Underlag för hantering av pandemi i Kumla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för hantering av pandemi i Kumla kommun"

Transkript

1 Underlag för hantering av pandemi i Kumla kommun En översikt över samhällsviktiga verksamheter i Kumla kommun. Foto: Göran Ekberg

2 Innehållsförteckning Underlag för hantering av pandemi i Kumla kommun Inledning Bakgrund Syfte och mål Avgränsning Arbetsmetod Förvaltningarnas redovisning Kommunledningskontorets sammanställning Nämndadministration Ekonomiavdelningen Kansliavdelningen IT-avdelningen Posthanteringen Växeln Reproavdelningen Tekniska kontorets sammanställning Fastighetsskötsel Måltidsverksamhet Gator och vägar, förråd, renhållning, verkstad VA-verken (vatten och avloppsreningsverket) Planering, projektering, trafik och byggledning Stödfunktionen Mark och exploatering Drift och underhåll av kommunens fastigheter, servicegruppen (snickare, vvs) Sammanställning Socialförvaltningens sammanställning Personalfrågor Verksamhetsfrågor Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens sammanställning Personalfrågor Verksamhetsfrågor Kommunala bolag Förvaltningar som ej belysts i denna översikt Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Personalavdelningen Analys och fortsatt arbete

3 1. Inledning En pandemi, en världsomspännande influensaepidemi, kommer i framtiden att drabba världen, Sverige och Kumla kommun. Det är forskare världen över överens om. Ingen vet dock när detta kommer att ske och i vilken utsträckning den kommer att drabba och belasta samhället. Under 1900-talet drabbades Sverige av tre s.k. pandemier, Spanska sjukan , Asiaten och Hong Kong Nästan varje år drabbas Sverige av en influensa, men det är WHO(Världshälsoorganisationen) som kommer att slå fast om när nästa pandemi kan anses ha brutit ut eller om det rör sig om en vanlig influensa. I Sverige är det Socialstyrelsen som har fått regeringens uppdrag att skapa förmåga att hantera en framtida pandemi. Länsstyrelserna har ett uppdrag att se till att kommunerna under hösten 2007 inkommer med sina inledande översikter över de samhällsviktiga funktioner som de är ansvariga för och som kan komma att drabbas av ett stort personalbortfall i samband med en pandemi. Inom Kumla kommun har därför en styrgrupp bildats för att se till att kommunens pandemiplanering inleds och att en grundläggande inventering av kommunens samhällsviktiga verksamheter och ömma punkter belyses. Styrgruppen består av: - Yvonne Nilsson, socialchef, ordförande - Leif Lindström, barn- och utbildningschef, vice ordförande - Jonathan Rydén, beredskapssamordnare, sekreterare - Marianne Christiansen, teknisk chef - Ulla Lundholm, personalchef - Karin Moberg, informationssamordnare - Eleonora Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Gruppen hade ett första möte i juli 2007 och har med hjälp av utredare på respektive förvaltning haft i uppdrag att slutföra ett första dokument för redovisning till länsstyrelsen i Örebro län senast den 15 oktober Förvaltningarnas redovisningar har sammanställts av styrgruppen och sammanfogats till denna skrift. Vi riktar ett särskilt tack till Albin Lindström, Joakim Öhrman, Anders Andersson och Katarina Härdner-Jacobson för ett fantastiskt jobb vid era respektive förvaltningars sammanställning. Mycket arbete återstår innan Kumla kommun kan anses vara redo att möta en pandemi med ett stort personalbortfall och andra stora påfrestningar, men vi har nu startat detta arbete. Detta dokument ska därför ses som vår första ansats till en mer detaljerad pandemiplanering. Kort sagt, en översikt och ett startskott för vidare och djupare planering för Kumla kommun. Styrgruppen för pandemiplanering i Kumla kommun, september Yvonne Nilsson Ordförande Jonathan Rydén Sekreterare 3

4 2. Bakgrund Ordet pandemi kommer från grekiskans pandemia och betyder hela folket. Att hela det svenska folket skulle drabbas av en pandemi, eller en världsomspännande influensa epidemi, är inte troligt. Dock kommer denna pandemi att slå hårt mot det svenska samhället då många kommer att insjukna i feber och andra influensaliknade besvär. Låt oss inledningsvis konstatera att en influensapandemi inte är en ny digerdöd eller pest som hotar vår existens. Inte heller fågelinfluensa faller under denna kategori, då den är ett veterinärmedicinskt problem. Pandemi bryter ut när ett influensavirus byter skepnad och alla blir mottagliga för smittan som sedan sprider sig globalt med smittade personer av samma virus på alla kontinenter. De som riskerar att drabbas hårdast är våra äldre och personer med en redan nedsatt hälsa. Det kommer inte att finnas ett vaccin, eller åtminstone väldigt lite av ett sådant vaccin. Även andra sjukdomar kan spridas som en pandemi, men då dessa idag är okända för forskarna(och därmed oss) väljer vi att fokusera och definiera pandemi som just en världsomspännande influensaepidemi. Influensapandemier har drabbat vår jord i oregelbundna intervaller sedan åtminstone talet. Minst tolv stycken har uppstått sedan dess. De följer dock inget mönster eller tidsintervaller. Det går därför inte att sia om när nästa pandemi kan komma att bryta ut. Dock står det klart att den kommer att ha sin start i Sydostasien och med de möjligheter som idag finns att förflytta sig över vår jord kan komma att nå Europa och Sverige relativt snabbt. De tre influensapandemier som drabbat Sverige under 1900-talet var Spanska sjukan , Asiaten och Hong Kong Spanska sjukan bröt ut i slutet av första världskriget och globalt insjuknade mellan procent av befolkningen. Cirka två procent av de insjuknade avled. Det förelåg dock stora variationer globalt och dödssiffran var betydligt högre i vissa utvecklingsländer. Spanska sjukan kom i tre vågor, varav den andra vågen var den kraftigaste. I Sverige varierade antalet insjuknade kraftigt. Norrland drabbades hårdast där nära 75 procent av befolkningen insjuknade, medan södra Sverige klarade sig bättre. Spanska sjukan orsakade väldigt stora påfrestningar på det svenska samhället. Asiaten drabbade olika länder väldigt olika. I Sverige insjuknade cirka 15 procent av befolkningen, även om siffrorna är osäkra. Barn och ungdomar drabbades hårdare än andra, och brittiska undersökningar visar att frånvaron vid skolorna var så hög som 90 % under en två veckors period. Andelen avlidna globalt var betydligt mindre än under Spanska sjukan. I Sverige blev belastningen på sjukvården mycket stor. Kollektivtrafiken fungerade illa, liksom kommunal och statlig administration. Skolor stängdes under enstaka dagar. Asiaten kom i två vågor varav den andra vågen var betydligt mildare. Hong Kong-influensan gav upphov till lägre andel sjuka både i Sverige och i världen än under Asiaten. Ändock blev trycket på sjukvården mycket stort. Hong Kong-influensan kom i två vågor varav den senare svagare än den första. 4

5 De lärdomar som kan dras av dessa tre influensapandemier är att de kan drabba olika åldersgrupper olika hårt och även skilja kraftigt i antalet insjuknade. Alla har givetvis resulterat i en hård belastning på främst sjukvården, men att samhället i övrigt klarat sig relativt bra. På många sätt är det svenska smittskyddet idag bättre än vid tidigare pandemiutbrott. Forskare ser tidigt när nästa influensa är på väg att bryta ut. Nya läkemedel har tillkommit liksom kunskap om hur virus smittar. Hygien och hälsa är bättre i dagens Sverige än exempelvis vid Spanska sjukans utbrott. Samtidigt har vår urbanisering ökat, liksom resandet runt vår jord. Många arbeten kräver stor specialist kunskap och utbildning och är därmed utsatta. Det är således mycket svårt att sia om hur en influensapandemi skulle slå mot Sverige idag.(källa: Att planera för en pandemi utgiven av Krisberedskapsmyndigheten). 3. Syfte och mål Syftet med denna översikt är att få till stånd ett första dokument kring Kumla kommuns pandemiplanering. Arbetet har skett under snäva tidsmässiga ramar för att hinna få det klart till den 15 oktober Den övergripande målsättning för styrgruppens arbete har dock varit att väcka frågan om en framtida pandemis inverkan på kommunens verksamheter och ett första försök att identifiera våra viktigaste funktioner, funktioner som alltid måste fungera. 4. Avgränsning Styrgruppen har i detta dokument fokuserat på personaladministrationen vid en pandemi. Hur det politiska styret drabbas nämns under kapitlet nämndadministration. Det ska då nämnas att regler för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder redan finns i kommunallagen. Däribland regler för ersättare vid frånvaro mm. Vissa delar av den kommunala förvaltningen har inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Däribland märks bl.a. kultur- och fritidsförvaltningen. Detta då deras verksamhet inte omfattar någon s.k. samhällsviktig funktion. Mer kring detta under kapitel 7. Urvalet har gjorts enligt länsstyrelsens förslag(ur skriften Pandemi i Örebro län underlag för konsekvensbeskrivning) med fokus på: - kommunledning och ledningsadministration - vatten och avlopp - renhållning - socialtjänst, äldreomsorg samt hälso- och sjukvård - löne- och ekonomiadministration - barnomsorg - matförsörjning till barn- och äldreomsorg - drift av data- och telefonisystem - lokal väghållning 5

6 5. Arbetsmetod Metoden har varit att utifrån det underlag som länsstyrelsen gett kommunen (i ovan nämnd skrift) svara på de 16 frågor som bifogats. Varje förvaltning har på egen hand sammanställt sin analys och därför fått in olika mängd svarsdata. Styrgruppen har sedan sammanställt materialet och skrivit en analys. Frågorna har besvarats i både punkt form och löpande text. Detta kan te sig aningen förvirrande, men resultatet blir detsamma. 6. Förvaltningarnas redovisning Nedan följer de redovisningar som förvaltningarna arbetat fram till denna översikt. 6.1 Kommunledningskontorets sammanställning Nämndadministration Fyra personer kan arbeta med bland annat nämndadministration såsom att föra protokoll vid kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott. Rutinbeskrivningar för nämndadministrationen finns. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd inkallas, en beskrivning av dess uppgifter finns att tillgå. Vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden den politiska ledningsgruppen i kommunen. Krisledningsnämndens beslutanderätt är till största delen delegerad till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden har de samlade politiska beslutsbefogenheterna och ansvarar för prioriteringar, extraordinära resurser och den samlade informationen. Om kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott arbetar vidare under en pandemi behövs personal inom nämndadministrationen. Om en pandemi däremot bedöms vara en extraordinär händelse, med inkallande av krisledningsnämnden som följd, minimeras det administrativa arbetet. Bestämmelser rörande inställande av kommunfullmäktiges sammanträden, beslutförhet med mera finns beskrivna i arbetsordning för kommunfullmäktige. Under förutsättning att utförande av nödvändiga uppgifter inom nämndadministrationen tryggas kan del av personerna i fråga, om avtal så medger, omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna såvida det inte rör sig om verksamhetsspecifika uppgifter Ekonomiavdelningen Avdelningen har nio anställda, då 15 procent av dessa inte finns på plats, under en period på två månader, kan verksamheten fortfarande bedrivas. För att verksamheten skall kunna hållas igång under två månader bör procent av personalen finnas tillgängliga. Vid en bortavaro motsvarande 50 procent av personalen, under en period på två veckor, kan däremot inte samtliga uppgifter utföras. Det löpande arbetet bör emellertid kunna utföras hjälpligt. 6

7 Reservpersonal finns inte åtkomlig. Uppgifter som endast kan lösas av ett fåtal personer rör främst kassaverksamheten, kravverksamheten (även bokning av inbetalningar), skanning av fakturor med tillhörande rutiner, budgetprocessen, årsredovisning, bokslut med mera. Löpande in- och utbetalningar varje dag respektive hantering av leverantörsfakturor, innebärande bland annat att skicka filer för betalning, är uppgifter vilka ovillkorligen måste kunna genomföras. Det finns vidare i stort sett inget alternativ till den verksamhet som bedrivs av ekonomiavdelningen, möjligen kan vissa tjänster köpas in från revisionsbolag eller liknande. Tillfälligt placerad personal kan troligen inte ersätta ordinarie ekonomianställda då de flesta uppgifter kräver en viss erfarenhet inom området. Ett visst samarbete med andra kommuner är möjligt. Under förutsättning att ekonomiavdelningen är bemannad i tillräcklig omfattning kan del av personalen, om avtal så medger, omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna såvida det inte rör sig om verksamhetsspecifika uppgifter. Generellt för kommunens personal krävs förhandlingar med fackförbunden om ändringar i avtalen för att kommunens personal vid ett krisläge skall ha möjlighet att utföra andra arbetsuppgifter Kansliavdelningen Vid en pandemi blir det primära att säkerställa så att de viktigaste av kommunens funktioner kan drivas vidare, vilka beskrivs av respektive förvaltning. Vid kommunkansliet utförs olika slag av administrativt arbete, under ett krisläge kan vissa av dess verksamheter läggas åt sidan/dras ner till ett minimum. Emellertid finns verksamheter vid kansliet som måste vara i drift, det rör de lagstadgade verksamhetsområdena (överförmyndarverksamheten samt budgetoch skuldrådgivningen) samt även informationssamordningen. För att så fort som möjligt få ut korrekt information kan omplacering av administrativ personal, som inte behövs för akuta administrativa uppgifter, ske för exempelvis bemanning av jourtelefoner. Överförmyndarverksamheten Överförmyndarverksamheten är lagstadgad och kommunen skall således tillse att den kan bedrivas även under en pandemi. Vid Kumla kommun arbetar fyra personer med överförmyndarfrågor, endast dessa har i nuläget behörighet att utföra överförmyndaruppgifter. Dessa är den politiskt tillsatta överförmyndaren, dess ersättare samt två handläggare med delegation. Exempel på en arbetsuppgift är att förordna gode män. Ifall samtliga fyra personer inom verksamheten insjuknar kan de gode männen i ett kortare tidsperspektiv ändå utföra sina uppdrag utan större svårighet. Ett undantag är då behov finns 7

8 hos en huvudman av att överförmyndarnämnden godkänner åtgärd som inte inkluderas i den gode mannens behörighet. Nya gode män kan emellertid inte utses då ingen med kompetens att förordna gode män finns tillhands vid överförmyndaren. Mot bakgrund av en sådan situation kan en huvudman försättas i en allvarlig belägenhet om inte heller den gode mannen i fråga kan utföra sitt uppdrag. Det gäller särskilt huvudmän vilka exempelvis är i behov av hjälp med att ta pengar. För att minska sårbarheten tilldelas gode män endast ett begränsat antal uppdrag vardera. Den mest akuta överförmyndarverksamheten, såsom att bevilja ekonomiska transaktioner, kan bedrivas under förutsättning att åtminstone någon av ovan nämnda fyra personer finns tillgänglig. Rekrytering av nya gode män samt talan vid domstol behöver inte ske i ett kortare tidsperspektiv. För att kunna bedriva överförmyndarverksamhet från en anställds hem krävs i många fall tillgång till handlingarna, vilka är sekretessbelagda och således inte får förvaras utanför överförmyndarens lokaler. Handlingarna är inte heller tillgängliga digitalt, följaktligen kan andra uppgifter än svar på allmänna frågor inte utföras hemifrån. Att etablera en för länets kommuner gemensam funktion som kan fördela personal till kommuner vilkas överförmyndarverksamhet är underbemannad är eventuellt ett sätt att angripa problemet. En av överförmyndarhandläggarna utför även utredningsuppdrag. Under förutsättning att överförmyndarverksamheten är bemannad i tillräcklig utsträckning kan del av personalen, om avtal så medger, omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna såvida det inte rör sig om verksamhetsspecifika uppgifter. Diarieföring och kommunbrevlådan Vid kansliet kan fyra personer diarieföra inkomna handlingar med mera. En av dessa personer, registratorn, är ordinarie avseende sådant arbete medan övriga är reservpersonal, vilkas huvuduppgifter beskrivs under föregående rubrik. Rutinbeskrivning för postöppning och diarieföring finns. Till kommunbrevlådan skall enligt uppgift fem personer ha tillträde (registratorn samt de fyra ovan åsyftade personerna). Under förutsättning att någon svarar för diarieföring med mera kan de övriga här aktuella personerna, om avtal så medger, omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna såvida det inte rör sig om verksamhetsspecifika uppgifter. Folkhälsofrågor Folkhälsoarbetet är problembaserat och bedrivs företrädesvis av ett flertal kompetenser. Konsekvenserna av ett avbrott i verksamheten medför motsvarade förseningar i processen. 8

9 Budget- och skuldrådgivning Då budget- och skuldrådgivning är en lagstadgad verksamhet har kommunen skyldighet att erbjuda allmänheten sådan rådgivning. Eftersom det vid Kumla kommun endast finns en person anställd vid rådgivningen skulle en pandemi i nuläget resultera i att verksamheten inte kan bedrivas. Anledningen till att annan personal inte kan träda in som ersättare är bland annat de sekretessregler som omgärdar budget- och skuldrådgivningen samt att det hos personalen i fråga måste finnas en grundläggande kunskap om budget- och skuldrådgivning. Således måste något göras för att säkerställa att nämnda funktion kan drivas vidare även i ett läge då behörig personal är frånvarande under en längre period. I samband med att den personal som innehar budget- och skuldrådgivningen även är ersättare i växeln finns anledning att se över huruvida någon annan har möjlighet att träda in som ersättare för växelpersonalen. Arkiv Framtagning av arkiverad information, utifrån en bedömning av vad som är mest akut, utförs av kommunens arkivarie. All verksamhet vid arkivet kan emellertid under en period läggas åt sidan eller dras ner till ett minimum. Arkivarien kan omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna såvida avtal så medger samt då det inte rör sig om verksamhetsspecifika uppgifter. Annan kommun kan inte utföra arkivuppgifter vid Kumla kommun, manualer finns vidare inte tillgängliga. Informationssamordning En person svarar för informationssamordningen samt för publicering av nyheter på kumla.se, ytterligare två personer vid kommunkansliet kan publicera nyheter. Manual finns vidare för hur sådan publicering skall gå till. I Kumla kommuns kriskommunikationsplan klargörs hur informationsorganisationen skall fungera vid en extraordinär händelse eller kris IT-avdelningen Vid Kumla kommuns it-avdelning finns för närvarande fyra it-tekniker samt en it-pedagog. Verksamheten är beroende av att de personer som innehar nyckelroller finns åtkomliga, särskilt kommunens driftsansvarige besitter en detaljkompetens som inte utan vidare kan ersättas. Det är nödvändigt att nätverk, kumla.se respektive telefonin är i drift. Då fel i nätverket inte åtgärdas finns risk för långa störningar i systemen. Detta medför betydande svårigheter för kommunens verksamheter samt för medborgare som är beroende av verksamhetsområdena i fråga. 9

10 Ett exempel på detta är de verksamhetssystem som stödjer lagstadgade ärenden, exempelvis Pro Capita inom vård och omsorg. Utan datorstöd förhindras utbetalningar av försörjningsstöd, beslut om omhändertaganden med mera. Arbete pågår för att undanröja delar av denna sårbarhet. Ifall annan it-personal än driftsansvarige insjuknar kan situationen hållas under kontroll under viss tid, under förutsättning att det endast rör sig om en persons bortavaro. Emellertid blir åtgärder som inte bedöms som akuta försenade. Om halva personalstyrkan saknas kan felanmälningar tas emot, endast åtgärder av mer akut karaktär kan då utföras. Tillgängligheten till reservpersonal är liten då en betydande kompetens inom området fordras för att kunna ersätta exempelvis en driftansvarig. Konsulter kan anlitas, en risk finns dock att även konsulterna är underbemannade vid en pandemi. I nuläget finns inte tillräcklig system- och nätverksdokumentation som kan lindra den kompetensbrist som kan uppstå. Exempel på uppgifter som kan senareläggas är uppläggning av användarkonton, lagning av datorer, skärmar, skrivare med mera. Ett sätt att underlätta it-service arbete är att kommunens anställda använder sig av den webbaserade funktionen servicedesk. För att kunna hantera en stor mängd frågor bör en telefonjour inrättas där (ett tiotal) personer från olika verksamheter finns på plats för att avlasta it-personalen. På kort sikt finns inget alternativ till nuvarande verksamhet. På längre sikt kan samverkansavtal med andra kommuner samt supportavtal med IT-företag upprättas. Om exempelvis respektive kommun i länet skulle få möjlighet att nyttja servrar i andra kommuner skulle effekterna av en utslagning av servrar i en enskild kommun kunna mildras. It-avdelningens beroende av övriga verksamheter/aktörer avser främst telefonförbindelser och el, samt att Internetleverantörens verksamhet fungerar Posthanteringen Två personer arbetar med posthanteringen inklusive utkörning av post. En av dessa är ordinarie, denne kan vidare utföra arbete vid reproavdelningen. Under förutsättning att hanteringen kan utföras kan, om avtal så medger, personalen i fråga omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna såvida det inte rör sig om verksamhetsspecifika uppgifter. 10

11 6.1.6 Växeln Tre personer arbetar som ordinarie i växeln, en arbetar deltid i cafeterian. Konsekvenserna då någon av dessa tvingas till en längre bortavaro beror på vem vid växeln som det är fråga om. En av personerna har kunskaper om de för växeln grundläggande programmen Emg (skifte av anknytningar med mer) respektive Softex (debitering) som de bägge andra inte har i samma utsträckning. Därmed kan kaos uppstå om den aktuella personen under en längre tid inte är närvarande. För att verksamheten skall kunna hållas igång under två månader måste två personer vara på plats. Reservpersonal finns att tillgå, vilka emellertid inte har djupare kunskap om Emg samt Softex. Uppgifter vilka ovillkorligen måste kunna genomföras är mottagande av samtal samt att tillse att allt är korrekt inskrivet i telefonväxeln (presentoffice). För att säkerställa bemanningen av växeln kan eventuellt den person som arbetar deltid i cafeterian utföra växeluppgifter på heltid. Växelpersonalen kan inte omplaceras på grund av att den egna verksamheten då kommer att drabbas av störningar. Annan kommun kan vidare inte utföra växeluppgifter rörande Kumla kommun. Manualer finns inte tillgängliga Reproavdelningen Tre personer kan utföra arbete vid reproavdelningen, två är ordinarie. Då 15 procent av personalen inte finns på plats under två månader blir följden en ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal samt längre leveranstider. Ifall 50 procent av personalen tvingas till bortavaro under två veckor blir konsekvensen att ännu längre leveranstider uppstår För att verksamheten skall kunna hållas igång krävas att 50 procent av personalen är närvarande. Reservpersonal finns ej tillgänglig utöver personal vid posthanteringen. Uppgifter som ovillkorligen måste genomföras är tryckning av handlingar till kommunens verksamheter. Externa uppdrag kan läggas åt sidan. Alternativet till nuvarande verksamhet är att ta hjälp av närliggande kommuner, förberedelser för ett sådant alternativ saknas. Handböcker finns till varje kopiator och till de flesta andra maskiner. Under förutsättning att uppgifterna kan utföras kan, om avtal så medger, personalen i fråga omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna såvida det inte rör sig om verksamhetsspecifika uppgifter. 11

12 6.2 Tekniska kontorets sammanställning Sammanställning per verksamhet Fastighetsskötsel Inom fastighetsskötseln arbetar ca 50 personer vilka ansvarar för städ- och fastighetsskötsel av Kumla kommuns fastigheter. Personalfrågor 1. Vilka blir konsekvenserna om 15 procent av personalen är borta i två månader? Det är ingen större katastrof om 15 % av personalen (ca 7-8 st) är borta i 2 månader. Verksamheten klarar sig hjälpligt med ordinarie personal. De mest akuta arbetsuppgifter kan göras. Ovanstående är beroende på hur verksamheten i kommunen ser ut för övrigt. Är exempelvis en del skolor och förskolor stängda kan fastighetsskötseln flytta sin verksamhet dit behoven är som störst. 2. Vilka blir konsekvenserna om 50 procent av personalen är borta i två veckor? Om 50 %, ca 25 st, av personalen skulle vara borta i två veckor blir situationen annorlunda. Frekvensen måste ändras och vissa arbetsuppgifter måste prioriteras såsom hygienstädning, allergistädning, fungerande belysning m.m. Vintertid måste bl.a. snöskottning framför entréer prioriteras. 3. Var inom verksamhetsområdet finns uppgifter som är så specifika att de endast kan lösas av ett fåtal personer (max 5 personer)? Inom fastighetsskötseln finns inga uppgifter som är så specifika att de endast kan lösas av ett fåtal personer. 4. Vilken är lägstanivån, från personalsynpunkt, för att respektive verksamhet skall kunnas hållas igång under två månader? Som lägstanivå behövs 50 % av personalen men då med ändrad servicenivå. Detta under förutsättning att undantag från arbetstidslagen är möjlig. Det gäller främst jouren. 5. Finns reservpersonal att få tag på med kort varsel? Inom fastighetsskötseln finns en så kallad poolverksamhet, vilken består av två personer som åker runt och städar och utför fatighetsskötsel där det saknas personal vid exempelvis sjukdom. Finns även några vikarier att ringa in med kort varsel. 6. Vilka möjligheter finns, i händelse av pandemi, att fritt använda personalen inom kommunen? Måste förändringar/kompletteringar göras i gällande avtal för att personal skall kunna flyttas mellan olika uppgifter och verksamhetsområden inom organisationen? En fastighetsskötare skulle kunna hjälpa till i barnomsorgen, äldreomsorgen eller hjälpa till i exempelvis måltidsverksamheten med diskning och städning under en tid. Vi förutsätter att avtalsfrågor med de olika fackförbunden följs upp av personalavdelningen. 7. Var finns de trånga sektorerna, sett från personalsynpunkt, i organisationen? Administrationen och arbetsledningen är de trånga sektorerna. Vid sjukdom finns det inte någon som håller ihop verksamheten. Det skulle behöva vara fler som kunde varandras arbetsuppgifter. 12

13 Verksamhetsfrågor 8. Vilka uppgifter inom verksamhetsområdet måste ovillkorligen kunna genomföras? De uppgifter som ovillkorligen måste kunna genomföras är städning av hygienutrymmen, se till så belysning fungerar i lokaler där verksamhet hålls igång och på vintern snöskottning och då i första hand framför entréer och portar. 9. Vilken verksamhet kan läggas ner, eller dras ner till ett minimum, under några veckor och därmed lösgöra personal för de mest prioriterade uppgifterna? Skulle kunna dra ner på fastighetsskötseln beroende på om andra förvaltningar exempelvis barn- och utbildningsförvaltningen koncentrerar sin verksamhet till färre antal lokaler under några veckor. 10. Vilka alternativ finns till nuvarande verksamhet? Alternativ till nuvarande verksamhet är att ta in entreprenörer under förutsättning att det finns någon att tillgå. Eller att fastighetsskötseln ombesörjs av den egna personalen ute i verksamheten t ex skolans egen personal städar. 11. Vilken personal inom verksamhetsområdet kan arbeta inom andra områden än eget och därmed omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna? I stort sett kan all personal inom fastighetsskötseln arbeta inom andra servicefunktioner där det inte krävs specifika utbildningar. 12. Vilken personal kan vid behov lösa uppgifter från det egna hemmet, med till exempel telefon och dator? Den arbetsledande funktionen kan styra vissa arbetsuppgifter hemifrån, såsom vikarieanskaffning, råd, stöd och kunskap. 13. Om lösningen inte finns inom egen organisation, kan samarbete med annan aktör ske? Kan till exempel teknisk personal i en kommun sköta samma sysslor i en grannkommun? Samarbete med annan aktör skulle kunna ske t ex med personal från en annan kommun alternativt externt städ- och fastighetsföretag. 14. Finns manualer för verksamheten och kan dessa läsas och förstås av tillfälligt placerad personal? När det gäller manualer för verksamheten så finns pärmar ute på varje arbetsställe med uppgjorda städ- och fastighetsskötarrutiner. 15. Vilka fem verksamheter, utanför eget verksamhetsområde, är viktigast för att hålla igång egen verksamhet? För att hålla igång egen verksamhet krävs att exempelvis skolor, förskolor, äldreomsorg m.fl. håller igång sina verksamheter annars är inte behovet av städ och fastighetsskötsel och fastighetsunderhåll lika stort. I det längre perspektivet måste administration såsom löneutbetalningar, fakturering m.m. fungera. 16. Finns verksamhet/produktion utomlands som direkt påverkar egen verksamhet? Det kan finnas en del produktion utomlands när det gäller städmaterial exempelvis kemiska produkter. 13

14 6.2.2 Måltidsverksamhet Inom måltidsverksamheten arbetar ca 60 personer. Personalfrågor 1. Vilka blir konsekvenserna om 15 procent av personalen är borta i två månader? Om 15 %, ca 9 st, av personalen är borta i två månader skulle man försöka ta hjälp av så många vikarier som det går. Vilket skulle leda till höga vikariekostnader och haltande verksamhet. 2. Vilka blir konsekvenserna om 50 procent av personalen är borta i två veckor? Vid 50 % bortfall av personal i två veckor d.v.s. om hälften är borta tvingas verksamheten stänga en del serveringsställen och koncentrera sig till öppethållande av några kök/serveringsställen. 3. Var inom verksamhetsområdet finns uppgifter som är så specifika att de endast kan lösas av ett fåtal personer (max 5 personer)? Inom måltidsverksamheten är det bl.a. tillagning av specialkost och de ensam bemannade köken som är så specifika att de endast kan lösas av ett fåtal personer. Även en del administration är specifik såsom beställning av varor, vikarieanskaffning m.m. 4. Vilken är lägstanivån, från personalsynpunkt, för att respektive verksamhet skall kunnas hållas igång under två månader? Svårt att sätta någon lägstanivå inom måltidsverksamheten. Det är svårt att klara sig utan någon vid full sysselsättning. Men vid större personalminskning kan man fortfarande servera skolor och förskolor genom att begränsa antalet kök/serveringsställen. Äldreomsorgen måste fortgå som vanligt. 5. Finns reservpersonal att få tag på med kort varsel? Det finns timvikarier att tillgå med kort varsel. Lista med namn finns. 6. Vilka möjligheter finns, i händelse av pandemi, att fritt använda personalen inom kommunen? Måste förändringar/kompletteringar göras i gällande avtal för att personal skall kunna flyttas mellan olika uppgifter och verksamhetsområden inom organisationen? Där det inte krävs någon specialkunskap är det ur måltidsverksamhetens perspektiv ok att inhämta annan personal t.ex. fastighetsskötare kan hjälpa till med städ och disk. Vi förutsätter att avtalsfrågor med de olika fackförbunden följs upp av personalavdelningen. 7. Var finns de trånga sektorerna, sett från personalsynpunkt, i organisationen? De trånga sektorerna inom måltidsverksamheten är mattransporter, administrationen, kokerskor samt ensambemannade kök. 14

15 Verksamhetsfrågor 8. Vilka uppgifter inom verksamhetsområdet måste ovillkorligen kunna genomföras? Ovillkorligen måste all mat inklusive specialkosten till äldreomsorgen fungera. Viktigt att matbeställningar, matlagning och mattransporter fungerar. 9. Vilken verksamhet kan läggas ner, eller dras ner till ett minimum, under några veckor och därmed lösgöra personal för de mest prioriterade uppgifterna? Det går att under några veckor dra ner på serveringsgrad och serveringsställen exempelvis servera bara en rätt till lunch och att det då är halvfabrikat. 10. Vilka alternativ finns till nuvarande verksamhet? Alternativ till nuvarande verksamhet är t.ex. att barn inom skola och förskola tar med sig egen matsäck eller att skolor och förskolor stängs. Att mat köps från andra ställen till exempelvis äldreomsorgen. 11. Vilken personal inom verksamhetsområdet kan arbeta inom andra områden än eget och därmed omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna? Bedömning är att det inte går att göra en omplacering av personal inom verksamhetsområdet till andra områden. 12. Vilken personal kan vid behov lösa uppgifter från det egna hemmet, med till exempel telefon och dator? De arbetsledande funktionerna, kostchef och kökschefer, kan lösa vissa administrativa arbetsuppgifter såsom beställning av varor, vikarieanskaffning m m från hemmet. 13. Om lösningen inte finns inom egen organisation, kan samarbete med annan aktör ske? Kan till exempel teknisk personal i en kommun sköta samma sysslor i en grannkommun? Kan vara svårt att samarbeta med annan aktör utifrån. Eventuellt kan köp av mat göras av annan aktör. 14. Finns manualer för verksamheten och kan dessa läsas och förstås av tillfälligt placerad personal? När det gäller manualer eller liknande finns viss information i köken i form av instruktioner för maskiner osv. Inom varje enhet finna upprättade egenkontrollplaner. Svårast är det i de kök som är ensambemannade. 15. Vilka fem verksamheter, utanför eget verksamhetsområde, är viktigast för att hålla igång egen verksamhet? De viktigast fungerande verksamhetsområdena utanför egen verksamhet är mattransporter, sophämtning, el och vatten, löner- och personalfrågor, fastighetsskötsel. Viktigt är också att kommunikation fungerar exempelvis telefoner, datorer. 16. Finns verksamhet/produktion utomlands som direkt påverkar egen verksamhet? Tillgång till och priser på vissa livsmedel är direkt påverkade av produktion utomlands. 15

16 6.2.3 Gator och vägar, förråd, renhållning, verkstad Inom gator och vägar samt förråd arbetar ca 15 personer, på renhållningsverket arbetar 8 personer och på verkstaden och fordonscentralen arbetar 4 personer. Personalfrågor 1. Vilka blir konsekvenserna om 15 procent av personalen är borta i två månader? 15 % bortfall av personalen, vilket innebär: 2 st inom gator och vägar, förråd 2 st inom renhållningen, en på varje ställe (tippen och sophämtningen) 1 st på verkstaden Konsekvenserna blir bl. a. att de mest prioriterade och mest akuta arbetsuppgifterna blir gjorda, mer övertidsarbete för personalen, tätare beredskap. 2. Vilka blir konsekvenserna om 50 procent av personalen är borta i två veckor? 50 % bortfall innebär att; Gator och vägar, förråd klarar det akuta beroende på vilka personer som är kvar. Renhållningsverksamheten klarar inte av sophämtningen. Verkstaden klarar inte de normala arbetsuppgifterna med bara hälften av styrkan. 3. Var inom verksamhetsområdet finns uppgifter som är så specifika att de endast kan lösas av ett fåtal personer (max 5 personer)? Specifika uppgifter inom verksamhetsområdet är bl.a. sophämtningen, snöröjning och om det uppstår vattenläckor. 4. Vilken är lägstanivån, från personalsynpunkt, för att respektive verksamhet skall kunnas hållas igång under två månader? Lägsta nivån inom dessa verksamhetsområden är; Gator och vägar, förråd beror en hel del på vilken årstid det är. Det går att klara sig på mindre antal personer på sommaren än på vintern. 3 personer är absolut minimum inom gator och vägar. Renhållningen kan på sin höjd avvara en person. Verkstaden behöver vara minst två för att klara av sin verksamhet. Detta under förutsättning att undantag från arbetstidslagen är möjlig. Det gäller främst jouren. 5. Finns reservpersonal att få tag på med kort varsel? Det är svårt att få tag på reservpersonal. Eventuellt kan man flytta personal inom gruppen (gator och vägar, förråd, renhållning, verkstad och VA-verk). Annars finns det ingen. 6. Vilka möjligheter finns, i händelse av pandemi, att fritt använda personalen inom kommunen? Måste förändringar/kompletteringar göras i gällande avtal för att personal skall kunna flyttas mellan olika uppgifter och verksamhetsområden inom organisationen? Det borde kunna gå att fritt använda sig av personalen inom kommunen. Vi förutsätter att avtalsfrågor med de olika fackförbunden följs upp av personalavdelningen. 7. Var finns de trånga sektorerna, sett från personalsynpunkt, i organisationen? Arbetsledningen är en trång sektor för gator och vägar, renhållningsverket och verkstaden. Det skulle behöva vara fler som kunde varandras jobb. Det är för mycket spetskompetens. 16

17 Verksamhetsfrågor 8. Vilka uppgifter inom verksamhetsområdet måste ovillkorligen kunna genomföras? Ovillkorligen måste renhållningen fungera och på vintern även snöröjning. Även reparationer av vattenläckor måste fungera. 9. Vilken verksamhet kan läggas ner, eller dras ner till ett minimum, under några veckor och därmed lösgöra personal för de mest prioriterade uppgifterna? Stora delar av verksamheterna går att lägga ner beroende på årstid under några veckor för att lösgöra personal. Under sommarhalvåret kan exempelvis gräsklippning, exploateringsarbeten ligga nere. Under vinterhalvåret måste snöröjning kunna ske. Sophämtningen måste alltid vara igång. Deponin i Kvarntorp kan eventuellt stängas i ett par veckor för att kunna lösgöra personal till andra arbetsuppgifter. 10. Vilka alternativ finns till nuvarande verksamhet? Alternativ till nuvarande verksamhet är att eventuellt ta hjälp utifrån att laga vattenläckor, reparera bilar och maskiner m.m. 11. Vilken personal inom verksamhetsområdet kan arbeta inom andra områden än eget och därmed omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna? All personal inom ovanstående verksamheter kan omplaceras tillfälligt och arbeta inom andra verksamhetsområden beroende på vad som ska göras. 12. Vilken personal kan vid behov lösa uppgifter från det egna hemmet, med till exempel telefon och dator? I första hand den arbetsledande personalen kan till en viss del sköta administrativt arbete hemifrån genom telefonsamtal om exempelvis vikarieanskaffning, råd, stöttning och kunskap. Detta är helt beroende på att ordinarie personal finns på plats på arbetet. 13. Om lösningen inte finns inom egen organisation, kan samarbete med annan aktör ske? Kan till exempel teknisk personal i en kommun sköta samma sysslor i en grannkommun? Det går att samarbeta med andra aktörer t.ex. ta hjälp av personal från exempelvis andra kommuner. 14. Finns manualer för verksamheten och kan dessa läsas och förstås av tillfälligt placerad personal? Manualer och instruktioner finns till men det är kanske svårt att förstå för tillfälligt placerad personal. Måste ha en viss grundkunskap. Det finns även kartor för sophämtningsområdena och för gräsklippning. 15. Vilka fem verksamheter, utanför eget verksamhetsområde, är viktigast för att hålla igång egen verksamhet? Viktigaste verksamheterna utanför egen verksamhet är att ha tillgång till drivmedel, reservdelar/material, elektriker, el och värme, transporter och gator, vägar samt verkstad. I det längre perspektivet måste administration såsom löneutbetalningar, fakturering m.m. fungera. 16. Finns verksamhet/produktion utomlands som direkt påverkar egen verksamhet? Tillgång till reservdelar/material och olja påverkas av produktion utomlands. 17

18 6.2.4 VA-verken (vatten och avloppsreningsverket) Inom VA-verken arbetar 6 personer. Personalfrågor 1. Vilka blir konsekvenserna om 15 procent av personalen är borta i två månader? 15 % bortfall innebär att det skulle vara en person är borta i två månader. Förutsatt att resten av personalen är på jobbet klarar verken av det bra. Inom VA-verksamheten är sällan all personal på jobbet samtidigt. Detta p.g.a. semestrar, beredskapsledigheter, kurser och dyl. 2. Vilka blir konsekvenserna om 50 procent av personalen är borta i två veckor? 50 % bortfall, innebär att det skulle vara tre personer borta i två veckor. Då är det bara tre stycken kvar. En på vattenverket och en på reningsverket och en i reserv för eventuella reparationer. Det är minimum av bemanning som är vanlig under semestrarna och det fungerar. Beredskapen kan då bli lite tätare, men det brukar fungera. 3. Var inom verksamhetsområdet finns uppgifter som är så specifika att de endast kan lösas av ett fåtal personer (max 5 personer)? Specifika uppgifter är bl.a. processdatorn, hantering av olika haverier samt explosionsfarliga områden och hantering av metangas. 4. Vilken är lägstanivån, från personalsynpunkt, för att respektive verksamhet skall kunnas hållas igång under två månader? Lägsta nivån för att kunna driva VA-verken är minimum fyra personer, två stycken på vattenverket och två stycken på reningsverket. Eller två av ordinarie personal, en på vattenverket och en på reningsverket. Detta under förutsättning att undantag från arbetstidslagen är möjlig. Det gäller främst jouren. 5. Finns reservpersonal att få tag på med kort varsel? Till processen och till reningsverket är det svårt att få tag i personal med kort varsel. När det gäller reparationer är det lättare. 6. Vilka möjligheter finns, i händelse av pandemi, att fritt använda personalen inom kommunen? Måste förändringar/kompletteringar göras i gällande avtal för att personal skall kunna flyttas mellan olika uppgifter och verksamhetsområden inom organisationen? I VA-verken är svårt att fritt använda personal inom kommunen eftersom jobbet är så specifikt. Så länge allt fungerar normalt går det men tillstöter det några problem t.ex. trasiga maskiner, instrument eller bassänger är det svårt att sätta in vem som helst. Det finns giftiga kemikalier, gaser, explosionsfarliga områden m.m. Det är också väldigt noga med hygienen på vattenverket. Vi förutsätter att avtalsfrågor med de olika fackförbunden följs upp av personalavdelningen. 7. Var finns de trånga sektorerna, sett från personalsynpunkt, i organisationen? Trång sektor inom VA-verken är personalledningen. 18

19 Verksamhetsfrågor 8. Vilka uppgifter inom verksamhetsområdet måste ovillkorligen kunna genomföras? Ovillkorligen måste dricksvattnet vara av bra kvalitet och i tillräcklig mängd. Avloppsvattnet måste renas med samma krav som för dricksvattnet p.g.a. att vi inte ska förorena vattnet till nästa vattentäckt och p.g.a. myndighetskrav. 9. Vilken verksamhet kan läggas ner, eller dras ner till ett minimum, under några veckor och därmed lösgöra personal för de mest prioriterade uppgifterna? Det går inte att lägga ner någon del av verksamheten under några veckor allt måste fungera. 10. Vilka alternativ finns till nuvarande verksamhet? Finns inget alternativ till nuvarande verksamhet. När det gäller avloppet kan vi skicka ut ett sämre renat vatten men det ställer till problem för andra vattentäkter och kan leda till bötfällning av kommunen. 11. Vilken personal inom verksamhetsområdet kan arbeta inom andra områden än eget och därmed omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna? All personal går nog att omplacera beroende på vad som ska göras. 12. Vilken personal kan vid behov lösa uppgifter från det egna hemmet, med till exempel telefon och dator? Arbetsledande personal kan hjälpa till hemifrån att via dator styra processen och via telefon med råd och kunskap. Övrig personal kan hjälpa till med olika specifika problem, vilket görs redan idag. Detta fungerar endast om ordinarie personal finns på plats på jobbet. 13. Om lösningen inte finns inom egen organisation, kan samarbete med annan aktör ske? Kan till exempel teknisk personal i en kommun sköta samma sysslor i en grannkommun? VA-verken kan ta hjälp från exempelvis annan kommun men det förutsätter att en ordinarie personal från våra VA-verk finns på plats. 14. Finns manualer för verksamheten och kan dessa läsas och förstås av tillfälligt placerad personal? Det finns manualer och egenkontrollplaner att tillgå men de kan vara svåra att förstå, så en viss grundkunskap krävs. 15. Vilka fem verksamheter, utanför eget verksamhetsområde, är viktigast för att hålla igång egen verksamhet? De viktigaste verksamheterna utanför den egna är verkstad, gator och vägar, elektriker, el, värme samt transporter. Även viktigt att kunna få tag i reservdelar/material. I det längre perspektivet måste administration såsom löneutbetalningar, fakturering m.m. fungera. 16. Finns verksamhet/produktion utomlands som direkt påverkar egen verksamhet? Exempel på verksamhet utomlands som direkt påverkar den egna verksamheten är reservdelar, kemikalier och bränsle. 19

20 6.2.5 Planering, projektering, trafik och byggledning Denna verksamhet har 7 personer anställda. Personalfrågor 1. Vilka blir konsekvenserna om 15 procent av personalen är borta i två månader? 15 % bortfall innebär en person borta i två månader. Inga större konsekvenser för verksamheten. Kan plocka om bland befintlig personal. Exploateringarna kan ligga helt nere. 2. Vilka blir konsekvenserna om 50 procent av personalen är borta i två veckor? Marginella effekter om 50 %, tre-fyra stycken, av personalen är borta i två veckor. Det kan eventuellt bli problem med frågor som rör vatten och avlopp. Där kan man ta in personal från verksamheten gator och vägar eller extern hjälp från entreprenörer. Om inte de är sjuka också. 3. Var inom verksamhetsområdet finns uppgifter som är så specifika att de endast kan lösas av ett fåtal personer (max 5 personer)? Möjligtvis att det inom VA-sidan krävs specifik kunskap att ta fram kartor, ritningar och kunna tyda dem. Och kunna se var befintligt ledningsnät finns. 4. Vilken är lägstanivån, från personalsynpunkt, för att respektive verksamhet skall kunnas hållas igång under två månader? Lägstanivån är ca tre-fyra stycken, två stycken på byggsidan och två stycken på VA-sidan. Detta under förutsättning att undantag från arbetstidslagen är möjlig. Det gäller främst jouren. 5. Finns reservpersonal att få tag på med kort varsel? Det finns reservpersonal att få tag på om de inte är sjuka. 6. Vilka möjligheter finns, i händelse av pandemi, att fritt använda personalen inom kommunen? Måste förändringar/kompletteringar göras i gällande avtal för att personal skall kunna flyttas mellan olika uppgifter och verksamhetsområden inom organisationen? Det borde kunna gå att fritt använda sig av personalen inom kommunen. Vi förutsätter att avtalsfrågor med de olika fackförbunden följs upp av personalavdelningen. 7. Var finns de trånga sektorerna, sett från personalsynpunkt, i organisationen? Kompetensbrist är en trång sektor inom denna verksamhet. 20

21 Verksamhetsfrågor 8. Vilka uppgifter inom verksamhetsområdet måste ovillkorligen kunna genomföras? I händelse av t.ex. en vattenläcka måste man lätt och snabbt kunna få fram uppgifter såsom kartor och ritningar om var kommunens befintliga VA-ledningsnät finns. 9. Vilken verksamhet kan läggas ner, eller dras ner till ett minimum, under några veckor och därmed lösgöra personal för de mest prioriterade uppgifterna? Bygg- och exploateringssidan kan helt läggas ner under några veckor och dess personal kan tillfälligt placeras om till andra områden exempelvis byggledare kan med sin kompetens stärka upp inom fastighetssidan. 10. Vilka alternativ finns till nuvarande verksamhet? Inget svar redovisat. 11. Vilken personal inom verksamhetsområdet kan arbeta inom andra områden än eget och därmed omplaceras till de för tillfället mest angelägna uppgifterna? Byggledarna kan t.ex. stärka upp på fastighetssidan. 12. Vilken personal kan vid behov lösa uppgifter från det egna hemmet, med till exempel telefon och dator? Det är svårt inom denna verksamhet att arbeta hemifrån p.g.a. att behovet av arbetsdatorer är stort, vilka innehåller specifika program för t.ex. ledningar, ritningar osv. 13. Om lösningen inte finns inom egen organisation, kan samarbete med annan aktör ske? Kan till exempel teknisk personal i en kommun sköta samma sysslor i en grannkommun? Det går att samarbeta med annan aktör inom denna verksamhet t.ex. ta hjälp från en annan kommun. 14. Finns manualer för verksamheten och kan dessa läsas och förstås av tillfälligt placerad personal? Det finns ritningar och kartor att tillgå men det gäller att kunna tyda dem. Detta är beroende på vilken av den ordinarie personal som finns tillgänglig. 15. Vilka fem verksamheter, utanför eget verksamhetsområde, är viktigast för att hålla igång egen verksamhet? I det längre perspektivet måste administration såsom löneutbetalningar, fakturering m m fungera. Viktigt är också att kommunikation fungerar exempelvis telefoner, datorer. El och värme är ju också en förutsättning. 16. Finns verksamhet/produktion utomlands som direkt påverkar egen verksamhet? Påverkas inte av produktion utomlands. 21

22 6.2.6 Stödfunktionen Inom stödfunktionen finns 9 stycken anställda. Personalfrågor 1. Vilka blir konsekvenserna om 15 procent av personalen är borta i två månader? Ett bortfall på 15 % innebär att en-två personer är borta i två månader. Konsekvenserna av detta blir att prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna såsom löner, fakturahantering, telefonsamtal, post. En del administrativa uppgifter får bli liggande en tid. 2. Vilka blir konsekvenserna om 50 procent av personalen är borta i två veckor? Ett bortfall på 50 % innebär att fyra-fem personer skulle vara borta i två veckor. Så har vi det under semestertider och då gäller det att täcka upp för varandra så gott det går och prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna såsom löner, fakturahantering, telefonsamtal, post. Det brukar fungera. Är det så att vi inte har någon som kan göra löner måste vi ta hjälp från andra förvaltningar. 3. Var inom verksamhetsområdet finns uppgifter som är så specifika att de endast kan lösas av ett fåtal personer (max 5 personer)? Specifika uppgifter är vatten och renhållningsdebiteringen och lönehanteringen. 4. Vilken är lägstanivån, från personalsynpunkt, för att respektive verksamhet skall kunnas hållas igång under två månader? Lägstanivån är tre-fyra personer som i huvudsak får koncentrera sig på att svara i telefon, sköta löner och fakturering, post och vatten och renhållningsdebitering. 5. Finns reservpersonal att få tag på med kort varsel? Svårt att få tag i reservpersonal med kort varsel. Eventuellt kan någon annan förvaltning hjälpa till med administrativt arbete. 6. Vilka möjligheter finns, i händelse av pandemi, att fritt använda personalen inom kommunen? Måste förändringar/kompletteringar göras i gällande avtal för att personal skall kunna flyttas mellan olika uppgifter och verksamhetsområden inom organisationen? Det borde kunna gå att fritt använda sig av personalen inom kommunen. Vi förutsätter att avtalsfrågor med de olika fackförbunden följs upp av personalavdelningen. 7. Var finns de trånga sektorerna, sett från personalsynpunkt, i organisationen? Trånga sektorer är löneadministration och vatten- och renhållningsdebiteringen. 22

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Beredskapsplan vid pandemisk influensa 1/11 Bo Jensen Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-02 Beredskapsplan vid pandemisk influensa 2/11 1. Inledning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV INVENTERING OCH PANDEMIPLANERING AV KALMAR KOMMUNS VERKSAMHETER

SAMMANSTÄLLNING AV INVENTERING OCH PANDEMIPLANERING AV KALMAR KOMMUNS VERKSAMHETER Bilaga till Kalmar kommuns Pandemiplan 2009 SAMMANSTÄLLNING AV INVENTERING OCH PANDEMIPLANERING AV KALMAR KOMMUNS VERKSAMHETER Under augusti 2009 har tidigare gjord inventering och krisplanering reviderats

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar 1 Kapitlets innehåll Detta kapitel beskriver dels bakgrunden till varför en pandemiplanering

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi 1 (6) Bitr landstingsdirektör Göran Stiernstedt Hantverkargatan 45 Landstingshuset Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi Bakgrund Influensa A-sjukdomens utbredning

Läs mer

Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun

Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun Antagen av KF 1 (10) Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun Antagen av KF 2 (10) Innehållsförteckning 1. Utgångspunkt för dokumentet... 3 2. Inledning... 3 2.1 Planeringsförutsättningar...

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport Vid stort utbrott av influensa 2009 - Lägesrapport Hans-Ivar Swärd 2009-08-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Ansvarsfrågor... 3 2.1 Landstinget... 3 2.2 Kommunen... 3 2.3 Samverkan kommun landsting...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 3 oktober 2007, klockan 17.00-18.05 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Åsa Häggström (v) Annica Eriksson (s) Torbjörn Ahlin (c) Lennart Eriksson (s) Raymonda

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

Pandemiplan. för. Lilla Edets kommun. LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen. Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131

Pandemiplan. för. Lilla Edets kommun. LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen. Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131 LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen LILLA ÊDÊTS KafvfMUN Kornmunstyrelsen 2009-10- 1 6 Pandemiplan för Lilla Edets kommun Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131 Pandemiplan för Lilla

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer

Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m. Sture Persson 82 Gunilla Aronsson Underskrifter Paragrafer 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Revelj onsdag kl 14.00 17.35. ande Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Gunilla Larsson, s Ingela Gustavsson, m Maria Knutsson, s Marianne Leijon, c Stig Andersson, s Gunilla

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81

Pandemiplan Vännäs kommun. Antagen Ks 2009 05 04, 81 Pandemiplan Vännäs kommun Antagen Ks 2009 05 04, 81 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 1.1 Lagstiftning Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

Läs mer

Plan vid Pandemi Kinda kommun

Plan vid Pandemi Kinda kommun Plan vid Pandemi Kinda kommun Antagen av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-17 Antagen av kommunfullmäktige 2009-xx-xx 1 Inledning 2 1.1 Vad är en influensapandemi?...2 1.2 Hur många sjuka?...2 1.3

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Sektor Service. Beslutad av servicenämnden 3 september 2015, 50. Dnr SEN

Plan för extraordinära händelser Sektor Service. Beslutad av servicenämnden 3 september 2015, 50. Dnr SEN Plan för extraordinära händelser Sektor Service Beslutad av servicenämnden 3 september 2015, 50. Dnr SEN2015.0099 Innehåll 1 Syfte... 3 2 Kort beskrivning av verksamheten... 3 3 Prioriterade uppgifter

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)

Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2013/26-016 Kulturnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Kulturnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag till risk-

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 1 (15) Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 2 (15) Innehåll 1 Inledning och planeringsförutsättningar...3 2 Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i landstinget...4 2.1 Regional

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013

Revisionsrapport. Vikarieanskaffning. Vara kommun. Karin Norrman Elgh. februari 2013 Revisionsrapport Vikarieanskaffning Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2 2.3. Avgränsning... 2 2.4. Metod... 2 3.1. Rutiner/policy för vikarieanskaffning

Läs mer

Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland

Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland 1 (9) Datum 2009-08-17 Dnr AA-201-9797/09 Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland 1 Inledning Socialstyrelsen har i samråd med smittskyddsläkarna och Smittskyddsinstitutet beslutat att ändra den

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Ingick i projektgruppen för Kundtjänst 2009 Arbetsledare Enhetschef Servicecenterchef

Ingick i projektgruppen för Kundtjänst 2009 Arbetsledare Enhetschef Servicecenterchef Ingick i projektgruppen för Kundtjänst 2009 Arbetsledare Enhetschef Servicecenterchef Servicecenter 250.000 ärenden per år Telefon E-post och webbformulär Fysiska besök Facebook Specialister Socionomer

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen

Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen 2016-03-08 Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen 1 Inledning Under januari 2014 sände överförmyndarförvaltningen ut en enkät till samtliga ställföreträdare, det vill säga

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Kallelse 2015-03-19. Socialnämnden SN 2014/610. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 16:30

Kallelse 2015-03-19. Socialnämnden SN 2014/610. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 16:30 Kallelse 2015-03-19 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 16:30 Sekreterare Ordförande Per Marcusson Gunnel Kask Ledamöter Gunnel Kask (S) Margareta Engman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 januari 2002, klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2016-01-20 2015-638 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 januari Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Förslag till

Läs mer

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund INFLUENSAPANDEMI Anders Österlund Vilda fåglar f är r naturlig reservoir för r influensavirus Fågelinfluensa H5N1 hos fåglarf Fågelinfluensa H5N1 hos människorm 387 sjuka (2008-09-10) Influensa Smittämne:

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde

Handläggare: Yvonne Westrin. Rapport om utvecklingsprojekt kring arbetsorganisation och arbetstid inom förskolan Återremiss från sammanträde Barn och ungdom hìåöëüçäãéåë=pac= = qà åëíéìíä í~åçé= ako=rmqjntrjmr= ëáç=n=esf=ommrjmujnr= Handläggare: Yvonne Westrin Tfn: 508 08 138 Till Kungsholmens Stadsdelsnämnd = Rapport om utvecklingsprojekt

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 1 Antagen av KS 2016-04-11 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-05-30 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2 Krisledningsnämndens uppgifter Arbetsuppgifter 1 Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende

Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende 1 (5) Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende Omsorgsinsatser i ordinärt boende är av socialnämnden och äldreomsorgsnämnden utsedd prioriterad verksamhet, det vill säga verksamheten måste fungera

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Södermöre kommundelsförvaltning Nr Typ Skadehändelse Sannolik het En anställd eller en elev förolyckas.

Risk- och sårbarhetsanalys för Södermöre kommundelsförvaltning Nr Typ Skadehändelse Sannolik het En anställd eller en elev förolyckas. 1 (7) Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundelschef Mattias Ask Björn Westberg 2013-08-17 Risk- och sårbarhetsanalys för Södermöre kommundelsförvaltning Nr Typ Skadehändelse Sannolik het En anställd

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u.

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u. / Handläggare Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date Vår referens/our reference 1989-04-17 P-0 Falk/kw Ert datum/your date Er referens/your reference Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Box 9005 400 70

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Pandemiplanering Boden

Pandemiplanering Boden Pandemiplanering Boden Ingegerd Mannfeldt, Nämndsekreterare Socialförvaltningen Ann-Britt Sundberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Socialförvaltningen Tommy Lindvall, Säkerhetssamordnare Översiktsplanering

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN

Verksamhetsplan Socialjouren Nordost SN Verksamhetsplan Socialjouren Nordost 2017 12 SN 2017.061 89 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-04-21 DNR SN 2017.061 MARTIN FROM SID 1/1 NÄMNDSEKRETERARE MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE

Läs mer