1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning"

Transkript

1 1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning Utifrån bevis som nu delgivits er konstateras att handläggning således icke värnar om rättssäker handläggning/rättstillämpning inom Försäkringskassan och därtill är diskriminerande/kränkande, vilket är er skyldighet inom DO utifrån ärenden som berör gränsöverskridande vård inom EU/EES, utifrån EU-rätten då Sverige icke har lag för gränsöverskridande vård inom EU/EES och utifrån att direkt diskriminering sker generellt och systematiskt av Försäkringskassan! Dessvärre är avslöjat att detta är ett generellt och systematiskt beteende inom Försäkringskassan, vilket nu kommer delges DO i denna anmälan sammantaget. 2. Ytterligare bevis för att förfarandet är generellt och systematiskt lagbrott/ diskriminering/ kränkning och sker inom Försäkringskassan. Diarienummer , av datum , rättsligt bindande svar från er Mathias Gustavsson(samma Gustavsson som under punkten 2), citat; Försäkringskassan Att: Juridiska avdelning Visby Specialist Internationell vård 1 NFC Visby Box Visby Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, dnr. begäres med vändande e-post till som bekräftelse på att Försäkringskassan emottagit denna skrivelse. All kommunicering skall ske via e-post till då undertecknad befinner sig utomlands Till ansvarig jurist Begär mycket skyndsamt rättsligt och juridiskt bindande svar från er på följande frågor, besvara frågorna under frågeställningarna så det är lätt följbart, vänligen men bestämt. Bakgrund 1

2 Helen Andersson har i beslut hos er på Försäkringskassan fått beslut emot sig och konsultläkaren i ortopedi Åke Karlbom har yttrat sig av datum Frågorna 1. Är denna Åke Karlbom anställd av Försäkringskassan? Inte anställd av Försäkringskassan. 2. Om inte har Försäkringskassan köpt tjänsten av en egen företagare, så kallad konsulttjänst? Ja, mot faktura. Senaste fakturan betald Om det är som i punkt 2 vänligen uppge alla fakta om denne konsult och dennes bolag och bevis för att denne utför tjänster åt Försäkringskassan i detta ärende. Arbetar som konsultläkare, Visby Specialist ortopedisk och allmän kirurgi 4. Vilken fullmakt och rättighet enligt lag har denne Åke Karlbom att enligt lag och rättssäkert avgöra vad som är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? Åke Karlbom är legitimerad läkare och specialist i ortopedi. 5. Har Försäkringskassan i så fall försett Åke Karlbom med denna befogenhet att enligt lag och rättssäkert avgöra vad som är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? Nej, Socialstyrelsen utfärdar legitimation samt bevis om specialistkompetens. 6. Isåfall begäres kopia på detta delegationsförfarande. - - Svaret skall vara undertecknad tillhanda senast Således skall svaret skickas via e-post till mycket skyndsamt. Orsaken är att det är en pågående rättsprocess och svaren är av största vikt i denna rättsprocess. Undertecknad befinner sig utomlands och begär därför att kommuniceringen sker via e-post 2

3 Ombud för Helen Andersson Ulf Bittner Slut citat. Samma svar från Försäkringskassans anställde Gustavsson, fråga 5 besvaras med NEJ, som är ärlig och uppriktig i sina rättsligt bindande svar. Återigen osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning internt inom Försäkringskassan. Därmed är bevisat att förfarandet att förhindra den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård inom EU/EES handläggning internt inom myndigheten Försäkringskassan är ett generellt och systematiskt förfarande som strider mot EU-rätten, dvs. är EU-olagligt och därtill då ett brott enligt svensk lag och därtill är diskriminerande/kränkande för då generellt alla svenska unionsmedborgare generellt är bevisat i denna anmälan utifrån att det inte är en person/individ som drabbats bevisligen utan anmälan mot Försäkringskassan bevisar att det är flera, dvs. bevisat att det sker generellt och är ett systematiskt kränkande/diskriminering. 3. EU-rätten och EU-rättspraxis som bevisar att det är EU-olagligt(se vad som delgivits DO sammantaget i denna anmälan) och brottsligt således även enligt svensk lag(brott begås inom Försäkringskassan vid handläggning, generella brott/diskriminering/kränkningar, av gränsöverskridande vård inom EU/EES). 3

4 Försäkringskassan har underlåtit och därtill undanhållit att hjälpa medborgarna att tillvarataga sin EU-rätt till fri rörlighet/gränsöverskridande vård! Det innebär att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Bl.a. utifrån vad som sammantaget delgivits DO i denna anmälan mot Försäkringskassan. Bl.a. EU-rättspraxis, som FK villkorslöst varit skyldig att tillämpa sedan 1995(EUinträdet) vilket är att betraktas då som att Försäkringskassan systematiskt och generellt bedrivit verksamhet/myndighetsutövning som bevisligen är EU-olaglig och dessutom att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Därtill konstateras att det icke går att ställa utom all rimlig tvivel att brott, grova uppsåtliga brott, såsom grova uppsåtliga tjänstefel, osant intygande, trolöshet mot huvudman m.m. enligt svensk lag begåtts av anställda inom Försäkringskassan. 4. Lika inför lagen principen gäller i Sverige Utifrån att inom media har figurerat att allmänheten delgivits att fuskare via bedrägerier fuskat till sig stora summor via bedrägerier emot Försäkringskassan, vilket är då rimligt att dessa rannsakas inför domstol, då via Försäkringskassans försorg har detta skett och delgivits allmänheten i media. Det som sammantages delges i denna anmälan till DO mot Försäkringskassan torde då, utifrån lika inför lagen principen, rendera i att DO ombesörjer så att ytterst ansvariga inom Försäkringskassan således framledes, utifrån anmälan, rannsakas inför domstol, vilket är synnerligen högst rimligt utifrån vad som bevisas i denna anmälan sammantaget och utifrån att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Dvs. såtillvida att DO verkligen utreder och tager ansvar utifrån sina skyldigheter och icke ingår i maktkorruption som uppenbarligen förekommer inom myndigheten Försäkringskassan, kan icke ställas utom all rimlig tvivel! 4

5 5. Ytterligare bevis för hur Försäkringskassan generellt och systematiskt EUolagligt avslår gränsöverskridande vård. Försäkringskassan frågar generellt och systematiskt, vid handläggning/prövning av gränsöverskridande vård; Skulle vården ha bekostats genom det allmännas försorg om behandlingen lämnats i Sverige Försäkringskassan använder begreppet "svenska allmänna sjukvårdssystemet", som inte är förankrat i svensk lagstiftning, generellt och systematiskt vid avslagsbeslut dels i prövning och dels i omprövning av gränsöverskridande vård internt inom Försäkringskassan. Begreppet är förvillande likt "svenska sjukförsäkringssystemet" som däremot har juridiskt status(finns definierat i svensk lag). Utifrån att då vilseleda och underlåta grovt uppsåtligt(eu-olagligt och brottsligt enligt Brottsbalken), generellt och systematiskt svenska unionsmedborgare med "svenska allmänna sjukvårdssystemet" förhindrar Försäkringskassan den fria rörligheten utifrån att "svenska allmänna sjukvårdssystemet" icke är förankrat i svensk lagstiftning och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Dvs. via godtycke och skönsmässiga bedömningar och administrativ praxis intern inom Försäkringskassan så har Försäkringskassan grovt uppsåtligt förhindrat svenska unionsmedborgare generellt och systematiskt övertid förhindrat den fria rörligheten vid handläggning av gränsöverskridande vård och därmed är konstaterat och bevisat att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. 5

6 Bevisen här under styrker vad som delges DO i denna anmälan sammantaget. Den enda godkända definitionen enligt juridisk status, enligt EU-rättspraxis, som är bevisligen, citat; Försäkringskassan använder begreppet "svenska allmänna sjukvårdssystemet" som inte är förankrat i svensk lagstiftning. Begreppet är förvillande likt "svenska sjukförsäkringssystemet" som däremot har juridiskt status. A) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Storbritannien) underlåter att följa EU-rätten, citat; NFC Visby Vårdersättningsenhet 2, Försäkringskassans motivering Du får inte ersättning därför att du har behandlats med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige. Den undersökning du har fått i Storbritannien finns inte i Sverige, den överensstämmer således inte med de undersökningsmetoder som erbjuds inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige. Den hade därmed inte ersatts genom det allmännas försorg om den hade skett i Sverige. Slut citat. Kommentar Bevisat är genom detta dokument/beslut att myndigheten Försäkringskassan, utifrån att Försäkringskassan bevisligen använder icke existerande lagrum allmänna sjukvårdssystemet. 6

7 Således är avslagsbesluten icke utifrån EU-rättspraxis och därtill diskriminerande och kränkande utifrån att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. B) Att Försäkringskassan förhindrar EU-rätten till bättre vård/fri rörlighet, anges i beslutet , se punkt A härovan, med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige. Bevis; EU- rättspraxis, citat; Av EU-mål C-157/99 Smiths och Peerbooms framgår av punkterna 86 och 87 att undantagslistor får göras för medicin och behandlingar. Undantagen skall legaliseras genom lagstiftning, se punkt 85. Dessa erbjudna undantag har icke svensk lagstiftning utnyttjat, utan har accepterat hela EU-vårdmarknaden. Detta bevisas av tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen, i svar 8, citat "Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor." slut citat Beviset svar från Socialstyrelsen; Socialstyrelsens Svar på frågor till generaldirektören Socialstyrelsen sid 1 av 3 Generaldirektör L E Holm Stockholm

8 Denna skrivelse skall av registrator registreras i laga ordning, dnr emotses med vändande e- post till som bekräftelse på att Socialstyrelsen emottagit denna skrivelse. Frågor av största vikt till ansvarig generaldirektör L. E. Holm, Socialstyrelsen. Frågor angående vetenskap och beprövad erfarenhet(vob). 1. Vid gränsöverskridande vård har EU-domstolen i bl.a. mål C-444/05 Stamatelaki beslutat att det är vårdlandets läkare och tillsynsmyndighet som avgör vårdens kvalité. Har Sverige fått undantag från denna princip? 1. Nej. 2. Gäller VoB endast inom Sveriges gräns? 2. Ja. I Sverige gäller svensk lag som stiftas av riksdagen efter förslag av regeringen. Bestämmelsen i 2 kap. 1 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, avseende vetenskap- och beprövad erfarenhet gäller enbart inom Sveriges gränser. Från och med den 1 januari 2011 återfinns motsvarande bestämmelse i 6 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659). 3. Har Sverige begärt och fått undantag inom gränsöverskridande vård från Lissabonfördragets rättighetsstadga från EU-domar, från förordningar etc.? Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. 8

9 4. Om ja, vilka undantag har beviljats? Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. 5. Enligt proposition 1993/94:149 krävs ingen definiering i lag av VoB utan Socialstyrelsen(SoS) utses till att ge erforderliga anvisningar. 5a) Innebär detta att SoS delegerat till vissa tjänstemän att avgöra vad som är VoB? 5 a). Nej. 5b) Har SoS delegerat till försäkringskassan rätten att avgöra vad som är VoB? 5 b). Socialstyrelsen saknar formell möjlighet att delegera en fråga till Försäkringskassan. 5c) Strikt juridiskt och i svensk domstol bärande tolkning, är det utsedda tjänstemäns tolkning eller är det domstolens tolkning av vad som är VoB som är det slutliga juridiska svaret? 9

10 5 c). Ytterst blir det i en rättslig instans (förvaltningsdomstol) som det avgörs om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 6. Vem är juridiskt ansvarig för folkhälsan i Sverige, Försäkringskassan eller Socialstyrelsen? 6. Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Se vidare förordningen (2009:267) med instruktion för statens folkhälsoinstitut. 7. I de fall där VoB skall bedömas inom begreppet folkhälsa vem har den juridiska rätten att göra denna bedömning? 7. Enligt 1 förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen är Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågan om alkohol och berusningsmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. Föreslår att du i övrigt vänder dig till Statens folkhälsoinstitut med din fråga

11 I EU-mål C-157/99 Smiths och Peerbooms punkterna 8 och 87 framgår att länderna får göra undantagslistor(86 för medicin, 87 för behandlingar). 8a)Har Socialstyrelsen utfärdat sådana listor? 8b) I så fall ingår dessa undantagslistor i svensk lagstiftning? 8c) Om så är fallet ange med lag, stycke och paragraf? Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor... Svars brev, via epsot,av från Socialstyrelsen och delsvarsbrevet av datum dnr dnr /2010 Svar nr 1. Av datum Bäste Ulf! Tack för din e-post av den 24 november 2010 till generaldirektören Lars-Erik Holm. I din e- post ställer du en rad frågor som generaldirektören har gett undertecknad och juristen Lars Grönwall i uppdrag att besvara. Du har även skickat en påminnelse den 27 december 2010, som har givits samma diarienummer som det tidigare ärendet (dnr /2010). Jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt, men det var ett flertal frågor som du ställt och de har tagit tid att besvara. Jag ber vidare att få återkomma inom kort med svar på fråga 3 och 4 samt frågorna 8 a-c. 1. Nej. 11

12 2. Ja. I Sverige gäller svensk lag som stiftas av riksdagen efter förslag av regeringen. Bestämmelsen i 2 kap. 1 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, avseende vetenskap- och beprövad erfarenhet gäller enbart inom Sveriges gränser. Från och med den 1 januari 2011 återfinns motsvarande bestämmelse i 6 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659). 5 a). Nej. 5 b). Socialstyrelsen saknar formell möjlighet att delegera en fråga till Försäkringskassan. 5 c). Ytterst blir det i en rättslig instans (förvaltningsdomstol) som det avgörs om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 6. Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Se vidare förordningen (2009:267) med instruktion för statens folkhälsoinstitut. 7. Enligt 1 förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen är Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågan om alkohol och berusningsmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. Föreslår att du i övrigt vänder dig till Statens folkhälsoinstitut med din fråga. Med vänlig hälsning 12

13 Tora Nissen jurist SOCIALSTYRELSEN GD-staben Stockholm Växel: :a svaret av Svar på dina resterande frågor till Socialstyrelsen, dnr /2010 Nissen, Tora må :36 Registrator GD-stab Bäste Ulf! Du sände den 24 november 2010 ett e-post meddelande till generaldirektören Lars-Erik Holm med en rad frågor som juristen Lars Grönwall och undertecknad på generaldirektörens uppdrag delvis bevarade i e-post till dig den 3 januari När det gäller dina kvarvarande frågor (fråga 3 och 4 samt frågorna 8 a-c) så följer svar här nedan. Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. Upplysningsvis kan vidare nämnas att det s.k. patientrörlighetsdirektivet åter är aktuellt. Omröstning i EU-parlamentet väntas ske nu i januari. Direktivet innehåller regler om 13

14 patienters rättigheter vid planerad vård i andra EU-länder och är tänkt att förtydliga vilka regler som gäller vid planerad hälso- och sjukvård och tandvård i ett annat EU-land. Med vänlig hälsning Tora Nissen jurist SOCIALSTYRELSEN GD-staben Stockholm Växel: C) Ytterligare bevis ur EU-rättspraxis. Citat; Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster. Slut citat 14

15 D) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; Ansökan om ersättning i efterhand för sjukvård/tandvård i annat land inom EU/EES Du får det här brevet därför att du har ansökt om att få ersättning i efterhand för sjukvård/tandvård i Tyskland under perioden 27 november tom 5 december Försäkringskassan har tillfrågat landstinget i Västernorrlands om den vård som du har begärt ersättning för. Försäkringskassan har denna dag fått svar från landstinget, se bifogad kopia. Försäkringskassans bedömning utifrån inkommet svar är att behandlingen du har fått i Tyskland inte överensstämmer med den behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet för din sjukdom eller hälsotillstånd. Utifrån de här uppgifterna överväger Försäkringskassan att avslå din ansökan. Slut citat. E) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; Ersättning för vård i ett annat EU/EES-land Beslut Försäkringskassan har beslutat att du inte får ersättning för dina vårdkostnader i Tyskland. Beskrivning av ärendet Du har ansökt om ersättning för vård som du fått i Tyskland den 27 november tom 5 december

16 Försäkringskassan har frågat landstinget i Västernorrlands län om den vård som du begärt ersättning för. Du har tidigare fått en kopia av deras svar. Försäkringskassan har skrivit till dig den 5 juni 2009 för att ge dig möjlighet att sända in dina synpunkter. Du har inkommit med synpunkter under ärendets gång samt inför bedömning och beslut. Du anser att Försäkringskassan gör en skönsmässig bedömning och att handläggningen är rättsosäker samt att din ansökan bör beviljas enligt de vårdrättigheter du som EU-medborgare har vilket är fastställt av EGdomstolen. Dina synpunkter förändrar inte Försäkringskassans ställningstagande som grundas på gällande regelverk och de rutiner Försäkringskassan i dagsläget har att följa vid utredning av ersättning för vård inom EU/EES. Försäkringskassans motivering Du får inte ersättning därför att du har behandlats med Du har fått vård i Tyskland som inte skulle ha bekostats genom det allmännas försorg i Sverige. Försäkringskassan kan därmed inte ersätta dig för vården i Tyskland. Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på EG-fördragets artiklar 49 och 50. Du kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om du tycker att det är fel. Du hittar mer information om det och även annan viktig information i slutet av det här brevet. Slut citat F) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Storbritannien och Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; 16

17 Vård i ett annat EU/EES-land Beslut Försäkringskassan har beslutat att du inte får förhandstillstånd till vård i Storbritannien och Tyskland. Beskrivning av ärendet Du har ansökt om förhandstillstånd till Cavitet Scan i Storbritannien vid Munro-Hall Clinic samt till efterföljande vård hos dr Lindauer i Hamburg, Tyskland. Du har begärt samordning av ärendena i den meningen att vården i Tyskland är beroende av resultatet av undersökningen i Storbritannien. Försäkringskassan har i tidigare ansökan om ersättning frågat en Försäkringsodontologisk rådgivare om möjligheterna att få motsvarande vård i Sverige. Du har tidigare fått en kopia av yttrandet där det framgår att vården (Cavitet Scan) inte finns att få i Sverige. Detta intygas även av de uppgifter du lämnat i aktuell samt i tidigare ansökningar om ersättning, vilka du hänvisar till. Försäkringskassans motivering Du kan inte få förhandstillstånd därför att Cavitet Scan inte finns att få inom det allmänna sjukvårdsystemet i Sverige. Du kan inte heller få förhandstillstånd därför att vårdgivaren inte är ansluten till det allmänna sjukvårdsystemet i Storbritannien. Av klinikens egen hemsida framgår att kliniken är helt privat. Utifrån detta avslås även din ansökan om förhandstillstånd för vård i Tyskland eftersom den är beroende av undersökningen i Storbritannien. Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på artikel 22 i EG-förordning 1408/71. Du kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om du tycker att det är fel. Du hittar mer information om det och även annan viktig information i slutet av det här brevet. Försäkringskassan 17

18 Madeleine Olofsson-Hocaoglu Slut citat Dessutom följande; Försäkringskassan nekar vård utomlands i förhandstillstånd, Sverige har ingen lag för gränsöverskridande vård enligt Sveriges Regering, och vården nekas då utifrån artikel 22 i EG-förordningen 1408/71. G) Som inskränkare av EU-rättighet är Försäkringskassan skyldig att bevisa sin rätt till att inskränka i ett beslut som är motiverat(följbart) utifrån Rättighetsstadgan artikel 41, så sker inte! Ett beslut från Försäkringskassan utifrån artikel 22 i EG-förordningen 1408/71, inskränkning av den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård, skall bevisligen inskränkaren(försäkringskassan) bevisa sin EU-rättighet till inskränkningen av den fria rörligheten(skyldiga att åtfölja/tillämpa EU-rättspraxis), så har icke skett. Inskränkningarna är inte följbara utifrån EU-rättspraxis, dvs. inskränkningen är inte bevisad av Försäkringskassan utifrån gällande EU-rättspraxis som Försäkringskassan är skyldiga att tillämpa fullt ut. H) Bevis utifrån EU-rättspraxis Citat; Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EUkommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster. Utan att hindras av restriktioner? 18

19 Försäkringskassan sätter upp restriktioner, massor av restriktioner, som är EU-olagliga(se EUmål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49), citat; att vården (Cavitet Scan) inte finns att få i Sverige Du kan inte få förhandstillstånd därför att Cavitet Scan inte finns att få inom det allmänna sjukvårdsystemet i Sverige. Du kan inte heller få förhandstillstånd därför att vårdgivaren inte är ansluten till det allmänna sjukvårdsystemet i Storbritannien Av klinikens egen hemsida framgår att kliniken är helt privat. Utifrån detta avslås även din ansökan om förhandstillstånd för vård i Tyskland eftersom den är beroende av undersökningen i Storbritannien. Kommentar DO har att särskilt uppmärksamma att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. I) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; Beslut Från Olofsson-Hocaoglu Madeleine (2600) to :14 till Ulf Bittner Vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz Beslut Försäkringskassan har beslutat att du inte får förhandstillstånd till vård i Tyskland. Beskrivning av ärendet Du har ansökt om förhandstillstånd till rehabilitering i Tyskland vid Spezialklinik Neukirchen. 19

20 Försäkringskassan har den 11 maj 2010 begärt kompletterande uppgifter från dig för att kunna bedöma din rätt till förhandstillstånd. Du har inte skickat in de begärda uppgifterna. Försäkringskassans motivering Du kan inte få förhandstillstånd för behandling i Tyskland därför att de uppgifter som du har lämnat styrker inte din rätt till förhandstillstånd. Det saknas närmare uppgifter om den planerade behandlingen i Tyskland. Försäkringskassan kan därmed inte pröva ditt anspråk med en förfrågan till ditt landsting, vilket Försäkringskassan är skyldiga att göra vid prövning av förhandstillstånd. Det framgår även av din ansökan att vården inte finns inom det allmänna sjukvårdsystemet i Sverige. Därför avslår Försäkringskassan din ansökan. Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004. Du kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om du tycker att det är fel. Du hittar mer information om det i slutet av det här brevet. Försäkringskassan Madeleine Olofsson-Hocaoglu Slut citat Dessutom följande; 20

21 Försäkringskassan nekar vård utomlands i förhandstillstånd, Sverige har ingen lag för gränsöverskridande vård enligt Sveriges Regering, och vården nekas då utifrån artikel 22 i EG-förordningen 1408/71. J) Som inskränkare av EU-rättighet är Försäkringskassan skyldig att bevisa sin rätt till att inskränka i ett beslut som är motiverat(följbart) utifrån Rättighetsstadgan artikel 41, så sker inte! K) Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004. Detta beslut är inte följbart(inte motiverat utifrån Rättighetsstadgan artikel 41) utifrån att inskränkaren Försäkringskassan icke har motiverat sin rätt till att inskränka EU-rättighet för svensk unionsmedborgare utifrån gällande EU-rättspraxis i beslutet OBS att omvänd bevisbörda gäller och skall FK inskränka rätten till fri rörlighet skall FK bevisa sin rätt att inskränkavia EU-rättspraxis som är fullt följbart. Försäkringskassan är skyldig att åtfölja och tillämpa EU-rättspraxis fullt ut vid inskränkningar av EU-rättigheten för svenska unionsmedborgare utifrån den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård, så har inte skett! Därför har DO att konstatera att det är sammantaget i denna anmälan mot Försäkringskassan att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. 21

22 L) Dessutom, citat; Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster. Det konstateras därmed att Försäkringskassans inskränkning i beslutet är EU-olagligt och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Besluten bifogas som bifogad fil och utgör bevis emot Försäkringskassan utifrån vad som sammantaget är bevisat i denna anmälan. 6. Bevisen sammantaget i anmälan till DO mot Försäkringskassan Generella och systematiska bevis sammantaget i denna anmälan mot Försäkringskassan till DO bevisar systematiska och generellt åsidosättande av rättssäkerheten och rättstillämpningen inom Försäkringskassan vid handläggning, prövning och omprövning, vid gränsöverskridandevård inom Försäkringskassan och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Därav är bevisat till DO att myndigheten Försäkringskassan bevisligen därigenom grovt uppsåtligt förhindrar och förhindrat övertid den fria rörligheten generellt och systematiskt gentemot generellt alla svenska unionsmedborgare och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. EU-olagligheter är systematiskt satt i funktion inom Försäkringskassan och dessa är då utifrån svensk Brottsbalk mycket allvarliga brott som begås inom myndigheten Försäkringskassan och att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Således måste någon inom Försäkringskassans ledning vara ansvarig jämte andra inom Försäkringskassan utifrån att detta bevisligen är ett bedrägeri gentemot de EUrättigheter svenska unionsmedborgare besitter utifrån den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård och därtill att svenska medborgare generellt och 22

23 systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälsooch sjukvårdslagen. Begär av DO Att DO mycket skyndsamt handlägger denna anmälan Att DO kommunicerar utifrån att ytterligare bevis finnes och kan tillställas DO om så DO finner detta av vikt för handläggningen Att DO ser och förstår att anmälan bevisar att mer än en person är bevisat utsatt för denna diskriminering, anmälan delger DO att 3 olika individers diskrimineras. Flera finns i undertecknads kännedom och dessa delges DO vid senare tillfälle under handläggningen utifrån att först skall DO öppna ärendet och då kommer detta bli aktuellt med ytterligare bevis som då skall komplettera anmälan ytterligare. All kommunicering skall ske via e-post till då undertecknad befinner sig utomlands och när u t befinner sig i Sverige oftast är på resande fot. Ulf Bittner 23

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sid 1 av 8

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sid 1 av 8 Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sid 1 av 8 forvaltningsratteniharnosand@dom.se Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, dnr begäres med vändande e-post till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande.

Datum. I ett den 15 november 2001 meddelat beslut anförde JO Pennlöv följande. BESLUT Justitieombudsmannen Jan Pennlöv Datum 2001-11-15 Dnr 3642-2000 Sid 1 (5) Initiativärende mot Örebro läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av en begäran om omprövning enligt 20

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

vidareutbildning efter ansökan få bevis om specialistkompetens. Kammarrätten anser att det av denna lagtext inte kan utläsas att det är ett krav att

vidareutbildning efter ansökan få bevis om specialistkompetens. Kammarrätten anser att det av denna lagtext inte kan utläsas att det är ett krav att HFD 2014 ref 53 Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att en tandläkare från en annan medlemsstat i EU ska erhålla bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått specialiseringsutbildning

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Slutrapport. Kartläggning av gränsöverskridande planerad vård inom EU/EES finansierad av Försäkringskassan 2004-2005. 1 (39)

Slutrapport. Kartläggning av gränsöverskridande planerad vård inom EU/EES finansierad av Försäkringskassan 2004-2005. 1 (39) 1 (39) Slutrapport Kartläggning av gränsöverskridande planerad vård inom EU/EES finansierad av Försäkringskassan 2004-2005. 2 (39) Sammanfattning Rapportens syfte är att klartlägga och analysera den planerade

Läs mer

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering.

Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa. Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Egenvård vanliga frågor och svar: Fråga Svar Källa Kan en patient med kognitiv svikt få en egenvårdsbeslut även avseende medicinering. Kan en patient har ett egenvårdsbeslut för en insats i en specificerad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle. MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall

DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle. MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall KLAGAND- "a ":,I DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle Mål nr Rotel 4 Sida 1 (6).--- - MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall u OVERKLAGAT BESLUT Beslut av Försaknngskassan

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr 6790-01 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 januari 2004 KLAGANDE S MOTPART Riksförsäkringsverket, 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 24 oktober

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. SOSFS 2011:16 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Patientrörlighet i EU- förslag till ny lag (Ds 2012:6 )

Patientrörlighet i EU- förslag till ny lag (Ds 2012:6 ) 1 (7) Socialdepartamentet 103 33 Stockholm Punkt 4 Patientrörlighet i EU- förslag till ny lag (Ds 2012:6 ) (Socialdepartementets dnr S2012/2474/FS) Försäkringskassan har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

JO-anmälan. Datum för anmälan: 2012-02-26. Sofia Åkerman. Namn: Adress: Telefonnr: Myndighet som anmälan riktar sig mot: Socialstyrelsen

JO-anmälan. Datum för anmälan: 2012-02-26. Sofia Åkerman. Namn: Adress: Telefonnr: Myndighet som anmälan riktar sig mot: Socialstyrelsen Datum för anmälan: 2012-02-26 JO-anmälan Namn: Sofia Åkerman Adress: Telefonnr: Myndighet som anmälan riktar sig mot: Socialstyrelsen Diarienummer hos berörd myndighet: 9.2-5516/2011 Vad som hände och

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Förvaltningsrätten i Stockholm(FIS) sida 1 av 12

Förvaltningsrätten i Stockholm(FIS) sida 1 av 12 1 Förvaltningsrätten i Stockholm(FIS) sida 1 av 12 115 76 Stockholm forvaltningsrattenistockholm@dom.se Denna skrivelse/inlaga/komplettering skall i laga ordning registreras av registrator, begär dnr/bekräftelse

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

~ 1 ~ Kammarrättens målnummer 8029-11. Förvaltningsrättens i Karlstads dom av 2011-09-27 målnummer 2044-10

~ 1 ~ Kammarrättens målnummer 8029-11. Förvaltningsrättens i Karlstads dom av 2011-09-27 målnummer 2044-10 ~ 1 ~ Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Överklagan av Förvaltningsrätten i Karlstads dom och begäran om prövningstillstånd. Kammarrättens målnummer 8029-11 Förvaltningsrättens i Karlstads

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Påföljder av felaktigt förfarande-case presentation Kerstin Gudmundson, Inspektör IVO avdelning öst, Stockholm, Sweden Leg läkare AA BAKGRUND

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd.

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. BESLUT Datum 2009-04-09 8684-07-40 SVENSKT MEDBORGARSKAP Justitiekanslerns beslut Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. Ärendet Bakgrund Anspråk tilläggsprotokoll. Postadress

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET

1. Bakgrund SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET SVERIGES LÄKARFÖRBUND ETIK- OCH ANSVARSRÅDET KONSULTATIONSLÄKARENS VERKSAMHET 1. Bakgrund Fram t.o.m. den 31 december 2010 hanterades anmälningar mot vårdpersonal från patienter och anhöriga av Hälso-

Läs mer