Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL LS (17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö Suzanne Frank (M), ordf Lena Karlsson (C), första vice ordf. Anna Fransson (S), andra vice ordf. Göran Giselsson (M) Pernilla Sjöberg (M), (ej 104 på grund av jäv) Ingemar Swalander (M) Kjell Gustafsson (C) Eva Johnsson (KD) Charlotte Branting (FP), ersättare för Yngve Filipsson (FP) Peter Freij (S) Monica Haider (S) RosMarie J. Neckö (S) Ragnar Lindberg (S) Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Kent Alriksson (M), Annelill Davidsson (C), Ola Gustafsson (S), Joakim Pohlman, Olle Sandahl (KD), Henrietta Serrate (S) (delvis) Ewa Alteborg (delvis), Bertil Axelsson, Kerstin Bengtsson (delvis), Bengt Germundsson (delvis), Kjell Grahn, Annika Hallquist (delvis), Marianne Hammarström, Kajsa-Mia Holgers (delvis), Annika Hull Laine (delvis), Helene Hägglund (delvis), Gunilla Johansson (delvis), Jeanette Kjellberg (delvis), Helena Krantz Lamme (delvis), Petra Larsson (delvis), Börje Lindqvist, Lennart Månsson, Bengt Nellgård, Bernhard Neuman (delvis), Ingrid Persson, Sunny Sandström (delvis), Stefan Söderberg, Styrbjörn Östberg Marianne Hammarström

2 2(17) 88 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 13 maj Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes. 90 Landstingsdirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Vår nye hälso- och sjukvårdsdirektör Bengt Nellgård presenterade sig. Därefter rapporterade lanstingsdirektören om - Statssekreterare Karin Johanssons besök, då hon fick information om landstingets kvalitetsarbete. Hon deltog också på chefsdagen som handlade om e-hälsa. - Pris till Landstinget Kronoberg för att vi bedöms nå upp till den näst högsta graderingen, 6 av 7, för vårt arbete med att införa ett helt papperslöst journalsystem. IT-direktör Göran Hernell tar emot priset av Organisationen HIMSS Analytics Europe i samband med ehealth Week 2011 i Budapest den 10 maj. - Strokesjukvård i Landstinget Kronoberg. Ingemar Swalander, Anna Fransson, Lennart Värmby och Monica Haider yttrade sig. 91 Delårsrapport mars 2011 Dnr LTK/ att godkänna delårsrapport mars Det ekonomiska resultatet efter mars är 30 mkr, vilket är i samma nivå som föregående månad. Resultatet beror främst på en bättre skatteunderlagsutveckling än beräknat och att verksamhetens samlade resultat är 12 mkr. Under årets första kvartal har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med tydlig koppling till överenskomna verksamhetsplaner per centrum.

3 3(17) Landstinget Kronoberg uppvisar efter mars en fortsatt mycket god tillgänglighet. Vi uppvisar landets bästa resultat när det gäller tillgänglighet till mottagning och mycket god tillgänglighet till behandling. För att uppnå en hållbar tillgänglighet har handlingsplanen för vård- och behandlingsgarantin reviderats. Planering har genomförts för att införa beslutad ny ersättningsmodell i Vårdval Kronoberg från den 1 maj Trots caliciutbrott under årets första månader, med intagningsstopp på flera avdelningar, har produktionen varit hög. En ny överbeläggningsplan har börjat gälla och en funktion som vårdplatskoordinator har inrättats. Sjukfrånvaron ökar, framförallt korttidsfrånvaron. Antal anställda ökar något i jämförelse med föregående period från och med årsskiftet med ca 50 personer. Det är framförallt antalet visstidsanställda som ökar i syfte att säkerställa semesterplanering och sommarbemanning. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna delårsrapport mars Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist och ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Anna Fransson, Monica Haider och Lennart Värmby yttrade sig. 92 Ersättningsetablering sjukgymnastik Dnr LTK/ att ingå samverkansavtal med Sofie Petersson avseende sjukgymnastik att beslutet justeras omedelbart. Barbro Fosseus, sjukgymnast inkom, , med en anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik. Med anledning av Barbro Fosseus anmälan annonserades ansökningsinbjudan, om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, ut Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för samverkansavtal med Landstinget Kronoberg. Fyra ansökningar inkom. Ansökningarna har prövats. Ansökan ingiven av Sofie Petersson uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven.

4 4(17) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen beslutar att ingå samverkansavtal med Sofie Petersson avseende sjukgymnastik. Lennart Värmby, Monica Haider och Ragnar Lindberg yttrade sig. Sekretess Då handlingar i ärendet är belagda med upphandlingssekretess deltog endast landstingsstyrelsens ledamöter i överläggningarna. Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 93 Handlingsplan för vård- och behandlingsgaranti i Landstinget Kronoberg 2011 och framåt Dnr LTK/ att godkänna reviderad handlingsplan för vård- och behandlingsgaranti med tillämpningsanvisningar, att landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra och följa upp handlingsplanen, att följa upp eventuella undanträngningseffekter för kroniskt sjuka i delårsrapporten för augusti Vård- och behandlingsgarantin är sedan 1 juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I förordningen 2010:349 fastställs tidsperioderna för garantin. Den nu gällande tidsperioden är dagar. Regeringen och SKL har slutit separata överenskommelser om prestationsbaserad ersättning för att förbättra tillgängligheten. Kravet för att ta del av ersättningen under 2011 är att landstinget kan erbjuda vård och behandling inom dagar, för barn och unga med psykisk ohälsa gäller dagar. Målsättningen är att Landstinget Kronoberg ska erbjuda en högre tillgänglighet än vad lagen kräver. Kronobergarna ska erbjudas vård- och behandling inom dagar och barn och unga med psykisk ohälsa inom dagar. Landstingsdirektören har på uppdrag av landstingsstyrelsen reviderat handlingsplanen för vård- och behandlingsgarantin med tillämpningsanvisningar för att uppnå landstingets tillgänglighetsmål (samt ). godkänna reviderad handlingsplan för vård- och behandlingsgaranti med tillämpningsanvisningar, att landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra och

5 5(17) följa upp handlingsplanen, att följa upp eventuella undanträngningseffekter för kroniskt sjuka i delårsrapporten för augusti Föredragande Planeringssekreterare Kerstin Bengtsson föredrog ärendet. Monica Haider, Michael Öberg, Anna Fransson, Charlotte Branting och Lennart Värmby yttrade sig. 94 Avsiktsförklaring gällande Pinnmon 1, tillbyggnad av arkivlokaler och för samverkan i befintliga och nybyggda lokaler Dnr LTK/ att godkänna avsiktsförklaringen för ändamålsenliga arkiv och depålokaler i en gemensam byggnad på Pinnmon, Växjö. Kulturparken Småland AB, Stiftelsen Smålands Museum, Växjö Kommun, Växjö Fastighetsförvaltning AB VöFAB och Landstinget Kronoberg har tidigare under 2009 tecknat avsiktsförklaring att utveckla ändamålsenliga arkivlokaler i en gemensam byggnad på Pinnmon. VöFAB har förvärvat nuvarande arkivlokaler från Stiftelsen Smålands Museum och avser att påbörja en utbyggnad för uthyrning av arkivlokaler till Växjö Kommun och till Kulturparken Småland AB. En ny kostnadsbedömning har genomförts i slutet av 2010 som pekar på en högre investeringskostnad än vad tidigare beräknats, totalt ca 21 miljoner kronor. Denna fördyring medför en högre hyreskostnad för hyresgästerna. Med anledning av de förändrade förutsättningarna behöver en ny avsiktsförklaring tecknas mellan de inblandade parterna. godkänna avsiktsförklaringen för ändamålsenliga arkiv och depålokaler i en gemensam byggnad på Pinnmon, Växjö. 95 Förslag till remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs län Dnr LK/ att godkänna förslag till remissutgåva av en Regional kulturplan för Kronobergs län.

6 6(17) Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har genom samverkan med kommunerna och i samråd med det professionella kulturliv och civilsamhället arbetat fram ett underlag till en regional kulturplan. Kulturplanen med bakomliggande ekonomi ligger till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om medelsfördelning till länet. gäller ett förslag till remissutgåva av en regional kulturplan för Kronobergs län (inför remissperioden 11/5-1/8 2011). godkänna förslag till remissutgåva av en Regional kulturplan för Kronobergs län. Föredragande Samordnare i kulturfrågor Sunny Sandström föredrog ärendet. Lennart Värmby, Charlotte Branting, Michael Öberg, Ingemar Swalander, Göran Giselsson, RosMarie Jönsson Neckö och Eva Johnsson yttrade sig. 96 Begäran att Ljungbergmuseet formellt ska bli Kronobergs konstmuseum. Dnr LTK/ att landstinget är positivt till att Ljungbergmuseet blir Kronobergs konstmuseum samt, att slutligt ställningstagande sker i samband med kulturplanens fastställande. Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse som äger och driver Ljungbergmuseet i Ljungby har till Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland framställt en begäran om att få ett regionalt uppdrag som konstmuseum för Kronobergs län. slutligt ställningstagande sker i samband med kulturplanens fastställande. Ledamöternas förslag Anna Fransson yrkade, med instämmande av Lennart Värmby och Michael Öberg, tillägg av en första att-sats att landstinget är positivt till att Ljungbergmuseet blir Kronobergs konstmuseum och därefter i enlighet med landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag.

7 7(17) sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag 2. Anna Fransson med fleras förslag om tillägg av att-sats. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till Anna Fransson med fleras förslag om tillägg av en första att-sats att landstinget är positivt till 97 Progressiv lins vid kataraktoperation merkostnad till självkostnadspris? Dnr LTK/ att inför ett slutligt ställningstagande pröva frågan i Södra Regionvårdsnämnden. Vid kataraktoperation ersätts den grumliga linsen av en konstgjord sådan. Dessa är i normalfallet enkla sfäriska linser som upphandlats. Efter kataraktoperation behövs oftast läsglasögon för att läsa alternativt så kallade progressiva glasögon med läsglas i nedre delen av synfältet. Man kan också i vissa fall ersätta linsen med en mera sofistikerad lins som även är progressiv och/eller kan korrigera astigmatism vilket innebär att glasögonbehovet försvinner. Denna lins har en betydligt högre kostnad och erbjuds i några landsting mot att patienten betalar merkostnaden som är ca kr/lins. Förslaget innebär samma princip som vid utprovning av hörapparat att landstinget erbjuder standard men att patienten själv betalar för kostnader över kostnadstaket. Föredragande Chefläkare Styrbjörn Östberg föredrog ärendet. inför ett slutligt ställningstagande pröva frågan i Södra Regionvårdsnämnden. Lennart Värmby, Anna Fransson och Monica Haider yttrade sig.

8 8(17) 98 Uthyrning av barnbilstolar Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att hyran för att låna en komplett barnbilstol höjs till 625 kr, vilket motsvarar självkostnaden, och med tillämpning från och med Under 80-talet beslutades att nyblivna föräldrar skrivna i länet skulle kunna låna en säker barnbilstol för barn 0-9 månader. Utlåningstiden är 9 månader. Priset för att hyra en komplett barnbilstol har sedan 90-talet varit 380 kr. Avtal har tecknats med en ny leverantör för inköp av nya barnbilstolar och prisbildning har setts över för att bättre täcka landstingets kostnader. Servicecentrum vill mot denna bakgrund höja priset för uthyrning av de nyinköpta barnbilstolarna till 625 kronor inklusive moms för att få täckning för sin självkostnad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade förslagit landstingsstyrelsen besluta att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att hyran för att låna en komplett barnbilstol höjs till 625 kr, vilket motsvarar självkostnaden, och med tillämpning från och med Ledamöternas förslag Lennart Värmby föreslog avslag på landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2. Lennart Värmbys förslag om avslag Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskott förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen avslå Lennart Värmbys förslag. Reservation Lennart Värmby reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

9 9(17) 99 Svar på motion om ökat medarbetarstöd vid vårdskador. Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen bifalles. Anna Fransson (S) föreslår i motion att Landstinget Kronoberg tar fram program med formella och tydliga riktlinjer samt ansvarsrutiner för att stödja medarbetare som varit inblandade i vårdskador. I motionen lämnas förslag till modell som Norrbottens läns landsting tagit fram. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen bifalles. 100 Svar på motion om idé- och förslagsverksamhet Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen och att ge landstingsdirektören i uppdrag att utveckla pågående kvalitets- och förbättringsarbete i linje med motionens intentioner. Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att Landstinget Kronoberg ska ta fram en modell till en aktiv och systematisk Idé- och förslagsverksamhet som ska bedrivas inom samtliga enheter. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen och att ge landstingsdirektören i uppdrag att utveckla pågående kvalitets- och förbättringsarbete i linje med motionens intentioner. Ledamöternas förslag Michael Öberg föreslog tillägg av att-sats att idé och förslagsverksamhet ska äga rum under en tidsbegränsad tid, samt att någon form av belöning ges för att stimulera till goda resultat. Ingemar Swalander föreslog bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Michael Öbergs förslag. Joakim Pohlman yttrade sig.

10 10(17) sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2. Michael Öbergs förslag om tillägg av att-sats att idé och Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifalla landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Förslag 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsstyrelsen beslutat avslå Michael Öbergs förslag om tillägg av att-sats. Omröstning begärdes Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: Den som stödjer avslag till Michael Öbergs tilläggsförslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsstyrelsen beslutat om tillägg av att-sats i enlighet med Michael Öbergs förslag till beslut: Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår Frånv Lena Karlsson Anna Fransson Göran Giselsson Pernilla Sjöberg Ingemar Swalander Kjell Gustafsson Eva Johnsson Charlotte Branting Peter Freij Monica Haider Ola Gustafsson Ragnar Lindberg Lennart Värmby Michael Öberg Ordf. Suzanne Frank Antal röster 13 2 Omröstningen visade 13 ja-röster och 2 nej-röster. Således avslogs Michael Öbergs förslag om tillägg av att-sats. Reservation Michael Öberg reserverade sig till förmån för eget förslag.

11 11(17) 101 Svar på medborgarförslag Ett reumatismcenter bör inrättas på Ljungby lasarett Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat. Gudrun Pettersson, Kånna har inkommit med medborgarförslag på att inrätta ett reumatismcenter i Ljungby. Utifrån förslagsställarens erfarenhet som patient förslås inrättande av ett reumatismcenter vid medicinmottagningen på Ljungby lasarett. Förslagsställaren anger att det i detta team bör ingå reumatikerläkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. I svar anges att det sammanfattningsvis idag finns en struktur beträffande vården och rehabiliteringen av patienter med reumatiska sjukdomar som innebär att patienterna såväl i Ljungby som i Växjö ska få en likvärdig och jämlik vård. Under våren 2011 har detta arbete kommit igång på allvar. Sedan mars 2011 finns dessutom fast reumatolog på medicinkliniken i Ljungby. Enligt aktuell struktur och utveckling bedömer jag egentligen att vi redan idag till stor del har den reumavård som förslagsställaren önskar vid medicinkliniken i Ljungby. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat. Ledamöternas förslag Lennart Värmby föreslog bifall till medborgarförslaget. Eva Johnsson och Göran Giselsson yttrade sig. sgång godkänna följande propositionsordning och att förslagen ställs mot varandra: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag 2. Lennart Värmbys förslag om bifall till medborgarförslaget. Röstning Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. 102 Arkivreglemente för Landstinget Kronoberg Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa nytt arkivreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med

12 12(17) Nuvarande arkivreglemente är ifrån 2003 och är i behov av uppdatering. Skillnaden mellan nuvarande arkivreglemente och föreslaget reglemente är förtydligandet av ansvar för verksamhetscheferna avseende arkivansvaret för de allmänna handlingar som verksamheten producerar. Även landstingsarkivets roll förtydligas i Landstinget Kronoberg som säkerställer att verksamheterna lever upp till offentlighetsprincipen. Arkivreglementet utgör grunden för hur delar av offentlighetsprincipen ska omsätts till verksamhet inom Landstinget Kronoberg. Offentlighetsprincipen och arkivreglementet är köns- och åldersneutralt. Detta innebär att alla oberoende av kön, ålder, till och med etnicitet eller härkomst ska ha samma rätt att ta del av allmänna handlingar. En förutsättning för detta är att allmänna handlingar hanteras och bevaras enligt det regelverk som landstingsstyrelsen sätter upp. Arkivreglementet utgör grunden för detta regelverk. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa nytt arkivreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med Föredragande Arkivarie Bernhard Neuman föredrog ärendet. 103 Dokument- och arkivbildningsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård, Landstinget Kronoberg Dnr LTK/ att anta ny dokument- och arkivbildningsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård, att beslutet ska tillämpas retroaktivt från och med respektive verksamhets införande av elektronisk journalföring. Enligt tryckfrihetsförordningen, TF (1949:105) 2 kap.1 har varje medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Huvudprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. Arkivlagen (1990:782) 10 anger dock att allmänna handlingar får gallras. Gallring innebär förstöring av allmän handling eller uppgift i allmän handling och är därmed en inskränkning i offentlighetsprincipen (rätten att ta del av allmänna handlingar) som regleras i TF. Vid gallring ska beaktas att det arkivmaterial som återstår tillgodoser allmänhetens rätt till insyn i Landstinget Kronobergs verksamhet, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Det allmännas krav på bevarande av journalhandlingar har ökat och med införandet av elektroniska journalsystem har möjligheten att göra uppföljningar samt studier ökat.

13 13(17) Dokument- och arkivbildningsplanen är köns- och åldersneutralt. Detta innebär att alla oberoende av kön, ålder, till och med etnicitet eller härkomst ska ha samma rätt att ta del av allmänna handlingar, där begränsningen utgörs av handlingstyp och bevarandefrister. En förutsättning för detta är att allmänna handlingar hanteras och bevaras enligt det regelverk som landstingsstyrelsen sätter upp. Dokument- och arkivbildningsplan är ett av dessa regelverk. anta ny dokument- och arkivbildningsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård, att beslutet ska tillämpas retroaktivt från och med respektive verksamhets införande av elektronisk journalföring. Föredragande Arkivarie Bernhard Neuman föredrog ärendet. Joakim Pohlman yttrade sig. 104 Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för år 2010 Växjö samordningsförbund Dnr LK/ att rekommendera fullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Växjö Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Växjö Samordningsförbund underskriven revisionsberättelse för vidare hantering i landstingsfullmäktige i Landstinget Kronoberg. Enligt 26 i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Växjö Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Lennart Värmby yttrade sig. Jäv På grund av jäv deltog inte Pernilla Sjöberg i handläggningen av ärendet.

14 14(17) 105 Muntlig information Det nya skatteutjämningssystemet att notera informationen till protokollet. Kommunalrådet tillika ordförande i utjämningskommittén Bengt Germundsson informerade styrelsen, främst ur ett landstingsperspektiv, om kommitténs betänkande Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen. Han redogjorde bland annat för arbetssätt, varför ett utjämningssystem, uppdraget, principiella utgångspunkter. Han tog också upp effekterna av kommitténs förslag för landstingen t.ex. statsbidrag läkemedelsbidrag och fastighetsavgiften, kostnadsutjämning hälso- och sjukvård, ny hälso- och sjukvårdsmodell, nuvarande och föreslaget strukturbidrag för landsting i kronor per innevånare. notera informationen till protokollet. Göran Giselsson, Anna Fransson, Eva Johnsson, Monica Haider och Lennart Värmby yttrade sig. 106 Anmälningsärenden att notera anmälningarna till protokollet. Brev från Smålands akademi Domstolsverket - Mark- och miljödomstolar bildas Grimslövs Folkhögskola - Styrelseprotokoll Gfhs 2/ Institutet för lokal och regional demokrati - Protokoll styrelse och årsstämma Kulturdepartementet - Regeringsbeslut 3 för information. Dnr LTK/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott - Protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott - Protokoll Livsstil Kronoberg Mötesanteckningar Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NkA) Nyhetsbrev

15 15(17) Ordförandebeslut angående Kallelse till stämma 2011 med Coompanion Kronoberg den 28 april Dnr LTK/ Skandikonkliniken - Information om Skandionkliniken och protonbehandling av cancer Socialdepartementet - Regeringsbeslut för information Skr. 0043/2011 Socialdepartementet - Regeringsbeslut I:4. Ändring av regleringsbrev Socialdepartementet - Ändring av regleringsbrev för budget 2011 avs. anslag 1:6. Skr. 0054/2011 Socialstyrelsen - angående överbeläggningar Socialstyrelsen - angående vårdhygien. Dnr LTK/ Socialstyrelsen - Uppföljning 2010 års statsbidrag avseende förbättrad tillgänglighet BUP Svar på remiss - Begrepp inom nutritionsområdet ( /2011). Svar senast LTK/ Svar på remiss - För begrepp och termer inom palliativ vård, Soc.styr. dnr 2259/2011. LTK/ Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:12 angående arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:15 angående Arbetsdomstolens dom 2011 nr 24 Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 11:17 angående att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:18 angående Huvudöverenskommelse om lön och allmänna Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:19 ang. Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:20 ang. Överenskommelser om ändringar i Veckovila 95 Sveriges Kommuner och Landsting - Information om patientrörlighetsdirektivet Sveriges Kommuner och Landsting - Rapport från kartläggning av jämställdhetsarbete på politisk nivå, enkätundersökning 2010 Södra Regionvårdsnämnden - Protokoll Växjö Samordningsförbund Årsredovisning 2010 Dnr LK/101300

16 16(17) notera anmälningarna till protokollet. 107 Landstingsdirektörens beslut 2011 att notera LD-besluten till protokollet. 28. Komplettering till Övergripande ekonomistyrningsprinciper. 29. Begäran om allmän handling. 30. Förordnande för planeringsdirektör Annika Hallquist som t f hälso- och sjukvårdsdirektör från och med , dock längst till Förlängt förordnande för Kjell Grahn som centrumchef för psykiatricentrum för tiden Avvikelsehantering rutin. 33. CEMR-deklarationen Fastställande av att Landstinget Kronoberg ska underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå CEMR. 34. Förordnande för Lena Nazzal som t f centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum den 24 maj EPiServer ny version och ny teknisk plattform. 36. Ny WLAN Controller till det trådlösa datanätet. 37. Förordnande för A. Hallquist som t f LD tiden Kompletterande utrustning till backbone-nätet på CLV. 39. Cosmic Investering CCP NPÖ adapter. notera LD-besluten till protokollet. Anna Fransson yttrade sig.

17 17(17) Vid protokollet Marianne Hammarström Suzanne Frank Ordförande Anna Fransson 2:a vice ordförande Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Marianne Hammarström

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(15) Landstingets kansli 2014-04-08 LS 3/2014 Kansliavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(25) Landstingets kansli 2013-09-03 LS 7/2013 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 3 september, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-03-01 1(20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Protokoll Justerat 2007-10-10 1(18) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(19) Landstingets kansli 2014-05-13 LS 4/2014 Kansliavd, Lillemor Ahlgren Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 13 maj kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007. Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2007-11-12 1(21) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 9/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 november 2007, kl. 09.00 14.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-08-30 Justering 2004-09-03 1(15) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 12.45

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2005-10-10 1(19) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/05 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS Den 10 oktober 2005 kl 09.00 15.40 Plats Centrumbyggnaden, Sigfridsområdet Närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2009-02-24 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 10 februari 2009 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-10-11 Justering 2004-10-22 1(17) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 6/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.15

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare)

Göran Giselsson (m) Ragnar Lindberg (s) (ersättare) Göran Andersson (c) (ersättare) Protokoll fört vid sammanträde på Möckelsnäs Herrgård 2006-12-05 med Södra Regionvårdsnämnden 2006-12-05 60-76 1(5) Närvarande 2006-12-05 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Tid Tisdagen den 4 september, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.30. Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Tid Tisdagen den 4 september, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.30. Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(44) Landstingets kansli 2012-09-04 LS 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 4 september, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.30 Plats Närvarande ledamöter Oden,

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Ledamöter (M) Marie Ljungberg Schött Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Ledamöter (M) Marie Ljungberg Schött Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande 7/2014 1-10 1 (7) Sammanträde i Datum Tid 15.30-15.40 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Marie Ljungberg Schött Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet

Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Kansliavdelningen, Annika Lundgren 2005-06-14 FU 5/05 Protokoll från sammanträde med folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 14 juni kl. 9.00-15.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Ledningsenheten,

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoutskottet. Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-21 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer