Närv tar pulsen på jämställdheten. tema: Jämställdhet. Anna Appelberg s column page 20. Reportage sid 10. Reportage sid 14 3 / 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närv tar pulsen på jämställdheten. tema: Jämställdhet. Anna Appelberg s column page 20. Reportage sid 10. Reportage sid 14 3 / 2010"

Transkript

1 3 / 2010 Personaltidning för medicinska fakulteten vid Lunds universitet tema: Jämställdhet Närv tar pulsen på jämställdheten Per-ANDERS ABRHAMSSON SKRIVER Dagbok Reportage sid 10 Att Kulturkrocka i Lund Reportage sid 14 In ENGLISH Anna Appelberg s column page 20

2 Ett forum för och av, medarbetare inom Medicinska fakulteten! 3 / 2010 Adress: Kansli M, Hämtställe 66 BMC F12, Lund Tel: (vx) Redaktör: (vikarie) Sara Liedholm (föräldraledig) E-post: Tel: Ansvarig utgivare: Johanna Sandahl, informationschef Redaktionsråd: Anita Nydemark, Anna Arstam, Anna Appelberg, Elsa Warkander, Eva Ageberg, Juan Merlo, Karin Frydenlund, Karl Swärd, Katarina Branzén, Katrin Ståhl, Marta Bober, Olle Dahlbäck, Sara Akramy, Viktoria Klingenfors Närv utkommer 4 gånger/år och trycks i 1900 ex. Den distribueras till alla Medicinska fakultetens anställda och medarbetare. Vid utebliven tidning hör av dig till mig på Medvetandegör det omedvetna Från början gick diskussionen om detta nummer skulle ta upp hela mångfaldsbegreppet som även inbegriper klasstillhörighet, etnisk bakgrund och annat men ganska snart stod det klart att detta ämne är för stort för att täckas i ett enda nummer. Så det får bli i ett annat nummer. Jämställdhetens aspekter finns på alla nivåer, lika väl män missgynnas som kvinnor förfördelas. Genom att ta upp det i detta nummer hoppas vi på att medvetandegöra mycket omedvetet tänkande. På Medicinska fakulteten har vi en skevhet på flera nivåer, bland studenterna har vi brist på män på alla utbildningar utom läkarlinjen (59 % män i år). Men på de högre posterna lyser kvinnorna med sin frånvaro, särskilt bland professorerna där 82 % är män. Hur vår samhällstruktur ser ut grundas redan på utbildningsnivån. Som mamma till tre söner oroas jag över undersökningarna som visar att det i genomsnitt skiljer 40 poäng mellan flickor och pojkars grundskolebetyg. Jag tror att alla yrkesroller och arbetsplatser vinner på en jämn könsfördelning. Men männen hamnar mer och mer efter när det gäller högre studier och sen 2009 är det inte tillåtet att kvotera in sökanden på grund av kön. Ser man istället på samhällets maktfördelning så domineras denna värld fortfarande av männen. Vad händer på vägen? Något att vara extra observant på är att undersökningar har visat att både män och kvinnor har en benägenhet att undervärdera kvinnors prestationer jämfört med mäns prestationer (sid 7). Vilket innebär att kvinnor många gånger måste arbeta mycket hårdare för att bedömas på samma nivå som sina manliga kollegor. Personligen så är jag tveksam till alla mallar som vi trycks ner i av våra medmänniskor på grund av kön, bakgrund och klädsmak etc. Samtidigt är det viktigt att man är observant på tydliga mönster. Tyvärr är det nog ofta så att mycket av vårt handlande utgår ifrån undermedvetna föreställningar. Män tas som mer handlingskraftiga, kvinnor som osäkrare och veliga. Män är raka, kvinnor är flexibla. Män är tydliga och kvinnor är diplomatiska. Om detta är faktorer som stämmer, om de är medfödda eller om de är ett arv av hur vi har uppfostrats är kanske ovidkommande. Oavsett om vi är olika eller inte så kanske det inte behöver tas för givet? Min sambo är många gånger blödigare och hönspappigare än jag. Jag är mer tekniskt bevandrad än han. Samtidigt får man vara medveten om att de normer som styr de flesta organisationer är satta efter manliga mallar. Man ska vara säker, tydlig och rak. Ska vi konkurrera på lika villkor så kanske det är bättre att se till individen. Ställ dig frågan då och då: väljer jag en man/kvinna i denna position för att jag har förväntar mig en man/ kvinna i denna roll? Finns det något som säger att en annan är mindre lämpad till dessa arbetsuppgifter på grund av att sitt kön? Utmana dina fördomar och försök se till individen och kompetensen. Varför är då dessa frågor viktiga? För att mångfald berikar, för att verkligheten består av hälften män och kvinnor och kanske för att undersökningar har visat att både kvinnor och män arbetar bättre i en könsblandad miljö. innehåll Tema: jämställdhet 4 Bo Ahrén har ordet 4 Jämställdheten på fakultetsnivå 4 Vår handlingsplan för likabehandling 5 Jämställdheten på universitetsnivå 6 Genuscertifiering- maktmissbruk eller möjlighet 7 De omedvetna nedvärderingarna 7 Enkäten 8 Att vara man i en kvinnovärld 8 I detta nummer: Läkarstudenter studerar humanism 9 Läkarutbildningen utvidgar i Helsingborg 9 Dagboken - Per-Anders Abrahamsson 10 Så här jobbar vi Husen 15 Brain machine interfaces-konferens 17 Reserreportage från Amman 18 Excellensseminariet 19 HMS-arbetet omorganiserat 19 Alltid i Närv! Utmärkelser 12 På nytt jobb 16 Siste men inte minst 19 På Gång Pedagogiskt idéforum MedCul inbjuder till ett kreativt seminarium om lärande. Tid och plats: 7:e oktober, kl , Health Sciences Center, Baravägen 3, Lund Chronic Inflammation Program (Chip) Mini Symposium Inflammation in the central nervous system - mechanisms, models and clinical perspectives [preliminary program] Tid och plats: 19 oktober, 2010, Belfragesalen, Biomedical Center D14, Klinikgatan 32, Lund. Fakultets styrelsemöte 20/10 och 7/12 BMA-dagen - att förebygga ohälsa Välkommen till årets BMA-dag på tema Att förebygga ohälsa Tid och plats: 21 oktober 2010, Star Hotel i Lund. Presentation av examensarbeten med nytta för vården Studenter inom medicin- och vårdvetenskapliga utbildningar presenterar examensarbeten som ofta har djup förankring i hälso- och sjukvårdsarbetet i Region Skåne och Skånes kommuner. Tid: 27 oktober kl Plats: Aulan, Centralblocket, Skånes universitetssjukhus, Lund Fakultetens Educational Advisory Board sammanträder den oktober Forskningens dag med tema Depression & mani Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms Stiftelse bjuder in till Forskningens dag under temat Depression & mani. Under dagen kommer forskare vid Lunds universitet och Psykiatri Skåne att presentera forskningsresultat inom området. Malmö: tisdag 2 november, Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Kl ca Lund: onsdag 3 november, Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund, Kl ca Medicinhistoriskt symposium Den 4-5 november 2010 arrangerar enheten för medicinens historia vid LU ett tvärvetenskapligt internationellt symposium under titeln Medicine under ideological pressure - Swedish-German contacts in medicine during Medicinhistoriker, idéhistoriker och historiker från Sverige och Tyskland deltar. För mer info: sal F-2 på Universitetssjukhuset i Lund. Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet prisutdelning Bengt Lindskogs medicinhistoriska pris för 2010 går till Andreas Vilhelmsson. Med sin uppsats Bilder av psykisk ohälsa och medikalisering i en historisk kontext. Andreas Vilhelmsson är doktorand i folkhälsovetenskap vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg. Den 11:e november föreläser han om sitt arbete på Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets sammanträde. Se: Grafisk form: Mumma Reklambyrå Tryck: Media-Tryck In English - Anna Appelbergs krönika 20 För mer info om alla ovanstående evenemang se: Omslagsbild: Närvaro och nerv= NÄRV! Medicinska fakultetens personaltidning. Vill du också vara med i Närv eller har synpunkter och förslag på hur vi kan göra vår tidning ännu bättre? Då är du varmt välkommen att kontakta mig! E-post: Tel:

3 tema Jämställdhet främjar kvaliteten I Medicinska fakultetens strategiska plan betonas att arbetet för ökad jämställdhet är mycket viktigt. Det är viktigt inte enbart ur rättviseskäl, att alla människor ska behandlas och värderas lika. Alla ska ha samma chans och möjligheter. Jämställdhetsarbetet är emellertid också viktigt därför att jämställdhet befrämjar vår verksamhet, den ökar kvalitet i utbildning och forskning. Man kan säga att ökad jämställdhet är ett av många verktyg för att nå högsta nationella och internationella kvalitet. Att ökad jämställdhet är viktigt för verksamheten kan illustreras med att våra studenter får en bättre undervisning om lärarna är både män och kvinnor, och blandad lärarkår ger också en ökad möjlighet till identifikation och att skapa förebilder för fortsatt yrkesliv. Vidare blir vår forskning bättre om både män och kvinnor deltar i och leder den. Forskningsfrågor kan ställas upp och belysas ur de olika aspekter som ett blandat forskarteam kommer med. Forskningsfrågorna breddas också om det finns olika bakgrund och infallsvinklar bland forskarna. Eftersom fakulteten är konkurrensutsatt både vad gäller utbildning och forskning kan man därför säga att vi inte har råd med att inte ha ett progressivt och kraftfullt jämställdhetsarbete. Vi har sedan länge både i fakulteten och i universitetet som helhet ett jämställdhetsarbete. Många är de medarbetare som hängivet och ibland i motvind fått kämpa för ökad jämställdhet. Därför är det glädjande att se att vi verkligen ser resultat. Idag är studie- och forskningsmöjligheter öppna för människor av båda könen. Idag disputerar i lika hög grad män och kvinnor, och de tidiga karriärstegen har, på statistisk nivå, en stor grad av jämställdhet. Vidare är idag tilldelningen av forskningsmedel, exempelvis från ALF, inte snedfördelad på grund av kön. De många som arbetat med jämställdhet under flera decennier kan känna sig stolta över vad de åstadkommit. Men fortfarande har vi stora utmaningar kvar, vilket framgår av detta nummer av Närv. Mycket arbete återstår därför. Vad vi ibland glömmer är att antal och statistik, i all ära, inte förklarar orsakerna till skevheter, de kan endast följa mönster och utvecklingstendenser. Därför är det viktigt att också gå bakom siffrorna, lika väl som det är viktigt att följa upp de ambitiösa jämställdhetsplaner som finns. Det kan finnas hinder för jämställdhet som ibland är subtila. Det kan finnas beslut som tas ur ett strategiskt välgrundat skäl men som får negativa effekter på jämställdheten vilka inte har penetrerats när man tog beslutet. Jag kan ge ett exempel på detta. Vetenskapsrådet har i år tagit ett beslut att kraftigt höja storleken på de projektanslag man delar ut. Detta låter mycket bra ur aspekten att då blir det mer rejäl forskningssatsning till de verkligt bra projekten, vilket kan öka deras internationella konkurrenskraft. De som tagit besluten har också haft detta skäl som huvudorsak. Men har man beaktat jämställdheten i detta beslut? En konsekvens är nämligen att antalet ansökningar till VR som får anslag sänks, eftersom de totala projektmedlen är oförändrade. De som då drabbas hårdast är de yngre forskarna och de kvinnliga forskarna. Därmed inte sagt att man inte skulle tagit detta beslut, men det bygger in risk för en minskad jämställdhet. Allra viktigast är trots allt inte yttre strukturer och regler, utan hur den interna kulturen är inom fakulteten och de olika utbildnings- och forskargrupperna. Här har vi alla ett ansvar: vi måste se människan i varje medarbetare, oavsett kön, och låta medarbetaren växa, känna sig delaktig och därmed känna sig trygg i att göra karriär. Genom det, tillsammans med det professionella jämställdhetsarbetet som görs i fakulteten, på institutioner och i jämställdhetskommittéer, kan vi gradvis öka jämställdheten. Det tar tid, men det är riktningen som är det viktiga Bo Ahrén, Dekanus Jämställdheten På fakultetsnivå I högskolelagen 1kap 5 paragraf står det att i högskolans verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Lunds universitet har en jämställdhetspolicy som arbetar för att detta ska efterlevas. Prioriterade områden är: rekrytering, & befordran, lönesättning, ledarskap, motverka trakasserier och könsmedveten pedagogik. Medicinska fakulteten är en av de fakulteter på universitet som sticker ut med en ojämn könsfördelning. Bland våra studenter är 67 procent kvinnor. Men om man ser till den akademiska karriären så vänder det. Av våra professorer är mer än 80 procent män Antal anställda inom varje yrkesgrupp på Medicinska fakulteten, april Män 24 Kvinnor doktorand adjunkt forskarassistent forskare lektor professor Fakultetens könsfördelning på utbildningarna Andel kvinnliga studenter som började utbildningarna i procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Arbetsterapeut Audionom Biomedicin Logoped Läkare Röntgensjuksköt. Sjukgymnast Sjuksköterska Som kurvorna ovan visar är kvinnorna i majoritet på så gott som alla utbildningar. Det är bara läkarutbildningen där de vissa år ligger under 50 procent-strecket. Allra minst män är det på logoped och arbetsterapeututbildningarna. I år är det ovanligt många killar som kommit in på läkar-, sjukgymnast- och sjuksköterskeutbildningen. Dessa tre utbildningar har många sökande och poängen för antagning ligger högt. Vad det beror på är svårt att säga, kanske spelar de nya antagningsreglerna in? Fakulteten har en jämställdhetsgrupp som arbetar med dessa frågor. Ordförande är professor Anita Sjölander. Hon tycker att jämställdheten på fakulteten har blivit bättre men att den är långt ifrån bra. Vi är inte så jämställda som vi kanske tror och den största faran är om vi slår oss till ro och nöjer oss, säger Anita Sjölander. För Anita är jämställdhetsarbete en lång process och det handlar om att hela tiden hålla ämnet levande. Som ordförande i fakultetens jämställdhetsgrupp tycker hon att det är viktigt att arbeta för kvinnliga nätverk. Mentorsprogrammet är en sådan insats. Meningen är att det ska stimulera till nya nätverk och ge redskap att arbeta med dessa frågor. Jag tror inte på punktinsatser, utan tror att man ska hålla frågan levande och ständigt reflektera vid tjänstetillsättningar så att det inte ser ut så här som en stämgaffel Vi är inte så jämställda som vi kanske tror och den största faran är om vi slår oss till ro och nöjer oss. rakt ner för kvinnors karriär. Hon är inte för kvotering utan tror att man kan nå målen på annat sätt. Kvotering väcker fler negativa reaktioner än vad man vinner. De råd hon ger till kvinnor som vill göra karriär är att: ta plats, se till att få stöd/hjälp och var öppen för möjligheter. Liten ordförklaring Jämställdhet: förhållandet att olika personer har samma möjligheter och rättigheter, särskilt i fråga om kvinnor i relation till män. Förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn. Feminism: rörelse och åskådning bestående av flera olika inriktningar med den gemensamma målsättningen att förändra maktstrukturer knutna till kön. Vad som förenar all feminism är att man vill upphäva eller förändra diskriminering på grund av kön och/ eller könstillhörighet. När det gäller att få in fler kvinnor på styrelseposter att man ska utmana kvinnorna mer och sprida uppgifterna, så att det inte känns så betungande. Anita Sjölander tycker inte att det räcker att man har styrelser och kommittéer med uppdelning. Forskning har visat att man måste vara i majoriteten för att det ska ge effekt. För att få större genomslagskraft tycker hon att man borde ha fler kommittéer / styrelser med 50% eller varför inte med kvinnodominans. Vinsten med en större könsbalans är enligt Anita Sjölander att man får ett optimalare system och ser på frågor ur fler vinklar. Vi ska ju vara ett universitet för alla. ANNA MANSFELD Genus: begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan könen samt varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas. Certifiering: åtgärd av certifieringsorgan som visar att tillräcklig tilltro har erhållits för att en produkt, en process eller en tjänst är i överensstämmelse med standard eller annat regelverk. Certifiering ska genomföras i enligt med ett certifieringssystem med bestämda regler och ledning för verksamheten. Källa: Nationalencyklopedin - Fakultetens handlingsplan för likabehandling Vår arbets- och lärandemiljö ska kännetecknas av medmänsklighet, jämställdhet och likabehandling. Medicinska fakulteten har ansvar för att diskrimineringslagen är känd för studenter och anställda, via prefekterna. Vid rekrytering av såväl studenter som personal är riktmärket att den ska spegla samhällets mångfald och speciella rekryteringsinsatser ska riktas mot studenter av underrepresenterat kön, utländsk bakgrund och från studieovana hem. Utbildningen ska präglas av pedagogisk mångfald och innehålla moment som tar upp den mångfald av patientkategorier som möter dem efter utbildningen. Prioriterade åtgärder för 2010 är att genomföra en analys av dagens personalsammansättning och att initiera genuscertifiering inom samtliga program på grundnivå (läs mer om genuscertifiering på sid 7). Mentorsprogrammet Som ett led i att stödja yngre forskare i karriären har medicinska fakultetens jämställdhetskommitté startat mentorsprogram. Programmen har funnits i fem år och vänder sig främst till yngre forskare på forskarassistentnivå, såväl kvinnor som män kan söka. Arton adepter ska träffas regelbundet under ett år och det hela startar med ett två-dagars internat. Tanken är att adepterna ska stödjas i en fortsatt karriär inom universitetet, medvetandegöra strukturella hinder och stimulera yrkesnätverk och leda till ett gott ledarskap. Löneläget på fakulteten TEMA: Jämställdhet Medellön fördelat på kön på Medicinska fakulteten april doktorand universitetsadjunkt forskarassistent forskare universitetslektor professor Ser man på fakultetens lönefördelning mellan könen kan man se att det skiljer sig mest bland forskare och lektorer, så mycket som 3500 kronor i snitt. Men när man tittar på doktorand-, adjunktoch forskarassistentnivå är det jämnt mellan könen. Är du i minoritet? man kvinna RÄTTVISEFÖRMEDLINGEN (RÄF) vill korrigera skevheter och verka för en rättvis representation i ett jämlikt samhälle. De söker experter som utgör en minoritet i media; kvinnor, män, invandrare etc som sällan får göra expertutlåtanden. Anmäl dig som expert hos rättviseförmedlingen på deras facebook sida: Rättelse I förra numrets bibliotekstips skulle det vara Ingrid Selberg som var skribent

4 Jämställdhet Lunds universitet har som mål att vara en jämställd arbetsplats. Bland studenterna och doktoranderna är det en liten övervikt för kvinnor. Men även här tippar gungbrädan betänkligt på de högre nivåerna. Vicerektor Ingalill Rahm Hallberg är engagerad i universitetets jämställdhetsarbete. Hon tror att det är viktigt att man granskar hur det ser ut i maktens boningar. På universitetets högsta befattningar är det ganska jämnt fördelat (rektorer, dekaner) men sen blir det mer och mer skevt. Jag tror att det är oerhört viktigt att vara vid maktens grytor om man vill påverka. Jag hör om nätverk inom universitetet där man coachar varandra, vilket ju är bra, men ofta är det bara män i dem. I dessa nätverk sker mycket som påverkar nästa generation, säger Ingalill Rahm Hallberg. Hon tycker det är viktigt med tydliga direktiv om en jämn könsfördelning vid tillsättning av styrelser, kommittéer och ledningsuppdrag för att förändra balansen mot mera jämn fördelning mellan män och kvinnor. Vi lever i en patriarkal värld och lika söker lika, säger hon. Men Ingalill Rahm Hallberg tycker inte att man ska stirra sig blind på andelen kvinnor på professorsnivåer för problemet börjar många gånger tidigare. Får vi inte in kvinnor på lägre nivåer så får vi inte dem på högre nivåer heller, säger Ingalill Rahm Hallberg. Om universitetsvärlden hade sett annorlunda ut med en jämnare könsfördelning kan Ingalill Rahm Hallberg inte svara på, men hon är säker på att det saknades ett genusperspektiv när regeringen valde de strategiska forskningsområdena. Universitetets jämställdhetsarbete fokuserar på fem åtgärdsområden: rekrytering & befordran, lönesättning & anställningsvillkor, ledarskap och att förebygga trakasserier samt ett genusperspektiv i utbildningen. I ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling utgår arbetet från diskrimineringslagen. Tidigare fanns en viss kvotering för att utjämna eventuella könsskillnader bland studenter men 2008 tema Vi lever i en patriarkal värld och lika söker lika *Exempel på härskartekniker: Osynliggörande: Någon tar upp det du just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata. Förlöjligande: En kollega skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-serie (när du hade något viktigt att säga). Undanhållande av information: Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde. På universitetsnivå stämdes Lunds universitet av 23 kvinnor som ansåg sig diskriminerade vid antagningen (vid lika meriter) till psykologiprogrammet ändrade man därför antagningsordningen, nu görs urval ur samma meritgrupp först genom högskoleprov eller annat prov och därefter tas hänsyn till underrepresenterat kön. Nu är det alltså svårare att justera ojämna könsbalanser vid antagningen. Att göra karriär som kvinna Ingalill Rahm Hallberg har själv gått så långt som det nästan bara går inom universitetsvärlden. Och det har inte alltid varit lätt. Som nydisputerad hände det att hon stötte på översittarfasoner från manliga kollegor. Något som hon med åren har lärt sig hantera. Inte nog med att jag var kvinna jag var även sjuksköterska med doktorsexamen i en värld dominerad av läkare och män, säger Ingalill Jag är osäker på vad som är en manlig eller kvinnlig strategi och tror att jag använder mer manliga strategier, att vara rak, utåt sett orädd, tydlig och jag har lärt mig att inte reagera på känslor, säger Ingalill Rahm Hallberg som tycker att det är viktigt att man skiljer på det manliga och att vara man. 0 Antal anställda inom varje yrkesgrupp på Lunds universitet, april 2009 Dubbelbestraffning: En man beskylls för att inte ta ansvar för hem och barn, gör han det så beskrivs han som omanlig. En kvinna som väljer att vara hemma med sina barn före att gå på ett kvällsmöte betraktas som oseriös, går hon på mötet får hon höra att hon är en dålig mamma. Påförande av skuld och skam Trots att du inte informerats om det där mötet får du höra att du själv borde tagit reda på när det var. Om vi hade en större medvetenhet om de manliga och kvinnliga tillvägagångssätten så kanske vi skulle kunna mötas på ett bättre sätt menar hon. Den grupp som dominerar avgör kulturen i organisationen, vilket påverkar kvinnorna när de är färre än männen. Ingalill Rahm Hallberg har inte upplevt att hon mötts på något negativt sätt men hon har blivit utsatt för härskartekniker*. Svårast tycker hon att det är när någon använder skuldinducering; när man får någon att känna sig skyldig. Det gäller att känna igen sådana fenomen och inte reagera på dem menar hon och att inte glömma bort att makt utövas både passivt och aktivt. När jag möter någon som försöker trycka till mig svarar jag ibland med samma mynt. Det gäller att inte falla i träsket att känna sig sårad, säger Ingalill Rahm Hallberg. En av akademins främsta nackdelar är att vi blandar ihop akademisk frihet med arrogans och dåligt uppförande menar hon och tycker att det är jätteviktigt att universitetet sätter ner foten mot dåligt och respektlöst beteende. Vi är för dåliga på att markera och om man inte blir tillsagd när man beter sig illa så skickar det också signaler om att det är ett accepterat beteende, säger Ingalill Rahm Hallberg. Hennes tips till kvinnor är att tränga sig in i de manliga nätverken. Hon berättar en anekdot om den första kvinnliga kirurgen på en klinik som dök upp på kirurgernas traditionella bastukvällar till alla sina manliga kollegors stora förvåning. Hon svarade de häpna blickarna med: det här är ju kirurgernas kväll. Hon förstod att det i bastun fattades viktiga beslut. För männens del gäller det att få in kvinnorna i sina nätverk. Egentligen tror jag inte att det finns så stort motstånd från männens sida utan det handlar mer om att de måste blir medvetna och invitera kvinnorna mer i deras nätverk. Och kanske skulle vi medvetet skapa mer och fler könsintegrerade nätverk, säger Ingalill Rahm Hallberg. Män Kvinnor doktorand adjunkt forskarassistent forskare lektor professor Motstrategier: Tag plats Ifrågasätt Lägg korten på bordet Bryt mönstret Intellektualisera Bekräftartekniker: Synliggör Respektera Informera Dubbel belöning Bekräfta rimliga normer Källa: Wikipedia Genuscertifiering - maktmissbruk eller möjlighet Universitetet har startat ett genuscertifieringsprojekt. Målet är att skapa en bättre och mer inkluderande miljö för studenter och anställda, där alla känner sig välkomna på lika villkor. Genuscertifiering är inget påbud utan helt frivilligt och det är upp till varje institution att avgöra om man vill arbeta med detta. Medverkande institutioner sätter sina egna mål som de ska uppnå och det kan skilja mycket från institution till institution, när det gäller tillvägagångssätt, säger Kajsa Widén som är projektledare för genuscertifieringen på Lunds universitet. Det var förra rektorn Göran Bexell och prorektorn Ann Numhauser-Henning som initierade det projekt som har utmynnat i en så kallad genuscertifiering. Lunds universitets jämställdhetspolicy har identifierat fyra insatsområden varav ett är genusperspektiv och könsmedveten pedagogik i utbildningen. En särskild projektgrupp tillsattes som fick i uppdrag att undersöka om genuscertifiering kunde vara en möjlig väg att gå för att genusperspektiv i undervisning och utbildning skulle få större genomslagskraft. Projektgruppen överlämnade sin slutrapport till rektor i mars 2008 och i den presenterades bl a en checklista över olika kriterier och frågeställningar, som kan beaktas då institutioner vill genomföra en certifiering. En del negativa reaktioner kom fram hos vissa ute i organisationen när projektgruppens slutrapport presenterades. Därefter har intresset för ökad kunskap blivit mer dominerande. Jag är inte förvånad att kritiska frågor har ställts, det är ett signum för akademin att vara kritisk och De omedvetna nedvärderingarna I en studie från 1995 av Christien Wennerås och Agnes Wold kan man se att vid peer reviews (kollegiala utvärderingar) var kvinnliga sökande överlag värderade lägre än sina manliga kollegor. När man jämförde de sökandes skattning med deras vetenskapliga produktivitet (antalet publicerade artiklar som första författare och medförfattare med hänsyn tagen till tidskriftens genomslagskraft enligt Journal Citation Reports) så fann man att bara de mest produktiva kvinnorna komma upp så samma värderingsnivå som sina manliga kollegor, och de hamnade då på nivå med de minst produktiva männen. När man försökte se om det kunde vara kompetensen (utbildning, vetenskapsområde, internationellt utbyte etc) som spelade in såg man att männens kompetens överlag rankades högre än kvinnorna för likvärdig kompetens. Eftersom dessa bedömningspoäng multipliceras med varandra innebär det i praktiken att kvinnorna generellt måste vara mycket mer produktiv än sina manliga kollegor för att hamna på samma nivå. En kvinna med samma kompetens som en man var tvungen att ha 20 fler publicerade artiklar (i tidningar som Neuroscience, Radiology etc)för att nå samma nivå som mannen. förhoppningsvis är man sakligt kritisk, säger Kajsa Widén. Hon uppfattar att kritiken ofta beror på okunskap om vad genuscertifiering innebär. Genuscertifiering handlar i hög grad om att medvetandegöra slentrianmässiga beteenden, bl a i undervisningssituationer och om att vilja diskutera den norm som råder. Att gå från ett passivt förhållningssätt inför genusaspekter på pedagogik till ett mer könsmedvetet förhållningssätt. Föreläsningssalar är sällan en fristad från maktordningar, både lärare och studenter har föreställningar om kön medvetet eller omedvetet - och detta härbärgeras och hanteras på olika sätt. Certifieringen utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter om att alla ska ha samma rättigheter. Utöver detta kan genuscertifiering visa hur vi målinriktat aktiverar ett prioriterat insatsområde i vår egen jämställdhetspolicy. Det som har fått en del att reagera är att man talar om en kontrollfunktion. Men för att en certifiering ska vara trovärdig behöver man leva upp till vissa kriterier. I detta fall ställs ju kriterierna av institutionen själva, säger Kajsa Widén. Som stöd kan t ex genusforskare vara behjälpliga, då institutionen ska avgöra om de egna målen för en certifiering anses vara uppfyllda. Universitetet har ansökt om och fått 1,6 miljoner kronor av regeringen för att genomföra detta projekt. Tre institutioner har anmält sig och vill delta i projektet, två från naturvetenskapliga fakulteten och en från LTH. Under genuscertifieringsprojektet ska en metod- och arbetsbok skapas, som andra intresserade institutioner kan använda i sitt arbete. Boken ska vara klar 2011 och Kajsa Widén och Tomas Brage (professor och studierektor vid Fysiska institutionen, som deltar i projektet) gör även besök hos institutioner som vill veta mer om det pågående genuscertifieringsprojektet. Lunds universitet är först ut med att pröva genuscertifiering och Kajsa Widén och Tomas Brage har blivit inbjudna till flera universitet i Sverige för att beskriva hur de arbetar. Jämställdhet Tanken är att både slutrapportens checklista och metod- och arbetsboken ska fungera som stöd och inspiration för institutionernas arbete med genuscertifiering. Alla myndigheter har med jämställdhetsarbete i sina mål och som universitet är det extra viktigt att tjäna som föregångare och gott exempel. Jämställdheten behöver erövras varje dag, säger Kajsa Widén. Christine Wennerås och Agnes Wold visade att kvinnor måste publicera två och en halv gånger så mycket artiklar som män för att bli likvärdigt bedömda när de sökte forskarassistenttjänster vid Medicinska forskningsrådet (numera vetenskapsrådet). Genuscertifieringen innehåller följande kriterier: Genusperspektiv i undervisningen: att man ser över innehållet i utbildningen utifrån genus och maktordningar. Genusmedveten undervisning: att man tittar på hur formerna för undervisningen ser ut, för att upptäcka och motverka eventuella könsdiskriminerande undervisningsformer. Planer och strategier: hur organisationen kan arbeta för att öka genuskompetensen på ett övergripande plan. Motverka trakasserier och kränkande särbehandling: finns medvetenheten hos personalen, finns det rutiner för hantering av dessa ärenden. Fördelningen av ALF-medel vid fakulteten Vi en analys av värdering och fördelning fann man även här en nedvärdering av kvinnor. Generellt sett poängsattes de kvinnliga sökande lägre, men de kvinnliga bedömarna nedvärderade kvinnorna i högre grad än de manliga bedömarna. Att det fortfarande sker en snedfördelning mellan könen är en generalitet som vi inte kan förneka. En förklaring kan vara att det fortfarande finns få kvinnor på akademiska befattningar. Utvecklingen går dock i rätt riktning, säger Bengt Jeppsson, Vicedekanus i ALF-frågor. För att råda bot på snedfördelningen så har man startat en del insatser, bl a ALF-mentorer som är emeritiprofessorer som delar med av sin kunskap, en klinisk forskarskola och ALF-medel för yngre forskare. Den sista har visat sig vara en framgångsrik åtgärd, de kvinnor som fått dessa anslag fortsätter i högre grad göra en akademisk karriär. tema 6 7 Foto: Tomas Brage

5 ENKÄTEN: Denna fråga har varit en av de svårare att få folk att ställa upp på. Några har hopppat av av rädlsa för att inte få förlängd anställning eller för hur det skulle tolkas av överordnade. De flesta män har svarat att de inte känt av någon särbehandling. Åsa Nordenfeldt, servicetekniker, BMC Service Martha Escobar, anslagsadministratör, post doc tema När kände du senast att du blev särbehandlad på grund av ditt kön? Det upplever jag dagligen. På BMC är nästan alla högre chefer män. Man upplever att dom pratar annorlunda än till mina manliga arbetskamrater, tydligare, långsammare, nästan lite nedlåtande. Många hyresgäster vänder sig hellre till mina manliga kolleger när det gäller praktiska problem. Lönemässigt ligger jag ju inte i topp precis heller. Men det finns också fördelar med att jobba i en manlig miljö som jag gör; rak kommunikation, bra teamspirit, fin kollegialitet. När man forskar finns det en bild av att kvinnor ska ha koll på detaljerna medan män i större grad tillåts att vara kreativa och ha visioner. Bara en gång har jag varit med om att en chef har sagt du är här för att tänka. Jag kände att mina karriärmöjligheter begränsades när jag blev förälder. Sverige anses vara ett jämställt land, men om jag jämför med mitt hemland Colombia så sker det mycket skuldbeläggande av kvinnor här. Min mamma hade mycket mer frihet som kvinna än jag. Hon behövde aldrig jaga dagistider och middagstider utan hon hade folk som hjälpte henne med det. Här ska man hinna med en karriär och inte försaka familj och hem. Gustav är en av de få killar som har valt att läsa till barnmorska. Det var inget självklart val och inget han funderat över tidigare, utan idén föddes när han sommarjobbade som undersköterska på förlossningen. Att vara kille på sjuksköterskeutbildningen kände han aldrig som något konstigt, % av studenterna där är män. Men få av dem väljer att läsa vidare till barnmorska. Nu är det mer konstigt och det finns inga referenser, säger Gustav Kristensson. Ingen har reagerat på hans utbildningsval i omgivningen. Värre har det varit med patienterna, det har hänt flera gånger att han har fått gå ut för att de inte vill ha honom med. Men om det är för att han är kille eller för att han är kandidat vet han inte. Som barnmorskestudent har mitt självförtroende pendlat en del, men det kan bero på att jag tagit det personligt, när jag kanske inte borde det, säger Gustav Kristensson. Hugh Connell, föreståndare CRC Jimmie Kristensson, vikarierande adjunkt och fasansvarig Att vara man i en kvinnovärld Hur har du mottagits av kollegorna? De flesta tycker det är kul med en kille, men som utböling så känns det också att man granskas mer, säger Gustav Kristensson. Han berättar att det många gånger känns som att hans eventuellt negativa sidor tillskrivs hans kön istället för att man ser det individuellt. När andra kollegor får höra att de vill ha en annan barnmorska, så är det OK, men i mitt fall så kopplar alla ihop det med det faktum att jag är man, säger Gustav Kristensson. Gustav var beredd på att det inte skulle vara så lätt, men ändå var det svårare än han kunnat föreställa sig. På frågan varför det skulle behövas fler manliga barnmorskor tycker han att det alltid är bra med en uppblandning av kön. För att få in fler män i barnmorskeyrket tror han inte så mycket att det handlar om lönen utan snarare om att skapa en större acceptans inifrån. Och fler förebilder. Han berättar om att han blev kontaktad av en annan manlig student som funderade på att läsa till barnmorska. Han hade jättemycket funderingar om mobbing, acceptans och diskriminering, precis samma funderingar som jag hade innan jag började, men jag hade aldrig någon att fråga, säger han. På frågan om han skulle rekommendera andra killar att läsa till barnmorska svarar han: Alla ska kunna välja utbildning efter intresse och inte hindras av fördomar och traditioner. Men samtidigt så tror jag att en man som väljer barnmorskelinjen måste vara beredd på att kunna bli ifrågasatt för sitt yrkesval. Det var några månader sedan. Jag blev tillsagd av en kvinna att jag inte hade någon rätt att lämna en åsikt i en diskussion som var unikt för kvinnor. Då kände jag utanförskap. I vardagslivet, både privat och i arbetet, upplever jag sällan särbehandling på grund av min könstillhörighet. Jag känner att folk försöker särbehandla mig men det beror nog snarare på min maktposition än på min könsroll. Eftersom jag sällan tar det personligt kan jag inte påpeka dessa situationer. Däremot upplever jag oftare särbehandling p.g.a. min sexuella läggning. Som man känner jag att jag ibland får tänka på att ingen ska kunna tolka mitt beteende som översittande eller flirtigt. Jag är observant på att inte använda mig av härskartekniker. Även om jag tror att de har mer med maktposition än kön att göra. När jag på en ledarskapskurs nyligen nämnde att jag delade föräldraledigheten rakt av med min fru och att vi båda forskade, fick jag kommentaren stackars barn. Men det var ju menat mer åt min fru. När det gäller föräldraledighet har jag mest fått uppmuntran medan min fru ibland blivit ifrågasatt. Som forskare känner jag dock att jag mött fler fördomar för att jag är vårdvetare än för att jag är man. Läkarstudenter studerar humanismen Kroppen i humanioraperspektiv heter en delkurs på läkarutbildningen som leds av Anders Palm, seniorprofessor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Tanken bakom kursen är att läkekonst har dubbel fakultetstillhörighet: medicin och humaniora. Anders Palm betonar att medicin är en människovetenskap, en human science. Målet är en mångdimensionell kroppsförståelse ur ett humanistiska betraktelsesätt med existentiell och etisk relevans. Mötet mellan läkare och patient är läkareprofessionens urscenario. Jag försöker belysa den mellanmänskliga relationen med konstarterna som problematiserande illustrationsmaterial. Kursdeltagarnas föreläsningar vid årets examinationsprojekt ger exempel på läkarstudenternas utomordentliga förmåga att se sin kommande yrkesroll i ljuset av den erfarenhet som t ex litteratur, film, TV-serier, konst, musik, dans, trädgårdskonst, mode, clowneri kan ge, säger Anders Palm. Det är den första kursen i svensk läkarutbildningen där Medical Humanities integreras i det ordinarie programmet på samma villkor och med samma krav som övriga kurser. Det finns ingen motsvarighet någon annanstans i Sverige, men ämnet Medical Humanities är sedan flera decennier etablerat vid de flesta Medical Schools i USA. Madeleine Hök och Susanne Eliasson var några av de som examinerades nu i juni. Deras föreläsning heter Att ge offentlighet åt det privata och handlade om boken Det blir aldrig som förr av Karin Andersson. Boken tar upp ett unikt patientfall, August som i tidig ålder drabbas av barncancer. Madeleine Hök och Susanne Eliasson berättar hur man i boken får följa familjens resa mellan hopp och förtvivlan, från positiv respons på behandlingar till nya komplikationer som följer på varandra. Till sist är läget så svårt att alla behandlingar avslutas och man inväntar det ofrånkomliga slutet. Men plötsligt vänder allt och de dödshotande metastaserna i ryggmärgen har försvunnit. Fallet August är ett exempel på oförklarliga mirakel som läkarvetenskapen än inte kan förklara. Men Madeleine Hök och Susanne Eliassons vinkel är hur familjen idag 10 år efter ser på sitt deltagande i boken, en medverkan som innebar att utlämna sitt lidande och sin kamp till offentlig insyn. Och föräldrarna kan nu efteråt förvånas över hur öppna de var men ser mest positivt på boken. De tycker att det är jätteskönt att ha boken som minne över hur det faktiskt var. Under presentationen kommer även andra frågor upp som hur det är att fungera i den dubbla rollen av läkare och anhörig. Mamman i boken är nämligen själv läkare och hennes medicinska kunskap gjorde att hon såg mer dystert på prognoserna, medan pappan var mer optimistisk. Kursen har fått mycket positiv respons, här följer några av kommentarer från utvärderingarna: Världen växer och den medicinska vetenskapen görs mänsklig. En av de mest tankeväckande och inspirerande kurserna som jag gått på läkarutbildningen hittills. Den gör en kanske inte till en mer faktakunnig läkare men jag tror att om man använder det man lär sig på den här kursen så blir man i alla fall en bättre läkare. Jag känner mig verkligen 100% berikad! Under de tre år kursen har pågått har Läkartidningen publicerat flera artiklar med ursprung i dessa examensarbeten. Läs dem på: Läkarutbildningen utvidgar i Helsingborg När läkarutbildningen utvidgas ökar behoven av fler kliniska utbildningsplatser. Sjukhusen i Malmö och Lund räcker inte till för den högre belastningen därför har man nu börjat titta norrut. Sveriges läkarutbildning ska utökas med 605 platser och 154 av dem placeras i Lund. Det innebär 28 fler studenter per årskurs, sen förra hösten tar vi in drygt 120 nya studenter. Det innebär också ett ökat tryck på den kliniska utbildningen och man har fått titta på olika lösningar. Helsingborgs sjukhus kan erbjuda en bra möjlighet till klinisk utbildning av läkarstudenter på de fyra kliniska terminerna 6-9. Den akademiska nivån är redan hög med över 50 stycken disputerade, varav 25 docenter och 2 professorer. Läkarkåren på Helsingborgs sjukhus har redan visat ett stort intresse för medverka i utbildningen. Från Region Skåne erbjuds ett betydande ekonomiskt stöd och pengar kommer också in till Medicinska fakulteten på grund av fler studenter. Läkarutbildningen i Sverige omfattar 11 terminer men ser ganska annorlunda ut på de olika lärosätena. Lunds universitet ska nu också Bolognaanpassa utbildningen. De första tre terminerna i Lund handlar om den normala människan och utbildningen bedrivs framförallt på Biomedicinsk centrum (BMC) i Lund. De två följande terminerna (4-5) behandlar den sjuka människan framförallt vid olika kliniska laboratorier i Lund och Malmö. Studentgruppen delas i två lika halvor i Lund och Malmö. Den andra halvan av termin 5 används för ett examensarbete på kandidatnivå kombinerat med samtidig utbildning i forskningsmetodik. Efter dessa inledanden fem terminer följer så fyra kliniska terminer (6-9), och det är här som studenterna skall delas upp mellan Lund, Malmö och Helsingborg. Cirka 20 %, 24 stycken, skall göra sin kliniska utbildning i Helsingborg, medan 48 går i Lund och 48 i Malmö. Hela terminen 10 är avsatt för ett större examensarbete på mastersnivå, och vi hoppas på att många i Helsingborg vill vara handledare, liksom för det mindre examensarbetet på termin 5. Från läkarprogrammet är vi mycket glada över att Helsingborgs sjukhus ställer upp och väntar oss snarast en extra bra utbildning där eftersom det är något nytt som startar. Övergripande scheman, examination och kursmål är givetvis detsamma på alla tre orterna, men möjlighet till lokal profilering finns. MARTIN STJERNQUIST Programdirektör för läkarutbildningen UTBILDNING 8 9 Foto: Jasper Olsson, Wikipedia

6 FAKTA/ Namn: Per-Anders Abrahamsson Titel: Professor/Överläkare Arbetar: Klinikchef på Urologiska kliniken, SUS Medarbetare: Forskarassistent Nishtman Dizeyi och Jens Ceder med doktorander (2 st). 43 läkare, Urologiska kliniken SUS. Familj: Hustrun Lena och 3 söner, Hans, Johan och Peter Intressen: Segling, fiske, skidåkning och fotboll. Arbetar med och forskar om: Prostatasjukdomar; diagnostik, prognostik & behandling, fr a prostatacancer, allt från grund-, translationell till klinisk forskning. Fotograf: Jimmy Wahlstedt Forskare i Sydafrika Onkologkonferens med röntgenolog Jonathan Engman, onkolog Per Flodgren, patolog Leszek Helczynski och klinikens ST-läkare Yasir Ruhayel, läkare Bianca Ottochian och underläkare Josefin Persson. Fotograf: Jimmy Wahlstedt dagboken Per-Anders Abrahamsson -med många bollar i luften Torsdagen 26 augusti Efter att ha återkommit från min semester för 10 dagar sedan börjar min kalender fyllas. Idag schemalagd att se en extrapatient, granska ett par manuskript från min forskningsgrupp samt en översiktsartikel. Efter sedvanlig morgonbön med klinikens medarbetare följt av röntgenrond blir jag uppringd om att det saknas läkare inom öppenvårdsenheten i Trelleborg. Jag måste därför kasta mig i bil och bege mig till Trelleborg för att ansvara för öppenvårdsenheten och mottagningsverksamhet denna dag fram till klockan 15.00! Urologiska kliniken, SUS, ansvarar för både öppen och sluten vård i Malmö, Ystad och Landskrona. Härutöver öppenvårdsverksamhet i Trelleborg och konsultverksamhet i Lund! Sammantaget fem arbetstillfällen som håller mig sysselsatt dagligdags vad gäller logistik även om schemaläggning är delegerad till en av överläkarna. 16:30 tillbaka med bil från Trelleborg. Administrativt arbete som klinikchef fram till kvällstid följt av arbete inom ramen för Europeisk urologi (Generalsekreterare för European Association of Urology; EAU) världens största urologorganisation med medlemmar. Återvänder till hemmet 20:15 och av hustrun iordningställd måltid. Fredagen 27 augusti Jourrapportering 07:30, röntgenrond och möte med avdelningschefer och personalspecialist avdelning 11 och 12, Malmö. Härefter följer i snabb takt möte med överläkare Göran Ahlgren om ansökan för docentur, intyg dikteras. Samtal med kurator om förlängd tjänstledighet i väntan på beslut om eventuell återkomst till kliniken. Kort lunch parallellt med besvarande av e-post (drygt 100 inkommande /dygn). Efter en kort lunch möte med en av klinikens STläkare, utbildningsprogram och lönesättning efter disputation. Eftermiddagen avslutas med strategiskt möte med divisions- och sjukhusledning om urogyncentrums fysiska lokaler, LEAN-projekt men där vi också glider in i andra vårdprocesser parallellt med planering av nya mottagningslokaler i Malmö avfärd till Tärnö, Hällaryds skärgård (Sveriges sydligaste skärgård). Umgås med familj, fiske, segling men också e-postväxling. På vägen hem söndag kväll passerar vi (äldre sonen och blivande svärdottern) Mjällby och Allsvensk fotbollsmatch då mitt eget lag Trelleborg möter Mjällby. Matchen slutar Foto: privat oavgjort 1-1: sannolikt rättvist!? På vägen hem medföljer en av våra två utländska spelare för att hinna med tåget till Stockholm och flyg till Sierra Leone dagen efter för A-landskamp mot Egypten. Måndag 30 augusti Jourrapport om vad som ägt rum under helgen, röntgen, kort besök på vårdavdelningar följt av administrativt arbete. 10:30 ledningsgruppmöte, kort lunch och samtal med patienter, halvakuta problem samverkansmöte följt av videokonferens med Holland och Europeiska Urologsällskapets administrativa centrum (65 heltidsanställda) löpande ärenden. Beslut om framtida kongresser (Paris, Milano, Madrid, London och Stockholm). Sedan följer diktat av brev till bl a Kinesiska Visst är livet underbart när man kan fylla dagen med innehåll och ett arbete man älskar över allt annat! Urologsällskapet och kommande möte i Xian (Terrakottaarméns hemstad), dialog med New York och en av våra mycket forskningsaktiva ST- läkare (David Ulmert) angående aktuellt forskningsprojekt; finansiering av rullande projekt. På kvällen diverse administrativa turer, telefonkonferens med Ernst & Young, samt Exekutiva kommittén i EAU om nya statues and bylaws för organisationen. 20:15 äntligen på väg hem till hustru, hundar och katt. Tisdag 31 augusti Något segdraget uppvaknande men kom ändå i tid till sedvanlig start på dagen, urologiska kliniken med hela läkargruppen. Telefonkonferens med samtliga medförfattare angående manuskript och bisphosphonatbehandling vid generaliserad prostatacancer. En snabb kopp kaffe, svarar på några brådskande inkommande e-post. Mottagning med start och avslut 12:30. En snabblunch parallellt med signering av Melior-korg. I halvlek ytterligare svar på ett antal inkommande e-post. Snabb avfärd till divisionsmöte, kirurgdivisionen, Lund. Kommer 7 minuter för sent och får i vanlig ordning påpekande av divisionschefen om min sena ankomst! Dock högt i taket och trevlig stämning med en nytillträdd divisionschef (Harald Roos). Samarbetsformer med den nya divisionschefen, presentation av STAB, ekonomi (alltid på agendan) och diverse förhållningsregler inför hösten inklusive kömiljarden för att beta av väntelistor och leva upp till vårdgarantin. Onkologkonferens tillsammans med patologer, onkologer, röntgenologer och urologens läkargrupp på kliniken inklusive medarbetare för Ystad, Trelleborg och Landskrona följt av STABS-möte där vi diskuterar nya arbetsformer, schemaläggning, uttag av ledighet och direktiv från sjukhusledningen angående uttag av jourkompensation. Före avfärd mot hemmet ytterligare e-post, e-post och återigen e-post. Onsdag 1 september Sommaren är slut eller kanske fortsatt sommar? Morgonbön, röntgenrond följt av divisionssamverkan 08.30, Malmö där vi presenterar flytt av urologens mottagning i Lund till Malmö tillsammans med klinikens avdelningschefer inom öppenvård. Kommunikation med universitetet, dvs forskningschef, SUS, professor Karl Obrant, prefekt Lennart Råstam angående återrekrytering av professor Bengt Uvelius till kliniken från Linköping. Strax före lunch möte med ledningsgruppen på kliniken tillsammans med divisionsledningen för kirurgidivisionen, strateg, utvecklingschef m fl om höstens LEAN-projekt och samordning av öppenvård inklusive ombyggnation för nya lokaler, Malmö. Snabblunch parallellt med e-post följ av möte med personalspecialist. Samordnare för sjukgymnasterna och nyordning med tanke på att vi inte bara har öppen och sluten vård utan också samarbete med kvinnoklinikerna i Lund och Malmö. Ytterligare administration, diverse samtal med sjukhusledning och kolleger under eftermiddagen varefter äntligen utresa sker med egen bil till Kalmar avfärd först för deltagande i Kalmarunionen: Landsomfattande kurs för ST-läkare i ämnesområdet urologi och där jag under torsdagen ska tjänstgöra som moderator. Under färd med egen bil passerande mina hemtrakter, dvs födelsestaden Karlshamn och vårt sommarställe på Tärnö, anländer jag närmare 10-tiden på kvällen Kalmar och behövlig sömn. Visst är livet underbart när man kan fylla dagen med innehåll och ett arbete man älskar över allt annat! Per-Anders Abrahamsson 10 11

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13

KICK OFF 2010. tema medarbetarskap. för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5. introduktion för nya studenter Reportage sid 13 1 / 2010 Personaltidning för medicinska fakulteten vid Lunds universitet tema medarbetarskap KICK OFF 2010 för Medicinska fakulteten Reportage sid 4-5 en vecka på handkirurgen Dagboken sid 10-11 introduktion

Läs mer

Härifrån till jämställdheten. En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan

Härifrån till jämställdheten. En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan Härifrån till jämställdheten En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan 1 2 Varför en delegation för jämställdhet i högskolan? Den svenska högskolan är fortfarande en ojämställd och könsuppdelad

Läs mer

Vart tar kvinnorna vägen?

Vart tar kvinnorna vägen? Vart tar kvinnorna vägen? (De gör i alla fall inte karriär inom livsmedelsbranschen) Om vi ser de stora företagen då: uppe i toppen sitter det ju bara karlar, precis som det är överallt annars. Men i produktionen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Kokbok för jämställd akademi

Kokbok för jämställd akademi 2 xxxix / sulf:s skriftserie Kokbok för jämställd akademi /Anna Gatti Kokbok för jämställd akademi SULF:s skriftserie XXXIX Utgiven av Sveriges universitetslärarförbund 2011 ISBN 91 8876623 3 Upplaga 3000

Läs mer

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla?

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Slutrapport av projektet Kompensation av tid för uppdrag Barbara Giles Marie Lindqvist Karin Ågren Nr 1/2013 ISBN 978-91-7459-666-3// Skrifter från

Läs mer

Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?

Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen? Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen? Tuija Muhonen Cristina Liljeroth Christina Scholten Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: På lika villkor

ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: På lika villkor EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 2. 2013 Tema: På lika villkor ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll På lika villkor Jag har blivit en bättre människa! 3-5 Jämställdhet och lika villkor 6-7 Ta inget

Läs mer

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning

Projektrapport. Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning Projektrapport Ledarskap för en jämställd och hållbar högre utbildning SAMMANSTÄLLD AV: MAGNUS ÅBERG Ledarskap för en jämställd och

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 1996/97 Högskoleverket 2000 Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

PSYKOLOG. Kvinnan i skuggan av mannen även i psykologin. Specialistpsykologer tjänar mer. Studenterna saknar genusperspektiv.

PSYKOLOG. Kvinnan i skuggan av mannen även i psykologin. Specialistpsykologer tjänar mer. Studenterna saknar genusperspektiv. PSYKOLOG TIDNINGEN 2/06 Specialistpsykologer tjänar mer Studenterna saknar genusperspektiv i utbildningen TEMA GENUSPSYKOLOGI: Kvinnan i skuggan av mannen även i psykologin SISTA SIDAN: FEMINISTISK TERAPI

Läs mer

Kvinnliga chefer inom polisen

Kvinnliga chefer inom polisen Polishögskolan Grundutbildningen Examensarbete VT 2008 Klass 07a7 Handledare: Susanne Andersson Kvinnliga chefer inom polisen Therese Delfs Hanna Ölander Polishögskolan 2 Abstract Skillnaden mellan manligt

Läs mer

anna hövenmark: Ge järnet! Det är en fantastisk resa! Nätverk är ett stöd i vardagen som politiker. Modernt ledarskap ställer nya krav.

anna hövenmark: Ge järnet! Det är en fantastisk resa! Nätverk är ett stöd i vardagen som politiker. Modernt ledarskap ställer nya krav. anna hövenmark: Ge järnet! Det är en fantastisk resa! Nätverk är ett stöd i vardagen som politiker. Modernt ledarskap ställer nya krav. Tiden är inne Med den här tidningen vill vi lyfta det specifika i

Läs mer

Utvärdering om diskriminering, trakasserier och särbehandling av anställda med utländsk bakgrund inom polismyndigheten i Västra Götaland

Utvärdering om diskriminering, trakasserier och särbehandling av anställda med utländsk bakgrund inom polismyndigheten i Västra Götaland 1 (1) Länspolismästaren MISSIV Datum 2011-06-14 Utvärdering om diskriminering, trakasserier och särbehandling av anställda med utländsk bakgrund inom polismyndigheten i Västra Götaland Polismyndigheten

Läs mer

Mångfaldsarbete förändrade attityderna. TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar. Kränkande särbehandling tolereras inte. Sid 8-9. Sid 10.

Mångfaldsarbete förändrade attityderna. TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar. Kränkande särbehandling tolereras inte. Sid 8-9. Sid 10. en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv nr 2 juni 2006 årgång 6 Mångfaldsarbete förändrade attityderna Sid 8-9 Kränkande särbehandling tolereras inte Sid 4-5 TV-serie utbildar om livsstilssjukdomar

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer

Att gestalta kön. berättelser om scenkonst, makt och medvetna val. Gunilla Edemo & Ida Engvoll (red.)

Att gestalta kön. berättelser om scenkonst, makt och medvetna val. Gunilla Edemo & Ida Engvoll (red.) Att gestalta kön berättelser om scenkonst, makt och medvetna val Gunilla Edemo & Ida Engvoll (red.) Tillägnan Att gestalta kön Berättelser om scenkonst, makt och medvetna val utgiven av teaterhögskolan

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

Jämställdhet pågår över hela Sverige

Jämställdhet pågår över hela Sverige Hållbar Jämställdhet elisabeth ohlson wallin: Så tar jag bilder som inte finns Jämställdhet pågår över hela Sverige petra mede: Så bemöttes jag av vården Börja uppifrån för ett hållbart resultat Samma

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer