Spilltransportör Driftinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spilltransportör Driftinstruktion"

Transkript

1 Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion

2 Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll Tekniska data Pos Apparat- och motorlistor Apparatlista Motorlista Funktionsbeskrivning Handhavande Start Stopp Övervakning Störning och felsökning Felsökning Larm Åtgärder vid larm Säkerhet Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsdeklaration 8-1 Utgåva nr 3 1-1

3 Tekniska data 2 Tekniska data 2.1 Pos 1 Huvuddata Invändig bredd mm Hastighet m/s 0,12 Längd c/c mm Installerad effekt kw 2,2 Växel/transmission BTM 32 W Motor 112M6 Lagerenhet drivände SKF FY 50 TG Lagerenhet spännände SKF FY 50 TG Utförande Konstruktion typ BruniTec System 2000 Antal sektioner st Kedja typ Ewert nr 74 Längd mm Kedjehjul typ 74 Sy Spec z=8 kil + stopp Medbringare typ Brunitec VST L= deln 2500 Glidlist typ Ek 80x Utgåva nr 3 2-1

4 3 Apparat- och motorlistor Apparat- och motorlistor 3.1Apparatlista Maskin nr Maskin Benämning In/utsignal Märkström A Spänning V Anm Utgåva nr 3 3-1

5 Apparat- och motorlistor 3.2 Motorlista Maskin nr Maskin IEC benämning Effekt kw Märkström A Spänning V Utg varv/min Anm Utgåva nr 3 3-2

6 Funktionsbeskrivning 4 Funktionsbeskrivning 4.1 Uppgiften är att samla upp spillt material från bandtransportör. Materialet återförs normalt till flödet genom att spilltransportören matar materialet till ett avlastningsstup. Spilltransportören har två kedjor med medbringare monterade mellan kedjorna med ett mellanrum på cirka 2500 mm. Medbringaren är svetsad till 2 st kedjelänkar. Kedjorna glider på glidlister av ek som är skruvade i spilltransportörens sidor Säkerhetsutrustning Vid inspektion och arbete på och vid spilltransportören ska anvisningarna i kapitel 7 Säkerhetssystem följas Nödstopp Nödstoppet skall samordnas med tillhörande transportör, se kapitel 7 Säkerhetssystem Tillhörande utrustning Spännanordning Spilltransportören är utrustad med en spännanordning vid spänn änden. Kedjorna sträcks med hjälp av skruvsträckare. Bägge sidor kan spännas från en sida om transportören är utrustad med tillbehöret enkelsidig spännanordning Övervakningsutrustning Timer Spilltransportören skall gå med intermittent drift för att minimera slitaget. Tidsperioden mellan varje drifttillfälle trimmas in för att motsvara mängden spillt material. Driften styrs normalt via timer i styrsystemet, som är förreglad till driftindikering på tillhörande transportör. Vintertid när fastfrysningsrisk finns kan intervallet minskas för att undvika problem Varvtalsgivare Det bör finnas en varvtalsgivare på spännaxeln för driftindikering. Avvikelse mot inställt värde resulterar i stopp av spilltransportören och larm aktiveras Utgåva nr 3 4-1

7 Handhavande 5 Handhavande 5.1 Start Start av anläggningen sker från kontrollrum Förberedelser före start, inställningsvärden Anvisningar enligt kapitel 7 Säkerhetssystem ska följas. Före automatisk start av anläggningen ska hela anläggningen provköras manuellt under övervakning Start efter kortare stopp Med kortvarigt stopp menas stopp kortare än 2 dygn. Anvisningar enligt kapitel 7 Säkerhetssystem ska följas Start efter längre stopp Med långvarigt stopp menas stopp längre än 2 dygn. Anvisningar enligt kapitel 7 Säkerhet ska följas. Innan anläggningen tas i drift igen ska förberedelser göras enligt avsnitt förberedelser före start, inställningsvärden Kontroller efter start Se avsnitt tillsyn under drift Utgåva nr 3 5-1

8 Handhavande 5.2 Stopp Kortvarigt stopp Med kortvarigt stopp menas stopp i högst 2 dygn. Spilltransportören skall köras tom före stopp Långvarigt stopp Med långvarigt stopp menas stopp längre än 2 dygn. Vid långvarigt stopp ska anläggningen tömmas, inspekteras och rengöras. Spilltransportörens säkerhetsbrytare skall brytas. 5.3 Övervakning Tillsyn under drift Förutsättningen för ekonomisk drift hos anläggningen är att de föreskrivna inspektionerna och underhållsåtgärderna utförs regelbundet och omsorgsfullt, vilket också är en förutsättning för en lång livslängd för utrustningen. Inspektionerna ska upprepas tillräckligt ofta under driftsperioden. Nedan föreskrivna intervallerna är endast rekommendabla. Driftserfarenhet kan med tiden visa att inspektionsintervaller för några objekt ska ändras. I samband med årliga revisioner ska anläggningens skick kontrolleras med avseende på slitage, täthet, etc Spilltransportör Kontrollera spilltransportören med avseende på: materialpåbyggnad ljudnivå varmgång läckage; olja elektriska motorer; fläkten fungerar och inte är igensatt skruvförband och dylikt Kontrollera gångtiden för spilltransportören. Tidsperioden mellan varje skraptillfälle ställs in för att motsvara mängden spillt material. Inställningen görs i styrprogrammet. Kontrollera kedjespänningen. Se framför allt till att den är lika på båda kedjorna och att kedjans nedhäng på överpart vid drivstationen inte överstiger mm. Kontrollera medbringare och skrapbotten samt glidlister. Kontrollera varvtalsvaktens funktion Kontrollintervall: 7 dygn Utgåva nr 3 5-2

9 Störning och felsökning 6 Störning och felsökning 6.1 Felsökning Spilltransportör Se underhållsinstruktionerna 6.2 Larm Exempel på larm som kan förekomma i anläggningen: nödstopp utebliven driftindikering/slirvakt 6.3 Åtgärder vid larm Beroende på stoppets varaktighet ska åtgärder enligt avsnitt 5 handhavande beaktas. Beroende på var felet har uppstått kan hela eller delar av anläggningen automatiskt att stängas av. Operatören får avgöra från fall till fall vilka övergripande åtgärder som ska vidtas, t ex om flödet ska dirigeras om till annan del i anläggningen. Vid felsökning ska man inte utesluta att felet kan bero på givaren själv eller dess anslutningar mot automatiken. Felet kan även ligga i styrsystemet Nödstopp 1 Identifiera var nödstoppet har avgetts ifrån. 2 Kontrollera om någon person har kommit till skada. 3 Tag reda på upphovet till nödstoppet. 4 Begränsa skadan i möjligaste mån. 5 Åtgärda felet. 6 Återställ nödstoppet. 7 Provkör spilltransportören lokalt och kontrollera funktionen. 8 Kör spilltransportören via automatiken Generell felsökningsrutin 1 Identifiera var larmet har avgetts ifrån. 2 Tag reda på upphovet till larmet. 3 Åtgärda felet. 4 Provkör spilltransportören lokalt och kontrollera funktionen. 5 Kör spilltransportören via automatiken. Utgåva nr 3 6-1

10 Säkerhet 7 Säkerhet Innan spilltransportören får tas i drift första gången skall installationen inklusive elektriska inkopplingar och anslutning till styrsystem deklareras vara utförda i enlighet med tillämpliga EG direktiv. Eventuella risker kopplade till de material som hanteras i spilltransportören eller beroende på förutsättningar i omgivningen där transportören installeras skall dessa behandlas av slutanvändaren innan transportören tas i drift. Det förutsättes att spilltransportörens drift kopplas till bandtransportörens nödstoppsfunktion. Nödstoppet (lina) skall vara åtkomligt efter hela spilltransportörens längd och på den eller de sidor av transportören där man normalt befinner sig. 7.1 Säkerhetsföreskrifter För att säkerheten vid anläggningen ska kunna upprätthållas måste följande instruktioner följas. Nödstopp, beröringsskydd och andra säkerhetsanordningar får under inga omständigheter kopplas förbi eller på annat sätt göras obrukbara Före igångkörning Före igångkörning av anläggningen eller del därav ska följande kontrolleras: se till att ingen person befinner sig inom respektive spilltransportörs arbetsområde se till att inget främmande föremål finns inom respektive spilltransportörs arbetsområde samtliga skydd ska vara monterade Nödstopp Tag reda på var nödstoppet finns vid respektive maskinplats Ingrepp på spilltransportör Maskiner anslutna till automatisk styrning och övervakning kan starta utan förvarning. Vid ingrepp på en spilltransportör ska dess säkerhetsbrytare låsas i nolläge Rengöring För att minimera risker för brand eller dammexplosioner skall motor och växel hållas rena från dammansamlingar som kan självantända på grund av exempelvis varmgång. Kvarvarande material i spilltransportören i vilka sporer, mögelsvampar eller liknande kan bildas skall regelbundet avlägsnas. Utgåva nr 3 7-1

11 Säkerhet Elanslutningar Inga ingrepp får göras under drift. Förändringar i de elektriska anslutningarna får endast utföras av behörig personal Petroleumprodukter Långvarig kontakt med petroleumprodukter kan leda till bestående hudproblem Manualer och skyltar Instruktioner och anvisningar i manualer och andra föreskrifter måste följas. Vid spilltransportören skall skylt(ar) finnas som varnar för att transportören är fjärrstyrd och kan starta utan föregående varning. Respektera skyltar och andra märkningar på maskinerna Personlig utrustning Använd inte löst hängande klädesplagg eftersom de kan fastna i rörliga maskindelar. Använd alltid hörselskydd i bullrig miljö. Använd alltid munskydd i dammig miljö Utgåva nr 3 7-2

12 Säkerhetsdeklaration 8 Säkerhetsdeklaration EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi.. försäkrar under vårt eget ansvar att följande produkt /maskin / anläggning Brunitec Spilltransportör (Anläggning / produkt identitet) uppfyller kraven i följande direktiv, inklusive tillägg och ändringar 89/392/EEC (maskiner) 73/23/EEC (lågspänning)... men får inte tas i bruk innan den utrustning som skall inkorporeras eller sammankopplas med ovanstående utrustning har deklarerats uppfylla kraven i tillämpliga EG direktiv. Ort.. Datum.... Signatur Utgåva nr 3 8-1

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning till SYR STS 5

Bruksanvisning till SYR STS 5 Bruksanvisning Bruksanvisning till SYR STS 5 1 Innehållsförteckning: 1.0 Förord 1.1 Garanti (utdrag) 1.2 Allmän information 1.3 Produktbeskrivning 1.4 Flödesvakt 1.5 Underhåll 1.6 Eliminera störningar

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Manual KM 600 / KM 800

Manual KM 600 / KM 800 Manual KM 600 / KM 800 Bruksanvisning i orginal BM 600 / BM 800 Innehållsförteckning 3 4 5 5 6 10 10 11 12 12 14 16 18 19 19 20 21 22 23 Inledning Beskrivning Fingerskyddet Manöverreglage Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare Svenska Tvättställslyftare 433 / 434 / 417 Dok. Nr: M41xx Utgåva: 4 Datum: 2015-05-19 INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare 433 434 417 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Monteringsupport:

Läs mer

Innehåll. Avsnitt: Rubrik:

Innehåll. Avsnitt: Rubrik: Innehåll Avsnitt: Rubrik: Sida: 1. Introduktion...4 2. Försäkran om överensstämmelse...5 3. Avsedd användning - Tekniska data...5 4.1 Förberedelser - Infästningsmått 4130 / 4140 / 4170...6 4.2 Förberedelser

Läs mer

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW

EcoTec värmesystem AB. Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW EcoTec värmesystem AB Underlag för Drift och Underhåll av pelletsanläggning försedd med BioLine brännare upp till 300kW Anläggningen består av pelletspanna med brännare, silos och tillhörande kringutrustning.

Läs mer

Bruksanvisning Prator

Bruksanvisning Prator Version: 7 Skapad: 2011-12-02 Godkänd Datum/Sign: 2015-03-27/Monica Bofred Ansvarig: Monica Bofred evry.com Bruksanvisning Bruksanvisning Prator Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Roterande elektriska maskiner - låg spänning. Instruktioner för användning och underhåll

Roterande elektriska maskiner - låg spänning. Instruktioner för användning och underhåll Roterande elektriska maskiner - låg spänning Instruktioner för användning och underhåll Atav - Les Ateliers de l Avre is a Cemp SpA trademark INNEHÅLL Sida Allmänt....................... 4 Anmärkning om

Läs mer

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Förvaring... 3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800

Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 Handbok Induktionsvärmare DRAGON IHD 800 INSTALLATION ANVÄNDNING UNDERHÅLL RESERVDELAR Gelins-KGK www.gelins-kgk.se Produkten tillverkad i Italien Box 207 tel: 0511 131 30 532 23 Skara Bäste kund! Vi tackar

Läs mer

Förebyggande underhåll... 3

Förebyggande underhåll... 3 Innehåll Förebyggande underhåll... 3 Introduktion... 4 XT paletter XTPP... 5 XT kompakt transportör XTUC S11... 6 XT transportör XTUC... 8 Transferenheter XTPT...10 Fixerstation XTPX P11 A...11 Lyft- och

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP

ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP BACD-XP 18-GB/09.04/Be ELRO Peristaltiska pumpar Serie XP Installation, Drift och underhåll Deklaration av konformitet i enlighet med maskindirektiv 98/37/EC Vi deklarerar härmed, att pumpenheterna tillverkats

Läs mer

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

162 101 79-1 2013-09-06. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-1 2013-09-06 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS300 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

Instruktioner för användning, installation och anslutning

Instruktioner för användning, installation och anslutning SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Bästa kund! Innan hällen används första gången Transportskador

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-2 2014-01-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Water & Wastewater Installations-, drift- och underhållsmanual 2004 Ready 4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer