Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009"

Transkript

1 PROTOKOLL LS (14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö Suzanne Frank (m), ordf. Paul Johansson (c) 1:e vice ordf. Anna Fransson (s), 2:a vice ordf. Göran Giselsson (m) Ingemar Swalander (m) Sonja Emilsson (m) Kjell Gustafsson (c) Rolf Sällryd (kd) Yngve Filipsson (fp) RosMarie Jönsson Neckö (s) Mayken Nilsson (s) Roland Johansson (s) Stefan Fredriksson (s) Eva Löfquist (s) Lennart Värmby (v) Michael Öberg (mp), Joakim Pohlman (s), Agneta Ericsson (v) Olle Sandahl (kd), Pernilla Sjöberg (m) Övriga närvarande Rut Björkström (kd) Närvarande tjänstemän Kjell Grahn, Annika Hallquist, Gunilla Johansson, Börje Lindqvist, Ingrid Persson. Sekreterare Bertil Axelsson 250 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 14 december 2009, kl

2 2(14) 251 Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes. 252 Landstingsdirektörens rapport Landstingsdirektören rapporterade om följande punkter: - Landstinget Kronoberg nominerat till årets IT-pris - tillgängligheten/vårdgarantin - positiv ekonomisk utveckling under tredje kvartalet - arbetet kring etablering av ny driftorganisation. Arne Runehagen, smittskyddsöverläkare, rapporterade om: - läget kring pandemisituationen. godkänna rapporteringen. 253 Månadsrapport oktober Dnr LK/ att godkänna Månadsrapport oktober Det ackumulerade ekonomiska resultatet efter oktober är 88 mkr. När återföring av pensionsförvaltningens värde, realisationsvinster och omstruktureringskostnader exkluderats enligt balanskravets regler blir det justerade resultatet 44 mkr. Helårsprognosen pekar på ett ekonomiskt resultat på 45 mkr. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna Månadsrapport oktober Föredragande Gunilla Johansson, ekonomidirektör föredrog månadsrapporten. Yttranden Lennart Värmby, Roland Johansson, Yngve Filipsson, Anna Fransson, Göran Giselsson, Paul Johansson och Olle Sandahl yttrade sig.

3 3(14) 254 Uppföljning av den fördjupade analysen av länssjukvården, redovisning av tidigare aktiviteter. Dnr LK/ att godkänna informationen. Landstingsstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 9 november 2009 landstingsdirektören i uppdrag att återkomma vid nästa möte med en fortsatt analys av länssjukvårdens resultat samt en analys av den del av länssjukvårdens åtgärdsprogram för perioden som inte genomförts. Föredragande Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna informationen. föredrogs av Gunilla Johansson, ekonomidirektör. Yttranden Roland Johansson, Michael Öberg, Ingemar Swalander, Lennart Värmby, RosMarie Jönsson-Neckö, Yngve Filipsson och Paul Johansson yttrade sig. 255 Information angående Upphandling avseende Vaktmästeri & Transport, CLV att godkänna informationen. Petra Larsson, direktör LTS och Rolf Robért, upphandlingschef informerade om arbetet kring planeringen av upphandling av vaktmästerioch transporttjänster vid CLV. Yttranden Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna informationen. Lennart Värmby, Joakim Pohlman, RosMarie Jönsson-Neckö, Anna Fransson, Yngve Filipsson och Göran Giselsson yttrade sig. 256 Fritt val av hjälpmedel. Dnr LK/091259

4 4(14) att fortsätta tillämpa Fritt val av hjälpmedel i Landstinget Kronoberg även efter försöksverksamheten slut, att tillämpa de rutiner och riktlinjer som arbetats fram under försöket, att utveckla och anpassa Fritt val utifrån förväntade ställningstagande på nationell nivå. Försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel har bedrivits i landstingen Kronoberg, Stockholm och Sörmland under Ett regeringsuppdrag som samordnas av Hjälpmedelsinstitutet och som syftar till att prova olika lösningar för hur brukare kan få ökad möjlighet att själva välja hjälpmedel. I Kronoberg deltar kommunerna Växjö och Älmhult. Försöket avslutas den 31 december Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att fortsätta tillämpa Fritt val av hjälpmedel i Landstinget Kronoberg även efter försöksverksamheten slut, att tillämpa de rutiner och riktlinjer som arbetats fram under försöket, att utveckla och anpassa Fritt val utifrån förväntade ställningstagande på nationell nivå. Föredragande föredrogs av Siv Zethraeus, projektledare. Ledamöternas egna Mayken Nilsson och Kjell Gustafsson föreslog bifall till arbetsutskottets. Yttranden I övrigt yttrade sig Anna Fransson, Lennart Värmby, Ingemar Swalander, Paul Johansson och Joakim Pohlman. 257 Uppföljningsplan Dnr LK/ att fastställa et till Uppföljningsplan för år 2010 för Landstinget Kronoberg. Landstinget Kronobergs arbete med ledning och styrning av verksamheten utgår dels från budgetdokumentet och dels från den strategiska utvecklingsplanen För hälso- och sjukvårdens verksamhet har formulerats långsiktiga, strategiska och koncernövergripande mål som bygger på en hälso- och sjukvård av god

5 5(14) kvalitet utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om God vård (SOSFS 2005:12). Genomförandet av beslutade uppdrag enligt styrdokumenten kräver uppföljning för att säkerställa att verksamheten utvecklas i rätt riktning. Uppföljningen är därför en viktig del i lednings- och styrningsprocessen. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa et till Uppföljningsplan för år 2010 för Landstinget Kronoberg. Föredragande Gunilla Johansson, ekonomidirektör, föredrog ärendet. Yttranden Lennart Värmby och Ingemar Swalander yttrade sig. 258 Transitio, undertecknande av borgensförbindelse. Dnr LK/ att godkänna borgensförbindelsen till AB Transitio omfattande solidarisk borgen för kronor, att uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören i förening teckna borgensförbindelsen. Vid landstingsstyrelsens sammanträde beslutades att teckna en solidarisk borgensförbindelse avseende bryggfinansiering under 2009 för AB Transitio till ett belopp av 500 mkr. Under året har inte en tillfredsställande långsiktig lösning kunnat ske. Eftersom borgensförbindelsen upphör måste ny borgensförbindelse (bryggfinansiering) tecknas för perioden för ett belopp motsvarande 1000 mkr. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna borgensförbindelsen till AB Transitio omfattande solidarisk borgen för kronor, att uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören i förening teckna borgensförbindelsen. 259 Omskärelse av pojkar på icke medicinsk indikation. Dnr LK/ att uppdra åt landstingets upphandlingsavdelning att genomföra

6 6(14) upphandling av denna tjänst, att uppdra åt ekonomidirektören att besluta om ny patientavgift motsvarande självkostnaden, för omskärelse på icke medicinsk indikation. vid möte att erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till pojkar bosatta i landstinget i enlighet med SKL: s rekommendation. Tjänsten skulle tillhandahållas genom upphandling eller avtal med behörig verksamhet. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick också i uppdrag att undersöka möjligheterna till en gemensam upphandling/avtal med Södra Sjukvårdsregionen. Enskild upphandling är genomförd av Skåne. I dialog med Skåne hänvisar man till möjligheten att teckna hängavtal med deras leverantör men LOU kräver att en egen upphandling genomförs av Landstinget Kronoberg eftersom gemensamt avtal inte har tecknats. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra åt landstingets upphandlingsavdelning att genomföra upphandling av denna tjänst, att uppdra åt ekonomidirektören att besluta om ny patientavgift motsvarande självkostnaden, för omskärelse på icke medicinsk indikation. 260 Ersättningsetablering sjukgymnastik. Dnr LK/ att ingå samverkansavtal med Katarina Eriksson avseende sjukgymnastik. Zeljka Celegin, sjukgymnast, inkom den 9 september 2009 med en anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att ingå samverkansavtal med Katarina Eriksson avseende sjukgymnastik. 261 Klimatvård. Dnr LK/ att fastställa uttagningskriterier för klimatvård i enlighet med medicinska kommitténs,

7 7(14) att fastställa upprättat till budget för klimatvård 2010 ( kr), att handläggning av bidrag till såväl klimatvård som habilitering och rehabilitering utom länet ska ske vid en gemensam enhet inom den planerade länsövergripande rehabiliteringsorganisationen. Klimatvård, dvs. rehabilitering utomlands i varmt klimat för patienter med kroniska sjukdomar, utgör en del av det totala rehabiliteringsutbudet i Landstinget Kronoberg. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa uttagningskriterier för klimatvård i enlighet med medicinska kommitténs, att fastställa upprättat till budget för klimatvård 2010 ( kr), att handläggning av bidrag till såväl klimatvård som habilitering och rehabilitering utom länet ska ske vid en gemensam enhet inom den planerade länsövergripande rehabiliteringsorganisationen. Ledamöternas egna Roland Johansson föreslog bifall till arbetsutskottets. 262 Yrkeshögskoleutbildningar Kunskapsutveckling Syd. Dnr LK/ att utse nuvarande ledningsgrupp som finns för Ky-utbildningarna, och ge i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 4 kap 2 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola, att utse utbildningschef Kerstin Björck som den ansvariga person som anges i 4 kap 6 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola som leder det dagliga arbetet i verksamheten. Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Landstingsfullmäktige beslutade att utse landstingsstyrelsen som den nämnd som ska utse en ledningsgrupp, och ge i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i förordning om Yrkeshögskola 4 kap 2 och 5 SFS nr: 2009:130 samt att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta att utse nuvarande ledningsgrupp som finns för KY-utbildningarna, och ge i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 4 kap 2 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola och att utse utbildningschef Kerstin Björk som den ansvariga person som anges i 4 kap 6 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola som leder det dagliga arbetet i verksamheten. Denna person ska särskilt verka för att utbildningen

8 8(14) utvecklas. Med anledning av landstingsfullmäktiges beslut förslås att landstingsstyrelsen beslutar att utse nuvarande ledningsgrupp som finns för Ky-utbildningarna, och ge i uppdrag att under nämnden sköta de uppgifter som anges i 4 kap 2 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola, att utse utbildningschef Kerstin Björck som den ansvariga person som anges i 4 kap 6 SFS nr: 2009:130 förordning om Yrkeshögskola som leder det dagliga arbetet i verksamheten. Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 263 Remiss. Pionjärbanor för spårbilar, analys av aktuella förutsättningar (DS 2009:48). Dnr LK/ att avstå från att besvara remissen. Näringsdepartementet har genomfört en utredning avseende spårbilar. Utredningen gäller en ny transportteknik som tilldrar sig alltmer intresse, nämligen spårtaxi eller spårbil, som är den benämning man har valt att använda. Uppdraget från infrastrukturministern har varit att sammanställa kunskaper om denna oprövade teknik och bedöma möjligheterna med spårbilssystem. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att avstå från att besvara remissen. 264 Remiss. Sekretess för vissa uppgifter hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. (Soc.dep). Dnr LK/ att godkänna remissvaret och att remissvaret är landstingsstyrelsens eget svar till Socialstyrelsen. I promemoria från Socialdepartementet diskuteras frågan om sekretess för uppgifterna hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV avser att inhämta vissa uppgifter av ekonomisk karaktär från offentliga sektorn och privata vårdgivare. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna remissvaret och att

9 9(14) remissvaret är landstingsstyrelsens eget svar till Socialstyrelsen. 265 Remiss. Förslag till plan för brottsförebyggande rådet åtgärder i Tingsryds kommun. Dnr LK/ att avstå från yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tingsryds kommun har i beslut givit Brottsförebyggande rådet för Tingsryds kommun i uppdrag att revidera Trygghetsplanen för Tingsryds kommun. Brottsförebyggande rådet har nu tagit fram ett till Plan för brottsförebyggande åtgärder i Tingsryds kommun. Planen ska ersätta Trygghetsplan för Tingsryds kommun från Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att avstå från yttrande. 266 Valärende LSAU. Dnr LK/ att utse Lena Karlsson som 1: e vice ordförande och ordinarie ledamot i landstingsstyrelsens arbetsutskott från och med samt, att utse Lena Karlsson att ingå i landstingets pensionärsråd från och med Med anledning av att Paul Johansson slutar som landstingsråd och därmed övriga landstingsuppdrag vid kommande årsskifte ska landstingsstyrelsen utse ny ledamot i landstingsstyrelsens arbetsutskott och pensionärsråd. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att utse Lena Karlsson som 1: e vice ordförande och ordinarie ledamot i landstingsstyrelsens arbetsutskott från och med samt, att utse Lena Karlsson att ingå i landstingets pensionärsråd från och med Försäljning av kylmaskiner med tillhörande installationer vid Centrallasarettet, Växjö. Dnr LK/ rekommendera landstingsfullmäktige

10 10(14) besluta att godkänna försäljningen av kylmaskiner och tillhörande installationer vid Centrallasarettet Växjö till Växjö Energi AB i enlighet med bifogad redovisning daterad Anslutning av fjärrkyla till Centrallasarettet Växjö förutsätter att Växjö Energi AB köper befintliga kylmaskiner till bokfört värde, vilket motsvarar ersättningen för den accessavgift som vi skall erlägga vid anslutningen. Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna försäljningen av kylmaskiner och tillhörande installationer vid Centrallasarettet Växjö till Växjö Energi AB i enlighet med bifogad redovisning daterad Jäv På grund av jäv deltog inte Lennart Värmby (v) i handläggningen. 268 Firmatecknare för Landstinget Kronoberg från Dnr LK/ att landstingsstyrelsens firma under tiden 1 januari, 2010 och tills vidare, intill dess annorlunda beslutas, skall tecknas av landstingsrådet Suzanne Frank, landstingsstyrelsen, Växjö eller vid förfall för henne av landstingsrådet Lena Karlsson, landstingsstyrelsen, Växjö, i båda fallen med kontrasignation av landstingsdirektör Börje Lindqvist, landstingets kansli, Växjö eller vid förfall för honom av hälso- och sjukvårdsdirektör och tillika ställföreträdande landstingsdirektör Kjell Grahn, landstingets kansli, Växjö. I egenskap av nytt landstingsråd och tillika förste vice ordförande i landstingsstyrelsen utses Lena Karlsson som landstingsrådet Suzanne Franks ersättare som firmatecknare. Landstingsstyrelsen föreslås besluta att landstingsstyrelsens firma under tiden 1 januari, 2010 och tills vidare, intill dess annorlunda beslutas, skall tecknas av landstingsrådet Suzanne Frank, landstingsstyrelsen, Växjö eller vid förfall för henne av landstingsrådet Lena Karlsson, landstingsstyrelsen, Växjö, i båda fallen med kontrasignation av landstingsdirektör Börje Lindqvist, landstingets kansli, Växjö eller vid förfall för honom av hälso- och sjukvårdsdirektör och tillika

11 11(14) ställföreträdande landstingsdirektör Kjell Grahn, landstingets kansli, Växjö. 269 Information om Rehabgarantin att godkänna informationen. Annika Hallquist, uppdragsdirektör informerade om arbete med Rehabgarantin. Yttrande Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna informationen. Roland Johansson och Lennart Värmby yttrade sig. 270 Information om regionala priser och ersättningar 2010 för södra sjukvårdsregionen att godkänna informationen. Börje Lindqvist, landstingsdirektör, informerade om den överenskommelse som gjorts inom södra sjukvårdsregionen angående prisuppräkning för Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 271 Information om projektplan för ny driftsorganisation, fortsatt inriktning av den strategiska utvecklingsplanen att godkänna informationen. Börje Lindqvist, landstingsdirektör, informerade om den projektplan som man arbetar efter i samband med bildandet av ny driftorganisation.

12 12(14) Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 272 Information om kommunikationsplan strategisk utvecklingsplan , del 2 centrumbildning att godkänna informationen. Landstingsdirektör Börje Lindqvist informerade om den kommunikationsplan som framtagits i samband med arbetet kring ny driftsorganisation. Yttrande Föreslås att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna informationen. Roland Johansson, Lennart Värmby och RosMarie Jönsson-Neckö yttrade sig. 273 Anmälningsärende: Protokoll från Protokoll från patientnämndens sammanträde Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll regionstyrelsens trafikutskott Sammanträdesprotokoll förbundsstyrelsen Sammanträdesprotokoll regionstyrelsens trafikutskott RfsS, att lägga anmälda protokoll till handlingarna. 274 Anmälningsärende: Socialstyrelsens beslut om tillstånd att bedriva rikssjukvård att lägga anmälda skrivelse till handlingarna. 275 Anmälningsärende: Plansamråd. Förslag till detaljplan för kv. Läkaren m.fl. (f.d. vårdcentral), Alvesta kommun. LK/091248

13 13(14) att lägga anmälda skrivelse till handlingarna. 276 Anmälningsärende: Enkät om vårdgarantin och kömiljarden att lägga anmälda skrivelse till handlingarna. 277 Anmälningsärende: Ansökan om stimulansbidrag inom äldreområdet 2010 att lägga anmälda skrivelse till handlingarna. 278 Anmälningsärende: Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:62 Cirkulär 09:63 Cirkulär 09:64 Cirkulär 09:65 Cirkulär 09:66 Cirkulär 09:69 Cirkulär 09:70 Cirkulär 09:71 Cirkulär 09:72 att lägga anmälda skrivelser till handlingarna. 279 Anmälningsärende: Landstingsdirektörens beslut. Dnr LK/B 70 Landstingsdirektörens beslut 2009: 95. Fullmakt för SKL att för landstingen teckna prenumerationsavtal med förlag inom ramen för EIRA-samarbetet. 96. Medicinska kommittén resursbehov och ersättning till driftenheterna.

14 14(14) 97. Tilläggsavtal Samverkansavtal inom specialiteten allmän kirurgi. 98. Nyanskaffning av switchar för löpande underhåll och modernisering av datanätet. 99. Cosmic-investering i integration med HSA-katalogen Cosmic-investering i Medication Ledamöter i styrelsen för Axel och Siri Serrongs fond. Vid protokollet Bertil Axelsson Justerat Suzanne Frank Ordf. Anna Fransson 2:a vice ordf. Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Bertil Axelsson

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-03-01 1(20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-05-10 1(17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22

Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 Justeringsdatum 2004-06-29 1 (45) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LF 3/2004 Protokoll från sammanträde med landstingsfullmäktige 2004-06-21--22 48 Landstingsfullmäktiges öppnande Jämlikt utfärdad kungörelse

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsen 91-116

Landstingsstyrelsen 91-116 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-08-29 Landstingsstyrelsen 91-116 Tid: Måndagen den 29 augusti 2005, kl 10:00-12:15 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-20 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden Emil Lindells v 15 Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Protokoll 1(44) 2011-03-30 Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Harriet Jorderud Nils Hultin för Robert

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott

&.ef::1:& I II Landstinget. ~ f/lj-va 1l&~- SAMMANTRÄOESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsens Arbetsutskott I II Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-03-12 Paragrafer Sida 41-67 1 (24) Plats och tid Ordinarie ledamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.00-13.45 Ingalill Persson

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32) 2009-09-23 1 (32) Tid Onsdagen den 23 september kl.10.00 12.15 med ajournering kl. 11.30 11.40 Plats ande Ledamöter Bravo-huset, Framtidsvägen 12 a, Växjö. Sammanträdesrum Bure Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer