Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland"

Transkript

1 1 (15) Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland

2 2 (15) Innehåll 1 Inledning och planeringsförutsättningar Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i landstinget Regional krisledning Epidemiledning Omprioritering av sjukvård Personal Hemsjukvård, hembesök och telefonrådgivning Övervakning Vårdhygien Vaccinationsplan Laboratorieresurser Information Ansvarsfördelning Omhändertagande av döda Bilaga 1 Planeringsunderlag för primärvården Bilaga 2 Planeringsunderlag för slutenvården Bilaga 3 Vaccinanvändning Bilaga 4 Användning av antivirala läkemedel vid influensapandemi Bilaga 5 Nationella och regionala åtgärder under en influensapandemis olika faser...12

3 3 (15) 1 Inledning och planeringsförutsättningar Till skillnad från andra katastrofer kommer en influensapandemi att vara spridd över ett stort geografiskt område samtidigt, varför möjligheterna till omfördelning av resurser mellan olika områden kommer att vara begränsade. Sjukhusen och primärvården kommer att bli överbelastade. En stor del av vårdpersonalen kan komma att behöva vara frånvarande från arbetet pga sjukdom. Det kommer att krävas omdisposition av sjukvårdspersonal och vårdplatser. Problemen kommer troligen att kulminera inom 6 8 veckor, men effekter på sjukvården kommer att märkas under betydligt längre tid. Centralt i planeringen är att så många som möjligt av de patienter som uppvisar influensaliknande sjukdom bedöms i hemmiljön att de patienter med influensaliknande sjukdom som söker sig till primärvården bedöms åtskilt från andra patienter att resurser finns på sjukhusen för att vårda de influensasjuka patienterna separerade från andra patienter. Följande planeringsförutsättningar är aktuella i juni 2006: Planen gäller för en influensapandemi där faserna följer Världshälsoorganisationens (WHO:s) indelning (se avsnitt 7 Bilaga 5 nedan). En influensapandemi innebär att ett helt nytt influensavirus sprids över världen. Det går inte att stänga ute smittan från Sverige. Tidsperioden fram till att Sverige drabbas kommer att vara kortare än vid tidigare influensapandemier, dvs kortare än 6 månader. Tillgången på influensavaccin kommer att vara kraftigt begränsad åtminstone i början av pandemin.

4 4 (15) 2 Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i landstinget Ansvarsområde Ansvariga 2.1 Regional krisledning Ansvariga: Landstingets koncernledning + ev krisledningsnämnd 2.2 Epidemiledning Ansvariga: Smittskyddsläkaren biträdd av landstingets koncernledning 2.3 Omprioritering av sjukvård Landstingets koncernledning Åtgärder Vid en influensapandemi är det nödvändigt med en regional styrgrupp som har överblick över situationen och som har mandat att besluta om omfördelningar av resurser. Denna styrgrupp utgörs av landstingets koncernledning, som i vissa fall kan biträdas av landstingets krisledningsnämnd, dvs Landstingsstyrelsen, beskriven i lagen (2002:833) om extraordinära händelser. Fördelar tillgängligt influensavaccin och beredskapsläkemedel inom landstingsområdet efter riktlinjer från Socialstyrelsen Följer nationella direktiv under pandemins utveckling för att i möjligaste mån kunna ge samma servicenivå i hela landet Sammanställer rapporteringspliktiga uppgifter och rapporterar dagligen dessa till landstingets koncernledning och eventuell krisledningsnämnd, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen. Planerar för omställning av sjukvården till att omfatta mycket akut sjukvård Medicinsk behandling som kan vänta måste uppskjutas Anpassar nationella riktlinjer gällande prioriteringar till lokal förhållanden Inventerar och uppdaterar kontinuerligt vårdplatser 1. tillgängliga vårdplatser inom befintliga sjukhus 2. speciella influensaavdelningar 3. tillgängliga isoleringsrum för akuta influensapatienter 4. eftervårdsplatser efter det smittsamma skedet 5. tillgängliga respiratorplatser - ev extra IVA-platser

5 5 (15) 2.4 Personal Landstingets koncernledning 2.5 Hemsjukvård, hembesök och telefonrådgivning Ansvariga: Cheferna för Division Närsjukvård, familjeläkarmottagningarna och hälso- och sjukvårdsupplysningen 2.6 Övervakning Smittskyddsläkaren biträdd av landstingets koncernledning Inventerar och utvärderar kontinuerligt användningen av personalresurserna Extra personalresurser t ex elever i vårdutbildning, nyligen pensionerad vårdpersonal. Omfördelar kvalificerad personal för att i varje situation optimalt utnyttja tillgänglig kompetens Personalansvariga i kommunerna och landstinget måste planera för att kunna omfördela personal vid en hög sjukfrånvaro inom vissa enheter. Alla familjeläkarmottagningar och kommunala vårdenheter måste få tillräckligt med personal för att kunna bedriva sin verksamhet. Planerar för en kraftigt utökad hemsjukvård med fler hembesök i landstingets regi. För att minska spridningen av influensa inom sjukvården måste akuta influensafall så långt det är möjligt hållas utanför väntrummen på familjeläkarmottagningar och sjukhusens akutmottagningar. Personer i den kommunala vården bör vårdas kvar där av kommunal vårdpersonal och endast vid behov av akut sjukvård sändas in till sjukhusen. Äldre personer i kommunal boende bör i första hand vårdas i hemmet. Familjeläkarmottagningarna ska utöka hembesöken för att minska belastningen på jourcentraler och andra mottagningar Planera för utökad telefonrådgivning på varje familjläkarmottagning och i hälso- och sjukvårdsupplysningen. Skriftliga instruktioner för råd till typfall Daglig inrapportering om antalet nya influensafall Planera ett lokalt övervakningssystem för influensaregistrering Dagliga rapporter om antalet fall som kontaktat sjukvården sänds till smittskyddsenheten. Smittskyddsläkaren utarbetar riktlinjer för hur rapporteringen går till och vem som rapporterar. Antalet lediga vårdplatser rapporteras dagligen till koncernledningen sammanställer och rapporterar vidare till central instans

6 6 (15) 2.7 Vårdhygien Hygienöverläkare 2.8 Vaccinationsplan Smittskyddsläkaren + chefen för Division Närsjukvård 2.9 Laboratorieresurser Det kemiska och mikrobiologiska laboratoriernas samt röntgenklinikens chefer 2.10 Information Smittskyddsläkaren biträdd av informatör från landstingsdirektörens ledningskontor och landstingets koncernledning 2.11 Ansvarsfördelning Landstingets koncernledning + ev krisledningsnämnd Avdelningen för vårdhygien tar fram en lokal anpassning av de nationella riktlinjer som finns, för att minska smittspridningen inom såväl de landstingsdrivna som de kommunalt drivna vårdenheterna. Hur länge smittar patienten? När kan en patient sändas tillbaka till den kommunala vården? Hur ska ambulanserna rengöras? När ska personal stanna hemma? gör en vaccinationsplan för landstinget med hänsyn till den aktuella vaccintillgången. Planen ska bygga på gällande nationella direktiv för vaccinanvändning, kan komma att behöva revideras beroende på epidemins förlopp och den fortsatta tillgången på vaccin. Primärvården planerar för hur en massvaccination ska organiseras minst ett vaccinationsställe per familjeläkarmottagning. Inventerar laboratorieresurser Definierar prioriterade prover. Inför snabbt nya analyser som Smittskyddsinstitutet utvecklar. Vid behov ökat öppethållande ev dygnet runt Organiserar lungröntgen på ett effektivt sätt med minimerad risk för smittspridning Tar fram en specifik informationsplan anpassad till den epidemiologiska situationen angående information till vården och allmänheten i god tid före pandemins utbrott och i samarbete med nationella resurser. Utser en informationsansvarig läkare/presstalesman som ansvarar för information till media. Ordnar regelbundna presskonferenser. Klargör ansvarsfördelningarna mellan kommunal vård och landstingsvård samt mellan öppen och sluten vård inom landstingen Fastställer vem som har kostnadsansvaret.

7 7 (15) 2.12 Omhändertagande av döda Landstingets koncernledning Begravningsväsendet, kyrkan och patologkliniken samarbetar för att korta tiden från dödsfall till begravning.

8 8 (15) 3 Bilaga 1 Planeringsunderlag för primärvården Primärvården kommer i ett pandemiläge att ha som sin viktigaste uppgift att handlägga patienter smittade med aktuell sjukdom. Viktiga punkter i planeringen för primärvården är att så många som möjligt av de patienter som uppvisar influensaliknande sjukdom bedöms i hemmiljön att de patienter med influensaliknande sjukdom som söker sig till primärvården bedöms åtskilt från andra patienter att kunna vaccinera sjukvårdspersonal och personal med mycket viktiga samhällsfunktioner, i enlighet med prioriteringsdirektiv från smittskyddsläkaren eller Länsstyrelsen, och att distribuera antivirala läkemedel till sjukvårdspersonal och personal med viktiga samhällsfunktioner, i enlighet med prioriteringsdirektiv från smittskyddsläkaren eller Länsstyrelsen. 1. Antalet förväntade öppenvårdfall I varje sjukvårdsområde kan per invånare statistiskt sett 8 öppenvårdsfall behöva omhändertas per dag (vid 25% insjuknande och om pandemin varar i 42 dagar). För Västmanland skulle detta bli 840 besök per dag. Belastningen på sjukvården kan emellertid variera eftersom influensapandemin uppträder som en våg som passerar område efter område. Under några veckor kan därför de lokala behoven vara avsevärt högre. 2. Hembesöksgrupp För att avlasta familjeläkarmottagningar och akutmottagningar kan hembesökgrupper organiseras. Dessa kan även vara ett komplement till en febermottagning. Varje grupp kan bestå en läkare och en sjuksköterska. För att kunna genomföra 20 hembesök per dag behövs sannolikt två alternerade grupper under ett dygn. 3. Febermottagning För att minska smittspridningen i sjukvården och för att minska smittöverföringen till andra patienter, bör resurser omfördelas för att möjliggöra att feberpatienter kan undersökas i lokaler åtskilda från andra patienter. Dessa mottagningar kan då delvis avlasta hembesöksgrupperna. 4. Personal Beroende på situationen i slutenvården kan eventuellt läkare och sjuksköterskor från slutenvården behöva omplaceras till uppgifter inom primärvården, och då framförallt för att bemanna hembesöksgrupper.

9 9 (15) 4 Bilaga 2 Planeringsunderlag för slutenvården Upp till hälften av slutenvårdplatserna i landstinget kan behöva användas till vård av influensasjuka Om pandemin varar i 42 dagar kan antalet som behöver sjukhusvård i Västmanland uppskattas till 130 vårdplatser per dag under ca 6 veckor. I detta scenario kan vid toppbelastning så många som 260 patienter behöva vårdas under enstaka dagar. Detta motsvarar ungefär hälften av länets slutenvårdsplatser. I förutsättningarna för denna beräkning ingår att 25% av befolkningen insjuknar och att vårdtiden per inneliggande patient beräknas till i genomsnitt 7 dagar. Hur stor andel av patienterna som kan komma att behöva respiratorvård är omöjligt att förutsäga. Men en indikation kan vara att dödligheten utan adekvat vård kan uppgå till ca 25 procent av de sjukhusvårdade (beräkningar som gjorts med spanska sjukan som bas). I Västmanland finns för närvarande 11 avancerade respiratorer. Under extraordinära förhållanden kan man under en begränsad tid utnyttja ytterligare 52 enkla ventilatorer.

10 10 (15) 5 Bilaga 3 Vaccinanvändning Vaccinrekommendationerna vid en influensapandemi kommer av flera skäl att skilja sig väsentligt från dem som tillämpas under normala influensasäsonger, bland annat genom att 1. tillgången på pandemivaccin kommer att vara begränsad, 2. andra grupper i samhället, t ex personer med viktiga samhällsfunktioner, kan behöva prioriteras för vaccination, och 3. en ny virusstam kan betyda att andra grupper i samhället än normalt löper en större risk att drabbas av allvarlig sjukdom, och av det skälet behöver prioriteras för vaccination. Det vaccin som kan komma att utvecklas för en pandemisk virusstam skiljer sig troligen från dagens vaccin. Ett pandemivaccin kommer sannolikt att innehålla en virustyp och inte tre virustyper som normalt ingår i det årliga influensavaccinet. Pandemivaccinet kommer också antagligen att innehålla en mindre mängd aktiv substans och ha nya tillsatser (adjuvans), allt för att möjliggöra att vaccinet räcker till fler personer. För att uppnå en skyddande immunitet behövs troligen två vaccindoser, med ett intervall på åtminstone några veckor. Detta kommer att kräva en delvis ny logistik för administration och uppföljning av vaccinets effekt och biverkningar. Smittskyddsläkaren och landstingets koncernledning prioriterar användningen av vaccin för anställda inom sjukvården. Smittskyddsläkaren beslutar tillsammans med Länsstyrelsen om prioriteringsdirektiv för vaccin när det gäller personer med samhällsviktiga funktioner. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har i samverkan med bl a Socialstyrelsen utarbetat riktlinjer för det lokala prioriteringsarbetet avseende viktiga samhällsfunktioner.

11 11 (15) 6 Bilaga 4 Användning av antivirala läkemedel vid influensapandemi Samtliga tillgängliga antivirala läkemedel har en dokumenterad effekt mot vissa typer av influensa, såväl vid behandling av redan sjuka, som vid bruk i förebyggande syfte. Den exakta rollen för de antivirala läkemedlen vid en influensapandemi är ofullständigt klarlagd och kräver ett fortsatt utvecklingsarbete. Under senare tid har uppgifter om nedsatt känslighet/resistens hos H5N1-viruset rapporterats från Sydostasien. Den aktuella planeringen bygger därför på tämligen ofullständig kunskap. Rekommendationerna för användningen kan därför successivt behöva förändras. Följande användningsområden beräknas i första hand komma ifråga under en pandemi: 1. Riktad postexpositionsprofylax eller behandling i tidigt skede, speciellt av personer med hög risk för komplikationer eller allvarligt förlopp. I första hand räknar man med att använda oseltamivir (Tamiflu ) i den här situationen. Det finns emellertid begränsad dokumentation för behandling av interpandemisk influensa hos den medicinska riskgruppen, men data tyder på en effekt med kortare sjukdomstid och en viss reduktion av sekundärkomplikationer. 2. Långtidsprofylax för personer med viktiga samhällsfunktioner. Vid en pandemi som drabbar stora delar av den arbetsföra befolkningen kan personer som har vitala samhällsfunktioner behöva skyddas. Vilka grupper som prioriteras för antiviral behandling eller profylax kommer att bedömas efter tillgång på läkemedel och de karaktäristiska drag som pandemin har. Smittskyddsläkaren och landstingets koncernledning prioriterar användningen av antivirala läkemedel för anställda inom sjukvården. Smittskyddsläkaren beslutar tillsammans med Länsstyrelsen om motsvarande prioriteringsdirektiv när det gäller personer med samhällsviktiga funktioner. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har i samverkan med bl a Socialstyrelsen utarbetat riktlinjer för det lokala prioriteringsarbetet avseende viktiga samhällsfunktioner. Socialstyrelsen har byggt upp ett nationellt lager av antivirala läkemedel, framför allt Tamiflu. Vid behov kan de enskilda landstingen rekvirera antivirala läkemedel från detta lager.

12 12 (15) 7 Bilaga 5 Nationella och regionala åtgärder under en influensapandemis olika faser Tabellen beskriver de olika faserna som en influensapandemi genomgår enligt den indelning som Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar sedan november Det framgår av tabellen vilken organisation som har ansvaret för de definierade åtgärderna vid varje fas. Vissa av åtgärderna beskrivs närmare på annan plats i pandemiplanen. Enligt WHO befann sig världen i pandemivarningsperioden och fas 3: En ny influensasubtyp (A/H5N1) orsakar sjukdom hos människa, men den har än så länge en mycket begränsad förmåga att spridas mellan människor. Fas Definition Nationella åtgärder Regionala åtgärder Interpandemisk period Fas 1 Inga nya influensavirussubtyper har påvisats hos människa. Om sådana finns hos djur bedöms risken för human infektion vara låg. Fas 2 Inga nya influensavirussubtyper har påvisats hos människa. Nya sådan hos djur innebär en påtaglig risk för human infektion. Pandemivarningsperiod Fas 3 Humana fall av infektion med nya influensavirussubtyper. Ingen smitt- Socialstyrelsen följer utvecklingen i EU och på WHO. Smittskyddsinstitutet följer den epidemiologiska utvecklingen och rapporterar fortlöpande till Socialstyrelsen. Smittskyddsläkaren informeras fortlöpande av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen följer utvecklingen i EU och på WHO. Smittskyddsinstitutet följer den epidemiologiska utvecklingen och rapporterar fortlöpande till Socialstyrelsen. Smittskyddsläkaren informeras fortlöpande av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen följer utvecklingen i EU och på WHO. Smittskyddsinstitutet följer den epidemiologiska ut- Smittskyddsläkaren följer utvecklingen och informerar landstinget. Smittskyddsläkaren följer utvecklingen och informerar landstinget. Smittskyddsläkaren följer utvecklingen och informerar landstinget.

13 13 (15) Fas 3 forts spridning människa till människa eller endast enstaka fall av smittspridning till nära kontakt. Fas 4 Mindre kluster av smittspridning människa till människa. Spridningen är mycket lokal, vilket tyder på att viruset inte är väl anpassat till Fas 5 Påtaglig pandemirisk / Pandemilarm människa. Större kluster men spridningen är fortfarande lokal. Detta tyder på att viruset successivt håller på att bli bättre anpassat till människa, men smittspridningen sker fortfarande med viss svårighet. vecklingen och rapporterar fortlöpande till Socialstyrelsen. Smittskyddsläkaren informeras fortlöpande av Socialstyrelsen.. Socialstyrelsen uppdaterar den nationella planen med fokus på riktlinjerna. för hur antivirala läkemedel och vaccin ska användas utifrån epidemiologiska data om den nya virustyperna. Socialstyrelsen samordnar pandemibekämpningen med berörda myndigheter och organisationer genom att sammankalla Nationella pandemigruppen som inleder sitt arbete. Samtliga myndigheter uppdaterar information om nyckelgrupper i samhället som är nödvändiga för att vitala funktioner ska kunna upprätthållas. Smittskyddsinstitutet anpassar sin övervakning efter varje fas enligt en särskild plan. Socialstyrelsen samordnar smittskyddsläkarnas och landstingens arbete med planer för användning av vaccin och antivirala läkemedel samt provtagning och hantering smittade patienter. Socialstyrelsen informerar regeringen fortlöpande från denna fas och under de efterföljande faserna av epidemin. Socialstyrelsen följer arbetet i WHO och EU och vidare- Smittskyddsläkaren följer utvecklingen och informerar landstinget. Uppdatering av planer. Smittskyddsläkaren följer utvecklingen och informerar landstinget. Uppdatering av planer. Uppdatering av listor över samhällsviktiga funktioner. Rapportering av misstänkta influensafall Smittskyddsläkaren följer upp nationell information om åtgärder vid landets gränser handläggning av febersjuka från epidemiskt område ökad provtagning av patienter med influensaliknande symtom användning av tillgängliga antivirala läkemedel och vaccin.

14 14 (15) Fas 5 forts Pandemiperiod FAS 6 Pandemifas Ökad och fortsatt smittspridning i befolkningen befordrar de riktlinjer för att förhindra smittspridning som tas fram där i form av reseråd med mera. Pandemin har startat någonstans i världen: Socialstyrelsen deklarerar att en pandemi har utbrutit. Socialstyrelsen informerar om riktlinjer och annan fortlöpande på webbplatsen och direkt till smittskyddsläkarna. Information om användning av antivirala läkemedel från Socialstyrelsen till landstingen via smittskyddsläkarna. Om vaccin finns tillgängligt, starta vaccination enligt nationella riktlinjer utarbetade av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen rekommenderar, efter samråd med Nationella pandemigruppen, landsting och kommuner att revidera sina regionala pandemiplaner utifrån den information som finns om den nya virusstammen. Pandemin har nått Sverige: Kommuner och landsting överväger om detta är en extraordinär händelse. Socialstyrelsen utfärdar och samordnar riktlinjer för vården. Vaccination enligt nationella riktlinjer i den mån vaccin finns tillgängligt. Distribution av antivirala läkemedel. Nationella pandemigruppens medlemmar står i daglig kontakt. Myndigheter med samhällsviktig verksamhet kontrollerar personaltillgången dagligen. Starta vaccination om vaccin finns. Landsting och kommuner ska till en början se över tillgången på vårdplatser se över tillgången på extrapersonal aktualisera planer om vårdhygien ta initiativ till rapportering från primärvård och sjukhus av nyinsjuknade, beläggning, personal och IVA-vårdade för influensa planera för prioriteringar Landsting och kommuner ska när epidemin pågår sätta tidigare planering i verket genom att minska planerad verksamhet inom den slutna vården överföra vårdresurser till hembesök och vård i hemmet starta rapportering från primärvård och sjukhus av nyinsjuknade, beläggning, personal och IVA-vårdade för influensa

15 15 (15) Fas 6 forts Postpandemisk period Återgång till interpandemisk period När pandemin börjar avta Uppdatering av planer utifrån erfarenheter av pandemin Nationella pandemigruppen sammanställer en utvärdering av pandemin i samråd med relevanta aktörer. Revidering av tidigare planer, nationellt och regionalt. modifiera planering utifrån pandemins förlopp När pandemin börjar avta Uppdatering av planer utifrån erfarenheter av pandemin Revidering av tidigare planer. Uppdatering av planer enligt erfarenheter av pandemin

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi 1 (6) Bitr landstingsdirektör Göran Stiernstedt Hantverkargatan 45 Landstingshuset Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi Bakgrund Influensa A-sjukdomens utbredning

Läs mer

Övergripande beredskapsplan för pandemisk influensa, Landstinget Västernorrland

Övergripande beredskapsplan för pandemisk influensa, Landstinget Västernorrland Riktlinje 2014-07-07 Hans Boman (hbn007) 1 av 11 Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Granskat av Processägare 2014-07-07 2016-07-07 Hans Boman (hbn007) Hans Boman (hbn007) Gäller för Landstingsgemensamt Sammanfattning/Beskrivning

Läs mer

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar 1 Kapitlets innehåll Detta kapitel beskriver dels bakgrunden till varför en pandemiplanering

Läs mer

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa

Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Beredskapsplan vid pandemisk influensa 1/11 Bo Jensen Haninge kommuns beredskapsplan inför pandemisk influensa Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-02 Beredskapsplan vid pandemisk influensa 2/11 1. Inledning

Läs mer

Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet

Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet Anders Tegnell 1 Innehåll Hotet Mediastrategi Legemidler og medisinsk

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund INFLUENSAPANDEMI Anders Österlund Vilda fåglar f är r naturlig reservoir för r influensavirus Fågelinfluensa H5N1 hos fåglarf Fågelinfluensa H5N1 hos människorm 387 sjuka (2008-09-10) Influensa Smittämne:

Läs mer

Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun

Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun Antagen av KF 1 (10) Policy och handlingsplan för pandemisk influensa i Älmhults kommun Antagen av KF 2 (10) Innehållsförteckning 1. Utgångspunkt för dokumentet... 3 2. Inledning... 3 2.1 Planeringsförutsättningar...

Läs mer

Pandemi vad innebär r det?

Pandemi vad innebär r det? Pandemi vad innebär r det? Begreppsförvirring? rvirring? Influensa i olika former Årlig influensa - vanlig influensa, vinterinfluensa, säsongsinfluensa Pandemisk influensa - global spridning av helt nytt

Läs mer

Beredskapsplanering för en pandemisk influensa

Beredskapsplanering för en pandemisk influensa Kf 2009-09-22, 125 Sida 1 av 28 Beredskapsplanering för en pandemisk influensa Marks kommun Kf 2009-09-22, 125 Sida 2 av 28 Innehåll Förord... 3 Mål... 3 Bakgrund... 3 Planering... 3 Förutsättningar för

Läs mer

Planering för beredskap mot pandemisk influensa

Planering för beredskap mot pandemisk influensa Planering för beredskap mot pandemisk influensa Planering för beredskap mot pandemisk influensa Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms

Läs mer

RiR 2008:1. Pandemier hantering av hot mot människors hälsa

RiR 2008:1. Pandemier hantering av hot mot människors hälsa RiR 2008:1 Pandemier hantering av hot mot människors hälsa ISBN 978 91 7086 137 6 RiR 2008:1 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2008-02-22 Dnr: 31-2006-1417

Läs mer

Landstinget Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Landstinget Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ägare: Landstinget Dalarna Dokumentets Titel 0BInfluensapandemiplan för Landstinget Dalarna Framtaget av (förf) Torsten Gudmunds, Distriktsläkare, VC Norslund Britt Knutas, Beredskapssamordnare Nils Kuylenstierna,

Läs mer

ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2009-09-04 SID 1 (29) ÄLDREFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER VID EN BEFARAD INFLUENSAPANDEMI

ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2009-09-04 SID 1 (29) ÄLDREFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER VID EN BEFARAD INFLUENSAPANDEMI ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2009-09-04 SID 1 (29) ÄLDREFÖRVALTNINGENS RIKTLINJER VID EN BEFARAD INFLUENSAPANDEMI SID 2(29) Innehåll 1. SYFTET MED EN PANDEMIPLAN... 3 2. FAKTA OM PANDEMI... 3 Historik... 3 Influensapandemi...

Läs mer

Epidemiplan för Norrbottens läns landsting

Epidemiplan för Norrbottens läns landsting Epidemiplan för Norrbottens läns landsting INNEHÅLL Inledning... 2 Epidemi med många sjukdomsfall... 2 Enstaka höggradigt smittsamma patienter... 7 Massflykt... 9 Utredningsgrupp Bilaga 5:1... 10 Rådgivningsgrupp

Läs mer

Regional epidemi- och pandemiplan för Jämtlands läns landsting. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Regional epidemi- och pandemiplan för Jämtlands läns landsting. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören för Jämtlands läns landsting Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(12) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-05-27 Nyutgåva Smittskyddsläkare Micael Widerström 2011-05-27

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2014-2015 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Din nyckelroll som sköterska eller läkare Ditt råd är viktigast när din patient ska fatta beslut om

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 Mars 2012 1 (6) Smittskyddsläkaren TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 2 (6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län Bakgrund Varje år drabbas

Läs mer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 287 INFLUENZA Q1. Avser du att vaccinera dig mot vanlig influensa i år? Ja, jag är redan vaccinerad... 1 Ja,

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009 Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet H, N Ibland anpassas ett andvirus och börjar spridas mellan andra arter Influensavirus Förekommer i 3 typer A,

Läs mer

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Version: 1 Ansvarig: Micael Widerström, smittskyddsläkare Maria Omberg VC Smittskydd och Vårdhygien Mona Landhal, handläggare primärvården 1 ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-01-18. Rekommendation angående central upphandling av influensapandemigaranti

Tjänsteskrivelse Datum 2007-01-18. Rekommendation angående central upphandling av influensapandemigaranti Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-01-18 -T f 0703/2 Diarienummer Ls060271 Landstingskontoret Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tfn 035-13 48 90 kristian.sam

Läs mer

Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland

Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland 1 (9) Datum 2009-08-17 Dnr AA-201-9797/09 Pandemiplan för polismyndigheten i Södermanland 1 Inledning Socialstyrelsen har i samråd med smittskyddsläkarna och Smittskyddsinstitutet beslutat att ändra den

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

Influensa. Fredrik Idving

Influensa. Fredrik Idving Influensa Fredrik Idving I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare

Läs mer

Belastning på samhället vid ett utbrott av den nya pandemiska influensan A(H1N1) 2009. Preliminära resultat

Belastning på samhället vid ett utbrott av den nya pandemiska influensan A(H1N1) 2009. Preliminära resultat Belastning på samhället vid ett utbrott av den nya pandemiska influensan A(H1N1) 29 Preliminära resultat Artikelnr 29-126-245 Publicerad Hwww.socialstyrelsen.se, september 29, reviderad sid 11 2 Förord

Läs mer

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Deltagarnummer: Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Du tillfrågas härmed om att delta i en vaccinstudie mot influensa orsakad av H1N1 (svininfluensa)

Läs mer

överlämna förvaltningens yttrande över remissen till Landstingsstyrelsen

överlämna förvaltningens yttrande över remissen till Landstingsstyrelsen HSN 2009-01-27 p 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Medicinska Ledningsstaben 2008-12-03 HSN 0801-0055 LS 0809-1095 Handläggare: Ann Fjellner Yttrande över Remiss, Uppdrag i budget 2008

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Pandemiplan. för. Lilla Edets kommun. LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen. Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131

Pandemiplan. för. Lilla Edets kommun. LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen. Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131 LILLA EDETS..KOMMUN kommu nled ni ngsfõrval tni n gen LILLA ÊDÊTS KafvfMUN Kornmunstyrelsen 2009-10- 1 6 Pandemiplan för Lilla Edets kommun Antagen avkommunstyrelsen 2009-10-07, 131 Pandemiplan för Lilla

Läs mer

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 REKOMMENDATION Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 029 524 6000 www.thl.fi

Läs mer

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 Varför influensavaccinera? För de flesta är influensa en ofarlig sjukdom Riskgruppsbaserad strategi Vaccination avser att förebygga

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 24 September 2009 Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Spridningen av influensan A (H1N1) väntas ta fart under hösten och fler än vid

Läs mer

Riktlinjer vid exposition av mässling

Riktlinjer vid exposition av mässling 1(5) Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas av ett RNA-virus. Smittan är luftburen med små droppar som inandas eller når in

Läs mer

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär 2014-10-03 Solgerd Gotvik Nybliven pensionär När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen?? Under åren har

Läs mer

Influensavaccinationsrekommendation

Influensavaccinationsrekommendation Influensavaccinationsrekommendation 2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 18/2005 1(6) Kommuner och samkommuner för folkhälsoarbete som upprätthåller hälsocentraler, samt sjukvårdsdistrikten Influensavaccination

Läs mer

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum

Influensa A H1N1. WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5. Om pandemin (grad 6) blir ett faktum WHO har ökad pandemivarnings nivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5 Fas 5 innebär betydande smittspridning mellan människor i minst två länder Detta innebär De flesta länder blir

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram 00076-2016-1.1.3 Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram Beslutsunderlag till regeringen Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten,

Läs mer

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot).

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Myter att krossa om influensa och influensavaccination Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Influensa är väl ändå en rätt harmlös sjuka? En missuppfattning

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:199

Regeringens proposition 2005/06:199 Regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1) Prop. 2005/06:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Ylva Johansson (Socialdepartementet)

Läs mer

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt. reviderad version 2013-06-20 Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV) reviderad version 2013-06-20 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA December 2013 Nr 2 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Influensa Särskild vaccinationsinsats mot polio Tetanus Reviderade smittskyddsblad - hiv Folkhälsomyndighet 2014 Säsongsinfluensan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Smittskyddsinstitutet; SFS 2010:604 Utkom från trycket den 22 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter Allmänna

Läs mer

Hygienplan för vattenbruksanläggningar

Hygienplan för vattenbruksanläggningar Hygienplan för vattenbruksanläggningar Jordbruksverket vill tacka Cefas (Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) i Storbritannien för att vi fått använda deras Finfish biosecurity measures

Läs mer

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter. Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:2 (M och S) Föreskrifter Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen

Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Gäller from 2009-09-01 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Eva-Karin Stenberg och Maria Claes HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Halmstads Kommun

Läs mer

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS

Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Influensasäsongen 2014-2015 vid SÄS Ett vårdhygieniskt perspektiv Kort fakta om SÄS En del av Västra Götalandsregionen Ett av tre stora länssjukhus med alla medicinska specialiteter Ett komplett akutsjukhus

Läs mer

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Influensa Hygienkonferens hösten 2016 Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Start för influensavaccination 2016 9:e november Sammanfattning Smittsam luftvägsinfektion som orsakar

Läs mer

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2011

TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2011 2011-03-30 DIARIENR TBE-INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I SÖRMLAND 2011 TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal Sidan 1(6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i

Läs mer

Pandemiska vacciner och deras användning

Pandemiska vacciner och deras användning Pandemiska vacciner och deras användning Rose-Marie Ölander Avdelningen för vaccinationer och immunskydd 2.10.2009 1 Vilka typer av vacciner är det fråga om och hur används de? Prepandemiskt vaccin: ett

Läs mer

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar

SAMÖ 2008-2010. Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar SAMÖ 2008-2010 Långsiktig inriktning av KBM:s samverkansövningar Ann-Charlotte Engström 2006-04-25 Dnr. 0300/2006 1 Förord Att öva är en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla samhällets förmåga

Läs mer

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006 ~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP I III Landstinget REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET Den tidigare planen fastställdes 2006 Revidering av 2006 års upplaga Den regionala planen är en

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-09. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-09. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-09 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Ny ordning för nationella vaccinationsprogram Enligt

Läs mer

Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander

Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander VÅRDHYGIEN SKÅNE Datum: 2015 03-25 Sida 1 (6) Virusorsakad gastroenterit

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Beredskapsplan vid pandemisk influensa

Beredskapsplan vid pandemisk influensa Beslut i kommunfullmäktige Bilagor 1. WHO:s fasindelning 2. Verksamhetsprio. 3. Hygienföreskrifter 1 Inledning Influensa har en påverkan på folkhälsan med stor sjuklighet och även dödlighet. Om nya varianter

Läs mer

Fråga 1 : Hur fungerade vaccinationskampanjen mot den nya influensan A(H1N1) i Värmland?

Fråga 1 : Hur fungerade vaccinationskampanjen mot den nya influensan A(H1N1) i Värmland? Fråga 1 : Hur fungerade vaccinationskampanjen mot den nya influensan A(H1N1) i Värmland? Svar: Mycket bra efter de förutsättningar som gavs. Men Vilken nytta gjorde den? (Fråga 2). Planering Värmland,

Läs mer

Hepatit B 2015. Statistik

Hepatit B 2015. Statistik Hepatit B 2015 Statistik Smittskyddsenheten, 2015-02-19, Eva Lundmark Trend och analys Under de senaste fem åren ses en ökning av antal fall i Sverige. I Östergötland minskade antalet hepatit B-anmälningar

Läs mer

Särskild vaccinationsinsats mot polio. Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien

Särskild vaccinationsinsats mot polio. Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien Särskild vaccinationsinsats mot polio Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Calici/vinterkräksjuka (noro- och sapovirus)

Calici/vinterkräksjuka (noro- och sapovirus) 10279.13.G2 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Smittskydd Värmland 6 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Ann-Mari Gustavsson Anna Skogstam 2014-11-05 2017-11-05

Läs mer

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta Giltigt fro.m: - Tills vidare Org: Västerbottens läns landsting Uppföljning : 2017-06-19 Styrande översyn har gjorts Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta Anvisningen gäller

Läs mer

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Arne Tärnvik Professor i infektionssjukdomar När Västerbottensnytt ringde till mig igår och frågade lite inför den här dagen sade journalisten att tuberkulos

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:63 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport Vid stort utbrott av influensa 2009 - Lägesrapport Hans-Ivar Swärd 2009-08-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Ansvarsfrågor... 3 2.1 Landstinget... 3 2.2 Kommunen... 3 2.3 Samverkan kommun landsting...

Läs mer

Vaccinering av barn mot pneumokocker?

Vaccinering av barn mot pneumokocker? Vaccinering av barn mot pneumokocker? En rapport om sjukvårdshuvudmännens syn BARNPLANTORNA - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat Rapport 2006-04-24 Bakgrund De barnvacciner som erbjuds till alla

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Pandemi (Version 1.2)

Riktlinjer för hantering av Pandemi (Version 1.2) 1(25) Tjänsteskrivelse Datum 2009-08-19 Kommunledningskontoret Patrik Annervi 0346-88 60 14 patrik.annervi@falkenberg.se Dnr: 2009-KS0237 Riktlinjer för hantering av Pandemi (Version 1.2) Utgör (bilaga

Läs mer

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Vaccinationer DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april 2016 Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Influensavirus Kan ge Säsongsinfluensa Pandemisk influensa Mer begränsat antal fall av zoonotisk influensa

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus 1(7) Innehåll: 1.Bakgrund 2. Syfte 3. Omfattning. Ansvar 5. Tillvägagångssätt 5.1 Bedömning av situation 5.2 Tillägg till basala hygienrutiner Handtvätt med tvål och vatten 5.3 Definition utbrott, kohortvård

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

Ebola. Olle Wik. Smittskyddsläkare. Smittskydd Värmland 2014-10-14

Ebola. Olle Wik. Smittskyddsläkare. Smittskydd Värmland 2014-10-14 Ebola Olle Wik Smittskyddsläkare Historik Första tillfället viruset kategoriserades var 1976. Södra Sudan/Norra Zaire (nuvarande Kongo Kinshasa). Namnet taget efter floden Ebola som finns i ovanstående

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3).

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3). rapport för 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget 9 (23/2-1/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Att planera för en pandemi -en vägledning för verksamhetsansvariga

Att planera för en pandemi -en vägledning för verksamhetsansvariga Verktyg som stöd för verksamhetsansvariga i planeringen inför en extraordinär händelse Del 2 Att planera för en pandemi -en vägledning för verksamhetsansvariga Version 2, maj 2007 2007-05-15 0176/2007

Läs mer

Verksamhetsberättelse Smittskydd Vårdhygien, SmV, för året 2012

Verksamhetsberättelse Smittskydd Vårdhygien, SmV, för året 2012 Landstingets Kansli Ansvarig Peter Iveroth Titel Smittskyddsläkare Fastställt 2013-03-22 Verksamhetsberättelse Smittskydd Vårdhygien, SmV, för året 2012 Huvudrubriker under året. Vi har fått en ny vaccinationslag

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Oktober 2009 Nr 2. Årgång 3. Sid 1 (6) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Mitt i kampanjen... 1 Vaccinationsinformation Waranpatienter... 5 Beredning av vaccindos... 5

Läs mer

Influensa A(H1N1) 2009

Influensa A(H1N1) 2009 Dnr 73-15/11 Smittskyddsläkaren Influensa A(H1N1) 29 Utvärdering av sjuklighet och handläggning av patienter med diagnostiserad influensa A(H1N1) 29 i Uppsala län 29/21 Smittskyddsenheten Landstinget i

Läs mer

Influensavaccinationen 2011

Influensavaccinationen 2011 Influensavaccinationen 2011 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell, smittskyddsläkare 2011-09-08

Läs mer

BILAGA TILL BEREDSKAPSPLAN OCH KRISHANTERING

BILAGA TILL BEREDSKAPSPLAN OCH KRISHANTERING BILAGA TILL BEREDSKAPSPLAN OCH KRISHANTERING Pandemi plan En pandemi kommer med största sannolikhet att påverka alla länder på olika sätt, baserat på flera faktorer, så som nivån på sjukvårdssystemet,

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Influensarapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 7 (9-15/2).

Influensarapport för vecka 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 7 (9-15/2). Influensarapport för 7, 2015 Denna rapport publicerades den 19 februari 2015 och redovisar influensaläget 7 (9-15/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensa är ett årligen återkommande gissel som testar

Influensa är ett årligen återkommande gissel som testar EEVA RUOTSALAINEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin och infektionssjukdomar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, kliniken för infektionssjukdomar Influensavaccination av personalen är en rekommendation

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer