1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning"

Transkript

1 1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning Utifrån bevis som nu delgivits er konstateras att handläggning således icke värnar om rättssäker handläggning/rättstillämpning inom Försäkringskassan och därtill är diskriminerande/kränkande, vilket är er skyldighet inom DO utifrån ärenden som berör gränsöverskridande vård inom EU/EES, utifrån EU-rätten då Sverige icke har lag för gränsöverskridande vård inom EU/EES och utifrån att direkt diskriminering sker generellt och systematiskt av Försäkringskassan! Dessvärre är avslöjat att detta är ett generellt och systematiskt beteende inom Försäkringskassan, vilket nu kommer delges DO i denna anmälan sammantaget. 2. Ytterligare bevis för att förfarandet är generellt och systematiskt lagbrott/ diskriminering/ kränkning och sker inom Försäkringskassan. Diarienummer , av datum , rättsligt bindande svar från er Mathias Gustavsson(samma Gustavsson som under punkten 2), citat; Försäkringskassan Att: Juridiska avdelning Visby Specialist Internationell vård 1 NFC Visby Box Visby Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, dnr. begäres med vändande e-post till som bekräftelse på att Försäkringskassan emottagit denna skrivelse. All kommunicering skall ske via e-post till då undertecknad befinner sig utomlands Till ansvarig jurist Begär mycket skyndsamt rättsligt och juridiskt bindande svar från er på följande frågor, besvara frågorna under frågeställningarna så det är lätt följbart, vänligen men bestämt. Bakgrund 1

2 Helen Andersson har i beslut hos er på Försäkringskassan fått beslut emot sig och konsultläkaren i ortopedi Åke Karlbom har yttrat sig av datum Frågorna 1. Är denna Åke Karlbom anställd av Försäkringskassan? Inte anställd av Försäkringskassan. 2. Om inte har Försäkringskassan köpt tjänsten av en egen företagare, så kallad konsulttjänst? Ja, mot faktura. Senaste fakturan betald Om det är som i punkt 2 vänligen uppge alla fakta om denne konsult och dennes bolag och bevis för att denne utför tjänster åt Försäkringskassan i detta ärende. Arbetar som konsultläkare, Visby Specialist ortopedisk och allmän kirurgi 4. Vilken fullmakt och rättighet enligt lag har denne Åke Karlbom att enligt lag och rättssäkert avgöra vad som är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? Åke Karlbom är legitimerad läkare och specialist i ortopedi. 5. Har Försäkringskassan i så fall försett Åke Karlbom med denna befogenhet att enligt lag och rättssäkert avgöra vad som är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? Nej, Socialstyrelsen utfärdar legitimation samt bevis om specialistkompetens. 6. Isåfall begäres kopia på detta delegationsförfarande. - - Svaret skall vara undertecknad tillhanda senast Således skall svaret skickas via e-post till mycket skyndsamt. Orsaken är att det är en pågående rättsprocess och svaren är av största vikt i denna rättsprocess. Undertecknad befinner sig utomlands och begär därför att kommuniceringen sker via e-post 2

3 Ombud för Helen Andersson Ulf Bittner Slut citat. Samma svar från Försäkringskassans anställde Gustavsson, fråga 5 besvaras med NEJ, som är ärlig och uppriktig i sina rättsligt bindande svar. Återigen osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning internt inom Försäkringskassan. Därmed är bevisat att förfarandet att förhindra den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård inom EU/EES handläggning internt inom myndigheten Försäkringskassan är ett generellt och systematiskt förfarande som strider mot EU-rätten, dvs. är EU-olagligt och därtill då ett brott enligt svensk lag och därtill är diskriminerande/kränkande för då generellt alla svenska unionsmedborgare generellt är bevisat i denna anmälan utifrån att det inte är en person/individ som drabbats bevisligen utan anmälan mot Försäkringskassan bevisar att det är flera, dvs. bevisat att det sker generellt och är ett systematiskt kränkande/diskriminering. 3. EU-rätten och EU-rättspraxis som bevisar att det är EU-olagligt(se vad som delgivits DO sammantaget i denna anmälan) och brottsligt således även enligt svensk lag(brott begås inom Försäkringskassan vid handläggning, generella brott/diskriminering/kränkningar, av gränsöverskridande vård inom EU/EES). 3

4 Försäkringskassan har underlåtit och därtill undanhållit att hjälpa medborgarna att tillvarataga sin EU-rätt till fri rörlighet/gränsöverskridande vård! Det innebär att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Bl.a. utifrån vad som sammantaget delgivits DO i denna anmälan mot Försäkringskassan. Bl.a. EU-rättspraxis, som FK villkorslöst varit skyldig att tillämpa sedan 1995(EUinträdet) vilket är att betraktas då som att Försäkringskassan systematiskt och generellt bedrivit verksamhet/myndighetsutövning som bevisligen är EU-olaglig och dessutom att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Därtill konstateras att det icke går att ställa utom all rimlig tvivel att brott, grova uppsåtliga brott, såsom grova uppsåtliga tjänstefel, osant intygande, trolöshet mot huvudman m.m. enligt svensk lag begåtts av anställda inom Försäkringskassan. 4. Lika inför lagen principen gäller i Sverige Utifrån att inom media har figurerat att allmänheten delgivits att fuskare via bedrägerier fuskat till sig stora summor via bedrägerier emot Försäkringskassan, vilket är då rimligt att dessa rannsakas inför domstol, då via Försäkringskassans försorg har detta skett och delgivits allmänheten i media. Det som sammantages delges i denna anmälan till DO mot Försäkringskassan torde då, utifrån lika inför lagen principen, rendera i att DO ombesörjer så att ytterst ansvariga inom Försäkringskassan således framledes, utifrån anmälan, rannsakas inför domstol, vilket är synnerligen högst rimligt utifrån vad som bevisas i denna anmälan sammantaget och utifrån att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Dvs. såtillvida att DO verkligen utreder och tager ansvar utifrån sina skyldigheter och icke ingår i maktkorruption som uppenbarligen förekommer inom myndigheten Försäkringskassan, kan icke ställas utom all rimlig tvivel! 4

5 5. Ytterligare bevis för hur Försäkringskassan generellt och systematiskt EUolagligt avslår gränsöverskridande vård. Försäkringskassan frågar generellt och systematiskt, vid handläggning/prövning av gränsöverskridande vård; Skulle vården ha bekostats genom det allmännas försorg om behandlingen lämnats i Sverige Försäkringskassan använder begreppet "svenska allmänna sjukvårdssystemet", som inte är förankrat i svensk lagstiftning, generellt och systematiskt vid avslagsbeslut dels i prövning och dels i omprövning av gränsöverskridande vård internt inom Försäkringskassan. Begreppet är förvillande likt "svenska sjukförsäkringssystemet" som däremot har juridiskt status(finns definierat i svensk lag). Utifrån att då vilseleda och underlåta grovt uppsåtligt(eu-olagligt och brottsligt enligt Brottsbalken), generellt och systematiskt svenska unionsmedborgare med "svenska allmänna sjukvårdssystemet" förhindrar Försäkringskassan den fria rörligheten utifrån att "svenska allmänna sjukvårdssystemet" icke är förankrat i svensk lagstiftning och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Dvs. via godtycke och skönsmässiga bedömningar och administrativ praxis intern inom Försäkringskassan så har Försäkringskassan grovt uppsåtligt förhindrat svenska unionsmedborgare generellt och systematiskt övertid förhindrat den fria rörligheten vid handläggning av gränsöverskridande vård och därmed är konstaterat och bevisat att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. 5

6 Bevisen här under styrker vad som delges DO i denna anmälan sammantaget. Den enda godkända definitionen enligt juridisk status, enligt EU-rättspraxis, som är bevisligen, citat; Försäkringskassan använder begreppet "svenska allmänna sjukvårdssystemet" som inte är förankrat i svensk lagstiftning. Begreppet är förvillande likt "svenska sjukförsäkringssystemet" som däremot har juridiskt status. A) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Storbritannien) underlåter att följa EU-rätten, citat; NFC Visby Vårdersättningsenhet 2, Försäkringskassans motivering Du får inte ersättning därför att du har behandlats med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige. Den undersökning du har fått i Storbritannien finns inte i Sverige, den överensstämmer således inte med de undersökningsmetoder som erbjuds inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige. Den hade därmed inte ersatts genom det allmännas försorg om den hade skett i Sverige. Slut citat. Kommentar Bevisat är genom detta dokument/beslut att myndigheten Försäkringskassan, utifrån att Försäkringskassan bevisligen använder icke existerande lagrum allmänna sjukvårdssystemet. 6

7 Således är avslagsbesluten icke utifrån EU-rättspraxis och därtill diskriminerande och kränkande utifrån att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. B) Att Försäkringskassan förhindrar EU-rätten till bättre vård/fri rörlighet, anges i beslutet , se punkt A härovan, med en vårdmetod som inte stämmer överens med den som används i Sverige. Bevis; EU- rättspraxis, citat; Av EU-mål C-157/99 Smiths och Peerbooms framgår av punkterna 86 och 87 att undantagslistor får göras för medicin och behandlingar. Undantagen skall legaliseras genom lagstiftning, se punkt 85. Dessa erbjudna undantag har icke svensk lagstiftning utnyttjat, utan har accepterat hela EU-vårdmarknaden. Detta bevisas av tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen, i svar 8, citat "Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor." slut citat Beviset svar från Socialstyrelsen; Socialstyrelsens Svar på frågor till generaldirektören Socialstyrelsen sid 1 av 3 Generaldirektör L E Holm Stockholm

8 Denna skrivelse skall av registrator registreras i laga ordning, dnr emotses med vändande e- post till som bekräftelse på att Socialstyrelsen emottagit denna skrivelse. Frågor av största vikt till ansvarig generaldirektör L. E. Holm, Socialstyrelsen. Frågor angående vetenskap och beprövad erfarenhet(vob). 1. Vid gränsöverskridande vård har EU-domstolen i bl.a. mål C-444/05 Stamatelaki beslutat att det är vårdlandets läkare och tillsynsmyndighet som avgör vårdens kvalité. Har Sverige fått undantag från denna princip? 1. Nej. 2. Gäller VoB endast inom Sveriges gräns? 2. Ja. I Sverige gäller svensk lag som stiftas av riksdagen efter förslag av regeringen. Bestämmelsen i 2 kap. 1 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, avseende vetenskap- och beprövad erfarenhet gäller enbart inom Sveriges gränser. Från och med den 1 januari 2011 återfinns motsvarande bestämmelse i 6 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659). 3. Har Sverige begärt och fått undantag inom gränsöverskridande vård från Lissabonfördragets rättighetsstadga från EU-domar, från förordningar etc.? Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. 8

9 4. Om ja, vilka undantag har beviljats? Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. 5. Enligt proposition 1993/94:149 krävs ingen definiering i lag av VoB utan Socialstyrelsen(SoS) utses till att ge erforderliga anvisningar. 5a) Innebär detta att SoS delegerat till vissa tjänstemän att avgöra vad som är VoB? 5 a). Nej. 5b) Har SoS delegerat till försäkringskassan rätten att avgöra vad som är VoB? 5 b). Socialstyrelsen saknar formell möjlighet att delegera en fråga till Försäkringskassan. 5c) Strikt juridiskt och i svensk domstol bärande tolkning, är det utsedda tjänstemäns tolkning eller är det domstolens tolkning av vad som är VoB som är det slutliga juridiska svaret? 9

10 5 c). Ytterst blir det i en rättslig instans (förvaltningsdomstol) som det avgörs om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 6. Vem är juridiskt ansvarig för folkhälsan i Sverige, Försäkringskassan eller Socialstyrelsen? 6. Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Se vidare förordningen (2009:267) med instruktion för statens folkhälsoinstitut. 7. I de fall där VoB skall bedömas inom begreppet folkhälsa vem har den juridiska rätten att göra denna bedömning? 7. Enligt 1 förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen är Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågan om alkohol och berusningsmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. Föreslår att du i övrigt vänder dig till Statens folkhälsoinstitut med din fråga

11 I EU-mål C-157/99 Smiths och Peerbooms punkterna 8 och 87 framgår att länderna får göra undantagslistor(86 för medicin, 87 för behandlingar). 8a)Har Socialstyrelsen utfärdat sådana listor? 8b) I så fall ingår dessa undantagslistor i svensk lagstiftning? 8c) Om så är fallet ange med lag, stycke och paragraf? Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor... Svars brev, via epsot,av från Socialstyrelsen och delsvarsbrevet av datum dnr dnr /2010 Svar nr 1. Av datum Bäste Ulf! Tack för din e-post av den 24 november 2010 till generaldirektören Lars-Erik Holm. I din e- post ställer du en rad frågor som generaldirektören har gett undertecknad och juristen Lars Grönwall i uppdrag att besvara. Du har även skickat en påminnelse den 27 december 2010, som har givits samma diarienummer som det tidigare ärendet (dnr /2010). Jag ber om ursäkt för att svaret har dröjt, men det var ett flertal frågor som du ställt och de har tagit tid att besvara. Jag ber vidare att få återkomma inom kort med svar på fråga 3 och 4 samt frågorna 8 a-c. 1. Nej. 11

12 2. Ja. I Sverige gäller svensk lag som stiftas av riksdagen efter förslag av regeringen. Bestämmelsen i 2 kap. 1 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS, avseende vetenskap- och beprövad erfarenhet gäller enbart inom Sveriges gränser. Från och med den 1 januari 2011 återfinns motsvarande bestämmelse i 6 kap. 1 patientsäkerhetslagen (2010:659). 5 a). Nej. 5 b). Socialstyrelsen saknar formell möjlighet att delegera en fråga till Försäkringskassan. 5 c). Ytterst blir det i en rättslig instans (förvaltningsdomstol) som det avgörs om ett visst medicinskt handlande stått i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 6. Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Se vidare förordningen (2009:267) med instruktion för statens folkhälsoinstitut. 7. Enligt 1 förordningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen är Socialstyrelsen förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågan om alkohol och berusningsmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. Föreslår att du i övrigt vänder dig till Statens folkhälsoinstitut med din fråga. Med vänlig hälsning 12

13 Tora Nissen jurist SOCIALSTYRELSEN GD-staben Stockholm Växel: :a svaret av Svar på dina resterande frågor till Socialstyrelsen, dnr /2010 Nissen, Tora må :36 Registrator GD-stab Bäste Ulf! Du sände den 24 november 2010 ett e-post meddelande till generaldirektören Lars-Erik Holm med en rad frågor som juristen Lars Grönwall och undertecknad på generaldirektörens uppdrag delvis bevarade i e-post till dig den 3 januari När det gäller dina kvarvarande frågor (fråga 3 och 4 samt frågorna 8 a-c) så följer svar här nedan. Fråga 3, 4 och 8 a-c: Socialstyrelsen känner inte till några sådana undantag och har inte heller utfärdat några undantagslistor. Upplysningsvis kan vidare nämnas att det s.k. patientrörlighetsdirektivet åter är aktuellt. Omröstning i EU-parlamentet väntas ske nu i januari. Direktivet innehåller regler om 13

14 patienters rättigheter vid planerad vård i andra EU-länder och är tänkt att förtydliga vilka regler som gäller vid planerad hälso- och sjukvård och tandvård i ett annat EU-land. Med vänlig hälsning Tora Nissen jurist SOCIALSTYRELSEN GD-staben Stockholm Växel: C) Ytterligare bevis ur EU-rättspraxis. Citat; Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster. Slut citat 14

15 D) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; Ansökan om ersättning i efterhand för sjukvård/tandvård i annat land inom EU/EES Du får det här brevet därför att du har ansökt om att få ersättning i efterhand för sjukvård/tandvård i Tyskland under perioden 27 november tom 5 december Försäkringskassan har tillfrågat landstinget i Västernorrlands om den vård som du har begärt ersättning för. Försäkringskassan har denna dag fått svar från landstinget, se bifogad kopia. Försäkringskassans bedömning utifrån inkommet svar är att behandlingen du har fått i Tyskland inte överensstämmer med den behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet för din sjukdom eller hälsotillstånd. Utifrån de här uppgifterna överväger Försäkringskassan att avslå din ansökan. Slut citat. E) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; Ersättning för vård i ett annat EU/EES-land Beslut Försäkringskassan har beslutat att du inte får ersättning för dina vårdkostnader i Tyskland. Beskrivning av ärendet Du har ansökt om ersättning för vård som du fått i Tyskland den 27 november tom 5 december

16 Försäkringskassan har frågat landstinget i Västernorrlands län om den vård som du begärt ersättning för. Du har tidigare fått en kopia av deras svar. Försäkringskassan har skrivit till dig den 5 juni 2009 för att ge dig möjlighet att sända in dina synpunkter. Du har inkommit med synpunkter under ärendets gång samt inför bedömning och beslut. Du anser att Försäkringskassan gör en skönsmässig bedömning och att handläggningen är rättsosäker samt att din ansökan bör beviljas enligt de vårdrättigheter du som EU-medborgare har vilket är fastställt av EGdomstolen. Dina synpunkter förändrar inte Försäkringskassans ställningstagande som grundas på gällande regelverk och de rutiner Försäkringskassan i dagsläget har att följa vid utredning av ersättning för vård inom EU/EES. Försäkringskassans motivering Du får inte ersättning därför att du har behandlats med Du har fått vård i Tyskland som inte skulle ha bekostats genom det allmännas försorg i Sverige. Försäkringskassan kan därmed inte ersätta dig för vården i Tyskland. Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på EG-fördragets artiklar 49 och 50. Du kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om du tycker att det är fel. Du hittar mer information om det och även annan viktig information i slutet av det här brevet. Slut citat F) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Storbritannien och Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; 16

17 Vård i ett annat EU/EES-land Beslut Försäkringskassan har beslutat att du inte får förhandstillstånd till vård i Storbritannien och Tyskland. Beskrivning av ärendet Du har ansökt om förhandstillstånd till Cavitet Scan i Storbritannien vid Munro-Hall Clinic samt till efterföljande vård hos dr Lindauer i Hamburg, Tyskland. Du har begärt samordning av ärendena i den meningen att vården i Tyskland är beroende av resultatet av undersökningen i Storbritannien. Försäkringskassan har i tidigare ansökan om ersättning frågat en Försäkringsodontologisk rådgivare om möjligheterna att få motsvarande vård i Sverige. Du har tidigare fått en kopia av yttrandet där det framgår att vården (Cavitet Scan) inte finns att få i Sverige. Detta intygas även av de uppgifter du lämnat i aktuell samt i tidigare ansökningar om ersättning, vilka du hänvisar till. Försäkringskassans motivering Du kan inte få förhandstillstånd därför att Cavitet Scan inte finns att få inom det allmänna sjukvårdsystemet i Sverige. Du kan inte heller få förhandstillstånd därför att vårdgivaren inte är ansluten till det allmänna sjukvårdsystemet i Storbritannien. Av klinikens egen hemsida framgår att kliniken är helt privat. Utifrån detta avslås även din ansökan om förhandstillstånd för vård i Tyskland eftersom den är beroende av undersökningen i Storbritannien. Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på artikel 22 i EG-förordning 1408/71. Du kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om du tycker att det är fel. Du hittar mer information om det och även annan viktig information i slutet av det här brevet. Försäkringskassan 17

18 Madeleine Olofsson-Hocaoglu Slut citat Dessutom följande; Försäkringskassan nekar vård utomlands i förhandstillstånd, Sverige har ingen lag för gränsöverskridande vård enligt Sveriges Regering, och vården nekas då utifrån artikel 22 i EG-förordningen 1408/71. G) Som inskränkare av EU-rättighet är Försäkringskassan skyldig att bevisa sin rätt till att inskränka i ett beslut som är motiverat(följbart) utifrån Rättighetsstadgan artikel 41, så sker inte! Ett beslut från Försäkringskassan utifrån artikel 22 i EG-förordningen 1408/71, inskränkning av den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård, skall bevisligen inskränkaren(försäkringskassan) bevisa sin EU-rättighet till inskränkningen av den fria rörligheten(skyldiga att åtfölja/tillämpa EU-rättspraxis), så har icke skett. Inskränkningarna är inte följbara utifrån EU-rättspraxis, dvs. inskränkningen är inte bevisad av Försäkringskassan utifrån gällande EU-rättspraxis som Försäkringskassan är skyldiga att tillämpa fullt ut. H) Bevis utifrån EU-rättspraxis Citat; Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EUkommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster. Utan att hindras av restriktioner? 18

19 Försäkringskassan sätter upp restriktioner, massor av restriktioner, som är EU-olagliga(se EUmål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49), citat; att vården (Cavitet Scan) inte finns att få i Sverige Du kan inte få förhandstillstånd därför att Cavitet Scan inte finns att få inom det allmänna sjukvårdsystemet i Sverige. Du kan inte heller få förhandstillstånd därför att vårdgivaren inte är ansluten till det allmänna sjukvårdsystemet i Storbritannien Av klinikens egen hemsida framgår att kliniken är helt privat. Utifrån detta avslås även din ansökan om förhandstillstånd för vård i Tyskland eftersom den är beroende av undersökningen i Storbritannien. Kommentar DO har att särskilt uppmärksamma att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. I) Bevis för att Försäkringskassan i beslut (Tyskland) underlåter att följa EU-rätten, citat; Beslut Från Olofsson-Hocaoglu Madeleine (2600) to :14 till Ulf Bittner Vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz Beslut Försäkringskassan har beslutat att du inte får förhandstillstånd till vård i Tyskland. Beskrivning av ärendet Du har ansökt om förhandstillstånd till rehabilitering i Tyskland vid Spezialklinik Neukirchen. 19

20 Försäkringskassan har den 11 maj 2010 begärt kompletterande uppgifter från dig för att kunna bedöma din rätt till förhandstillstånd. Du har inte skickat in de begärda uppgifterna. Försäkringskassans motivering Du kan inte få förhandstillstånd för behandling i Tyskland därför att de uppgifter som du har lämnat styrker inte din rätt till förhandstillstånd. Det saknas närmare uppgifter om den planerade behandlingen i Tyskland. Försäkringskassan kan därmed inte pröva ditt anspråk med en förfrågan till ditt landsting, vilket Försäkringskassan är skyldiga att göra vid prövning av förhandstillstånd. Det framgår även av din ansökan att vården inte finns inom det allmänna sjukvårdsystemet i Sverige. Därför avslår Försäkringskassan din ansökan. Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004. Du kan begära att Försäkringskassan omprövar beslutet om du tycker att det är fel. Du hittar mer information om det i slutet av det här brevet. Försäkringskassan Madeleine Olofsson-Hocaoglu Slut citat Dessutom följande; 20

21 Försäkringskassan nekar vård utomlands i förhandstillstånd, Sverige har ingen lag för gränsöverskridande vård enligt Sveriges Regering, och vården nekas då utifrån artikel 22 i EG-förordningen 1408/71. J) Som inskränkare av EU-rättighet är Försäkringskassan skyldig att bevisa sin rätt till att inskränka i ett beslut som är motiverat(följbart) utifrån Rättighetsstadgan artikel 41, så sker inte! K) Bestämmelser som beslutet grundas på Det här beslutet är grundat på artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004. Detta beslut är inte följbart(inte motiverat utifrån Rättighetsstadgan artikel 41) utifrån att inskränkaren Försäkringskassan icke har motiverat sin rätt till att inskränka EU-rättighet för svensk unionsmedborgare utifrån gällande EU-rättspraxis i beslutet OBS att omvänd bevisbörda gäller och skall FK inskränka rätten till fri rörlighet skall FK bevisa sin rätt att inskränkavia EU-rättspraxis som är fullt följbart. Försäkringskassan är skyldig att åtfölja och tillämpa EU-rättspraxis fullt ut vid inskränkningar av EU-rättigheten för svenska unionsmedborgare utifrån den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård, så har inte skett! Därför har DO att konstatera att det är sammantaget i denna anmälan mot Försäkringskassan att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. 21

22 L) Dessutom, citat; Av EU-mål C-211/08 datum 15 juni 2010, EU-kommissionen emot Spanien, punkt 49, beskrivs att individen har rätt att motta och dra fördel av tjänstegivare som är etablerade i annan medlemsstat, utan att hindras av restriktioner, samt att det är frihet för tjänsteföretaget(doktorn) att tillhandahålla tjänster. Det konstateras därmed att Försäkringskassans inskränkning i beslutet är EU-olagligt och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Besluten bifogas som bifogad fil och utgör bevis emot Försäkringskassan utifrån vad som sammantaget är bevisat i denna anmälan. 6. Bevisen sammantaget i anmälan till DO mot Försäkringskassan Generella och systematiska bevis sammantaget i denna anmälan mot Försäkringskassan till DO bevisar systematiska och generellt åsidosättande av rättssäkerheten och rättstillämpningen inom Försäkringskassan vid handläggning, prövning och omprövning, vid gränsöverskridandevård inom Försäkringskassan och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Därav är bevisat till DO att myndigheten Försäkringskassan bevisligen därigenom grovt uppsåtligt förhindrar och förhindrat övertid den fria rörligheten generellt och systematiskt gentemot generellt alla svenska unionsmedborgare och därtill att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. EU-olagligheter är systematiskt satt i funktion inom Försäkringskassan och dessa är då utifrån svensk Brottsbalk mycket allvarliga brott som begås inom myndigheten Försäkringskassan och att svenska medborgare generellt och systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Således måste någon inom Försäkringskassans ledning vara ansvarig jämte andra inom Försäkringskassan utifrån att detta bevisligen är ett bedrägeri gentemot de EUrättigheter svenska unionsmedborgare besitter utifrån den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård och därtill att svenska medborgare generellt och 22

23 systematiskt diskrimineras och kränks av Försäkringskassan utifrån Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälsooch sjukvårdslagen. Begär av DO Att DO mycket skyndsamt handlägger denna anmälan Att DO kommunicerar utifrån att ytterligare bevis finnes och kan tillställas DO om så DO finner detta av vikt för handläggningen Att DO ser och förstår att anmälan bevisar att mer än en person är bevisat utsatt för denna diskriminering, anmälan delger DO att 3 olika individers diskrimineras. Flera finns i undertecknads kännedom och dessa delges DO vid senare tillfälle under handläggningen utifrån att först skall DO öppna ärendet och då kommer detta bli aktuellt med ytterligare bevis som då skall komplettera anmälan ytterligare. All kommunicering skall ske via e-post till då undertecknad befinner sig utomlands och när u t befinner sig i Sverige oftast är på resande fot. Ulf Bittner 23

~ 1 ~ Kammarrättens målnummer 8029-11. Förvaltningsrättens i Karlstads dom av 2011-09-27 målnummer 2044-10

~ 1 ~ Kammarrättens målnummer 8029-11. Förvaltningsrättens i Karlstads dom av 2011-09-27 målnummer 2044-10 ~ 1 ~ Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Överklagan av Förvaltningsrätten i Karlstads dom och begäran om prövningstillstånd. Kammarrättens målnummer 8029-11 Förvaltningsrättens i Karlstads

Läs mer

Förvaltningsrätten i Stockholm(FIS) sida 1 av 12

Förvaltningsrätten i Stockholm(FIS) sida 1 av 12 1 Förvaltningsrätten i Stockholm(FIS) sida 1 av 12 115 76 Stockholm forvaltningsrattenistockholm@dom.se Denna skrivelse/inlaga/komplettering skall i laga ordning registreras av registrator, begär dnr/bekräftelse

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 MISSIV 1(2) 2015-04-30 RJL 2015/784 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål

1. PORTALPARAGRAFEN SOCIALTJÄNSTLAGEN. 1 kap. Socialtjänstens mål SOCIALTJÄNSTLAGEN 1 kap. Socialtjänstens mål 1. PORTALPARAGRAFEN 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-12-09 1 (12) Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer.

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer. Socialförsäkring 2013/14:JO1 Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer (Dnr 3726-2011) Beslutet i korthet: Försäkringskassan tillämpar

Läs mer

3 Förvaltningslagen allmänt

3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagen allmänt, Avsnitt 3 37 3 Förvaltningslagen allmänt Förvaltningslagens tillämplighet Överklagande Vidare tillämpningsområde Ärendehandläggning och faktiskt handlande 3.1 Tillämpningsområde

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

DELAR AV NÅGRA JO-UTLÅTANDE SOM KAN BLI AKTUELLA VID HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

DELAR AV NÅGRA JO-UTLÅTANDE SOM KAN BLI AKTUELLA VID HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND DELAR AV NÅGRA JO-UTLÅTANDE SOM KAN BLI AKTUELLA VID HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND från mitten av 2011 till maj 2013, med markeringar, rubriker och understrykningar som jag själv gjort/nad JP socialnet

Läs mer

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Om jag blir anmäld Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund 2002 1 SVERIGES LÄKARFÖRBUND, 2002 TEXT: FÖRHANDLINGSAVDELNINGEN TRYCK: TRYCKINDUSTRI, SOLNA 2002 2 Om jag blir anmäld

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Familjerådgivningens juridiska ramar

Familjerådgivningens juridiska ramar Januari 2014 Familjerådgivningens juridiska ramar Vid KFR:s studiedagar 2013 ägnades en av dagarna till att klargöra de juridiska ramarna som reglerar familjerådgivningen. Vi guidades med stor kunnighet

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning

Meddelandeblad. Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär. Bakgrund. Förenklad handläggning eller förenklad utredning Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Utlänningsärenden. (Dnr 6074-2011)

Utlänningsärenden. (Dnr 6074-2011) Utlänningsärenden 2013/14:JO1 Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Örebro län, som planerat att verkställa en familjs utvisningsbeslut till fel land; även kritik mot Migrationsverket, för fel och brister

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer