Uppdrags och Rollbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrags och Rollbeskrivning"

Transkript

1 Personalavdelningen Uppdrags och Rollbeskrivning Roll: Mål: Företag: Upphandlare Ansvara för och utveckla affärsmässighet och effektivitet i upphandlingar och upphandlingsprocesser, samt avtal. Säkerställa att kommunen inom området verkar professionellt och följer gällande lagar, policys och riktlinjer. Ansvara för att kommunen får tillgång till ny och uppdaterad kunskap. Nora Kommun Övergripande information Nora stad har sin grund i bergsbruket och det märks kanske främst i ortsnamn som Järnboås, Striberg och Pershyttan. Nora och Linde bergslag var under flera hundra år ryggraden i den svenska järnproduktionen. Det mest påtagliga och fortfarande fungerande beviset för detta är Sveriges första normalspåriga järnväg, numera Nora Bergslags Veteranjärnväg. Den invigdes 1856 och löste problemen med malmtransporterna. År 1643 fick Nora sina stadsrättigheter. I och med detta blev Nora också en livlig handelsplats. Nuvarande Nora kommun bildades Kommunen ligger i norra delen av Örebro län. Det är ca 35 km till Örebro och 230 km till Stockholm. I början av 70-talet satsade kommunen på attraktiva småhusområden i naturnära områden och på kulturmiljön i Nora centrum. Befolkningen ökade och 1993 tilldelades stadskärnan det så kallade Europa Nostrapriset för att den bevarats på ett tidsenligt sätt. Nora stad är en av de tre så kallade trästäderna i Sverige. Befolkningen ligger ganska stabilt på knappa invånare och har minskat något under senare år. Många förknippar Nora med vackra omgivningar och pittoresk stadskärna. Även deckardrottningen Maria Lang och visan om Tre små gummor skulle gå en gång till marknaden uti Nora återfinns i mångas minne i förhållande till Nora. Icke att förglömma är Noraglassen Nora är en utpräglad entreprenörskommun. Andelen egenföretagare ligger över riksgenomsnittet och småföretag är vanligast. Men det finns några stora företag t ex Alfreds Nobels första företag då Nitro Nobel numera Orica, som tillverkar civila sprängämnen. Danfo som tillverkar offentliga toaletter för hela världsmarknaden. Nora har företag som representerar en stor bredd av branscher och kommunens utvecklingsbolag anstränger sig för att gynna entreprenörskap och kreativitet. Postadress E-postadress Telefon Bankgiro Organisationsnr Nora kommun Nora Besöksadress Internet Prästgatan 15

2 Nora kommun styrs av den politiska organisationen som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt tre facknämnder; barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kulturoch fritidsnämnden. Förvaltningsorganisationen är sedan tjänstemannaorganisationen som består av tre förvaltningar; bildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt kommunförvaltningen. Nora kommun har tre helägda bolag; Nora Rådhus AB är kommunens moderbolag. Nora Fastighet AB har hand om kommunens verksamhetslokaler och idrottsanläggningar. Norabostäder AB är kommunens bostadsbolag och deras uppdrag är att erbjuda lägenheter. Norabostäder AB har hand om uthyrning av kommunens idrottsanläggningar Nora kommun samverkar med kommunerna i norra Örebro län, KNÖL, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg. Kommunerna inom KNÖL har ett gemensamt tekniskt kommunalförbund, Bergslagens Kommunalteknik och gemensam myndighetsnämnd och förvaltningsorganisation, Bergslagens Miljö- och Byggnadsnämnd och även en gemensam Överförmyndarnämnd. 2 (5)

3 Kommunledning Inom kommunledningen återfinns kommunledningskansliet, ekonomiavdelning och personalavdelningen. Kommunledningen finns i Tingshuset och är en administrativ enhet som ger stöd till förvaltningens olika verksamhetsområden. Enheten arbetar bland annat med styrning, uppföljning och utveckling av förvaltningens verksamheter. Inom kommunledningen ryms 21 anställda. Kommunledningskansliet handlägger och bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. På kommunledningskansliet finns bland annat kommunchef, assistent/registrator, kommunsekreterare, kommunstrateg och upphandlare. Hit hör också kommunarkivet och folkhälsoteamet. Ekonomiavdelningen arbetar bland annat med scanning av leverantörsfakturor, bokföring, avstämningar, budget och budgetuppföljningar, debiteringar av avgifter, påminnelser vid förfallna fakturor och momsredovisningar. Avdelningen handhar hela kommunens ekonomiärenden förutom de kommunala bolagens ekonomi. Personalavdelningen arbetar bland annat med löneadministration, vikariehantering, rekrytering, rehabilitering och personalhandläggning. Kommunförvaltning Till kommunförvaltningen hör IT-avdelning, kostorganisation och kultur- och fritidsavdelning. Bildningsförvaltningen Till bildningsförvaltningen hör förskolor, skolor, fritidshem, familjedaghem, vuxenlärandeenheten och Resursen för barn, ungdom och familj. I Nora kommun har vi ambitionen att ha en helhetssyn på barn och ungdom från 0 år och uppåt. Förskola, familjedaghem, skolor, fritidsgård, kulturpedagogiska verksamheten, vuxenutbildning och individ och familjeomsorg för barn och unga finns därför i samma förvaltning. Kommunens gymnasieungdomar har möjlighet att välja skola i Lindesberg eller Örebro efter eget önskemål och behov. Det övergripande arbetet i förvaltningen handlar om att nå läroplanernas mål och att genom skolplanen försöka utveckla en bättre verksamhet för barn och unga. Vi försöker bli bättre på att fler unga i högre grad skall utveckla kunskaper och värdegrund. Utifrån skolplanens mål har vi initierat ett långsiktigt arbete som vi kallar öka förväntningarna. Utifrån en positiv människosyn vill lära mer om hur vi kan göra för att få bättre kunskapsresultat. Men också lära oss mer om hur vi skapar trygghet och respekt genom att vi förfinar vår kompetens med ett respektfullt bemötande. Ett steg i detta arbete är att vi har en flerårig satsning på att implementera ICDP vägledande samspel, i alla verksamheter. ICDP är ett enkelt, samhällsorienterat program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barns omsorg och lärande. I detta arbete är Resursens personal vägledande och föregångare. Bildningsförvaltningen styrs av barn- och utbildningsnämnden i Nora kommun. Vidare av de lagar som gäller inom området, exempelvis Kommunallagen, Förvaltningslagen, Skollagen och Socialtjänstlagen. Staten har genom lagar och myndigheter stor påverkan på hur verksamheten skall gestaltas. Inom forskningen talar man ofta om den dubbla styrningen. I förvaltningen arbetar ca 320 medarbetare. Det finns 12 enheter och 13 enhetschefer kopplade till utbildning och lärande inom förvaltningen enligt ovanstående organisationsschema. 3 (5)

4 Socialförvaltningen Socialförvaltningen omfattar ledning, äldreomsorg, enheten för personer med funktionsnedsättning och vuxenenheten. Förvaltningen omfattar cirka 320 anställda med olika yrkesprofessioner. Gemensamt för enheterna är att alla arbetar med människor som på olika vis är beroende av vård och/eller service. Förvaltningen arbetar efter ett antal större lagar såsom HSL, LSS, LASS och SoL. Socialförvaltningen styrs av socialnämnden. Nämnden och dess utskott har sammanträden sju gånger per år och föregås av ärendeberedning. Förvaltningen har också möten med Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet. Råden är viktiga instanser för att diskutera, informera och förankra aktuella ärenden. Äldreomsorg Det finns två vård- och omsorgsboenden med 155 platser fördelade på demensplatser, korttidsplatser samt ordinärt boende. Dagverksamhet och kommunrehabilitering är andra verksamheter som ryms inom de båda vård- och omsorgsboendena. Det krävs ett bistånd för att få flytta in på vård- och omsorgsboende. Hemtjänsten sköter om service och omvårdnadsuppgifter i eget boende. Exempel på serviceinsatser är tvätt, matdistribution, inköp och städning. Trygghetslarm återfinns också här. För att få en insats från hemtjänsten krävs ett biståndsbeslut. Insatserna utförs dygnet runt. Inom HSR-enheten arbetar sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Kommunen har ansvar för hälsooch sjukvården upp till och med sjuksköterskenivå. Även hemsjukvården omfattas. Enheten för funktionsnedsatta Enheten ansvarar för att verkställa och genomföra beslut enligt LSS och Socialtjänstlagen. Enheten omfattar gruppbostäder, daglig verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri, boendestöd, kontaktpersoner och ledsagarservice. Vuxenenheten Vuxenenhetens huvudsakliga arbetsuppgift är att med Socialtjänstlagen som grund ge medborgare som ansöker om, eller där behov visas på annat sätt, stöd genom individanpassade insatser. Vuxenenhetens verksamhetsområden består av vuxen- och försörjningshandläggning, bistånds- och LSS-handläggning, uppsökande verksamhet, öppenvårdsbehandling och dagverksamhet för missbrukare samt handläggning av ärenden kring alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Vuxenhandläggarna handlägger ärenden enligt SoL och LVM för personer över 20 år. Försörjningshandläggarna handlägger ärenden enligt SoL. Rekrytering inom Nora kommun Nora kommun står, som många andra kommuner, inför betydande pensionsavgångar de kommande åren. Till och med år 2014 kommer 70 medarbetare att uppnå 65 års ålder och till och med år 2020 uppnår 234 personer 65 års ålder. De flesta av dessa arbetar inom skola, förskola, vård och omsorg. I och med dessa siffror har kommunen, för att arbeta proaktivt med kommunens resursförsörjning, lagt fokus på rekryteringsarbetet centralt inom kommunen. Detta innebär att processer och prognoser tydliggörs för att stå redo de kommande åren. När Nora kommun rekryterar lägger vi fokus på att tillsätta roller. Detta till skillnad från att rekrytera rätt personer som är ett vanligt sätt att se på rekrytering. Alla vi som personer är mer komplexa än de förmågor som vi bidrar med i en arbetsroll och det är viktigt att tydliggöra vad av en person som också skall nyttjas i en roll, och vad som inte ska nyttjas i rollen för bästa resultat. Att tillsätta roller innebär att rekryteringsprocessen inleds med att ta fram rollbeskrivningar som fastställs innan arbetet med att hitta kandidater inleds. När detta är gjort kommer även kandidaterna att få till sig rollbeskrivningen för att kunna matcha sig själva i förhållande till rollen och sammanhanget som rollen befinner sig i. För att detta ska vara möjligt läggs fokus på att varje roll ska ha tydligt uppsatta 4 (5)

5 mål för att varje individ ska så uppleva att denne lyckas i sitt arbete. Som kandidat för en tjänst är det därför viktigt att utmana sig själv i matchningen av rollen. Om det inte är rätt matchning och rätt sammanhang kommer det inte att bli bra för någon part. Upphandlare Upphandlarrollen finns organisatoriskt placerad i kommunstyrelsens kommunledningskansli. Rollen ingår i ett större system av upphandlingsfrågor i och med att Nora kommun ingår i det samarbete som sker inom upphandlingsfrågor mellan Örebro läns samt Västra Mälardalens kommuner och kommunalförbund. Huvuddelen av Örebro kommuns ramavtal upphandlas i denna samverkansorganisation. Den gemensamma upphandlingen sker i Regionförbundet Örebro läns (RÖL) regi, men det praktiska arbetet utförs av Örebro kommun, upphandlingsenheten. Denna roll ansvarar för allt det arbete som kommer utöver det samordnade upphandlingsarbetet. En viktig del av denna roll blir således att representera Nora kommun i länssamverkan och/eller se till att sakkunniga närvarar. Du som upphandlare kommer inom Nora kommun att arbeta till stor del självständigt och driva arbetet med att skapa en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess. Till detta kommer även en stor del av samverkan med alla delar av organisationen. Även andra arbetsuppgifter kan komma att inrymmas i denna anställning beroende på kompetens och erfarenhet. I förarbetet för tillsättandet av denna anställning har vi inhämtat erfarenhet och tankar från upphandlare i grannkommunerna. Här talas det mycket om att ha modet och integriteten att fullt ut fylla denna roll tillsammans med ett ekonomiskt tänkt och sinne för affärer. I detta återspeglas en upplevelse av att du som upphandlare bör besitta en förmåga att fånga upp och bedriva uppsökande verksamhet för att kvalitetssäkra upphandling och avtalsfrågor inom kommunen. Detta kan med fördel återspeglas i ett självständigt driv och ett målinriktat arbetssätt. Egenskaper och förmågor som nämns är envishet, noggrannhet, struktur, ödmjukhet, lyhörd och pondus. För att lyckas talas det mycket om att styra hela organisationen till en medvetenhet i dessa frågor. Vi på Nora kommun ser mycket fram emot att upphandlingsfrågorna och arbetet med avtalsuppföljning ges erforderliga förutsättningar för att ett tryggt, kvalitetssäkrande och utvecklande arbete ska kunna bedrivas. 5 (5)

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll Inledning...

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013

Utredning. Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Utredning Möjligheter och förutsättningar vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem LOV i hemtjänsten 2012-2013 Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 2 1 Var det bättre på den gamla tiden?

Läs mer

Hur fungerar din kommun?

Hur fungerar din kommun? Hur fungerar din kommun? Reviderad april 2010 Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och hur den kommunala organisationen fungerar. Om du vill veta mer kan du vända dig

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer