Lars Andersson ÅF-IPK AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Andersson ÅF-IPK AB"

Transkript

1 Sida 1 av 9 Protokoll 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson :25 Tfn Sodahuskommittén Fax Tofte Industrier Ärende SODAPANNETRÄFFEN 1999 Datum och tid Plats Norske Skogindustrier A.S. Tofte Industrier Vid protokollet Lars Andersson ÅF-IPK AB Närvarande Enligt separat lista. Bilaga 1 Distribution Enligt separat lista. Bilaga 1 1. Inledning Efter en vacker resa genom Hurumlandet från Drammen till Tofte, samlades deltagarna i 1999 års Sodapanneträff i Tofte gamla Folkets Hus. Där hälsades vi först välkomna till Tofte av Dag-Ove Solli som sedan lämnade över ordet till fabriksdirektören Erik Olsson. Han berättade övergripande om fabriken och dess produktionsinriktning. 2. Beskrivning av Tofte Industrier Fabriken byggdes om i början av 1980-talet. Därefter har fabriken successivt ytterligare moderniserats med bland annat ett syrgasblekeri i början av 1990-talet. Under de tre senaste åren har fabriken investerat 300 MNOK i kvalitetshöjande åtgärder. Idag är Tofte en av Europas mest effektiva fabriker med hög produktivitet. Den totala produktionen uppgår till ton per år varav ton eucalyptus. Resten är långfibrig massa. Allt räknat som helblekt massa. Antalet anställda är idag 360 stycken. Personalen har minskat från 463 till 360 under några år utan att någon därför blivit uppsagd. Personalstyrkan fortsätter att sakta minska. Fabriken gör för

2 Sida 2 av 9 närvarande ingen vinst utan går i stort sätt ± 0. HMS och produktivitet är fabrikens målsättning, där HMS står för: Hälsa Miljö (arbetsmiljö och omgivningsmiljö) Säkerhet Ett slagord för fabriken är "green and clean" och med det avsågs bland annat att alla markytor på fabriken skulle vara gräsytor eller asfalterade ytor för att underlätta renhållningen. Fabriken skall vara ren och snygg för att hålla kvalitetskraven samt för att höja allas säkerhet. Tofte har mycket låga utsläpp till vatten trots att ingen externrening finns. Utsläppen samlas upp inom fabriken. Däremot är resultatet inte lika bra på luftsidan och det beror till stor del på luktproblem från fabriken. Det är tät bebyggelse i omgivningen med många sommarstugor. En fråga från Raimo Suvanto (Korsnäs): vem som städade i fabriken, var det operatörerna eller var det inlejda entreprenörer? Svaret blev att det var fabrikens eget folk som skötte om städningen och att de hann med det inom ordinarie arbetstid. 1. Diskussioner För att få något att diskutera om hade personalen från Tofte förberett några anföranden som en inledning till följande diskussionspunkter: Forcerad nedeldning och vad det betyder för Tofte. Styrning och säkerhetsutrustning på Toftepannan. Lutspruteplacering. Ombyggnad till endomspanna. Presentation av Iggesunds spettningsrobot. Återföring av elfilterstoft till mellantjockluten. 1. Forcerad nedeldning Underlag för föredragningen och diskussionen var Sodahuskommitténs meddelanden B 8 och C 8. Thor Brønlund och Dag-Ove Solli talade om hur Tofte genomför tester på nödnedelningssystemet och de avvikelser från rekommendationerna som finns på nödnedeldningssystemet på Toftepannan. Snabbtömning och forcerad nedeldning testas varje månad och en gång per år vid tömning och inspektion av pannan genomförs ett fullskaleprov. Det månatliga provet leds av operatören i manöverrummet och han är ansvarig för att

3 Sida 3 av 9 testet genomförs på rätt sätt. Ett testprotokoll för varje provtillfälle fylls i och på det redovisas även vilka som deltagit i provet och varit kontrollanter på de olika ställena i pannhuset. Ett exempel på första sidan av testprotokollet bifogas i bilaga 2. Kontrollörer på plats är elektriker och instrumentpersonal. En genomgång av avvikelserna för Toftes del från meddelande B 8 redovisades. I följande tabell redovisas avvikelserna mot meddelandet. Enligt B 8 Primärluftspjäll skall stänga Sekundärluftfläkt bör gå till 30 % (automatiskt) Automatiska avstängningsventiler på insprutningsvatten Ångturbindrift på rökgasfläkt Pannan bör kunna tömmas helt Automatisk tömning av varmaste ekonomisern Toftes avvikelser Stänger ej Sekundärluftfläkten stängs manuellt Finns ej Finns ej (ev. längre fram i tiden) Automatisk tömning till 3m över botten Finns ej Föregående tabell kommenterades av Tofte på följande sätt: Möjlighet att tömma pannan helt finns inte idag om man inte skall sända in en operatör till sodapannan efter det att katastroflarmet gått och snabbtömningen redan påbörjats. Några fjärrstyrda totaltömningsventiler finns inte. Henry Björklund, Sodahuskommittén, lämnade följande synpunkter på Toftes avvikelser. Turbindrivna rökgasfläktar kan rekommenderas men är inget "påbud", utan det är ett tips till förbättrad säkerhet. Det svenska ordet rekommendation kanske bör ersättas med det engelska "guidelines"! Fredrik Bruno, ÅF-IPK, kommenterade inlägget med att säga att det är väsentligt att veta hur arbetarskyddsstyrelse och försäkringsbolag i både Norge och Sverige uppfattar rekommendationerna. Vad har rekommendationerna för status i detta sammanhang? Kjell Grönblad, Skutskär, beskrev hur man uppfyllt sodahuskommitténs meddelanden vid ombyggnad av SP 7. Det enda som kommer att saknas är att det inte kommer att finnas någon snabbtömning av varmaste ekon och inte heller någon turbindriven rökgasfläkt. Det är enligt Skutskärs bedömning svårt att få över vatten från den varmaste ekon till domen. Skulle det ändå ske är snabbtömningsventilerna redan öppna. Kjell Grönblad, Skutskär, tog även upp frågan om gas- och metanolförbränning i sodapannor. Skutskär har det redan i en av sina sodapannor och man har där försökt att följa de rekommendationer som finns, men med "fri" tolkning. Kjell Grönblad nämnde också att det skett en olycka i en Klabinfabrik i Brasilien på grund av att kondensat kommit in i sodapannan via gasledningen.

4 Sida 4 av 9 Dag-Ove Solli sammanfattade den första diskussionspunkten på följande sätt: Sodahuskommittén bör försöka att få sina rekommendationer mer distinkta, vad som är råd och vad som är regler. Det är viktigt eftersom det tycks som om en del försäkringsbolag uppfattar rekommendationerna som miniminivåer för utformningen av pannorna och kringutrustningen. 2. Gasexplosioner i sodapannan (ej smälta/vatten explosioner) Dag-Ove Solli tog upp frågan med utgångspunkt från att man på Tofte har totalt strömbortfall några gånger per sommar. Vad är det som bestämmer hur stor risk man har för en gasexplosion (risk= tid sannolikhet), se Bilaga 3. Är det pannans geometri som ökar risken eller är det funktionsfel eller är det fel på designen av pannan? Det kom svar från flera håll. Först berättade Fredrik Bruno om explosionen i Vallvik och han redogjorde för det troliga förloppet. Husum angav som trolig orsak till sin explosion i sodapanna 7 att det var stråk med "fet" syrefattig gas som blandats med syrerik gas. Tertiärluftfläktarna startades och rökgasen blandades om med syrerik gas. Fredrik Bruno har beskrivit olyckan och dess förlopp i skadegruppens meddelande 98:3 och 98:4. Vid totalt strömbortfall stannar både luftfläktar och rökgasfläktar varför blandningsmöjligheterna minskar. Skadegruppens protokoll innehåller mer information om olyckor som förorsakats av gasexplosioner. Enligt rekommendationerna (guidelines) skall man vädra väl i övre delen av sodapannan så att fet blandning aldrig skall kunna uppstå. Rolf Lundberg, Husum, beskrev några tänkbara orsaker till explosionen. Han talade om att idag körs pannan endast med front- och bakväggssprutorna. De vinklade sprutorna har tagits bort. Dessutom har en CO-mätare installerats som stänger av panndriften om CO-halten blir för hög ppm (1 %). Husum har en speciell lut som avviker från de flesta andra fabrikerna. Kjell Grönblad, Skutskär, Vad stängs av när CO-mätaren klipper pannan? Rolf Lundberg, Husum, I stort sett allt! Först stoppar fläktarna och sedan luttillförseln. Därefter trippar pannan fullständigt på grund av felaktig domnivå! 3. Styrning och säkerhetsutrustning på Toftepannan. Thor Brønlund, Tofte, beskrev vilken mätutrustning som pannan var försedd med och i vilka punkter som mätningen genomfördes. Följande är en uppräkning av de olika punkterna med mätare. Imrör: I imröret mäts H 2 S, MM, DMS, och DMDS.

5 Sida 5 av 9 Arbetslokalen: H 2 S och SO 2. I pannan: gnisträknare nedanför screentuberna. Före elektrofilter: 2 st. O 2 -mätare, en på varje sida av pannan. I skorsten: Stoft, CO, H 2 S SO 2, NO, NO 2, och NO X. Rolf Lundberg, Husum, Vi har mätning av CO direkt efter pannan. Thomas Larsson, Skärblacka, Det finns risk för stråkbildning om mätarna sitter för långt fram i systemet. CO efter eko borde vara det bästa för att minska effekten av stråkbildning. Bernt Jonsson, Obbola, O 2 -mätare direkt efter tubsatsen. Likartat på flera fabriker. Några anläggningar har upplevt problem med den placeringen. Tofte har en CO-halt på ppm i skorstenen. Först nu har man börjat att mäta NO X -halten efter pannan. Mätningen görs för att visa dagens NO X -nivå inför nya krav i koncessionsförhandlingarna. För närvarande fanns inga särskilda krav. Den uppmätta halten av kväveoxider ligger idag på ppm. Bäckhammar mäter temperaturen under näsan för att få en bättre övervakning av tertiärluftinblandningen. Raimo Suvanto Korsnäs, även vi mäter temperaturen under näsan i sodapanna Ombyggnad till endomspanna Tom Svingen berättade om sodapannan och dess utveckling genom åren. Pannan började byggas 1978 och den togs i drift Den första förändringen genomfördes 1991 med Projekt Tofte 350, som gav en kapacitetsökning på sodapannan började man med rotationseldning i sodapannan. Med denna konfiguration av pannan hade man stora problem med igensättningar i överhettare och tubsats. Var 6:e till var 8:e vecka måste pannan vattentvättas, med de produktionsstörningar som det medförde. Specifikation av panndata för varje steg redovisas i Bilaga 4. Kvaerner Pulping genomförde den senaste ombyggnationen. Tidplanen var på 18 dygns stopp. Projektorganisationen som byggdes upp gjordes som två parallella organisationer en från leverantören och en från Tofte. Kvaerner Pulping hade cirka 130 personer på plats för att klara av allt arbete. Cirka svetsar gjordes med en felprocent av 1,4%.

6 Sida 6 av 9 All kontrollutrustning byttes ut under stoppet och ett helt nytt styrsystem installerades. Även kontrollrummet byggdes om med nya arbetsplatser och nya paneler. En av turbinerna (40 MW) renoverades också. Den plockades sönder i alla sina beståndsdelar och sattes samman på den korta tiden. Vid återstarten fungerade det nya styrsystemet utan problem. Projektet var väl genomfört! Orsaken till projektet med endomspannan, var att höja drifttillgängligheten och att höja produktionen. Kostnaderna för sodapannan hamnade i intervallet MNOK. Vid höststoppet 1998 genomfördes en vattentvätt. Pannan har hög tillgänglighet för de 17 första veckorna Den var 99,2 % räknat som ton producerad massa. 0,8 % produktionsbortfall beror på sodapannan. Det enda problem som uppstått är att man fått sprickor i manluckorna i skyddstaksplanet. Efterhand har 14 st. bytts ut och de är något annorlunda utformade och inga sprickor har noterats i de nya delarna. Efter Tom Svingen fortsatte Kurt Jørgensen att berätta om driftpersonalens erfarenheter av den nya endomspannan och de farhågor man hade före start. En fråga som uppstod var om det nya styrsystemet skulle klara av att hålla vattennivån i pannan konstant. Vattenvolymen var ju 30 % mindre än i den "gamla" pannan med tvådomssystemet. De nackdelar som uppträtt är att rökgastemperaturen gått upp med 10 o C efter ekonomisern och att temperaturen ökat med 70 o C över tubsatsen. Reduktionsgraden på grönluten ligger på 90 % när fabriken producerar långfibermassa, motsvarande siffra för kortfibermassa är 86 %. Pannan körs med tuff rotationseldning och personalen upplever att det blir problem med pannan om man slutar med rotationseldning, bland annat ökar H 2 S och SO 2 -halten och bädden blir större. Däremot har en del lutsprutor på sidoväggarna tagit skada av den kraftiga rotationen. Kent Sandqvist, Exelentec AB, frågade om man märkt någon förändring i ångkylningen. Svaret blev att det visste man inte säkert, men troligtvis inte. Däremot hade sotningen ändrats så att man fått ökad sotningskapacitet. Bland annat hade nya och längre sotningslansar installerats i tubsatsen. Sotångförbrukningen är 6 kg/s och totala ångproduktionen är 68 kg/s. Raimo Suvanto, Korsnäs, Vad är det som mest har förbättrat tillgängligheten hos pannan?

7 Sida 7 av 9 Svar: Troligen att tubsatsen glesats ut och att det nya styrsystemet har givit bättre övervakningsmöjligheter. Egentligen alltihop!!! Pannan har 8 lutsprutor, men normalt körs 7 st. med diametern mm. Trycket i lutledningen är 1,5 bar. Överbäringsmätaren fungerar, luttemperaturen regleras på 0,5 o C när. Vid en torrhalt från % på luten så ökar viskositeten och från % ökar viskositeten ytterligare och den kan inte sänkas igen med enbart temperaturökning. Det finns 2 lutförvärmare, men bara den indirekta används normalt. Skärblacka: Vi har 4 lutsprutor i pannan och 12 operatörer som har olika synpunkter på hur pannan skall köras. Det är klart att pannan körs lite olika från skift till skift. 5. Återföring av elfilterstoft till mellantjockluten. Kurt Jørgensen visade på hur Tofte löst problemet med inblandning av sulfataska som tidigare var ett problem, eftersom man ofta fick pluggar i systemet. För en beskrivning av systemet hänvisas till bilagda kopior av bilderna från föredraget (se Bilaga 5). Dessa bilder ger en mycket god information om vad som varit lyckat och vad som givit problem. En sammanfattning av innehållet utgör följande text. Projektet med stoftåterföring till mellantjockluten har kostat cirka 1 MNOK. En av de största vinsterna med systemet är att man kunnat minska antalet tvättar av indunstningen. Tidigare kunde man vara tvungen att tvätta upp till 18 gånger på en månad. Idag räcker det med 4 tvättar på samma tid. De stora problemen uppstod tidigare vid körning av eucalyptus Igensättningen av sprutorna har minskat påtagligt med det nya systemet. Tidigare var det ett frekvent förekommande problem. Vallvik inflikade här att man en gång haft 19 pluggar i lutsprutorna på en timme. Rekord! En annan fördel har varit att silplåtarna i mixtanken håller sig öppna och att dessa inte behöver tvättas så ofta. För att undvika problem med kladdigt stoft följer man upp kalium och kloridhalten i askan från elektrofiltren. Vid behov dumpas askan i avlopp. Askan löses då i 50 o C-igt vatten och det går sedan till det sura avloppet. Slutsatsen blir att inga pluggningsproblem kvarstår, men att erosionen efter ventiler i tjocklutsystemet ökat samt att sulfattransportörerna till mixtanken ibland satt igen sig. 6. Presentation av Iggesunds spettningsrobot Bertil Jacobson, Iggesund, presenterade en uppföljning av Tommy Carlssons och Pär Söderströms utveckling av spettroboten för lutsprutor. En diskett delades ut till alla intresserade och den innehåller allt som sades och den ger en god information om hur

8 Sida 8 av 9 roboten arbetar. Några väsentliga punkter som påpekades var: Att om luten sprids ojämnt kan bädden svartna och det kan motverkas genom bättre spettning av lutsprutan. Att lutsprutan kan ställas in från kontrollrummet. Att man funnit att det går att hålla högre reduktionsgrad och att få minskad SO 2 avgång. De flesta fabriker har problem med att hålla lutsprutorna rena och det är inget större nöje att stå framför lutsprutan och göra ren den. 7. Lutspruteplacering. Denna punkt hann vi inte med då vi förbrukat den tid som stod oss till buds för konferensdelen. 1. Fabriksbesök Efter lunchen vidtog en rundvandring genom fabriken där vi fick se alla nya delar och naturligtvis fabrikens hjärta: sodapannan! Att även begreppen HMS och "green and clean" hade påverkat fabrikens tillstånd framgick tydligt. (Se kartor i Bilaga 6) Det nya manöverrummet verkade på oss besökare lättarbetat och ljust. På vägen ner från taket, med den fantastiska utsikten över Oslofjorden, tittade vi på de skadade luckorna för skyddstaksplanet. Det som mest imponerade på mig var den nya flishanteringen, med alla olika kombinationer som kunde erhållas. Efter rundvandringen återsamlades alla utanför kantinen och därefter reste vi tillbaka till Drammen genom det vackra landskapet. 2. Kvällsövningar När vi återkommit till hotellet började en kort vilopaus före middagen. Den hade arrangerats av Tofte och var en stor överraskning för alla deltagare. När vi kom in till middagsbordet fick vi dra på oss säckar och framför oss på bordet stod en stor skärbräda med en kniv nedstucken i den. Det var allt! Hela dukningen! Men runt omkring fanns allt som man kan önska sig av ett riktigt VIKINGAGÄSTABUD. Det fanns gris, lamm, get, lax och massor med annat gott.

9 Sida 9 av 9 Tom Svingen hälsade oss välkomna till bords och frossandet kunde påbörjas. Mjöd, förlåt öl, bars in på vederbörligt sätt så att ingen skulle behöva törsta på dylikt gästabud som inte kan ha stått efter Harald Blåtands julgästabud enligt Frans G. Bengtssons bok "Röde Orm". Till gästbuden hörde även underhållning och vi fick höra många välkända visor. För Er som eventuellt inte läst "Röde Orm" återstår ett stort nöje! Även en glad fest kan ha seriösa inslag och några sådana var de tacktal som hölls under middagen. När vi mätta och belåtna efter ett ypperligt gästabud, sakta började vandra ut från Hallen, möttes vi trots den sena timmen av vår ljusa Skandinaviska sommarnatt. Ett stort tack till alla dem som deltagit i årets Sodapanneträff och framför allt ett stort tack till alla dem från Tofte som arrangerat en intressant och i alla avseende givande sodapanneträff.

Sodahuskommittén. Korsnäs AB. Enligt separat lista.

Sodahuskommittén. Korsnäs AB. Enligt separat lista. Protokoll SPT11 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel 010-505 13 27 Fax 010-505 27 57 Korsnäs AB lars.e.andersson@afconsult.com Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2011 Datum Torsdagen den 24

Läs mer

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk) Protokoll 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel 08-657 13 27 Fax 08-657 37 57 Vallviks Bruk lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2000 Datum 2000-05-03 Plats Vallviks Bruk

Läs mer

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF Innehåll 1. Organisation 2. i tiden 3. Sodapannor i Sverige och (Norge) 4. Anmälda incidenter 5. Rekommendationer 6. Utbildning 7. Standardiseringsarbete 8. Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Något om årets träffar i Skoghall (Store Enso) den 22 och 23 april 2015 Pär Eriksson, Skoghall, och Thomas Hedlund-Björnwall, ÅF, hälsade drygt 50 deltagare välkomna

Läs mer

Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af.

Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af. Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 1998 Datum och tid 1998-05-27 Plats Piteå Havsbad

Läs mer

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Mette Jansson 2003-08-18 1 300019 Tel 08-657 12 98 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Mönsterås mette.jansson@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2003 Datum 21 maj 2003

Läs mer

David Good, ÅF-Celpap AB. Hans Andersson från Södra Cell hälsade alla välkomna och presenterade dagens program.

David Good, ÅF-Celpap AB. Hans Andersson från Södra Cell hälsade alla välkomna och presenterade dagens program. Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr David Good 2004-09-09 1 301446 Tel 08-657 13 13 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Värö David.good@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2004 Datum Onsdagen 9 juni 2004

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

2 Presentation av Billerud Skärblacka AB

2 Presentation av Billerud Skärblacka AB Protokoll 1(9) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 2001-06-28 1 503286:65 Tel 08-657 13 27 Fax 08-657 37 57 Billerud Skärblacka AB lars.e.andersson@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2001 Datum

Läs mer

Risk Orsak Åtgärd/Kommentar. Flyktvägar, gångvägar, passager.

Risk Orsak Åtgärd/Kommentar. Flyktvägar, gångvägar, passager. Riskanalys Syfte: Värdera risker och miljö med sprängsotning. Framtagen av: Åke Gustavsson och Mathias Selg. AB Sprängsotning Datum: 2008-10-25 Nr: Aktivitet 1 Transport av rensningsutrustning Gasläckage.

Läs mer

FÖR ENERGI I TIDEN BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka. 2015-04-16 Eva-Lena Strömberg

FÖR ENERGI I TIDEN BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka. 2015-04-16 Eva-Lena Strömberg FÖR ENERGI I TIDEN BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka 2015-04-16 Eva-Lena Strömberg 1 KORT OM OSS OCH VAD VI GÖR Vi är ett integrerat bruk som tillverkar förpackningspapper och avsalumassa Hos oss arbetar

Läs mer

Rapport från Skadegruppen

Rapport från Skadegruppen Rapport från Skadegruppen Bjarne Öberg, SCA Ortviken Ordförande Skadegruppen vok@afconsult.com www.vok.nu Värme- och Kraftkonferensen, Stockholm den 16 november 2010 1 Föredraget i korthet Vad är Skadegruppen?

Läs mer

Skog 2013. Hetvattenoxidation, igen!

Skog 2013. Hetvattenoxidation, igen! Skog 2013 Hetvattenoxidation, igen! www.boilerservice.se benny.gustafsson@boilerservice.se Hetvattenoxidation år 2000! Hetvattenoxidation år 2000! Ett nytt fall av extrem hetvattenoxidation konstaterades

Läs mer

Svåra bränslen sänk temperaturen!

Svåra bränslen sänk temperaturen! Svåra bränslen sänk temperaturen! Fredrik Niklasson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Varför vill man undvika alkali i rökgasen? Vid förbränning och förgasning är icke organiska föreningar oftast

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Se deltagarförteckning

Se deltagarförteckning Protokoll 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 2002-06-03 1 504143:65 Tel 08-657 13 27 Fax 08-657 37 57 Iggesunds Bruk lars.e.andersson@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2002 Datum 2002-05-23

Läs mer

1. Identifikation Baxi Bonus Light

1. Identifikation Baxi Bonus Light 2014-04-22 3P03880-01 1 (6) 1. Identifikation Baxi Bonus Light Leverantör av panna : HS Perifal AB Provobjekt: Panna Baxi Bonus Light Serie nr: BNLT0113021 Provobjektet ankom SP 2013-05-31. Pannan var

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen.

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen. Protokoll SPT 07 1(14) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 2007-06-08 1 Tel 010-505 13 27 Fax 010-505 27 57 SCA Graphic Sundsvall AB; Östrand lars.e.andersson@afconsult.com Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer

2014/2015 TeknoDetaljer AB

2014/2015 TeknoDetaljer AB TeknoDetaljer AB Ett energismart verkstadsföretag i Järfälla med hållbar utveckling och miljötänk som ambition. Om TeknoDetaljer Två affärsområden - maskinbyggnad och kontraktstillverkning. Antal anställda

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum Process: öganäs Sweden AB, öganäs Distaloyverket / Astaloyverket Sida: 1 (8) Undersökt del: Ugnar Datum: 01-11-06 rev. 014-06-05 Ola Larsson, Gustav ek, Mats Lerjefors (öganäs), Per riksson (riksson Risk)

Läs mer

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 1 Konsekvenser av förlängda driftintervall? Vad krävs för att säkerställa en betryggande återstående livslängd en, vilka delar är och

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt

YTTRANDE Ärendenr: NV Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-26 Ärendenr: NV-08834-14 Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt Yttrande i mål M 1420-07, angående utsläpp av svavelföreningar vid Stora

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

SWEBO PHC. Prefabricerade och standardiserade värmecentralslösningar.

SWEBO PHC. Prefabricerade och standardiserade värmecentralslösningar. SWEBO PHC Prefabricerade och standardiserade värmecentralslösningar. SWEBO PHC - VÄRMECENTRALER MED Co 2 NEUTRAL VÄRME Den rådande trenden i världen är att förändra nyttjandet av våra energiresurser. Användningen

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Livslängsdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor

Livslängsdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor Livslängsdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor Göran Eidensten AB Värme samägt med Stockholm stad 1 Kortfakta om Värme Delsbo Näsviken Sörforsa Samägt mellan och Stockholms

Läs mer

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen.

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen. Arbetsrapport Västeräng 2014 Detta är en väldigt kort rapport med bilder på de större projekten vi gjort på Västeräng under Sommaren. Jag har försökt få med så många bilder på människor som hjälpt till

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

Intervju. -------------- Start -------------- Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft?

Intervju. -------------- Start -------------- Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft? Intervju Intervju med: Eric Fornander () Intervjuare: Karl-Erik Adolfsson () Datum: 2008-12-03 Eric Fornander, f 1927, arbetade som maskinist i maskinhallen på Ångkraftverket i Västerås under åren 1956-1962.

Läs mer

Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2!

Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2! Räkna om ppm till mg/nm 3 normaliserat till 10% O 2! Med de nya miljökraven enligt CEN-standard följer nya enheter för vad vi skall ange som gränsvärden. Vi kommer att få vänja oss vid en ny sort som heter

Läs mer

Författare: Thea Kjellström och Julia Ahola

Författare: Thea Kjellström och Julia Ahola Författare: Thea Kjellström och Julia Ahola En vanlig höstdag så ska klass 5a gå på utflykt till den gamla fyren. Alla har med sej massäck, när dom väl kom fram till fyren så berättade Tommy dess historia.

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Erfarenheter från Glödbrand, Lantmännen, Falkenberg 2011-01-31

Erfarenheter från Glödbrand, Lantmännen, Falkenberg 2011-01-31 Erfarenheter från Glödbrand, Lantmännen, Falkenberg 2011-01-31 Faktaruta Materialet: Finfördelat havreskal Mängd: ca 73 ton Densitet mtrl: 0,4 Tidsåtgång: ca 4 dygn Förbrukad mängd gas: ca 7 ton Figur

Läs mer

MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6)

MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6) MILJÖLABORATORIET RAPPORT 1 (6) utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Bestämning av emissioner från pyrolysugn Projektnr: Utgåva. nr: 1 Uppdragsgivare: PUMP &

Läs mer

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 1 Utsläppssammanfattning I nedanstående tabell visas en sammanfattning av utsläpp till vatten och luft och mängd deponerat på bolagets industrideponi

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

Bilaga 3: Miljö & Säkerhet EK Kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket. Anläggningsspecifik del

Bilaga 3: Miljö & Säkerhet EK Kraftvärmeverket. Kraftvärmeverket. Anläggningsspecifik del Bilaga 3: Miljö & Säkerhet EK Kraftvärmeverket Kraftvärmeverket Anläggningsspecifik del 1 KONTAKTER Huvudkontor Telefonnummer Reception, växel 013-20 80 00 Divisionschef Mile Elez 013-20 81 03 Miljöingenjör

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Syfte och mål Syftet med projektet är att verksamt bidra till att ett flertal förbränningsutrustningar

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 1 (5) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 3-14 Sammanträde: 2014-04-15 Plats: Svevia, Göteborg Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström sekreterare Åke Sandin Mats

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Företagspresentation Produktöversikt Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Våra bioeldade pannor sprider skön värme i massor av skolor, äldreboenden, idrottshallar, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Vilka föroreningar är det som förekommer inom området?

Vilka föroreningar är det som förekommer inom området? Dokumentnamn Minnesanteckning Datum Diarienummer 2015-18-12 KS 2014/155 1(5) Adress - Minnesanteckningar från samrådsmöte ang. DP 537 Karlholms strand Närvarande från kommunen: Jonas Nyberg (ordf. Utskottet

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-04 3P07520-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Välkommen till Vassnäs 800 JAN LOBERG KORTFAKTA

Välkommen till Vassnäs 800 JAN LOBERG KORTFAKTA JAN LOBERG Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 070-324 72 00 Mobil: 070-324 72 00 jan.loberg@maklarhuset.se Välkommen till Vassnäs 800 Välkommen till Vassnäs och denna stora familjevilla med underbart läge!

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR Bevisat resultat Testet visar att Volvo sparar minst 43% gas genom installation av Optimator. För att kontrollera hur mycket gas man kan spara med Optimator gjordes följande

Läs mer

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering

INSTALLATION. Val och bedömning av panna och skorsten. Programmet - funktions beskrivning. Potentiometrarnas placering Val och bedömning av panna och skorsten Montering och anslutning Före start Start Programmet - funktions beskrivning Injustering mätning Potentiometrarnas placering Funktionsdiagram Sida 2 3 4 5 6 7 8

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik

Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården Marie Rönnbäck SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik Varför elda spannmål? Lågt pris på havre,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll:

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll: Delar av presentation från Metso Fiber Karlstad AB vid fiberlinjeträffen i Skärblacka den 30 maj, 2007: Ny teknik för fiberlinjen Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation Sten Andersson, Göte

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Bränslerelaterade problem för överhettare och eldstadsväggar. Magnus Nordling

Bränslerelaterade problem för överhettare och eldstadsväggar. Magnus Nordling Bränslerelaterade problem för överhettare och eldstadsväggar Magnus Nordling Ägandeförhållanden Swerea & dotterbolag 2005 Korrosionsinstitutet + Institutet för Metallforskning = KIMAB 2007 Swerea med dotterbolag;

Läs mer

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo.

UNICONFORT GLOBAL. - Powered by Swebo. UNICONFORT GLOBAL - Powered by Swebo. Den nuvarande energi politiken grundas uteslutande på att användningen av fossila bränslen inte längre kan fortsätta. Ur miljömässig synpunkt är användningen av de

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Färdig bränslemix: halm från terminal till kraftvärmeverk SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm juni 2016 Anders Hjörnhede SP

Färdig bränslemix: halm från terminal till kraftvärmeverk SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm juni 2016 Anders Hjörnhede SP Färdig bränslemix: halm från terminal till kraftvärmeverk SEBRA Bränslebaserad el- och värmeproduktion Stockholm 15-16 juni 2016 Anders Hjörnhede SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bekväm och riskfri

Läs mer

Från råvara till produkt!

Från råvara till produkt! Från råvara till produkt Billerud Korsnäs, Kalix Papper använder vi till mycket olika saker. Inte bara olika sorters papper, utan påsar, förpackningar, säckar av olika slag, toalettpapper, pappersnäsdukar

Läs mer

Eassist Combustion Light

Eassist Combustion Light MILJÖLABORATORIET Eassist Combustion Light Miljölaboratoriet i Trelleborg AB Telefon 0410-36 61 54 Fax 0410-36 61 94 Internet www.mlab.se Innehållsförteckning Eassist Combustion Light Inledning...3 Installation...5

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

SSG Säkerhetskommitté. Ag 4 Säker automatiserad processanläggning

SSG Säkerhetskommitté. Ag 4 Säker automatiserad processanläggning SSG Säkerhetskommitté Ag 4 Säker automatiserad processanläggning Ag 4, Säker automatiserad processanläggning Deltagare: Jan Johansson Tore Sjöberg Lars Bryngelsson Fredrik Sjödin Tomas Sandberg Kjell Sundqvist

Läs mer

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Systemet inlämnat av Svesol värmesystem / Solentek AB Provning genomförd vid SERC/Högskolan Dalarna

Läs mer

Badtunna Instruktionsmanual

Badtunna Instruktionsmanual Badtunna Instruktionsmanual Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt en badtunna från DenForm. Denna monterings- och bruksanvisning är utformad för att du ska få största möjliga

Läs mer

Riskbedömning & FLT av Tryckkärl i fastigheter

Riskbedömning & FLT av Tryckkärl i fastigheter Riskbedömning & FLT av Tryckkärl i fastigheter 1 29/11/2011 Det här är Inspecta TRYCK?? På ett fastighetsseminarium?? 2 Tryckkärl finns på många olika ställen 3 lite där och lite här Pappersbruk, Verkstäder,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-03 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Dream

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

UHI-mätningar i Göteborg

UHI-mätningar i Göteborg UHI-mätningar i Göteborg Av Kajsa Olandersson En rapport i kursen Miljökunskap klass NV3 Läsåret 12/13 Handledare Rutger Staaf Sammanfattning Mätningar gjordes för att undersöka om skillnader i temperaturen

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE

HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE HETVATTENSPRIDARE Friggeråkers Verkstäder AB FALKÖPING TALLRIKSSPRIDARE 1 Huvudkontor Danska vägen 87 521 32 Falköping, Tel 0515-777 640, Fax 0515-801 88 Friggeråkers Verkstäder sedan

Läs mer

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Sökandens namn (om annat än fastighetsägaren) Sökandens postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Sida 1 av 6 Ansökan/anälan o installation/ändring av enskild avloppsanläggning Inforation Gällande regler: 13 & 14 SFS 1998:899 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn,

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

Västerfärnebo kyrka. Renovering och nytillverkning av lanterninfönster. Antikvarisk kontroll. Färnebo Klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland

Västerfärnebo kyrka. Renovering och nytillverkning av lanterninfönster. Antikvarisk kontroll. Färnebo Klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:20 Västerfärnebo kyrka Renovering och nytillverkning av lanterninfönster Antikvarisk kontroll Färnebo Klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-10-23 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGa Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kraftvärme. - Powered by Swebo.

Kraftvärme. - Powered by Swebo. Kraftvärme - Powered by Swebo. Kraftvärme UNICONFORT har arbetat i 60 år inom tekniksektorn av energiomvandling med hjälp av fast bio- massa. Främst från skogen, träindustrin, jordbruk, livsmedelsindustrin,

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum Process: öganäs Sweden AB, öganäs - Pulververket Sida: (9) Undersökt del: Media Datum: 0--, rev. 0-0-0 Reformer - Naturgas / Biogas Läckage av naturgas i rum för högtryckskompressor. Läckage i anslutning

Läs mer