Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren"

Transkript

1 Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården om bl.a. följande; Efter åratal av kritik, framförallt här i Sjukhusläkaren, ändrar Försäkringskassan sina riktlinjer när det gäller ersättning för vård i andra EU-länder. Det nya patientrörlighetsdirektivet, Elchinov-domen och indikationer från Socialdepartementet om vad regeringen kommer att föreslå, då patientrörlighetsdirektivet ska inarbetas i svensk lag, har fått Försäkringskassan att under galgen inse att riktlinjerna måste omvärderas. Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Sverige har att tillämpa fullt ut EU-rättspraxis sedan 1995(EU-inträdet) och har inga undantag. Elchinov domen är, en mer eller mindre, sammanfattning av tidigare EU-rättspraxis och således faller det argumentet för Försäkringskassan. Patientrörlighetsdirektivet är en sammanfattning, mer eller mindre, av EU-domstolens domar(eu-rättspraxis) och således har denna EU-rättspraxis existerat övertid. EU-rätten står över svensk lag och således har EU-domar/EU-rättspraxis generellt gällt i Sverige sedan 1995 och skyldigheten att tillämpa denna EU-rättspraxis har förelegat Försäkringskassan sedan 1995 och dessutom fullt ut. Vart tog den kritiskt granskande journalisten Christer Bark vägen i denna artikel i sjukhusläkaren? Kontrollerade journalisten Christer Bark upp vad som är gällandes och objektivt delgav läsarna fakta? 1. Bevis ur prop. 1993/94:114, sidan 32, 4:e stycket, citat; Av detta framgår i sin tur att svenska domstolar och myndigheter är skyldiga att tillämpa EG-rättsliga normer. De är sålunda skyldiga t.ex. att omedelbart utan mellankommande nationell rättsbildning tillämpa gemenskapsfördragen och av rådet utfärdade rättsakter i den mån dessa är direkt tillämpliga eller har direkt effekt samt att i fall av normkonflikt mellan en inhemsk rättsregel och en EGrättslig regel tillämpa den EG-rättsliga före den inhemska. 2. EU-kommissionens tolkningsmeddelande 2000/C 43/03, sidan 3, citat;

2 Genom artikel 49 och följande i fördraget inrättas principen om fri rörlighet för tjänster. Principen är efter övergångsperioden direkt och villkorslöst tillämplig. Principen ger de berörda parterna rättigheter som de nationella myndigheterna(läs Försäkringskassan och Landstingen) måste respektera och tillvarata, och nationella bestämmelser som strider mot principen får inte tillämpas vare sig det är frågan om bestämmelser i lag, administrativa bestämmelser eller konkreta enskilda förvaltningsbeslut.(kommissionens tolkningsmeddelande bygger på bl.a. EU-rättspraxis) Varför skriver Christer Bark om Försäkringskassan? Om Försäkringskassan och Landstingen Citat; När undertecknad läste denna artikel härom kvällen kunde detta icke få vara utan kritisk kommentar utifrån fakta som icke är vinklade men utifrån EU-rätten, bl.a. detta framgår av kommentaren; Således konstateras att inom Sverige dels inom Försäkringskassan och dels inom landsting har underlåtits EU-rätten till fri rörlighet i samband med gränsöverskridande vård. Är det dags att herr Bark skriver om hur det gått till inom landstingen när dessa underlåtit EU-rätten? Christer Bark är mycket välkommen att ta del av hur bl.a. Landstinget Västernorrland underlåtit EU-rätten till fri rörlighet/gränsöverskridande vård remiss till annat EU-land, vid flera tillfällen som går att föra i bevis! Landstingen lyder under samma förpliktelser som Försäkringskassan vilket framgår klart och mycket tydligt av EU-rättspraxis som delgivits denna dag! Slutligen kan delges läsarna att Patientrörlighetsdirektivet är mer eller mindre ett förtydligande utifrån tidigare EU-rättspraxis och således är att konstatera att de EU-rättigheter som förtydligas genom direktivet har gällt sedan Sverige blev medlemsland anno 1995, dvs. skyldigheten att tillämpa EU-rättspraxis fullt ut vid gränsöverskridande vård inom EU/EES, vare sig det är Försäkringskassan eller landsting som är betalare! Dessutom skall tilläggas, vilket är synnerligen av stor vikt, att om en patient som åberopar bättre vård eller snabbare vård(utifrån svensk lag, Hälso- och sjukvårds lag) inom EU/EES så är hela vårdmarknaden inom EU/EES öppen, patientmakt kallas det! Landstingen generellt remitterar till andra landsting, men de glömmer då bort upplysningsplikten om att upplysa om att hela vårdmarknaden då är öppen inom EU/EES för patienten Slut citat. Redan 1996 skrevs följande, citat; Myndigheternas roll Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättsäkerhet. Efter att under ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa

3 mig bakom detta påstående. Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende. Myndigheterna är redskap inte maktapparater. De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner m.m. Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan de ska utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut. Enligt grundlagen opartiska och sakliga ska inte heller agera som part i vetenskapliga kontroverser. Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och part i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans. Slut citat. En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545, Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning, som ovan har citerats. Var det därför som Christer Bark skrev en vinklad icke objektiv artikel? Granskade Christer Bark kritiskt och delges objektivt fakta? EU-rättspraxis ger vid handen, citat; KOMMISSIONEN MOT ITALIEN DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 13 december 2007 * I mål C-465/05, angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 226 EG, som väckts den 23 december 2005, 18 Domstolen har även fastställt att nationella åtgärder som inskränker utövandet av de grundläggande friheter som garanteras av fördraget kan vara berättigade endast om de uppfyller fyra förutsättningar. De skall tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, de skall motiveras av tvingande hänsyn av allmänintresse, de skall vara ägnade att säkerställa förverkligandet av det mål som eftersträvas genom dem och de skall inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål (se dom av den 4 juli 2000 i mål C-424/97, Haim, REG 2000, s. I-5123, punkt 57 och där angiven rättspraxis, samt domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Grekland, punkt 49). 65 Vad avser Republiken Italiens argument att det skulle finnas en förvaltningspraxis enligt vilken de behöriga myndigheterna, när de skall fatta beslut om tillståndsansökningar, beaktar de krav som ställs i ursprungsmedlemsstaten, skall det erinras om att inga bevis om förekomsten av en sådan praxis har frambringats. Det framgår under alla omständigheter av fast rättspraxis att enbart förvaltningspraxis, som kan ändras av myndigheten(läs HFD) efter eget gottfinnande och som inte

4 offentliggörs i tillräcklig utsträckning, inte kan anses utgöra ett giltigt genomförande av de skyldigheter som medlemsstaterna har enligt fördraget (se, bland annat, domen i det ovan nämnda målet kommissionen mot Nederländerna, punkt 19). 122 Det framgår av fast rättspraxis att artikel 49 EG utgör hinder för att tillämpa nationell lagstiftning som medför att det blir svårare att tillhandahålla tjänster medlemsstater emellan än att tillhandahålla tjänster enbart internt inom en medlemsstat(se dom av den 18 juli 2007 i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien, punkt 70). KOMMISSIONEN MOT NEDERLÄNDERNA DOMSTOLENS DOM (första avdelningen) den 7 oktober 2004 * I mål C-189/03, 19 Den nederländska regeringen har gjort gällande att de skyldigheter som uppställs i ursprungsmedlemsstaten beaktas i administrativ praxis inom ramen för artikel 2.2 i 1997 års lag. Domstolen finner dock att den nederländska regeringen inte på ett tillräckligt klart sätt lyckats styrka att en sådan praxis verkligen föreligger. Det är i vart fall fast rättspraxis att enbart administrativ praxis, som till sin art är sådan att den fritt kan ändras av myndigheten(läs Försäkringskassan och Landstingen, sjukhusläkarna är de som kan remittera för vård utomlands inom EU/EES) och som inte offentliggörs i tillräcklig utsträckning, inte kan anses utgöra ett giltigt genomförande av de skyldigheter som följer av EGfördraget (se bland annat dom av den 9 mars 2000 i mål C-358/98, kommissionen mot Italien, REG 2000, s. I-1255, punkt 17). Skriver sjukhusläkaren, Christer Bark, i artikeln utifrån kritisk granskning och objektivt? EU-rättspraxis mål C-224/97 Ciola, Domstolens dom (andra avdelningen) den 29 april Ciola, citat; 26 Det skall vidare erinras om att eftersom bestämmelserna i EG-fördraget är direkt tillämpliga inom rättsordningen i varje medlemsstat och gemenskapsrätten har företräde framför nationell rätt, ger dessa bestämmelser upphov till rättigheter för de berörda personerna som de nationella myndigheterna(läs Försäkringskassan och Landstingen, sjukhusläkarna bl.a.) måste iaktta och skydda och att varje däremot stridande bestämmelse i nationell rätt saknar tillämplighet (se dom av den 4 april 1974 i mål 167/73, kommissionen mot Frankrike, REG 1974, s. 359, punkt 35; svensk specialutgåva, volym 2, s. 257). 27 Eftersom de tvingande bestämmelserna i artikel 59 i fördraget är direkt och villkorslöst tillämpliga från och med övergångsperiodens utgång (se dom av den 17 december 1981 i mål 279/80, Webb, REG 1981, s. 3305, punkt 13; svensk specialutgåva, volym 6, s. 265), innebär denna bestämmelse att ingen rättsakt i nationell rätt som strider mot nämnda artikel får tillämpas. Slut citat. Är artikeln Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården, av Christer Bark, objektiv och kritiskt granskande och dessutom delger artikeln vad som är gällandes utifrån EU-rättspraxis?

5 Varför skriver Christer Bark som han gör, är detta journalistik av högre skolan? Christer Bark är journalist och chefredaktör för den tryckta utgåvan av Sjukhusläkaren, delger denne uppfattningar och godtycke som icke är kontrollerade mot fakta? Utifrån vad som delgivits i denna artikel torde det bli aktuellt med kritisk granskning av vad som publiceras inom sjukhusläkaren.se och av Christer Bark, det borde bli resultatet av vad som nu framkommit, dvs. av kvalificerade journalister som är objektiva och kontrollerar fakta! Uppenbart är att artikeln i Sjukhusläkaren.se icke är objektiv och dessutom undanhålls för läsarna objektiv kritisk fakta granskning och man kan uppleva att det är vinklat för att skydda myndigheten Försäkringskassan och Landstingen, det går icke att ställa utom all rimlig tvivel! Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

~ 1 ~ Kammarrättens målnummer 8029-11. Förvaltningsrättens i Karlstads dom av 2011-09-27 målnummer 2044-10

~ 1 ~ Kammarrättens målnummer 8029-11. Förvaltningsrättens i Karlstads dom av 2011-09-27 målnummer 2044-10 ~ 1 ~ Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 Göteborg Överklagan av Förvaltningsrätten i Karlstads dom och begäran om prövningstillstånd. Kammarrättens målnummer 8029-11 Förvaltningsrättens i Karlstads

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext?

Stockholms universitet Juridiska institutionen. Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Stockholms universitet Juridiska institutionen Positiv särbehandling - en alternativ lagtext? Av Camilla Kjelldén Examensarbete 20 poäng i civilrätt Höstterminen 2007 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON föredraget den 16 februari 2012(1) Mål C-542/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Ålandsprotokollet och EG-rättens icke-diskrimineringsprincip

Ålandsprotokollet och EG-rättens icke-diskrimineringsprincip ÅLANDS FREDSINSTITUT THE ÅLAND ISLANDS PEACE INSTITUTE RAPPORT FRÅN ÅLANDS FREDSINSTITUT Report from the Åland Islands Peace Institute Ålandsprotokollet och EG-rättens icke-diskrimineringsprincip Anna-Lena

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:178

Regeringens proposition 2011/12:178 Regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare Prop. 2011/12:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 69/14 Mål nr A 40/12 och A 100/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 69/14 Mål nr A 40/12 och A 100/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 69/14 Mål nr A 40/12 och A 100/12 Arbetsdomstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan om det är förenligt med överlåtelsedirektivet att, under vissa

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18

Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 MISSIV 1(2) 2015-04-30 RJL 2015/784 Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för Folkhälsa och sjukvård Yttrande över kompletterande svar rörande Patientrörlighet inom EES Ds2015:18 Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07 Föredragande: Wahren Uppslagsord: Mervärdesskatt reglerna om vinstmarginalbeskattning var inte tillämpliga

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av

Några uppgifter från handboken som vi kanske kan ha nytta av Tidigare kunde vi ha viss hjälp av att de flesta som hade uppehållsrätt skulle registrera sig på Migrationsverket, men när detta togs bort 1 maj 2014, så ökar kravet på oss att kunna avgöra om en person

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Bildarkivet.se Artikelnr: S2013.011 Förord Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:217

Regeringens proposition 2013/14:217 Regeringens proposition 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer