Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(18) Landstingets kansli LS 9/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 11 december, kl Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö Suzanne Frank (M), ordförande Lena Karlsson (C), första vice ordf. Anna Fransson (S), andra vice ordf. Göran Giselsson (M) Pernilla Sjöberg (M) Ingemar Swalander (M) Kjell Gustafsson (C) Eva Johnsson (KD) Yngve Filipsson (FP) Peter Freij (S) Monica Haider (S) RosMarie Jönsson Neckö (S) Ragnar Lindberg (S) Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Närvarande ersättare Kent Alriksson (M), Charlotte Branting (FP), Annelill Davidsson (C), Ola Gustafsson (S), Ricardo Salsamendi (S), Olle Sandahl (KD), Henrietta Serrate (S), Tryggve Svensson (V) Övriga närvarande Bertil Axelsson, Maria Granath, Annika Hallquist, Marianne Hammarström, Gunilla Johansson (delvis), Katarina Jonasson, Jens Karlsson (delvis), Jeanette Kjellberg (delvis), Pär Lindgren (delvis), Börje Lindqvist, Martin Myrskog, Helen Penttilä (delvis), Sunny Sandström (delvis) Sekreterare Marianne Hammarström

2 2(18) Ordförande Suzanne Frank inledde mötet med att tacka ekonomidirektör Gunilla Johansson och överlämnade en blomma från landstingsstyrelsen. Gunilla Johansson kommer att avgå med pension vid årsskiftet och hon deltog därmed i sitt sista möte med landstingsstyrelsen. 239 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 17 december Föredragningslista Föredragningslista, daterad godkändes. 241 Landstingsdirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Lanstingsdirektören inledde med att presentera vår nye ekonomidirektör Jens Karlsson som idag är verksamhetsområdeschef inom Servicecentrum. Jens Karlsson gav en kort presentation av sig själv. Därefter rapporterade landstingsdirektören om Vinnarna av kvalitetspriset 2012 Medicinklinikens jourlinje En analytisk översyn och resursanpassad omläggning och patientsäkerhetspriset 2012 Tänk sepsis! Tid är liv. De vinnande bidragen presenterades via inspelad film. Öppna jämförelser Mätningarna har pågått från 2006 och har utökats från 57 indikatorer till 169. Huvudområden är medicinsk kvalitet, tillgänglighet, förtroende och patientuppfattning. Viktigt att följa upp resultatet av jämförelserna och hur verksamheten kan göra för att förbättra resultaten. Handlingsplan Ekonomi i balans. Aktiva åtgärder pågår inom alla områden och rapport kommer att lämnas till landstingsstyrelsen varje sammanträde. notera informationen till protokollet.

3 3(18) Yttrande Lennart Värmby, Anna Fransson, Monica Haider, Olle Sandahl och Ingemar Swalander yttrade sig. 242 Månadsrapport oktober 2012 Dnr LTK/ att godkänna Månadsrapport oktober Det ekonomiska resultatet för perioden januari-oktober 2012 uppgår till 25 miljoner kronor. Det är drygt 35 miljoner kronor sämre resultat än i september. Försämringen beror framförallt på lägre skatteintäkter med 15 miljoner kronor enligt ny prognos i oktober samt ytterligare 4 miljoner kronor lägre nivå på preliminärt statsbidrag läkemedelsförmånen. I oktoberresultatet ingår också 10 miljoner kronor i pensionskostnader som är en rättelse av felaktig periodisering i september. Det försämrade resultatet beror också på verksamheternas underskott som ackumuleras. Med justering av engångsintäkter på 95 miljoner kronor, uppgår det egentliga utfallet för periodens resultat till -70 miljoner kronor. Orsakerna till avvikelsen för verksamheterna är densamma som tidigare. Det vill säga avvikelsen beror framförallt på högre kostnader för köpt vård, kostnader för hyrläkare och läkemedel inom slutenvården. Landstingsfullmäktiges budgeterade resultat för 2012 är 5 miljoner kronor. Prognosen för 2012 har jämfört med september försämrats med 8 miljoner kronor och uppgår nu till -17 miljoner kronor. Försämringen beror framförallt på ytterligare ökade kostnader för köpt högspecialiserad vård och minskade intäkter för såld vård. Den totala nettokostnadsutvecklingen uppgår till 6,3 procent. Produktionen är fortsatt mycket hög. Vårdgarantin enligt hälso-och sjukvårdslagen till mottagningsbesök är 94 procent i oktober jämfört med 95 procent motsvarande period 2011 och till behandling 91 procent för oktober, motsvarande siffra 2011 var 92 procent. Vid mötet beslutade landstingsstyrelsen om Handlingsplan för en ekonomi i balans, som redovisar konkreta åtgärder. Arbetet med att genomföra handlingsplanens olika åtgärder har påbörjats. Controlling har genomförts med respektive centrumledning. godkänna Månadsrapport oktober 2012.

4 4(18) Föredragande Ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Yttrande Lennart Värmby, Anna Fransson och Göran Giselsson yttrade sig. 243 Vårdval Kronoberg, Reviderad uppdragsspecifikation för 2013 Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna reviderad uppdragsspecifikation samt ekonomiska regleringar, att därmed höja den i Finansplan 2013 tidigare fastställda vårdersättningen inom Vårdval Kronoberg med 172 kronor till kronor. Ändringar som kan noteras är vårdgivarens ansvar för att verksamheten har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, förtydligande av kompetenskrav för specialist i allmänmedicin, ett nytt avsnitt om miljö resp. filialverksamhet. Nya föreskrifter, för livsuppehållande behandling och för läkemedelsgenomgångar. Efter senast tio behandlingar görs en rehabplan och sjukgymnast kontaktar läkare på vårdcentral där patienten är listad. Välinställda vuxna patienter med neuro-psykiatrisk problematik kommer att följas upp hos sjuksköterska i primärvård. Nyckeltal har tagits bort och nya har tillkommit. Nya nyckeltal markeras med + framför och kvalitetsmål för ersättning markeras med *. T.ex. följer nya nyckeltal med äldresatsningen, rökare som gör spirometri, telefontillgänglighet och nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, tobaksfri inför operation och läkarkontinuitet i enlighet med budgeten. Tillgång till Barn- och ungdomshälsan förtydligar uppdraget Psykisk ohälsa. Avtal skrivet med samtliga kommuner om sammanhållen journal i Cambio Cosmic. Rehabiliteringsgarantin finns numera som tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika jämställdhetsperspektiv har och kommer att beaktas i uppföljning där så är relevant. I Ekonomiska regleringar Vårdval Kronoberg redovisas de ersättningar som utgår för genomförande av uppdraget. För 2013 kommer ingen besöksersättning att utgå. Istället förstärks ersättningen för särskilda boenden, barnhälsovård, målrelaterad ersättning samt förebyggande vård. Vidare sker en uppjustering av vårdersättningen.

5 5(18) rekommendera landstingsfullmäktige besluta att godkänna reviderad uppdragsspecifikation samt ekonomiska regleringar, att därmed höja den i Finansplan 2013 tidigare fastställda vårdersättningen inom Vårdval Kronoberg med 172 kronor till kronor. Föredragande Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Myrskog föredrog ärendet. Ledamöternas förslag Göran Giselsson, Lena Karlsson, Yngve Filipsson och Eva Johnsson föreslog bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. Anna Fransson yrkade: Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta: Att följande punkter arbetas in i uppdragsspecifikationen: Att landstingets revisorer skall ha möjlighet till insyn och granskning av vårdenheters verksamhet såväl landstingsdrivna som de i alternativ driftsform Att ersättningssystemet ändras till 80 % vårdtyngd och 20 % socioekonomiska faktorer. Att meddelarfrihet ska skrivas in i driftavtal. Att alla vårdenheter inom Vårdval Kronoberg ska erbjuda kollektivavtalsliknande förhållanden för sina anställda. Att i övrigt godkänna reviderad uppdragsspecifikation samt ekonomiska regleringar Vidare yrkar socialdemokraterna Att landstingsstyrelsen skall fatta beslut om vart och när en ny vårdenhet får etableras inom Vårdval Kronoberg. Så kallad fri etablering skall alltså inte gälla. I Anna Franssons förslag instämde Lennart Värmby och Michael Öberg. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2. Anna Fransson med fleras förslag till beslut Och att förslagen ställs mot varandra. Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsstyrelsen beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. Omröstning begärdes Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: Den som stödjer landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om

6 6(18) nej vinner har landstingsstyrelsen beslutat bifalla Anna Fransson med fleras förslag: Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår Frånv Lena Karlsson Anna Fransson Göran Giselsson Pernilla Sjöberg Ingemar Swalander Kjell Gustafsson Eva Johnsson Yngve Filipsson Peter Freij Monica Haider RosMarie Jönsson Neckö Ragnar Lindberg Lennart Värmby Michael Öberg Ordf. Suzanne Frank Antal röster 8 7 Omröstningen visade 8 ja-röster och 7 nej-röster. Reservation Anna Fransson, Peter Freij, RosMarie Jönsson Neckö, Monica Haider, Ragnar Lindberg, Lennart Värmby och Michael Öberg reserverade sig till förmån för Anna Franssons förslag. 244 Avskrivning av fordran på papperslös, utländsk medborgare Dnr LTK/ att avskriva fordran om kr. Enligt gällande delegationsordning, LS , 229, punkt 4.1, får landstingsdirektören besluta om avskrivning av fordran på enskild gäldenär upp till två basbelopp dvs. ca kr.

7 7(18) B Peci har under januari 2012 till april 2012 vårdats akut inom vuxenpsykiatrin vid ett antal olika vårdtillfällen. Hon har tidigare varit asylsökande men blivit utvisad. Vid vårdtillfällena hade hon inget LMA-kort och var papperslös. Vården har upplyst henne om att hon har eget betalningsansvar för den vård hon fått med anledning av sin vistelseform i Sverige. Fakturor har skickats till den adress hon uppgivit. Landstingets fordran för vården är kr; fakturanr och Vår bedömning är att B Peci inte kommer att ha möjlighet att betala den vård hon fått och förslår därför att fordran skrivs av. avskriva fordran om kr. 245 Ansökan om statsbidrag till Regionalt cancercentrum Syd för 2013 Dnr LTK/ att ställa sig bakom att Landstinget Kronoberg deltar som medsökande för utvecklingsmedel för RCC År 2012 erhöll Regionala cancercentrum Syd efter ansökan kr i statsbidrag. Motsvarande bidrag finns att söka för 2013 och ansökan har lämnats in av RCC Syd. Landstinget Kronoberg och övriga medsökande måste fatta beslut om att delta för att ansökan ska behandlas. Landstingsstyrelsen godkände vid möte den 5/ den föreslagna organisationen för RCC Syd och ett tak för Kronobergs del av den ökade solidariska finansieringen på 1,5 mkr. Då statsbidraget för 2012 ej kommer att ha utnyttjats helt beräknas endast ca av detta behövas. ställa sig bakom att Landstinget Kronoberg deltar som medsökande för utvecklingsmedel för RCC Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog ärendet.

8 8(18) 246 Ersättningsetablering sjukgymnastik Dnr LTK/ att ingå samverkansavtal med Lena Ravelli avseende sjukgymnastik. Enligt lag ska landstinget fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den sökande som har erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven för att teckna samverkansavtal. Innan samverkansavtal kan tecknas ska överlåtande vårdgivare och köpare ingå ett överlåtelseavtal för verksamheten (ett villkorat civilrättsligt avtal avseende säljarens verksamhet). Hélène Svenberg, sjukgymnast, inkom , med en anmälan om ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik (1993:1652). Med anledning av Hélène Svenbergs anmälan, annonserades ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik ut Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för samverkansavtal med Landstinget Kronoberg. Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för samverkansavtal med Landstinget Kronoberg. Två ansökningar har kommit in och prövats. Ansökan inlämnad av Lena Ravelli uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven samt erbjuder priset kronor. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att ingå samverkansavtal med Lena Ravelli avseende sjukgymnastik. Föredragande Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Myrskog föredrog ärendet. Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 247 Ersättningsetablering läkare inom invärtes medicin Dnr LK/091247

9 9(18) att ingå samverkansavtal med Göran Ekberg avseende läkarvård inom invärtes medicin. Enligt lag ska landstinget fatta beslut om att ingå samverkansavtal med den sökande som har erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven för att teckna samverkansavtal. Innan samverkansavtal kan tecknas ska överlåtande vårdgivare och köpare ingå ett överlåtelseavtal för verksamheten (ett villkorat civilrättsligt avtal avseende säljarens verksamhet). Rolf Elmros, läkare inom anestesi, inkom , med en anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om läkarvårdsersättning. Med anledning av Rolf Elmros anmälan, annonserades ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ut Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för samverkansavtal med Landstinget Kronoberg. En ansökan har kommit in och har prövats. Ansökan ingiven av Göran Ekberg uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven samt erbjuder priset ingå samverkansavtal med Göran Ekberg avseende läkarvård inom invärtes medicin. Föredragande Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Myrskog föredrog ärendet. Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 248 Bildande av High Performance Center i Växjö Dnr LTK/ att Landstinget Kronoberg går in som medlem i den ideella föreningen High Performance Center i Växjö, som i sin tur bedriver operativ verksamhet i ett av föreningen helägt aktiebolag. Principen följer den struktur som gällt för Växjö Citysamverkan och Växjö & Co, att utse en ordinarie ledamot och en ersättare som representerar Landstinget Kronoberg i den ideella föreningen,

10 10(18) att det vid bildandet av föreningen ska upprättas särskilt samverkansavtal mellan medlemmarna. I detta regleras bland annat medlemsavgift, insats i verksamhetsbolaget samt årlig serviceavgift. Parallellt med att Arenastadens idrottsliga utbyggnad av befintlig planering nu färdigställs under året, har utvecklingen av innehållet intensifierats, d.v.s. utvecklandet av ett High Performance Center (HPC). Under 2011 bedrevs en förstudie som ledde till beslut om att i projektform utveckla ett HPC som motor för regionens idrottsliga utveckling, samtidigt som det även kan utgöra motor för regional konkurrenskraft. Under projektets gång har det lagts fast att HPC ska utvecklas i samarbete mellan Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Landstinget Kronoberg, Svenska Olympiska kommittén och några näringslivsrepresentanter. I projektet med att skapa ett professionellt HPC har ambitionen varit att utveckla regionens idrott, både direkt och via mötet med nationella och internationella elitutövare. Då HPC kommer att besökas av idrottare, trupper och familjemedlemmar påverkas besöksnäringen direkt. Linnéuniversitetet är ledande vad gäller forskning inom ledarskap, coaching och sport management och har tväridrottsliga utbildningar för tränare. Kopplingen idrott och hälsa liksom idrottens betydelse för samhälls- och näringslivsutvecklingen underbyggs genom forskningsresultat. Detta innebär att det bör finns förutsättningar att bygga ett innovativt infrastrukturnät, för att skapa nya innovationer och evenemang till regionen i samverkan med näringslivet och nya entreprenörer. Landstinget Kronoberg går in som medlem i den ideella föreningen High Performance Center i Växjö, som i sin tur bedriver operativ verksamhet i ett av föreningen helägt aktiebolag. Principen följer den struktur som gällt för Växjö Citysamverkan och Växjö & Co, att utse en ordinarie ledamot och en ersättare som representerar Landstinget Kronoberg i den ideella föreningen, att det vid bildandet av föreningen ska upprättas särskilt samverkansavtal mellan medlemmarna. I detta regleras bland annat medlemsavgift, insats i verksamhetsbolaget samt årlig serviceavgift. Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist föredrog ärendet. Ledamöternas förslag Lennart Värmby föreslog avslag på landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. Yttrande Michael Öberg, RosMarie Jönsson Neckö och Ragnar Lindberg yttrade sig. sgång Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag

11 11(18) 2. Lennart Värmbys förslag om avslag Och att förslagen ställs mot varandra. Röstning Förslag 1 och 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifalla landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. 249 Fortsatt arbete med organisationen för traumasjukvården i Södra sjukvårdsregionen Dnr LTK/ att godkänna svaret till Regionvårdsnämnden. Landstinget Kronoberg har tidigare beretts tillfälle att lämna synpunkter på skrivelse om utvecklingen av traumasjukvården i regionen. I landstingets svar framkom att vi inte tar ställning till alla skall och bör punkter men inriktningen är att genomföra det som är möjligt. Regionvårdsnämnden beslutade att uppdra åt respektive landsting/region att, senast , utifrån utredningens målbild återkomma med förslag som på kort och lång sikt kan uppnå målbilden. Landstinget Kronoberg har gjort en sammanställning och bedömning utifrån den övergripande nivån som redovisas i rapporten. Landstinget Kronoberg kommer att genomföra det som är möjligt. godkänna svaret till Regionvårdsnämnden. Föredragande Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Myrskog och överläkare Pär Lindgren föredrog ärendet. Yttrande Anna Fransson, Lennart Värmby och Göran Giselsson yttrade sig. 250 Kulturpolitiska uppdrag till kulturinstitutionerna för utveckling av kultur och hälsa i Kronobergs län Dnr LTK/121010

12 12(18) att godkänna kulturberedningens förslag till finansiering av kulturpolitiska uppdrag kring kultur och hälsa företrädesvis riktade till landstingets regionala kulturinstitutioner. Inom Landstinget Kronoberg finns en politisk intention om att utveckla området kultur och hälsa. I Regional kulturplan för Kronobergs län är en av prioriteringarna Att utveckla samarbetsmodeller kring kultur och hälsa. Kulturpolitikens mål om ökad delaktighet och tillgänglighet till kulturlivet överensstämmer väl med att öka människors delaktighet i samhällslivet ett av de viktigaste nationella målen för folkhälsan. Enligt beslut i landstingsfullmäktige ska Landstinget Kronoberg utreda förutsättningar och former för att arbeta med kultur på recept i samverkan med relevanta aktörer i länet. Som ett första steg har samverkan inletts mellan landstingets kulturberedning, folkhälsoutskottet och hälso- och sjukvårdsberedningen avseende kultur och hälsa kopplat till landstingets olika målgrupper. För kommande steg i processen behöver resurser avdelas i syfte att koordinera ett tvärsektoriellt arbete för att utveckla, pröva och utvärdera arbetsmodeller samt resurser för produktion av program kring kultur och hälsa. Landstinget Kronoberg har ansvar för kulturinstitutioner som skall verka i hela länet - Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg och Kulturparken Småland. För att stimulera arbete kring kultur och hälsa kan särskilda uppdrag riktas till kulturinstitutionerna för programverksamhet kopplat till olika målgrupper. Kulturberedningen föreslår att en finansiering sker, under aktuell kulturplanperiod , inom ramen för kulturberedningens utvecklingsmedel med upp till kronor per år för kulturpolitiska uppdrag kring kultur och hälsa företrädesvis riktade till landstingets regionala kulturinstitutioner. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna kulturberedningens förslag till finansiering av kulturpolitiska uppdrag kring kultur och hälsa företrädesvis riktade till landstingets regionala kulturinstitutioner. Föredragande Kulturansvarig Sunny Sandström föredrog ärendet. Yttrande Göran Giselsson, Monica Haider, RosMarie Jönsson Neckö, Anna Fransson, Ingemar Swalander, Lennart Värmby, Olle Sandahl, Michael Öberg, Charlotte Branting och Ricardo Salsamendi yttrade sig.

13 13(18) 251 Information Budgetframställan till Statens kulturråd 2013 Dnr LK/ att notera informationen till protokollet. Kulturansvarig Sunny Sandström informerade om Kronobergs läns förhandlingsframställan om statliga medel 2013 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Hon redogjorde för fördelningsprinciper, budgetframställan på 36,6 miljoner kronor, verksamheter och ansvar i landstinget respektive regionförbundet och prioriteringar Hon informerade också användningen av statliga utvecklingsmedel som för 2012 var totalt kr. notera informationen till protokollet. Yttrande Michael Öberg yttrade sig. 252 Presentation av landstingens och regionernas miljönyckeltal att notera informationen till protokollet. Miljöchef Helen Penttilä informerade om landstingens och regionernas miljönyckeltal som i år jämförs för första gången. Nyckeltalen är framtagna av landstingens och regionernas miljöchefer i samarbete med SKL. De fem miljönyckeltalen är förskrivning av antibiotika, andel ekologiska livsmedel, energianvändning i verksamhetslokaler, andel förnybart drivmedel i kollektivtrafiken och klimatpåverkan från medicinska gaser. Helen Penttilä redovisade Landstinget Kronobergs placering i de fem nyckeltalen. notera informationen till protokollet. Yttrande Anna Fransson och Michael Öberg yttrade sig.

14 14(18) 253 Uppföljning av tidigare genomförd granskning av Vårdval Kronoberg att notera informationen till protokollet. Skriftlig information om uppföljning som gjorts med syfte att undersöka vilka åtgärder som har vidtagits till följd av rekommendationer som lämnades i rapporten Granskning av Vårdval Kronoberg, samt bedöma i vilken utsträckning granskningens rekommendationer beaktas och implementeras samt om de åtgärder som beskrevs i landstingsstyrelsens svar till revisorerna har vidtagits. Ett antal frågor hade ställts av landstingets revisorer till landstingsdirektör Börje Lindqvist och dessa har besvarats i skrivelse, daterad , till revisorerna. notera informationen till protokollet. 254 Uppföljning av tidigare genomförd granskning av vårdprocessutveckling att notera informationen till protokollet. Skriftlig information om uppföljning som gjorts med syfte att undersöka vilka åtgärder som har vidtagits till följd av rekommendationer som lämnades i rapporten Granskning av vårdprocessutveckling samt bedöma i vilken utsträckning granskningens rekommendationer beaktas och implementeras samt om de åtgärder som beskrevs i yttrandet har vidtagits. Ett antal frågor hade ställts av landstingets revisorer till landstingsdirektör Börje Lindqvist som besvarats i skrivelse, daterad , till revisorerna. notera informationen till protokollet.

15 15(18) 255 Anmälningsärenden att notera anmälningarna till protokollet. Grimslövs Folkhögskola - Styrelseprotokoll Kulturplan Kronoberg Landstingsstyrelsens arbetsutskott - Protokoll Landstingsstyrelsens arbetsutskott - Protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott - Protokoll NkA:s nyhetsbrev nr Äldre RCC Syd - Verksamhetsredovisning RCC Syd 2012 Regionförbundet södra Småland 45 samt Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län Remiss till kommunerna avseende förändring av det regionala utvecklingsansvaret Riksrevisionens granskningar av statliga myndigheter och verksamheter - Ny prenumeration Socialdepartementet - Regeringsbeslut S2012/8006/FS. Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:6. Skrivelse 129/2012 SKL - Cirkulär 12:50 från Sveriges Kommuner och Landsting - reviderad version - Ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Teckalundantagen och ändringar i kommunallagen (1991:900) m.m. SKL - Cirkulär 12:54 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KA SKL - Cirkulär 12:55 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL SKL - Cirkulär 12:56 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående Basbelopp för år 2013

16 16(18) SKL - Cirkulär 12:57 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB) SKL - Cirkulär 12:58 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser SKL - Cirkulär 12:59 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta angående Omställningsavtal förtydligande av partsavsikt SKL - Cirkulär 12:60 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI SKL - Cirkulär 12:65 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta, Arbetsdomstolens dom 2012 nr. 66 om arbetsskyldighet för räddningstjänstpersonal i beredskap att delta vid olika former av larm inom IVPA-verksamheten SKL - Cirkulär 12:67 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta, Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev SKL - Styrelsens beslut nr 13, Överenskommelse mellan staten och SKL om fördjupade medicinska utredningar notera anmälningarna till protokollet. 256 Landstingsdirektörens beslut 2012 att notera LD-besluten till protokollet. 95. Inrättande av PUL-register, NITHA. sökregistret och effekt av probiotisk munvårdsprodukt på tandköttsinflammation och svampinfektion i munhålan på äldre 96. Riktlinjer för klimatkompensation för flygresor 97. Förordnande för Martin Myrskog som t f landstingsdirektör perioden T f centrumchef för PRC den 2 november T f centrumchef för PSC

17 17(18) notera LD-besluten till protokollet. 257 Från landstingsdirektörens vidaredelegerade beslut 2012 Dnr LTK/ att notera från landstingsdirektören vidaredelegerade beslut till protokollet. 2) Av fastighetschef fattade beslut november ) Av upphandlingschef signerade tilldelningsbeslut november ) Av förhandlingsstrateg fattade beslut mars och oktober ) Av pensionshandläggare fattade beslut juni till oktober ) Av HR-direktör fattade beslut november 2012 Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen att notera från landstingsdirektören vidaredelegerade beslut till protokollet. 258 Tack och avslut Ordförande Suzanne Frank avslutade sammanträdet med att tacka alla ledamöter, ersättare och övriga närvarande för det gångna året och önska en God Jul. Första vice ordförande Lena Karlsson tackade ordförande Suzanne Frank och önskade henne en God Jul. Vid protokollet Marianne Hammarström Suzanne Frank Ordförande Anna Fransson 2:a vice ordförande

18 18(18) Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Marianne Hammarström

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 PROTOKOLL LS 2011-02-01 1(23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 20 juni, 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2015-08-12 13:00-15:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-12-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.

Landstingets kansli 2010-03-31 VU 2/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-04-13. Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12. 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-13 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 31 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-03-08 09:00-10:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Robert Olesen (S) (ordförande) Anna Fransson

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-04-21. Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Tid onsdag 29 april 2015 08:40. REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 29 april 2015 08:40 Plats Kallade Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne

Läs mer

Landstingets kansli 2011-11-15 LS 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-17

Landstingets kansli 2011-11-15 LS 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-17 PROTOKOLL 1(33) Landstingets kansli 2011-11-15 LS 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 15 november 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 15.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 8-19 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer och attraktivitet 8-19 Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Martina Jansson, (S),

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 2/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-02-14 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten PROTOKOLL 1(7) Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Charlotte Aschan ersätter Malin

Läs mer

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet

Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2005-09-07 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ 2005-09-06 BU 4/05 Protokoll från sammanträde med barn- och ungdomsutskottet Tid Tisdagen den 6 september kl. 14.00-16.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (7) Landstingets kansli 2012-10-02 LSAU 7/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-10-09 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 09.00 11.30 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 KALLELSE 1 (8) Landstingets kansli F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelse Tidpunkt LS Tisdagen den 1 februari 2011 kl. 09.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Regionfullmäktige. Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Datum: Tid: 09:00-16:00

Regionfullmäktige. Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö. Datum: Tid: 09:00-16:00 Regionfullmäktige Datum: 2018-02-28 Tid: 09:00-16:00 Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Kjell Jormfeldt (MP), 1:e vice

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/08 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (35) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 12 april, kl. 09.00 12.45, 13.45 17.10 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 32 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kommunstyrelsen 2015-12-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Kinnaborgsalen, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 15.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Leif Sternfeldt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-06-19 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 12 juni 2012 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C)

Roger Karlsson (MP), Christina Forss (KD), Christer Nodemar (M), Monica Andersson (C) VIADIDAKTNÄMNDEN 2015-09-21 1 Plats och tid Åbrogården, Storgatan 55 Vingåker, kl 13:00 15:40 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Ola Lindgren (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 2:e vice

Läs mer

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 46-70. Tid: 2011-03-22 kl 13:00-14:55 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(10) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S), 46-62 Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-05-27 FU 3/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-06-03 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2014-06-03 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.15 16.00 Plats Närvarande ledamöter Vårdcentralen Lessebo, Storgatan 27, Lessebo

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 67-77

Allmänpolitiska utskottet 67-77 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Bernts loge, Spira Närvarande: ande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), Per Hansson (FP), Håkan Sandgren (S) t.o.m. 68, Anders Gustafsson (M) t.o.m. 68, Per-Olov Norlander

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 2002-10-29 LKD 01549. 81 Motionssvar. "Utveckling av Nynäs/Ökna" (Lf) Bakgrund

PROTOKOLL 2002-10-29 LKD 01549. 81 Motionssvar. Utveckling av Nynäs/Ökna (Lf) Bakgrund DIARIENR 2002-10-29 LKD 01549 81 Motionssvar. "Utveckling av Nynäs/Ökna" (Lf) Bakgrund Mihkel Nömm (mp) lämnade 2001-10-08 in en motion som anmäldes vid landstingsfullmäktiges sammanträde 2001-10-30. Motionären

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 21 februari 2014, kl. 14.00-15.00, på Burgården Konferens, Skånegatan, Göteborg Ledamöter Jonas Ransgård (M), Göteborg ordf Johan Nyhus (S), Göteborg Patrik Karlsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 6 mars 2012, kl 18.00-21.10 i Debatten Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta Claussnitzer (M) Marzena Waligorska (M) Gunnar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (24) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 14 februari, kl. 09.00 12.20, 13.30 15.35 Plats: Karl Birger Blomdahlsalen, Konserthuset i Växjö 1

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (19) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 21 juni, kl. 09.00 12.30, 13.30 18.50 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 75

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-02-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lund Öster Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (15) Diarienummer BSÖ 2016/0002 Barn- och skolnämnd Lund Öster Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, klockan 18.30 20.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Pelarsalen, Skellefteå lasarett. Klockan 13.00 15.00 ande Leif Holmqvist (c), Ske-å kommun Janeth Lundberg (s), Västerbottens läns landsting

Läs mer

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP)

Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Hannah-Karin Linck (C) Alf Norberg (V) Stig Zettlin (SVP) Ingemar Kalén (KD) Maria Aspers (MP) Landstingsstyrelsen Datum Tid Kl 09.15-15.45 Plats Kl 09.15 Länsmuseet Gävle tillsammans med Styrelsen för Region Gävleborg Kl 12.30 Ledningskontoret lokal Lodjuret, informations- och beslutsärenden Närvarande

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland

Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Sekretariatet, Administrativa staben 1,0 1 (5) Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Värmland Landstinget i Värmland och Arvika-, Eda-, Filipstads-, Forshaga-,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer