Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL LS (17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö Suzanne Frank (M), ordf Lena Karlsson (C), första vice ordf. Anna Fransson (S), andra vice ordf. Göran Giselsson (M) Pernilla Sjöberg (M), (ej 104 på grund av jäv) Ingemar Swalander (M) Kjell Gustafsson (C) Eva Johnsson (KD) Charlotte Branting (FP), ersättare för Yngve Filipsson (FP) Peter Freij (S) Monica Haider (S) RosMarie J. Neckö (S) Ragnar Lindberg (S) Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Kent Alriksson (M), Annelill Davidsson (C), Ola Gustafsson (S), Joakim Pohlman, Olle Sandahl (KD), Henrietta Serrate (S) (delvis) Ewa Alteborg (delvis), Bertil Axelsson, Kerstin Bengtsson (delvis), Bengt Germundsson (delvis), Kjell Grahn, Annika Hallquist (delvis), Marianne Hammarström, Kajsa-Mia Holgers (delvis), Annika Hull Laine (delvis), Helene Hägglund (delvis), Gunilla Johansson (delvis), Jeanette Kjellberg (delvis), Helena Krantz Lamme (delvis), Petra Larsson (delvis), Börje Lindqvist, Lennart Månsson, Bengt Nellgård, Bernhard Neuman (delvis), Ingrid Persson, Sunny Sandström (delvis), Stefan Söderberg, Styrbjörn Östberg Marianne Hammarström

2 2(17) 88 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 13 maj Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes. 90 Landstingsdirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Vår nye hälso- och sjukvårdsdirektör Bengt Nellgård presenterade sig. Därefter rapporterade lanstingsdirektören om - Statssekreterare Karin Johanssons besök, då hon fick information om landstingets kvalitetsarbete. Hon deltog också på chefsdagen som handlade om e-hälsa. - Pris till Landstinget Kronoberg för att vi bedöms nå upp till den näst högsta graderingen, 6 av 7, för vårt arbete med att införa ett helt papperslöst journalsystem. IT-direktör Göran Hernell tar emot priset av Organisationen HIMSS Analytics Europe i samband med ehealth Week 2011 i Budapest den 10 maj. - Strokesjukvård i Landstinget Kronoberg. Ingemar Swalander, Anna Fransson, Lennart Värmby och Monica Haider yttrade sig. 91 Delårsrapport mars 2011 Dnr LTK/ att godkänna delårsrapport mars Det ekonomiska resultatet efter mars är 30 mkr, vilket är i samma nivå som föregående månad. Resultatet beror främst på en bättre skatteunderlagsutveckling än beräknat och att verksamhetens samlade resultat är 12 mkr. Under årets första kvartal har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med tydlig koppling till överenskomna verksamhetsplaner per centrum.

3 3(17) Landstinget Kronoberg uppvisar efter mars en fortsatt mycket god tillgänglighet. Vi uppvisar landets bästa resultat när det gäller tillgänglighet till mottagning och mycket god tillgänglighet till behandling. För att uppnå en hållbar tillgänglighet har handlingsplanen för vård- och behandlingsgarantin reviderats. Planering har genomförts för att införa beslutad ny ersättningsmodell i Vårdval Kronoberg från den 1 maj Trots caliciutbrott under årets första månader, med intagningsstopp på flera avdelningar, har produktionen varit hög. En ny överbeläggningsplan har börjat gälla och en funktion som vårdplatskoordinator har inrättats. Sjukfrånvaron ökar, framförallt korttidsfrånvaron. Antal anställda ökar något i jämförelse med föregående period från och med årsskiftet med ca 50 personer. Det är framförallt antalet visstidsanställda som ökar i syfte att säkerställa semesterplanering och sommarbemanning. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna delårsrapport mars Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist och ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Anna Fransson, Monica Haider och Lennart Värmby yttrade sig. 92 Ersättningsetablering sjukgymnastik Dnr LTK/ att ingå samverkansavtal med Sofie Petersson avseende sjukgymnastik att beslutet justeras omedelbart. Barbro Fosseus, sjukgymnast inkom, , med en anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik. Med anledning av Barbro Fosseus anmälan annonserades ansökningsinbjudan, om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, ut Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för samverkansavtal med Landstinget Kronoberg. Fyra ansökningar inkom. Ansökningarna har prövats. Ansökan ingiven av Sofie Petersson uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven.

4 4(17) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen beslutar att ingå samverkansavtal med Sofie Petersson avseende sjukgymnastik. Lennart Värmby, Monica Haider och Ragnar Lindberg yttrade sig. Sekretess Då handlingar i ärendet är belagda med upphandlingssekretess deltog endast landstingsstyrelsens ledamöter i överläggningarna. Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 93 Handlingsplan för vård- och behandlingsgaranti i Landstinget Kronoberg 2011 och framåt Dnr LTK/ att godkänna reviderad handlingsplan för vård- och behandlingsgaranti med tillämpningsanvisningar, att landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra och följa upp handlingsplanen, att följa upp eventuella undanträngningseffekter för kroniskt sjuka i delårsrapporten för augusti Vård- och behandlingsgarantin är sedan 1 juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I förordningen 2010:349 fastställs tidsperioderna för garantin. Den nu gällande tidsperioden är dagar. Regeringen och SKL har slutit separata överenskommelser om prestationsbaserad ersättning för att förbättra tillgängligheten. Kravet för att ta del av ersättningen under 2011 är att landstinget kan erbjuda vård och behandling inom dagar, för barn och unga med psykisk ohälsa gäller dagar. Målsättningen är att Landstinget Kronoberg ska erbjuda en högre tillgänglighet än vad lagen kräver. Kronobergarna ska erbjudas vård- och behandling inom dagar och barn och unga med psykisk ohälsa inom dagar. Landstingsdirektören har på uppdrag av landstingsstyrelsen reviderat handlingsplanen för vård- och behandlingsgarantin med tillämpningsanvisningar för att uppnå landstingets tillgänglighetsmål (samt ). godkänna reviderad handlingsplan för vård- och behandlingsgaranti med tillämpningsanvisningar, att landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra och

5 5(17) följa upp handlingsplanen, att följa upp eventuella undanträngningseffekter för kroniskt sjuka i delårsrapporten för augusti Föredragande Planeringssekreterare Kerstin Bengtsson föredrog ärendet. Monica Haider, Michael Öberg, Anna Fransson, Charlotte Branting och Lennart Värmby yttrade sig. 94 Avsiktsförklaring gällande Pinnmon 1, tillbyggnad av arkivlokaler och för samverkan i befintliga och nybyggda lokaler Dnr LTK/ att godkänna avsiktsförklaringen för ändamålsenliga arkiv och depålokaler i en gemensam byggnad på Pinnmon, Växjö. Kulturparken Småland AB, Stiftelsen Smålands Museum, Växjö Kommun, Växjö Fastighetsförvaltning AB VöFAB och Landstinget Kronoberg har tidigare under 2009 tecknat avsiktsförklaring att utveckla ändamålsenliga arkivlokaler i en gemensam byggnad på Pinnmon. VöFAB har förvärvat nuvarande arkivlokaler från Stiftelsen Smålands Museum och avser att påbörja en utbyggnad för uthyrning av arkivlokaler till Växjö Kommun och till Kulturparken Småland AB. En ny kostnadsbedömning har genomförts i slutet av 2010 som pekar på en högre investeringskostnad än vad tidigare beräknats, totalt ca 21 miljoner kronor. Denna fördyring medför en högre hyreskostnad för hyresgästerna. Med anledning av de förändrade förutsättningarna behöver en ny avsiktsförklaring tecknas mellan de inblandade parterna. godkänna avsiktsförklaringen för ändamålsenliga arkiv och depålokaler i en gemensam byggnad på Pinnmon, Växjö. 95 Förslag till remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs län Dnr LK/ att godkänna förslag till remissutgåva av en Regional kulturplan för Kronobergs län.

6 6(17) Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har genom samverkan med kommunerna och i samråd med det professionella kulturliv och civilsamhället arbetat fram ett underlag till en regional kulturplan. Kulturplanen med bakomliggande ekonomi ligger till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om medelsfördelning till länet. gäller ett förslag till remissutgåva av en regional kulturplan för Kronobergs län (inför remissperioden 11/5-1/8 2011). godkänna förslag till remissutgåva av en Regional kulturplan för Kronobergs län. Föredragande Samordnare i kulturfrågor Sunny Sandström föredrog ärendet. Lennart Värmby, Charlotte Branting, Michael Öberg, Ingemar Swalander, Göran Giselsson, RosMarie Jönsson Neckö och Eva Johnsson yttrade sig. 96 Begäran att Ljungbergmuseet formellt ska bli Kronobergs konstmuseum. Dnr LTK/ att landstinget är positivt till att Ljungbergmuseet blir Kronobergs konstmuseum samt, att slutligt ställningstagande sker i samband med kulturplanens fastställande. Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse som äger och driver Ljungbergmuseet i Ljungby har till Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland framställt en begäran om att få ett regionalt uppdrag som konstmuseum för Kronobergs län. slutligt ställningstagande sker i samband med kulturplanens fastställande. Ledamöternas förslag Anna Fransson yrkade, med instämmande av Lennart Värmby och Michael Öberg, tillägg av en första att-sats att landstinget är positivt till att Ljungbergmuseet blir Kronobergs konstmuseum och därefter i enlighet med landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag.

7 7(17) sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag 2. Anna Fransson med fleras förslag om tillägg av att-sats. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till Anna Fransson med fleras förslag om tillägg av en första att-sats att landstinget är positivt till 97 Progressiv lins vid kataraktoperation merkostnad till självkostnadspris? Dnr LTK/ att inför ett slutligt ställningstagande pröva frågan i Södra Regionvårdsnämnden. Vid kataraktoperation ersätts den grumliga linsen av en konstgjord sådan. Dessa är i normalfallet enkla sfäriska linser som upphandlats. Efter kataraktoperation behövs oftast läsglasögon för att läsa alternativt så kallade progressiva glasögon med läsglas i nedre delen av synfältet. Man kan också i vissa fall ersätta linsen med en mera sofistikerad lins som även är progressiv och/eller kan korrigera astigmatism vilket innebär att glasögonbehovet försvinner. Denna lins har en betydligt högre kostnad och erbjuds i några landsting mot att patienten betalar merkostnaden som är ca kr/lins. Förslaget innebär samma princip som vid utprovning av hörapparat att landstinget erbjuder standard men att patienten själv betalar för kostnader över kostnadstaket. Föredragande Chefläkare Styrbjörn Östberg föredrog ärendet. inför ett slutligt ställningstagande pröva frågan i Södra Regionvårdsnämnden. Lennart Värmby, Anna Fransson och Monica Haider yttrade sig.

8 8(17) 98 Uthyrning av barnbilstolar Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att hyran för att låna en komplett barnbilstol höjs till 625 kr, vilket motsvarar självkostnaden, och med tillämpning från och med Under 80-talet beslutades att nyblivna föräldrar skrivna i länet skulle kunna låna en säker barnbilstol för barn 0-9 månader. Utlåningstiden är 9 månader. Priset för att hyra en komplett barnbilstol har sedan 90-talet varit 380 kr. Avtal har tecknats med en ny leverantör för inköp av nya barnbilstolar och prisbildning har setts över för att bättre täcka landstingets kostnader. Servicecentrum vill mot denna bakgrund höja priset för uthyrning av de nyinköpta barnbilstolarna till 625 kronor inklusive moms för att få täckning för sin självkostnad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade förslagit landstingsstyrelsen besluta att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att hyran för att låna en komplett barnbilstol höjs till 625 kr, vilket motsvarar självkostnaden, och med tillämpning från och med Ledamöternas förslag Lennart Värmby föreslog avslag på landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2. Lennart Värmbys förslag om avslag Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskott förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen avslå Lennart Värmbys förslag. Reservation Lennart Värmby reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

9 9(17) 99 Svar på motion om ökat medarbetarstöd vid vårdskador. Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen bifalles. Anna Fransson (S) föreslår i motion att Landstinget Kronoberg tar fram program med formella och tydliga riktlinjer samt ansvarsrutiner för att stödja medarbetare som varit inblandade i vårdskador. I motionen lämnas förslag till modell som Norrbottens läns landsting tagit fram. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen bifalles. 100 Svar på motion om idé- och förslagsverksamhet Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen och att ge landstingsdirektören i uppdrag att utveckla pågående kvalitets- och förbättringsarbete i linje med motionens intentioner. Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att Landstinget Kronoberg ska ta fram en modell till en aktiv och systematisk Idé- och förslagsverksamhet som ska bedrivas inom samtliga enheter. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen och att ge landstingsdirektören i uppdrag att utveckla pågående kvalitets- och förbättringsarbete i linje med motionens intentioner. Ledamöternas förslag Michael Öberg föreslog tillägg av att-sats att idé och förslagsverksamhet ska äga rum under en tidsbegränsad tid, samt att någon form av belöning ges för att stimulera till goda resultat. Ingemar Swalander föreslog bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Michael Öbergs förslag. Joakim Pohlman yttrade sig.

10 10(17) sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2. Michael Öbergs förslag om tillägg av att-sats att idé och Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifalla landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Förslag 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsstyrelsen beslutat avslå Michael Öbergs förslag om tillägg av att-sats. Omröstning begärdes Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: Den som stödjer avslag till Michael Öbergs tilläggsförslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsstyrelsen beslutat om tillägg av att-sats i enlighet med Michael Öbergs förslag till beslut: Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår Frånv Lena Karlsson Anna Fransson Göran Giselsson Pernilla Sjöberg Ingemar Swalander Kjell Gustafsson Eva Johnsson Charlotte Branting Peter Freij Monica Haider Ola Gustafsson Ragnar Lindberg Lennart Värmby Michael Öberg Ordf. Suzanne Frank Antal röster 13 2 Omröstningen visade 13 ja-röster och 2 nej-röster. Således avslogs Michael Öbergs förslag om tillägg av att-sats. Reservation Michael Öberg reserverade sig till förmån för eget förslag.

11 11(17) 101 Svar på medborgarförslag Ett reumatismcenter bör inrättas på Ljungby lasarett Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat. Gudrun Pettersson, Kånna har inkommit med medborgarförslag på att inrätta ett reumatismcenter i Ljungby. Utifrån förslagsställarens erfarenhet som patient förslås inrättande av ett reumatismcenter vid medicinmottagningen på Ljungby lasarett. Förslagsställaren anger att det i detta team bör ingå reumatikerläkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. I svar anges att det sammanfattningsvis idag finns en struktur beträffande vården och rehabiliteringen av patienter med reumatiska sjukdomar som innebär att patienterna såväl i Ljungby som i Växjö ska få en likvärdig och jämlik vård. Under våren 2011 har detta arbete kommit igång på allvar. Sedan mars 2011 finns dessutom fast reumatolog på medicinkliniken i Ljungby. Enligt aktuell struktur och utveckling bedömer jag egentligen att vi redan idag till stor del har den reumavård som förslagsställaren önskar vid medicinkliniken i Ljungby. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat. Ledamöternas förslag Lennart Värmby föreslog bifall till medborgarförslaget. Eva Johnsson och Göran Giselsson yttrade sig. sgång godkänna följande propositionsordning och att förslagen ställs mot varandra: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag 2. Lennart Värmbys förslag om bifall till medborgarförslaget. Röstning Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. 102 Arkivreglemente för Landstinget Kronoberg Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa nytt arkivreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med

12 12(17) Nuvarande arkivreglemente är ifrån 2003 och är i behov av uppdatering. Skillnaden mellan nuvarande arkivreglemente och föreslaget reglemente är förtydligandet av ansvar för verksamhetscheferna avseende arkivansvaret för de allmänna handlingar som verksamheten producerar. Även landstingsarkivets roll förtydligas i Landstinget Kronoberg som säkerställer att verksamheterna lever upp till offentlighetsprincipen. Arkivreglementet utgör grunden för hur delar av offentlighetsprincipen ska omsätts till verksamhet inom Landstinget Kronoberg. Offentlighetsprincipen och arkivreglementet är köns- och åldersneutralt. Detta innebär att alla oberoende av kön, ålder, till och med etnicitet eller härkomst ska ha samma rätt att ta del av allmänna handlingar. En förutsättning för detta är att allmänna handlingar hanteras och bevaras enligt det regelverk som landstingsstyrelsen sätter upp. Arkivreglementet utgör grunden för detta regelverk. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa nytt arkivreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med Föredragande Arkivarie Bernhard Neuman föredrog ärendet. 103 Dokument- och arkivbildningsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård, Landstinget Kronoberg Dnr LTK/ att anta ny dokument- och arkivbildningsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård, att beslutet ska tillämpas retroaktivt från och med respektive verksamhets införande av elektronisk journalföring. Enligt tryckfrihetsförordningen, TF (1949:105) 2 kap.1 har varje medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Huvudprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. Arkivlagen (1990:782) 10 anger dock att allmänna handlingar får gallras. Gallring innebär förstöring av allmän handling eller uppgift i allmän handling och är därmed en inskränkning i offentlighetsprincipen (rätten att ta del av allmänna handlingar) som regleras i TF. Vid gallring ska beaktas att det arkivmaterial som återstår tillgodoser allmänhetens rätt till insyn i Landstinget Kronobergs verksamhet, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Det allmännas krav på bevarande av journalhandlingar har ökat och med införandet av elektroniska journalsystem har möjligheten att göra uppföljningar samt studier ökat.

13 13(17) Dokument- och arkivbildningsplanen är köns- och åldersneutralt. Detta innebär att alla oberoende av kön, ålder, till och med etnicitet eller härkomst ska ha samma rätt att ta del av allmänna handlingar, där begränsningen utgörs av handlingstyp och bevarandefrister. En förutsättning för detta är att allmänna handlingar hanteras och bevaras enligt det regelverk som landstingsstyrelsen sätter upp. Dokument- och arkivbildningsplan är ett av dessa regelverk. anta ny dokument- och arkivbildningsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård, att beslutet ska tillämpas retroaktivt från och med respektive verksamhets införande av elektronisk journalföring. Föredragande Arkivarie Bernhard Neuman föredrog ärendet. Joakim Pohlman yttrade sig. 104 Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för år 2010 Växjö samordningsförbund Dnr LK/ att rekommendera fullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Växjö Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Växjö Samordningsförbund underskriven revisionsberättelse för vidare hantering i landstingsfullmäktige i Landstinget Kronoberg. Enligt 26 i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Växjö Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Lennart Värmby yttrade sig. Jäv På grund av jäv deltog inte Pernilla Sjöberg i handläggningen av ärendet.

14 14(17) 105 Muntlig information Det nya skatteutjämningssystemet att notera informationen till protokollet. Kommunalrådet tillika ordförande i utjämningskommittén Bengt Germundsson informerade styrelsen, främst ur ett landstingsperspektiv, om kommitténs betänkande Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen. Han redogjorde bland annat för arbetssätt, varför ett utjämningssystem, uppdraget, principiella utgångspunkter. Han tog också upp effekterna av kommitténs förslag för landstingen t.ex. statsbidrag läkemedelsbidrag och fastighetsavgiften, kostnadsutjämning hälso- och sjukvård, ny hälso- och sjukvårdsmodell, nuvarande och föreslaget strukturbidrag för landsting i kronor per innevånare. notera informationen till protokollet. Göran Giselsson, Anna Fransson, Eva Johnsson, Monica Haider och Lennart Värmby yttrade sig. 106 Anmälningsärenden att notera anmälningarna till protokollet. Brev från Smålands akademi Domstolsverket - Mark- och miljödomstolar bildas Grimslövs Folkhögskola - Styrelseprotokoll Gfhs 2/ Institutet för lokal och regional demokrati - Protokoll styrelse och årsstämma Kulturdepartementet - Regeringsbeslut 3 för information. Dnr LTK/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott - Protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott - Protokoll Livsstil Kronoberg Mötesanteckningar Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NkA) Nyhetsbrev

15 15(17) Ordförandebeslut angående Kallelse till stämma 2011 med Coompanion Kronoberg den 28 april Dnr LTK/ Skandikonkliniken - Information om Skandionkliniken och protonbehandling av cancer Socialdepartementet - Regeringsbeslut för information Skr. 0043/2011 Socialdepartementet - Regeringsbeslut I:4. Ändring av regleringsbrev Socialdepartementet - Ändring av regleringsbrev för budget 2011 avs. anslag 1:6. Skr. 0054/2011 Socialstyrelsen - angående överbeläggningar Socialstyrelsen - angående vårdhygien. Dnr LTK/ Socialstyrelsen - Uppföljning 2010 års statsbidrag avseende förbättrad tillgänglighet BUP Svar på remiss - Begrepp inom nutritionsområdet ( /2011). Svar senast LTK/ Svar på remiss - För begrepp och termer inom palliativ vård, Soc.styr. dnr 2259/2011. LTK/ Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:12 angående arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:15 angående Arbetsdomstolens dom 2011 nr 24 Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 11:17 angående att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:18 angående Huvudöverenskommelse om lön och allmänna Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:19 ang. Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:20 ang. Överenskommelser om ändringar i Veckovila 95 Sveriges Kommuner och Landsting - Information om patientrörlighetsdirektivet Sveriges Kommuner och Landsting - Rapport från kartläggning av jämställdhetsarbete på politisk nivå, enkätundersökning 2010 Södra Regionvårdsnämnden - Protokoll Växjö Samordningsförbund Årsredovisning 2010 Dnr LK/101300

16 16(17) notera anmälningarna till protokollet. 107 Landstingsdirektörens beslut 2011 att notera LD-besluten till protokollet. 28. Komplettering till Övergripande ekonomistyrningsprinciper. 29. Begäran om allmän handling. 30. Förordnande för planeringsdirektör Annika Hallquist som t f hälso- och sjukvårdsdirektör från och med , dock längst till Förlängt förordnande för Kjell Grahn som centrumchef för psykiatricentrum för tiden Avvikelsehantering rutin. 33. CEMR-deklarationen Fastställande av att Landstinget Kronoberg ska underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå CEMR. 34. Förordnande för Lena Nazzal som t f centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum den 24 maj EPiServer ny version och ny teknisk plattform. 36. Ny WLAN Controller till det trådlösa datanätet. 37. Förordnande för A. Hallquist som t f LD tiden Kompletterande utrustning till backbone-nätet på CLV. 39. Cosmic Investering CCP NPÖ adapter. notera LD-besluten till protokollet. Anna Fransson yttrade sig.

17 17(17) Vid protokollet Marianne Hammarström Suzanne Frank Ordförande Anna Fransson 2:a vice ordförande Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Marianne Hammarström

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2004-04-19 Justering 2004-04-28 1(10) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 4/04 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande LS pågick under följande tid: 09.00 15.00

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Sammanträde 2014-04-07 24-55. Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning PROTOKOLL Landsti ngsstyrelsen Sammanträde 2014-04-07 24-55 Sida 1 (31) Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde Tid: 2014-04-07, kl 10.00-12.00, 13.00-14.55

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer