Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen"

Transkript

1 Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Sammanfattning Hudinfektioner sprids via huddefekter. I huddefekter växer alltid bakterier, vissa är skyddande (KNS, peptokocker m.fl.), andra är ytterst sällan patogena (gramnegativa stavar), medan betahemolyserande streptokocker alltid bör betraktas som patogena. S. aureus utgör ett mellanting. Nekrotiserande fasciit och nekrotiserande myosit är sällsynta tillstånd med hög morbiditet och mortalitet som är viktiga att tidigt identifiera och behandla. Erysipelas Oftast β-hemolytiska streptokocker grupp A men grupp G-streptokocker är också vanligt förekommande. S. aureus återfinns ofta i sårodling men anses inte orsaka erysipelasbilden. Predisponerande faktorer venös insufficiens, lymfödem efter ex axillarutrymning hudskada vid t ex eksem, bensår, intertriginös svampinfektion diabetes mellitus, övervikt, alkoholism Allmänsymtom som frossa, feber, eventuellt illamående, kräkningar, lokal smärta Lokal välavgränsad rodnad och värmeökad hudförändring, samtidig ömhet, svullnad Ev blåsbildning Ev abscessbildning om inslag av S. aureus Vanligast är erysipelas på underbenet, oftast på grund av venös insufficiens. Därnäst är ansiktet angripet, bålen mindre ofta. Recidiverande erysipelas i arm med lymfödem efter bröstcanceroperation är inte ovanligt. Diagnostik Oftast klinsk diagnos med typisk hudförändring. Sårodling i tveksamma fall där S. aureus-infektion med flegmone är differentialdiagnos. Blododling: om patienten bedöms septisk. Blododling positiv i <5 % av fallen. Kombinationen DVT och erysipelas ovanlig varför flebografi/ultraljud sällan är aktuellt.

2 Behandling Tillståndet kan vara allvarligt och behöva akut sjukhusvård. Bensylpenicllin 1,2-3 g x 3 iv initialt i svårare fall med allmänpåverkan, därefter Fenoximetylpenicillin 1 g x 3 vid normal vikt och njurfunktion Total behandlingstid: 10 dagar. Vid penicillinallergi typ I ges Inj klindamycin 600 mg x 3 i.v. initialt om komplicerad infektion, därefter Klindamycin 300 mg x 3 till vuxna och 10 mg/kg x 3 till barn OBS! Hudrodnaden kan öka efter insatt behandling. Detta är inte liktydigt med terapisvikt. Fenoximetylpenicillin är kliniskt överlägset stafylokockpenicilliner. Stafylokocker i bensåret bör endast behandlas vid stora purulenta infektioner. Ödem på grund av venös insufficiens eller lymfstas bör behandlas aktivt med kompression så snart smärtan tillåter. Reducerad svullnad påskyndar sannolikt läkning och minskar smärtan samt minskar troligen risken för recidiv. Om infektionen är lokaliserad till benet rekommenderas patienten högläge. Eventuella sår och nekroser bör rengöras respektive revideras. OBS! svampinfektion mellan tårna är en vanlig ingångsport och skall samtidigt behandlas. Recidiv är vanligt förekommande främst vid underliggande predisponerande faktorer såsom venös insufficiens samt lymfödem. Viktigt med noggrann hudvård samt kompressionsbehandling vid venös insufficiens. Vid täta recidiv kan kontinuerlig profylax med pcv 1-2 g dagligen övervägas. Flegmone (cellulit) Vanligen S. aureus, β-hemolyserande streptokocker, nära perineum gramnegativa stavar eller ev. anaerober. Feber, ej lika akut insjuknande som erysipelas Djupare, mer diffust avgränsad infektion, ofta förstadium till abscess. Diagnostik Klinisk misstanke med hudreaktion enligt ovan Blododling, om möjligt såroding eller aspiration för odling. CRP

3 Behandling Flegmone men ej abscess: Kloxacillin 2 g x 3 till förbättring, därefter Flukloxacillin 1 g x 3, total behandlingstid 14 d Flegmone nära uretra eller anus: Tazocin 4 g x 3 iv. Behandlingen smalnas av utifrån svar på mikrobiologiska fynd. Furunkulos Se behandlingsriktlinjer för hud- och mjukdelsinfektioner inom öppenvård Allvarliga mjukdelsinfektioner; nekrotiserande fasciit och nekrotiserande myosit Nekrotiserande fasciit: Streptococcus pyogenes (β-hemolytiska streptokocker grupp A, GAS); infektionen ofta lokaliserad till extremiteter. Polymikrobiell flora med gramnegativer, anaerober, enterokocker etc. Sällsynt men förekommande: Vibrio vulnificus, Aeromonas, S. aureus m.fl. Polymikrobiell flora är ofta lokaliserad till bålen. Fournier s gangrän: nekrotiserande fasciit lokaliserad till genitalia/perineum. Vid infektion på halsen finns ofta en hals- eller tandinfektion i bakgrunden. Nekrotiserande myosit: GAS, anaerober, gramnegativer. Klassiskt gasgangrän orsakas av clostridier, oftast C. perfringens, där toxinproduktion (alfatoxin) är en viktig patofysiologisk faktor. Snabbt insjuknande med tilltagande svår smärta i engagerat område, frossa, allmänpåverkan. Sepsissymtom, ofta instabil patient Hudförändringar kan helt saknas i början eller vara mycket diskreta. Synlig ingångsport kan saknas Senare i förloppet missfärgning av huden, ödem. Vid gasgangrän: snabbt progredierande smärtsam mjukdelsinfektion, missfärgning. Gasknister kan saknas vid gasgrangän. Kan förekomma vid annan etiologi än clostridier (t.ex. E coli, anaerober mm). Svår smärta i kombination med allmänpåverkad patient med hudförändring med endast måttligt lokalstatus bör alltid väcka misstanke om nekrotiserande fasciit

4 Diagnostik/utredning Blododling x 2. Odling från ev sår, svalg, NPH och urin. Punktion av misstänkt område med aspiration, om sparsamt kan 0,5 ml NaCl injuceras subkutant genom intakt hud och därefter aspireras. Skickas i blododlingsflaska samt kan göras direkttest Strep A på. Kemlab: förutom sedvanlig diagnostik även CK, myoglobin, laktat Radiologisk diagnostik: får aldrig fördröja mikrobiologisk diagnostik, antibiotika eller kirurgi! CT och MR kan vara vägledande men är inte rutin i akutsituationen då det riskerar att fördröja kirurgi. I samband med kirurgi: vävnadsbitar för odling, direktmikroskopi med Gramfärgning. Strep A på vävnadsvätska. Kirurgisk explorering SKALL utföras på klinisk misstanke! Radiologisk diagnostik får aldrig fördröja kirurgi. Behandling Antibiotika Efter odlingar omedelbar antibiotika utan att avvakta kirurgi; initialt bred behandling: Imipenem 1 g initialt OCH Klindamycin 600 mg x 3 iv Dosintervall för imipenem styrs efter njurfunktion, viktigt att inte underdosera initialt. Vid säkerställd GAS infektion: Bensylpenicillin 3g x 3 OCH Klindamycin 600 mg x 3 iv Vid chock tillägg med engångsdos aminoglykosid, gentamycin (5)-7 mg/kg Tidig/omedelbar kirurgi tillkalla kirurg omedelbart för bedömning (specialitet beroende på engagerad kroppsdel) för radikal excision av all nekrotisk vävnad Intravenöst immunooglobulin (IVIG) Kan ges vid kliniskt misstänkt eller påvisad GAS-infektion hos patienter i chock (Streptococcal Toxic Chock Syndrome), framför allt om kvarstående chockbild efter kirurgi och IVA-åtgärder. Dosering: 1g/kg i långsam infusion (8 timmar) första dygnet. Vid behov upprepad infusion 0,5mg/kg dygn 2 och 3. Hyperbar syrgasbehandling (HBO) Görs aldrig före kirurgi. Kontakta HBO för diskussion, kan vara aktuellt vid mjukdelsinfektion orsakad av clostridier eller vid nekrotiserande fasciit.

5 Komplikationer Hög mortalitet och morbiditet. Ofta långvarig IVA-vård med omfattande kirurgi. Infekterade venösa och arteriella bensår se separat vårdprogram

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

Vanliga hudinfektioner i öppen vård Cecilia Rydén 2011 Hud och mjukdelsinfektioner Framtid och Nu-tid Ceclia Rydén Docent, överläkare Infektionskliniken Helsingborg Framtiden här? Tänk brett Epidemiologiska

Läs mer

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Anders Heimdahl Anders Heimdahl, professor, odont dr. Avdelningen för käkkirurgi, Odontologiska institutionen, Karolinska institutet, Huddinge, Sverige. Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet Indikationerna

Läs mer

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss

Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss SPECIELL DEL 117 118 Provtagning-allmänt Märkning av prov och remiss Stor noggrannhet krävs vid märkning av prov och remiss. Socialstyrelsen har för att förhindra förväxlingar utarbetat nedanstående författningar:

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Vårdprogram för hyponatremi

Vårdprogram för hyponatremi Vårdprogram för hyponatremi Bakgrund Hyponatremi (plasma/serum Natrium

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer