Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL LS (20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl , Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö Suzanne Frank (M), ordf. Lena Karlsson (C), första vice ordf. Anna Fransson (S), andra vice ordf. Göran Giselsson (M) Pernilla Sjöberg (M) Ingemar Swalander (M) Kjell Gustafsson (C) Eva Johnsson (KD) Yngve Filipsson (FP) Peter Freij (S) Ola Gustafsson (S), ersättare för Monica Haider (S) RosMarie J. Neckö (S) Ragnar Lindberg (S) Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Jessica Lyckvall (M), Thomas Haraldsson (C), Ricardo Salsamendi (S), Kent Alriksson (M), Annelill Davidsson (C), Olle Sandahl (KD), Charlotte Branting (FP) Stefan Alrik, Bertil Axelsson, Kjell Grahn, Annika Hallqvist, Marianne Hammarström, Katarina Hedin (delvis), Göran Hernell (delvis) Kajsa-Mia Holgers (delvis), Annika Hull Laine (delvis), Gunilla Johansson (delvis), Annika Kahlmeter (delvis), Jeanette Kjellberg (delvis), Börje Lindqvist, Lennart Månsson, Per-Henrik Nilsson, Stefan Söderberg, Jörgen Tagesson (delvis), Styrbjörn Östberg, Marianne Hammarström

2 2(20) 30 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 8 mars Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes med tillägg av informationsärende 25: Fredagsincident. 32 Landstingsdirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Lanstingsdirektören rapporterade om Tillgängligheten utifrån Kömiljarden Besök 81,84 % inom 60 dagar - Behandling operation 71,74 % inom 60 dagar samt Vård- och behandlingsgarantin - Besök 96,2 % inom 90 dagar - Behandling operation 89 % inom 90 dagar. Ekonomiska resultatet efter januari 2011 Vinterkräksjukan och hur verksamheten löst situationen. 33 Årsredovisning 2010 Dnr LTK/ att för sin del godkänna Årsredovisning 2010 att överlämna denna till landstingsfullmäktige samt till revisorerna. Utifrån ledning och styrning, regional utveckling, God vård, prioriterade områden, personal och ekonomi redovisas verksamhetsåret Det övergripande målet för Landstinget Kronoberg är att vara ett kvalitetsstyrt landsting.

3 3(20) Under året har fokus legat på att planera, genomföra och följa upp verksamheten i syfte att säkerställa att Landstinget Kronobergs hälso- och sjukvård lever upp till kvalitetskraven för God vård; kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, tillgänglig, patientfokuserad, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård. Det pågår ett kontinuerligt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i syfte att förbättra vården för patienterna. Olika aktiviteter genomförs i linje med den nationella patientsäkerhetssatsningen, som syftar till att minska skador i vården. Tillgänglighetsarbetet i landstinget har bedrivits utifrån Handlingsplan för vårdoch behandlingsgaranti. Landstinget Kronoberg uppfyllde kraven för den nationella vård- och behandlingsgarantin och fick del av den s.k. kömiljarden, 36 mkr. Från den 1 juli 2010 är överenskommelsen om vård- och behandlingsgarantin en del av hälso- och sjukvårdslagen. Ett stort förändringsarbete har gjorts inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilket resulterat i avsevärt kortare köer. Under 2010 har Landstinget Kronoberg medverkat i det nationella projektet Hållbar jämställdhet (Sveriges Kommuner och Landsting). Syftet med projektet är att stödja en kvalitet i verksamheten som svarar mot båda könens villkor och behov. Ett område som haft stort fokus under året är landstingets hälso- och sjukdomsförebyggande arbete med särskild uppmärksamhet på bland annat övervikt och fetma samt barn och ungdomars psykiska hälsa. Under året har beslut tagits om en förändrad ersättningsmodell inom Vårdval Kronoberg, som väger in vårdtyngd och socioekonomiska faktorer i kapiteringsersättningen. Denna införs den 1 maj Antalet anställda ligger på samma nivå jämfört med föregående år. En plan för framtida rekryteringsbehov till följd av pensioner har tagits fram liksom en långsiktig läkarförsörjningsplan. Sjukfrånvaron i förhållande till arbetad tid fortsätter att minska och har sjunkit under perioden från 4,5 procent till 3,9 procent av den totala arbetstiden. Sjukfrånvaron sjunker för såväl kvinnor som män. Det finansiella resultatet för Landstinget Kronoberg slutar 2010 på +139 mkr vilket är 19 mkr bättre än 2009 års resultat. Resultatförbättringen förklaras framförallt av ökade skatteintäkter och det tillfälliga konjunkturstödet. Enligt balanskravets regler ska resultatet justeras för realisationsvinster, ej realiserade förluster i värdepapper och särskilda omstruktureringskostnader. Efter dessa justeringar uppgår resultatet enligt balanskravet till +100 mkr vilket är 23 mkr bättre än föregående års justerade resultat på +77 mkr. Det totala beloppet att återställa uppgår nu till 41 mkr. Det budgeterade resultatet på 70 mkr har uppnåtts för såväl det justerade som det redovisade resultatet.

4 4(20) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att för sin del godkänna Årsredovisning 2010 och att överlämna denna till landstingsfullmäktige samt revisorerna. Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist, chefläkare Styrbjörn Östberg, HR-direktör Jeanette Kjellberg och ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Yttrande Anna Fransson, Lennart Värmby, Jessica Lyckvall, Ola Gustafsson, Peter Freij, Yngve Filipsson, Eva Johnsson, Michael Öberg, Ingemar Swalander och RosMarie Jönsson Neckö yttrade sig. 34 Tilläggsbudget investeringar 2011 Dnr LTK/ att godkänna föreliggande förslag till Tilläggsbudget år 2011 för investeringar i utrustning/inventarier, ,4 tkr samt för investeringar i fastigheter, ,9 tkr totalt , 3 tkr. Landstingsdirektören lämnar förslag till tilläggsbudget för utrustnings/inventarieoch fastighetsinvesteringar år Återstående anslag för år 2010 för investeringar i utrustning/inventarier, ,4 tkr, samt för investeringar i fastigheter, ,9 tkr, föreslås överföras som tilläggsbudget år godkänna föreliggande förslag till Tilläggsbudget år 2011 för investeringar i utrustning/inventarier, ,4 tkr samt för investeringar i fastigheter, ,9 tkr totalt , 3 tkr. 35 Tilläggsbudget drift 2011 Dnr LTK/ att godkänna föreliggande förslag till Tilläggsbudget - drift för år 2011 om ,0 tkr samt för periodiserade projektbudgetar om 4 085,4 tkr, totalt ,4 tkr.

5 5(20) Bedömning av tilläggsbudget för år 2011 har skett utifrån regelverket i Övergripande ekonomistyrningsprinciper. Utgångspunken har varit genomförd analys av överskott/ underskott i förhållande till driftbudget år 2010 för respektive centrum samt dialogen mellan landstingsdirektören och respektive centrumchef. godkänna föreliggande förslag till Tilläggsbudget - drift för år 2011 om ,0 tkr samt för periodiserade projektbudgetar om 4 085,4 tkr, totalt ,4 tkr. Yttrande Anna Fransson yttrade sig. 36 Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län Dnr LTK/ att Landstinget Kronoberg deltar i framtagandet av en länsgemensam folkhälsopolicy att folkhälsoutskottet deltar i det fortsatta arbetet att även tandhälsan beaktas i policyn. En styrgrupp med företrädare för länets kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regionförbundet Södra Småland och Landstinget Kronoberg har under 2010 samverkat runt möjligheterna att formulera en folkhälsopolicy för länet som anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Kronobergs län. Under året har en kartläggning genomförts av de olika samverkansparternas insatser inom folkhälsoområdet. Kartläggningen har visat att parterna anser att en länsgemensam folkhälsopolicy ger tyngd åt folkhälsoarbetet i länet. Styrgruppen har tagit fram ett förslag till projekt- och tidplan för arbetet med en länsgemensam folkhälsopolicy och önskar ett ställningstagande från alla samverkansparter till det fortsatta arbetet med en länsgemensam folkhälsopolicy enligt det lagda förslaget till plan. uppdra till folkhälsoutskottet att ta ställning till det fortsatta arbetet med en länsgemensam folkhälsopolicy enligt förslag.

6 6(20) Ledamöternas egna förslag Ragnar Lindberg föreslog med instämmande av Eva Johnsson, Michael Öberg, Göran Giselsson, Yngve Filipsson, Lennart Värmby, Ingemar Swalander och Anna Fransson att Landstinget Kronoberg deltar i framtagandet av en länsgemensam folkhälsopolicy att folkhälsoutskottet deltar i det fortsatta arbetet. Göran Giselsson föreslog med instämmande av Eva Johnsson tillägg att även tandhälsan beaktas i policyn. sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag 2. Ragnar Lindberg med fleras förslag med tillägg av Göran Giselsson med fleras att-sats. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen avslå arbetsutskottets förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifalla Ragnar Lindberg med fleras förslag med tillägg av Göran Giselsson med fleras att-sats. 37 Svar på revisionsskrivelse samt PM Kompetensförsörjning för läkare Dnr LTK/ att ställa sig bakom och godkänna svaret till revisorerna. Landstinget revisorer har i revisionsskrivelse, daterad framfört synpunkter kring den långsiktiga försörjningen av läkare. En viktig faktor revisionen påvisar är behovet av en mer verksamhetsnära och löpande analys av de framtida behoven av läkare dels som ett resultat av en ny organisation men också utifrån framtida förväntade uppdrag hos respektive verksamhet/centrum. Landstingets centrala personalavdelning har i skrivelse, daterad , ställd till landstingets revisorer besvarat revisionsrapporten. ställa sig bakom och godkänna svaret till revisorerna.

7 7(20) Föredragande HR-direktör Jeanette Kjellberg föredrog ärendet. Yttrande Göran Giselsson, Yngve Filipsson, Anna Fransson, Ingemar Swalander, Eva Johnsson och Michael Öberg yttrade sig. 38 Muntlig information Handlingsplan för minskad antibiotikaanvändning/stramagruppens uppdrag att notera informationen till protokollet. Verksamhetschef Katarina Hedin, FoU Kronoberg, informerade om Stramaarbetet som är en del i patientsäkerhetssatsningen 2011 och med uppdrag att minska antibiotikaanvändningen i länet. Katarina Hedin redogjorde för grundkraven, stramagruppens sammansättning och det lokala uppdraget. Målet är enligt Katarina Hedin att förskrivningen minskar till 250 recept per tusen innevånare år notera informationen till protokollet. Yttrande Michael Öberg och Göran Giselsson yttrade sig. 39 Nationell informationskampanj om stroke Dnr LK/ att delta i den nationella kampanjen om stroke att notera att medel finns avsatt i budget 2011 för kampanjen samt att kostnaderna för 2012 och 2013 inarbetas i ordinarie budget. Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslöt vid sammanträde den 12 november 2010 att rekommendera landstingen att genomföra en nationellt samordnad kampanj om stroke.

8 8(20) Svensk strokesjukvård har utvecklats med allt bättre behandlingar. En av förutsättningarna för att ytterligare förbättrade resultat är att öka kunskapen hos allmänheten om akuta symptom på stroke och om vikten av att söka vård i tid. En informationskampanj till allmänheten om stroke ska öka kunskapen om varningssymtomen och bidra till att fler söker akut vård i tid för stroke och TIA. För att ge god effekt behöver informationsinsatserna vara utspridda i tid. En treårig informationskampanj till allmänheten förväntas bidra till att fler personer med stroke eller symtom på stroke kan få behandling och därmed bättre chanser att överleva och med bättre livskvalitet. Kostnaderna för en nationell rikstäckande kampanj avser kostnader för reklambyrå-, media samt projektledare och uppgår till ca 50 miljoner kronor för en treårsperiod. Landstinget Kronobergs del av kostnaderna uppgår till totalt kr. delta i den nationella kampanjen om stroke, att notera att medel finns avsatt i budget 2011 för kampanjen samt att kostnaderna för 2012 och 2013 inarbetas i ordinarie budget. Föredragande Chefläkare Styrbjörn Östberg föredrog ärendet. 40 Svar på ansökan om bidrag till transportabel hörslinga Dnr LTK/ att tillstyrka ansökan om bidrag till transportabel hörslinga med kronor under förutsättning att bidrag också ges från landstingen i Kalmar och Blekinge. Föreningen Sveriges Dövblinda öst (FSDB öst) ansöker om bidrag till en egen transportabel hörslinga. FSDB öst är en av 12 regionala föreningar som arbetar för personer med dövblindhet i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Ansökan avser en delfinansiering där man ansöker om kronor från respektive landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. tillstyrka ansökan om bidrag till transportabel hörslinga med kronor under förutsättning att bidrag också ges från landstingen i Kalmar och Blekinge.

9 9(20) 41 Svar på frågor angående sjukskrivningsmiljarden och rehabgarantin Dnr LTK/ att godkänna svaret till Sveriges Kommuner och Landsting. SKL har tillfrågat alla landsting om hur landstingen ser på statsbidraget för sjukskrivningsmiljarden och rehabgarantin inför Frågeställningen är om det ska inarbetas i det generella statsbidraget. godkänna svaret till Sveriges Kommuner och Landsting. Föredragande Planeringsdirektör Annika Hallquist föredrog ärendet. Yttrande Anna Fransson yttrade sig. Ajournering Landstingsstyrelsen ajournerades för lunch Transitio Undertecknande av borgensförbindelse för Steg 1 av lång finansiering Dnr LK/ att godkänna borgensförbindelse till AB Transitio omfattande proprieborgen för lång fordonsfinansiering av tåg motsvarande kronor att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören i förening teckna borgensförbindelsen. Sedan tio år tillbaka har samtliga landsting, vars hel- eller delägda trafikhuvudmän som är aktieägare i Transitio, undertecknat en borgensutfästelse, vilket betyder att samtliga landsting gentemot aktieägarna i Transitio förbundit sig att ingå separata borgensutfästelser enligt vilka landstingen åtagit sig att solidariskt svara för Transitios samtliga ekonomiska förpliktelser avseende spårfordonen. Borgensmännens samlade ansvar (borgenstaket) är till dags dato 8 miljarder kronor. Hittills har 7,6 miljarder ianspråktagits.

10 10(20) Upphandlingen av den långa finansieringen omfattande ca 3,2 miljarder kronor för de fordonsanskaffningar som Transitio gjort sedan slutet av 2008 är nu inne i slutskedet. Nuvarande bryggfinansiering kommer nu i två eller tre steg att ersättas av långa finansieringar. I samband med detta erfordras nya borgensförbindelser från landstingen (regionerna). Samtliga steg måste vara klara till kommande halvårsskifte och steg 1 till Det första steget är nu klart och omfattar en låne-/leaselösning med Svensk Exportkredit/SEB om 780 miljoner kronor. Avtalen undertecknades i slutet av Det är nu dags att underteckna borgensförbindelser för denna delfinansiering. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna borgensförbindelse till AB Transitio omfattande proprieborgen för lång fordonsfinansiering av tåg motsvarande kronor, att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören i förening teckna borgensförbindelsen. 43 Ansökan om statsbidrag till Regionalt cancercentrum Dnr LK/ att ställa sig bakom att Landstinget Kronoberg deltar som medsökande för utvecklingsmedel för Regionalt cancercentrum År 2010 fördelades 24 miljoner kronor (vardera 4milj) för inrättande av sex regionala cancercentrum. Regeringen beslutade den 21/ att ytterligare kr skulle betalas ut 2011 för fortsatt arbete. Syftet är att stödja utvecklingen av en strukturerad regional cancerorganisation som bidrar till ökad jämlikhet i vården. Inom RCC syd pågår arbetet med att ta fram ansökan om att få ta del av dessa medel. Ansökan skall vara beslutad och förankrad på ledningsnivå. ställa sig bakom att Landstinget Kronoberg deltar som medsökande för utvecklingsmedel för Regionalt cancercentrum 2011.

11 11(20) 44 Svar på brev från Michael Öberg angående kommunala flyktinghandläggares brev om ohållbar flyktingspsykiatri i länet Dnr LTK/ att godkänna upprättat svar och att svaret är landstingsstyrelsens eget svar till Michael Öberg. Michal Öberg (MP) har i en skrivelse till landstingsstyrelsen daterad påtalat vikten av förstärkta resurser till flyktingpsykiatrin. godkänna upprättat svar och att svaret är landstingsstyrelsens eget svar till Michael Öberg. Yttrande Michael Öberg, Göran Giselsson, Lennart Värmby och Anna Fransson yttrade sig. 45 Svar på medborgarförslag En tredje vårdcentral i Ljungby NU! Dnr LK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat. Irma Moilanen Jannesson, har i ett medborgarförslag föreslagit att politikerna ska ta sitt ansvar och starta upp en tredje vårdcentral i Ljungby. Vårdcentralen Kungshögen har en hög arbetsbelastning med för många patienter till antalet läkare där arbetsmiljön domineras av daglig och långvarig stress. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.

12 12(20) 46 Svar på remiss Socialstyrelsen Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem Dnr LTK/ att godkänna remissvaret och att svaret är styrelsens eget svar till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har givit Landstinget Kronoberg möjlighet att yttra sig över remissen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt tillhörande konsekvensutredning. Landstinget Kronoberg ser positivt på att föreskrifterna om ledningssystem och kvalitetsarbete vidareutvecklas men oroas över att kraven på att de ska täcka verksamheter förutom hälso- och sjukvård minskar tydligheten. Det är oklart om begreppen God Vård (2005:12) fortfarande skall användas i kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I konsekvensanalysen anges att de ekonomiska konsekvenserna av förslaget blir begränsade detta är dock beroende av vilken nivå processanalys och riskanalys som skall genomföras och åtminstone initialt fodras resurser för genomförande. Landstinget Kronoberg ser gärna att dessa punkter förtydligas innan föreskriften fastställs. godkänna remissvaret och att svaret är styrelsens eget svar till Socialstyrelsen. Föredragande Chefläkare Styrbjörn Östberg föredrog ärendet. Yttrande Eva Johnsson yttrade sig. 47 Svar på remiss från Socialdepartementet Guldgruvan i hälsooch sjukvården förslag till gemensam satsning Översyn av de nationella kvalitetsregistren Dnr LK/ att godkänna remissvaret och att svaret är styrelsens eget svar till regeringen.

13 13(20) Regeringskansliet har givit Landstinget Kronoberg möjlighet att yttra sig över rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning Översyn av de Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling. Landstinget Kronoberg stöder i huvudsak översynens förslag till satsning på de nationella kvalitetsregistren för att kunna utveckla kvalitet i vården. Den föreslagna satsningen är gemensam för stat, industri och sjukvårdshuvudmän. Som leverantör av patientdata måste sjukvårdshuvudmännen ha ett avgörande inflytande på hur data används och i framtida utveckling. Det är av mycket stor betydelse att uppgifter till register kan överföras från digital journal till register för att undvika dubbelarbete och öka datasäkerhet. Dubbeldokumentation ska inte förekomma. Det finns säkerhetsaspekter som bör övervägas ytterligare. godkänna remissvaret och att svaret är styrelsens eget svar till regeringen. 48 Svar på remiss från Socialdepartementet. Departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41) Dnr LK/ att godkänna yttrandet och att yttrandet är styrelsens eget svar till Socialdepartementet. Landstinget Kronoberg har beretts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41). Landstinget Kronoberg har följande synpunkter. För att få patienter under den odontologiska utbildningen behöver patientkostnaden vara lägre än hos vanliga vårdgivare, främst beroende på att behandlingstiden blir längre. Innan tandvårdsreformen juli 2008 gjordes undantag inom tandvårdsstödet så att tandvårdsersättningen från staten var oförändrad. Efter juli 2008 kan tandvårdshögskolorna inte ge utbildningspatienterna lägre pris utan att ersättningen från staten minskar. Om behandlingstiden överskrider ett år går patienten också miste om högkostnadsskyddet.

14 14(20) Ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som utförs i samband med odontologisk utbildning bör beräknas med referenspriset även om vårdgivarens pris för åtgärden är lägre. Ersättningsperioden för högkostnadsskyddet bör inte vara längre för patienter som behandlas inom ramen för en odontologisk utbildning. Landstinget Kronoberg ställer sig positiv till att förslaget är kostnadsneutralt. Det är angeläget att bestämmelserna träder i kraft så snart som möjlig. godkänna yttrandet och att yttrandet är styrelsens eget svar till Socialdepartementet. 49 Svar på remiss till Socialdepartementet. Friskare tänder till rimliga kostnader. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (Ds 2010:42). Dnr LK/ att när det gäller patienter med Sjögrens syndrom och patienter med nedsatt salivfunktion till följd av strålbehandling, motsätter vi oss utredningens förslag. Vi anser att dessa patienter ska kvarstå inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem att i övrigt godkänna yttrandet och att yttrandet är styrelsens eget svar till Socialdepartementet. Landstinget har beretts möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (Ds 2010:42). I departementspromemorian redovisar utredningen förslag till ett kompletterande stöd för patienter som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av tandvård. Bakgrund till förslaget är att målet för tandvården om en god tandhälsa och tandvård på lika villkor för hela befolkningen inte uppfylls helt genom ett generellt stöd som är lika för alla. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen att godkänna yttrandet och att yttrandet är styrelsens eget svar till Socialdepartementet.

15 15(20) Ledamöternas förslag Göran Giselsson föreslog med instämmande av Anna Fransson, Yngve Filipsson och Eva Johnsson följande ändring att när det gäller patienter med Sjögrens syndrom och patienter med nedsatt salivfunktion till följd av strålbehandling, motsätter vi oss utredningens förslag. Vi anser att dessa patienter ska kvarstå inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag 2. Göran Giselsson med fleras förslag till ändring Röstning Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifalla Göran Giselsson med fleras ändringsyrkande och i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. 50 Svar på remiss - SOU 2008:129 Helikoptern i samhällets tjänst (dnr 10/6657). Dnr LTK/ att godkänna remissvaret och att svaret är styrelsens eget svar till Sveriges Kommuner och Landsting. Landstingsdirektörerna beslöt att ge Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i uppdrag att ta fram underlag för beslut om samverkan om luftburen ambulansverksamhet mellan landsting, stat och kommunal räddningstjänst. En viktig utgångspunkt har varit den statliga utredningen SOU 2008:129 Helikoptern i samhällets tjänst (Helikopterutredningen). Landstinget har i nuläget mycket begränsat behov av helikoptertransporter. Detta bl.a. beroende på att nuvarande helikopterresurser inte är omedelbart tillgängliga. Under förutsättning att tillgängligheten förbättras kan landstingets behov eventuellt öka då det gäller neonataltransporter, rikssjukvård, direkttransport från skadeplats till högspecialiserad vård samt sekundärtransporter. Landstinget Kronoberg har i ett remissförfarande givits tillfälle att yttra sig över utredningen. godkänna remissvaret och att svaret är styrelsens eget svar till Sveriges Kommuner och Landsting.

16 16(20) 51 Kartläggning/inventering inför regionförstoring Dnr LTK/ att ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra den planerade kartläggningen/inventeringen inför kommande regionförstoring. Under 2011 krävs det ett antal ställningstagande inför en kommande regionförstoring. Enligt den tidplan som regeringens utredare har angivit så ska det finnas ett förslag till ny regionbildning december 2012, som ska gälla från och med För att förbereda frågorna krävs att det genomförs en kartläggning/inventering av hur samverkan som idag bedrivs mellan Landstinget Kronoberg och närliggande landsting och Regionförbundet södra Småland inom: sjukvårdsområdet kollektivtrafik kultur. ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra den planerade kartläggningen- /inventeringen inför kommande regionförstoring. 52 Muntlig information Avtal om regional samverkan inom E-hälsa att notera informationen till protokollet. IT-direktör Göran Hernell informerade om nästa steg inom ehälsa: den nationella IT-strategin har uppdaterats landstingen arbetar efter en gemensam handlingsplan för ehälsa invånartjänster för allmänheten, brukare och anhöriga. Göran Hernell redogjorde för de tjänster som planeras i landstinget, bland annat listning på vårdcentral och nationell tidbokstjänst, båda via Mina vårdkontakter, elektronisk överföring av medicinskt underlag till Försäkringskassan vid sjukskrivning samt att all vårdpersonal ska ha ett e- tjänstekort för säker identifiering. Göran Hernell informerade också om samverkan inom ehälsa med andra vårdgivare inom länet bland annat anslutning till landstingets datanät, gemensamt vårdinformationssystem, avtal om sammanhållen journal och avvikelsehantering.

17 17(20) notera informationen till protokollet. Yttrande Yngve Filipsson, Eva Johnsson och Anna Fransson yttrade sig. 53 Muntlig information Fredagsincident att notera informationen till protokollet. Göran Giselsson informerade om händelserna kring en utomlänspatient inom tandvården som var i behov av behandling av närmaste käkkirurg. Enligt Göran Giselsson uppstod svårigheter på grund av att tandvården har egna regler gällande utomlänsremisser. I anslutning till detta lyfte han också problemet med att få sjuktransport och det regelverk som gäller för resor utanför länet. 54 Anmälningsärenden att notera anmälningarna till protokollet. Enkät om vårdgarantin och kömiljarden. Familjefrid Kronoberg och Glimten - Årsrapport Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott Protokoll Kulturdepartementet - Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens kulturråd. Kulturdepartementet - Förordnande av ledamöter i styrelsen för Statens kulturråd.

18 18(20) Näringsdepartementet - Uppdrag avseende Ledarskap och arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar. Näringsdepartementet - Uppdrag avseende fortsatta insatser för kunskaps- och kompetensutveckling inom kulturella och kreativa näringar. Näringsdepartementet - Uppdrag avseende fortsatt utveckling av inkubatorer, företagshotell och liknande som är anpassade för kulturella och kreativa lösningar. SKL Styrelsens beslut nr 14 angående Dagmaröverenskommelse 2011 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar till hälso- och sjukvård för år SKL Styrelsens beslut nr 15 angående 2011 års överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård. SKL Styrelsens beslut nr 16 angående överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgaranti. SKL Styrelsens beslut nr 17 angående överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting angående en nationell satsning för ökad patientsäkerhet. SKL Styrelsens beslut nr 18 angående ännu bättre cancervård överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för den nationella cancerstrategin år SKL Styrelsens beslut nr 19 angående överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättringar inom den psykiatriska heldygnsvården. SKL Styrelsens beslut nr 20 angående överenskommelse om tillägg till överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess åren SKL - Styrelsens beslut nr 21 angående ålderspension till förtroendevalda med deltiduppdrag eftersamordning med allmän pension. Skr. 0010/2011. SKL - Cirkulär 11:03 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående redogörelse för överenskommelsen om omställningsavtal - KOM-KL. SKL - Ombud i Sveriges Kommuner och Landstings kongress Mandatfördelning Bil nr 5. LK/ Socialstyrelsen - avs. granskning av vårdgivarens arbete med vårdhygien. Dnr LTK/110030

19 19(20) Styrelsen Grimslövs folkhögskola - Protokoll samt kallelse till styrelsemöte Svar på skrivelse från Lyåsa Rotes Intresseförening framför att det tar mycket lång tid för ambulans att komma fram. Dnr LTK/ Svar på skrivelse ang. klinikernas öppettider på fredagar. Dnr LTK/ Södra regionvårdsnämnden - Protokoll notera anmälningarna till protokollet. 55 Landstingsdirektören beslut Landstingsstyrelsens beslutade att notera LD-besluten till protokollet. 1. Vidaredelegation av beslutsrätten om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård till chöl Magnus Broberg kr från landstingsdirektörens anslag till projektet Embrace. 3. Anmälan om föreståndare för brandfarliga varor. 4. Avrop avseende genomförande av patientenkät Specialiserad sjukhusvård 2011 (mellanårsmätning). 5. Inrättande av personuppgiftsregister Gambro Synergi 3.0. Assesment om Motor and Process Skills och Hemventilatorregister och VIVO. 6. Avrop avseende genomförande av patientenkät neonatalvård Förordnande för Annika Hull Laine som t.f. centrumchef för kirurgicentrum tiden Riktlinjer för lönesättning. 9. Förändrad ärendehantering inom Landstinget Kronoberg från och med Fördelning av statsbidrag för insatser mot hiv/sti och vissa andra smittsamma sjukdomar. 11. Ansvarsfördelning receptläkemedel.

20 20(20) 12. Riktlinjer för väntrumsinformation. 13. Uppdrag Strama Kronoberg. 14. Finansiering av kostnader i samband med samverkan mikrobiologi Landstinget Kronoberg och Landstinget Blekinge. 15. Fördelning av statsbidrag för insatser mot hiv/sti och vissa andra smittsamma sjukdomar. 16. Överenskommelse mellan Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg om implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården notera LD-besluten till protokollet. Vid protokollet Marianne Hammarström Suzanne Frank Ordförande Anna Fransson 2:a vice ordförande Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Marianne Hammarström

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 30 oktober 2014 188 227 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), vice ordf Anders Öberg (S) Agneta Lipkin (S) Leif Bogren (S) Ann Kristin Nilsson (S) Eivy

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-06-18 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande)

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Protokoll 1(44) 2011-03-30 Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Harriet Jorderud Nils Hultin för Robert

Läs mer

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion

Budget 2010. med flerårsplan för 2011 2012. En populärversion Budget 2010 med flerårsplan för 2011 2012 En populärversion Vision och mål Landstinget Kronobergs vision är: Ett gott liv i ett livskraftigt län. Målet är att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Grundläggande

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer