Lars Andersson ÅF-IPK AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Andersson ÅF-IPK AB"

Transkript

1 Sida 1 av 9 Protokoll 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson :25 Tfn Sodahuskommittén Fax Tofte Industrier Ärende SODAPANNETRÄFFEN 1999 Datum och tid Plats Norske Skogindustrier A.S. Tofte Industrier Vid protokollet Lars Andersson ÅF-IPK AB Närvarande Enligt separat lista. Bilaga 1 Distribution Enligt separat lista. Bilaga 1 1. Inledning Efter en vacker resa genom Hurumlandet från Drammen till Tofte, samlades deltagarna i 1999 års Sodapanneträff i Tofte gamla Folkets Hus. Där hälsades vi först välkomna till Tofte av Dag-Ove Solli som sedan lämnade över ordet till fabriksdirektören Erik Olsson. Han berättade övergripande om fabriken och dess produktionsinriktning. 2. Beskrivning av Tofte Industrier Fabriken byggdes om i början av 1980-talet. Därefter har fabriken successivt ytterligare moderniserats med bland annat ett syrgasblekeri i början av 1990-talet. Under de tre senaste åren har fabriken investerat 300 MNOK i kvalitetshöjande åtgärder. Idag är Tofte en av Europas mest effektiva fabriker med hög produktivitet. Den totala produktionen uppgår till ton per år varav ton eucalyptus. Resten är långfibrig massa. Allt räknat som helblekt massa. Antalet anställda är idag 360 stycken. Personalen har minskat från 463 till 360 under några år utan att någon därför blivit uppsagd. Personalstyrkan fortsätter att sakta minska. Fabriken gör för

2 Sida 2 av 9 närvarande ingen vinst utan går i stort sätt ± 0. HMS och produktivitet är fabrikens målsättning, där HMS står för: Hälsa Miljö (arbetsmiljö och omgivningsmiljö) Säkerhet Ett slagord för fabriken är "green and clean" och med det avsågs bland annat att alla markytor på fabriken skulle vara gräsytor eller asfalterade ytor för att underlätta renhållningen. Fabriken skall vara ren och snygg för att hålla kvalitetskraven samt för att höja allas säkerhet. Tofte har mycket låga utsläpp till vatten trots att ingen externrening finns. Utsläppen samlas upp inom fabriken. Däremot är resultatet inte lika bra på luftsidan och det beror till stor del på luktproblem från fabriken. Det är tät bebyggelse i omgivningen med många sommarstugor. En fråga från Raimo Suvanto (Korsnäs): vem som städade i fabriken, var det operatörerna eller var det inlejda entreprenörer? Svaret blev att det var fabrikens eget folk som skötte om städningen och att de hann med det inom ordinarie arbetstid. 1. Diskussioner För att få något att diskutera om hade personalen från Tofte förberett några anföranden som en inledning till följande diskussionspunkter: Forcerad nedeldning och vad det betyder för Tofte. Styrning och säkerhetsutrustning på Toftepannan. Lutspruteplacering. Ombyggnad till endomspanna. Presentation av Iggesunds spettningsrobot. Återföring av elfilterstoft till mellantjockluten. 1. Forcerad nedeldning Underlag för föredragningen och diskussionen var Sodahuskommitténs meddelanden B 8 och C 8. Thor Brønlund och Dag-Ove Solli talade om hur Tofte genomför tester på nödnedelningssystemet och de avvikelser från rekommendationerna som finns på nödnedeldningssystemet på Toftepannan. Snabbtömning och forcerad nedeldning testas varje månad och en gång per år vid tömning och inspektion av pannan genomförs ett fullskaleprov. Det månatliga provet leds av operatören i manöverrummet och han är ansvarig för att

3 Sida 3 av 9 testet genomförs på rätt sätt. Ett testprotokoll för varje provtillfälle fylls i och på det redovisas även vilka som deltagit i provet och varit kontrollanter på de olika ställena i pannhuset. Ett exempel på första sidan av testprotokollet bifogas i bilaga 2. Kontrollörer på plats är elektriker och instrumentpersonal. En genomgång av avvikelserna för Toftes del från meddelande B 8 redovisades. I följande tabell redovisas avvikelserna mot meddelandet. Enligt B 8 Primärluftspjäll skall stänga Sekundärluftfläkt bör gå till 30 % (automatiskt) Automatiska avstängningsventiler på insprutningsvatten Ångturbindrift på rökgasfläkt Pannan bör kunna tömmas helt Automatisk tömning av varmaste ekonomisern Toftes avvikelser Stänger ej Sekundärluftfläkten stängs manuellt Finns ej Finns ej (ev. längre fram i tiden) Automatisk tömning till 3m över botten Finns ej Föregående tabell kommenterades av Tofte på följande sätt: Möjlighet att tömma pannan helt finns inte idag om man inte skall sända in en operatör till sodapannan efter det att katastroflarmet gått och snabbtömningen redan påbörjats. Några fjärrstyrda totaltömningsventiler finns inte. Henry Björklund, Sodahuskommittén, lämnade följande synpunkter på Toftes avvikelser. Turbindrivna rökgasfläktar kan rekommenderas men är inget "påbud", utan det är ett tips till förbättrad säkerhet. Det svenska ordet rekommendation kanske bör ersättas med det engelska "guidelines"! Fredrik Bruno, ÅF-IPK, kommenterade inlägget med att säga att det är väsentligt att veta hur arbetarskyddsstyrelse och försäkringsbolag i både Norge och Sverige uppfattar rekommendationerna. Vad har rekommendationerna för status i detta sammanhang? Kjell Grönblad, Skutskär, beskrev hur man uppfyllt sodahuskommitténs meddelanden vid ombyggnad av SP 7. Det enda som kommer att saknas är att det inte kommer att finnas någon snabbtömning av varmaste ekon och inte heller någon turbindriven rökgasfläkt. Det är enligt Skutskärs bedömning svårt att få över vatten från den varmaste ekon till domen. Skulle det ändå ske är snabbtömningsventilerna redan öppna. Kjell Grönblad, Skutskär, tog även upp frågan om gas- och metanolförbränning i sodapannor. Skutskär har det redan i en av sina sodapannor och man har där försökt att följa de rekommendationer som finns, men med "fri" tolkning. Kjell Grönblad nämnde också att det skett en olycka i en Klabinfabrik i Brasilien på grund av att kondensat kommit in i sodapannan via gasledningen.

4 Sida 4 av 9 Dag-Ove Solli sammanfattade den första diskussionspunkten på följande sätt: Sodahuskommittén bör försöka att få sina rekommendationer mer distinkta, vad som är råd och vad som är regler. Det är viktigt eftersom det tycks som om en del försäkringsbolag uppfattar rekommendationerna som miniminivåer för utformningen av pannorna och kringutrustningen. 2. Gasexplosioner i sodapannan (ej smälta/vatten explosioner) Dag-Ove Solli tog upp frågan med utgångspunkt från att man på Tofte har totalt strömbortfall några gånger per sommar. Vad är det som bestämmer hur stor risk man har för en gasexplosion (risk= tid sannolikhet), se Bilaga 3. Är det pannans geometri som ökar risken eller är det funktionsfel eller är det fel på designen av pannan? Det kom svar från flera håll. Först berättade Fredrik Bruno om explosionen i Vallvik och han redogjorde för det troliga förloppet. Husum angav som trolig orsak till sin explosion i sodapanna 7 att det var stråk med "fet" syrefattig gas som blandats med syrerik gas. Tertiärluftfläktarna startades och rökgasen blandades om med syrerik gas. Fredrik Bruno har beskrivit olyckan och dess förlopp i skadegruppens meddelande 98:3 och 98:4. Vid totalt strömbortfall stannar både luftfläktar och rökgasfläktar varför blandningsmöjligheterna minskar. Skadegruppens protokoll innehåller mer information om olyckor som förorsakats av gasexplosioner. Enligt rekommendationerna (guidelines) skall man vädra väl i övre delen av sodapannan så att fet blandning aldrig skall kunna uppstå. Rolf Lundberg, Husum, beskrev några tänkbara orsaker till explosionen. Han talade om att idag körs pannan endast med front- och bakväggssprutorna. De vinklade sprutorna har tagits bort. Dessutom har en CO-mätare installerats som stänger av panndriften om CO-halten blir för hög ppm (1 %). Husum har en speciell lut som avviker från de flesta andra fabrikerna. Kjell Grönblad, Skutskär, Vad stängs av när CO-mätaren klipper pannan? Rolf Lundberg, Husum, I stort sett allt! Först stoppar fläktarna och sedan luttillförseln. Därefter trippar pannan fullständigt på grund av felaktig domnivå! 3. Styrning och säkerhetsutrustning på Toftepannan. Thor Brønlund, Tofte, beskrev vilken mätutrustning som pannan var försedd med och i vilka punkter som mätningen genomfördes. Följande är en uppräkning av de olika punkterna med mätare. Imrör: I imröret mäts H 2 S, MM, DMS, och DMDS.

5 Sida 5 av 9 Arbetslokalen: H 2 S och SO 2. I pannan: gnisträknare nedanför screentuberna. Före elektrofilter: 2 st. O 2 -mätare, en på varje sida av pannan. I skorsten: Stoft, CO, H 2 S SO 2, NO, NO 2, och NO X. Rolf Lundberg, Husum, Vi har mätning av CO direkt efter pannan. Thomas Larsson, Skärblacka, Det finns risk för stråkbildning om mätarna sitter för långt fram i systemet. CO efter eko borde vara det bästa för att minska effekten av stråkbildning. Bernt Jonsson, Obbola, O 2 -mätare direkt efter tubsatsen. Likartat på flera fabriker. Några anläggningar har upplevt problem med den placeringen. Tofte har en CO-halt på ppm i skorstenen. Först nu har man börjat att mäta NO X -halten efter pannan. Mätningen görs för att visa dagens NO X -nivå inför nya krav i koncessionsförhandlingarna. För närvarande fanns inga särskilda krav. Den uppmätta halten av kväveoxider ligger idag på ppm. Bäckhammar mäter temperaturen under näsan för att få en bättre övervakning av tertiärluftinblandningen. Raimo Suvanto Korsnäs, även vi mäter temperaturen under näsan i sodapanna Ombyggnad till endomspanna Tom Svingen berättade om sodapannan och dess utveckling genom åren. Pannan började byggas 1978 och den togs i drift Den första förändringen genomfördes 1991 med Projekt Tofte 350, som gav en kapacitetsökning på sodapannan började man med rotationseldning i sodapannan. Med denna konfiguration av pannan hade man stora problem med igensättningar i överhettare och tubsats. Var 6:e till var 8:e vecka måste pannan vattentvättas, med de produktionsstörningar som det medförde. Specifikation av panndata för varje steg redovisas i Bilaga 4. Kvaerner Pulping genomförde den senaste ombyggnationen. Tidplanen var på 18 dygns stopp. Projektorganisationen som byggdes upp gjordes som två parallella organisationer en från leverantören och en från Tofte. Kvaerner Pulping hade cirka 130 personer på plats för att klara av allt arbete. Cirka svetsar gjordes med en felprocent av 1,4%.

6 Sida 6 av 9 All kontrollutrustning byttes ut under stoppet och ett helt nytt styrsystem installerades. Även kontrollrummet byggdes om med nya arbetsplatser och nya paneler. En av turbinerna (40 MW) renoverades också. Den plockades sönder i alla sina beståndsdelar och sattes samman på den korta tiden. Vid återstarten fungerade det nya styrsystemet utan problem. Projektet var väl genomfört! Orsaken till projektet med endomspannan, var att höja drifttillgängligheten och att höja produktionen. Kostnaderna för sodapannan hamnade i intervallet MNOK. Vid höststoppet 1998 genomfördes en vattentvätt. Pannan har hög tillgänglighet för de 17 första veckorna Den var 99,2 % räknat som ton producerad massa. 0,8 % produktionsbortfall beror på sodapannan. Det enda problem som uppstått är att man fått sprickor i manluckorna i skyddstaksplanet. Efterhand har 14 st. bytts ut och de är något annorlunda utformade och inga sprickor har noterats i de nya delarna. Efter Tom Svingen fortsatte Kurt Jørgensen att berätta om driftpersonalens erfarenheter av den nya endomspannan och de farhågor man hade före start. En fråga som uppstod var om det nya styrsystemet skulle klara av att hålla vattennivån i pannan konstant. Vattenvolymen var ju 30 % mindre än i den "gamla" pannan med tvådomssystemet. De nackdelar som uppträtt är att rökgastemperaturen gått upp med 10 o C efter ekonomisern och att temperaturen ökat med 70 o C över tubsatsen. Reduktionsgraden på grönluten ligger på 90 % när fabriken producerar långfibermassa, motsvarande siffra för kortfibermassa är 86 %. Pannan körs med tuff rotationseldning och personalen upplever att det blir problem med pannan om man slutar med rotationseldning, bland annat ökar H 2 S och SO 2 -halten och bädden blir större. Däremot har en del lutsprutor på sidoväggarna tagit skada av den kraftiga rotationen. Kent Sandqvist, Exelentec AB, frågade om man märkt någon förändring i ångkylningen. Svaret blev att det visste man inte säkert, men troligtvis inte. Däremot hade sotningen ändrats så att man fått ökad sotningskapacitet. Bland annat hade nya och längre sotningslansar installerats i tubsatsen. Sotångförbrukningen är 6 kg/s och totala ångproduktionen är 68 kg/s. Raimo Suvanto, Korsnäs, Vad är det som mest har förbättrat tillgängligheten hos pannan?

7 Sida 7 av 9 Svar: Troligen att tubsatsen glesats ut och att det nya styrsystemet har givit bättre övervakningsmöjligheter. Egentligen alltihop!!! Pannan har 8 lutsprutor, men normalt körs 7 st. med diametern mm. Trycket i lutledningen är 1,5 bar. Överbäringsmätaren fungerar, luttemperaturen regleras på 0,5 o C när. Vid en torrhalt från % på luten så ökar viskositeten och från % ökar viskositeten ytterligare och den kan inte sänkas igen med enbart temperaturökning. Det finns 2 lutförvärmare, men bara den indirekta används normalt. Skärblacka: Vi har 4 lutsprutor i pannan och 12 operatörer som har olika synpunkter på hur pannan skall köras. Det är klart att pannan körs lite olika från skift till skift. 5. Återföring av elfilterstoft till mellantjockluten. Kurt Jørgensen visade på hur Tofte löst problemet med inblandning av sulfataska som tidigare var ett problem, eftersom man ofta fick pluggar i systemet. För en beskrivning av systemet hänvisas till bilagda kopior av bilderna från föredraget (se Bilaga 5). Dessa bilder ger en mycket god information om vad som varit lyckat och vad som givit problem. En sammanfattning av innehållet utgör följande text. Projektet med stoftåterföring till mellantjockluten har kostat cirka 1 MNOK. En av de största vinsterna med systemet är att man kunnat minska antalet tvättar av indunstningen. Tidigare kunde man vara tvungen att tvätta upp till 18 gånger på en månad. Idag räcker det med 4 tvättar på samma tid. De stora problemen uppstod tidigare vid körning av eucalyptus Igensättningen av sprutorna har minskat påtagligt med det nya systemet. Tidigare var det ett frekvent förekommande problem. Vallvik inflikade här att man en gång haft 19 pluggar i lutsprutorna på en timme. Rekord! En annan fördel har varit att silplåtarna i mixtanken håller sig öppna och att dessa inte behöver tvättas så ofta. För att undvika problem med kladdigt stoft följer man upp kalium och kloridhalten i askan från elektrofiltren. Vid behov dumpas askan i avlopp. Askan löses då i 50 o C-igt vatten och det går sedan till det sura avloppet. Slutsatsen blir att inga pluggningsproblem kvarstår, men att erosionen efter ventiler i tjocklutsystemet ökat samt att sulfattransportörerna till mixtanken ibland satt igen sig. 6. Presentation av Iggesunds spettningsrobot Bertil Jacobson, Iggesund, presenterade en uppföljning av Tommy Carlssons och Pär Söderströms utveckling av spettroboten för lutsprutor. En diskett delades ut till alla intresserade och den innehåller allt som sades och den ger en god information om hur

8 Sida 8 av 9 roboten arbetar. Några väsentliga punkter som påpekades var: Att om luten sprids ojämnt kan bädden svartna och det kan motverkas genom bättre spettning av lutsprutan. Att lutsprutan kan ställas in från kontrollrummet. Att man funnit att det går att hålla högre reduktionsgrad och att få minskad SO 2 avgång. De flesta fabriker har problem med att hålla lutsprutorna rena och det är inget större nöje att stå framför lutsprutan och göra ren den. 7. Lutspruteplacering. Denna punkt hann vi inte med då vi förbrukat den tid som stod oss till buds för konferensdelen. 1. Fabriksbesök Efter lunchen vidtog en rundvandring genom fabriken där vi fick se alla nya delar och naturligtvis fabrikens hjärta: sodapannan! Att även begreppen HMS och "green and clean" hade påverkat fabrikens tillstånd framgick tydligt. (Se kartor i Bilaga 6) Det nya manöverrummet verkade på oss besökare lättarbetat och ljust. På vägen ner från taket, med den fantastiska utsikten över Oslofjorden, tittade vi på de skadade luckorna för skyddstaksplanet. Det som mest imponerade på mig var den nya flishanteringen, med alla olika kombinationer som kunde erhållas. Efter rundvandringen återsamlades alla utanför kantinen och därefter reste vi tillbaka till Drammen genom det vackra landskapet. 2. Kvällsövningar När vi återkommit till hotellet började en kort vilopaus före middagen. Den hade arrangerats av Tofte och var en stor överraskning för alla deltagare. När vi kom in till middagsbordet fick vi dra på oss säckar och framför oss på bordet stod en stor skärbräda med en kniv nedstucken i den. Det var allt! Hela dukningen! Men runt omkring fanns allt som man kan önska sig av ett riktigt VIKINGAGÄSTABUD. Det fanns gris, lamm, get, lax och massor med annat gott.

9 Sida 9 av 9 Tom Svingen hälsade oss välkomna till bords och frossandet kunde påbörjas. Mjöd, förlåt öl, bars in på vederbörligt sätt så att ingen skulle behöva törsta på dylikt gästabud som inte kan ha stått efter Harald Blåtands julgästabud enligt Frans G. Bengtssons bok "Röde Orm". Till gästbuden hörde även underhållning och vi fick höra många välkända visor. För Er som eventuellt inte läst "Röde Orm" återstår ett stort nöje! Även en glad fest kan ha seriösa inslag och några sådana var de tacktal som hölls under middagen. När vi mätta och belåtna efter ett ypperligt gästabud, sakta började vandra ut från Hallen, möttes vi trots den sena timmen av vår ljusa Skandinaviska sommarnatt. Ett stort tack till alla dem som deltagit i årets Sodapanneträff och framför allt ett stort tack till alla dem från Tofte som arrangerat en intressant och i alla avseende givande sodapanneträff.

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk) Protokoll 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel 08-657 13 27 Fax 08-657 37 57 Vallviks Bruk lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2000 Datum 2000-05-03 Plats Vallviks Bruk

Läs mer

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF Innehåll 1. Organisation 2. i tiden 3. Sodapannor i Sverige och (Norge) 4. Anmälda incidenter 5. Rekommendationer 6. Utbildning 7. Standardiseringsarbete 8. Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Mette Jansson 2003-08-18 1 300019 Tel 08-657 12 98 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Mönsterås mette.jansson@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2003 Datum 21 maj 2003

Läs mer

David Good, ÅF-Celpap AB. Hans Andersson från Södra Cell hälsade alla välkomna och presenterade dagens program.

David Good, ÅF-Celpap AB. Hans Andersson från Södra Cell hälsade alla välkomna och presenterade dagens program. Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr David Good 2004-09-09 1 301446 Tel 08-657 13 13 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Värö David.good@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2004 Datum Onsdagen 9 juni 2004

Läs mer

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen.

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen. Protokoll SPT 07 1(14) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 2007-06-08 1 Tel 010-505 13 27 Fax 010-505 27 57 SCA Graphic Sundsvall AB; Östrand lars.e.andersson@afconsult.com Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer

Rapport från Skadegruppen

Rapport från Skadegruppen Rapport från Skadegruppen Bjarne Öberg, SCA Ortviken Ordförande Skadegruppen vok@afconsult.com www.vok.nu Värme- och Kraftkonferensen, Stockholm den 16 november 2010 1 Föredraget i korthet Vad är Skadegruppen?

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

Erfarenheter från Glödbrand, Lantmännen, Falkenberg 2011-01-31

Erfarenheter från Glödbrand, Lantmännen, Falkenberg 2011-01-31 Erfarenheter från Glödbrand, Lantmännen, Falkenberg 2011-01-31 Faktaruta Materialet: Finfördelat havreskal Mängd: ca 73 ton Densitet mtrl: 0,4 Tidsåtgång: ca 4 dygn Förbrukad mängd gas: ca 7 ton Figur

Läs mer

Livslängsdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor

Livslängsdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor Livslängsdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor Göran Eidensten AB Värme samägt med Stockholm stad 1 Kortfakta om Värme Delsbo Näsviken Sörforsa Samägt mellan och Stockholms

Läs mer

UHI-mätningar i Göteborg

UHI-mätningar i Göteborg UHI-mätningar i Göteborg Av Kajsa Olandersson En rapport i kursen Miljökunskap klass NV3 Läsåret 12/13 Handledare Rutger Staaf Sammanfattning Mätningar gjordes för att undersöka om skillnader i temperaturen

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2010-08-18 14.00-16.00 för K2 och Kf2 i V-huset.

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2010-08-18 14.00-16.00 för K2 och Kf2 i V-huset. CHALMERS 2010-08-18 1 (4) TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2010-08-18 14.00-16.00 för K2 och Kf2 i V-huset. Tentamen omfattar: Avdelning A: Avdelning B: Teori och beskrivande moment Inga hjälpmedel

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen.

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen. Arbetsrapport Västeräng 2014 Detta är en väldigt kort rapport med bilder på de större projekten vi gjort på Västeräng under Sommaren. Jag har försökt få med så många bilder på människor som hjälpt till

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND STEM projekt P11144-2 Bohuspannan 20 kw Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND 0ktober 2000 Innehållsförteckning

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Eassist Combustion Light

Eassist Combustion Light MILJÖLABORATORIET Eassist Combustion Light Miljölaboratoriet i Trelleborg AB Telefon 0410-36 61 54 Fax 0410-36 61 94 Internet www.mlab.se Innehållsförteckning Eassist Combustion Light Inledning...3 Installation...5

Läs mer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer

SSG ENTRE. Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer SSG ENTRE Säkerhetsutbildning för industrins entreprenörer Syfte och mål Branschgemensam, enhetlig säkerhetsutbildning för entreprenörer/ue Kostnadseffektivisering Kvalitetsförbättring av industrins säkerhetsutbildning

Läs mer

Effektivitet & tillförlitlighet

Effektivitet & tillförlitlighet Tigex Dragluckor Effektivitet & tillförlitlighet Tigex viktig för brännarens stabilitet och verkningsgrad Värmeinstallationens uppbyggnad har stor betydelse för dess tillförlitlighet, effekt och miljöpåverkan.

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

9. September 2014 Fristad

9. September 2014 Fristad 9. September 2014 Fristad Nu är September månad slut. Det har hänt massor på Fristad. Östgötadagarna, salen är stänkmålad. Skåpet så gott som klart och framförallt har vi börjat med kuskrummet. Kuskrummet

Läs mer

Funktionstest av varmkompostbehållare

Funktionstest av varmkompostbehållare Sid 1 (8) Funktionstest av varmkompostbehållare Enheten för Kemi och Materialteknik Borås 2002 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 3 2 Syfte 3 3 Kriterier 3 4 Princip 4 5 Utrustning 4 6 Organiskt

Läs mer

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc

10 års. garanti. välj service efter behov. Vi servar alla typer och fabrikat av telfrar, traverser, portar, etc upplyftande Dematek är idag den största organisationen inom lyftteknik i Sverige. I slutet av 2005 övertog vi verksamheten från ABB lyftteknik och välkomnade dess personal in i vår organisation. Vi finns

Läs mer

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR Bevisat resultat Testet visar att Volvo sparar minst 43% gas genom installation av Optimator. För att kontrollera hur mycket gas man kan spara med Optimator gjordes följande

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll:

Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation. Innehåll: Delar av presentation från Metso Fiber Karlstad AB vid fiberlinjeträffen i Skärblacka den 30 maj, 2007: Ny teknik för fiberlinjen Säkerhetsaspekter vid konstruktion och installation Sten Andersson, Göte

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Alstom Power Sweden AB

Alstom Power Sweden AB Driftsäkerhet tillgänglighetshöjande åtgärder för kraftverk och industri Alstom Power Sweden AB Olof Torsteinsrud 9-10 Feb-2011 Agenda Alstom Power i Sverige Exempel på åtgärder för ökad driftsäkerhet

Läs mer

En bedömning av askvolymer

En bedömning av askvolymer PM 1(6) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Henrik Bjurström 2002-01-30 1 472384 Tel 08-657 1028 Fax 08-653 3193 henrik.bjurstrom@ene.af.se En bedömning av askvolymer Volymen askor som produceras i Sverige

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet

entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet entre.ssg.se Status I fjol planerade vi för ENTRE I år är ENTRE på plats Nu är det upp till bruken att dra nytta av konceptet Vad är ENTRE Ett koncept för branschgemensam säkerhetsutbildning och certifiering

Läs mer

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1. OBSERVERA Tulimax STK8-STK5 centralvärmepannorna är ekonomiska och driftsäkra vid uppvärming av fastigheter. Tulimax-pannorna är i första hand konstruerade

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Källsorterande teknik Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Disposition Multrum & Torrtoaletter Urinsorterande toaletter Separat behandling av toalettvattnet

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2011-01-27 IMS 2010/48600 1 (5) Distriktet i Stockholm Anette Askelöf, 08-475 01 41 Sollentuna Kommun 191 86 Sollentuna Rek + mb Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Maria Gustafsson 1 Energieffektivisering inom skogsindustrin genom värmeåtervinning från våtluft Förprojektering och lönsamhetsbedömning av anläggningsalternativ

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082

OMBYGGNADSAVTAL 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 1(5) Bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 orgnr. 716409-9082 OMBYGGNADSAVTAL Enligt föreningens stadgar ska mer omfattande renoveringar alltid meddelas och godkännas av styrelsen före genomförandet. Med

Läs mer

Case: Volvo Personvagnar. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story. Idag kan Volvo genom teknikskiftet

Case: Volvo Personvagnar. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story. Idag kan Volvo genom teknikskiftet Success story Case: Volvo Personvagnar Utmaning Volvo behövde uppgradera ett föråldrat SCADA-program för att öka takten i bilfabriken samt underlätta utvecklingsarbete och support. Lösning Extrema krav

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Söka efter läckor och utsläpp i biogasanläggningen

Söka efter läckor och utsläpp i biogasanläggningen 2 juni 2015 Söka efter läckor och utsläpp i biogasanläggningen Innehåll Krav i gödselgasstödet 1 Hur kan du söka efter läckor? 2 Fler tips för bättre läcksökning - Mellanliggande kontroller 2 Vilket läcksökningsinstrument

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Uppvärmning med ved. BioControl. Lambda

Uppvärmning med ved. BioControl. Lambda Uppvärmning med ved BioControl 18-40 Lambda 18-40 Kompetens är vår framgång Fakta om HERZ: 22 företag Koncernens huvudkontor finns i Österrike. Forskning & utveckling i Österrikiskt. Österrikiska ägare

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Underhandsresultat från Kronobergs luftvårdsförbunds samordnade program för kontroll av luftkvalitet Bruno Bjärnborg Samordnat program

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget Utvärderingen för de 1:a nationella dagarna i Stockholm Enkäten besvarades av 7 st Fråga 1: Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget 1 1 3 7 9 Bra arrangerat Borde fått bokningsbekräftelse Vara lite tuffare

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Marbodal NÄRPRODUCERADE KÖK

Marbodal NÄRPRODUCERADE KÖK Marbodal NÄRPRODUCERADE KÖK Ett kök med plats för livet Marbodal har skapat närproducerade kök för livets alla tillfällen ända sedan 1924. Vår mission är att skapa rum med personlig atmosfär där funktionerna

Läs mer

Instuderingsfrågor Lösningar Wester kap 3-5

Instuderingsfrågor Lösningar Wester kap 3-5 Instuderingsfrågor Lösningar Wester kap 3-5 FÖRBRÄNNINGSTEKNIK WESTER KAP 3-5 (Typ Repetition FFP, Förbränningskemi) 1. Vilken fuktkvot har ett bränsle om torrhalten är 60%? (U = 0,4/0.6 = 67%). Vad skiljer

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion

MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion MILJÖLABORATORIT Nyttig energi vid ångproduktion 008 Miljölaboratoriet i Trelleborg AB Innehållsförteckning Inledning... System... 4 System... System... 7 System 4... 9 System... Inledning Denna handledning

Läs mer

Presentation av Fiberlinjekommittén

Presentation av Fiberlinjekommittén Presentation av Fiberlinjekommittén Bo Johansson Kappa Kraftliner Piteå En presentation av Fiberlinjekommittén 1 Syfte Att inom fiberlinjen (inkl indunstning): Fungera som en samlande intresseorganisation

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer