BIPOLÄRT SYNDROM (BiD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIPOLÄRT SYNDROM (BiD)"

Transkript

1 BIPOLÄRT SYNDROM (BiD) J-E Sundström Matera medica Inledning Typer av BiD Differentialdiagnoser Konventionell behandling Riskprofil Naturmedicinsk behandling Fytofarmaka och tillskott Komplementär kosttillskottsterapi vid psykisk sjukdom/störning Inledning Typer Bipolär sjukdom typ 1 Denna typ av bipolär sjukdom innebär att man omväxlande får svåra manier och er Bipolär sjukdom typ 2 Många som får återkommande er har också perioder med lindrigare maniska symtom, så kallade hypomanier. Depression Lösning Situationer med distress Dålig social support Negativ kognition Dålig nutrition Stillasittande livsstil Medicinska bieffekter Missbruk Trigger Trigger Lösning Mani eller hypomani Dålig/otillräcklig sömn(vanor) Stressad livshändelse Omfattande emotionell stress Missbruk Byte av medicinering Naturliga växlingar i sjukdomen Fig. Grundläggande cykel vid BiD. Trigger: I kombination med underliggande genetisk/biokemisk predisposition

2 Differentialdiagnoser Schizofreni ADHD med affektiv dysreglering Ångesttillstånd Mental retardation Borderline personlighetsstörning Hypersexuell störning Impulskontrollstörning Tyreoidearubbningar (bl a hypotyreos, hypertyreos) SLE Skalltrauma Epilepsi, särskilt temporallobsepilepsi Encefalit Frontallobsdemens MS Huntingtons sjukdom Parkinsons sjukdom Kalcifikationer i basala ganglier (Fahrs sjukdom) Hjärntumör Cushings sjukdom Neurosyfilis Mediciner (t ex prodopaminerga farmaka, kortikosteroider) Drogmissbruk (stimulantia, hallucinogener, opiater) Konventionell behandling Behandling av bipolära syndrom bör i samråd med en psykiatriker. Några studier antyder att antidepressiva generellt har mindre effekt vid bipolära syndrom. Vid långtidsbehandling finns risk för att tillståndet blir mer instabilt med svängande stämningsläge, sömnstörningar och oro. Farmakologiskt: Litiumkarbonat, karbamazepin, och valproat), antidepressiva, antipsykotika, och sedativa hypnotika (Miklowitz DJ & Johnson SL, Suppes T et al.) Antipsykotika används vid agitation och psykos, vilket uppträder frekvent vid akut mani, och selektiva antipsykotika har visat sig att också vara effektiva stämningsstabiliserande medel. Konventionell farmakoterpi riktlinjer vid BiD (Jann MW) Akutbehandling Långtidsterapi Mani Bipolar Blandad form Mani Depression Litium, valproat, karbamazepin, aripiprazol, olanzapin, quetiapin, risperidon, ziprasidon Aripiprazol, risperidon, valproat, ziprasidon Litium, valproat, aripiprazol, olanzapin, quetiapin, quetiapin XR, risperidon, ziprasidon, asenapin, paliperidon XR, aripiprazol, olanzapin, Quetiapin, lamotrigin, litium Bipolär I Quetiapin Bipolär I Litium, lamotrigin, quetiapin, quetiapin XR, litium/ valproat + SSRI, olanzapin + SSRI, litium + Bipolär II Quetiapin, lithium/ valproat + pramipexol, valproat, antidepressiva Bipolär II Quetiapin, quetiapin XR Valproat, karbamazepin, olanzapin, aripiprazol, risperidon, ziprasidon Ingen särskild rekommendation Ingen särskild rekommendation Effektiva i akut fas; Effektiva i akut fas; monoterapi monoterapi att föredra att föredra Litium, olanzapin; Litium, lamotrigin; quetiapin quetiapin Mani Depression Alla episoder Aripiprazol, litium, quetiapin Bipolär I störning Litium, lamotrigin (begränsada effektivitet för förebyggande av mani), quetiapin, risperidon LAI, aripiprazol, Lamotrigine, quetiapin Bipolär II störning Aripiprazol, lamotrigin, litium, quetiapin Litium, lamotrigin, quetiapin

3 quetiapin, risperidon, asenapin valproat, litium/ valproate + bupropion Mild: litium, Bipolär karbamazepin Quetiapin, lamotrigin, SSRI eller Allvarlig: antipsykotika, annan anti-depressiva (ej TCA) valproat Allvarlig störning: antipsykotika. Mindre allvarlig störning: litium, valproat, antipsykotika Allvarlig Litium, störning: litium/ lamotrigin valproat + antipsykotika. Mindre allvarlig störning: litium, valproat, antipsykotika Mild: litium, karbamazepin Allvarlig: antipsykotika, valproat Allvarlig störning: litium/valproat + antipsykotika. Mindre allvarlig störning: litium, valproat, antipsykotika quetiapin, risperidon, LAI aripiprazol eller ziprasidon Mani Litium, aripiprazol, quetiapin, valproat, olanzapin Depression Quetiapin, lamotrigin Litium, valproat, karbamazepin, oxkarbazepin LAI, långverkande injektion; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; TCA, tricykliska antidepressiva; XR, prolongerad administration. Riskprofil Det finns en suicidal risk med svårare stillstånd. Ett annat problem med BiD-patienter är tendenser till missbruk vilket särskilt bör uppmärksammas. Familjeförhållanden är en annan viktig faktor för utvecklandet av BiD. Naturmedicinsk behandling Fytofarmaka och tillskott Det måste framhållas att antidepressivt verkande medel (naturliga eller syntetiska) kan framkalla mani, och även psykos, och särskilt hos personer med bipolär sjukdom. Även Ginseng och liknande stimulerande medel kan framkalla manier hos både de med schizofreni och BiD. Det är rekommendabelt att naturmedicinska insatser har starkt stöd i evidens och välbeprövad erfarenhet. Bredvid sedativa fytofarmaka, är Kava, magnesium, l-teanin, eller l-tryptofan de mest betydelsefullaste medlen (Lakhan SE & Vieira KF, Sarris J et al.) Allt mer bevis stödjer tesen att mitokondrial dysfunktion och oxidativ stress bidrar till patogenesen till bipolärt syndrom och schizofreni. Fenylalanin är en prekursor till katekolaminer. Den kan penetrera blodhjärnbarriären och påverkar sannolikt serotonin liksom aromatiska aminosyror och NO. Ges vanligen som D-L-fenylalanin. Fenylalanin (750 upp till mg per dag) minskade (ungefär 75%) av maniska er (Sabelli et al.) Väl utredda medel vid BiD (Andreescu C et al.) Typ av intervention Terapeutiskt mål för BiD Vetenskaplig evidens Depression Bipolär störning Akupunktur Depressiv fas av sjukdomen 8 kontrollerade studier Ingen Minimal Huvudsakliga risker och bieffekter Hypericum perforatum Depressiv fas av sjukdomen Över 40 RCTn Ingen Mani; serotonergt syndrom; ljuskänslighet

4 Omega-3 fettsyror Humörstabiliserande Flera RCTn Flera öppna studier; två RCTn Fiskartad eftersmak; gastrointestinalt Depressiv fas distress SAMe Depressiv fas av sjukdomen Flertalet RCTn Ingen Mani; gastrointestinal distress; huvudvärk Fallrapporter antyder att vissa naturliga medel som används vid svåra depressiva tillstånd, som t.ex Hypericum perforatum (Moses EL & Mallinger AG), Ephedra sinica (Boerth JM & Caley CF), eller SAMe (Papakostas GI et al.) potentiellt kan inducera mani. Vidare finns ett flertal fallrapporter med serotoninsyndrom då Hypericum har kombinerats med SSRIs (Sarris J, Kavanagh DJ, Deed G, Bone KM). Därav vikten av kontakt med psykiatriker eller institution vid naturmedicinsk komplementära insatser. I en systematisk översikt över fytofarmaka vid svårare er och andra humörsstörningar identifierades nio kliniska studier med fytofarmaka som mötte inklusionskriterierna. Positiva utfall fanns med samtliga vid BiD. Personer med bipolär sjukdom har ofta metabola störningar vilket kan påverka nivåerna av de viktiga, humörsreglerande neurotransmittorerna serotonin, dopamin, acetylkolin och noradrenalin. Komplementära näringsämnesinterventioner vid BiD Intervention BiD BiD Grad av evidens () (mani) Depression Mani Omega-3 X A D N-Acetylcystein X B C BCAA X? B Inositol X C? Kolin X X C C Folisyra X B C Magnesium X X C A Kelaterande mineraler X B C X Potentiell användning vid bipolär mani eller bipolär ;? Ej känt; BCAA, (branch chain amino acids); A, Ett flertal bekräftande kliniska studier (med positiva result); B, ickebekfräftad positiv studie; C, liten studie, eller inkonklusiva resultat; D, flertalet kliniska studier visar huvudsakligen negativa result hydroxy-l-tryptofan mg/dag är överlägset i effektivitet jämfört med placebo när de ges som monopreparat till vuxna med allvarlig, emellertid visar data att resultaten är vida bättre när ovanstående medel kombineras med antidepressiva. 2. Aminosyror: I en studie med 25 bipolära patients utvaldes slumpmässigt till antingen en aminosyrablandning (leucin, isoleucin, och valin, 60 g/dag) eller placebo. Aminosyragruppen hade en signifikant reducering av graden av mani inom 6 timmar (Scarna A et al.) 3. Avena är ett utmärkt medel vid BiD, den har både stimulerande/stämningshöjande och lugnande egenskaper; den betecknas ofta i naturmedicinen som ett sant nervstärkande medel, med mycket få och lindriga bieffekter. 4. Berberin är en prolyl-oligopeptidas hämmare. 5. Crocus sativus (Saffran): Är överlägset placebo och har ekvivalent antidepressiv verkan med både fluoxetin och imipramin. 6. Folat: Ett stort antal deprimerade patienter (Reynolds EH et al.) och schizofrenipatienter (Herrán A et al.) har låga folatvärden och brist på omega-3 fettsyror (Maes M et al.: ). I en 52 veckors RCT (Coppen et al.) jämförde 200 μg folsyra med placebo hos 102 deltagare som medicinerades med litium. Resultatet visade att verumgruppen (n = 41) hade en signifikant minskning i Beck Depression Inventory-skalan, med en stark effektstorlek (1,07). 7. Hypericum (Johannesört) är sannolikt det effektivaste antidepressivumet vid BiD, dessutom finns studier som bekräftat detta. 8. Inositol är en glukosisomer prekursor till fosfatidylinositol länkad till det sekundära överföringssystemet, har visat sig vara överlägset placebo i behandling av och andra psykiska störningar, inklusive panikstörningar, g dagligen. I en studie med 66 bipolära patienter (typ 1) med ihärdig deprression erhöll fördelar vad gällde att stärka humörsstabiliserare med lamotrigin, inositol, eller risperidon, och man fann att graden av tillfrisknande var 23,8% med lamotrigin, 17,4% med inositol, och 4,6% med risperidon (Nierenberg

5 AA et al.) 9. Kolin har visat sig vara effektiv vad gäller symtomlindring vid manier, dos 2,0-7,2 g dagligen. 10. Omega-3: En mindre studie på 2 månader (Massachusetts General Hospital) visade att maniska symtom hos barn reducerades med tillskott av omega-3 tillskott. Metaanalyser av RCTn visar på en statistiskt signifikant fördel med omega-3 tillskott vid unipolära och bipolära er (p = 0.02). En RCT n=44, kombination EPA/DHA (9,6 g/dag) tillsammans med konventionella medel uppvisade positiva resultat: HAMD d=1,40. (Stoll A et al. 1999) Ingen signifikant effekt på mani kunde dock rapporteras. I en 12 veckors trearmad kontrollerad studie, n=75, 1 eller 2 g EPA kombinerad med någon typ av psykotrop medicinering visade på en liten men signifikant reducering på HAMD (båda doserna), jämfört med placebo; 1 g: d=0,90, 2 g: d=0,50 (Frangou S et al.) I geografiska områden där födan består till stora delar marina djur såsom fiskar, är förekomsten av bipolärt syndrom relativt låg. 11. Paeonia har starka antikonvulsiva och spasmolytiska egenskaper samtidigt som den har en viss stämningshöjande verkan likvärdig med karbamazepin (Tegretol ) ett antikonvulsivum som ofta nyttjas vid BiD. 12. Passiflora incarnata är antikonvulsiv, lugnande och smärtstillande och torde vara effektivt vid BiD, dessvärre saknas adekvata studier med medlet vid BiD. 13. Piper methysticum (Kava-kava) är en effektiv antikonvulsiv drog, samtidigt som den har anxiolytiska egenskaper. 14. Rauwolfia serpentina och dess effektivaste ämne reserpin är effektivt vid behandlingen av BiD framförallt vad gäller minskning av det maniska tillståndet, i synnerhet om det kombineras med litium, utan risk för interaktioner (Bacher NM & Lewis HA; Berlant JL). Giftigheten hos litium kan också minskas genom lägre Li-halt i blodet. En nackdel är reserpinets antihypertensiva egenskaper och vissa bieffekter på CNS. 15. Rhodiola rosea är milt stimulerande, stressmotverkande och har överlägsen antidepressiv verkan över placebo, men har sannolikt svagare smotverkande än såväl Johannesört som konventionella antidepressiva. 16. SAMe (S-adenosylmetionin), är ett coenzym har utretts grundligt, och har visat sig kunna reducera symtomen vid, även svårare former. 17. Scutellaria innehåller baicalin som är en stark prolyl-oligopeptidas hämmare. 18. Skopolamin är ett antikolinergikum och kan ges som bromidsalt eller som Hyoscyamus niger. Bieffekterna kan dock vara svårbemästrade hos vissa patienter. 19. Vitamin B-komplexet och vitamin D samt spårelement är essentiella för neuronernas funktioner, och tillskott har visat sig ha en skyddseffekt mot vissa psykiska störningar, och då särskilt. Komplementär kosttillskottsterapi vid psykisk sjukdom/störning (Lakhan SE & Vieira KF)* Psykisk störning Antagen orsak Behandling Studietyp Endogen Serotoninbrist Tryptofan Humanklinisk pilotstudie Dubbelblind, placebokontrollerad Bipolärt syndrom (BiD) Överdriven bindning till acetylkolinreceptorer Dopamin-, Noradrenalinbrist Tyrosin Dubbelblind, placebokontrollerad Randomiserad inom eller mellan försökspersoner GABA-brist GABA Omega-3-brist Omega-3 tillskott RCT Folat, Vitamin B-brist Folat/Vitamin B- komplexet RCT Magnesiumbrist Magnesium Fallstudier SAMe-brist SAMe Dubbelblind, placebokontrollerad Litiumorotat och taurin Överskott på vanadium Vitamin C Dubbelblind, placebokontrollerad Vitamin B-, Folatbrist Vitamin B/Folat Humanklinisk pilotstudie L-Tryptofanbrist L-Tryptofan Kolinbrist Lecitin Dubbelblind, placebokontrollerad Omega-3-brist Omega-3 tillskott Dubbelblind, placebokontrollerad Dubbelblind, placebokontrollerad Schizofreni Störd serotoninsyntes Tryptofan Öppen kontrollerad studie

6 Glycinbrist Glycin Dubbelblind, placebokontrollerad Humanklinisk pilotstudie Omega-3-brist Omega-3 tillskott Dubbelblind, placebokontrollerad Randomiserad placebokontrollerad OCD - Hypericum perforatum Randomiserad placebokontrollerad * Endast studier med positivt utfall Dubbelblind, placebokontrollerad Referenser: Andreescu C, Mulsant BH, Emanuel JE. Complementary and alternative medicine in the treatment of bipolar disorder--a review of the evidence. J Affect Disord Sep;110(1-2):16-26 Bacher NM, Lewis HA. Lithium plus reserpine in refractory manic patients. Am J Psychiatry 1979;136: Benjamin J, Agam G, Levine J, Bersudsky Y, Kofman O, Belmaker RH. Inositol treatment in psychiatry. Psychopharmacol Bull. 1995;31: Berlant JL. Neuroleptics and reserpine in refractory psychoses. J Clin Psychopharmacol 1986;6: Boerth JM, Caley CF. Possible case of mania associated with ma-huang. Pharmacotherapy 2003;23: Bohlega S, Al Shubili A, Edris A, Alreshaid A, Alkhairallah T, AlSous MW, Farah S, Abu-Amero KK. CADASIL in Arabs: clinical and genetic findings. BMC Medical Genetics 2007, 8:67. Coppen A, Chaudhry S, Swade C. Folic acid enhances lithium prophylaxis. J Affect Disord 1986;10:9 13. Das YT, Bagchi M, Bagchi D, Preuss HG. Safety of 5-hydroxy-L-tryptophan. Toxicol Lett. 2004;150: Dwyer AV, Whitten DL, Hawrelak JA. Herbal medicines, other than St John s wort, in the treatment of : a systematic review. Altern Med Rev. 2011;16: Ellsworth-Bowers ER, Corwin EJ. Nutrition and the psychoneuroimmunology of postpartum. Nutr Res Rev. 2012;25: Frangou S, Lewis M, McCrone P. Efficacy of ethyl-eicosapentaenoic acid in bipolar : Randomised doubleblind placebocontrolled study. Br J Psychiatry 2006;188: Herrán A, García-Unzueta MT, Amado JA, López-Cordovilla JJ, Díez-Manrique JF, Vázquez-Barquero JL. Folate levels in psychiatric outpatients. Psychiatry Clin Neurosci Aug;53(4): Jann MW. Diagnosis and treatment of bipolar disorders in adults: a review of the evidence on pharmacologic treatments. Am Health Drug Benefits Dec;7(9): Review. Khlebnikova NN, Krupina NA, Bogdanova NG, Zolotov NN, Kryzhanovskii GN. Effects of prolylendopeptidase inhibitor benzyloxycarbonyl-methionyl-2(s)-cyanopyrrolidine on experimental depressive syndrome development in rats. Bull Exp Biol Med Jan;147(1): Lakhan SE, Vieira KF. Nutritional therapies for mental disorders. Nutr J Jan 21;7:2. L-Theanine. Monograph. Alt Med Rev. 2005;10(2): Maes M, Christophe A, Delanghe J, Altamura C, Neels H, Meltzer HY. Lowered omega3 polyunsaturated fatty acids in serum phospholipids and cholesteryl esters of depressed patients. Psychiatry Res Mar 22;85(3): Miklowitz DJ, Johnson SL. The psychopathology and treatment of bipolar disorder. Annu Rev Clin Psychol 2006;2: Moses EL, Mallinger AG. St. John s Wort: Three cases of possible mania induction. J Clin Psychopharmacol 2000;20: Nierenberg AA, Ostacher MJ, Calabrese JR, et al. Treatment-resistant bipolar : a STEP-BD equipoise randomized effectiveness trial of antidepressant augmentation with lamotrigine, inositol, or risperidone. Am J Psychiatry. 2006;163: Papakostas GI, Alpert JE, Fava M. S-adenosyl-methionine in : A comprehensive review of the literature. Curr Psychiatry Rep 2003;5: Reynolds EH, Preece JM, Bailey J, Coppen A. Folate deficiency in depressive illness. Br J Psychiatry Sep;117(538): Sarris J, Kavanagh D, Byrne G, et al. The Kava Anxiety Depression Spectrum Study (KADSS): A randomized, placebocontrolled, cross-over trial using an aqueous extract of Piper methysticum. Psychopharmacology (Berl) 2009;205: Sabelli HC, Fawcett J, Gusovsky F, Javaid JI, Wynn P, Edwards J, Jeffriess H, Kravitz H. Clinical studies on the phenylethylamine hypothesis of affective disorder: Urine and blood phenylacetic acid and phenylalanine dietary supplements. J Clin Psychiat. 47(2):66-70, Sarris J, Kavanagh DJ, Deed G, Bone KM. St. John s wort and kava in treating major depressive disorder with comorbid anxiety: A randomised double-blind placebo-controlled pilot trial. Hum Psychopharmacol 2009;24: Scarna A, Gijsman HJ, McTavish SF, et al. Effects of a branched-chain amino acid drink in mania. Br J Psychiatry 2003;182: Stoll AL, Sachs GS, Cohen BM, Lafer B, Christensen JD, Renshaw PF. Choline in the treatment of rapid-cycling bipolar disorder: clinical and neurochemical findings in lithium-treated patients. Biol Psychiatry. 1996;40: Stoll AL, Severus WE, Freeman MP, et al. Omega 3 fatty acids in bipolar disorder: A preliminary double-blind, placebo- controlled trial. Arch Gen Psychiatry 1999;56: Suppes T, Kelly DI, Perla JM. Challenges in the management of bipolar. J Clin Psychiatry 2005;66(suppl 5):11 16.

7

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Bo H Jonsson, med dr, överläkare, Stockholm Dagens psykiatriska diagnostik är inte på något sätt okontroversiell. En amerikansk professor i psykiatri

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Uppgifter om ev. jäv Dr Karanti har medverkat i kliniska prövningar för Lundbeck samt erhållit föreläsningsarvode

Läs mer

Underlag för psykiatrisk bedömning

Underlag för psykiatrisk bedömning 1 Underlag för psykiatrisk bedömning 1. Orsak till bedömningen (Remiss? Sökt själv? Huvudproblem?).. (TC: kontaktorsak) 2. Långsiktigt förlopp (Kartlägg förlopp från uppgiven symtomdebut. Ange besvärsperioder,

Läs mer

Plasma fa(y acids and treatment response

Plasma fa(y acids and treatment response Study 2. Results Plasma fa(y acids and treatment response For the whole group, no significant correla:on could be found between the degree of improvement in ADHD Ra:ng Scale scores and the degree of change

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom. Timea Sparding Leg. Psykolog Bipolärmottagning, SU Doktorand

Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom. Timea Sparding Leg. Psykolog Bipolärmottagning, SU Doktorand Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom Timea Sparding Leg. Psykolog Bipolärmottagning, SU Doktorand Bipolär sjukdom och samsjuklighet Psykoterapiforskning Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Yvonne von Hausswolff-Juhlin Enhetschef SCÄ-FoU SCÄ 16 oktober 2014 1 Prognos Nature 404,

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

Let s talk. Diskussionsunderlag om var depression kommer ifrån och hur den kan behandlas

Let s talk. Diskussionsunderlag om var depression kommer ifrån och hur den kan behandlas Let s talk Diskussionsunderlag om var depression kommer ifrån och hur den kan behandlas Let s talk Varför Let s talk? Eftersom obesvarade frågor kan förhindra framgångsrik behandling Uttryck vad du känner

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

UTKAST TILL SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGENS RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM VERSION 130326 (ENBART FARMAKADELEN)

UTKAST TILL SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGENS RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM VERSION 130326 (ENBART FARMAKADELEN) UTKAST TILL SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGENS RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM VERSION 130326 (ENBART FARMAKADELEN) 1 Riktlinjernas rekommendationer i korthet Utredning Allmänt

Läs mer

Patientarbetsbok. Let s talk. Utforska var din depression kommer ifrån och hur den kan behandlas

Patientarbetsbok. Let s talk. Utforska var din depression kommer ifrån och hur den kan behandlas Patientarbetsbok Let s talk Utforska var din depression kommer ifrån och hur den kan behandlas 2 Innehåll Sida 4 Sida 6 Sida 8 Sida 10 Sida 12 Sida 14 Sida 16 Sida 18 Sida 20 Sida 22 Sida 26 Sida 28 Sida

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013

Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga. hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Bipolär sjukdom farmakologisk behandling av unga hakan.jarbin@regionhalland.se Sept 2013 Kliniska riktlinjer USA För mani (enligt DSM-IV) är den primära behandlingen farmakologisk De flesta unga med bipolär

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON!

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Treatment of pneumonia Blood letting Purging No treatment Mortality

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett

Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett Escitalopram Lundbeck 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg tablett 1.12.2014, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014 Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen 16 maj 2014 Vårdgivarguiden http://www.vardgivarguiden.se/far Stöd till vårdgivare www.viss.nu Information till allmänheten www.1177.se Affischer och broschyrer

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans Proteiner Protein Struktur Transport Enzymer kanaler och pumpar PROTEINER Hormoner syrabasbalans Vätskebalans Antikroppar Proteinbehov hos idrottare Ökad muskeltillväxt, både b styrkeidrotter och uthållighet

Läs mer

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM

Akademiska sjukhuset. Handlingsprogram depression. Depression hos barn och ungdomar HANDLINGSPROGRAM Titel: Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Enhet: Alla ID.nr Handlingsprogram depression Barn- och ungdomspsykiatri Dokumenttyp Vårdprogram Godkänt av: /Agneta Rosling,

Läs mer

Varför behövs ett Affektivt team

Varför behövs ett Affektivt team Varför behövs ett Affektivt team Samtidigt saknas ofta en tydlig behandlingsplan och många gånger sätts diagnosen utifrån godtycklighet där både en adekvat behandlingsstrategi och uppföljning är bristfällig.

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Akut psykiatri Maria Holstad överläkare, specialist i psykiatri Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vilken uppgifter har man? Bedöma och i viss mån utreda och behandla de patienter

Läs mer

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg

Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Svensk Förening för Psykosocial Onkologi & Rehabiliteringg Ångest och depression vid cancer Pia Dellson Enheten för cancerrehabilitering Skånes onkologiska klinik Skånes universitetssjukhus Psykiska problem

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism / Asperger DIANA LORENZ KURATOR, NEUROPEDIATRISKA AVDELNINGEN ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS Jag förstår inte dig. Du förstår inte mig. Vad mer har vi gemensamt?

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Verksamhetsområde: Barn- och ungdomspsykiatri

Verksamhetsområde: Barn- och ungdomspsykiatri Akademiska sjukhuset Division: Psykiatridivisionen Verksamhetsområde: Barn- och ungdomspsykiatri Enhet: Alla Titel: Handlingsprogram Bipolär Titel Handlingsprogram Bipolär Sidan 1 av 10 Dokumenttyp Vårdprogram

Läs mer

Ketogen kost vid epilepsi

Ketogen kost vid epilepsi Ketogen kost vid epilepsi Publicerad 98-05-18 Reviderad 02-01-03 Version 3 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Ketogen kost är en fettrik, kolhydratfattig diet som ges i syfte att reducera antalet epileptiska

Läs mer

Produkter för medfödda metabola sjukdomar

Produkter för medfödda metabola sjukdomar Produkter för medfödda metabola sjukdomar Barn och vuxna December 2011 Nutricia Nordica AB är ett nutritionsföretag med fokus på klinisk nutrition för barn och vuxna. Vår ambition är att med god service

Läs mer

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Arbetsterapi 901 87 UMEÅ Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi Studentens namn AT 2/08 VT 2011 Kursansvarig: Britt-Inger

Läs mer

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem?

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Anders Tengström Leg psykolog, Docent i psykologi Verkligheten Hur går det för ungdomar med psykosociala svårigheter?

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Depressions och ångestbehandling

Depressions och ångestbehandling Depressions och ångestbehandling NU sjukvården, maj 2010 Ebba Holmberg överläkare psyk klin, leg psykoterapeut Gunilla Kenne, psykolog. leg psykoterapeut Frekvens ångest och depression Minst 25% av alla

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker:

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL. Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL Nedsatt förmåga att tillgodogöra sig läkemedel Orsaker: - nedsatt leverfunktion - nedsatt njurfunktion - sviktande hjärnfunktion Ökad risk för bieffekter läkemedels inducerade skador

Läs mer

Kvalitetsreg för psykosvård Patienter 18 år och äldre Nyregistrering version 2.0

Kvalitetsreg för psykosvård Patienter 18 år och äldre Nyregistrering version 2.0 Kvalitetsreg för psykosvård Patienter 18 år och äldre Nyregistrering version 2.0 Behandlare Patientens personnr Namn Patienten är incidensregistrerad Patienten har informerats om och givit samtycke till

Läs mer

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri

Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Psykofarmaka; något nytt? Överläkare Jonas Niklasson, div psykiatri Neuroleptika Risperidon (1kr/4 mg tabl) Olanzapin (1kr/10 mg tabl) Clozapin (5kr/100mg tabl) Abilify/Aripiprazol (45kr/10mg tabl) Concerta

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

Hälsorisker med nikotinsyra i hälsokostprodukten Fitline Activize Oxy Plus

Hälsorisker med nikotinsyra i hälsokostprodukten Fitline Activize Oxy Plus Hälsorisker med nikotinsyra i hälsokostprodukten Fitline Activize Oxy Plus Beställarens namn: Petra Bergkvist, Avdelning/Enhet: Kontrollstödsenheten Frågans koppling till annat ärende eller en tidigare

Läs mer

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef

Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Kristina Stjernlöf, Psykolog Åsa Wicklén, Avdelningschef Årets australiensare 2010 Tidig intervention DUP: Duration of Untreated Psychosis Det mesta av funktionsnedsättningen grundläggs under de första

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter

Cipramil 10 mg, 20 mg och 30 mg tabletter 16 juni 2005 Cipramil Lundbeck Filmdragerad tablett 20 mg ovala, vita, skårade märkta C och N symmetriskt vid skåran Antidepressivum, selektiv 5-HT-återupptagshämmare Aktiv substans Citalopramhydrobromid

Läs mer

Smärta. Metodbok MS. Smärta

Smärta. Metodbok MS. Smärta Trots att smärta i benen beskrevs som ett symtom vid MS redan av Charcot har MS länge betraktats som en painless disease och smärtan har drunknat bland övriga symtom. är dock ett vanligt och handikappande

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Bilaga 1. Tillstånds- och åtgärdslista

Bilaga 1. Tillstånds- och åtgärdslista Bilaga. s- och åtgärdslista s- och åtgärdslistan innehåller åtgärder om förebyggande arbete (rad 5) utredning (rad 6 ) social utredning (rad 4) uppföljning (rad 5) personcentrerad omvårdnad (rad 6) basal

Läs mer

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset Mitokondriella sjukdomar Behandling Krav för att visa effekt av ny behandling Prospektiv Framåtblickande, planerad på förhand Randomiserad Slumpmässigt utvalda

Läs mer

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun

Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Behandling av depression och ångestsyndrom hur gör vi i praktiken? Allmänläkare Malin André Britsarvets VC och Centrum för klinisk forskning, Falun Disposition Bakgrund (professor Cecilia Björkelund) Egna

Läs mer

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012

Samsjuklighet vid autism. Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Samsjuklighet vid autism farmakologisk behandling Håkan Jarbin Chöl BUP Halland BNP dagar 2012 Budskapet Samsjuklighet är regel en diagnos undantaget dvs rule out ALLA patienter (med autism) ska få en

Läs mer

ÅNGEST och OROSTILLSTÅND

ÅNGEST och OROSTILLSTÅND ÅNGEST och OROSTILLSTÅND J-E Sundström Matera medica Begrepp Livsstil Ickefarmakologiska terapiformer KBT Aromaterapi Naturopati Meditationsterapier Konventionell farmakologisk behandling Terapi De mest

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd

Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd Psykiatrisk tilläggsproblematik hos unga vuxna med autismspektrumtillstånd Vad är det och vad kan man göra? Linköping 2012-11-07 Tove Lugnegård, överläkare, med dr, Vuxenhabiliteringen i Värmland Exempel

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter ENTERAL NUTRITION SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL Resultat från multicenter studie , specialanpassad för patienter med diabetes, har utvecklats eftersom vanliga standardlösningar kan

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERVENTIONER FÖR ATT FÖRÄNDRA OTILLRÄCKLIG FYSISK AKTIVITET, OHÄLSOSAMMA MATVANOR, TOBAKSBRUK SAMT MISSBRUK/BEROENDE AV ALKOHOL VID SCHIZOFRENI. Mats Berglund

Läs mer

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt Gunilla Olsson, dr med sci, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet; överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression.

nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression. Kunskapsakuten/ Var tjugonde svensk lider av depression just nu. E nligt en svensk studie drabbas nästan var fjärde man och var tredje kvinna någon gång under livet av en depression. science photo library

Läs mer

SCHIZOFRENI BIPOLÄR SJUKDOM. Andra psykosdiagnoser. Substansutlöst psykos. Psykos av somatisk sjukdom. Positiva symtom. Negativa symtom.

SCHIZOFRENI BIPOLÄR SJUKDOM. Andra psykosdiagnoser. Substansutlöst psykos. Psykos av somatisk sjukdom. Positiva symtom. Negativa symtom. Substansutlöst psykos Psykos av somatisk sjukdom Positiva symtom Negativa symtom BIPOLÄR SJUKDOM SCHIZO- AFFEKTIVT SYNDROM SCHIZOFRENI Övriga symtom Funktionsnedsättning Duration 1 månad (ICD 10) 6 mån

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010

Evidens och riktlinjer kring behandling av depression och ångest Professor Lars von Knorring. Mellansvenskt läkemedelsforum, 3 februari 2010 Preliminär version 4 mars 2009 Regionala seminarier Remissförfarande t.o.m. 8 juni 2009 Definitiv version presenteras 16 mars 2010. Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom!"#$"#%&"#'()*+,"$-&))+!"#$%&##&'(#)*

Läs mer

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat

Anmärkning 1 Effekt över tid: Strattera jämfört med Metylfenidat www.lilly.se Eli Lilly Sweden AB Gustav III:s boulevard 42 Box 721, SE-169 27 Solna Tel +46 (0)8 737 88 00 Fax +46 (0)8 618 21 50 Solna 2014-01-22 Angående anmärkning från IGM, initiativärende Dnr W1469/13

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Valeriana. tradition, användning och effekter. Farmakognosi, mat & hälsa VT-11 Student X och Student Y [A]

Valeriana. tradition, användning och effekter. Farmakognosi, mat & hälsa VT-11 Student X och Student Y [A] Valeriana tradition, användning och effekter Farmakognosi, mat & hälsa VT-11 Student X och Student Y [A] Bakgrund Extrakt av valeriana har länge använts mot en rad olika åkommor, bland annat hjärtklappning,

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel

Utredningsuppgift om naturläkemedel / växtbaserade läkemedel UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Instruktioner till Utredningsuppgift Naturläkemedel och kosttillskott 6hp Receptarieprogrammet 180hp 2011-03-28 Utredningsuppgift om naturläkemedel

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

traditionellt växtbaserat läkemedel vid mentala och fysiska symtom på stress

traditionellt växtbaserat läkemedel vid mentala och fysiska symtom på stress ww w. fas traditionellt växtbaserat läkemedel vid mentala och fysiska symtom på stress SE_Vitango_Consument_Folder_A5_01 1 s. s e 03-02-2011 14:11:55 Stressen och dess följder Stress är en biologisk term

Läs mer

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad Maria Magnil, Capio, Husläkarna, Kungsbacka. Inledning.

Förstämningssyndrom. Lars Häggström, Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad Maria Magnil, Capio, Husläkarna, Kungsbacka. Inledning. 1038 Psykiatri Lars Häggström, Affecta Psykiatrimottagning, Halmstad Maria Magnil, Capio, Husläkarna, Kungsbacka Inledning Depression är, vid sidan av hjärt-kärlsjukdom, den mest kostsamma sjukdomen i

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

Behandling av personer med kombination av psykisk sjuklighet och substansproblem

Behandling av personer med kombination av psykisk sjuklighet och substansproblem Behandling av personer med kombination av psykisk sjuklighet och substansproblem Tom Palmstierna Beroendecentrum Stockholm, SLSO Programområdet Social- och Rättspsykiatri, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Fakta om cannabis - belöningssystemet

Fakta om cannabis - belöningssystemet NaAonella konferenser om cannabis Stockholm 1 februari 2013 Fakta om cannabis - belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Universitetsadjunkt/forskare Uppsala Universitet Upplägg 1. IntrodukAon All hjärnan

Läs mer