Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren"

Transkript

1 Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården om bl.a. följande; Efter åratal av kritik, framförallt här i Sjukhusläkaren, ändrar Försäkringskassan sina riktlinjer när det gäller ersättning för vård i andra EU-länder. Det nya patientrörlighetsdirektivet, Elchinov-domen och indikationer från Socialdepartementet om vad regeringen kommer att föreslå, då patientrörlighetsdirektivet ska inarbetas i svensk lag, har fått Försäkringskassan att under galgen inse att riktlinjerna måste omvärderas. Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Sverige har att tillämpa fullt ut EU-rättspraxis sedan 1995(EU-inträdet) och har inga undantag. Elchinov domen är, en mer eller mindre, sammanfattning av tidigare EU-rättspraxis och således faller det argumentet för Försäkringskassan. Patientrörlighetsdirektivet är en sammanfattning, mer eller mindre, av EU-domstolens domar(eu-rättspraxis) och således har denna EU-rättspraxis existerat övertid. EU-rätten står över svensk lag och således har EU-domar/EU-rättspraxis generellt gällt i Sverige sedan 1995 och skyldigheten att tillämpa denna EU-rättspraxis har förelegat Försäkringskassan sedan 1995 och dessutom fullt ut. Vart tog den kritiskt granskande journalisten Christer Bark vägen i denna artikel i sjukhusläkaren? Kontrollerade journalisten Christer Bark upp vad som är gällandes och objektivt delgav läsarna fakta? 1. Bevis ur prop. 1993/94:114, sidan 32, 4:e stycket, citat; Av detta framgår i sin tur att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa EG-rättsliga normer. De är sålunda skyldiga t.ex. att omedelbart utan mellankommande nationell rättsbildning tillämpa gemenskapsfördragen och av rådet utfärdade rättsakter i den mån dessa är direkt tillämpliga eller har direkt effekt samt att i fall av normkonflikt mellan en inhemsk rättsregel och en EGrättslig regel tillämpa den EG-rättsliga före den inhemska. 2. EU-kommissionens tolkningsmeddelande 2000/C 43/03, sidan 3, citat;

2 Genom artikel 49 och följande i fördraget inrättas principen om fri rörlighet för tjänster. Principen är efter övergångsperioden direkt och villkorslöst tillämplig. Principen ger de berörda parterna rättigheter som de nationella myndigheterna(läs Försäkringskassan och Landstingen) måste respektera och tillvarata, och nationella bestämmelser som strider mot principen får inte tillämpas vare sig det är frågan om bestämmelser i lag, administrativa bestämmelser eller konkreta enskilda förvaltningsbeslut.(kommissionens tolkningsmeddelande bygger på bl.a. EU-rättspraxis) Varför skriver Christer Bark om Försäkringskassan? Om Försäkringskassan och Landstingen Citat; När undertecknad läste denna artikel härom kvällen kunde detta icke få vara utan kritisk kommentar utifrån fakta som icke är vinklade men utifrån EU-rätten, bl.a. detta framgår av kommentaren; Således konstateras att inom Sverige dels inom Försäkringskassan och dels inom landsting har underlåtits EU-rätten till fri rörlighet i samband med gränsöverskridande vård. Är det dags att herr Bark skriver om hur det gått till inom landstingen när dessa underlåtit EU-rätten? Christer Bark är mycket välkommen att ta del av hur bl.a. Landstinget Västernorrland underlåtit EU-rätten till fri rörlighet/gränsöverskridande vård remiss till annat EU-land, vid flera tillfällen som går att föra i bevis! Landstingen lyder under samma förpliktelser som Försäkringskassan vilket framgår klart och mycket tydligt av EU-rättspraxis som delgivits denna dag! Slutligen kan delges läsarna att Patientrörlighetsdirektivet är mer eller mindre ett förtydligande utifrån tidigare EU-rättspraxis och således är att konstatera att de EU-rättigheter som förtydligas genom direktivet har gällt sedan Sverige blev medlemsland anno 1995, dvs. skyldigheten att tillämpa EU-rättspraxis fullt ut vid gränsöverskridande vård inom EU/EES, vare sig det är Försäkringskassan eller landsting som är betalare! Dessutom skall tilläggas, vilket är synnerligen av stor vikt, att om en patient som åberopar bättre vård eller snabbare vård(utifrån svensk lag, Hälso- och sjukvårds lag) inom EU/EES så är hela vårdmarknaden inom EU/EES öppen, patientmakt kallas det! Landstingen generellt remitterar till andra landsting, men de glömmer då bort upplysningsplikten om att upplysa om att hela vårdmarknaden då är öppen inom EU/EES för patienten Slut citat. Redan 1996 skrevs följande, citat; Myndigheternas roll Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättsäkerhet. Efter att under ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa

3 mig bakom detta påstående. Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende. Myndigheterna är redskap inte maktapparater. De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner m.m. Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan de ska utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut. Enligt grundlagen opartiska och sakliga ska inte heller agera som part i vetenskapliga kontroverser. Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och part i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans. Slut citat. En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545, Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning, som ovan har citerats. Var det därför som Christer Bark skrev en vinklad icke objektiv artikel? Granskade Christer Bark kritiskt och delges objektivt fakta? EU-rättspraxis ger vid handen, citat; KOMMISSIONEN MOT ITALIEN DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 13 december 2007 * I mål C-465/05, angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 226 EG, som väckts den 23 december 2005, 18 Domstolen har även fastställt att nationella åtgärder som inskränker utövandet av de grundläggande friheter som garanteras av fördraget kan vara berättigade endast om de uppfyller fyra förutsättningar. De skall tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, de skall motiveras av tvingande hänsyn av allmänintresse, de skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av det mål som eftersträvas genom dem och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål (se dom av den 4 juli 2000 i mål C-424/97, Haim, REG 2000, s. I-5123, punkt 57 och där angiven rättspraxis, samt domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Grekland, punkt 49). 65 Vad avser Republiken Italiens argument att det skulle finnas en förvaltningspraxis enligt vilken de behöriga myndigheterna, när de skall fatta beslut om tillståndsansökningar, beaktar de krav som ställs i ursprungsmedlemsstaten, skall det erinras om att inga bevis om förekomsten av en sådan praxis har frambringats. Det framgår under alla omständigheter av fast rättspraxis att enbart förvaltningspraxis, som kan ändras av myndigheten(läs HFD) efter eget gottfinnande och som inte

4 offentliggörs i tillräcklig utsträckning, inte kan anses utgöra ett giltigt genomförande av de skyldigheter som medlemsstaterna har enligt fördraget (se, bland annat, domen i det ovan nämnda målet kommissionen mot Nederländerna, punkt 19). 122 Det framgår av fast rättspraxis att artikel 49 EG utgör hinder för att tillämpa nationell lagstiftning som medför att det blir svårare att tillhandahålla tjänster medlemsstater emellan än att tillhandahålla tjänster enbart internt inom en medlemsstat(se dom av den 18 juli 2007 i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien, punkt 70). KOMMISSIONEN MOT NEDERLÄNDERNA DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 7 oktober 2004 * I mål C-189/03, 19 Den nederländska regeringen har gjort gällande att de skyldigheter som uppställs i ursprungsmedlemsstaten beaktas i administrativ praxis inom ramen för artikel 2.2 i 1997 års lag. Domstolen finner dock att den nederländska regeringen inte på ett tillräckligt klart sätt lyckats styrka att en sådan praxis verkligen föreligger. Det är i vart fall fast rättspraxis att enbart administrativ praxis, som till sin art är sådan att den fritt kan ändras av myndigheten(läs Försäkringskassan och Landstingen, sjukhusläkarna är de som kan remittera för vård utomlands inom EU/EES) och som inte offentliggörs i tillräcklig utsträckning, inte kan anses utgöra ett giltigt genomförande av de skyldigheter som följer av EGfördraget (se bland annat dom av den 9 mars 2000 i mål C-358/98, kommissionen mot Italien, REG 2000, s. I-1255, punkt 17). Skriver sjukhusläkaren, Christer Bark, i artikeln utifrån kritisk granskning och objektivt? EU-rättspraxis mål C-224/97 Ciola, Domstolens dom (andra avdelningen) den 29 april Ciola, citat; 26 Det skall vidare erinras om att eftersom bestämmelserna i EG-fördraget är direkt tillämpliga inom rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har företräde framför nationell rätt, ger dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de berörda personerna som de nationella myndigheterna(läs Försäkringskassan och Landstingen, sjukhusläkarna bl.a.) måste iaktta och skydda och att varje däremot stridande bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet (se dom av den 4 april 1974 i mål 167/73, kommissionen mot Frankrike, REG 1974, s. 359, punkt 35; svensk specialutgåva, volym 2, s. 257). 27 Eftersom de tvingande bestämmelserna i artikel 59 i fördraget är direkt och villkorslöst tillämpliga från och med övergångsperiodens utgång (se dom av den 17 december 1981 i mål 279/80, Webb, REG 1981, s. 3305, punkt 13; svensk specialutgåva, volym 6, s. 265), innebär denna bestämmelse att ingen rättsakt i nationell rätt som strider mot nämnda artikel får tillämpas. Slut citat. Är artikeln Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården, av Christer Bark, objektiv och kritiskt granskande och dessutom delger artikeln vad som är gällandes utifrån EU-rättspraxis?

5 Varför skriver Christer Bark som han gör, är detta journalistik av högre skolan? Christer Bark är journalist och chefredaktör för den tryckta utgåvan av Sjukhusläkaren, delger denne uppfattningar och godtycke som icke är kontrollerade mot fakta? Utifrån vad som delgivits i denna artikel torde det bli aktuellt med kritisk granskning av vad som publiceras inom sjukhusläkaren.se och av Christer Bark, det borde bli resultatet av vad som nu framkommit, dvs. av kvalificerade journalister som är objektiva och kontrollerar fakta! Uppenbart är att artikeln i Sjukhusläkaren.se icke är objektiv och dessutom undanhålls för läsarna objektiv kritisk fakta granskning och man kan uppleva att det är vinklat för att skydda myndigheten Försäkringskassan och Landstingen, det går icke att ställa utom all rimlig tvivel! Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

DO sida 1 av 7. Utifrån den skrivelse som tidigare ingetts till DO av 2012-01-05 kommer här komplettering till denna.

DO sida 1 av 7. Utifrån den skrivelse som tidigare ingetts till DO av 2012-01-05 kommer här komplettering till denna. DO sida 1 av 7 Agneta Broberg Box 3686 103 59 Stockholm do@do.se Denna skrivelse skall I laga ordning diarieföras av registrator, dnr begäres med vändande e- post till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 5 Justitieråd Karin Almgren(KA) Stockholm

Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 5 Justitieråd Karin Almgren(KA) Stockholm Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 5 Justitieråd Karin Almgren(KA) Stockholm Kopia för kännedom och åtgärd HFD domstolschef Mats Melin Sveriges Regering, alla ministrar Sveriges Riksdag, riksdagsledamot

Läs mer

Här skall åklagaren vara särskilt uppmärksam på att Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus;

Här skall åklagaren vara särskilt uppmärksam på att Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus; Åklagarkammaren i Sundsvall registrator.ak-sundsvall@aklagare.se Denna anmälan skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post till voulf56@gmail.com dnr på inkommen handling

Läs mer

Försäkringskassan sidan 1 av 20

Försäkringskassan sidan 1 av 20 Försäkringskassan sidan 1 av 20 Huvudkontoret Generaldirektören & Ledningsgruppen huvudkontoret@forsakringskassan.se Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, dnr begäres

Läs mer

Socialstyrelsen sida 1 av 9

Socialstyrelsen sida 1 av 9 1 Socialstyrelsen sida 1 av 9 Generaldirektör Lars Erik Holm lars-erik.holm@socialstyrelsen.se socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Kopia för kännedom Minister Göran Hägglund goran.hagglund@regeringskansliet.se

Läs mer

Försäkringskassan sida 1 av 6

Försäkringskassan sida 1 av 6 1 Försäkringskassan sida 1 av 6 Generaldirektör Adriana Lender adriana.lender@forsakringskassan.se Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, dnr. emotses med vändande e-

Läs mer

Sveriges Riksdag sida 1 av 5

Sveriges Riksdag sida 1 av 5 1 Sveriges Riksdag sida 1 av 5 Alla riksdagsledamöter Skrivelsen skickas via e-post till alla riksdagsledamöter. 2011-01-30 Bästa riksdagsledamot Du som folkvald har ett mycket stort ansvar. Riksdagen

Läs mer

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sid 1 av 8

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sid 1 av 8 Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sid 1 av 8 forvaltningsratteniharnosand@dom.se Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, dnr begäres med vändande e-post till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sida 1 av 17 Härnösand forvaltningsratteniharnosand@dom.se

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sida 1 av 17 Härnösand forvaltningsratteniharnosand@dom.se Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sida 1 av 17 Härnösand forvaltningsratteniharnosand@dom.se Denna skrivelse/inlaga skall i laga ordning diarieföras, dnr begäres med vändande e-post till voulf56@gmail.com

Läs mer

JO sidan 1 av 6 Riksdagens ombudsmän JO Box Stockholm

JO sidan 1 av 6 Riksdagens ombudsmän JO Box Stockholm 1 JO sidan 1 av 6 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Till sidan 1 av 16 Högsta Förvaltningsdomstolen(HFD) i mål 6138-11 Stockholm

Till sidan 1 av 16 Högsta Förvaltningsdomstolen(HFD) i mål 6138-11 Stockholm Till sidan 1 av 16 Högsta Förvaltningsdomstolen(HFD) i mål 6138-11 Stockholm För kännedom och åtgärd Högsta förvaltningsdomstolens chef Mats Melin Sveriges Regering, alla ministrar Sveriges Riksdag, alla

Läs mer

JO sidan 1 av 10. Begär att all kommunicering i anmälan sker via e-post till voulf56@gmail.com

JO sidan 1 av 10. Begär att all kommunicering i anmälan sker via e-post till voulf56@gmail.com 1 JO sidan 1 av 10 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Åklagarkammaren i Sundsvall sida 1 av 13 Kammaråklagare Staffan Blyberg Sundsvall registrator.ak-sundsvall@aklagare.se

Åklagarkammaren i Sundsvall sida 1 av 13 Kammaråklagare Staffan Blyberg Sundsvall registrator.ak-sundsvall@aklagare.se 1 Åklagarkammaren i Sundsvall sida 1 av 13 Kammaråklagare Staffan Blyberg Sundsvall registrator.ak-sundsvall@aklagare.se Kopia JO; nu avseende komplettering till JO-anmälan mot Landstinget Västernorrland/Sundsvalls

Läs mer

Nu frågan om kompletteringar återigen, fler kommer under veckan.

Nu frågan om kompletteringar återigen, fler kommer under veckan. DO sida 1 av 9 Agneta Broberg Box 3686 103 59 Stockholm do@do.se Kopia för kännedom och åtgärd Sveriges Regering Alla ministrar Sveriges riksdag Alla riksdagsledamöter EU-kommissionen. Stockholmskontoret

Läs mer

Kammarrätten i Stockholm sid 1 av 5

Kammarrätten i Stockholm sid 1 av 5 1 Kammarrätten i Stockholm sid 1 av 5 kammarrattenistockholm@dom.se Denna skrivelse/kommunicering i mål nr 7412-13 Ulla Simmons skall i laga ordning registreras av registrator, begär av registrator med

Läs mer

Sveriges Regering sida 1 av 15

Sveriges Regering sida 1 av 15 1 Sveriges Regering sida 1 av 15 EU-minister Birgitta Ohlsson Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com som bekräftelse på av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-31. Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land. samarbetsområdet (EES) med stöd av EG-fördraget

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-31. Ersättning för kostnader för vård i annat EES-land. samarbetsområdet (EES) med stöd av EG-fördraget 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-31 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Ersättning för kostnader för vård

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Svar utifrån er skrivelse klagomål CHAP (2011) 01549 mot Konungariket Sverige. Ref. Ares(2011)1055643-05/10/2011, SANCO A2/GH/kva(2011)1073255.

Svar utifrån er skrivelse klagomål CHAP (2011) 01549 mot Konungariket Sverige. Ref. Ares(2011)1055643-05/10/2011, SANCO A2/GH/kva(2011)1073255. EUROPEISKA KOMMISSIONEN sida 1 av 10 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor Demetris Vryonides Enhetschef Bryssel För kännedom Pierre Schellekens

Läs mer

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sidan 1 av 24

Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sidan 1 av 24 1 Förvaltningsrätten i Härnösand(FIH) sidan 1 av 24 Box 314 871 27 Härnösand forvaltningsratteniharnosand@dom.se telefon 0611-34 98 00 2011-04-24 Denna skrivelse/begäran om inhibition av beslut från Försäkringskassan

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Försäkringskassan grumlar rättskälla sid 1 av 16

Försäkringskassan grumlar rättskälla sid 1 av 16 Försäkringskassan grumlar rättskälla sid 1 av 16 Rapport april 2010 angående hur EU-rätten undanhålles svenska medborgare. 1. Försäkringskassan motverkar prejudicerande domar vid gränsöverskridande vård

Läs mer

Till Landstinget Dalarna(LD) och Landstinget Västernorrland(LV) sid 1 av 7

Till Landstinget Dalarna(LD) och Landstinget Västernorrland(LV) sid 1 av 7 Till Landstinget Dalarna(LD) och Landstinget Västernorrland(LV) sid 1 av 7 Tillskrivna berörda i LD Biträdande landstingsdirektör Sven Nilsson sven.nilsson@ltdalarna.se landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Läs mer

DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle. MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall

DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle. MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall KLAGAND- "a ":,I DOM 2009-04-28 Meddelad i Gävle Mål nr Rotel 4 Sida 1 (6).--- - MOTPART Försäluingskassan Processjuridiska enhetedsundsval1 85 1 93 Sundsvall u OVERKLAGAT BESLUT Beslut av Försaknngskassan

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Ang. målen 7207-13 och 7212-13, samordnade och begärd muntlig förhandling.

Ang. målen 7207-13 och 7212-13, samordnade och begärd muntlig förhandling. 1 Förvaltningsrätten i Stockholm forvaltningsrattenistockholm@dom.se Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad med vändande e- post till voulf56@gmail.com i de

Läs mer

Forum för EU-debatt m.fl. info@forumeudebatt.se 2013-07-09

Forum för EU-debatt m.fl. info@forumeudebatt.se 2013-07-09 Från: Ulf Bittner [mailto:voulf56@gmail.com] Skickat: den 9 juli 2013 08:45 Till: 'info@forumeudebatt.se'; 'michael.sohlman@forumeudebatt.se'; 'lennart.berg@forumeudebatt.se'; 'eva.nisser@forumeudebatt.se';

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

Till alla berörda och tillskrivna inom Sveriges Regering och Sveriges riksdag

Till alla berörda och tillskrivna inom Sveriges Regering och Sveriges riksdag Sveriges Regering Alla ministrar Sveriges Riksdag Alla riksdagsledamöter Socialdepartementet Maria Nilsson EU-kommissionen, Stockholmskontoret Pierre Schellekens Ana Minda Kopia för kännedom och åtgärd

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige EUROPEISKA KOMMISSIONEN sidan 1 av 8 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor Demetris Vryonides Enhetschef Bryssel Denna skrivelse skall

Läs mer

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige

Till EU-kommissionen i pågående granskningsärende EU Pilot 932/2010/MARK mot Sverige EUROPEISKA KOMMISSIONEN sidan 1 av 5 GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktorat A - Allmänna frågor A2 - Rättsliga frågor Demetris Vryonides Enhetschef Bryssel Denna skrivelse skall

Läs mer

1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning

1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning 1. Osant intygande/falsk intygande som underlag för avslag i handläggning Utifrån bevis som nu delgivits er konstateras att handläggning således icke värnar om rättssäker handläggning/rättstillämpning

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Avtalet mellan EG och Danmark om

Läs mer

Justitiekanslern(JK) sida 1 av 28 Birger Jarls Torg 12 Box 2308 103 17 Stockholm registrator@jk.se

Justitiekanslern(JK) sida 1 av 28 Birger Jarls Torg 12 Box 2308 103 17 Stockholm registrator@jk.se Justitiekanslern(JK) sida 1 av 28 Birger Jarls Torg 12 Box 2308 103 17 Stockholm registrator@jk.se Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras av registrator, begär dnr med vändande e-post till voulf56@gmail.com

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Gränsöverskridande vård handläggning inom Försäkringskassan, har över tid, skett i strid gentemot gällande direktverkande EU-rättspraxis.

Gränsöverskridande vård handläggning inom Försäkringskassan, har över tid, skett i strid gentemot gällande direktverkande EU-rättspraxis. 1 Sveriges Regering sida 1 av 10 Socialminister Göran Hägglund Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson registrator@adm.ministry.se registrator@social.ministry.se Stockholm Kopia för kännedom EU-kommissionen

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet.

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet. R-2010/1025 Stockholm den 11 oktober 2010 Till Näringsdepartementet N2010/4944/MK Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 juli 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Utländsk

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

Remiss: Kommissionens förslag till direktiv om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vård S2008/6067/HS

Remiss: Kommissionens förslag till direktiv om patientens rättigheter vid gränsöverskridande vård S2008/6067/HS 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Juridik och Upphandling Handläggare: Jan Vikenhem Landstingsstyrelsen Remiss: Kommissionens förslag till direktiv om patientens rättigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (9) meddelat i Stockholm den 20 februari 2017 KLAGANDE 1. Försäkringskassan 103 51 Stockholm 2. Blekinge läns landsting Ombud: Regionjurist Bengt Guldager Koncernkontoret

Läs mer

11. Ytterligare bevis för hur Försäkringskassan generellt och systematiskt EU-olagligt avslår gränsöverskridande vård.

11. Ytterligare bevis för hur Försäkringskassan generellt och systematiskt EU-olagligt avslår gränsöverskridande vård. 11. Ytterligare bevis för hur Försäkringskassan generellt och systematiskt EU-olagligt avslår gränsöverskridande vård. Försäkringskassan frågar generellt och systematiskt, vid handläggning/prövning av

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS föredraget den 19 februari 2004 1 1. Gulds renhet har traditionellt mätts i karat, varvid rent guld är 24 karat. Numera mäts den ofta i tusendelar.

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

DOM. KLAGANDE Försäkringskassan 105 11 Stockholm. MOTPART Britt Gisselberg, 590913-1087

DOM. KLAGANDE Försäkringskassan 105 11 Stockholm. MOTPART Britt Gisselberg, 590913-1087 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Försäkringskassan 105 11 Stockholm MOTPART Britt Gisselberg, 590913-1087 Ombud: Advokat Thomas Johanson Legare Advokatbyrå

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

Landstinget Västernorrland sida 1 av 18

Landstinget Västernorrland sida 1 av 18 Landstinget Västernorrland sida 1 av 18 Örnsköldsviks sjukhus Tf sjukhusdirektör Monika Johansson monika.johansson@lvn.se Örnsköldsvik Denna skrivelse skall i laga ordning diarieföras, dnr emotses med

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EU-kommissionen sida 1 av 33. comm-rep-se@ec.europa.eu. Inledning

EU-kommissionen sida 1 av 33. comm-rep-se@ec.europa.eu. Inledning 1 EU-kommissionen sida 1 av 33 comm-rep-se@ec.europa.eu Inledning Angående frågor om Sveriges motstridiga bedömningar av EU-domstolens beslut, detta i samband med nekande av ersättning för EU-rättigheten

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

DO sidan 1 av 23. Agneta Broberg. agneta.broberg@do.se. Cecilia Landolf Hjort(CLH), chefsjurist. cecilia.landolf-hjort@do.se. do@do.

DO sidan 1 av 23. Agneta Broberg. agneta.broberg@do.se. Cecilia Landolf Hjort(CLH), chefsjurist. cecilia.landolf-hjort@do.se. do@do. DO sidan 1 av 23 Agneta Broberg agneta.broberg@do.se Cecilia Landolf Hjort(CLH), chefsjurist cecilia.landolf-hjort@do.se do@do.se Direktnummer 08-120 20 770 Tel växel 08-120 20 700 Denna skrivelse skall

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1831/2008, ingiven av Mustafa Irkan, brittisk medborgare, om indirekt diskriminering

Läs mer

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-03-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8877-13 1 KLAGANDE A, sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Ombud och offentligt biträde genom substitution: Adress som

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0570 Landstingsstyrelsen Yttrande över remiss - Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Läs mer

DO sida 1 av 5. Ang. kommunicering från DO ärende RÅD 2012/28 av 2012-01-04 från er anställde George Svéd(GS), tf chef administrativa enheten

DO sida 1 av 5. Ang. kommunicering från DO ärende RÅD 2012/28 av 2012-01-04 från er anställde George Svéd(GS), tf chef administrativa enheten DO sida 1 av 5 Agneta Broberg Box 3686 103 59 Stockholm do@do.se Denna skrivelse skall I laga ordning diarieföras av registrator, dnr begäres med vändande e- post till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Kopia för kännedom och åtgärd FK Huvudkontor Dan Eliasson gd Eva Nordqvist chefsjurist. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Kopia Ulla Simmons

Kopia för kännedom och åtgärd FK Huvudkontor Dan Eliasson gd Eva Nordqvist chefsjurist. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Kopia Ulla Simmons Försäkringskassan sidan 1 av 5 Platschef Tord Ekman Enhetschef Susanne Storm Specialist Internationellvård Louise Lindholm Handläggare Glenn Johansson Övrig personal på Internationell vård för kännedom

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n M I G 2 0 1 3 : 8 Målnummer: UM8090-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-06-14 Rubrik: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar

Läs mer

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS

KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS KLAGOMÅL 1 TILL EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION NÄR GEMENSKAPSRÄTTEN INTE FÖLJS 1. Klagandens namn (efternamn och förnamn): 2. Eventuellt företrädd av: 3. Nationalitet: 4. Adress eller säte 2 : 5.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 30.1.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 1045/2007, ingiven av Foteini Dermitsaki (grekisk medborgare), och undertecknad av

Läs mer

sida 1 av 7 Landstinget Dalarna Biträdande landstingsdirektör Sven Nilsson

sida 1 av 7 Landstinget Dalarna Biträdande landstingsdirektör Sven Nilsson Landstinget Dalarna sida 1 av 7 Biträdande landstingsdirektör Sven Nilsson sven.nilsson@ltdalarna.se landstinget.dalarna@ltdalarna.se Chefsjurist Kerstin Cederberg kerstin.cederberg@ltdalarna.se Kopia

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson

Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation Ingemar Hamskär 114 94 Stockholm Datum Vår referens Ersätter 2010-09-30 Elisabet Ohlsson Ert meddelande 2010-07-16 0059 Ert nummer Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

EU-kommissionen Pierre Schellekens Ana Minda

EU-kommissionen Pierre Schellekens Ana Minda Försäkringskassan Dan Eliasson Eva Nordqvist Jonas Krantz Christer Berg m.fl. anställda inom handläggningen av internationell vård För kännedom och åtgärd Minister Göran Hägglund Minister Ulf Kristersson

Läs mer

Patientrörlighet i EU förslag till ny lagstiftning

Patientrörlighet i EU förslag till ny lagstiftning Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU23 Patientrörlighet i EU förslag till ny lagstiftning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:150 Patientrörlighet i EU förslag till

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 7

Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 7 1 Högsta förvaltningsdomstolen(hfd) sida 1 av 7 hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se Denna inlaga skall av registrator i laga ordning registreras, begär med vändande e-post till voulf56@gmail.com bekräftelse

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2010) "Ny dom av EU-domstolen: återigen dags att ändra SINK och A-SINK?"

Läs mer

Rätten till årskort för jakt m.m.

Rätten till årskort för jakt m.m. UTREDNING SOLVIT Dnr 313-0184-2007 Dnr 313-0214-2007 För kännedom Chefen, UD-EIM G Grén, UD-EIM B Örnstedt, Jo Finansdepartementet Statens Jordbruksverk DO E Gustavsson, Naturresurs- och rennäringsenheten,

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 5.9.2016 MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN Ärende: Motiverat yttrande från Maltas parlamentet om förslaget

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Försäkringskassan sid 1av 9. Kommunicerar utifrån skrivelsen från Försäkringskassan av datum , till Berit Nygren(B N).

Försäkringskassan sid 1av 9. Kommunicerar utifrån skrivelsen från Försäkringskassan av datum , till Berit Nygren(B N). 1 Försäkringskassan sid 1av 9 Visby Internationell vård Katarina Armstrand katarina.armstrand@forsakringskassan.se Kommunicerar utifrån skrivelsen från Försäkringskassan av datum 2012-12-10, till Berit

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar

Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar 2013-02-20 Rättspraxis: Vägledande rättsfall om anmälningsdirektivet från EU-domstolen och svenska domstolar Genom åren har EU:s domstol i sina avgöranden förtydligat hur anmälningsdirektivet (98/34/EG)

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * DOM AV DEN 8.7.1999 MÅL C-178/98 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * I mål C-178/98, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Götz zur Hausen och Olivier

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:32

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:32 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2009:32 Målnummer: UM6893-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-12-18 Rubrik: Lagrum: Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen kan göras gällande

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66)

Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Högsta domstolen NJA 2009 s. 667 (NJA 2009:66) Målnummer: Ö1473-06 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-10-30 Rubrik: Fråga om Miljööverdomstolen varit skyldig att inhämta förhandsavgörande från

Läs mer

Sida 1 av 7 VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt. DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen) den 7 september 2006

Läs mer