Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011. Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl. 09.00 12.45. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö"

Transkript

1 PROTOKOLL LS (17) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 05/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 10 maj 2011, kl Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö Suzanne Frank (M), ordf Lena Karlsson (C), första vice ordf. Anna Fransson (S), andra vice ordf. Göran Giselsson (M) Pernilla Sjöberg (M), (ej 104 på grund av jäv) Ingemar Swalander (M) Kjell Gustafsson (C) Eva Johnsson (KD) Charlotte Branting (FP), ersättare för Yngve Filipsson (FP) Peter Freij (S) Monica Haider (S) RosMarie J. Neckö (S) Ragnar Lindberg (S) Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Kent Alriksson (M), Annelill Davidsson (C), Ola Gustafsson (S), Joakim Pohlman, Olle Sandahl (KD), Henrietta Serrate (S) (delvis) Ewa Alteborg (delvis), Bertil Axelsson, Kerstin Bengtsson (delvis), Bengt Germundsson (delvis), Kjell Grahn, Annika Hallquist (delvis), Marianne Hammarström, Kajsa-Mia Holgers (delvis), Annika Hull Laine (delvis), Helene Hägglund (delvis), Gunilla Johansson (delvis), Jeanette Kjellberg (delvis), Helena Krantz Lamme (delvis), Petra Larsson (delvis), Börje Lindqvist, Lennart Månsson, Bengt Nellgård, Bernhard Neuman (delvis), Ingrid Persson, Sunny Sandström (delvis), Stefan Söderberg, Styrbjörn Östberg Marianne Hammarström

2 2(17) 88 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Fransson. Justering av protokollet beslutades ske den 13 maj Föredragningslista Föredragningslista, daterad , godkändes. 90 Landstingsdirektörens rapport att notera informationen till protokollet. Vår nye hälso- och sjukvårdsdirektör Bengt Nellgård presenterade sig. Därefter rapporterade lanstingsdirektören om - Statssekreterare Karin Johanssons besök, då hon fick information om landstingets kvalitetsarbete. Hon deltog också på chefsdagen som handlade om e-hälsa. - Pris till Landstinget Kronoberg för att vi bedöms nå upp till den näst högsta graderingen, 6 av 7, för vårt arbete med att införa ett helt papperslöst journalsystem. IT-direktör Göran Hernell tar emot priset av Organisationen HIMSS Analytics Europe i samband med ehealth Week 2011 i Budapest den 10 maj. - Strokesjukvård i Landstinget Kronoberg. Ingemar Swalander, Anna Fransson, Lennart Värmby och Monica Haider yttrade sig. 91 Delårsrapport mars 2011 Dnr LTK/ att godkänna delårsrapport mars Det ekonomiska resultatet efter mars är 30 mkr, vilket är i samma nivå som föregående månad. Resultatet beror främst på en bättre skatteunderlagsutveckling än beräknat och att verksamhetens samlade resultat är 12 mkr. Under årets första kvartal har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts med tydlig koppling till överenskomna verksamhetsplaner per centrum.

3 3(17) Landstinget Kronoberg uppvisar efter mars en fortsatt mycket god tillgänglighet. Vi uppvisar landets bästa resultat när det gäller tillgänglighet till mottagning och mycket god tillgänglighet till behandling. För att uppnå en hållbar tillgänglighet har handlingsplanen för vård- och behandlingsgarantin reviderats. Planering har genomförts för att införa beslutad ny ersättningsmodell i Vårdval Kronoberg från den 1 maj Trots caliciutbrott under årets första månader, med intagningsstopp på flera avdelningar, har produktionen varit hög. En ny överbeläggningsplan har börjat gälla och en funktion som vårdplatskoordinator har inrättats. Sjukfrånvaron ökar, framförallt korttidsfrånvaron. Antal anställda ökar något i jämförelse med föregående period från och med årsskiftet med ca 50 personer. Det är framförallt antalet visstidsanställda som ökar i syfte att säkerställa semesterplanering och sommarbemanning. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna delårsrapport mars Föredragande Landstingsdirektör Börje Lindqvist och ekonomidirektör Gunilla Johansson föredrog ärendet. Anna Fransson, Monica Haider och Lennart Värmby yttrade sig. 92 Ersättningsetablering sjukgymnastik Dnr LTK/ att ingå samverkansavtal med Sofie Petersson avseende sjukgymnastik att beslutet justeras omedelbart. Barbro Fosseus, sjukgymnast inkom, , med en anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1652 om ersättning för sjukgymnastik. Med anledning av Barbro Fosseus anmälan annonserades ansökningsinbjudan, om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, ut Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för samverkansavtal med Landstinget Kronoberg. Fyra ansökningar inkom. Ansökningarna har prövats. Ansökan ingiven av Sofie Petersson uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven.

4 4(17) Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit att landstingsstyrelsen beslutar att ingå samverkansavtal med Sofie Petersson avseende sjukgymnastik. Lennart Värmby, Monica Haider och Ragnar Lindberg yttrade sig. Sekretess Då handlingar i ärendet är belagda med upphandlingssekretess deltog endast landstingsstyrelsens ledamöter i överläggningarna. Omedelbar justering Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 93 Handlingsplan för vård- och behandlingsgaranti i Landstinget Kronoberg 2011 och framåt Dnr LTK/ att godkänna reviderad handlingsplan för vård- och behandlingsgaranti med tillämpningsanvisningar, att landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra och följa upp handlingsplanen, att följa upp eventuella undanträngningseffekter för kroniskt sjuka i delårsrapporten för augusti Vård- och behandlingsgarantin är sedan 1 juli 2010 en del av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I förordningen 2010:349 fastställs tidsperioderna för garantin. Den nu gällande tidsperioden är dagar. Regeringen och SKL har slutit separata överenskommelser om prestationsbaserad ersättning för att förbättra tillgängligheten. Kravet för att ta del av ersättningen under 2011 är att landstinget kan erbjuda vård och behandling inom dagar, för barn och unga med psykisk ohälsa gäller dagar. Målsättningen är att Landstinget Kronoberg ska erbjuda en högre tillgänglighet än vad lagen kräver. Kronobergarna ska erbjudas vård- och behandling inom dagar och barn och unga med psykisk ohälsa inom dagar. Landstingsdirektören har på uppdrag av landstingsstyrelsen reviderat handlingsplanen för vård- och behandlingsgarantin med tillämpningsanvisningar för att uppnå landstingets tillgänglighetsmål (samt ). godkänna reviderad handlingsplan för vård- och behandlingsgaranti med tillämpningsanvisningar, att landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra och

5 5(17) följa upp handlingsplanen, att följa upp eventuella undanträngningseffekter för kroniskt sjuka i delårsrapporten för augusti Föredragande Planeringssekreterare Kerstin Bengtsson föredrog ärendet. Monica Haider, Michael Öberg, Anna Fransson, Charlotte Branting och Lennart Värmby yttrade sig. 94 Avsiktsförklaring gällande Pinnmon 1, tillbyggnad av arkivlokaler och för samverkan i befintliga och nybyggda lokaler Dnr LTK/ att godkänna avsiktsförklaringen för ändamålsenliga arkiv och depålokaler i en gemensam byggnad på Pinnmon, Växjö. Kulturparken Småland AB, Stiftelsen Smålands Museum, Växjö Kommun, Växjö Fastighetsförvaltning AB VöFAB och Landstinget Kronoberg har tidigare under 2009 tecknat avsiktsförklaring att utveckla ändamålsenliga arkivlokaler i en gemensam byggnad på Pinnmon. VöFAB har förvärvat nuvarande arkivlokaler från Stiftelsen Smålands Museum och avser att påbörja en utbyggnad för uthyrning av arkivlokaler till Växjö Kommun och till Kulturparken Småland AB. En ny kostnadsbedömning har genomförts i slutet av 2010 som pekar på en högre investeringskostnad än vad tidigare beräknats, totalt ca 21 miljoner kronor. Denna fördyring medför en högre hyreskostnad för hyresgästerna. Med anledning av de förändrade förutsättningarna behöver en ny avsiktsförklaring tecknas mellan de inblandade parterna. godkänna avsiktsförklaringen för ändamålsenliga arkiv och depålokaler i en gemensam byggnad på Pinnmon, Växjö. 95 Förslag till remissutgåva av Regional kulturplan för Kronobergs län Dnr LK/ att godkänna förslag till remissutgåva av en Regional kulturplan för Kronobergs län.

6 6(17) Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland har genom samverkan med kommunerna och i samråd med det professionella kulturliv och civilsamhället arbetat fram ett underlag till en regional kulturplan. Kulturplanen med bakomliggande ekonomi ligger till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om medelsfördelning till länet. gäller ett förslag till remissutgåva av en regional kulturplan för Kronobergs län (inför remissperioden 11/5-1/8 2011). godkänna förslag till remissutgåva av en Regional kulturplan för Kronobergs län. Föredragande Samordnare i kulturfrågor Sunny Sandström föredrog ärendet. Lennart Värmby, Charlotte Branting, Michael Öberg, Ingemar Swalander, Göran Giselsson, RosMarie Jönsson Neckö och Eva Johnsson yttrade sig. 96 Begäran att Ljungbergmuseet formellt ska bli Kronobergs konstmuseum. Dnr LTK/ att landstinget är positivt till att Ljungbergmuseet blir Kronobergs konstmuseum samt, att slutligt ställningstagande sker i samband med kulturplanens fastställande. Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse som äger och driver Ljungbergmuseet i Ljungby har till Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland framställt en begäran om att få ett regionalt uppdrag som konstmuseum för Kronobergs län. slutligt ställningstagande sker i samband med kulturplanens fastställande. Ledamöternas förslag Anna Fransson yrkade, med instämmande av Lennart Värmby och Michael Öberg, tillägg av en första att-sats att landstinget är positivt till att Ljungbergmuseet blir Kronobergs konstmuseum och därefter i enlighet med landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag.

7 7(17) sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag 2. Anna Fransson med fleras förslag om tillägg av att-sats. Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till Anna Fransson med fleras förslag om tillägg av en första att-sats att landstinget är positivt till 97 Progressiv lins vid kataraktoperation merkostnad till självkostnadspris? Dnr LTK/ att inför ett slutligt ställningstagande pröva frågan i Södra Regionvårdsnämnden. Vid kataraktoperation ersätts den grumliga linsen av en konstgjord sådan. Dessa är i normalfallet enkla sfäriska linser som upphandlats. Efter kataraktoperation behövs oftast läsglasögon för att läsa alternativt så kallade progressiva glasögon med läsglas i nedre delen av synfältet. Man kan också i vissa fall ersätta linsen med en mera sofistikerad lins som även är progressiv och/eller kan korrigera astigmatism vilket innebär att glasögonbehovet försvinner. Denna lins har en betydligt högre kostnad och erbjuds i några landsting mot att patienten betalar merkostnaden som är ca kr/lins. Förslaget innebär samma princip som vid utprovning av hörapparat att landstinget erbjuder standard men att patienten själv betalar för kostnader över kostnadstaket. Föredragande Chefläkare Styrbjörn Östberg föredrog ärendet. inför ett slutligt ställningstagande pröva frågan i Södra Regionvårdsnämnden. Lennart Värmby, Anna Fransson och Monica Haider yttrade sig.

8 8(17) 98 Uthyrning av barnbilstolar Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att hyran för att låna en komplett barnbilstol höjs till 625 kr, vilket motsvarar självkostnaden, och med tillämpning från och med Under 80-talet beslutades att nyblivna föräldrar skrivna i länet skulle kunna låna en säker barnbilstol för barn 0-9 månader. Utlåningstiden är 9 månader. Priset för att hyra en komplett barnbilstol har sedan 90-talet varit 380 kr. Avtal har tecknats med en ny leverantör för inköp av nya barnbilstolar och prisbildning har setts över för att bättre täcka landstingets kostnader. Servicecentrum vill mot denna bakgrund höja priset för uthyrning av de nyinköpta barnbilstolarna till 625 kronor inklusive moms för att få täckning för sin självkostnad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade förslagit landstingsstyrelsen besluta att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att hyran för att låna en komplett barnbilstol höjs till 625 kr, vilket motsvarar självkostnaden, och med tillämpning från och med Ledamöternas förslag Lennart Värmby föreslog avslag på landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2. Lennart Värmbys förslag om avslag Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskott förslag. Förslag 2 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen avslå Lennart Värmbys förslag. Reservation Lennart Värmby reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

9 9(17) 99 Svar på motion om ökat medarbetarstöd vid vårdskador. Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen bifalles. Anna Fransson (S) föreslår i motion att Landstinget Kronoberg tar fram program med formella och tydliga riktlinjer samt ansvarsrutiner för att stödja medarbetare som varit inblandade i vårdskador. I motionen lämnas förslag till modell som Norrbottens läns landsting tagit fram. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att motionen bifalles. 100 Svar på motion om idé- och förslagsverksamhet Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen och att ge landstingsdirektören i uppdrag att utveckla pågående kvalitets- och förbättringsarbete i linje med motionens intentioner. Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att Landstinget Kronoberg ska ta fram en modell till en aktiv och systematisk Idé- och förslagsverksamhet som ska bedrivas inom samtliga enheter. Landstingsstyrelsens arbetsutskott hade föreslagit landstingsstyrelsen besluta rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen och att ge landstingsdirektören i uppdrag att utveckla pågående kvalitets- och förbättringsarbete i linje med motionens intentioner. Ledamöternas förslag Michael Öberg föreslog tillägg av att-sats att idé och förslagsverksamhet ska äga rum under en tidsbegränsad tid, samt att någon form av belöning ges för att stimulera till goda resultat. Ingemar Swalander föreslog bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Michael Öbergs förslag. Joakim Pohlman yttrade sig.

10 10(17) sgång godkänna följande propositionsordning: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2. Michael Öbergs förslag om tillägg av att-sats att idé och Röstning Förslag 1 Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifalla landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Förslag 2 Efter genomförd röstning konstaterade ordföranden att landstingsstyrelsen beslutat avslå Michael Öbergs förslag om tillägg av att-sats. Omröstning begärdes Landstingsstyrelsen godkände följande propositionsordning: Den som stödjer avslag till Michael Öbergs tilläggsförslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Om nej vinner har landstingsstyrelsen beslutat om tillägg av att-sats i enlighet med Michael Öbergs förslag till beslut: Ordinarie ledamöter Ja Nej Avstår Frånv Lena Karlsson Anna Fransson Göran Giselsson Pernilla Sjöberg Ingemar Swalander Kjell Gustafsson Eva Johnsson Charlotte Branting Peter Freij Monica Haider Ola Gustafsson Ragnar Lindberg Lennart Värmby Michael Öberg Ordf. Suzanne Frank Antal röster 13 2 Omröstningen visade 13 ja-röster och 2 nej-röster. Således avslogs Michael Öbergs förslag om tillägg av att-sats. Reservation Michael Öberg reserverade sig till förmån för eget förslag.

11 11(17) 101 Svar på medborgarförslag Ett reumatismcenter bör inrättas på Ljungby lasarett Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat. Gudrun Pettersson, Kånna har inkommit med medborgarförslag på att inrätta ett reumatismcenter i Ljungby. Utifrån förslagsställarens erfarenhet som patient förslås inrättande av ett reumatismcenter vid medicinmottagningen på Ljungby lasarett. Förslagsställaren anger att det i detta team bör ingå reumatikerläkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. I svar anges att det sammanfattningsvis idag finns en struktur beträffande vården och rehabiliteringen av patienter med reumatiska sjukdomar som innebär att patienterna såväl i Ljungby som i Växjö ska få en likvärdig och jämlik vård. Under våren 2011 har detta arbete kommit igång på allvar. Sedan mars 2011 finns dessutom fast reumatolog på medicinkliniken i Ljungby. Enligt aktuell struktur och utveckling bedömer jag egentligen att vi redan idag till stor del har den reumavård som förslagsställaren önskar vid medicinkliniken i Ljungby. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat. Ledamöternas förslag Lennart Värmby föreslog bifall till medborgarförslaget. Eva Johnsson och Göran Giselsson yttrade sig. sgång godkänna följande propositionsordning och att förslagen ställs mot varandra: 1. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag 2. Lennart Värmbys förslag om bifall till medborgarförslaget. Röstning Efter genomförd röstning beslutade landstingsstyrelsen bifall till landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag. 102 Arkivreglemente för Landstinget Kronoberg Dnr LTK/ att rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa nytt arkivreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med

12 12(17) Nuvarande arkivreglemente är ifrån 2003 och är i behov av uppdatering. Skillnaden mellan nuvarande arkivreglemente och föreslaget reglemente är förtydligandet av ansvar för verksamhetscheferna avseende arkivansvaret för de allmänna handlingar som verksamheten producerar. Även landstingsarkivets roll förtydligas i Landstinget Kronoberg som säkerställer att verksamheterna lever upp till offentlighetsprincipen. Arkivreglementet utgör grunden för hur delar av offentlighetsprincipen ska omsätts till verksamhet inom Landstinget Kronoberg. Offentlighetsprincipen och arkivreglementet är köns- och åldersneutralt. Detta innebär att alla oberoende av kön, ålder, till och med etnicitet eller härkomst ska ha samma rätt att ta del av allmänna handlingar. En förutsättning för detta är att allmänna handlingar hanteras och bevaras enligt det regelverk som landstingsstyrelsen sätter upp. Arkivreglementet utgör grunden för detta regelverk. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att fastställa nytt arkivreglemente för Landstinget Kronoberg att gälla från och med Föredragande Arkivarie Bernhard Neuman föredrog ärendet. 103 Dokument- och arkivbildningsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård, Landstinget Kronoberg Dnr LTK/ att anta ny dokument- och arkivbildningsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård, att beslutet ska tillämpas retroaktivt från och med respektive verksamhets införande av elektronisk journalföring. Enligt tryckfrihetsförordningen, TF (1949:105) 2 kap.1 har varje medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Huvudprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras. Arkivlagen (1990:782) 10 anger dock att allmänna handlingar får gallras. Gallring innebär förstöring av allmän handling eller uppgift i allmän handling och är därmed en inskränkning i offentlighetsprincipen (rätten att ta del av allmänna handlingar) som regleras i TF. Vid gallring ska beaktas att det arkivmaterial som återstår tillgodoser allmänhetens rätt till insyn i Landstinget Kronobergs verksamhet, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Det allmännas krav på bevarande av journalhandlingar har ökat och med införandet av elektroniska journalsystem har möjligheten att göra uppföljningar samt studier ökat.

13 13(17) Dokument- och arkivbildningsplanen är köns- och åldersneutralt. Detta innebär att alla oberoende av kön, ålder, till och med etnicitet eller härkomst ska ha samma rätt att ta del av allmänna handlingar, där begränsningen utgörs av handlingstyp och bevarandefrister. En förutsättning för detta är att allmänna handlingar hanteras och bevaras enligt det regelverk som landstingsstyrelsen sätter upp. Dokument- och arkivbildningsplan är ett av dessa regelverk. anta ny dokument- och arkivbildningsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård, att beslutet ska tillämpas retroaktivt från och med respektive verksamhets införande av elektronisk journalföring. Föredragande Arkivarie Bernhard Neuman föredrog ärendet. Joakim Pohlman yttrade sig. 104 Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för år 2010 Växjö samordningsförbund Dnr LK/ att rekommendera fullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Växjö Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Växjö Samordningsförbund underskriven revisionsberättelse för vidare hantering i landstingsfullmäktige i Landstinget Kronoberg. Enligt 26 i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. rekommendera landstingsfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Växjö Samordningsförbund ansvarsfrihet för år Lennart Värmby yttrade sig. Jäv På grund av jäv deltog inte Pernilla Sjöberg i handläggningen av ärendet.

14 14(17) 105 Muntlig information Det nya skatteutjämningssystemet att notera informationen till protokollet. Kommunalrådet tillika ordförande i utjämningskommittén Bengt Germundsson informerade styrelsen, främst ur ett landstingsperspektiv, om kommitténs betänkande Likvärdiga förutsättningar Översyn av den kommunala utjämningen. Han redogjorde bland annat för arbetssätt, varför ett utjämningssystem, uppdraget, principiella utgångspunkter. Han tog också upp effekterna av kommitténs förslag för landstingen t.ex. statsbidrag läkemedelsbidrag och fastighetsavgiften, kostnadsutjämning hälso- och sjukvård, ny hälso- och sjukvårdsmodell, nuvarande och föreslaget strukturbidrag för landsting i kronor per innevånare. notera informationen till protokollet. Göran Giselsson, Anna Fransson, Eva Johnsson, Monica Haider och Lennart Värmby yttrade sig. 106 Anmälningsärenden att notera anmälningarna till protokollet. Brev från Smålands akademi Domstolsverket - Mark- och miljödomstolar bildas Grimslövs Folkhögskola - Styrelseprotokoll Gfhs 2/ Institutet för lokal och regional demokrati - Protokoll styrelse och årsstämma Kulturdepartementet - Regeringsbeslut 3 för information. Dnr LTK/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott - Protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott - Protokoll Livsstil Kronoberg Mötesanteckningar Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NkA) Nyhetsbrev

15 15(17) Ordförandebeslut angående Kallelse till stämma 2011 med Coompanion Kronoberg den 28 april Dnr LTK/ Skandikonkliniken - Information om Skandionkliniken och protonbehandling av cancer Socialdepartementet - Regeringsbeslut för information Skr. 0043/2011 Socialdepartementet - Regeringsbeslut I:4. Ändring av regleringsbrev Socialdepartementet - Ändring av regleringsbrev för budget 2011 avs. anslag 1:6. Skr. 0054/2011 Socialstyrelsen - angående överbeläggningar Socialstyrelsen - angående vårdhygien. Dnr LTK/ Socialstyrelsen - Uppföljning 2010 års statsbidrag avseende förbättrad tillgänglighet BUP Svar på remiss - Begrepp inom nutritionsområdet ( /2011). Svar senast LTK/ Svar på remiss - För begrepp och termer inom palliativ vård, Soc.styr. dnr 2259/2011. LTK/ Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:12 angående arbetsdomstolens dom 2011 nr 15 Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:15 angående Arbetsdomstolens dom 2011 nr 24 Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 11:17 angående att upphandla arkitekt- och teknikkonsulttjänster Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:18 angående Huvudöverenskommelse om lön och allmänna Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:19 ang. Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta - Cirkulär 11:20 ang. Överenskommelser om ändringar i Veckovila 95 Sveriges Kommuner och Landsting - Information om patientrörlighetsdirektivet Sveriges Kommuner och Landsting - Rapport från kartläggning av jämställdhetsarbete på politisk nivå, enkätundersökning 2010 Södra Regionvårdsnämnden - Protokoll Växjö Samordningsförbund Årsredovisning 2010 Dnr LK/101300

16 16(17) notera anmälningarna till protokollet. 107 Landstingsdirektörens beslut 2011 att notera LD-besluten till protokollet. 28. Komplettering till Övergripande ekonomistyrningsprinciper. 29. Begäran om allmän handling. 30. Förordnande för planeringsdirektör Annika Hallquist som t f hälso- och sjukvårdsdirektör från och med , dock längst till Förlängt förordnande för Kjell Grahn som centrumchef för psykiatricentrum för tiden Avvikelsehantering rutin. 33. CEMR-deklarationen Fastställande av att Landstinget Kronoberg ska underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå CEMR. 34. Förordnande för Lena Nazzal som t f centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum den 24 maj EPiServer ny version och ny teknisk plattform. 36. Ny WLAN Controller till det trådlösa datanätet. 37. Förordnande för A. Hallquist som t f LD tiden Kompletterande utrustning till backbone-nätet på CLV. 39. Cosmic Investering CCP NPÖ adapter. notera LD-besluten till protokollet. Anna Fransson yttrade sig.

17 17(17) Vid protokollet Marianne Hammarström Suzanne Frank Ordförande Anna Fransson 2:a vice ordförande Intygas att justering av protokollet har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla Marianne Hammarström

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-12-06 LSAU 10/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-12-13 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 09.00 11.10 Plats

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2012-03-27 LS 3/2012 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 3 april 2012 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-03-27 LSAU 3/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-04-03 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-05-29 LSAU 5/2012 Planeringsavd, Justerat 2012-06-05 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 maj 2012 kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-08-24 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (7) Landstingets kansli 2012-10-02 LSAU 7/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-10-09 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 09.00 11.30 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (8) Landstingets kansli 2012-08-28 LSAU 6/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-09-04 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 augusti 2012 kl. 09.00 12.00 Plats

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2008-09-02 JUSTERAT 2008-09-11 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 2 september 2008, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Frånvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011

F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 KALLELSE 1 (8) Landstingets kansli F 2 Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelse Tidpunkt LS Tisdagen den 1 februari 2011 kl. 09.00 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-01-29 JUSTERAT 08-02-11 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 januari 2008, kl.08.30 10.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga Sekreterare

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011. Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 PROTOKOLL LS 2011-02-01 1(23) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 02/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 februari 2011, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.40 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-03-23 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 04/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 23 mars 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(18) Landstingets kansli 2012-12-11 LS 9/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 11 december, kl. 09.00 12.45 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21

Landstingets kansli 2010-09-08 VU 4/10 Planeringsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-09-21 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2010-09-21 Vuxenutskottet Tid Onsdagen den 8 september 2010 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-02-16 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson LSAU 02/2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 februari 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-12-16 SBK 03/2014 Kansliavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 14.00 15.10 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009

Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 PROTOKOLL LS 2009-12-07 1(14) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Bertil Axelsson LS 11/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 7 december 2009, kl. 09.00 15.00 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 4/2006. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2006-04-06 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 oktober 2006, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2013-04-16 SBK 02/2013 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 april 2013 kl. 14.00 16.00 Plats Närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-02-06 Justerat 07-02-19 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2012-10-16 SBK 03/2012 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 16 oktober 2012 kl. 14.00 15.30 Plats Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg

Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2013-12-17 SBK 03/2013 Planeringsavd, Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 14.00 16.00 Plats Närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008. Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-05-12 1(10) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 12 maj 2008, kl. 09.00 12.30, 13.30 14.30 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-02-14 Kulturberedningen Tid Fredagen den 3 februari 2012 kl. 10-13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(15) Landstingets kansli 2014-04-08 LS 3/2014 Kansliavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande

Sessionssalen, Regionens kansli Växjö. Michael Öberg (MP), ordförande Henrietta Serrate (S), vice ordförande. Pernilla Tornéus, 2:e vice ordförande Folkhälsoberedningen Tid 2015-02-05 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-03-31 JUSTERAT 2009-04-06 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2009, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-09-07 10:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-04-01 JUSTERAT 08-04-14 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 1 april 2008, kl.10.30 12.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011. Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2011-03-01 1(20) Landstingets kansli Planeringsavd/Marianne Hammarström LS 03/2011 Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 1 mars 2011, kl. 09.00 12.30, 13.15 14.10 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/2009. Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/2009. Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2009-01-19 1(12) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 1/2009 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl. 09.00 12.25 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Tid Tisdagen den 3 april, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Tid Tisdagen den 3 april, kl , Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(22) Landstingets kansli 2012-04-03 LS 3/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 3 april, kl. 09.00 12.25, 13.15 14.00 Plats Närvarande ledamöter Föreläsningssalen,

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 07-11-06 JUSTERAT 07-11-15 1 (6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 november 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (11) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 19 april, kl. 13.30 14.30 Plats: Mobergsalen, Utvandrarnas hus i Växjö 60 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008. Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-08-18 1(17) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 7/2008 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl. 09.00 12.30. Plats Närvarande ledamöter Närvarande ers

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(25) Landstingets kansli 2013-09-03 LS 7/2013 Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 3 september, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(21) Landstingets kansli 2014-10-14 LS 7/2014 Kansliavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 14 oktober, kl. 9.00 12.40 Plats Närvarande ledamöter Närvarande ersättare

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2015-03-19 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Ordförande Kent Alriksson och vice ordförande Bo Dalesjö justerar protokollet tisdagen den 17 juni kl

Ordförande Kent Alriksson och vice ordförande Bo Dalesjö justerar protokollet tisdagen den 17 juni kl 1(5) Patientnämnden, Annika Lundgren 2014-06-04 Sammanträdestid Kl. 09.00-12.10 PAN 3/14 ande Kent Alriksson (m) Bo Dalesjö (s) Gullvi Andersson (mp) Nils-Erik Carlström (fp) Jan Lorentzson (sd) Jerker

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15

Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007. Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Protokoll Justerat 2007-10-10 1(18) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 8/2007 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 8 oktober 2007, kl. 09.00 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-04-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 23 mars 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer