BIPOLÄRT SYNDROM (BiD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIPOLÄRT SYNDROM (BiD)"

Transkript

1 BIPOLÄRT SYNDROM (BiD) J-E Sundström Matera medica Inledning Typer av BiD Differentialdiagnoser Konventionell behandling Riskprofil Naturmedicinsk behandling Fytofarmaka och tillskott Komplementär kosttillskottsterapi vid psykisk sjukdom/störning Inledning Typer Bipolär sjukdom typ 1 Denna typ av bipolär sjukdom innebär att man omväxlande får svåra manier och er Bipolär sjukdom typ 2 Många som får återkommande er har också perioder med lindrigare maniska symtom, så kallade hypomanier. Depression Lösning Situationer med distress Dålig social support Negativ kognition Dålig nutrition Stillasittande livsstil Medicinska bieffekter Missbruk Trigger Trigger Lösning Mani eller hypomani Dålig/otillräcklig sömn(vanor) Stressad livshändelse Omfattande emotionell stress Missbruk Byte av medicinering Naturliga växlingar i sjukdomen Fig. Grundläggande cykel vid BiD. Trigger: I kombination med underliggande genetisk/biokemisk predisposition

2 Differentialdiagnoser Schizofreni ADHD med affektiv dysreglering Ångesttillstånd Mental retardation Borderline personlighetsstörning Hypersexuell störning Impulskontrollstörning Tyreoidearubbningar (bl a hypotyreos, hypertyreos) SLE Skalltrauma Epilepsi, särskilt temporallobsepilepsi Encefalit Frontallobsdemens MS Huntingtons sjukdom Parkinsons sjukdom Kalcifikationer i basala ganglier (Fahrs sjukdom) Hjärntumör Cushings sjukdom Neurosyfilis Mediciner (t ex prodopaminerga farmaka, kortikosteroider) Drogmissbruk (stimulantia, hallucinogener, opiater) Konventionell behandling Behandling av bipolära syndrom bör i samråd med en psykiatriker. Några studier antyder att antidepressiva generellt har mindre effekt vid bipolära syndrom. Vid långtidsbehandling finns risk för att tillståndet blir mer instabilt med svängande stämningsläge, sömnstörningar och oro. Farmakologiskt: Litiumkarbonat, karbamazepin, och valproat), antidepressiva, antipsykotika, och sedativa hypnotika (Miklowitz DJ & Johnson SL, Suppes T et al.) Antipsykotika används vid agitation och psykos, vilket uppträder frekvent vid akut mani, och selektiva antipsykotika har visat sig att också vara effektiva stämningsstabiliserande medel. Konventionell farmakoterpi riktlinjer vid BiD (Jann MW) Akutbehandling Långtidsterapi Mani Bipolar Blandad form Mani Depression Litium, valproat, karbamazepin, aripiprazol, olanzapin, quetiapin, risperidon, ziprasidon Aripiprazol, risperidon, valproat, ziprasidon Litium, valproat, aripiprazol, olanzapin, quetiapin, quetiapin XR, risperidon, ziprasidon, asenapin, paliperidon XR, aripiprazol, olanzapin, Quetiapin, lamotrigin, litium Bipolär I Quetiapin Bipolär I Litium, lamotrigin, quetiapin, quetiapin XR, litium/ valproat + SSRI, olanzapin + SSRI, litium + Bipolär II Quetiapin, lithium/ valproat + pramipexol, valproat, antidepressiva Bipolär II Quetiapin, quetiapin XR Valproat, karbamazepin, olanzapin, aripiprazol, risperidon, ziprasidon Ingen särskild rekommendation Ingen särskild rekommendation Effektiva i akut fas; Effektiva i akut fas; monoterapi monoterapi att föredra att föredra Litium, olanzapin; Litium, lamotrigin; quetiapin quetiapin Mani Depression Alla episoder Aripiprazol, litium, quetiapin Bipolär I störning Litium, lamotrigin (begränsada effektivitet för förebyggande av mani), quetiapin, risperidon LAI, aripiprazol, Lamotrigine, quetiapin Bipolär II störning Aripiprazol, lamotrigin, litium, quetiapin Litium, lamotrigin, quetiapin

3 quetiapin, risperidon, asenapin valproat, litium/ valproate + bupropion Mild: litium, Bipolär karbamazepin Quetiapin, lamotrigin, SSRI eller Allvarlig: antipsykotika, annan anti-depressiva (ej TCA) valproat Allvarlig störning: antipsykotika. Mindre allvarlig störning: litium, valproat, antipsykotika Allvarlig Litium, störning: litium/ lamotrigin valproat + antipsykotika. Mindre allvarlig störning: litium, valproat, antipsykotika Mild: litium, karbamazepin Allvarlig: antipsykotika, valproat Allvarlig störning: litium/valproat + antipsykotika. Mindre allvarlig störning: litium, valproat, antipsykotika quetiapin, risperidon, LAI aripiprazol eller ziprasidon Mani Litium, aripiprazol, quetiapin, valproat, olanzapin Depression Quetiapin, lamotrigin Litium, valproat, karbamazepin, oxkarbazepin LAI, långverkande injektion; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; TCA, tricykliska antidepressiva; XR, prolongerad administration. Riskprofil Det finns en suicidal risk med svårare stillstånd. Ett annat problem med BiD-patienter är tendenser till missbruk vilket särskilt bör uppmärksammas. Familjeförhållanden är en annan viktig faktor för utvecklandet av BiD. Naturmedicinsk behandling Fytofarmaka och tillskott Det måste framhållas att antidepressivt verkande medel (naturliga eller syntetiska) kan framkalla mani, och även psykos, och särskilt hos personer med bipolär sjukdom. Även Ginseng och liknande stimulerande medel kan framkalla manier hos både de med schizofreni och BiD. Det är rekommendabelt att naturmedicinska insatser har starkt stöd i evidens och välbeprövad erfarenhet. Bredvid sedativa fytofarmaka, är Kava, magnesium, l-teanin, eller l-tryptofan de mest betydelsefullaste medlen (Lakhan SE & Vieira KF, Sarris J et al.) Allt mer bevis stödjer tesen att mitokondrial dysfunktion och oxidativ stress bidrar till patogenesen till bipolärt syndrom och schizofreni. Fenylalanin är en prekursor till katekolaminer. Den kan penetrera blodhjärnbarriären och påverkar sannolikt serotonin liksom aromatiska aminosyror och NO. Ges vanligen som D-L-fenylalanin. Fenylalanin (750 upp till mg per dag) minskade (ungefär 75%) av maniska er (Sabelli et al.) Väl utredda medel vid BiD (Andreescu C et al.) Typ av intervention Terapeutiskt mål för BiD Vetenskaplig evidens Depression Bipolär störning Akupunktur Depressiv fas av sjukdomen 8 kontrollerade studier Ingen Minimal Huvudsakliga risker och bieffekter Hypericum perforatum Depressiv fas av sjukdomen Över 40 RCTn Ingen Mani; serotonergt syndrom; ljuskänslighet

4 Omega-3 fettsyror Humörstabiliserande Flera RCTn Flera öppna studier; två RCTn Fiskartad eftersmak; gastrointestinalt Depressiv fas distress SAMe Depressiv fas av sjukdomen Flertalet RCTn Ingen Mani; gastrointestinal distress; huvudvärk Fallrapporter antyder att vissa naturliga medel som används vid svåra depressiva tillstånd, som t.ex Hypericum perforatum (Moses EL & Mallinger AG), Ephedra sinica (Boerth JM & Caley CF), eller SAMe (Papakostas GI et al.) potentiellt kan inducera mani. Vidare finns ett flertal fallrapporter med serotoninsyndrom då Hypericum har kombinerats med SSRIs (Sarris J, Kavanagh DJ, Deed G, Bone KM). Därav vikten av kontakt med psykiatriker eller institution vid naturmedicinsk komplementära insatser. I en systematisk översikt över fytofarmaka vid svårare er och andra humörsstörningar identifierades nio kliniska studier med fytofarmaka som mötte inklusionskriterierna. Positiva utfall fanns med samtliga vid BiD. Personer med bipolär sjukdom har ofta metabola störningar vilket kan påverka nivåerna av de viktiga, humörsreglerande neurotransmittorerna serotonin, dopamin, acetylkolin och noradrenalin. Komplementära näringsämnesinterventioner vid BiD Intervention BiD BiD Grad av evidens () (mani) Depression Mani Omega-3 X A D N-Acetylcystein X B C BCAA X? B Inositol X C? Kolin X X C C Folisyra X B C Magnesium X X C A Kelaterande mineraler X B C X Potentiell användning vid bipolär mani eller bipolär ;? Ej känt; BCAA, (branch chain amino acids); A, Ett flertal bekräftande kliniska studier (med positiva result); B, ickebekfräftad positiv studie; C, liten studie, eller inkonklusiva resultat; D, flertalet kliniska studier visar huvudsakligen negativa result hydroxy-l-tryptofan mg/dag är överlägset i effektivitet jämfört med placebo när de ges som monopreparat till vuxna med allvarlig, emellertid visar data att resultaten är vida bättre när ovanstående medel kombineras med antidepressiva. 2. Aminosyror: I en studie med 25 bipolära patients utvaldes slumpmässigt till antingen en aminosyrablandning (leucin, isoleucin, och valin, 60 g/dag) eller placebo. Aminosyragruppen hade en signifikant reducering av graden av mani inom 6 timmar (Scarna A et al.) 3. Avena är ett utmärkt medel vid BiD, den har både stimulerande/stämningshöjande och lugnande egenskaper; den betecknas ofta i naturmedicinen som ett sant nervstärkande medel, med mycket få och lindriga bieffekter. 4. Berberin är en prolyl-oligopeptidas hämmare. 5. Crocus sativus (Saffran): Är överlägset placebo och har ekvivalent antidepressiv verkan med både fluoxetin och imipramin. 6. Folat: Ett stort antal deprimerade patienter (Reynolds EH et al.) och schizofrenipatienter (Herrán A et al.) har låga folatvärden och brist på omega-3 fettsyror (Maes M et al.: ). I en 52 veckors RCT (Coppen et al.) jämförde 200 μg folsyra med placebo hos 102 deltagare som medicinerades med litium. Resultatet visade att verumgruppen (n = 41) hade en signifikant minskning i Beck Depression Inventory-skalan, med en stark effektstorlek (1,07). 7. Hypericum (Johannesört) är sannolikt det effektivaste antidepressivumet vid BiD, dessutom finns studier som bekräftat detta. 8. Inositol är en glukosisomer prekursor till fosfatidylinositol länkad till det sekundära överföringssystemet, har visat sig vara överlägset placebo i behandling av och andra psykiska störningar, inklusive panikstörningar, g dagligen. I en studie med 66 bipolära patienter (typ 1) med ihärdig deprression erhöll fördelar vad gällde att stärka humörsstabiliserare med lamotrigin, inositol, eller risperidon, och man fann att graden av tillfrisknande var 23,8% med lamotrigin, 17,4% med inositol, och 4,6% med risperidon (Nierenberg

5 AA et al.) 9. Kolin har visat sig vara effektiv vad gäller symtomlindring vid manier, dos 2,0-7,2 g dagligen. 10. Omega-3: En mindre studie på 2 månader (Massachusetts General Hospital) visade att maniska symtom hos barn reducerades med tillskott av omega-3 tillskott. Metaanalyser av RCTn visar på en statistiskt signifikant fördel med omega-3 tillskott vid unipolära och bipolära er (p = 0.02). En RCT n=44, kombination EPA/DHA (9,6 g/dag) tillsammans med konventionella medel uppvisade positiva resultat: HAMD d=1,40. (Stoll A et al. 1999) Ingen signifikant effekt på mani kunde dock rapporteras. I en 12 veckors trearmad kontrollerad studie, n=75, 1 eller 2 g EPA kombinerad med någon typ av psykotrop medicinering visade på en liten men signifikant reducering på HAMD (båda doserna), jämfört med placebo; 1 g: d=0,90, 2 g: d=0,50 (Frangou S et al.) I geografiska områden där födan består till stora delar marina djur såsom fiskar, är förekomsten av bipolärt syndrom relativt låg. 11. Paeonia har starka antikonvulsiva och spasmolytiska egenskaper samtidigt som den har en viss stämningshöjande verkan likvärdig med karbamazepin (Tegretol ) ett antikonvulsivum som ofta nyttjas vid BiD. 12. Passiflora incarnata är antikonvulsiv, lugnande och smärtstillande och torde vara effektivt vid BiD, dessvärre saknas adekvata studier med medlet vid BiD. 13. Piper methysticum (Kava-kava) är en effektiv antikonvulsiv drog, samtidigt som den har anxiolytiska egenskaper. 14. Rauwolfia serpentina och dess effektivaste ämne reserpin är effektivt vid behandlingen av BiD framförallt vad gäller minskning av det maniska tillståndet, i synnerhet om det kombineras med litium, utan risk för interaktioner (Bacher NM & Lewis HA; Berlant JL). Giftigheten hos litium kan också minskas genom lägre Li-halt i blodet. En nackdel är reserpinets antihypertensiva egenskaper och vissa bieffekter på CNS. 15. Rhodiola rosea är milt stimulerande, stressmotverkande och har överlägsen antidepressiv verkan över placebo, men har sannolikt svagare smotverkande än såväl Johannesört som konventionella antidepressiva. 16. SAMe (S-adenosylmetionin), är ett coenzym har utretts grundligt, och har visat sig kunna reducera symtomen vid, även svårare former. 17. Scutellaria innehåller baicalin som är en stark prolyl-oligopeptidas hämmare. 18. Skopolamin är ett antikolinergikum och kan ges som bromidsalt eller som Hyoscyamus niger. Bieffekterna kan dock vara svårbemästrade hos vissa patienter. 19. Vitamin B-komplexet och vitamin D samt spårelement är essentiella för neuronernas funktioner, och tillskott har visat sig ha en skyddseffekt mot vissa psykiska störningar, och då särskilt. Komplementär kosttillskottsterapi vid psykisk sjukdom/störning (Lakhan SE & Vieira KF)* Psykisk störning Antagen orsak Behandling Studietyp Endogen Serotoninbrist Tryptofan Humanklinisk pilotstudie Dubbelblind, placebokontrollerad Bipolärt syndrom (BiD) Överdriven bindning till acetylkolinreceptorer Dopamin-, Noradrenalinbrist Tyrosin Dubbelblind, placebokontrollerad Randomiserad inom eller mellan försökspersoner GABA-brist GABA Omega-3-brist Omega-3 tillskott RCT Folat, Vitamin B-brist Folat/Vitamin B- komplexet RCT Magnesiumbrist Magnesium Fallstudier SAMe-brist SAMe Dubbelblind, placebokontrollerad Litiumorotat och taurin Överskott på vanadium Vitamin C Dubbelblind, placebokontrollerad Vitamin B-, Folatbrist Vitamin B/Folat Humanklinisk pilotstudie L-Tryptofanbrist L-Tryptofan Kolinbrist Lecitin Dubbelblind, placebokontrollerad Omega-3-brist Omega-3 tillskott Dubbelblind, placebokontrollerad Dubbelblind, placebokontrollerad Schizofreni Störd serotoninsyntes Tryptofan Öppen kontrollerad studie

6 Glycinbrist Glycin Dubbelblind, placebokontrollerad Humanklinisk pilotstudie Omega-3-brist Omega-3 tillskott Dubbelblind, placebokontrollerad Randomiserad placebokontrollerad OCD - Hypericum perforatum Randomiserad placebokontrollerad * Endast studier med positivt utfall Dubbelblind, placebokontrollerad Referenser: Andreescu C, Mulsant BH, Emanuel JE. Complementary and alternative medicine in the treatment of bipolar disorder--a review of the evidence. J Affect Disord Sep;110(1-2):16-26 Bacher NM, Lewis HA. Lithium plus reserpine in refractory manic patients. Am J Psychiatry 1979;136: Benjamin J, Agam G, Levine J, Bersudsky Y, Kofman O, Belmaker RH. Inositol treatment in psychiatry. Psychopharmacol Bull. 1995;31: Berlant JL. Neuroleptics and reserpine in refractory psychoses. J Clin Psychopharmacol 1986;6: Boerth JM, Caley CF. Possible case of mania associated with ma-huang. Pharmacotherapy 2003;23: Bohlega S, Al Shubili A, Edris A, Alreshaid A, Alkhairallah T, AlSous MW, Farah S, Abu-Amero KK. CADASIL in Arabs: clinical and genetic findings. BMC Medical Genetics 2007, 8:67. Coppen A, Chaudhry S, Swade C. Folic acid enhances lithium prophylaxis. J Affect Disord 1986;10:9 13. Das YT, Bagchi M, Bagchi D, Preuss HG. Safety of 5-hydroxy-L-tryptophan. Toxicol Lett. 2004;150: Dwyer AV, Whitten DL, Hawrelak JA. Herbal medicines, other than St John s wort, in the treatment of : a systematic review. Altern Med Rev. 2011;16: Ellsworth-Bowers ER, Corwin EJ. Nutrition and the psychoneuroimmunology of postpartum. Nutr Res Rev. 2012;25: Frangou S, Lewis M, McCrone P. Efficacy of ethyl-eicosapentaenoic acid in bipolar : Randomised doubleblind placebocontrolled study. Br J Psychiatry 2006;188: Herrán A, García-Unzueta MT, Amado JA, López-Cordovilla JJ, Díez-Manrique JF, Vázquez-Barquero JL. Folate levels in psychiatric outpatients. Psychiatry Clin Neurosci Aug;53(4): Jann MW. Diagnosis and treatment of bipolar disorders in adults: a review of the evidence on pharmacologic treatments. Am Health Drug Benefits Dec;7(9): Review. Khlebnikova NN, Krupina NA, Bogdanova NG, Zolotov NN, Kryzhanovskii GN. Effects of prolylendopeptidase inhibitor benzyloxycarbonyl-methionyl-2(s)-cyanopyrrolidine on experimental depressive syndrome development in rats. Bull Exp Biol Med Jan;147(1): Lakhan SE, Vieira KF. Nutritional therapies for mental disorders. Nutr J Jan 21;7:2. L-Theanine. Monograph. Alt Med Rev. 2005;10(2): Maes M, Christophe A, Delanghe J, Altamura C, Neels H, Meltzer HY. Lowered omega3 polyunsaturated fatty acids in serum phospholipids and cholesteryl esters of depressed patients. Psychiatry Res Mar 22;85(3): Miklowitz DJ, Johnson SL. The psychopathology and treatment of bipolar disorder. Annu Rev Clin Psychol 2006;2: Moses EL, Mallinger AG. St. John s Wort: Three cases of possible mania induction. J Clin Psychopharmacol 2000;20: Nierenberg AA, Ostacher MJ, Calabrese JR, et al. Treatment-resistant bipolar : a STEP-BD equipoise randomized effectiveness trial of antidepressant augmentation with lamotrigine, inositol, or risperidone. Am J Psychiatry. 2006;163: Papakostas GI, Alpert JE, Fava M. S-adenosyl-methionine in : A comprehensive review of the literature. Curr Psychiatry Rep 2003;5: Reynolds EH, Preece JM, Bailey J, Coppen A. Folate deficiency in depressive illness. Br J Psychiatry Sep;117(538): Sarris J, Kavanagh D, Byrne G, et al. The Kava Anxiety Depression Spectrum Study (KADSS): A randomized, placebocontrolled, cross-over trial using an aqueous extract of Piper methysticum. Psychopharmacology (Berl) 2009;205: Sabelli HC, Fawcett J, Gusovsky F, Javaid JI, Wynn P, Edwards J, Jeffriess H, Kravitz H. Clinical studies on the phenylethylamine hypothesis of affective disorder: Urine and blood phenylacetic acid and phenylalanine dietary supplements. J Clin Psychiat. 47(2):66-70, Sarris J, Kavanagh DJ, Deed G, Bone KM. St. John s wort and kava in treating major depressive disorder with comorbid anxiety: A randomised double-blind placebo-controlled pilot trial. Hum Psychopharmacol 2009;24: Scarna A, Gijsman HJ, McTavish SF, et al. Effects of a branched-chain amino acid drink in mania. Br J Psychiatry 2003;182: Stoll AL, Sachs GS, Cohen BM, Lafer B, Christensen JD, Renshaw PF. Choline in the treatment of rapid-cycling bipolar disorder: clinical and neurochemical findings in lithium-treated patients. Biol Psychiatry. 1996;40: Stoll AL, Severus WE, Freeman MP, et al. Omega 3 fatty acids in bipolar disorder: A preliminary double-blind, placebo- controlled trial. Arch Gen Psychiatry 1999;56: Suppes T, Kelly DI, Perla JM. Challenges in the management of bipolar. J Clin Psychiatry 2005;66(suppl 5):11 16.

7

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Komplementär behandling vid ADHD

Komplementär behandling vid ADHD Komplementär behandling vid ADHD Carl Nytell, leg.psykolog ADHD-center, Habilitering och Hälsa, SLSO Innehåll 1. Kort om forskning och evidens 2. Vad säger den befintliga forskningen om olika komplementära

Läs mer

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA

BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA BILAGA II EEUROPEISKA LÄKEMEDELSMYNDIGHETENS VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄLEN TILL ÄNDRING AV PRODUKTRESUMÉERNA OCH BIPACKSEDLARNA 108 VETENSKAPLIGA SLUTSATSER ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA

Läs mer

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson

Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom. Bo Runeson Suicid och suicidprevention vid bipolär sjukdom Bo Runeson Fallbeskrivning Depression, troligen bipolär sjukdom med ångestinslag Instabilt skede av bipolär sjukdom Ingen suicidriskbedömning dokumenterades

Läs mer

Inte motiverat att byta till escitalopram, den aktiva enantiomeren av italopram

Inte motiverat att byta till escitalopram, den aktiva enantiomeren av italopram 1 (5) Läkemedel: citalopram (Cipralex) Företag: Lundbeck Godkännande datum: 2001-12-07 Publicerat på Janus webb: 2003-06-10 Utlåtande från expertgruppen för psykiatriska sjukdomar Generiskt citalopram

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Latuda Filmdragerad 37 mg Blister, 98 x 1 410432 2490,00 2587,00. tabletter. 74 mg Blister, 98 x 1 2014-11-20 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I

PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I PTSD L Ä K E M E D E L O C H / E L L E R P S Y K O T E R A P I LÄKEMEDEL VID PTSD NE SYSTEMET Alfa 2 presynaptiska agonister Clonidine Guanfacine NEåterupptagning s-hämmare Postsynaptisk alfa 1 blockerare

Läs mer

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling

BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling BIPOLÄR SJUKDOM Del II - Behandling Affektiva mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 070116 Behandling av bipolär sjukdom Alla patienter med bipolär sjukdom skall rekommenderas att så

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 8 Grunden Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att

Läs mer

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12

Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 Facit tentamen i Psykiatri den 23 maj 2012 Termin 9 läkarutb Malmö/Lund VT12 11/7 2012 (ML) 1 a. Social fobi b. SSRI (t ex Citalopram, Sertralin...[betablockerare vid behov c. KBT[KBT Gruppterapi, Mentalisering,

Läs mer

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest

Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Näringsaspekter vid behandling av depression och ångest Bo H Jonsson, med dr, överläkare, Stockholm Dagens psykiatriska diagnostik är inte på något sätt okontroversiell. En amerikansk professor i psykiatri

Läs mer

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom sbu alert-rapport utvärdering av nya och enskilda metoder inom hälso- och sjukvården 12 juni 2015 www.sbu.se/201502 Sammanfattning

Läs mer

Underlag för psykiatrisk bedömning

Underlag för psykiatrisk bedömning 1 Underlag för psykiatrisk bedömning 1. Orsak till bedömningen (Remiss? Sökt själv? Huvudproblem?).. (TC: kontaktorsak) 2. Långsiktigt förlopp (Kartlägg förlopp från uppgiven symtomdebut. Ange besvärsperioder,

Läs mer

Neuroleptika vid bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Neuroleptika vid bipolär sjukdom hos barn och ungdomar Neuroleptika vid bipolär sjukdom hos barn och ungdomar Neil Cleland, Mathias Lundberg Sammanfattning Bipolär sjukdom är ett livslångt och svårt tillstånd med allvarlig påverkan på livskvalitet och funktion,

Läs mer

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar

Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar Förstämningssyndrom Förstämningssyndrom = affek4va sjukdomar ü Är en grupp av psykiska störningar som utmärks av en ändring i det dominerande stämningsläget som varar under en viss period ü Det förändrade

Läs mer

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015

Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 HTA-enheten CAMTÖ Underhållsbehandling med nyare antipsykotiska läkemedel vid bipolär sjukdom. Alert 2015 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/underhallsbehandling-med-nyare-antipsykotiskalakemedel-vid-bipolar-sjukdom2/

Läs mer

mani och depression vid bipolärt syndrom

mani och depression vid bipolärt syndrom Farmakologisk behandling och profylax av mani och depression vid bipolärt syndrom Aleksander Mathé, MD, PhD, Senior Professor, KI Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Aripiprazol Stada. 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Aripiprazol Stada 16.7.2015, Version 1.7 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Aripiprazol Stada 5 mg tabletter Aripiprazol Stada 10 mg tabletter

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923

Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim. diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Bipolär sjukdom: En trend eller en legitim diagnos? Alina Karanti, MD, PhD student 150923 Uppgifter om ev. jäv Dr Karanti har medverkat i kliniska prövningar för Lundbeck samt erhållit föreläsningsarvode

Läs mer

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole

Tourette. Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourette Glutamat-aktiva läkemedel aripiprazole Tourettes syndrom överaktiva CSTCkretsar? Från teori till praktik! Brist på inhibition? För stark gas? Glutamate har en väsentlig roll i de cortico-striatal-thalamo-corticala

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009

SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 SSRI till Barn och Ungdomar vid Depression Var står vi idag? Anne-Liis von Knorring Stockholm 1 april 2009 Recent advances in depression across the generations Weissman et al, Arch Gen Psychiatry 2007;62,

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Vetenskapligt underlag Bilaga Slutlig version Förord Socialstyrelsen har i detta dokument

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget

Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Läkemedelsbehandling av depression hos barn och ungdomar en uppdatering av kunskapsläget Depression hos barn och ungdomar är ett allvarligt tillstånd som medför ökad risk för för tidig död, framtida psykisk

Läs mer

Depression. Lilly Schwieler

Depression. Lilly Schwieler Depression Lilly Schwieler Vad är depression? Affektiva syndrom / Förstämningssyndrom - Mood disorders Unipolär sjukdom Bipolär sjukdom - manodepressivitet Symtom Depression Huvudsymtom: Nedstämdhet Intresseförlust

Läs mer

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD En bra start på dagen Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD ADHD kärnsymtom Överaktiv Ouppmärksam Impulsiv Kärnsymtom förenar men konsekvenserna varierar mellan olika individer och

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

Psykiatrikurs Malmö/Lund T9 5 sept, HT Mats Lindström, leg läk

Psykiatrikurs Malmö/Lund T9 5 sept, HT Mats Lindström, leg läk Psykossjukdomar, del 1 B Psykiatrikurs Malmö/Lund T9 5 sept, HT 2013 Mats Lindström, leg läk Schizofreni Symtom: hörbara tankar, kommenterande röster, hänsyftningsidéer, bisarra vanföreställningar Oftast

Läs mer

Bipolär sjukdom profylaktisk behandling med litium eller valproinsyra?

Bipolär sjukdom profylaktisk behandling med litium eller valproinsyra? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bipolär sjukdom profylaktisk behandling med litium eller valproinsyra? Justyna Ivarsson Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2016:F11 Bipolär sjukdom

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2012-03-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE H.Lundbeck AB Box 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Sycrest,

Läs mer

Plasma fa(y acids and treatment response

Plasma fa(y acids and treatment response Study 2. Results Plasma fa(y acids and treatment response For the whole group, no significant correla:on could be found between the degree of improvement in ADHD Ra:ng Scale scores and the degree of change

Läs mer

Protein en livsviktig byggsten

Protein en livsviktig byggsten Protein en livsviktig byggsten Ingvar Bosaeus Enheten för klinisk nutrition Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg KSLA 2015-02-19 Aminosyra Alpha Amino- grupp Fredrik Bertz Karboxyl- grupp 20 aa

Läs mer

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet?

Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Vårt allvarligaste problem i psykiatrin idag? Borderline personlighetsstörning, ökad sjuklighet och ökad dödlighet? Prevalens Befolkningen 0,7 2,7 % Psykiatrisk öppenvård 1 -- 20 % Psykiatrisk slutenvård

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

Samsjuklighet. Henning Beier Specialist i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri

Samsjuklighet. Henning Beier Specialist i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri Samsjuklighet Henning Beier Specialist i psykiatri och barn och ungdomspsykiatri Fyra grundläggande funktionshinder ADHD Autism Tourettes syndrom Mental retardation ADHD Uppmärksamhetsstörning Hyperaktivitet/Hypoaktivitet

Läs mer

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Behandling

Läs mer

Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom. Timea Sparding Leg. Psykolog Bipolärmottagning, SU Doktorand

Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom. Timea Sparding Leg. Psykolog Bipolärmottagning, SU Doktorand Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom Timea Sparding Leg. Psykolog Bipolärmottagning, SU Doktorand Bipolär sjukdom och samsjuklighet Psykoterapiforskning Psykologisk behandling vid bipolär sjukdom

Läs mer

Att följa upp läkemedelsbeh.

Att följa upp läkemedelsbeh. Att följa upp läkemedelsbeh. Behandlingsplanen Uppföljningsmetoder Compliance TDM att mäta läkemedelskonc. Läkemedelsinteraktioner Biverkningar och rapportering Kvalitet= Den process som leder till att

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför?

2. (1p) Vissa opioidanalgetika, exempelvis petidin, kan framkalla dysfori snarare än eufori. Varför? Farmakologi och sjukdomslära (totalt 42 poäng) 1. (2p) Vigabatrin är en GABA-transaminashämmare med bevisad antiepileptisk effekt. Trots detta används den mycket sällan varför? Ge dessutom exempel på två

Läs mer

Psykisk sjukdom i samband med graviditet, barnafödande och spädbarnstid

Psykisk sjukdom i samband med graviditet, barnafödande och spädbarnstid Psykisk sjukdom i samband medgraviditet och spädbarnst Psykisk sjukdom i samband med graviditet, barnafödande och spädbarnstid Ulla Björklund Överläkare, mödrahälsovård och förlossningsvård Psykisk sjukdom

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD)

vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) Jämförelse av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) vid behandling av vuxna med generaliserat ångestsyndrom (GAD) Ann-Sophie Jakobson Examensarbete

Läs mer

PSYKISK SJUKDOM GRAVIDITET OCH LÄKEMEDEL. Margareta Reis Docent farmakologi Avd för Klinisk Farmakologi, IMH Linköpings Universitet

PSYKISK SJUKDOM GRAVIDITET OCH LÄKEMEDEL. Margareta Reis Docent farmakologi Avd för Klinisk Farmakologi, IMH Linköpings Universitet PSYKISK SJUKDOM GRAVIDITET OCH LÄKEMEDEL Margareta Reis Docent farmakologi Avd för Klinisk Farmakologi, IMH Linköpings Universitet Graviditet Förlossning Amning Ha alltid i baktanken att en kvinna i fertil

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Örebro (CAMTÖ) Zakrisson A-B och Nilsagård Y

Läs mer

Neuroleptika vid emotionellt instabil personlighetsstörning hos barn och ungdomar

Neuroleptika vid emotionellt instabil personlighetsstörning hos barn och ungdomar Neuroleptika vid emotionellt instabil personlighetsstörning hos barn och ungdomar Beata Bäckström Sammanfattning Emotionellt instabil personlighetsstörning (EIP) är ett allvarligt tillstånd med stort lidande,

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

SCHEMATERAPI VID SAMSJUKLIGHET

SCHEMATERAPI VID SAMSJUKLIGHET SCHEMATERAPI VID SAMSJUKLIGHET RFMA 12/3 2015 CARL GYLLENHAMMAR PSYKIATER, LEG. PSYKOTERAPEUT, CERTIFIERAD SCHEMATERAPEUT AGENDA Samsjuklighet Diagnosperspektivet Vad kan schematerapi bidra med Vad är

Läs mer

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson)

BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) BEHANDLING AV EPILEPSI HOS ÄLDRE (Peter Mattsson) Sammanfattning 10.000 äldre patienter har aktiv epilepsi. Epilepsi är i denna åldersgrupp ofta associerat med stroke, intrakraniell tumör, demens eller

Läs mer

Depressiva syndrom och det bipolära spektrat Mats Adler

Depressiva syndrom och det bipolära spektrat Mats Adler Depressiva syndrom och det bipolära spektrat Mats Adler Överläkare, Affektiva mottagningen, Psykiatri Sydväst vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Depression Klassiskt begrepp i psykiatrin. Kallades

Läs mer

Depression. 26 september 2013

Depression. 26 september 2013 Depression 26 september 2013 Epidemiologi Prevalens 6% I Sverige har 12% av alla sjukskrivna diagnosen depression Patienter med depression 31% ingen vårdkontakt 51% misskända patienter 6% otillräcklig

Läs mer

En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD

En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD En bra start på dagen! Ritalin kapsel för barn, ungdomar och vuxna med ADHD Referens: Ritalin produktresumé: Ritalin tablett 10 mg 2015-06-24. Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg 2015-06-24. www.fass.se.

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-11-25 Vår beteckning 2566/2014 SÖKANDE H. Lundbeck AB Rundgången 30 B 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Kan Lamotrigin utgöra ett Behandlingsalternativ vid Bipolär Sjukdom?

Kan Lamotrigin utgöra ett Behandlingsalternativ vid Bipolär Sjukdom? Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Kan Lamotrigin utgöra ett Behandlingsalternativ vid Bipolär Sjukdom? Charlotte Svanberg Charlotte Svanberg Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr:

Läs mer

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Yvonne von Hausswolff-Juhlin Enhetschef SCÄ-FoU SCÄ 16 oktober 2014 1 Prognos Nature 404,

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt.

Schizofreni. Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Schizofreni Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation En systematisk litteraturöversikt November 2012 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Depression, kognition och åldrande. Alexandra Pantzar, Doktorand i psykologi Aging Research Center

Depression, kognition och åldrande. Alexandra Pantzar, Doktorand i psykologi Aging Research Center Depression, kognition och åldrande Alexandra Pantzar, Doktorand i psykologi Aging Research Center Depression Livstidsrisk för att utveckla depression: Kvinnor: 10-25%, Män: 5-12% Multipla episoder: 25-75%

Läs mer

Cannabis och dubbeldiagnoser. Martin Olsson POM och Rådgivningsbyrån, Lund

Cannabis och dubbeldiagnoser. Martin Olsson POM och Rådgivningsbyrån, Lund Cannabis och dubbeldiagnoser Martin Olsson POM och Rådgivningsbyrån, Lund Hur ska man närma sig detta problem? Cannabis som orsak till psykiska sjukdomar? Cannabis som självmedicinering vid psykiska sjukdomar?

Läs mer

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatri- vad är det? Psykiatri- vad är det? Definitioner Psykiatri - Läran och vetenskapen om psykiska sjukdomar

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OLANZAPIN RATIOPHARM Datum: 21.7.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Olanzapin

Läs mer

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten Real life studier vs RCT Falun 20 februari 2017 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten 1 Astma Herland K, et al. Respiratory Medicine (2005) 99, 11 19 Real-life studier jämfört RCTstudier

Läs mer

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordf Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org www.barbroivarsson.se Varför ska man hjälpa psykiskt sjuka att sluta röka? Varannan

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

6 DECEM BER 20 0 9. o r d f ö r a n d e n h a r o r d e t

6 DECEM BER 20 0 9. o r d f ö r a n d e n h a r o r d e t N R 6 DECEM BER 20 0 9 L Ä K EMEDEL S I N F O R M AT I O N FR Å N N O R R A S TO C K H O L M S L Ä K EMEDEL S KO M M I T T É o r d f ö r a n d e n h a r o r d e t Med denna ordförandespalt vill jag ta

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens

Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens Anders Håkansson, med dr, leg läkare Beroendecentrum Malmö, Psykiatri Skåne Avd för psykiatri, Lunds universitet Co-morbiditet

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN ARPIPRAZOLE RATIOPHARM TABLETTER Datum: 26.9.2014, Version 1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk -Ett adopterat barn med en missbrukande biologisk förälder som han eller hon inte växte upp med löper en fördubblad risk att själv bli missbrukare,

Läs mer

Akupunktur vid oro, depression och sömnproblem. Kajsa Landgren, Dr Med Vet, leg ssk med spec.utb i psykiatri, akupunktör, SMAS, Stockholm, okt 2012

Akupunktur vid oro, depression och sömnproblem. Kajsa Landgren, Dr Med Vet, leg ssk med spec.utb i psykiatri, akupunktör, SMAS, Stockholm, okt 2012 Akupunktur vid oro, depression och sömnproblem Kajsa Landgren, Dr Med Vet, leg ssk med spec.utb i psykiatri, akupunktör, SMAS, Stockholm, okt 2012 Oro, depression och sömnproblem är folksjukdomar Många

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 1178/2007 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-11-07 SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre

Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre Läkemedelsbehandling av depression hos vuxna och äldre Sammanfattning Ungefär 5 % av Sveriges befolkning lider av depression. Kännetecken på sjukdomen är bland annat nedstämdhet, avtrubbat känsloliv, skuldkänslor,

Läs mer

Stroke - depression - fluoxetin

Stroke - depression - fluoxetin Stroke - depression - fluoxetin 2016-10-21 Björn Mårtensson Psykisk hälsa och somatisk sjukdom Sambandet kan gå i båda riktningarna kan vara av olika typ kan vara en spiralprocess, eller ännu komplexare

Läs mer

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn*

Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga 1. Ange

Läs mer

SBU Behanding av depression hos äldre 2015:

SBU Behanding av depression hos äldre 2015: Pollev.com/orebro Svår depression hos äldre Axel Nordenskjöld Överläkare Affektiva mottagningen, Örebro Medicine Doktor, Örebro Universitet Bitr. registerhållare, Kvalitetsregister ECT SBU Behanding av

Läs mer

Farmakologisk behandling. Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki.

Farmakologisk behandling. Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki. Farmakologisk behandling Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Inst f klinisk neurovetenskap joar.guterstam@ki.se Agenda Alkohol Abstinens Långsiktig behandling Cannabis Bensodiazepiner

Läs mer

Kronisk suicidalitet. Suicidalitet 2009-12-08. Självmordstankar och självmordsförsök

Kronisk suicidalitet. Suicidalitet 2009-12-08. Självmordstankar och självmordsförsök Kronisk suicidalitet Suicidalitet Maria Wiwe& Peder Björling MBT-teamet Huddinge Att definiera sig själv på något sätt utanför den levande världen = stark identitetskänsla. Stark inre smärta. Inget kortvarigt

Läs mer

Psykisk sjukdom under graviditet MHV MAJ 2016 BIRGITTA SEGEBLAD

Psykisk sjukdom under graviditet MHV MAJ 2016 BIRGITTA SEGEBLAD Psykisk sjukdom under graviditet MHV MAJ 2016 BIRGITTA SEGEBLAD Sjukdomspanorama 1. Affektiva sjukdomar: depression, bipolära tillstånd och postpartumdepression 2. Ångestsyndrom: generaliserat ångestsyndrom

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa

Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Tarmflorabakterier och D-vitamin viktiga byggstenar för vår hälsa Mjölksyrabakterierna Lactobacillus acidophilus NCFM och Bifidobacterium Lactis Bi-7 utgör tillsammans med D-vitamin viktiga beståndsdelar

Läs mer

Att följa upp läkemedelsbeh.

Att följa upp läkemedelsbeh. Att följa upp läkemedelsbeh. Behandlingsplanen Uppföljningsmetoder Compliance TDM att mäta läkemedelskonc. Läkemedelsinteraktioner Biverkningar och rapportering Kvalitet= Den process som leder till att

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

Stroke - depression - fluoxetin

Stroke - depression - fluoxetin Stroke - depression - fluoxetin 2016-10-21 Björn Mårtensson Psykisk hälsa och somatisk sjukdom Sambandet kan gå i båda riktningarna kan vara av olika typ kan vara en spiralprocess, eller ännu komplexare

Läs mer

Let s talk. Diskussionsunderlag om var depression kommer ifrån och hur den kan behandlas

Let s talk. Diskussionsunderlag om var depression kommer ifrån och hur den kan behandlas Let s talk Diskussionsunderlag om var depression kommer ifrån och hur den kan behandlas Let s talk Varför Let s talk? Eftersom obesvarade frågor kan förhindra framgångsrik behandling Uttryck vad du känner

Läs mer

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen?

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se Upplägg Vad är internetbehandling? Hur ser effekterna

Läs mer

Malatonin (Hormon) Melatonin

Malatonin (Hormon) Melatonin Malatonin (Hormon) Melatonin Melatonin är ett hormon som bildas i epifysen (tallkottkörteln), en liten körtel som ligger i mitten av hjärnan. Denna körtel har i långa tider omgivits av mystik, många betraktar

Läs mer

UTKAST TILL SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGENS RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM VERSION 130326 (ENBART FARMAKADELEN)

UTKAST TILL SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGENS RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM VERSION 130326 (ENBART FARMAKADELEN) UTKAST TILL SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGENS RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV BIPOLÄR SJUKDOM VERSION 130326 (ENBART FARMAKADELEN) 1 Riktlinjernas rekommendationer i korthet Utredning Allmänt

Läs mer

Neuroleptika vid tics och Tourettes syndrom hos barn och ungdomar

Neuroleptika vid tics och Tourettes syndrom hos barn och ungdomar Neuroleptika vid tics och Tourettes syndrom hos barn och ungdomar Lena Wallin, Tord Ivarsson Sammanfattning Tourettes syndrom debuterar före 18 års ålder och karaktäriseras av kroniska, motoriska och minst

Läs mer

Result. Glucose. Patients. Double-blind trial. signifikant förbättring av. Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie

Result. Glucose. Patients. Double-blind trial. signifikant förbättring av. Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie enteral Nutrition signifikant förbättring av POSTPRANDIELL glykemisk respons Långvarig glykemisk kontroll Resultat från kontrollerad randomiserad dubbel-blind studie Glucose T Result Patients Double-blind

Läs mer