Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder"

Transkript

1 Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke Isabelle Larsson

2 Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening och förorening. Provtagningsmetoder Olika metoder. När funkar dessa, fördelar, nackdelar. Lunch Avfallsklassning av fyllnadsmassor Vad är branschproblemet idag? Examensarbete: Hur kan man göra istället? SSP, vad är det och när fungerar detta?

3 Skillnad på förorening och förorening Typ av förorening styr provtagningsmetoder och resultat Innan provtagning utförs måste man ha bra koll på; - Vilka föroreningar/kemikalier som hanterats - Var dessa kan finnas - Volymer/mängder De vanligaste föreningarna: Tungmetaller PAH Oljor och bensin Klorerade lösningsmedel

4 Förorening och förorening Väsentlig skillnad mellan: Föroreningar i form av vätskor Föroreningar i form av fasta avfall, restprodukter, fyllnadsmassor. Provtagningsmetoder Analysmetoder Spridning Risker Saneringsåtgärder 4 Idag gå igenom de vanligaste föreningarna: Tungmetaller PAH Oljor och bensin Klorerade lösningsmedel

5 Generellt gäller att Fasta föroreningar - Lokalt problem - Liten spridning - Jordprovtagning träffa föroreningen - Risker vid direktkontakt - Åtgärd: grävning/täckning PAH16 = 1000 mg/kg TS Vätskor - Lokalt regionalt (beror på ) - Kan spridas långt (beror på ) - Olika undersökningsmedier: jord, grundvatten, porgas osv. (beror på ) - Olika exponeringsvägar: direktkontakt, inandning, dricksvatten osv. (beror på ) - Åtgärder: allt från grävning till avancerade in-situ åtgärder (beror på ) PAH16 = mg/kg TS

6 Tungmetaller 1. Förekomst? 2. Fördelning mellan jord, vatten och luft? 3. Spridningsmekanismer? 4. Grundvatten? 5. Ytvatten? 6. Andra medier? Zn i jord 2700 mg/kg TS Vad betyder halten? Zn i ytlig jord 1710 mg/kg TS Vad betyder halten? Vätska Fast form (rivningsrester, skrot, porslin, glas mm) 6

7 Vanlig konceptuell modell tungmetaller i fast form Spridning Med grundvatten, nej Erosion till diken mm Förorenad botten/sediment i diken partikeltransport Exploatering, schakt kan öka spridning Hälsorisker källområde Vid direktkontakt, markarbeten mm Blottlagda massor (akuttox: bly, arsenik) Markarbeten: intag av jord/partiklar Fyllnadsmassor Sjöbotten sand, silt, lera Morän Berg Nej T ex Slagg, fyllnadsmassor Rivningsrester Glasrester Undantag: reaktiva restprodukter (t ex kisaska, gruvavfall mm).

8 Konceptuell modell tungmetaller i vätskor Spridning Som vätskefas vid större spill/läckage Mindre spill/dropp fastläggs ytligt Med grundvatten lokalt ja, längre sträckor nej. Undantag t ex Cr VI Erosion till diken mm Förorenad botten/sediment i diken partikeltransport Hälsorisker källområde Vid direktkontakt, markarbeten mm Blottlagda massor (akuttox: bly, arsenik) Markarbeten: intag av jord/partiklar Dricksvattenbrunnar nära området Fyllnadsmassor Sjöbotten sand, silt, lera Morän Berg Nej T ex Ytbehandlingsvätskor CCA-medel

9 PAH 1. Vad är det? 2. Förekomst? 3. Fördelning mellan jord, vatten och luft? 4. Spridningsmekanismer? 5. Grundvatten? 6. Ytvatten? Koks, stenkolsrester Tjärprodukter i gasverk Tjärasfalt Tjärprodukter i rottrådar i lera 9

10 Vanlig konceptuell modell PAH i fyllnadsmassor jämför metaller Spridning Med grundvatten, nej Erosion till diken mm Förorenad botten/sediment i diken partikeltransport Exploatering, schakt kan öka spridning Hälsorisker källområde Endast vid direktkontakt, markarbeten mm Blottlagda massor Markarbeten: intag av jord/partiklar Fyllnadsmassor Sjöbotten sand, silt, lera Morän Berg Nej T ex Slagg, fyllnadsmassor Askor, korkavfall Tjärasfalt Rivningsrester Men? PAH i vätska?! - Vad blir skillnaden?

11 Kreosotolja/tjära PAH som vätska Tyngre än vatten även under gv-ytan Trögflytande vätska - Sprids sakta, men säkert, så länge det finns vätska kvar i marken

12 Oljor och bensin 1. Vad är det? 2. Förekomst? 3. Fördelning mellan jord, vatten och luft? 4. Spridningsmekanismer? 5. Grundvatten? 6. Ytvatten? 12

13 Konceptuell modell lätta oljor - bensin Spridning LNAPL. Lätt vätska ovan gv Sällan några ihållande grundvattenplymer (nedbrytning, utspädning, fastläggning) Fri fas i ledningar, ledningsgravar mm. Vanlig spridningsväg! Svår att undersöka vid pågående verksamheter. Hälsorisker källområde Direktkontakt, blottlagda Markarbeten, inandning av ångor Inträngning av ångor främst bostäder Diffusion in plastledningar, dricksvatten Fyllnadsmassor Ledningssystem Sjöbotten sand, silt, lera Morän Berg Spridning sällan Lokala avsänkningar t ex vid bergschakt Bensinstationer Oljedepå, cisternområden Verkstäder

14 Olja i ledningar, ledningsgravar Klassiskt bekymmer. Stor spridning. Ibland svårt att undersöka. Lyft alltid på dagvattenbrunnar!

15 Klorerade lösningsmedel 1. Vad är det? 2. Förekomst? 3. Fördelning mellan jord, vatten och luft? 4. Spridningsmekanismer? 5. Grundvatten? 6. Ytvatten? 7. Andra medier? Luft Vatten Fri fas Jordpartikel Organiskt material 15

16 Klorerade lösningsmedel Spridning DNAPL- tung vätska. Sjunker under gv. Gv-plym kan spridas långa sträckor (100- >1000 m) Förorenat gv längs/i dagvatten/ledningar Hälsorisker källområde + plym Cancerogena, toxiska. Luktar ej, smakar ej. Inomhusluft, inträngning av ångor från förorenat grundvatten i jord/berg. Även förorenad jord Dricksvatten, diffusion in i plastledningar Markarbeten (inandning) Bergproblematik Tunna jordlager spridning till berg Snabb och långväga spridning i sprickor Pumpning, uttag - spridning Det finns en riktlinjer för exploatering/grundläggning på berg m förorenat gv

17 Källområde plymområde klorerat Källområde Plymområde mg/kg i jord (> 50 mg = ev. ff) mg/l i gv (> 1 10 mg/l = ev. ff) mg/kbm i porgas 0-50 mg/kg i jord (torv 1000 mg/kg..) 0-1 mg/l i gv mg/kbm i porgas

18 Innan provtagning sker Typ av föroreningar (vätskor, typ av vätskor, restprodukter mm) Geologi- spridning-ledningar mm Undersökningsstrategi (var, hur, vilka resultat förväntas?) Hypotes föroreningssituation Konceptuell modell

19 Gammal kemtvätt på morän och sandsten. Idag villabebyggelse. Konceptuell modell Föroreningshypotes: Källområde PCE under byggnad (>10 m, gv) Spridning med grundvatten västerut Tidigare uttag har påverkat spridningsriktning Spridning genom diffusion stor jord- och bergvolym förorenad Spridning i ångform och genom diffusion till grannfastigheter (ångplym) Spridning till inomhusluft i hus med mekanisk frånluftsventilation Spridning till drickvatten via plastledningar (diffusion) Diffus spridning sker i dag-/spillvattenledningar Skyddsobjekt: Boende på källområde och i angränsade fastigheter Närliggande reservvattentäkt (sjukhus) Grundvatten som potentiell naturresurs

20 Enkel föroreningshypotes

21 Konceptuell modell En konceptuell modell är grunden för allt arbete med förorenade områden, från provtagning till riskbedömning och åtgärder. Måste finnas med innan provtagningen. I modellen skall ingå en hypotes baserat på historik, processer, föroreningar, geologi, skyddsobjekt mm. Det svåraste arbetet som konsult. Skall minst besvara: Vilken typ av föreningar förväntas, var är sannolikheten störst för förorening? Vilka spridningsvägar finns? Vilka är skyddsobjekten?

22 Provtagningsstrategi tidiga undersökningar Historik, inventering + riktade provtagningar mot platser/medier med störst sannolikhet för förorening. + Platser/medier med liten sannolikhet för förorening.

23 Provtagning i praktiken Ledningar i mark el, tele, opto, fjärrvärme, dagvatten, spillvatten, cisterner, produktledningar. + ledningar som inte finns dokumenterat. Inte alltid det går att ta djupa prover på rätt ställen

24 Provtagningsmetoder jord Skruvborrning tkr/dag (inkl. allt) 8-12 pkt/dag Djup ca 5-6 m + små markskador (asf) + kan sätta gv-rör - dålig koll på avfallsrester - dålig koll på tunna skikt i jorden Provgropsgrävning tkr/dag (inkl. allt) 6-10 gropar/dag Djup ca 2-3 m + bra koll på fyllnadsmassor + bra koll på geologi - stort ingrepp (dyrt återställa asfalt) - Halv-ok gv-rör (ofta mkt grumling, överskattar halt)

25 Provtagning grundvatten jord Geoteknisk borrbandvagn PEH (plast), Skruv, foderrör, Stålrör (1 ) JB/slag Peristaltisk pump Undvik onödig omsättning Stålrör med bronsfilterspets Lätt (billigt) sätta på flera nivåer För metaller: grundvattenprover skall filtreras i fält innan analys! Nyinstallerade rör ger ofta mera partiklar för höga halter Är din förorening vattenlöslig? 25

26 Ytligt grundvatten Föroreningar i vattnen tas upp av träden. Används främst för klorerade lösningsmedel. 26

27 Provtagning VOC jord Ostörd provtagning önskvärt (flyktiga ämnen!) Läs av geologisk stratigrafi Systematiskt riktad stickprovtagning Startkostnad 30 tkr tkr för fältarbeten.

28 Provtagning VOC porluft Syre Koldioxid VOC fältscreening Provtagning i kolrör Verifiera förekomst (gasplym), främst klorerade lösningsmedel. Kräver en del av fältpersonalen Förhållande på platsen avgörande! Dålig i täta jordar, dålig vid nederbörd. Handhållen utrustning.

29 Provtagning VOC porgas och inomhusluft

30 Kontroll av läckage av flyktiga föroreningar in i byggnad Klarlägg ventilationssystem Kartlägg läckagevägar Kontrollmät

31 Provtagning befintliga installationer Dricksvattenbrunnar Energibrunnar Utrymme för kreativt tänkande Kan vara tidsödande

32 Exploatering för bostäder tidigare sanerad bensinstation Mkt svårt att undersöka befintliga verksamheter med ledningar, cisterner mm. Vätskor finns under ledningar i ledningsgravar

33 Olja under betongkonstruktion Ingen olja påvisad vid undersökningarna, däremot mycket betongfundament. Vanligt med olja i dräneringslager under konstruktioner i täta jordar.

34 Oljekabel (pcb-olja?)

35 Rimlig omfattning i tidigt skede tkr Syfte finns det markförorening? Inventering + hypotes. Var är sannolikheten störst för olika föroreningar? Provtagning/mätning (i många fall) Jämförelse med relevanta riktvärden

36 Vem bestämmer omfattning? Exempel privata problemägare: Expert föreslår provtagningsplan med motiv och syften på uppdrag av problemägare. Myndighet godkänner främst m h t kännedom om expertens platsspecifika kunskap och erfarenhet. Exempel när beställare bestämmer omfattningen: Används samma mall som för upphandling av avloppsledningar (viktigt att uppfylla LoU). Tyvärr ofta fokus på antal prover/borrpunkter/borrmeter. Sällan konceptuell modell (luddigt- svår att utvärdera) eller andra metoder än borrning. Tar konsulten mindre (inget) ansvar för resultatet Riskerar att bli dyra och dåliga/otaliga undersökningar ingen riktigt tar ansvar för Sunt förnuft viktigt förstår jag problemet, är jag trygg med slutsatserna? Det är konsulten / problemägarena som skall vara experten och övertyga!

37 Kort om riskbedömning Generella eller platsspecifika riktvärden för jord. Förenklingar av verkligheten. Antaganden satta till dåliga, men inte orimligt dåliga, fall. Generellt en hög säkerhetsmarginal i modeller, beräkningar och antaganden. Modeller och antaganden Provtagning RIKTVÄRDE

38 Hälsoriskbaserade riktvärden i jord - bakåtberäkning 3. Hur hög kan blyhalten vara i jord utan att barnet får i sig för mkt bly, med de antaganden om fördelning, spridning, exponering som gjorts? = Hälsoriskbaserat riktvärde mg/kg jord 2. Hur ser den teoretiska exponeringen ut? Via vatten jord, damm, hudkontakt, intag av grönsaker m fl. Antaganden - modeller. Andel av TDI från ett förorenat område? Mellan 10-50% beroende på typ av förorening. 1. Hur mycket bly tål ett barn? Miljömedicin, baseras på blyhalter i blod.

39 Cancerogena ämnen Finns ingen säker nivå exponering för en molekyl förorening innebär en ökad cancerrisk Riktvärden för cancerogena ämnen i förorenade områden baseras på en acceptabel cancerrisk 1/ (0,001%) Sannolikheten att få cancer i Sverige: ca 40% Acceptabel extra cancerrisk 40,001%.

40 Riskbedömning och riktvärden Bakåtberäkning Riktvärden för jord med hög säkerhetsmarginal Humantoxvärden, oralt intag inandning 1/ % av TDI Om riktvärdet i jord är 10 jag mätt upp 20 inte speciellt orolig RISK Däremot om jag mäter upp föroreningar i nivå med (eller strax under) humantoxvärden för vatten/luft inte bra.

Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11

Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11 Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11 Föreläsare: Maria Carling, SGI Deltagare: 25 handläggare från kommuner samt 4 handläggare från länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län. Upplägg Utbildningen

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Stockholm 2013 SGF Rapport Svenska Geotekniska Föreningen E-post: info@sgf.net

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD Ett samarbetsprojekt mellan fastighetskontoret i Malmö stad, fastighetskontoret i Göteborgs stad, exploateringskontoret i Stockholms

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-2007 Paul Edebalk SGI Publikation 3 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms

Läs mer

Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR

Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR sid. 1 Timrå kommun Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR Flygbild från slutet av 1930-talet 2009-03-20 sid. 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark rapport 5897 April 2009 Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark Lars

Läs mer

Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor

Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor Surveying and risk classification of contaminated sites in Öna and Östnor Erika Brömses Handledare: Examinator: Dan Berggren Kleja Karin

Läs mer

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier

Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier September 2001 Källor till föroreningar i dagvatten i Stockholm stad Del 2 Organiska miljögifter Olja Näringsämnen och bakterier Stina Thörnelöf Agneta Bergström Kerstin Cervin Miljöförvaltningen Stockholm

Läs mer

Hur kan marken saneras?

Hur kan marken saneras? V a r j e f ö r o r e n a d j o r d ä r u n i k Hur kan marken saneras? SoilTechs analys av mark och föroreningar ger svaret M ARKSANERINGS KONSULTER SoilTech har kompetensen och resurserna SoilTech förfogar

Läs mer

Sköt om din brunn för bra dricksvatten

Sköt om din brunn för bra dricksvatten Sköt om din brunn för bra dricksvatten Innehåll Dags att se över din brunn? 4 Viktigt om ditt vatten 4 Lär känna din brunn! 5 Tre typer av brunnar 5 Tre typer av pumpar 9 Installationer med olika funktion

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009 Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009

Läs mer

Framtiden, vad är på gång?

Framtiden, vad är på gång? Framtiden, vad är på gång? Seminarium om undersökningsmetoder för förorenade områden, Malmö 6-7 maj Jenny Norrman SGI, FRIST Chalmers På säker grund för hållbar utveckling Spaning 1 Ökad användning av

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer