kvinnligt kön och aktuell allergi som signifikanta (justerade OR 3,2, 95% CI 1,1 9,3 respektive 9,6, 95% CI 3,0 31,2). Bland tidiga faktorer föll ärftlighet för astma (det vill säga förälder eller syskon med astma) ut som oberoende riskfaktor för astma vid 27 år (justerat OR 4,0, 95% CI 1,3 12,5). Den starkaste riskfaktorn av alla tycktes vara aktuell allergi (justerat OR 7,5, 95% CI 1,9 29,5 i en multivariat modell med både tidiga och aktuella faktorer). Kvinnor med aktuell allergi hade högst risk för astma nu i vuxen ålder medan män utan allergi hade den lägsta risken. Detta illustreras i figur 2 som visar andelen med astma sedan inklusionen i tidiga barnaår, till och med vuxen ålder. Kohorten jämförd med kontrollgruppen Aktuell läkardiagnostiserad astma var klart vanligare i kohorten jämfört med kontrollgruppen (TABELL 1). Detta sågs också tydligt för förekomsten av astmamedicinering och ärftlighet för astma. Dessutom var aktiv, egen rökning överrepresenterat i kohorten. Även könsfördelningen skiljde sig åt mellan grupperna, med högre andel manligt kön i kohorten, jämfört med i kontrollgruppen. Den multivariata analysen visade att risken för aktuell astma var 10 gånger högre i kohorten, det vill säga bland dem som tidigt insjuknat med svår obstruktiv bronkit, jämfört med dem i kontrollgruppen (TABELL 2). Denna riskökning var oberoende av aktuell allergisk rinit, ärftlighet för astma, egen rökning och kön. Diskussion Ett huvudfynd i studien är den höga prevalensen, 37 procent, astma i vuxen ålder efter svåra obstruktiva andning som liten. Det är fem gånger mer än astmaprevalensen i den populationsbaserade kontrollgruppen. I den multivariata analysen blev den justerade risken för astma i gruppen med svår obstruktiv bronkit som små 10 gånger högre än i kontrollgruppen. Den höga astmaprevalensen i vår studiekohort stämmer mycket bra med långtidsuppföljningen från Kuopio där inklusionskriterierna i princip var samma som våra. I den finska kohorten var självrapporterad astma 41 procent vid 27 års ålder och 35 procent vid 30 (7, 8). Den oberoende 10-faldiga riskökningen för astma i kohorten jämfört med kontrollgruppen visar att spädbarn och småbarn som insjuknar med akuta, svåra obstruktiva besvär är en klar riskgrupp för astma ända upp i vuxen ålder. I den multivariata analysen justerades för allergisk rinit, kön, aktiv rökning och ärftlighet för astma. Den ofta framförda uppfattningen att småbarnsastma växer bort behöver med andra ord modifieras. I denna grupp av barn finns en hel del som har särskild risk för astma. FIGUR 2. Andelen med astma under uppväxten hos vuxna kvinnor med allergi, män med allergi, kvinnor utan allergi och män utan allergi. Kvinnor med allergi hade störst risk för astma i vuxen ålder medan män utan allergi hade lägst risk. FRÅN REFERENS 14 ANDEL MED ANSTMABESVÄR, PROCENT FIGUR 1. Astmaprevalens i kohorten över tid. Vid inklusionstillfället vid 0 2 år hade samtliga definitionsmässigt akuta, svåra obstruktiva besvär (4, 9, 10, 14) ANDEL MED ASTMA 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kvinna, allergi Man, allergi Kvinna, ingen allergi Man, ingen allergi ÅLDER, ÅR ÅLDER, ÅR 28 ALLERGI I PRAKXSIS 1/2015

4 Virusutlösta luftvägsinfektioner som ger pipande och väsande andning hos små barn kan vara en markör för utvecklande av astma, och på så sätt förklara den observerade ökade risken för astma i denna grupp senare i livet. FOTO: COLOURBOX.COM Vad som ger denna risk är omdebatterat. Det har föreslagits att virusinfektionen som utlöser de akuta obstruktiva besvären är det som initierar astmaprocessen. Det kan dock också vara så att barnen redan innan virusinfektionen har egenskaper som gör att de lättare insjuknar med obstruktivitet och även har en hög risk för astma på lång sikt. Det behöver alltså inte vara den tidiga virusinfektionen som är den orsakande faktorn utan snarare kan tidigt insjuknande med pipande och väsande andning vid virusinfektion vara en markör hos ett predisponerat spädbarn. Det har diskuterats om det är insjuknande med RSV eller med rhinovirus som förutspår särskilt hög risk för framtida astma (5, 18, 19). I vår kohort sågs den höga risken för astma som vuxen både hos de barn där vi påvisade RSV vid förstainläggningen och hos «icke RSV-barn». Således sågs den ökade risken för astma som vuxen oberoende av vilket virus som orsakat barnets obstruktiva episod vid inklusionen. Tyvärr hade vi på den tiden inte tillgång till rhinovirusdiagnostik, men det är rimligt att anta att majoriteten av de förkylda barn där vi inte fick specifik virusdiagnos hade rhinovirus. Från Finland har rapporterats en högre risk för astma i tonåren efter «non-rsv bronchiolitis» (20), särskilt med rhinovirus (21, 22), jämfört med RSV-orsakade besvär. Men inte heller i den finska kohorten sågs denna skillnad längre vid 27 år, det vill säga risken för astma i vuxen ålder var inte beroende av om barnen ursprungligen hade insjuknat med «RSV bronchiolitis» eller «non-rsv bronchiolitis» (7). Bland deltagarna med tidiga och svåra luftrörsobstruktiva besvär, det vill säga i kohorten, var ärftlighet för astma, kvinnligt kön och aktuell allergi de faktorer som hade starkast koppling till astma som vuxen. Även om mer än en tredjedel av kohorten hade astma vid 27-årsupp- A TABELL 1. Karaktäristika hos kohorten (n=82) och kontrollerna (n=1.210). Univariata odds ratios för kohorten jämfört med kontrollerna. Signifikanta riskfaktorer markerade med fet stil. (FRÅN REFERENS 14) FAKTOR KOHORT % (N) KONTROLLER % (N) OR 95% CI Kvinnligt kön 41,5 (34) 57,8 (699) 0,5 0,3 0,8 Aktuell läkardiagnostiserad astma 36,6 (30) 6,8 (82) 7,9 4,8 13,1 Astmamedicinering 30,5 (25) 8,0 (97) 5,0 3,0 8,4 Aktuell allergisk rinit 42,0 (34) 33,0 (399) 1,5 0,9 2,3 Familjemedlem med astma 35,4 (28) 22,4 (264) 1,9 1,2 3,1 Egen rökning 29,6 (24) 16,0 (190) 2,2 1,3 3,6 TABELL 2. Multivariat analys av riskfaktorer för astma i vuxen ålder i kohorten jämfört med kontrollgruppen. Signifikanta riskfaktorer markerade med fet stil. (FRÅN REFERENS 14) OR LÄKARDIAGNOSTISERAD ASTMA 95% CI Kvinnligt kön 1,0 0,6 1,6 Aktuell allergisk rinit 10,7 6,2 18,3 Egen rökning 0,8 0,4-1,4 Ärftlighet för astma 2,5 1,6-4,0 Hör till kohorten med tidiga obstruktiva besvär 10,0 5,3-18,7 ALLERGI I PRAKXSIS 1/

5 följningen var det slående att astma inte var ett stabilt tillstånd. Förloppet för de enskilda deltagarna visar att merparten hade perioder med astma omväxlande med besvärsfria perioder. Detta är väl känt från andra studier av astma där deltagarna följts över lång tid, till exempel från den kända Dunedinstudien (23). Kvinnligt kön var kopplat till astma som vuxen i kohorten. Det är välkänt att bland vuxna har kvinnor högre förekomst av astma än män. Eftersom obstruktiv bronkit och tidiga astmabesvär är vanligare bland pojkar var kvinnligt kön konsekvent underrepresenterat i kohorten jämfört med i kontrollgruppen som ju var populationsbaserad. Det kan tyckas märkligt att rökning var så vanligt i kohorten med tanke på den höga förekomsten av astma. Det är emellertid känt från andra studier att rökning kan vara vanligare bland tonåringar med astma än utan (24). I vår studie återspeglar det troligen att man har stor risk att själv bli rökare om man växer upp i en rökande miljö (24 27). Rökning hemma var vanligt bland barnen i kohorten. 55 procent av mammorna rökte under graviditeten, jämfört med genomsnittssiffran 34 procent för befolkningen i samma upptagsområde när studien startade (25). Vi såg inte längre den signifikanta koppling mellan tidig rökexponering och senare astma som vi såg vid 18-årsuppföljningen. Vi vet inte om det beror på att effekten av tidig rökexponering har klingat av eller överskuggas av andra faktorer, eller om det beror på låg statistisk styrka. Vilka är då studiens styrkor och svagheter? De främsta styrkorna är den långa uppföljningstiden, nästan 30 år, och att vi trots detta har fått svar från mer än 80 procent av de ursprungliga deltagarna. En annan styrka är den stora, populationsbaserade och åldersmatchade kontrollgruppen. En svaghet är att kohorten är relativt liten. Trots detta har vi kunnat visa på signifikanta samband i kohorten och skillnader mellan kohorten och kontrollgruppen, vilket talar för att de påvisade sambanden och skillnaderna är reella. Vår slutsats av den aktuella uppföljningen är att spädbarn och småbarn som insjuknar med akuta, svåra obstruktiva besvär utgör en klar riskgrupp för senare astma. Vid 27 års ålder hade så hög andel som 37 procent aktuell läkardiagnostiserad astma. Ärftlighet för astma, kvinnligt kön och aktuell allergi var de faktorer i kohorten som hade starkast koppling till astma som vuxen. Kvinnor med aktuell allergi hade störst risk för astma i vuxen ålder medan män utan allergi hade lägsta risk. En stor andel av studiedeltagarna hade perioder med astma som växlade med besvärsfria perioder. REFERENSER 1. Brand PL, Baraldi E, Bisgaard H, Boner AL, Castro-Rodriguez JA, Custovic A, de Blic J, de Jongste JC, Eber E, Everard ML, Frey U, Gappa M, Garcia-Marcos L, Grigg J, Lenney W, Le Souëf P, McKenzie S, Merkus PJ, Midulla F, Paton JY, Piacentini G, Pohunek P, Rossi GA, Seddon P, Silverman M, Sly PD, Stick S, Valiulis A, van Aalderen WM, Wildhaber JH, Wennergren G, Wilson N, Zivkovic Z, Bush A. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Eur Respir J 2008; 32: Brand PL, Caudri D, Eber E, Gaillard EA, Garcia-Marcos L, Hedlin G, Henderson J, Kuehni CE, Merkus PF, Pedersen S, Valiulis A, Wennergren G, Bush A. Classification and pharmacological treatment of preschool wheezing: changes since Eur Respir J 2014; 43: Piippo-Savolainen E, Remes S, Kannisto S, Korhonen K, Korppi M. Asthma and lung function 20 years after wheezing in infancy: results from a prospective follow-up study. Arch Pediatr Adolesc Med 2004; 158: Goksör E, Åmark M, Alm B, Gustafsson PM, Wennergren G. Asthma symptoms in early childhood what happens then? Acta Paediatr 2006; 95: Sigurs N, Aljassim F, Kjellman B, Robinson PD, Sigurbergsson F, Bjarnason R, Gustafsson PM. Asthma and allergy patterns over 18 years after severe RSV bronchiolitis in the first year of life. Thorax 2010; 65: Goksör E, Gustafsson PM, Alm B, Åmark M, Wennergren G. Reduced airway function in early adulthood among subjects with wheezing disorder before two years of age. Pediatr Pulmonol 2008; 43: Ruotsalainen M, Piippo-Savolainen E, Hyvärinen MK, Korppi M. Adulthood asthma after wheezing in infancy: a questionnaire study at 27 years of age. Allergy 2010; 65: Backman K, Piippo-Savolainen E, Ollikainen H, Koskela H, Korppi M. Increased asthma risk and impaired quality of life after bronchiolitis or pneumonia in infancy. Pediatr Pulmonol 2014; 49: Wennergren G, Hansson S, Engström I, Jodal U, Åmark M, Brolin I, Juto P. Characteristics and prognosis of hospital-treated obstructive bronchitis in children aged less than two years. Acta Paediatr 1992; 81: Wennergren G, Åmark M, Åmark K, Óskarsðóttir S, Sten G, Redfors S. Wheezing bronchitis reinvestigated at the age of 10 years. Acta Paediatr 1997; 86: American Academy of Pediatrics. Diagnosis and management of bronchiolitis. Pediatrics 2006; 118: Wagner T. Bronchiolitis. Pediatr Rev 2009; 30; Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, Alverson BK, Baley JE, Gadomski AM, Johnson DW, Light MJ, Maraqa NF, Mendonca EA,Phelan KJ, Zorc JJ, Stanko- Lopp D, Brown MA, Nathanson I, Rosenblum E, Sayles S 3rd, Hernandez-Cancio S; American Academy of Pediatrics. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics 2014; 134: e Goksör E, Åmark M, Alm B, Ekerljung L, Lundbäck B, Wennergren G. High risk of adult asthma following severe wheezing in early life. Pediatr Pulmonol 2014 Aug 18. doi: /ppul [Epub ahead of print]. 15. Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi (Riktlinjer/ stenciler). Klassificering av astmasvårighetsgrad med hänsyn till medicinering och symtom hos barn över 2 års ålder. [citerat 10 jan 2015]. se/stenciler_nya06/b2_klassificering.pdf 16. Lötvall J, Ekerljung L, Rönmark EP, Wennergren G, Lindén A, Rönmark E, Torén K, Lundbäck B. West Sweden Asthma Study: Prevalence trends over the last 18 years argue no recent increase in asthma. Respir Res 2009; 10: Wennergren G, Ekerljung L, Eriksson J, Alm B, Lötvall J, Lundbäck B. Asthma in late adolescence farm childhood is protective and the prevalence increase has levelled off. Pediatr Allergy Immunol 2010; 21: Jackson DJ, Gagnon RE, Evans MD, Roberg KA, Anderson EL, Pappas TE, Printz MC, Lee WM, Shult PA, Reisdorf E, Carlson-Dakes KT, Salazar LP, DaSilva DF, Tisler CJ, Gern JE, Lemanske RF, Jr. Wheezing rhinovirus illnesses in early life predict asthma development in high risk children. Am J Respir Crit Care Med 2008; 178: Mikalsen IB, Halvorsen T, Øymar K. The outcome after severe bronchiolitis is related to gender and virus. Pediatr Allergy Immunol 2012; 23: Piippo-Savolainen E, Korppi M, Korhonen K, Remes S. Adult asthma after non-respiratory syncytial virus bronchiolitis in infancy: subgroup analysis of the 20-year prospective follow-up study. Pediatr Int 2007; 49: Hyvärinen MK, Kotaniemi-Syrjänen A, Reijonen TM, Korhonen K, Korppi MO. Teenage asthma after severe early childhood wheezing: An 11-year prospective follow-up. Pediatr Pulmonol 2005; 40: Ruotsalainen M, Hyvärinen MK, Piippo- Savolainen E, Korppi M. Adolescent asthma after rhinovirus and respiratory syncytial virus bronchiolitis. Pediatr Pulmonol 2013; 48: Taylor DR, Cowan JO, Greene JM, Willan AR, Sears MR. Asthma in remission: Can relapse in early adulthood be predicted at 18 years of age? Chest 2005; 127: Hedman L, Bjerg A, Perzanowski M, Sundberg S, Rönmark E. Factors related to tobacco use among teenagers. Respir Med 2007; 101: Goksör E, Åmark M, Alm B, Gustafsson PM, Wennergren G. The impact of pre- and post-natal smoke exposure on future asthma and bronchial hyper-responsiveness. Acta Paediatr 2007; 96: Hedman L, Bjerg A, Sundberg S, Forsberg B, Rönmark E. Both environmental tobacco smoke and personal smoking is related to asthma and wheeze in teenagers. Thorax 2011; 66: Wennergren G, Ekerljung L, Alm B, Bjerg A, Lötvall J, Lundbäck B. Alarmingly high prevalence of smoking and symptoms of bronchitis in young women in Sweden: A population-based questionnaire study. Prim Care Respir J 2013; 22: ALLERGI I PRAKXSIS 1/2015

Astmaförlopp. från barn till vuxen. GÖRAN WENNERGREN, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Astmaförlopp. från barn till vuxen. GÖRAN WENNERGREN, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Astmaförlopp från barn till vuxen sammanfattning Många barn har obstruktiva luftrörsbesvär med pipande och väsande andning under de första åren. Spädbarn och småbarn som har besvär enbart i samband med

Läs mer

Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén

Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén Målsättning Målsättningen med underhållsbehandlingen är att barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär samt sova lugnt utan astma eller hosta på natten eller morgonen. Det är endast vid kraftig

Läs mer

Västra Götalands Barn - tidiga faktorer med betydelse för senare hälsa och sjukdom

Västra Götalands Barn - tidiga faktorer med betydelse för senare hälsa och sjukdom Projektbeskrivning Västra Götalands Barn - tidiga faktorer med betydelse för senare hälsa och sjukdom Bakgrund Under senare år har intresset varit stort för tidiga faktorers betydelse för sjukdom senare

Läs mer

Infektioner med Respiratory Syncytial

Infektioner med Respiratory Syncytial Svår RSV-bronkiolit som och symtom efter 18 års u SAMMANFATTNING För att kartlägga utvecklingen av efterföljande obstruktiva symtom, allergisk sensibilisering och allergi efter en tidig svår RSV-bronkiolit

Läs mer

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn 1 (9). Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén 07 09 11 Utredning och behandling D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn Barnallergisektionens stencilkommitté

Läs mer

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta??

NO mätning och astma. NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Vad koster det??? Extra Kostnader. Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? NO mätning och astma NO och astmakontroll Gör det någon nytta?? Kostnad?? Vad är det mäter?? Nytta?? Søren Wille Barnkliniken Helsingborg NIOX Vad koster det??? NIOX mino 16 1 1 139 35 (år 1) 3 (år 2 &

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

fokus på övervikt bo lundbäck och eva rönmark

fokus på övervikt bo lundbäck och eva rönmark Riskfaktorer för astma med fokus på övervikt sammanfattning Övervikt som riskfaktor för astma uppmärksammades så sent som för drygt ett decennium sedan. I västvärlden har ökningen av förekomsten av astma

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Astma och allergi hos barn och ungdomar

Astma och allergi hos barn och ungdomar Astma och allergi hos barn och ungdomar Hampus Kiotseridis, Barnläkare 2012-03-27 Definition Återkommande obstruktiva episoder (>2 ) hos små barn(2 år) ochhos hos

Läs mer

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö 12-11-27 Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö en enkätundersökning inom ASTA Pia Kalm-Stephens & Therese Sterner Allergistämman 12 Bakgrund Genom åren återkommande diskussioner

Läs mer

Rökning och astma. ANDERS BJERG, Göteborgs Universitet

Rökning och astma. ANDERS BJERG, Göteborgs Universitet Rökning och astma SAMMANFATTNING Tobaksrökning är en viktig orsak till sjuklighet och förtida död globalt, och dessutom en orsak som skulle kunna förebyggas. Idag ökar rökning i flera låg- och medelinkomstregioner.

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Födoämnesallergi - Provokation

Födoämnesallergi - Provokation Födoämnesallergi - provokation 1(6) Födoämnesallergi - Provokation Detta PM avser IgE-förmedlade reaktioner. Bakgrund. Födoämnesallergi definieras som en avvikande reaktion på ett födoämne, en reaktion

Läs mer

Astma och allergi hos barn och ungdomar

Astma och allergi hos barn och ungdomar Astma och allergi hos barn och ungdomar Definition Återkommande obstruktiva episoder (>2 ) hos små barn(2 år) och hos barn oavsett ålder med annan allergisk sjukdom

Läs mer

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter

Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter Ateroskleros i halskärlen hos KOL-patienter - resultat från Role Of Low Lung function Study (ROLLS) Sophia Frantz, specialistläkare, doktorand Klinisk fysiologi, Diagnostiskt Centrum, UMAS Bakgrund Låg

Läs mer

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom

Allergiska / atopiska marschen. Överkänslighet. Förskola / skola barnens arbetsplats. 22 % har allergirelaterad sjd! barnens folksjukdom och allergi hos skolbarn Vad ska vi tänka på Kan vi minska risken att de drabbas Förskola / skola barnens arbetsplats Många individer / ytenhet Hög fysisk aktivitet Allergi och miljö i skolan Seminarium

Läs mer

Farmakologisk behandling vid astma Bakgrundsdokumentation

Farmakologisk behandling vid astma Bakgrundsdokumentation Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet. Epidemiologi

Läs mer

Innemiljö i skolor, astma, allergier och sjuka hus symptom (SBS)

Innemiljö i skolor, astma, allergier och sjuka hus symptom (SBS) Innemiljö i skolor, astma, allergier och sjuka hus symptom (SBS) Dan Norbäck E-mail: dan.norback@medsci.uu.se Skolmiljöstudier i andra länder EU-studier (HESE, HESEINT, SINPHONIE) Mätstudie på Island Tvärsnittstudier

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Astmakontroll i Sverige

Astmakontroll i Sverige Astmakontroll i Sverige En rapport från Aerocrine AB Innehållsförteckning Bakgrund och innehållsförteckning Sida 2 Om Astma och astmasymptom Sida 2 Astmadiagnos och behandling Sida 3 Samhällsekonomiska

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN

EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN Luftföroreningar och hälsa EPIDEMIOLOGISKA STUDIER HOS BARN OCH VUXNA I SKÅNE EBBA MALMQVIST, DR. MILJÖMEDICIN Luftföroreningar Vart tar de vägen? Traditionell syn på inhalerade partiklars öde Transporteras

Läs mer

Fisk skyddar mot astma medan tidig antibiotikabehandling

Fisk skyddar mot astma medan tidig antibiotikabehandling Fisk skyddar mot astma medan tidig antibiotikabehandling är en riskfaktor Skyddar fisk mot astma? Både moderns intag av fisk under graviditeten och barnets eget intag av fisk under spädbarnsåret har rapporterats

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING

KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING ASTMA OCH ALLERGISJUKSKÖTERSKEFÖRENINGEN ASTA & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SSF KOMPETENSBESKRIVNING OCH FÖRSLAG TILL UTBILDNING FÖR LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM ALLERGI OCH ANNAN

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Hälsoeffekter från vedeldning

Hälsoeffekter från vedeldning Hälsoeffekter från vedeldning Gerd Sällsten, 1:e yrkes- och miljöhygieniker, professor Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet www.amm.se Hälsoeffekterna av

Läs mer

Liv och hälsa i Norrland. Liv och hälsa i Norrland

Liv och hälsa i Norrland. Liv och hälsa i Norrland Liv och hälsa i Norrland Liv och hälsa i Norrland En studie om hälsa och livsvillkor Barn och ungdomars hälsa Rapport 1999:4 1 Om du behöver mer information För innehållet i denna rapport svarar LENNART

Läs mer

Enkätundersökning av barnen på en förskola i Henån, Orust

Enkätundersökning av barnen på en förskola i Henån, Orust Enkätundersökning av barnen på en förskola i Henån, Orust Helena Sandén Specialistläkare Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 26 april 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets-

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist Vad är alfa-1? En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist 1 ALPHA-1 FOUNDATION Vad är alfa-1? Alfa-1-antitrypsinbrist (alfa-1) är

Läs mer

Allergena komponenter i vete

Allergena komponenter i vete Allergena komponenter i vete albuminer och globuliner gluten Tri a 15 - AAI monomer Tri a 28 - AAI dimer Tri a 29, 30 - AAI tetramer Tri a 12 - profilin Tri a 14 - LTP Tri a 18 - hevein-like Tri a 25 -

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

DOFT ÖVER KÄNSLIG HET

DOFT ÖVER KÄNSLIG HET DOFT ÖVER KÄNSLIG HET Ett Okänt Problem Doftöverkänslighet - Ett okänt problem 2 Doftöverkänslighet - Ett okänt problem 3 Till dig som studerar till sjuksköterska eller läkare Till högskolor och universitet

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdom

Långvarig smärta hos barn och ungdom Långvarig smärta hos barn och ungdom Beskrivning av nuläge, resurser och organisatoriska behov Officiellt dokument för Arbetsgruppen för Återkommande Smärta hos Barn inom Svensk Barnsmärtförening (våren

Läs mer

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU

Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling NILS HAGLUND / LU Autism hos små barn: Tidig screening och behandling Maria Råstam, professor, handledare Karin Källén, docent, bihandledare SvenOlof

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Lärares erfarenheter av mobbning under de tre första åren i arbetet

Lärares erfarenheter av mobbning under de tre första åren i arbetet Rapport B 2011:2 Lärares erfarenheter av mobbning under de tre första åren i arbetet Daniel Hultell Innehållsförteckning 1 Förord... 2 2 Bakgrund... 3 2.1 Syftet med rapporten... 3 3 Metod... 5 3.1 Urval...

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare 2013 Bakgrund, syfte och betydelse Förekomsten av astma i Sverige är 9%. Förekomsten av astma hos

Läs mer

Överviktiga ungdomar är mindre fysiskt aktiva

Överviktiga ungdomar är mindre fysiskt aktiva S V E N S K I D R O T T S F O R S K N I N G N R 3-3 Överviktiga ungdomar är mindre fysiskt aktiva men har inte lägre energiförbrukning i jämförelse med normalviktiga kontroller Det är troligt att den ökande

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke?

Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Skyddar bilirubin mot hjärtinfarkt och stroke? Kim Ekblom Centrallasarettet Växjö Medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi Umeå universitet 2011-10-13 Bilirubin Endogen antioxidant Variabiliteten en av de

Läs mer

Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning?

Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning? Snusning under graviditeten ett säkert alternativ till rökning? Anna Gunnerbeck, ST-läkare Pediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Doktorand vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling Socialstyrelsen (2007) Nya 2015 Läkemedelsverket (2009) Nya 2015-16 Kerstin Romberg Näsets Läkargrupp Höllviken, AKC Lund GINA

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

HÄLSA OCH UTVECKLING I FAMILJER MED PSYKOSOCIAL RISK SFOG-JÖNKÖPING 26/8-15. Carl Göran Svedin, professor BUP/IKE Linköpings Universitet

HÄLSA OCH UTVECKLING I FAMILJER MED PSYKOSOCIAL RISK SFOG-JÖNKÖPING 26/8-15. Carl Göran Svedin, professor BUP/IKE Linköpings Universitet HÄLSA OCH UTVECKLING I FAMILJER MED PSYKOSOCIAL RISK SFOG-JÖNKÖPING 26/8-15 Carl Göran Svedin, professor BUP/IKE Linköpings Universitet Deltagare All gravida kvinnor vid MVC 1983 med beräknad nedkomst

Läs mer

Så händer det! Om skador och olyckstillbud med barn och unga

Så händer det! Om skador och olyckstillbud med barn och unga Så händer det! Om skador och olyckstillbud med barn och unga Specialist Barnkirurgi Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Irene Isaksson Hellman Trafiksäkerhetsforskare If Skadeförsäkring 1 Sverige

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd

pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd pvkvalitet.se Sven Engström Distr.läkare. Med dr Gränna & Primärvårdens FoU enhet Ordf. SFAMs kvalitetsråd Tumregler Våra vanliga patienter handläggs till stor del med hjälp av personliga tumregler baserade

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Göteborg den 17 juni 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53 erik.larsson@amm.gu.se Besöksadress:

Läs mer

nivåer Kontrollgrupp/ Experimentgrupp (K/E) (p<0.03) 112/46 (p=0.02) 161/95 (p<0.05) - 1,3 (-1,18 till 1,42 95% KI^) - 0,7 ( -0,82 till 0,58 95% KI^)

nivåer Kontrollgrupp/ Experimentgrupp (K/E) (p<0.03) 112/46 (p=0.02) 161/95 (p<0.05) - 1,3 (-1,18 till 1,42 95% KI^) - 0,7 ( -0,82 till 0,58 95% KI^) Bilaga 3. Översikt över kvalitetsgranskade studier Bourbeau, et al 2003 Gadoury, et al 2004 Totalt antal = 191 K = 95 E = 96 Powerberäkning = 170 (Incidens av slutenvårdstillfälle 0,20 E jämfört med 0,40

Läs mer

Faktablad om ektopisk graviditet

Faktablad om ektopisk graviditet Faktablad om ektopisk graviditet Syfte Syftet med det här faktabladet är att informera om följande: Jaydess (13,5 mg levonorgestrel) effektivitet som preventivmedel. De absoluta och relativa riskerna för

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd

Barnets rätt till hälsa och välfärd Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

Skillnader i folkhälsa hur ser det ut i Sverige i dag? Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

Skillnader i folkhälsa hur ser det ut i Sverige i dag? Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten Skillnader i folkhälsa hur ser det ut i Sverige i dag? Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten Skillnader i folkhälsa hur kan vi förklara hälsoklyftorna? Medellivslängden år Sid 2. Sjukdomsutfall

Läs mer

Vikt sex år efter barnets födelse:

Vikt sex år efter barnets födelse: Vikt sex år efter barnets födelse: En uppföljningsstudie av feta kvinnor som deltagit i ett interventionsprogram under graviditeten Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

En del av området Herrgården, Rosengård. Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu

En del av området Herrgården, Rosengård. Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu Rosengård i Malmö En del av området Herrgården, Rosengård Området byggdes 1969. Det planerades för 2700 boende, men man uppskattar att där bor 5-6000 personer nu Genom åren har det varit 7 olika fastighetsägare,

Läs mer

KOL. Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus

KOL. Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus KOL Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus Cirka 500 000 människor i Sverige har KOL KOL-bördan kommer att öka betydligt i framtiden, återspeglande de tidigare rökvanorna

Läs mer

LUNGFUNKTION HOS JÄMTLÄNDSKA MJÖLKBÖNDER UNDER EN 10 ÅRS PERIOD

LUNGFUNKTION HOS JÄMTLÄNDSKA MJÖLKBÖNDER UNDER EN 10 ÅRS PERIOD LUNGFUNKTION HOS JÄMTLÄNDSKA MJÖLKBÖNDER UNDER EN 10 ÅRS PERIOD Staffan Bernárdzon Handledare: Överläkare Tohr Nilsson, Yrkesmedicinska kliniken Sundsvall Projektarbete vid företagsläkarkursen, Sahlgrenska

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Tema Barn och infektioner

Tema Barn och infektioner bkn_112_2_cover.qxd:bkn 3/22/12 7:35 AM Page 1 nr.2/2012 Tema Barn och infektioner Barn med Hiv behandling och stöd Tuberkulos hos barn Antibiotika eller inte vad säger föräldrarna? IFC-sanofipasteur_RotaTeq.qxd:Layout

Läs mer

astmabehandlingen Astma är inte en sjukdom utan Atopi Astma Allergi Intermittent/Perenn Fenotyp Debut Barn/Vuxen Ålder Komorbiditet ASA-intolerans

astmabehandlingen Astma är inte en sjukdom utan Atopi Astma Allergi Intermittent/Perenn Fenotyp Debut Barn/Vuxen Ålder Komorbiditet ASA-intolerans Genotyp, fenotyp, endotyp astmabehandlingen SAMMANFATTNING Astmasjukdomen bör betraktas som ett syndrom där flera olika faktorer så som arv, ålder, komorbiditet, livsstil och omgivningsfaktorer styr det

Läs mer

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie Gustafsson P, Holmström E, Besjakov J, Karlsson MK. ADHD symptoms and maturity a follow-up study in school children. Acta Paediatrica

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Seretide. 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Seretide 12-2014, v05 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en lungsjukdom som inträffar

Läs mer

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor.

Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Högstadieenkäten Av Tabell 1 framgår karaktäristika för eleverna i klass 7-9 samt tre jämförelsematerial från andra högstadieskolor. Totalt ser man en viss överfrekvens av klagomål på hög och varierande

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator

Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader (RHS-modellen) Hälsokalkylator Inna Feldman inna.feldman@kbh.uu.se Frågeställning Kan vi uppskatta samhällsbesparingar som beror på förändringar i livsstilsfaktorer

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och samband med astma, allergi och SBS symtom - en fördjupning av 3H- studien Ett projekt med stöd från: Formas BIC, Energicentrum Stockholms stad, Fastighetsägarna Sverige,

Läs mer

Ökar diabetes bland barn?

Ökar diabetes bland barn? Ökar diabetes bland barn? Anna Möllsten Förste forskningsingenjör, pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap Jag ska försöka besvara frågan i rubriken genom att berätta om den forskning som görs av

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Miljöhälsorapport Norr 2013 Barns hälsa och miljö i Norrland 2014-04-16

Miljöhälsorapport Norr 2013 Barns hälsa och miljö i Norrland 2014-04-16 Miljöhälsorapport Norr 2013 Barns hälsa och miljö i Norrland 2014-04-16 DRICKSVATTEN OCH MAT Miljöhälsorapport Norr 2013 (MHRnorr) är resultatet av ett samarbete mellan Klinisk miljömedicin norr (KMN)

Läs mer

Vården av patienter med astma

Vården av patienter med astma Partiklar i utandningsluft ny metod för att monitorera inflammation i de små luftvägarna SAMMANFATTNING Inflammation i de små luftvägarna förekommer vid alla typer av astma, även mildare former, och är

Läs mer

Vetenskaplig bakgrund

Vetenskaplig bakgrund Vetenskaplig bakgrund Inledning Både ärftliga och miljörelaterade faktorer påverkar risken att utveckla allergisjukdomar. Förekomst av allergisjukdom i familjen är en av de starkaste riskfaktorerna för

Läs mer

Rökning och KOL i Reftele. Elisabeth Ahlenhed Anders Åhre Kjell Lindström. Primärvårdens FoU-enhet 2006:2

Rökning och KOL i Reftele. Elisabeth Ahlenhed Anders Åhre Kjell Lindström. Primärvårdens FoU-enhet 2006:2 Qulturum Rapport Rökning och KOL i Reftele Elisabeth Ahlenhed Anders Åhre Kjell Lindström Primärvårdens FoU-enhet 2006:2 Författare: Elisabeth Ahlenhed, distriktsköterska Reftele vårdcentral Järnvägsgatan

Läs mer

ADHD in persons with Substance Use Disorder (SUD) - characteristics, treatment and follow-up

ADHD in persons with Substance Use Disorder (SUD) - characteristics, treatment and follow-up ADHD in persons with Substance Use Disorder (SUD) - characteristics, treatment and follow-up Berit Bihlar Muld, Leg. psykolog, spec. i klinisk psykologi, doktorand på KI Handledare: Tatja Hirvikoski, Med.dr,

Läs mer

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande?

Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? Typ 1- diabetes i e; livslångt perspek>v hur arbetar vi förebyggande? ÅKE LERNMARK LUNDS UNIVERSITETS DIABETESCENTRUM (LUDC) LUNDS UNIVERSITET /CRC MALMÖ The Environmental Determinants TEDDY STUDIENS MÅLSÄTTNING

Läs mer

Betydelsen av föräldrars förhållande till tobak

Betydelsen av föräldrars förhållande till tobak Betydelsen av föräldrars förhållande till tobak CANrapport136 Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) Layout inlaga: Britta Grönlund, CAN Layout omslag: Marika Jonson

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Dags att prata oss samman

Dags att prata oss samman Dags att prata oss samman Tobak Per Blank, folkhälsoenheten 1 Ok erkänn, dom har vuxit Nu gäller det att rusta barnen för framtiden 2 Diskutera Det bästa med att vara tonåring som jag själv kommer ihåg

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer