Sodahuskommittén. Korsnäs AB. Enligt separat lista.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sodahuskommittén. Korsnäs AB. Enligt separat lista."

Transkript

1 Protokoll SPT11 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel Fax Korsnäs AB Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2011 Datum Torsdagen den 24 maj 2011 Plats Korsnäs AB Vid protokollet Lars E Andersson ÅF Närvarande Distribution Enligt separat lista. Närvarande samt SHKs arkiv och SHKs hemsida De olika presentationerna med bilder finns på s hemsida. Protokollet är en sammanfattning av de olika föredragen med en del av frågeställningarna som kom under dagens lopp. För Er som är särskilt intresserade av Korsnäs AB går det att gå in på följande länk: 1 Inledning De flesta av oss som skulle vara med på Sodapanneträffen hämtades med buss från Scandic CH, för en kort färd till Korsnäs fabriken. Vi samlades i brukets utbildningslokal där vi först fick kaffe och smörgås. Efter det fortsatte vi i den stora föreläsningssalen där vi hälsades välkomna av s sekreterare Mikael Ahlroth till årets Sodapanneträff på Korsnäs. Årets träff är den 26:e i ordningen och andra gången i Korsnäs. Förra gången var 1989 då SP 5 var ny. c/o Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Frösundaleden STOCKHOLM Tfn , Fax Bankgiro Postgiro

2 Protokoll SPT Presentation av Korsnäskoncernen Inledningsvis fick vi en presentation av Korsnäskoncernen av Produktionschefen Tony Thyberg. Korsnäs AB ägs av Kinnevik AB. Korsnäskoncernen består av följande anläggningar Korsnäs, Frövi och Rockhammar. På Korsnäs finns 3 st. fiberlinjer och 3 linermaskiner. Massaproduktionen i Korsnäs uppgick 2010 till ton och kartongproduktionen uppgick till ton. Av linerproduktionen är 2/3 Vätskekartong där TetraPak är den största köparen. 14 % är WhiteTop Kraftliner och 13 % är CartonBoard. Korsnäs investerar i ny teknik för att minska brukets miljöeffekter och minska energiförbrukningen. Tidigare var bruket extremt oljeberoende med en 600 MW oljepanna med en liten barkugn. Oljepannan var så stor att det gick att köra fiberlinjen och linerbruket även om bägge sodapannorna var tillfälligt stoppade. Hur många klarar det? Naturligtvis blev det stopp i alla fall efter en kort tid när lutcisternerna var fyllda. Det är svårt att få någon lönsamhet idag med en oljeförbrukning på m 3 /år. När pannan byggdes rådde helt andra förutsättningar. Genom utbyggnad i fiberlinjen kommer man att kunna köra med samma produktion under flera dygn istället för att köra ett dygn med barrmassa och ett dygn med lövmassa. Svingningarna mellan vedslagen medför alltid vissa störningar. Nya energibesparande åtgärder som även medför minskad miljöpåverkan är: Ny indunstning med fjärrvärmeåtervinning med en investeringskostnad av 600 MSEK. Färdigställd Ökad produktion av spillvärmebaserad fjärrvärme som färdigställdes under En investering på 150 MSEK. Ombyggnation av bägge sodapannorna för att minska på antalet rengöringsstopp. Tidigare har det varit cirka 50 rengöringsstopp per år. Bomhusprojektet klart 2012 som skall ge ytterligare ökning av grön fjärrvärme till Gävle. Den nya fastbränslepannan blir på 150 MW med en turbin på 85 MW. Pannan designas för 120 Bar drifttryck.

3 Protokoll SPT 09 3 Ett mål med dessa satsningar är att bruket på sikt skall vara fossilbränslefritt. Mesaugnarna skall eldas med beckolja och även den nya pannan skall eldas med beckolja vid behov. SP 4 sätter igen sig i övergången till tubsatsen och SP 5 har problem med igensättningar i överhettaren med följd att de måste skakas. Lut och Kraftblocket är de avdelningar som för närvarande påverkar miljön mest med utsläpp av stoft och illaluktande gaser. Korsnäskoncernen har en kapitalstark ägare via Kinnevik till familjen Stenbeck. Det har medfört, för massaindustrin, underliga jämförelser i investerings-besluten. Skulle Kinnevik satsa på ny indunstning i Korsnäs eller på Kabel-TV i Ghana? Man räknar med ett fortsatt investeringsbehov på 650 MSEK/år på alla tre bruken. Alla investeringar över 10 MSEK skall upp till Kinneviks styrelse för godkännande. 3 Haveriet på SP 5 år 2010 Mats Schönrock och Per Persson redogjorde för haveriet på SP 5 den februari 2010 (Natten). Det hela började med ett haveri på SP 4 som senare fortsatte med ett större haveri på SP 5. Alltsammans ägde rum i en följd. Det var ett mindre läckage i SP 4 som visade sig som ett larm för stor differens mellan mava och ånga samt övertryck i pannan. 4 minuter efter larmen startades sodahuslarmet. Man beslöt att stoppa pannan under kontrollerade förhållanden. Fråga från Munksund: Hur snabbt stoppades pannan? Svar: Nära reducerad nödnedeldning men ingen snabbtömning av pannan. Senare konstaterades ett tubbrott i överhettaren där en tub var helt av i gränszonen mellan tub och svets. Tubbrottet berodde på en sotapparat. Haveriet på SP 5. Det uppstod problem med mavatanken. Nivåvisningen frös så den visade på 60 % hela tiden, även när nivån sjönk. Inget matarvatten kom till pannan då det inte fanns tillräckligt med matarvatten i tanken. Pannan löste ut på låg domnivå och allt stannade enligt reglerna.

4 Protokoll SPT 09 4 Personalen är normalt 4 personer, men på grund av sjukdom så hade en man lämnat bruket. Det var 3 man kvar att sköta pannorna mm. Återstart av pannan med vanliga rutiner. Där ingår tvätt av lutledningen före start. Oljebrännarna startas en smäll i pannan och snart därefter ännu en smäll. Sodahuset utrymt med larm enligt rekommendationerna! I brådskan hade man glömt att stänga handventilen till en lutspruta som satt kvar i pannan. Automatventilerna kärvade så att tvättvatten läckte in i pannan. Det förorsakade explosionerna. Lutledningarna har tvättats med vatten sedan 1968 utan tidigare problem. Tvätt av lutledningarna är alltid en risk! Övervakningskameran visade 2 smällar med cirka 10 sek mellanrum. Explosionerna var troligtvis gasexplosioner. Fråga från Kappa: Hur långt var stoppet för rengöring? Svar: rengöringsstoppet varade i cirka 30 minuter. Tillträde till pannan Enligt rekommendationerna. Första inspektionen med avisolering runt det svaga hörnet påbörjades På alla 7 nivåerna hade det svaga hörnet öppnats. Skador på balkar och luftkanaler. Brytpinnarna i förbandet mellan balkarna i hörnet hade öppnats som de skall göra vid explosioner. Själva balkarna var i stort sett intakta. En täthetskontroll av tryckkärlet genomfördes vid 60 Bars tryck. Inga skador på tryckkärlet kunde upptäckas. Fråga Mönsterås: Hur gamla är pannorna? Svar: SP 4 är från 1968 och SP 5 från 1978 ursprungligen. En utvändig och invändig inspektion genomfördes av Inspecta och Metso. På SP 5 kommer man att ha ökade möjligheter att genomföra säkerhetskontroller. Det har skapats en säkerhetsgrupp.

5 Protokoll SPT 09 5 Säkerhetssystemen kommer att kontrolleras två gånger per år. Det har genom åren blivit många ombyggnationer av säkerhetssystemen med många förreglingar. Nya bilder skall tas fram som klart visar förreglingarna. Dessa skall visa de prioriterade säkerhetsförreglingarna. Det finns ett investeringsbeslut om att installera säkerhetsdatorer. Bägge pannorna skall ha lika säkerhetssystem. Kommentar Alf Wiik: Lite dåligt underhåll av ventilerna och brister i det dåvarande systemet tillsammans med stressmomentet gjorde att det blev ett handhavandefel. Den mänskliga faktorn. Om man glömmer eller missar något skall personal och utrustning skyddas av säkerhetssystemet. Kommentar Billerud Karlsborg: Handventilerna för tvättkondensat kan bara öppnas av någon som är på plats. Allt för att kontrollera att ingen tvättvätska ska kunna komma in i pannan. Fråga Billerud Gruvön: Varför kördes så mycket tvättvatten till mixtanken? Svar: Det krävs mycket vatten till mixtanken för att späda ut luten så att elektrofilteraskan löser sig. Askan går direkt till mixtanken. Inget vatten kan gå till Brännlutcisternen. Passbit på sugsidan av brännlutpumparna samt förregling för att minimera riskerna. Fråga Mönsterås: Primärfelet var alltså att mavatankens nivåvisning frös. Svar: Ja, så var fallet! Nu finns värmning av givaren för nivåvisningen. Det nya säkerhetssystemet är hårdförtrådat fram till PLC systemet. SIL klassning av sodapannor. Pannorna bör ha SIL-klass 1 eller 2. Kärnkraftverk ligger i SIL-klass 3. Sodapanneoperatörernas rollfördelning i pannhuset är att 2 sitter i kontrollrummet, 1 löpare och en man för nya indunstningen. Totalt 4 man för två pannor och indunstning med cisternpark. 4 K 10 Ny indunstning och cisternpark Tommy Berg redogjorde för den nya indunstningen och cisternparken. Han hade deltagit i projekteringen och instrumenteringen av utrustningen för att ta tillvara den praktiska erfarenheten.

6 Protokoll SPT 09 6 Indunstning 3 är en 7 effekters indunstning från Metso. Design är på 750 ton avdunstat och med en utgående lut på 75 % TS. Indunstningen har varit i drift i ett år. I indunstningen finns spillvärme och fjärrvärmekondensorer. Effekt 1 och 2 är Tubelapparater. Tidigare fanns (finns delvis) 4 st. indunstningsstationer av olika årgång. De gamla indunstningarna bestod av totalt 21 effekter samt en förindunstning. Den äldsta delen av gamla indunstningen var från 1943! Torrhalten var bara %. Cisternparken består av de befintliga cisternerna samt tre nya. Dessa är en mellanlutcistern, en blandlutcistern och en brännlutcistern. Vid projekteringen uppskattades antalet inkopplingspunkter till 60 st. men efter operatörsinformation kom man fram till cirka 500 inkopplingspunkter. Det har varit viktigt att hålla noggrann kontroll på avsåpningen. Låg densitet och såpa till indunstningen ger problem. Den nya brännlutcisternen på m 3 är högre än nivån för lutsprutorna. Cisternen är dimensionerad som en trycksatt cistern säkerhetsmässigt, även om den i dagsläget är atmosfärisk. Returledningen med förvärmd lut går tillbaka till cisternen vilket ger en hög temperatur. Det är högt tryck i cirkulationsledningen. Det är viktigt att hålla rätt densitet på ingående lut till indunstningen. Luten skall ha en torrhalt på 21 % TS. Redan 20-20,5 % TS ger problem med skumning. Materialet i ledningarna och i effekt 1 är Duplexstål. Det finns 2 mellantjocklutcisterner där en körs utan aska och en med aska. Ett fack i effekt 1 tvättas varje skift. Effekt 2 tvättas var 14:e dag. Tvätt sker under drift med något sänkt effekt. Tvätt på indikationer på ökad differenstemperatur. Även effekt 2 går att tvätta under drift. Det går att växla sida på effekt 2 vid tvätt. Tvätt sker med blandlut, men det går att tvätta med vatten. Indunstningen drivs med 4 Bars ånga. För avdrivning av 750 ton förbrukas 129 ton ånga. Med fullt effektuttag till fjärrvärmen ökar ångförbrukningen till 157 ton. Några dagar efter igångkörningen av indunstningen uppstod problem i effekt 2. En fördelningsplåt hade lossnat och ramlat ner och pluggat de flesta ångtuberna. Inkrustproblem i effekterna 1 och 2.

7 Protokoll SPT 09 7 Det har varit problem med att mäta ångflödet till indunstningen. Flödet mäts på kondensatsidan. Vid hög belastning på indunstningen tappas signalen från kondensatet. Det kan kanske bero på ångblåsor i kondensatledningen. Bioslam kan kanske komma att eldas i sodapannorna i framtiden, men indunstningen är inte förberedd för detta. Lutförvärmningen sker med indirekt förvärmare med 12 Bars ånga. Temperatur på luten in till pannan blir 132 ºC. Temperaturen i brännlutcisternen ligger på ºC Förindunstningen har en kapacitet på ton avdunstat. Pumparna i indunstningen och cisternparken är frekvensstyrda utom cirkulationspumpen som går på fast flöde. 5 K 10 Sodapannorna Dan Bodin berättade om projektet med att modernisera sodapannorna med nya luftregister. SP 4 är byggd 1978 och ombyggd 1988 och sedan moderniserad i projekt K10. Pannans kapacitet var tts/d men efter K10 är kapaciteten tts/d. SP 5 byggdes 1987 och har nu i K 10 moderniserats med nya luftregister. Pannans ursprungliga kapacitet var 1970 tts/d. Den är nu uppgraderad till 2070 tts/d. SP 5 har nya luftregister med Metsos Multilevelsystem. Primärluftsystemet är orört. SP 4. Tidigare kördes pannan med % primärluft, % sekundärluft och % tertiärluft som kördes enligt Rotafire modellen. Nu körs pannan å följande sätt: Primärluftportarna är nya men med lika utformning som tidigare. Antony Ross system med lösa dysor. Trycket i primärluftportarna är cirka Pa. Fram och bakvägg med hög och låg sekundärluft. Lågsekundären körs 4+3 med delvis strypt tillförsel på bakväggen. Trycket i lågsekundären var Pa. Högsekundären körs med 4+3 med Pa tryck. Tertiärluften 6+6 interlaced. Lufttryck Pa.

8 Protokoll SPT 09 8 Kvartärluften 3+4 Portar för lutsprutor finns två på front och två på bakvägg. Vanliga lutsprutor med läpp. Lutsprutorna från början 24 mm nu körs med 30 mm Smurfit Kappa har börjat med ölburksmodellen på sina lutsprutor. Korsnäs hade från början problem med lutsprutorna och med ojämn smältaavgång. En minskning av NO X -utsläppet har konstaterats från 120 ppm till 70 ppm. ph på elektrofilteraskan ligger på enheter mot tidigare ph7-9. Problem med stoftutsläppet från SP 4 kvarstår. SP 5. Före modifieringen: I tertiärluftregistren kördes varannan port öppen med interlaced system. Roddingsystem i primärluftregistret, inget i sekundärluftregistret. Efter ombyggnationen K 10: Primärluftregistret oförändrad. Sekundärluftregistret uppdelad i lågsekundär och högsekundär. Med delning 3+2. Portstorlekarna är cm 2. Tertiärluftregistret har delningen 3+2 Kvartärluftregistret har också delningen 3+2 Tertiär och kvartärluftregistren har något mindre portar än sekundärluftregistret. Antalet lutsprutor är maximalt 8 st. 2 st per vägg. Normalt körs med 2 st 22 mm lutsprutor på front och bakvägg vardera samt en 24 mm på bägge sidoväggarna. Det har varit svårt att få ner luten på bädden, tidvis har det varit förbränning i suspensionsfas. Det förekommer ingen utblödning av stoft från någon av pannorna. Halten av kalium och klorider är under kontroll.

9 Protokoll SPT 09 9 Totalt körs med Nm 3 /h i överluft. Därav Nm 3 /h som kvartärluft resten som tertiärluft, vilket är mest för att kyla luftportarna. Lufttrycket i registret är 3,1-3,2 kpa. Det är svårt att reglera luttrycket vilket delvis beror på den höga brännlutcisternen. Varje vägg har separat tryckreglering med 2 lutsprutor per reglerventil. Reglerventilerna tycks vara överstora då de endast är öppna till cirka 30 %. I sodapanna 5 har det varit problem med igensättningar i övergången mellan tubsats och ekonomiser. Sotningen på SP 4 sker med fast sekvens och pannan är utrustad med 60 st sotapparater. Sotningen på SP 5 sker som behovssotning med 2 par apparater i kontinuerlig drift. Pannan är försedd med 74 st sotapparater. Sp 4 har haft korrosionsproblem på löprännetuberna. Totalt skall 112 tuber bytas till Sanicro för att minska korrosionen. SP 5 har redan Sanicrotuber. När pannan körs med tts/d går det bra utan smältarusningar, men med tts/d uppstår problem. För att ta tillvara så mycket som möjligt av sekundärvärmen har SP 5 fått en ny imkondensor, även SP 4 kommer att få en ny imkondensor. Bägge pannorna körs på 60 Bar. 6 Utdelning av certifikat för operatörer; Stefan Pettersson, P/L Nordic Vid Sodapanneträffen utdelades certifikat till de operatörer som genomgått utbildningen. Dagens utdelning av certifikat började på nr 759. Det visar på att det är ett stort antal operatörer som genomgått utbildningen under de år som utbildningen funnits. 7 Rundvandringen på Korsnäsverkens sodapannor och nya indunstning. Vi indelades i 4 grupper för att få ett lämpligt antal i varje grupp. Det vi såg under rundvandringen var den nya intressanta indunstningen med fjärrvärmekondensorerna. Indunstningen är uppbyggd på ett sätt som gör det enkelt för

10 Protokoll SPT underhållspersonalen och naturligtvis för driftpersonalen att köra indunstningen. Därefter fortsatte vår grupp till SP 5. Där började vi på taket och vandrade ner genom pannhuset till bottenvåningen. På vägen såg vi på luftregistren och hur lutsprutorna var arrangerade med avstängningsventiler mm. När vi gick runt så rann smältan snällt ner i lösaren. Vi fortsatt över mot SP 4 efter att ha tittat på indunstningen från På SP 4 såg vi i huvudsak på luftregistren och på lutsprutornas arrangemang. Avslutningsvis samlades vi i kontrollrummet. Från det körs bägge sodapannorna, indunstningen och kausticeringen. 8 Middag på hotellet Efter den korta bussturen tillbaka till hotellet hade vi tid för en stunds vila eller nöje att se delar av Gävle! Middagen avnjöts på CHs restaurant och där bjöds vi på god mat och dryck. Dessutom var det trevlig underhållning under en del av middagen. Mot slutet av middagen överlämnades blommor till en av huvudarrangörerna för Sodapanneträffen, nämligen Raimo Suvanto som har varit en trogen deltagare i de olika träffarna. Han har hittills deltagit i 24 stycken träffar och ser fram mot nästa års träff. Därefter avtackades även Christina Wassmo som deltagit i 25 träffar och som genom åren varit en stor tillgång för att få Sodapanneträffarna att fungera väl. Hon har ofta suttit som spindeln i nätet. Även Mikael Ahlroth som arrangör från ÅFs sida avtackades med blommor då han kommer att lämna för fortsatta arbeten inom andra områden. 9 Avslutning Vi som fick glädjen att gästa KORSNÄSVERKEN ber att få tacka för en mycket intressant och trevlig dag med fina arrangemang bestående av föredragen på förmiddagen och rundvandringen på fabriken på eftermiddagen. Ett stort tack från oss deltagare i Sodapanneträffen 2011 för ett mycket fint arrangemang av Korsnäs. Ett speciellt tack till föredragshållarna för intressanta och givande presentationer och diskussioner!

11 Protokoll SPT Det är presentationerna och diskussionerna som kan föra utvecklingen vidare och ytterligare öka säkerheten runt sodapannorna. Det är viktigt att det är operatörer och driftansvariga som kan berätta om vad som verkligen sker i pannhusen och som kan förmedla problemen och lösningarna på dessa. Det ger upphov till intressanta diskussioner och att lösningarna kan appliceras på andra anläggningar. Vid protokollet Lars Andersson

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137

Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 Förlängda driftperioder mellan underhållsstopp Värmeforskrapport 1137 1 Konsekvenser av förlängda driftintervall? Vad krävs för att säkerställa en betryggande återstående livslängd en, vilka delar är och

Läs mer

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015

Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Fiberlinjeträff och Leverantörsträff 2015 Något om årets träffar i Skoghall (Store Enso) den 22 och 23 april 2015 Pär Eriksson, Skoghall, och Thomas Hedlund-Björnwall, ÅF, hälsade drygt 50 deltagare välkomna

Läs mer

Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af.

Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af. Protokoll 1(13) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Jon Haag 1998-06-29 1 501197:25 Tfn 08-657 12 73 Fax 08-653 91 36 jon.haag@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 1998 Datum och tid 1998-05-27 Plats Piteå Havsbad

Läs mer

Osby PB2 350 till 3000 kw

Osby PB2 350 till 3000 kw Osby PB2 350 till 3000 kw Helautomatisk fastbränslepanna Osby PB2 är en helautomatisk fastbränslepanna avsedd för eldning med torra träbränslen typ pellets, briketter och flis. Pannans automatiska sotning

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer

Risk Orsak Åtgärd/Kommentar. Flyktvägar, gångvägar, passager.

Risk Orsak Åtgärd/Kommentar. Flyktvägar, gångvägar, passager. Riskanalys Syfte: Värdera risker och miljö med sprängsotning. Framtagen av: Åke Gustavsson och Mathias Selg. AB Sprängsotning Datum: 2008-10-25 Nr: Aktivitet 1 Transport av rensningsutrustning Gasläckage.

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Hjärnkraft 2015. Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR

Hjärnkraft 2015. Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR Hjärnkraft 2015 EN TIDNING FRÅN SKOGSINDUSTRIERNAS KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSKOMMITTÉ ÅR 2006 TEMA: UTBILDNING VID INVESTERINGAR Höjd kompetens ger snabbare avkastning vid stora investeringar HJÄRNKRAFT 2015

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

29 va-lagen. Kommunen bestred yrkandena.

29 va-lagen. Kommunen bestred yrkandena. 29 va-lagen Skyldighet att betala kostnaderna för anpassning av en fastighets värmeanläggning till tryckförhållandena i den allmänna vattenanläggningen har, med hänsyn till arten av åtgärder och ifrågavarande

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Skog 2013. Hetvattenoxidation, igen!

Skog 2013. Hetvattenoxidation, igen! Skog 2013 Hetvattenoxidation, igen! www.boilerservice.se benny.gustafsson@boilerservice.se Hetvattenoxidation år 2000! Hetvattenoxidation år 2000! Ett nytt fall av extrem hetvattenoxidation konstaterades

Läs mer

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB

Sodahuskommittén. Mette Jansson, ÅF-Celpap AB Protokoll 1(8) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Mette Jansson 2003-08-18 1 300019 Tel 08-657 12 98 Fax 08-657 37 57 Södra Cell Mönsterås mette.jansson@af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2003 Datum 21 maj 2003

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK PRODUKTION INHOUSE TRYCK ARK-TRYCKAREN 20150408 KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK El och värmeproduktion för ett hållbart Jönköping. VÅRT KRAFTVÄRMEVERK Hösten 2014 stod vårt nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverk

Läs mer

Datum 2013-05-30. Sodapanneträffen 2013. Enligt deltagarlista, samt sodahuskommitténs medlemmar

Datum 2013-05-30. Sodapanneträffen 2013. Enligt deltagarlista, samt sodahuskommitténs medlemmar PROTOKOLL 1 (14) Handläggare Ragnar Stare Tel +46 10 505 16 06 Mobil +46 73 358 01 65 Fax +46 10 505 00 10 ragnar.stare@afconsult.com Datum 2013-05-30 Ärende Sodapanneträffen 2013 Datum 2013-05-29 Plats

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-04-19 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012, kl 09.00 10.50 Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åman (S) ledamot

Läs mer

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset CHALMERS 2012-05-21 1 (4) Energi och miljö/ Värmeteknik och maskinlära TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) 2012-05-21 08.30-12.30 i V-huset Tentamen omfattar: Avdelning A: Avdelning B:

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå

Norrmejeriers biogasanläggning i Umeå Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15

Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 Miljörapport halvår 2015 Stora Enso Skoghall AB 2015-09-15 1 Utsläppssammanfattning I nedanstående tabell visas en sammanfattning av utsläpp till vatten och luft och mängd deponerat på bolagets industrideponi

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen 1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR 38-4673/10 2010-04-16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Läs mer

Thermorossi H20 14 Easy

Thermorossi H20 14 Easy Thermorossi H20 14 Easy Thermorossi är ett norditalienskt företag som tillverkar pelletskaminer av mycket hög kvalitet. Företaget tillverkar även vedeldade och pelletseldade pannor, vedkaminer och vedspisar.

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01

2002-03-21 Dnr: 2410-12077-01 BESLUT 1 (7) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Kodak Nordic AB Ombud: MANECO KB 184 85 ÅKERSBERGA Delgivningskvitto Slutliga villkor för utsläpp av föroreningar till vatten från Kodak Nordic AB:s verksamhet

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: stefan.hermansson@hermi.se Skickat: den 16 september 2015 00:45 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: 05 LOK lokal biogasmack Ljungby_20150915_Bilaga1.pdf; ansokankis_2015-09-15_d67f4dec.xml

Läs mer

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen.

Alla besökande var spända på att få information om Östrand och speciellt sodapannan SP 6 med dess höga ångdata och hur man löst de problemen. Protokoll SPT 07 1(14) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 2007-06-08 1 Tel 010-505 13 27 Fax 010-505 27 57 SCA Graphic Sundsvall AB; Östrand lars.e.andersson@afconsult.com Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Kristinehamns hetaste nyhetsblad Mars 2004 Vad har vi på gång? 5 Slutpumpat i Pumpen 6 Vinn vår tävling! 8

Kristinehamns hetaste nyhetsblad Mars 2004 Vad har vi på gång? 5 Slutpumpat i Pumpen 6 Vinn vår tävling! 8 F lisan Kristinehamns hetaste nyhetsblad Mars 2004 Vad har vi på gång? 5 Slutpumpat i Pumpen 6 Vinn vår tävling! 8 En fjärrvärmecentral, förstås! Faktum är att en fjärrvärmecentral med sina få rörliga

Läs mer

Projekt biokraftva rmeverket i Va rtan (KVV8)

Projekt biokraftva rmeverket i Va rtan (KVV8) Projekt biokraftva rmeverket i Va rtan (KVV8) FAQ vid frågor från närboende Om ångblåsningen i biokraftvärmeverket Fråga: Kommer det vara fler saker innan ni sätter igång kraftvärmeverket som kommer att

Läs mer

Vattenfall AB. Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg

Vattenfall AB. Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg Innehåll Vanliga problem Orsaker Att ta reda på förhållanden i en eldstad Fall från verkligheten Vad kan vi göra och vad har vi gjort 2 Vanliga problem

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö

Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Efterbehandling och torkning av gräs och klöverfrö Bildkälla Løkkes Maskinfabrik Bildkälla Farm Mac AB Maximal grobarhet i fröet ger god ekonomi Bästa ekonomi i fröodlingen får ni om ni gör vad ni kan

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

Radonett AirGap 60/5

Radonett AirGap 60/5 Radonett AirGap 60/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING 1 ARBETSBESKRIVNING 03 12 10 NY PANEL - UTVÄNDIGT WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING Ända fram till 30-talet användes huvudsakligen hyvlat, tätvuxet furukärnvirke till klädselbräda. Detta virke

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Inspektion av Kriminalvården, häktet Örebro, den 20 21 november 2012

Inspektion av Kriminalvården, häktet Örebro, den 20 21 november 2012 PROTOKOLL Aktbil NPM-enheten Dnr 6189-2012 Sid 1 (7) Inspektion av Kriminalvården, häktet Örebro, den 20 21 november 2012 På uppdrag av chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura genomförde biträdande enhetschefen

Läs mer

Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle. SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck

Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle. SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck Korta fakta 1 MILJARD SEK NETTOOMSÄTTNING 2016 51 65 115 159 GWh 119 Fjärrvärme BKAB - 328 328 Fjärrvärme GEAB

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Säkerhetsutrustning För varmvattenpannor och värmeväxlare enligt AFS 2002:1 och VVA 1993

Säkerhetsutrustning För varmvattenpannor och värmeväxlare enligt AFS 2002:1 och VVA 1993 NOK UTÅV 6 2004 Säkerhetsutrustning ör varmvattenpannor och värmeväxlare enligt S 2002:1 och VV 1993 NY uppdaterad utgåva planerad under 2010! örord enna nya utgåva är en bearbetning av den tidigare utgåvan

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Veckobrev (v. 39) Hej!

Veckobrev (v. 39) Hej! Veckobrev (v. 39) Hej! Åter är det fredag igen och dagarna rinner förbi lika snabbt som regndropparna på fönsterrutan. Likt förra veckbrevet ber vi även i detta att se till att era barn har med sig rätt

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

SKADEPASSET 2014-10-22. Avfallspanna, Korrosion

SKADEPASSET 2014-10-22. Avfallspanna, Korrosion SKADEPASSET 1 Rökgasernas väg Juli 2014 besiktar vår riksberömde ingenjör Per- Anders Persson en avfallspanna i Värmland tillverkad år 2010. Vid 2013 års besiktning upptäcktes så pass omfattande korrosionsskador

Läs mer

RENYSSANS. Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2012. I detta nummer: Höstgille, glöm inte att anmäla dig/er, Fårets Dagar, ny matbok

RENYSSANS. Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2012. I detta nummer: Höstgille, glöm inte att anmäla dig/er, Fårets Dagar, ny matbok RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2012 Henrik VIII:s college, Cambridge I detta nummer: Höstgille, glöm inte att anmäla dig/er, Fårets Dagar, ny matbok 1 Höstgille Lördag den 27 oktober

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

Thermorossi H20 18 Easy

Thermorossi H20 18 Easy Thermorossi H20 18 Easy Thermorossi är ett norditalienskt företag som tillverkar pelletskaminer av mycket hög kvalitet. Företaget tillverkar även vedeldade och pelletseldade pannor, vedkaminer och vedspisar.

Läs mer

Smart Ring 12kV kompaktställverk

Smart Ring 12kV kompaktställverk Smart Ring 12kV kompaktställverk Smart Ring 12kV Enfasisolerat kompaktställverk Allmänt Smart Ring är ett nyutvecklat kompaktställverk från HM Power avsett för distributionsnät. Ställverket kan erbjudas

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna Pellets Flis Pelletspanna Gilles,-60kW Gilles har väl beprövade produkter med hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. Anläggningarna har stor driftsäkerhet tack vare Gilles smarta självkorrigerande

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee

Sodahuskommittén Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF. Sodahuskommittén The Swedish Norwegian Recovery Boiler Committee Året som gått 2012/2013 Ragnar Stare - ÅF Innehåll 1. Organisation 2. i tiden 3. Sodapannor i Sverige och (Norge) 4. Anmälda incidenter 5. Rekommendationer 6. Utbildning 7. Standardiseringsarbete 8. Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA Slutliga villkor avseende energiförbrukning, utsläpp av kväveoxider och damning från verksamheten som Gyproc AB bedriver på

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 2-2012

Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 2-2012 Protokoll från Ålands Skärgårdsnämnds möte 2-2012 Tidpunkt: måndagen den 04.06.2012, kl.12.00-15.00 Plats: Ålands lagting, mötesrum Rödhamn i entréplanet Närvarande: Minister Fredrik Karlström ordförande

Läs mer

Förlossningsberättelse

Förlossningsberättelse Förlossningsberättelse Torsdag 17 oktober På kvällen börjar jag känna av mensvärkslika smärtor i nedre delen av magen. Jag antar att det är helt normalt och reflekterar inte mer över det. Jag sover oroligt

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ VÅRT NYA KRAFTVÄRMEVERK 2006 tog vi Kraftvärmeverket Torsvik i drift. I vår nya, moderna anläggning omvandlas avfall till värme och el som räcker till 15 000

Läs mer

Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri

Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Föredrag vid Panndagarna 2011 av Ola Thorson (VD) S.E.P. Torkning av biobränsle har flera fördelar Torkning ökar bränslets effektiva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-28 1 (11) Plats och tid Mogårdens samlingssal, torsdag 28 november 2013, kl 12:00 15:40 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO JaanEric Lundqvist,

Läs mer

Dom 5 steg som vi anser är nyckeln till stabila processer och målstyrt förbättringsarbete är:

Dom 5 steg som vi anser är nyckeln till stabila processer och målstyrt förbättringsarbete är: Operatörsunderhåll. När man genomför operatörsunderhåll så brukar man använda sig av en modell kallad 7 stegstrappan. Har man genomfört 5S med oss så har man också genomfört dom två första stegen i den

Läs mer

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad.

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad. MITT LIV MED SJ Min syster, som själv nästan aldrig reser med tåg, är upphovet till denna berättelse. Hon och andra som jag berättat för, har roats och oroats av mina upplevelser på mina många resor. Min

Läs mer

Munkedals Folkets Park, 13 september 2012

Munkedals Folkets Park, 13 september 2012 Utva rdering Seniorma ssa 12 Munkedals Folkets Park, 13 september 12 Bakgrund Seniormässan arrangerades i Munkedals Folkets Park den 13 september 12. Det var den tredje mässan i ordningen. En arbetsgrupp

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade brädor

Läs mer

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan

Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 144 Ks 178 Au 210 KS/2015-0257 Svar på medborgarförslag Större och bättre matsal på Valemyrsskolan s förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Grunderna kring helmäskning

Grunderna kring helmäskning Grunderna kring helmäskning I bryggskolans kapitel extraktbryggning och delmäskning så har vi berättat om hur du kan brygga goda öl med hjälp av dessa metoder. Vad vi också nämner är att i extraktbryggning,

Läs mer

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll

Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll Större avloppsanläggningar - skötsel och underhåll En avloppsanläggning kräver underhåll och skötsel. Främst genom att regelbundet titta till anläggningen för att se så den fungerar som den ska. Problem

Läs mer

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk

Företagspresentation Produktöversikt. Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Företagspresentation Produktöversikt Vi gör allt för att svenskarna ska bli ett varmare folk Våra bioeldade pannor sprider skön värme i massor av skolor, äldreboenden, idrottshallar, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Resultatet kan man ju ana, det är som vanligt.. en bild säger mer än tusen ord...

Resultatet kan man ju ana, det är som vanligt.. en bild säger mer än tusen ord... Marknadsnatta... denna återkommande höjdpunkt för den inbitne rallyentusiasten.. oavsett vilken sida man står på.. som uppladdning i år började vi en hel vecka innan tävlingen och träffades hos den förlorade

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Sophantering Brf Eken nr 19

Sophantering Brf Eken nr 19 1 Sophantering Brf Eken nr 19 Bakgrund BRF Eken nr 19 s befintliga sophanteringssystem drabbades i höstas av ett stopp utifrån att man utifrån arbetsmiljölagen inte längre kunde backa in sopbilen och hämta

Läs mer

Kraftvärme. - Powered by Swebo.

Kraftvärme. - Powered by Swebo. Kraftvärme - Powered by Swebo. Kraftvärme UNICONFORT har arbetat i 60 år inom tekniksektorn av energiomvandling med hjälp av fast bio- massa. Främst från skogen, träindustrin, jordbruk, livsmedelsindustrin,

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Årsstämma Svartsö Samfällighetsförening

Årsstämma Svartsö Samfällighetsförening Årsstämma Svartsö Samfällighetsförening Föreningsstämma 29 augusti 2015 1 Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Göran Lundgren 2 Val av sekreterare för stämman Andrés Lagerlöf

Läs mer

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk)

2 Kort beskrivning av Rottneroskoncernen och Vallviks Bruk ( Hannu Thomasfolk, Vallviks Bruk) Protokoll 1(12) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1 Tel 08-657 13 27 Fax 08-657 37 57 Vallviks Bruk lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN 2000 Datum 2000-05-03 Plats Vallviks Bruk

Läs mer

Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik

Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik Eldning av spannmål för uppvärmning - presentation av projekt inom Energigården Marie Rönnbäck SP Sveriges Tekniska Forskningsinstiut Enheten för Energiteknik Varför elda spannmål? Lågt pris på havre,

Läs mer

Endast Preventskyddet kan skydda ditt hem mot inbrott SKYDDET. Citat från två chefer på ASSA när de såg Preventskyddet:

Endast Preventskyddet kan skydda ditt hem mot inbrott SKYDDET. Citat från två chefer på ASSA när de såg Preventskyddet: Endast Preventskyddet kan skydda ditt hem mot inbrott SKYDDET Citat från två chefer på ASSA när de såg Preventskyddet: En mycket intelligent produkt Gratulerar, synd bara att inte vi tog fram den Patentskyddat

Läs mer

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-085200 Datum: 2013-11-01 Art nr.: OC4-Q3032 ------------------------

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius 1 B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius Gasmätningar inför emissionsdeklarationen för år 2010 vid Himmerfjärdsverket Bakgrund Inför redovisningen av gasformiga emissioner från Himmerfjärdsverket

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999

Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 ISSN 1400-5719 Tillbud med flygplanet SE-KPE under inflygning till Malmö/Sturup flygplats, M län, den 3 december 1999 Dnr L-106/99 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

Lars Andersson ÅF-IPK AB

Lars Andersson ÅF-IPK AB Sida 1 av 9 Protokoll 1(11) Handläggare Datum Utgåva Ordernr Lars Andersson 1999-06-23 1 501803:25 Tfn 08-657 13 27 Sodahuskommittén Fax 08-653 91 36 Tofte Industrier lars.andersson@ipk.af.se Ärende SODAPANNETRÄFFEN

Läs mer