1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning"

Transkript

1 1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning Utifrån bevis som nu delgivits er konstateras att handläggning således icke värnar om rättssäker handläggning/rättstillämpning inom Försäkringskassan och därtill är diskriminerande/kränkande, vilket är er skyldighet inom DO utifrån ärenden som berör gränsöverskridande vård inom EU/EES, utifrån EU-rätten då Sverige icke har lag för gränsöverskridande vård inom EU/EES och utifrån att direkt diskriminering sker generellt och systematiskt av Försäkringskassan! Dessvärre är avslöjat att detta är ett generellt och systematiskt beteende inom Försäkringskassan, vilket nu kommer delges DO i denna anmälan sammantaget. 2. Ytterligare bevis för att förfarandet är generellt och systematiskt lagbrott/ diskriminering/ kränkning och sker inom Försäkringskassan. Diarienummer , av datum , rättsligt bindande svar från er Mathias Gustavsson(samma Gustavsson som under punkten 2), citat; Försäkringskassan Att: Juridiska avdelning Visby Specialist Internationell vård 1 NFC Visby Box Visby Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, dnr. begäres med vändande e-post till som bekräftelse på att Försäkringskassan emottagit denna skrivelse. All kommunicering skall ske via e-post till då undertecknad befinner sig utomlands Till ansvarig jurist Begär mycket skyndsamt rättsligt och juridiskt bindande svar från er på följande frågor, besvara frågorna under frågeställningarna så det är lätt följbart, vänligen men bestämt. Bakgrund 1

2 Helen Andersson har i beslut hos er på Försäkringskassan fått beslut emot sig och konsultläkaren i ortopedi Åke Karlbom har yttrat sig av datum Frågorna 1. Är denna Åke Karlbom anställd av Försäkringskassan? Inte anställd av Försäkringskassan. 2. Om inte har Försäkringskassan köpt tjänsten av en egen företagare, så kallad konsulttjänst? Ja, mot faktura. Senaste fakturan betald Om det är som i punkt 2 vänligen uppge alla fakta om denne konsult och dennes bolag och bevis för att denne utför tjänster åt Försäkringskassan i detta ärende. Arbetar som konsultläkare, Visby Specialist ortopedisk och allmän kirurgi 4. Vilken fullmakt och rättighet enligt lag har denne Åke Karlbom att enligt lag och rättssäkert avgöra vad som är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? Åke Karlbom är legitimerad läkare och specialist i ortopedi. 5. Har Försäkringskassan i så fall försett Åke Karlbom med denna befogenhet att enligt lag och rättssäkert avgöra vad som är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? Nej, Socialstyrelsen utfärdar legitimation samt bevis om specialistkompetens. 6. Isåfall begäres kopia på detta delegationsförfarande. - - Svaret skall vara undertecknad tillhanda senast Således skall svaret skickas via e-post till mycket skyndsamt. Orsaken är att det är en pågående rättsprocess och svaren är av största vikt i denna rättsprocess. Undertecknad befinner sig utomlands och begär därför att kommuniceringen sker via e-post 2

3 Ombud för Helen Andersson Ulf Bittner Slut citat. Samma svar från Försäkringskassans anställde Gustavsson, fråga 5 besvaras med NEJ, som är ärlig och uppriktig i sina rättsligt bindande svar. Återigen osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning internt inom Försäkringskassan. Därmed är bevisat att förfarandet att förhindra den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård inom EU/EES handläggning internt inom myndigheten Försäkringskassan är ett generellt och systematiskt förfarande som strider mot EU-rätten, dvs. är EU-olagligt och därtill då ett brott enligt svensk lag och därtill är diskriminerande/kränkande för då generellt alla svenska unionsmedborgare generellt är bevisat i denna anmälan utifrån att det inte är en person/individ som drabbats bevisligen utan anmälan mot Försäkringskassan bevisar att det är flera, dvs. bevisat att det sker generellt och är ett systematiskt kränkande/diskriminering. 3. EU-rätten och EU-rättspraxis som bevisar att det är EU-olagligt(se vad som delgivits DO sammantaget i denna anmälan) och brottsligt således även enligt svensk lag(brott begås inom Försäkringskassan vid handläggning, generella brott/diskriminering/kränkningar, av gränsöverskridande vård inom EU/EES). 3

4 Försäkringskassan har underlåtit och därtill undanhållit att hjälpa medborgarna att tillvarataga sin EU-rätt till fri rörlighet/gränsöverskridande vård! Det innebär att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Bl.a. utifrån vad som sammantaget delgivits DO i denna anmälan mot Försäkringskassan. Bl.a. EU-rättspraxis, som FK villkorslöst varit skyldig att tillämpa sedan 1995(EUinträdet) vilket är att betraktas då som att Försäkringskassan systematiskt och generellt bedrivit verksamhet/myndighetsutövning som bevisligen är EU-olaglig och dessutom att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Därtill konstateras att det icke går att ställa utom all rimlig tvivel att brott, grova uppsåtliga brott, såsom grova uppsåtliga tjänstefel, osant intygande, trolöshet mot huvudman m.m. enligt svensk lag begåtts av anställda inom Försäkringskassan. 4. Lika inför lagen principen gäller i Sverige Utifrån att inom media har figurerat att allmänheten delgivits att fuskare via bedrägerier fuskat till sig stora summor via bedrägerier emot Försäkringskassan, vilket är då rimligt att dessa rannsakas inför domstol, då via Försäkringskassans försorg har detta skett och delgivits allmänheten i media. Det som sammantages delges i denna anmälan till DO mot Försäkringskassan torde då, utifrån lika inför lagen principen, rendera i att DO ombesörjer så att ytterst ansvariga inom Försäkringskassan således framledes, utifrån anmälan, rannsakas inför domstol, vilket är synnerligen högst rimligt utifrån vad som bevisas i denna anmälan sammantaget och utifrån att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Dvs. såtillvida att DO verkligen utreder och tager ansvar utifrån sina skyldigheter och icke ingår i maktkorruption som uppenbarligen förekommer inom myndigheten Försäkringskassan, kan icke ställas utom all rimlig tvivel! 4

5 5. Ytterligare bevis för hur Försäkringskassan generellt och systematiskt EUolagligt avslår gränsöverskridande vård. Försäkringskassan frågar generellt och systematiskt, vid handläggning/prövning av gränsöverskridande vård; Skulle vården ha bekostats genom det allmännas försorg om behandlingen lämnats i Sverige Försäkringskassan använder begreppet "svenska allmänna sjukvårdssystemet", som inte är förankrat i svensk lagstiftning, generellt och systematiskt vid avslagsbeslut dels i prövning och dels i omprövning av gränsöverskridande vård internt inom Försäkringskassan. Begreppet är förvillande likt "svenska sjukförsäkringssystemet" som däremot har juridiskt status(finns definierat i svensk lag). Utifrån att då vilseleda och underlåta grovt uppsåtligt(eu-olagligt och brottsligt enligt Brottsbalken), generellt och systematiskt svenska unionsmedborgare med "svenska allmänna sjukvårdssystemet" förhindrar Försäkringskassan den fria rörligheten utifrån att "svenska allmänna sjukvårdssystemet" icke är förankrat i svensk lagstiftning och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Dvs. via godtycke och skönsmässiga bedömningar och administrativ praxis intern inom Försäkringskassan så har Försäkringskassan grovt uppsåtligt förhindrat svenska unionsmedborgare generellt och systematiskt övertid förhindrat den fria rörligheten vid handläggning av gränsöverskridande vård och därmed är konstaterat och bevisat att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. 5

6 Bevisen här under styrker vad som delges DO i denna anmälan sammantaget. Den enda godkända definitionen enligt juridisk status, enligt EU-rättspraxis, som är bevisligen, citat; Försäkringskassan använder begreppet "svenska allmänna sjukvårdssystemet" som inte är förankrat i svensk lagstiftning. Begreppet är förvillande likt "svenska sjukförsäkringssystemet" som däremot har juridiskt status. A) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Storbritannien) underlåter att följa EU-rätten, citat; NFC Visby Vårdersättningsenhet 2, Försäkringskassans motivering Du får inte ersättning därför att du har behandlats med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige. Den undersökning du har fått i Storbritannien finns inte i Sverige, den överensstämmer således inte med de undersökningsmetoder som erbjuds inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige. Den hade därmed inte ersatts genom det allmännas försorg om den hade skett i Sverige. Slut citat. Kommentar Bevisat är genom detta dokument/beslut att myndigheten Försäkringskassan, utifrån att Försäkringskassan bevisligen använder icke existerande lagrum allmänna sjukvårdssystemet. 6

7 Således är avslagsbesluten icke utifrån EU-rättspraxis och därtill diskriminerande och kränkande utifrån att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. B) Att Försäkringskassan förhindrar EU-rätten till bättre vård/fri rörlighet, anges i beslutet , se punkt A härovan, med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige. Bevis; EU- rättspraxis, citat; Av EU-mål C-157/99 Smiths och Peerbooms framgår av punkterna 86 och 87 att undantagslistor får göras för medicin och behandlingar. Undantagen skall legaliseras genom lagstiftning, se punkt 85. Dessa erbjudna undantag har icke svensk lagstiftning utnyttjat, utan har accepterat hela EU-vårdmarknaden. Detta bevisas av tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen, i svar 8, citat "Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor." slut citat Beviset svar från Socialstyrelsen; Socialstyrelsens Svar på frågor till generaldirektören Socialstyrelsen sid 1 av 3 Generaldirektör L E Holm Stockholm

8 Denna skrivelse skall av registrator registreras i laga ordning, dnr emotses med vändande e- post till som bekräftelse på att Socialstyrelsen emottagit denna skrivelse. Frågor av största vikt till ansvarig generaldirektör L. E. Holm, Socialstyrelsen. Frågor angående vetenskap och beprövad erfarenhet(vob). 1. Vid gränsöverskridande vård har EU-domstolen i bl.a. mål C-444/05 Stamatelaki beslutat att det är vårdlandets läkare och tillsynsmyndighet som avgör vårdens kvalité. Har Sverige fått undantag från denna princip? 1. Nej. 2. Gäller VoB endast inom Sveriges gräns? 2. Ja. I Sverige gäller svensk lag som stiftas av riksdagen efter förslag av regeringen. Bestämmelsen i 2 kap. 1 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, avseende vetenskap- och beprövad erfarenhet gäller enbart inom Sveriges gränser. Från och med den 1 januari 2011 återfinns motsvarande bestämmelse i 6 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659). 3. Har Sverige begärt och fått undantag inom gränsöverskridande vård från Lissabonfördragets rättighetsstadga från EU-domar, från förordningar etc.? Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. 8

9 4. Om ja, vilka undantag har beviljats? Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. 5. Enligt proposition 1993/94:149 krävs ingen definiering i lag av VoB utan Socialstyrelsen(SoS) utses till att ge erforderliga anvisningar. 5a) Innebär detta att SoS delegerat till vissa tjänstemän att avgöra vad som är VoB? 5 a). Nej. 5b) Har SoS delegerat till försäkringskassan rätten att avgöra vad som är VoB? 5 b). Socialstyrelsen saknar formell möjlighet att delegera en fråga till Försäkringskassan. 5c) Strikt juridiskt och i svensk domstol bärande tolkning, är det utsedda tjänstemäns tolkning eller är det domstolens tolkning av vad som är VoB som är det slutliga juridiska svaret? 9

10 5 c). Ytterst blir det i en rättslig instans (förvaltningsdomstol) som det avgörs om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 6. Vem är juridiskt ansvarig för folkhälsan i Sverige, Försäkringskassan eller Socialstyrelsen? 6. Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Se vidare förordningen (2009:267) med instruktion för statens folkhälsoinstitut. 7. I de fall där VoB skall bedömas inom begreppet folkhälsa vem har den juridiska rätten att göra denna bedömning? 7. Enligt 1 förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen är Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågan om alkohol och berusningsmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. Föreslår att du i övrigt vänder dig till Statens folkhälsoinstitut med din fråga

11 I EU-mål C-157/99 Smiths och Peerbooms punkterna 8 och 87 framgår att länderna får göra undantagslistor(86 för medicin, 87 för behandlingar). 8a)Har Socialstyrelsen utfärdat sådana listor? 8b) I så fall ingår dessa undantagslistor i svensk lagstiftning? 8c) Om så är fallet ange med lag, stycke och paragraf? Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor... Svars brev, via epsot,av från Socialstyrelsen och delsvarsbrevet av datum dnr dnr /2010 Svar nr 1. Av datum Bäste Ulf! Tack för din e-post av den 24 november 2010 till generaldirektören Lars-Erik Holm. I din e- post ställer du en rad frågor som generaldirektören har gett undertecknad och juristen Lars Grönwall i uppdrag att besvara. Du har även skickat en påminnelse den 27 december 2010, som har givits samma diarienummer som det tidigare ärendet (dnr /2010). Jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt, men det var ett flertal frågor som du ställt och de har tagit tid att besvara. Jag ber vidare att få återkomma inom kort med svar på fråga 3 och 4 samt frågorna 8 a-c. 1. Nej. 11

12 2. Ja. I Sverige gäller svensk lag som stiftas av riksdagen efter förslag av regeringen. Bestämmelsen i 2 kap. 1 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, avseende vetenskap- och beprövad erfarenhet gäller enbart inom Sveriges gränser. Från och med den 1 januari 2011 återfinns motsvarande bestämmelse i 6 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659). 5 a). Nej. 5 b). Socialstyrelsen saknar formell möjlighet att delegera en fråga till Försäkringskassan. 5 c). Ytterst blir det i en rättslig instans (förvaltningsdomstol) som det avgörs om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 6. Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Se vidare förordningen (2009:267) med instruktion för statens folkhälsoinstitut. 7. Enligt 1 förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen är Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågan om alkohol och berusningsmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. Föreslår att du i övrigt vänder dig till Statens folkhälsoinstitut med din fråga. Med vänlig hälsning 12

13 Tora Nissen jurist SOCIALSTYRELSEN GD-staben Stockholm Växel: :a svaret av Svar på dina resterande frågor till Socialstyrelsen, dnr /2010 Nissen, Tora må :36 Registrator GD-stab Bäste Ulf! Du sände den 24 november 2010 ett e-post meddelande till generaldirektören Lars-Erik Holm med en rad frågor som juristen Lars Grönwall och undertecknad på generaldirektörens uppdrag delvis bevarade i e-post till dig den 3 januari När det gäller dina kvarvarande frågor (fråga 3 och 4 samt frågorna 8 a-c) så följer svar här nedan. Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. Upplysningsvis kan vidare nämnas att det s.k. patientrörlighetsdirektivet åter är aktuellt. Omröstning i EU-parlamentet väntas ske nu i januari. Direktivet innehåller regler om 13

14 patienters rättigheter vid planerad vård i andra EU-länder och är tänkt att förtydliga vilka regler som gäller vid planerad hälso- och sjukvård och tandvård i ett annat EU-land. Med vänlig hälsning Tora Nissen jurist SOCIALSTYRELSEN GD-staben Stockholm Växel: C) Ytterligare bevis ur EU-rättspraxis. Citat; Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster. Slut citat 14

15 D) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; Ansökan om ersättning i efterhand för sjukvård/tandvård i annat land inom EU/EES Du får det här brevet därför att du har ansökt om att få ersättning i efterhand för sjukvård/tandvård i Tyskland under perioden 27 november tom 5 december Försäkringskassan har tillfrågat landstinget i Västernorrlands om den vård som du har begärt ersättning för. Försäkringskassan har denna dag fått svar från landstinget, se bifogad kopia. Försäkringskassans bedömning utifrån inkommet svar är att behandlingen du har fått i Tyskland inte överensstämmer med den behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet för din sjukdom eller hälsotillstånd. Utifrån de här uppgifterna överväger Försäkringskassan att avslå din ansökan. Slut citat. E) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; Ersättning för vård i ett annat EU/EES-land Beslut Försäkringskassan har beslutat att du inte får ersättning för dina vårdkostnader i Tyskland. Beskrivning av ärendet Du har ansökt om ersättning för vård som du fått i Tyskland den 27 november tom 5 december

16 Försäkringskassan har frågat landstinget i Västernorrlands län om den vård som du begärt ersättning för. Du har tidigare fått en kopia av deras svar. Försäkringskassan har skrivit till dig den 5 juni 2009 för att ge dig möjlighet att sända in dina synpunkter. Du har inkommit med synpunkter under ärendets gång samt inför bedömning och beslut. Du anser att Försäkringskassan gör en skönsmässig bedömning och att handläggningen är rättsosäker samt att din ansökan bör beviljas enligt de vårdrättigheter du som EU-medborgare har vilket är fastställt av EGdomstolen. Dina synpunkter förändrar inte Försäkringskassans ställningstagande som grundas på gällande regelverk och de rutiner Försäkringskassan i dagsläget har att följa vid utredning av ersättning för vård inom EU/EES. Försäkringskassans motivering Du får inte ersättning därför att du har behandlats med Du har fått vård i Tyskland som inte skulle ha bekostats genom det allmännas försorg i Sverige. Försäkringskassan kan därmed inte ersätta dig för vården i Tyskland. Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på EG-fördragets artiklar 49 och 50. Du kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om du tycker att det är fel. Du hittar mer information om det och även annan viktig information i slutet av det här brevet. Slut citat F) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Storbritannien och Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; 16

17 Vård i ett annat EU/EES-land Beslut Försäkringskassan har beslutat att du inte får förhandstillstånd till vård i Storbritannien och Tyskland. Beskrivning av ärendet Du har ansökt om förhandstillstånd till Cavitet Scan i Storbritannien vid Munro-Hall Clinic samt till efterföljande vård hos dr Lindauer i Hamburg, Tyskland. Du har begärt samordning av ärendena i den meningen att vården i Tyskland är beroende av resultatet av undersökningen i Storbritannien. Försäkringskassan har i tidigare ansökan om ersättning frågat en Försäkringsodontologisk rådgivare om möjligheterna att få motsvarande vård i Sverige. Du har tidigare fått en kopia av yttrandet där det framgår att vården (Cavitet Scan) inte finns att få i Sverige. Detta intygas även av de uppgifter du lämnat i aktuell samt i tidigare ansökningar om ersättning, vilka du hänvisar till. Försäkringskassans motivering Du kan inte få förhandstillstånd därför att Cavitet Scan inte finns att få inom det allmänna sjukvårdsystemet i Sverige. Du kan inte heller få förhandstillstånd därför att vårdgivaren inte är ansluten till det allmänna sjukvårdsystemet i Storbritannien. Av klinikens egen hemsida framgår att kliniken är helt privat. Utifrån detta avslås även din ansökan om förhandstillstånd för vård i Tyskland eftersom den är beroende av undersökningen i Storbritannien. Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på artikel 22 i EG-förordning 1408/71. Du kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om du tycker att det är fel. Du hittar mer information om det och även annan viktig information i slutet av det här brevet. Försäkringskassan 17

18 Madeleine Olofsson-Hocaoglu Slut citat Dessutom följande; Försäkringskassan nekar vård utomlands i förhandstillstånd, Sverige har ingen lag för gränsöverskridande vård enligt Sveriges Regering, och vården nekas då utifrån artikel 22 i EG-förordningen 1408/71. G) Som inskränkare av EU-rättighet är Försäkringskassan skyldig att bevisa sin rätt till att inskränka i ett beslut som är motiverat(följbart) utifrån Rättighetsstadgan artikel 41, så sker inte! Ett beslut från Försäkringskassan utifrån artikel 22 i EG-förordningen 1408/71, inskränkning av den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård, skall bevisligen inskränkaren(försäkringskassan) bevisa sin EU-rättighet till inskränkningen av den fria rörligheten(skyldiga att åtfölja/tillämpa EU-rättspraxis), så har icke skett. Inskränkningarna är inte följbara utifrån EU-rättspraxis, dvs. inskränkningen är inte bevisad av Försäkringskassan utifrån gällande EU-rättspraxis som Försäkringskassan är skyldiga att tillämpa fullt ut. H) Bevis utifrån EU-rättspraxis Citat; Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EUkommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster. Utan att hindras av restriktioner? 18

19 Försäkringskassan sätter upp restriktioner, massor av restriktioner, som är EU-olagliga(se EUmål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49), citat; att vården (Cavitet Scan) inte finns att få i Sverige Du kan inte få förhandstillstånd därför att Cavitet Scan inte finns att få inom det allmänna sjukvårdsystemet i Sverige. Du kan inte heller få förhandstillstånd därför att vårdgivaren inte är ansluten till det allmänna sjukvårdsystemet i Storbritannien Av klinikens egen hemsida framgår att kliniken är helt privat. Utifrån detta avslås även din ansökan om förhandstillstånd för vård i Tyskland eftersom den är beroende av undersökningen i Storbritannien. Kommentar DO har att särskilt uppmärksamma att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. I) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; Beslut Från Olofsson-Hocaoglu Madeleine (2600) to :14 till Ulf Bittner Vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz Beslut Försäkringskassan har beslutat att du inte får förhandstillstånd till vård i Tyskland. Beskrivning av ärendet Du har ansökt om förhandstillstånd till rehabilitering i Tyskland vid Spezialklinik Neukirchen. 19

20 Försäkringskassan har den 11 maj 2010 begärt kompletterande uppgifter från dig för att kunna bedöma din rätt till förhandstillstånd. Du har inte skickat in de begärda uppgifterna. Försäkringskassans motivering Du kan inte få förhandstillstånd för behandling i Tyskland därför att de uppgifter som du har lämnat styrker inte din rätt till förhandstillstånd. Det saknas närmare uppgifter om den planerade behandlingen i Tyskland. Försäkringskassan kan därmed inte pröva ditt anspråk med en förfrågan till ditt landsting, vilket Försäkringskassan är skyldiga att göra vid prövning av förhandstillstånd. Det framgår även av din ansökan att vården inte finns inom det allmänna sjukvårdsystemet i Sverige. Därför avslår Försäkringskassan din ansökan. Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004. Du kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om du tycker att det är fel. Du hittar mer information om det i slutet av det här brevet. Försäkringskassan Madeleine Olofsson-Hocaoglu Slut citat Dessutom följande; 20

21 Försäkringskassan nekar vård utomlands i förhandstillstånd, Sverige har ingen lag för gränsöverskridande vård enligt Sveriges Regering, och vården nekas då utifrån artikel 22 i EG-förordningen 1408/71. J) Som inskränkare av EU-rättighet är Försäkringskassan skyldig att bevisa sin rätt till att inskränka i ett beslut som är motiverat(följbart) utifrån Rättighetsstadgan artikel 41, så sker inte! K) Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004. Detta beslut är inte följbart(inte motiverat utifrån Rättighetsstadgan artikel 41) utifrån att inskränkaren Försäkringskassan icke har motiverat sin rätt till att inskränka EU-rättighet för svensk unionsmedborgare utifrån gällande EU-rättspraxis i beslutet OBS att omvänd bevisbörda gäller och skall FK inskränka rätten till fri rörlighet skall FK bevisa sin rätt att inskränkavia EU-rättspraxis som är fullt följbart. Försäkringskassan är skyldig att åtfölja och tillämpa EU-rättspraxis fullt ut vid inskränkningar av EU-rättigheten för svenska unionsmedborgare utifrån den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård, så har inte skett! Därför har DO att konstatera att det är sammantaget i denna anmälan mot Försäkringskassan att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. 21

22 L) Dessutom, citat; Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster. Det konstateras därmed att Försäkringskassans inskränkning i beslutet är EU-olagligt och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Besluten bifogas som bifogad fil och utgör bevis emot Försäkringskassan utifrån vad som sammantaget är bevisat i denna anmälan. 6. Bevisen sammantaget i anmälan till DO mot Försäkringskassan Generella och systematiska bevis sammantaget i denna anmälan mot Försäkringskassan till DO bevisar systematiska och generellt åsidosättande av rättssäkerheten och rättstillämpningen inom Försäkringskassan vid handläggning, prövning och omprövning, vid gränsöverskridandevård inom Försäkringskassan och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Därav är bevisat till DO att myndigheten Försäkringskassan bevisligen därigenom grovt uppsåtligt förhindrar och förhindrat övertid den fria rörligheten generellt och systematiskt gentemot generellt alla svenska unionsmedborgare och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. EU-olagligheter är systematiskt satt i funktion inom Försäkringskassan och dessa är då utifrån svensk Brottsbalk mycket allvarliga brott som begås inom myndigheten Försäkringskassan och att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Således måste någon inom Försäkringskassans ledning vara ansvarig jämte andra inom Försäkringskassan utifrån att detta bevisligen är ett bedrägeri gentemot de EUrättigheter svenska unionsmedborgare besitter utifrån den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård och därtill att svenska medborgare generellt och 22

23 systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälsooch sjukvårdslagen. Begär av DO Att DO mycket skyndsamt handlägger denna anmälan Att DO kommunicerar utifrån att ytterligare bevis finnes och kan tillställas DO om så DO finner detta av vikt för handläggningen Att DO ser och förstår att anmälan bevisar att mer än en person är bevisat utsatt för denna diskriminering, anmälan delger DO att 3 olika individers diskrimineras. Flera finns i undertecknads kännedom och dessa delges DO vid senare tillfälle under handläggningen utifrån att först skall DO öppna ärendet och då kommer detta bli aktuellt med ytterligare bevis som då skall komplettera anmälan ytterligare. All kommunicering skall ske via e-post till då undertecknad befinner sig utomlands och när u t befinner sig i Sverige oftast är på resande fot. Ulf Bittner 23

11. Ytterligare bevis för hur Försäkringskassan generellt och systematiskt EU-olagligt avslår gränsöverskridande vård.

11. Ytterligare bevis för hur Försäkringskassan generellt och systematiskt EU-olagligt avslår gränsöverskridande vård. 11. Ytterligare bevis för hur Försäkringskassan generellt och systematiskt EU-olagligt avslår gränsöverskridande vård. Försäkringskassan frågar generellt och systematiskt, vid handläggning/prövning av

Läs mer

Försäkringskassan sidan 1 av 20

Försäkringskassan sidan 1 av 20 Försäkringskassan sidan 1 av 20 Huvudkontoret Generaldirektören & Ledningsgruppen huvudkontoret@forsakringskassan.se Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, dnr begäres

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN sida 1 av 17 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN sida 1 av 17 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor EUROPEISKA KOMMISSIONEN sida 1 av 17 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor Demetris Vryonides Enhetschef Bryssel Denna skrivelse skall

Läs mer

Försäkringskassan sida 1 av 6

Försäkringskassan sida 1 av 6 1 Försäkringskassan sida 1 av 6 Generaldirektör Adriana Lender adriana.lender@forsakringskassan.se Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, dnr. emotses med vändande e-

Läs mer

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige EUROPEISKA KOMMISSIONEN sidan 1 av 8 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor Demetris Vryonides Enhetschef Bryssel Denna skrivelse skall

Läs mer

Svar utifrån er skrivelse klagomål CHAP (2011) 01549 mot Konungariket Sverige. Ref. Ares(2011)1055643-05/10/2011, SANCO A2/GH/kva(2011)1073255.

Svar utifrån er skrivelse klagomål CHAP (2011) 01549 mot Konungariket Sverige. Ref. Ares(2011)1055643-05/10/2011, SANCO A2/GH/kva(2011)1073255. EUROPEISKA KOMMISSIONEN sida 1 av 10 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor Demetris Vryonides Enhetschef Bryssel För kännedom Pierre Schellekens

Läs mer

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sid 1 av 8

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sid 1 av 8 Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sid 1 av 8 forvaltningsratteniharnosand@dom.se Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, dnr begäres med vändande e-post till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Kopia för kännedom och åtgärd FK Huvudkontor Dan Eliasson gd Eva Nordqvist chefsjurist. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Kopia Ulla Simmons

Kopia för kännedom och åtgärd FK Huvudkontor Dan Eliasson gd Eva Nordqvist chefsjurist. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Kopia Ulla Simmons Försäkringskassan sidan 1 av 5 Platschef Tord Ekman Enhetschef Susanne Storm Specialist Internationellvård Louise Lindholm Handläggare Glenn Johansson Övrig personal på Internationell vård för kännedom

Läs mer

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige EUROPEISKA KOMMISSIONEN sidan 1 av 5 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor Demetris Vryonides Enhetschef Bryssel Denna skrivelse skall

Läs mer

DO sida 1 av 5. Ang. kommunicering från DO ärende RÅD 2012/28 av 2012-01-04 från er anställde George Svéd(GS), tf chef administrativa enheten

DO sida 1 av 5. Ang. kommunicering från DO ärende RÅD 2012/28 av 2012-01-04 från er anställde George Svéd(GS), tf chef administrativa enheten DO sida 1 av 5 Agneta Broberg Box 3686 103 59 Stockholm do@do.se Denna skrivelse skall I laga ordning diarieföras av registrator, dnr begäres med vändande e- post till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

Till EU-kommissionen sida 1 av 8

Till EU-kommissionen sida 1 av 8 Till EU-kommissionen sida 1 av 8 Från Assar Fager Brattvall 10 922 67 Tavelsjö E-post voulf56@gmail.com Sverige Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post

Läs mer

Socialstyrelsen sida 1 av 9

Socialstyrelsen sida 1 av 9 1 Socialstyrelsen sida 1 av 9 Generaldirektör Lars Erik Holm lars-erik.holm@socialstyrelsen.se socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Kopia för kännedom Minister Göran Hägglund goran.hagglund@regeringskansliet.se

Läs mer

Här skall åklagaren vara särskilt uppmärksam på att Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus;

Här skall åklagaren vara särskilt uppmärksam på att Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus; Åklagarkammaren i Sundsvall registrator.ak-sundsvall@aklagare.se Denna anmälan skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post till voulf56@gmail.com dnr på inkommen handling

Läs mer

Nu frågan om kompletteringar återigen, fler kommer under veckan.

Nu frågan om kompletteringar återigen, fler kommer under veckan. DO sida 1 av 9 Agneta Broberg Box 3686 103 59 Stockholm do@do.se Kopia för kännedom och åtgärd Sveriges Regering Alla ministrar Sveriges riksdag Alla riksdagsledamöter EU-kommissionen. Stockholmskontoret

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 5 Justitieråd Karin Almgren(KA) Stockholm

Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 5 Justitieråd Karin Almgren(KA) Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 5 Justitieråd Karin Almgren(KA) Stockholm Kopia för kännedom och åtgärd HFD domstolschef Mats Melin Sveriges Regering, alla ministrar Sveriges Riksdag, riksdagsledamot

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU/EES- eller Schweiz - så fungerar det idag. Labeata Shala

Gränsöverskridande vård inom EU/EES- eller Schweiz - så fungerar det idag. Labeata Shala Gränsöverskridande vård inom EU/EES- eller Schweiz - så fungerar det idag Labeata Shala Försäkringskassans syn på lagförändringen Försäkringskassan är positiv till införandet av en samlad reglering i svensk

Läs mer

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sida 1 av 17 Härnösand forvaltningsratteniharnosand@dom.se

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sida 1 av 17 Härnösand forvaltningsratteniharnosand@dom.se Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sida 1 av 17 Härnösand forvaltningsratteniharnosand@dom.se Denna skrivelse/inlaga skall i laga ordning diarieföras, dnr begäres med vändande e-post till voulf56@gmail.com

Läs mer

Socialdepartementet sida 1 av 5

Socialdepartementet sida 1 av 5 Socialdepartementet sida 1 av 5 Expeditionschef Marianne Jenryd marianne.jenryd@social.ministry.se Maria Nilsson maria.nilsson@social.ministry.se Departementssekreterare /Head of Section Socialdepartementet

Läs mer

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sidan 1 av 24

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sidan 1 av 24 1 Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sidan 1 av 24 Box 314 871 27 Härnösand forvaltningsratteniharnosand@dom.se telefon 0611-34 98 00 2011-04-24 Denna skrivelse/begäran om inhibition av beslut från Försäkringskassan

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

JO sidan 1 av 6 Riksdagens ombudsmän JO Box Stockholm

JO sidan 1 av 6 Riksdagens ombudsmän JO Box Stockholm 1 JO sidan 1 av 6 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-31. Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land. samarbetsområdet (EES) med stöd av EG-fördraget

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-31. Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land. samarbetsområdet (EES) med stöd av EG-fördraget 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-31 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Ersättning för kostnader för vård

Läs mer

JO sidan 1 av 10. Begär att all kommunicering i anmälan sker via e-post till voulf56@gmail.com

JO sidan 1 av 10. Begär att all kommunicering i anmälan sker via e-post till voulf56@gmail.com 1 JO sidan 1 av 10 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

Ersättning vid planerad sjukvård rehabilitering i Spanien

Ersättning vid planerad sjukvård rehabilitering i Spanien Ersättning vid planerad sjukvård rehabilitering i Spanien Kan jag få ersättning för planerad vård utomlands? Du kan få ersättning för planerad vård om: Vården du planerar att få skulle ha bekostats av

Läs mer

Till Landstinget Dalarna(LD) och Landstinget Västernorrland(LV) sid 1 av 7

Till Landstinget Dalarna(LD) och Landstinget Västernorrland(LV) sid 1 av 7 Till Landstinget Dalarna(LD) och Landstinget Västernorrland(LV) sid 1 av 7 Tillskrivna berörda i LD Biträdande landstingsdirektör Sven Nilsson sven.nilsson@ltdalarna.se landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2010-11-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 13787-10 Enhet 15 1 KLAGANDE Helene Andersson, 650122-1045 Tingvallavägen 34 B 195 35 Märsta MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 105

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sida 1 av 21

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sida 1 av 21 Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sida 1 av 21 Box 314 871 27 Härnösand forvaltningsratteniharnosand@dom.se klagande Ulf Bittner(UB)561009 7932 Sagavägen 135 895 98 Solberg voulf56@gmail.com SKYPE nr.

Läs mer

Begär att all kommunicering utifrån denna anmälan sker via e-post till

Begär att all kommunicering utifrån denna anmälan sker via e-post till Åklagarkammaren i Falun Diarienr:AM-12889-13 registrator.ak-falun@aklagare.se Denna anmälan skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post till jerry_persson@telia.com dnr på

Läs mer

DO sida 1 av 7. Utifrån den skrivelse som tidigare ingetts till DO av 2012-01-05 kommer här komplettering till denna.

DO sida 1 av 7. Utifrån den skrivelse som tidigare ingetts till DO av 2012-01-05 kommer här komplettering till denna. DO sida 1 av 7 Agneta Broberg Box 3686 103 59 Stockholm do@do.se Denna skrivelse skall I laga ordning diarieföras av registrator, dnr begäres med vändande e- post till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Mårten Kivi 11:53 (3 minuter sedan) till mig

Mårten Kivi 11:53 (3 minuter sedan) till mig Mårten Kivi 11:53 (3 minuter sedan) till mig Hej Michael, Återkommer härmed efter kontakt med berörda kollegor med anledning av ditt mail nedan angående 5 kap. 1 respektive 7 kap. 23 i patientsäkerhetslagen

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Justitiekanslern(JK) sida 1 av 28 Birger Jarls Torg 12 Box 2308 103 17 Stockholm registrator@jk.se

Justitiekanslern(JK) sida 1 av 28 Birger Jarls Torg 12 Box 2308 103 17 Stockholm registrator@jk.se Justitiekanslern(JK) sida 1 av 28 Birger Jarls Torg 12 Box 2308 103 17 Stockholm registrator@jk.se Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, begär dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Landstinget Västernorrland(LNV) sida 1 av 6

Landstinget Västernorrland(LNV) sida 1 av 6 Landstinget Västernorrland(LNV) sida 1 av 6 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Sjukvårdslandstingsråd Jacomina Beertema jacomina.beertema@moderat.se Landstingsdirektör Anders L. Johansson anders.johansson5@lvn.se

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund 2015 Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 1 Utgåva I, 2015 Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningarnas

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Till sidan 1 av 16 Högsta Förvaltningsdomstolen(HFD) i mål 6138-11 Stockholm

Till sidan 1 av 16 Högsta Förvaltningsdomstolen(HFD) i mål 6138-11 Stockholm Till sidan 1 av 16 Högsta Förvaltningsdomstolen(HFD) i mål 6138-11 Stockholm För kännedom och åtgärd Högsta förvaltningsdomstolens chef Mats Melin Sveriges Regering, alla ministrar Sveriges Riksdag, alla

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Kammarrätten i Stockholm sid 1 av 5

Kammarrätten i Stockholm sid 1 av 5 1 Kammarrätten i Stockholm sid 1 av 5 kammarrattenistockholm@dom.se Denna skrivelse/kommunicering i mål nr 7412-13 Ulla Simmons skall i laga ordning registreras av registrator, begär av registrator med

Läs mer

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag

Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans medicinska underlag Arbetsflöden för hantering av Försäkringskassans Intygstjänster 2014-2015 Sid 1/22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 3 2. FK AF1 - Skapa medicinskt vid

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11

Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 BFD12 080926 1 (5) Verksamhetsområde asylprövning 2013-07-02 VCI AP 8/2013 Verksamhetschefens instruktion om rättsliga och praktiska konsekvenser av mål C- 648/11 Bakgrund EU-domstolen uttalade nyligen

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4).

Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4). Ledningsstaben Sakkunniggruppen 2006-05-24 LiÖ 2006-246 Avgiftssakkunnig Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Betänkandet Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land (DS 2006:4).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Åklagarkammaren i Sundsvall sida 1 av 13 Kammaråklagare Staffan Blyberg Sundsvall registrator.ak-sundsvall@aklagare.se

Åklagarkammaren i Sundsvall sida 1 av 13 Kammaråklagare Staffan Blyberg Sundsvall registrator.ak-sundsvall@aklagare.se 1 Åklagarkammaren i Sundsvall sida 1 av 13 Kammaråklagare Staffan Blyberg Sundsvall registrator.ak-sundsvall@aklagare.se Kopia JO; nu avseende komplettering till JO-anmälan mot Landstinget Västernorrland/Sundsvalls

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Förvaltningsrätt En introduktion

Förvaltningsrätt En introduktion Förvaltningsrätt En introduktion Per-Ola Ohlsson Baserat på Warnling-Nerep (2008) Vad är förvaltningsrätt? Rättssystemet Offentlig rätt Civilrätt Förvaltningsrätt Allmän Speciell Förvaltningslagen FL (1986:223)

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten.

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten. Rättsliga principer för socialt arbete Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin 1 Författningar Grundlag Riksdag Lag Riksdag Förordning Regeringen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

EU-kommissionen sida 1 av 33. comm-rep-se@ec.europa.eu. Inledning

EU-kommissionen sida 1 av 33. comm-rep-se@ec.europa.eu. Inledning 1 EU-kommissionen sida 1 av 33 comm-rep-se@ec.europa.eu Inledning Angående frågor om Sveriges motstridiga bedömningar av EU-domstolens beslut, detta i samband med nekande av ersättning för EU-rättigheten

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Anne Åkerlöf Olsson Bilaga. Avstängning av elev. Kunskapsförvaltningen

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Anne Åkerlöf Olsson Bilaga. Avstängning av elev. Kunskapsförvaltningen Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Anne Åkerlöf Olsson 2013-01-10 Bilaga Avstängning av elev Kunskapsförvaltningen Avstängning av elev Bakgrund Det förekommer att rektor bedömer en situation

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0570 Landstingsstyrelsen Yttrande över remiss - Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Läs mer

Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Miracon AB, 556447-9425 Henry Dunkers Plats 6 242 67 Helsingborg

Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Miracon AB, 556447-9425 Henry Dunkers Plats 6 242 67 Helsingborg KAMMARRÄTTEN I T^OA /T 1JU1V1 Avdelning 2 2011 "10-2 ^ Meddelad i Göteborg Mål m 5147 ' 11 Sida l (4) KLAGANDE Miracon AB, 556447-9425 Henry Dunkers Plats 6 242 67 Helsingborg Ombud: Advokaten William

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 7

Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 7 1 Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 7 hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se Denna inlaga skall av registrator i laga ordning registreras, begär med vändande e-post till voulf56@gmail.com bekräftelse

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-15 LS 2015-0263 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets rapport, Förutsättningar för och konskevenser av att införliva

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer