SLE teamet. Reumadagarna 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLE teamet. Reumadagarna 2015"

Transkript

1 SLE teamet Reumadagarna 2015

2 ogether verybody chives ore

3 Sjuksköterska Kurator Läkare PATIENT Arbetsterapeut Närstående Dietist Fysioterapeut

4 Sonia Möller Sjuksköterska Kurator Marie Cassel Iva Gunnarsson Kristina Anehög Läkare PATIENT Arbetsterapeut Närstående Peter Eliasson Dietist Anna Nygårds Fysioterapeut

5 Våra visioner med SLE-teamet Olika kompetens som samverkar Erbjuda patienten bästa möjliga vård /stöd Öppet och tillåtande lärandeklimat Gemensam målformulering Bidrar till ökad kunskap Fortsatt utveckling..

6 Varför SLE-mottagning? Målgrupper Akuttider vid ökat behov t.ex från vårdavd, skov, nefriter, gravida Inklusioner i SLE forskning Mabtherabehandling, första ½ året Benlystabehandling, samordning forskning och infusion Second opinion Svårt sjuka med dålig compliance (def. av PAL/PAS) Läkarbesök om PAL ledig

7 Logistik Två läkare med varsin mottagning Sjuksköterska klinik Sjuksköterska forskning Avslut med 30 minuters möte genomgång av dagens patienter identifierar särskilda behov Kontakt med övriga team medlemmar samordna tider, för självständiga besök

8 Sjuksköterskan i teamet

9 Sjuksköterskans fokus Läkaren remiss/meddelande via journalsystemet. Önskemål och Planering för patienten: - behov av läkemedelsinformation - nyinsättning av preparat, provtagning - bevakning av svar, blodtryckkontroll - telefonkontakt, samtal stöd/motivering - bristande compliance, uppföljning - skov, täta kontroller

10 Sjuksköterskan har kunskap om.. SLE sjukdom symtom, problem och åtgärder, (SLAQ) Omvårdnad vid SLE Läkemedel trötthet-vas, annat, Smärta-VAS, annat, Fall-Downton, Trycksår- Norton, Nedstämdhet-HAD, Levnadsvanor information, iordningställande, hantera, administrera, uppföljning Provtagning hantera, signera

11 Kardiovaskulär riskbedömning (SRQ) Blodfetter Blodsocker Liggande bukomfång (män> 94 cm, kvinnor >80 cm) Blodtryck Längd och vikt uppdateras Ärftlighet Diabetes Hjärt- kärlsjukdom Njurskada om b-glukos > 7,0 ta om värdet

12 om aktuellt med livsstilsförändring Hur motiverad är patienten? stödsamtal motiverande samtal hänvisa/remittera patienten vidare i teamet om PER-registrering

13 Dietisten i teamet

14 Dietistens roll Nutritionsstatus påverkar prognos, vårdtid och risk för komplikationer Specialiserade kostråd utifrån sociala, psykologiska och kulturella faktorer Nutritionsbehandling enligt aktuell vetenskaplig evidens Mänskligt lidande Livskvalitet Konsekvenser: Morbiditet Infektioner Sårläkning Komplikationer Konvalescens MALNUTRITION Vårdlängd Vårdkostnader Mortalitet Peter Eliasson Leg. dietist

15 Dietistens åtgärder Identifiera nutritionsproblem, etiologi och symptom Utredning av energi-, vätske- och proteinintag Individuellt anpassade kostråd Konsistensanpassad kost Protein- och energiberikad kost samt kosttillägg Enteral och parenteral nutrition Peter Eliasson leg. Dietist

16 Nutritionsproblem förknippat med SLE - Eventuell protein- och vätskerestriktion vid njurengagemang - Ökat energi- och proteinbehov vid dialys - Aptitlöshet vid pågående inflammation - Förhöjt energibehov relaterat till ökat andningsarbete - Nedsatt kostintag vid orkeslöshet - Längre tids kortisonbehandling leder ofta till ökad aptit och kraftig viktuppgång som följd

17 Kuratorn i teamet

18 Livssituationen/ livskvalitet Sjukdom Fritid Samhörighet Känslomässigt engagemang Relationer Ekonomi Vänner Boende Arbete Patienten får stöd att hitta förhållningssätt till olika livsområden i sin sjukdomssituation så att sjukdomen inte dominerar vardagslivet.

19 Sjukdom påverkar patienten olika beroende på Vem som är patient ålder, kön Sjukdomens känslomässiga betydelse Hur patienten upplever sin situation Hur stort hot/hinder sjukdomen kommer att utgöra i livet Aktuell livssituation, livsfas Tidigare psykosocial problematik

20 Arbetsterapi och teamarbete Leg. Arbetsterapeut Kristina Anehög

21 En arbetsterapeut vad är det? Aktiviteter i det dagliga livet Personlig hygien, boende, arbete, fritid. Klientcentrering och meningsfull aktivitet Vem är du?

22 Arbetsterapi på vårdavdelning Hur hamnar vi hos patienten? Teamrond Överrapportering av SSK/FT/LÄK. Journal Rutiner

23 Arbetsterapi på vårdavdelning Bedömning Aktivitet Boendemiljö Handfunktion Kognition Interventioner Kompensatoriska strategier Aktivitetsträning Funktionsträning Pedagogiska interventioner

24 Bedömnings- och mätinstrument Standardiserade instrument för aktivitetsförmåga och kognitiva förmågor. Instrument för bedömning av handfunktion, till exempel greppstyrka, greppfunktion och finmotorik.

25 Efter vårdtidens slut Öppenvård Distriktsarbetsterapeut

26 Fysioterapi vid SLE Anna Nygårds Leg. Sjukgymnast

27 Vilka symtom uppger patienten? Smärta i muskler och leder: >90% Trötthet/fatigue Besvär från hjärta/lungor Oro/nedstämdhet Nedsatt styrka och uthållighet

28 Hur kommer patienten i kontakt med oss? Via teamrond på avdelningen. Muntlig rapport från Ssk eller läkare. Bedömning som del av dagvårdsutredning. Remiss till vår öppenvårdsmottagning.

29 Hur mäter vi? Ledbedömning Funktionsskattning skuldra-arm Timed Stands Test Fatigue Severity Scale Functional Index 2 (myositstatus) 6-min cykeltest Åstrand, 6-min gångtest

30 Varför ska SLE-patienten träna? Minskad komorbiditet och komplikationer såsom kardiovaskulär sjukdom Minskad smärta Förbättrad syreupptagningsförmåga Ökad muskelstyrka Bättre livskvalitet

31 Evidens då? Få studier så här långt Lågt deltagarantal Patienter med låg till måttlig sjukdomsaktivitet förbättrades avseende kondition, trötthet, styrka och funktion Mer studier behövs

32 Patientfall Peter 22 år

33 Insjuknat vid 17 års ålder med trombocytopeni (ITP) kontrollerades via hematolog Remiss reuma 2 år senare då man upptäckt serologi (ANA, SSA). Följdes en period Avskrevs 2014 pga utlandsvistelse och inga nya symptom

34 Peter januari 2015 Söker akut Trött under hösten, inte orkat arbeta Svullnat upp generellt Ascites Perifera ödem Pleurit Pericardit Kreatinin > 250

35 Reuma vårdad 2 månader Serologi nu som vid SLE (ANA, Anti-dna, Sm, SSA) Steroider Sendoxan Plasmaferes Mabthera Cellcept Blodtrycksbehandling Teamkontakt

36 Peter augusti 2015 Inga ödem Blodtryck välkontrollerat Trött men successivt bättre Täta kontroller på SLE-mottagning Återvänder i tidigare yrke (praktik)

37 Patientfall Fysioterapi

38 Första kontakten Pt i behov av stödstrumpor och mobilisering Tidigare mycket aktiv person som är van att orka mycket Stressad över sin sjukdom och upplevelsen att vara på sjukhus

39 Träning under sjukhusvistelsen Cykling på låg belastning 5 min Försiktig uthållighetsträning med egen kroppsvikt och theraband Balansträning FSS: 32

40 Efter utskrivning Har kommit igång med träning på gym Har återgått till idrottsutövning till viss del Kvarstående besvär från ryggen

41 Patientfall Arbetsterapi

42 Patientfall arbetsterapi COPM En individualiserad bedömning, konstruerad att användas av arbetsterapeuter för att konstatera självupplevd förändring av aktivitetsutförande över tid. Instrument för att bedöma arbetsförmåga: WAI WEIS

43 Patientfall Kurator Marie Cassel

44 Under sjukhusvistelsen (två samtal) Krissamtal. Oro kring diagnos och framtiden. Några dagar senare, samtal kring relationer, vikten av att fortsätta hålla kontakt med vänner på olika sätt. Patienten fick information om unga reumatiker. 44 Föreläsningens namn

45 Efter utskrivning Samtal med patienten och båda föräldrarna. Om oro att närma sig sjukhuset, ekonomi och försäkringskassan samt om vikten av att ta en dag i taget. Enskilda samtal om relationer, flickvän och intressen samt om behovet av egen tid för återhämtning. Även om att skapa vardagsrutiner samt strategier för att möta oförstående vänner. Samt om framtiden och normalisering av känslor av ilska och frustration över funktionsbegränsningar. Totalt 10 kontakttillfällen (inkl. telefon) 45 Föreläsningens namn

46 Kontaktsjuksköterska, utskrivning avdelning med fokus SLE-nefrit Träff 1 ggr / vecka Blodprov Vikt, ödem Blodtryck Allmän tillstånd 46 Föreläsningens namn

47 Telefon råd/ Provsvar Fixering av vätska in/ut restriktioner Sorg över kroppsförändring PATIENT Ingen lust äta ensam Sjuksköterska Hobby/arbete Läkemedels rådgivning 6 veckor, slussas vidare

48 48 Föreläsningens namn

49 Integrering av klinik och forskning Forskningen bidragit till förbättrat kliniskt omhändertagande Inklusion i projekt ersätter läkarbesök SLE-mottagningen, uppföljningar Torsdagsmöten (än så länge f.a. ssk och läkare) Forskargruppsmöten, tvärprofessionella Samarbete mellan specialiteter

50 Studentarbeten (>5 med.kand) Magisterexamen (2 FT, 1 SSK, 1 Q) Avhandlingar (antal 5) Publikationer (antal >50)

51 Informationsträffar Regelbundet Att ge tillbaka till patienterna Förslagslåda

52 Förslagslådan SLE-möte april 2015 (urval från 43) Puffa för att anhöriga ska komma med på möten Sprida ut kunskap bland personalen i vården och kanske någon kortfattad broschyr om trötthet till anhöriga och vänner Få träffa sin patientansvariga ssk lite oftare för att få svar på sina frågor om SLE som ingen annan kan. Vårdcent är totalt okunniga. Behövs alltid mer tid för frågor. Fadder/mentor för nyinsjuknade med säker diagnos (material med symtom?) Vilken roll spelar östrogen för utvecklingen av SLE? Använd kuratorerna för livsbearbetning. Anhörigkontakter vid behov kan betyda mycket för hur patienten mår och hanterar sin sjukdom. Viktigt med kontinuitet. I största möjliga mån ha samma läkare vid besök Svårt att förstå vad allt betyder om man inte är insatt! Tätare kontakt med SLE-vården, även för patienter som inte har så svår SLE. Göra broschyr och eller föreläsning som är Barnvänlig med enklare språk för barn och anhöriga. Annars är det en jättebra och intressant föreläsning. Tack för ett bra jobb och för gott fika. Ta även mildare SLE på allvar Jättebra med denna typ av återkoppling och information. Gärna 1-2 ggr per år/ Tack

53 The art of multidisciplinary co-operation EULAR 1/ :46 Sivu 3

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Resultat och erfarenheter. från resursenheterna i Teknik och demensprojektet

Resultat och erfarenheter. från resursenheterna i Teknik och demensprojektet Resultat och erfarenheter från resursenheterna i Teknik och demensprojektet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ansvarig projektledare: Ingela Månsson, HI Textbearbetning: Ingela Månsson, HI. Helene Wallskär,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram.

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram. Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancerrehabilitering Kortversion av nationellt vårdprogram Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros

Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros 2008-10-10 Vuxenhabiliteringsprogram för personer med Multipel skleros Beskrivning av sjukdomen sid 2 Vuxenhabiliteringens verksamhet sid 3 Beskrivning av insatser yrkesvis sid 5 2 Beskrivning av sjukdomen

Läs mer

Vårdprogram Stroke Rehabilitering

Vårdprogram Stroke Rehabilitering Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp rehabilitering Granskare: Marie Bergsten Fastställare: Verksamhetschef Margreth Rosenberg Revisionsnr Diarienr. 1 (22) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen

Rosa Boken. Information till dig som fått diagnosen bröstcancer. Västra sjukvårdsregionen Rosa Boken Information till dig som fått diagnosen bröstcancer Västra sjukvårdsregionen Om Rosa Boken Den här informationen har vi sammanställt till dig som fått diagnosen bröstcancer. Vi hoppas att den

Läs mer

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra

Fatigue vid MS. möjlig att bemästra Fatigue vid MS möjlig att bemästra Om författaren: Anna Cunningham är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och arbetade åren 1998-2005 som klinisk MSsjuksköterska och forskningssjuksköterska på MS-centrum,

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Lokalt vård- och omsorgsprogram. Vård och omsorg vid demenssjukdomar Lokalt vård- och omsorgsprogram Vård och omsorg vid demenssjukdomar i Botkyrka 2013 Vad är demenssjukdom? Demenssjukdomar orsakas av organiska hjärnskador. Beroende på var i hjärnan som skador uppkommer

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Vårdprogram stroke Medicinsk omvårdnad och rehabilitering

Vårdprogram stroke Medicinsk omvårdnad och rehabilitering Vårdprogram stroke Gäller för: Godkänd av: Landstinget i Henrik Svensson Värmland Utgåva: 1 Giltighetstid: 2013-01-01 Utarbetad av: Torunn L Engloo Monica Magnusson Revisionsansvarig: Rune Johansson Reviderad:

Läs mer

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6 Innehållsförteckning 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Bakgrund... 6 3.1 Varför är det viktigt att främja goda levnadsvanor i hälso- och sjukvården?... 6 3.2 Lagar, riktlinjer och regionala styrdokument...

Läs mer

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån det geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt Ett projekt med inriktning öppna prioriteringar vid Geriatriskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014.

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 1 DISA Diagnosgrupp I SAmarbete Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 2 Sammanfattning Alla sjukskrivna cancerpatienter erbjuds

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Hemrehab Eksjö. Projektrapport.

Hemrehab Eksjö. Projektrapport. Hemrehab Eksjö Projektrapport. Arbetsterapeut Linda Levén Sjukgymnast Elinn Samuelsson Rehabenheten Eksjö primärvård Innehåll Sammanfattning.... 4 Syfte:... 4 Metod:... 4 Resultat:... 4 Slutsats:... 4

Läs mer

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående - En kartläggning i Halland 2008 Annelie Georgsson Meddelandeserien 2008:5 FoU/Äldreomsorg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Esofagusatresi Nyhetsbrev 247

Esofagusatresi Nyhetsbrev 247 Nyhetsbrev 247 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer med barn med funktionshinder bor och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som har samma diagnos,

Läs mer

Reviderad version våren 2011

Reviderad version våren 2011 Sammanfattning från Nationella Riktlinjer för stroke, 2009 avseende arbetsterapeutiska och sjukgymnastiska insatser vid stroke kompletterat med beprövade erfarenheter från H-län Reviderad version våren

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär. Inledning

2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär. Inledning 1 2010-11-23 Riktlinje för rehabilitering av akuta rygg/nackbesvär Inledning Syfte Att erbjuda personer som insjuknar med akuta rygg- och nackbesvär snabb, likvärdig och kompetent bedömning och behandling

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer