Manual Avtalsreskontran Agresso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Avtalsreskontran Agresso"

Transkript

1 Manual Avtalsreskontran Agresso

2 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Diarium... 1 Processen för ett avtal... 1 Registrering av avtal i reskontran... 2 Behörigheter... 2 Avtal till en institution, huvudprincip... 2 Registrera ett nytt avtal... 3 Kontraktsinformation... 5 Allmän obligatorisk information samt intäktsprognos... 6 Transferering på avtal... 8 Allmän information (ej obligatorisk), Anteckningar och sekretess... 9 Bidrag & löneavtal, intäktsprognos... 9 Uppdrag, intäktsprognos Bifoga elektroniska dokument Ta bort felaktigt bifogade e-dokument Makulering Rensning av E-dokument Påminnelser Korrigering/rättning av information på avtal Byte av projekt Byte av finansiär Ta bort rader i prognosfördelningen Lägga till rader i prognosfördelningen Tillägg till avtal Fördelningar på projekt inom en institution Fördelningar på projekt mellan institutioner Fördelningar på finansiärer Forskarflytt Dokumenttyper och dokumentarkiv Avtal, EU Allmän information Koordinator, EU Fördelning av medel, koordinatorprojekt Transferering på EU-avtal Partner, EU samt Marie Curie Fördelning av medel inom KI för Marie Curie samt partnerprojekt Påminnelser, för alla EU-projekt Flik Grants Office - EU Avtal, Amerikanska federala medel Allmän information Fördelning av medel Påminnelser Flik Grants Office amerikanska federala anslag Städning av Avtalsreskontran Valutakurser i Avtalsreskontran Hur hittar man vad som ska städas? Prognosen samt justering av intäkter Rapport Fråga intäkt... 36

3 Vilka avtal behöver justeras för transfereringar? Vad börjar man med när man ska städa ett avtal? Ligger prognosen rätt för avtalet? Hur korrigerar man intäkter på ett avtal? Fel 1, DNR har inte använts när intäkten bokades in i huvudbok Fel 2, DNR har använts men intäkter har endast bokats i SEK (borde även ha bokats i utländsk valuta) Hur korrigerar man utbetalda transfereringar? Korrigering i prognostabell flik 5, Kontraktsinformation Har korrigeringarna blivit rätt? Löpande bokföring av avtal Registrering av intäkt mot avtal Avräkning mot avtalsfordran Korrigering av intäkt mot avtal Rapporter Rapporter Browserfrågor; Fråga intäkt Fråga intäkt (Brutto) Fråga intäkt (Netto) Fråga Allmän information Fråga Aktivitetsplan Fråga Grants Office Rapporter Excelarator; Fråga Prognos, forskargrupp Fråga Prognos, Forskarwebb Rapport, Kvar att Erhålla & Förbruka Personuppgiftsbehandling och sekretess Sida 3

4 Introduktion Avtalsreskontran är den modul i Agresso som hanterar avtal, prognostiserar inbetalningar samt genererar påminnelseinformation och rapportering avseende avtalen. Målsättningen är att avtalsreskontran ska stödja verksamheten och underlätta det administrativa arbetet kring myndighetens pågående ekonomiska avtal. Reskontran ska borga för att Karolinska Institutet (KI) har korrekt data och därmed ge förutsättningar för god kvalitet i rapportering, analys och uppföljning. KI har ett behov av att kunna prognostisera när i tiden medel förväntas inkomma samt kunna analysera vilka externa finansiärer som förser KI:s olika verksamheter med ekonomiska medel. Externa intressenter såsom regeringen kräver rapportering av framtida beviljade medel samt att KI ska tillhandahålla ett administrativt system för att säkerställa att ekonomisk rapportering och uppföljning efterföljs enligt de avtal som myndigheten bundit sig till. Såväl interna som externa revisorer kan komma att behöva information från avtalsreskontran vid granskning av specifika projekt eller finansiärer. Diarium KI:s diarium är W3D3. Om frågor uppstår kring diarieföring ska ni kontakta registrator. För att kunna registrera ett avtal krävs att ett ärende öppnats i W3D3. Det är ärendenumret som ges i W3D3 som är avtalets specifika löpnummer i avtalsreskontran. Ärendenumret är förkortat som DNR i avtalsreskontran. Processen för ett avtal Bilden nedan visar huvudprocessen av händelser gällande bidrag 1 - och uppdragsavtal under den tid som ett avtal lever. 1 Processen för löneavtal är snarlik bidragsprocessen ofta har ett gemensamt behov uppstått då en persons anställning ska delas mellan två eller fler parter. Sida 1

5 Registrering av avtal i reskontran Alla avtal över SEK 2 ska registreras i avtalsreskontran. I kapitel Kontraktsinformation beskrivs hur avtalen ska hanteras beroende på om avtalet är; kopplat till en eller flera forskare till ett eller flera projekt vid en eller flera institutioner till en eller flera finansiärer samt om finansiären av projektet avser EU eller amerikanska federala medel t ex NIH Behörigheter Det finns tre behörigheter i avtalsreskontran 3 ; Behörighet 1 = Administrationsbehörighet för systemadministratörer Behörighet 2 = Registreringsbehörighet för ekonomer Behörighet 3 = Tittbehörighet för personal som har behov av att se registrerad information För att få behörighet 2 krävs att personen är anställd vid KI samt att den har gedigen redovisningskompetens i form av tidigare erfarenhet av redovisningsarbete eller har en adekvat utbildning. Institutionen kontaktar Redovisningsenheten för att registrera en användare eller ändra någons behörighet i avtalsreskontran. Avtal till en institution, huvudprincip De flesta avtal som skrivs med externa finansiärer har endast en ansvarig forskare samt är kopplad till ett projekt och en finansiär. Det innebär att de flesta registreringar av avtal ska registreras som det beskrivs under rubriken nedan, Registrera ett nytt avtal. 2 Om avtal är i utländsk valuta ska avtalade medel räknas om i SEK. Om värdet i SEK överskrider SEK ska avtalet registreras i avtalsreskontran. 3 Endast KI-personal har tillgång till reskontran Sida 2

6 Registrera ett nytt avtal Detta avsnitt beskriver hur man ska gå till väga för att komplettera uppgifter på nya upplagda avtal och uppdaterade handlingar, som läses över från W3D3 4. Mail skickas till institutionernas gruppbrevlådor: Tryck på länken i mejlet och logga in på W3D3 med dina användaruppgifter De nya inlästa handlingarna kommer upp på listan Följ denna länk för att öppna det aktuella ärendet i W3D3. 4 Från och med den 8 januari 2014 avtal som registreras i W3D3 läses över till Agresso Avtalsreskontra. Sida 3

7 Om det finns dokument bifogade, syns det med ikonen Pappersark med ett gem. Tryck på ikonen för att öppna och spara de bifogade dokumenten. Börja med att spara de bifogade dokumenten lokalt på din dator för att senare kunna hämta ut och spara som i Agressos Avtalreskontra 5. Denna arbetsgång bli förhoppningsvis förenklad, då kommer det finnas länkar till de olika dokumenten i W3D3 inifrån Agresso. De bifogade dokumenten ska kontrolleras av ekonomen som även ska säkerställa att klassificering 7 av ärendet är korrekt, annars måste KI Registrator kontaktas för eventuell ändring. Ekonom ska kontrollera att uppgifter (kontraktsinformation) som registrator har fyllt i är korrekta. Om inte, ska det ändras alternativt kompletteras i avtalsreskontran och registratorn måste informeras om ändringar. 5 Kravet samt förfarandet att ladda ner och spara dokument i Avtalsreskontran kvarstår fram till dess att dokumenten från W3D3 läses över till Agresso. Om ett DNR registreras i Agresso ska ett avtal eller liknande handling registreras i avtalsreskontran. 7 Klassificeringar: Utforma och bemanna organisationen Förvalta fonder och stiftelser Betala ut medel till utbildningsverksamhet Hantera alternativa källor för finansiering och resursanskaffning 3.3 Bedriva uppdragsutbildning 4.1 Planera forskningsprojekt Sida 4

8 Öppna Agresso->Företag A1->Egen meny->avtalsreskontra ->Registering/Underhåll(A1) Flik 1-Begrepp: Begr. värde Fyll diarienummer, tryck enter. Flik 5-Kontraktsinformation Gå därefter vidare till flik 5, Kontraktsinformation, för att fylla i resterande avtalsinformation samt även för att lägga en prognos för kommande intäkter till projektet. Kontraktsinformation Informationen som registreras under fliken kontraktsinformation är obligatorisk vilket innebär att alla rullistor samt fält, förutom anteckningar samt rutan sekretess, ska vara ifyllda. Följande information skickas från W3D3; Diarienummer Ärendemening Klassificering Institution Namnet på handläggaren i W3D3 Sekretess om aktuellt Ärendets status Motpart (avsändare/mottagare) Tiden för när data skickades första gången Sida 5

9 Allmän obligatorisk information samt intäktsprognos Flik 5 innehåller två delar. Under första delen i rutan Allmän information anges Bidrag, Uppdrag samt Löneavtal beroende på vilken avtalstyp avtalet avser. Läs i EA-handboken om osäkerhet råder ifall ett avtal är ett bidragsavtal, uppdragsavtal eller löneavtal, Kapitel 4 Verksamhetens intäkter. Läs även i kontoplanen för att säkerställa vilken typ av intäkt som ska användas - bidragsintäkter bokar med konto 35*, uppdragsintäkter bokas med konto 33* och löneavtal bokas med konto 34??*. Sedan anges avtalets status; Sida 6

10 Ett avtal kan endast ha status beredning, makulerat alternativt avslutat. Vid nyupplägg har ett avtal alltid statusen aktiv. För avslut av avtal, se kapitel Avslut av avtal. Därefter anges kontraktets start- och slutdatum vilka oftast uppges tydligt i kontraktet. Om inte start- och slutdatum är angivet i kontraktet ska finansiären kontaktas för att säkerställa vilken avtalstid som gäller. Beträffande avtalsnummer så är det finansiärens avtalsnummer som ska anges 9, inte KI:s (KI:s avtalsnummer är diarienumret som avtalet fått vid registreringen i W3D3). Sedan fylls följande information i; 1. Institution den institution som tecknat avtalet 2. Ansvarigt projekt projektet som ska bära de intäkter som avtalet avser 3. Avtalspart den externa finansiären 4. Ansvarig forskare den forskare som skrivit under avtalet Till sist registreras prognosen av intäkterna på projektet se rubrik Bidrag, intäktsprognos alternativ Uppdrag, intäktsprognos. OBS, avtalet ska alltid registreras i den valuta som anges på kontraktet! När all information registrerats på flik 5 Kontraktsinformation bör det se ut som i nedanstående exempel; 9 Om finansiären inte angett något eget avtalsnummer skriv Finns inget då systemet kräver att något antecknas i detta fält! Sida 7

11 Transferering på avtal En transferering 10 läggs som en minuspost på avtalet. Det är viktigt att ange motpart (MPT). Den MPT som ska anges är den MPT finanisären på avtalet har. Det är viktigt att ange TRANS 11 eftersom annars kommer inte rapporterna beräkna rätt. Skriv i fältet Anteckningar vem som tar emot transfereringen - en stipendiat, ett företag eller en annan statlig myndighet t ex Uppsala Universitet. En transferering registeras enligt fölljande på ett avtal; Transferering på avtal med extern motpart, 1 EX 10 Finansiären ska alltid ha gett sitt godkännande till bidraget transfereras. Transfereringen kan aldrig vara större än avtalsbeloppet totalsumma. 11 Transtyp NORM betyder att det är registrering som är normal dvs inte avser transferering. Den behöver inte anges. Om Transtyps fältet är tomt är det lika med att registreringen är normal. Sida 8

12 Transferering på avtal som har statlig motpart, VINNOVA I exemplet ovan som avser statlig motpart finns två poster av transfereringar registrerade för åren 2011, 2012 samt Institutionen har valt att tydliggöra att transferering skett till två olika parter dessa år, men man hade också kunnat registrera årets transfereringar som en klumpsumma. När all obilagtorisk information är korrekt registrerad tryck på sparaikonen alternativt F12 för att spara det nya avtalet i avtalreskontran. Allmän information (ej obligatorisk), Anteckningar och sekretess Fältet anteckningar används för att göra noteringar som kan vara av vikt för avtalet. Exempelvis kan det gälla när rutan, sekretess, är i bockad. Då ska lagrum anges i fältet sekretess. Läs mer om vad som gäller hantering av sekretess under kapitel Personuppgiftslagen och Sekretess. Bidrag & löneavtal, intäktsprognos Då avtalet följer huvudprincipen registreras bidragsintäkten på följande vis; Perioden registreras på kalenderår eller brutet år beroende på projektets startdatum. o Alternativ 1 - Fördela intäkten på period enligt det som anges i avtalet. o Alternativ 2 - Om inte avtalet anger förväntade rekvirerade belopp fördelat på avtalets levnadstid (start- och slutdatum) ska fördelningarna ske enligt ansvarig forskares budget. Sida 9

13 Alternativ 1, Fördelningen på kalenderår på ett bidragsprojekt Alternativ 2, Fördelning på brutet år på ett bidragsprojekt Projekt: Välj därefter det projekt som ska bära intäkten. Projektkoden inkluderar institutionsbeteckning samt projektnummer dvs samma institution och ansvarigt projekt som registrerades i avsnittet Allmän information. Finansiär: Välj därefter den finansiärskod som intäkten kommer att registreras på (samma som vald avtalspart i Allmän information). Valutabelopp: Registrera det förväntade bidraget för perioden Valuta: Ange den valuta som avtalet är tecknat genom att öppna rullistan. Om inte valutakoden finns i rullistan ska redovisningsenheten kontaktas och så att den nya valutan kan läggas till i rullistan! Uppdrag, intäktsprognos Uppdrag - enligt huvudprincipen 12, fördelas på intäktsprognos på samma vis som beskrivet ovan för bidrag. Perioden registreras på kalenderår eller brutet år beroende på projektets startdatum. o Alternativ 1 - Fördela intäkten på period enligt det som anges i avtalet. 12 Transferering kan ej ske av uppdragsmedel. Sida 10

14 o Alternativ 2 - Om inte avtalet anger förväntade rekvirerade belopp fördelat på avtalets levnadstid (start- och slutdatum) ska fördelningarna ske enligt ansvarig forskares budget. Alternativ 1, Fördelningen på kalenderår på ett uppdragsprojekt Alternativ 2, Fördelning på brutet år på ett uppdragsprojekt Projekt: Välj därefter det projekt som ska bära intäkten. Projektkoden inkluderar institutionsbeteckning samt projektnummer dvs samma institution och ansvarigt projekt som registrerades i avsnittet Allmän information. Finansiär: Välj därefter den finansiärskod som intäkten kommer att registreras på (samma som vald avtalspart i Allmän information). Valutabelopp: Registrera det förväntade bidraget för perioden Valuta: Ange den valuta som avtalet är tecknat genom att öppna rullistan. Om inte valutakoden finns i rullistan ska redovisningsenheten kontaktas och så att den nya valutan kan läggas till i rullistan! När ni sparar med F12 uppgifter som fylldes i flik 5, kommer upp ett meddelande Relationen för attributet HINST är obligatoriskt. Ange ett värde! (se nedan). Tryck OK och ni kommer att hamna i flik 3 Relation Sida 11

15 Ange Huvudinstitution. Bifoga elektroniska dokument Dokument såsom avtal eller tillägg till avtal som registreras i W3D3 ska läggas in i Agresso tillsvidare. Spara genom att först lägga dokumenten från W3D3 lokalt på din dator (se instruktionen nedan) och därefter genom att klicka på dokument högst i menyn. Ni får upp ett till fönster, klicka på Lägg till befintligt dokument Sida 12

16 Klicka på Bläddra och leta upp den nedsparade filen. Välj, tryck Öppna, Spara genom att trycka F12. Så ser det ut, när filen är nedsparad. Ta bort felaktigt bifogade e-dokument Markera dokumentet i dokumentarkiv och välj ta bort. Sida 13

17 Följande meddelanden kommer upp, vid svar ja kommer dokumentet att raderas från dokumentarkivet. Dokument som läses in i Agresso lagras i ett gemensamt arkiv under Agresso Gemensam/Dokumentarkiv. Klicka Fråga dokumentarkiv och tryck på sökknappen eller F7. Då visas alla dokument som ligger i arkivet. Ställ markören på rätt dokument och dubbelklicka för att zooma in. Härifrån går det att skriva ut eller bifoga till olika e-postmeddelande. Sida 14

18 När ekonomen anser att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda, ska rutan Klar (W3D3) bockas i. Det innebär att diarienumret försvinner ur Öppna ärenden W3D3. I samband med integrationen av W3D3 och Agresso två nya flikar har tillkommit i Avtalsreskontran. Flik Logg W3D3 Detta är en bruttologg på alla händelser från W3D3 som har uppdaterat aktuellt DNR. Flik Logg Allm Info Detta är avtalsreskontrans logg för förändringar som beror på uppdateringar från W3D3. Om det är ett nytt DNR/Ärende så händer inget. Om det är ett befintligt ärende så kopieras aktuell post över hit innan den läses över med uppdaterat data från W3D3. Sida 15

19 Observera denna nya rutin avser endast ärende med Dnr innehållande 2014! Om ett ärende med Dnr innehållande 2013 ska kompletteras så sker detta manuellt enligt den gamla rutinen. Makulering Om avtal lästs över felaktigt via W3D3 till Agresso och därför behöver makuleras i avtal reskontran, ska man först lägga in all fiktiv info i obligatoriska rutor för att kunna spara och sedan makulera och stänga dnr. Denna arbetsgång går tyvärr inte att förenkla, eftersom vi måste följa logik i Agresso för att Avtalsreskontran är en del av Agresso. Tvingande fält gäller oavsett vilken uppdatering man gör. Det går inte att ändra utan att regeln även tas bort för normala transaktioner. Rensning av E-dokument Avtalsreskontrans dokumentarkiv är endast ett arkiv som är till för att underlätta arbetet för de administratörer som arbetar med KI:s externfinansierade avtal. Elektroniska kopior, där originalhandlingen har skickats till diariet för diarieföring och arkivering, får rensas bort av administratörer med behörighet 2. Då det endast är elektroniska kopior som ska förvaras i avtalsreskontrans dokumentarkiv (och inte de faktiska originalen) är det inte att betrakta som gallring, utan snarare rensning, när ett dokument tas bort från dokumentarkivet. Det innebär att det inte behövs något gallringsbeslut från arkivarien. OBS, dock att borttagande av originalhandlingar från avtalsreskontran i Agresso kan vara att betrakta som gallring. En sådan handling kan vara budgeten 13. Påminnelser Avtalsreskontran kan generera påminnelser för olika valbara aktiviteter som finns på flik 6, Aktiviteter. Påminnelsen kommer per e-post till ansvarig forskare (Mail PI, det namn som är valt i fält ansvarig forskare på fliken kontraktsinformation) och/eller institutionens ekonomibrevlåda (Mail inst). I fallet att båda boxarna är ikryssade går påminnelsen ut till både 13 Om budgeten behövs för förståelsen av de andra handlingarna (avtalet) ska den bevaras. Den ska då skickas till registraturen (på papper) och diarieföras tillsammans med avtalet. Då gäller samma gallringsfrister som för alla andra KI:s handlingar, vilka finns angivna i arkivbildningsplanen. Råder osäkerhet ska arkivarie kontaktas. Sida 16

20 ansvarig forskare samt ekonomibrevlåda. I fallet att endast en av de två boxarna är ikryssade går påminnelsen ut till den brevlåda som är vald. Aktivitetsdatum är det datum då aktiviteten ska vara slutförd. Påminnelsedatum är ett datum i den vecka då avtalsreskontran ska generera en påminnelse. Avtalsreskontran sänder endast en påminnelse per e-post vid ett tillfälle (kontrollera även att datumet är korrekt ifyllt)(xxxx-xx-xx)! Det finns ett informationsfält (Information) för att förtydliga vad det är som en ansvarig forskare och/eller administrativ personal behöver göra avseende vald aktivitet. I det fältet är det möjligt att fritt skriva ett förtydligande (max 50 tecken). När aktiviteten är slutförd går administratören in på diarienumret och kryssar i rutan klar. Korrigering/rättning av information på avtal Det är möjligt att korrigera/rätta all information på ett avtal ifall det blivit en felregistrering alternativt att någon förutsättning förändrats. Exempel på det kan vara att felaktigt projekt angivits eller att ett bolag köpts upp och att finansiären ska ändras för framtida intäkter. En rättning av projekt då fel projekt blivit registrerat innebär att administratören byter projekt på felaktiga rader (i bilden nedan projekt UF ) och sedan klickar på spara ikonen. Om avtalsparten (finansiären) köps upp ska finansiärsfältet korrigeras från och med den period då intäkterna i huvudboken börjar registreras på ny finansiärskod till exempel att byta ut 85EKSA till 85ELAR. Byte av projekt Byte av finansiär Sida 17

21 Avser avtalet en korrigering som exempelvis byte av finansiär ska ett elektroniskt dokument bifogas som styrker korrigeringen av intäktsprognosen, se kapitel Bifoga elektroniskt dokument (e-dokument). Avser det en rättning på grund av ett handhavandefel krävs inget som styrker varför administratören gjort en rättning. Ta bort rader i prognosfördelningen Ibland behöver man korrigera antalet perioder som fördelats på avtalet. Det gör man genom att markera de rader som ska tas bort. Gå upp i menyraden och välj Redigera samt Ta bort rader samt tryck på spara ikonen alternativt F12. Då försvinner de rader som är felaktiga och man kan registrera om prognosfördelningen. Lägga till rader i prognosfördelningen I de fall ett avtal kräver ytterligare fördelningar på perioder är det bara att lägga till det antal perioder som krävs för att få en korrekt prognosfördelning. Tillägg till avtal Ofta kan förutsättningarna för ett avtal förändras under avtalstiden. Ett vanligt exempel är att avtalstiden förlängs eller att ekonomiska medel (valutabeloppet) ökar alternativt minskar. Gör tillägg i de fält/rullistor där förhållandena förändrats. I fallet nedan har dispositionstiden på avtalet förlängts men bidragsbeloppet på SEK är detsamma. Det innebär att det endast är slutdatum som ändras. Om fallet även inkluderar ett ökat/minskat bidrag får administratören ändra fördelningen av valutabeloppet på kvarvarande framtida perioder. Sida 18

22 Om tillägg av information sker som förändrar förutsättningarna bör även fliken aktiviteter kontrolleras för att lägga till eventuella påminnelser samt bifoga ett e-dokument som styrker tillägget! Fördelningar på projekt inom en institution Det blir allt vanligare att forskare gemensamt söker medel från en bidragsgivare alternativt får ett uppdrag som kräver flera forskargruppers kompetens. I de allra flesta fall finns det dock en forskare som står som huvudansvarig för bidraget alternativt uppdraget (i de fall där en huvudansvarig forskare saknas för bidraget/uppdraget får institutionen utse en huvudansvarig forskare). Fördelningar mellan projekt inom en institution registreras enligt följande 15 ; Huvudansvarig forskare anges samt dennes huvudsakliga projekt på fliken Kontraktsinformation under Allmän information. Under Intäktsprognos på fliken Kontraktsinformation fördelas valutabeloppet på respektive period för respektive projekt. 15 När avtalsintäkt inkommer till institutionens plusgiro/bankgiro fördela intäkten med ursprungligt intäktskonto. Sida 19

23 Fördelningar på projekt mellan institutioner Det blir allt vanligare att forskare gemensamt söker medel från en bidragsgivare alternativt får ett uppdrag som kräver flera forskargruppers kompetens. Det innebär även att det blir allt vanligare att ett avtal ska fördelas mellan flera institutioner. I de allra flesta fall finns det dock en forskare vid en institution som står som huvudansvarig för bidraget alternativt uppdraget (i de fall där en huvudansvarig forskare saknas för bidraget/uppdraget får institutionerna sinsemellan utse en huvudansvarig forskare som finns vid en institution). Den huvudansvariga institutionen samt forskaren registrerar och fördelar avtalet. Det innebär att den huvudansvariga institutionen måste ha fått information om vilket projekt som ska anges från de medverkande institutionerna! Fördelningen mellan institutionerna ska antingen följa det som föreskrivs i avtalet eller utgå från en budget som är godkänd av alla medverkande parter (finansiär, institutioner samt forskare). Fördelningar mellan projekt med flera institutioner registreras enligt följande; På fliken Kontraktsinformation under Allmän information anges huvudansvarig institution samt huvudansvarig forskares projekt. Under Intäktsprognos på fliken Kontraktsinformation fördelas valutabeloppet på respektive period för respektive institutions projekt. Det är vanligt att finansiären vill betala årets avtalsbelopp till huvudansvarig institution som sedan fördelar bidrags-/uppdragsintäkten 16. Vid osäkerhet hur det ska registreras kontakta redovisningsenheten 17. När så sker ska registrering förväntad intäkt registreras enligt följande exempel; 16 När avtalsintäkt inkommer till huvudansvarig institutions plusgiro/bankgiro bokas beloppet på ett externt konto t ex 3512 därefter fördela intäkten mellan KI:s institutioner med konto 3564 alternativt Observera att valutakonton som öppnats för EU- eller NIH-avtal ska registreras på annat vis, läs under rubriken Grants Office för hur dessa avtal ska hanteras. Sida 20

24 Fördelningar på finansiärer Det blir även allt vanligare att flera finansiärer gemensamt ger bidragsmedel till forskningsprojekt. Avtalet ska då fördelas mellan flera olika finansiärer enligt vad avtalet fastställer alternativt ska en budget upprättas som godkänts av alla parter samt bifogas som e- dokument till avtalet. I de allra flesta fall finns det dock en avtalspart (finansiär) som är huvudsaklig avtalspart och att det är med denne som avtalet tecknats (i de fall där en huvudsaklig avtalspart saknas för bidraget/uppdraget får institutionen utse en huvudsaklig avtalspart i samråd med finansiärerna). Fördelningar mellan projekt med flera institutioner registreras enligt följande; På fliken Kontraktsinformation under Allmän information anges huvudsaklig avtalspart, huvudansvarig institution samt huvudansvarig forskares projekt. Fördelningen av beloppen sker per period samt per finansiär på projektet. Det är inte ovanligt att dessa bidragsmedel fördelas mellan flera institutioner vid KI. Det innebär att den huvudansvariga institutionen även får beakta att fördela mellan institutionernas projekt för respektive finansiär, se rubrik Fördela på flera projekt XX, Fördelning mellan institutioner. Forskarflytt Sida 21

25 När en forskarflytt ska ske är det viktigt att veta om det är en intern eller extern forskarflytt. Intern forskarflytt När forskarflytten är intern gäller följande; 1. Läs i EA-handboken vad som gäller för interna forskarflyttar 2. Korrigera i intäktsprognosen för framtida kommande inkomster på flik 5, Kontraktsinformation till den andra institutionens projekt samt registrera det belopp av redan inkomna inkomster som ska flyttas 3. Lägg till i fältet Anteckningar på flik 5 när avtalet övertas av annan institution Avtal övertas av MBB (C2) from Se till att alla dokument 18 som är av värde för avtalet finns bifogade i avtalsreskontran och W3D3 5. Ändra institution HINST 19 på flik 3, Relation, till den nya institutionen dvs. dit avtalet flyttar Korrigera i intäktsprognos vid intern forskarflytt Det finns två möjliga steg som kan behöva komma att korrigeras under intäktsprognos; 1. Registrera kommande inkomster på annan institution som ej än inkommit till institution 2. Registrera återstoden av intäkter som inkommit till institution men ej än förbrukats 18 Kontakta registrator för att få anvisningar om vad som gäller för W3D3 (KI:s diarium). 19 HINST betyder huvudansvarig institution. Sida 22

26 Innan någon korrigering gjorts ser avtalet ut enligt följande i avtalsreskontrans flik 5, Kontraktsinformation. Steg 1 blir att registrera framtida inkomster vid den nya institutionen 21, se svartmarkerade rader i nedanstående bild. Steg 2 blir att registrera de eventuella återstående medel som finns kvar på projektet som ska flyttas till en annan institution. 21 Viktigt att övertagande institution informerat avlämnande institution vad det nya projektet heter. Sida 23

27 Extern forskarflytt När forskarflytten är extern gäller följande; 1. Läs i EA-handboken vad som gäller för externa forskarflyttar 2. Ta bort rader i intäktsprognosen för framtida kommande inkomster på flik 5, Kontraktsinformation samt registrera det belopp av redan inkomna inkomster som ska flyttas 3. Lägg till i fältet Anteckningar på flik 5 när i tiden avtalet övertas av annan extern part t ex Avtal övertas av Uppsala Universitet from Se till att alla dokument 22 som är av värde för avtalet finns dokumenterade i KI:s diarium W3D3 samt avsluta ärendet i W3D3 5. Avsluta avtalet i avtalsreskontran, se rubrik Avsluta avtal Korrigera i intäktsprognos vid extern forskarflytt Det finns två möjliga steg som kan behöva komma att korrigeras under intäktsprognos; 1. Ta bort kommande inkomster som ej än inkommit till KI 2. Registrera återstoden av intäkter som inkommit till KI men ej än förbrukats, se Transferering på avtal 3. Avsluta avtalet i avtalsreskontran Innan någon korrigering gjorts ser avtalet ut enligt följande i avtalsreskontrans flik 5,Kontraktsinformation. Steg 1 är att ta bort inkomster som ej kommit KI tillhanda utan som kommer tillfalla andra organisationen dit forskaren flyttar 23, dvs rad 4 i ovanstående bild 24. Korrigera även årets belopp så att den endast visar de medel som inkommit till KI under det gångna året, rad 3 i nedanstående bild. 22 Kontakta registrator för att få anvisningar om vad som gäller för W3D3 (KI:s diarium). 23 Viktigt att övertagande institution informerat avlämnande institution vad det nya projektet heter. 24 Se rubrik, Ta bort rader i prognosfördelningen. Sida 24

28 Steg 2 är att registrera de eventuella återstående medel som finns kvar på projektet 25 som ska flyttas till en annan organisation. Steg 3 är att avsluta avtalet, se rubrik Avslut av avtal. Dokumenttyper och dokumentarkiv De dokumenttyper som går att bifoga är Microsoft Office samt PDF. Dokumentarkivet 26 i Agresso Avtalsreskontran är inte KI:s diarieföringssystem. Tänk på att namnge dokumenten så att de sedan är sökbara i arkivet. Namnge dem enligt följande; 1. Avtal - Forskarens efternamn_avtal_finansiärsnamnet 2. Budget - Forskarens efternamn_budget_finansiärsnamnet 3. Tilläggsavtal - Forskarens efternamn_tilläggsavtal_finansiärsnamnet Elektroniska dokument som bifogas avtalet i avtalsreskontran är inte att betrakta som varken diarieförda eller arkiverade. Diarieföring sker i W3D3. Om dokumentet tillför avtalet nya uppgifter, alternativt innehåller information som kan komma att förändra avtalets villkor, måste de skickas i original till diariet för diarieföring och därefter arkiveras på papper (tillsammans med originalavtalet). Detta gäller även e-post. En budget behövs för förståelsen av de andra handlingarna (avtalet) och ska bevaras. Den ska då skickas till registraturen (på papper) och diarieföras tillsammans med avtalet. Var därför noggrann med att kontrollera att handlingen (avtal, budget eller liknande) blivit registrerad i W3D3 innan den bifogas till avtalsreskontrans dokumentarkiv. Avtal, EU De allra flesta avtal gäller projekt finansierade inom EUs ramprogram FP6 (avslutat), FP7 och det uppkommande Horizon Dessa drivs från olika Directorates-General (DG) i Bryssel, men framförallt för KIs del från DG Research & Innovation. Det finns också projekt finansierade av DG Public Health and Consumers (DG SANCO) i Luxembourg. Det finns många olika sorters projekt, från stora konsortier av forskare från hela 25 Kontrollera projektsaldo i Agresso. 26 Agressos Dokumentarkivet på KI är inte att betrakta som ett arkiv i juridisk mening, se rubrik, Rensning av E-dokument. Sida 25

29 världen till projekt där KI är ensam mottagare. Informationen som registreras under fliken Grants Office ska fyllas i då avtalsparten är 85EU alternativt 85EUERC (European Research Council). Allmän information Startdatum kan hittas i Grant Agreement under Article 3 Duration and start date of the project. Startdatumet är antingen ett fast datum eller första dagen i nästföljande månad efter att avtalet har skrivits på av Kommissionen. Slutdatum beräknas från startdatum och siffran för Duration i Article 3. Avtalsnummer kan hittas längst ner på första sidan av Grant Agreement. Använd hela avtalsnumret, t.ex. HEALTH-F Koordinator, EU I dessa projekt är KI huvudman i ett konsortium av partners (andra lärosäte, bolag m.fl.). Konsortiet kan variera i storlek mellan några få partners till många tiotals. Medel skickas från Europeiska Kommissionen till ett valutakonto på SEB utan att växlas in i SEK på KI. För att öppna ett nytt valutakonto, kontakta redovisningsenheten. OBS, när ett valutakonto öppnas ska Riksgälden (RGK) först godkänna att KI får öppna ett sådant på banken. Det tar ofta upp till fem arbetsdagar innan kontot finns tillgängligt på banken. Därifrån distribueras medel till olika partners runtom i Europa/världen samt till KI. Ansvarig forskare på KI är den som har huvudansvar för projektet. Om endast en institution vid KI erhåller medlen, samt innehar rollen som koordinator av EU-avtalet, ska intäkter fördelas enligt huvudprincipen, se rubrik, Avtal till en institution, huvudprincip. OBS! Juridiskt sett är det KI som är koordinatorn, inte institutionen/forskaren. Sida 26

30 När KI koordinerar ett EU-avtal och det finns en medsökande institution vid KI ska den huvudansvariga institutionen registrera EU-avtalet i avtalsreskontran men fördela intäkten på respektive institutions projekt, enligt nedanstående anvisning 29. Fördelning av medel, koordinatorprojekt Valutabeloppen ska fördelas på de perioder då intäkter förväntas inkomma. Det innebär att det kan finnas ett hopp mellan perioder. Exempelvis inkommer en intäkt i början av projektperioden, därefter inkommer ytterligare en del i mitten av projektperioden samt ytterligare en del efter att projektets avtalsperiod gått ut dvs. när den vetenskapliga samt ekonomiska rapporten godkänts av EU. Nedan finns ett typexempel på hur intäkterna fördelas. Transferering på EU-avtal En transferering 30 läggs som en minuspost på avtalet i avtalets valuta dvs EUR. Det är viktigt att ange motpart (MPT). Den MPT som ska anges är den MPT finanisären på avtalet har. Skriv i fältet Anteckningar vem som tar emot transfereringen - en stipendiat, ett företag eller en annan statlig myndighet t ex Uppsala Universitet. En transferering registeras enligt fölljande på ett avtal; 29 Medel betalas ut från ett valutakonto i SEB direkt till respektive institution som konterar med ursprungskonto 3524 (Bidrag från EU:s institutioner). 30 Finansiären ska alltid ha gett sitt godkännande till bidraget transfereras. Transfereringen kan aldrig vara större än avtalsbeloppet totalsumma. Sida 27

31 Partner, EU samt Marie Curie Partnerprojekt innebär att en annan part (lärosäte, bolag, institut m.fl.) är koordinatorn. I dessa fall får KI medel från koordinatorn, inte direkt från Kommissionen. Detsamma gäller även för Marie Curie dvs men då betalar Kommissionen ut bidraget direkt till medverkande institutions bankkonto. Registrering under intäktsprognos sker i enlighet nedanstående bild; Fördelning av medel inom KI för Marie Curie samt partnerprojekt Om det finns en medsökande institution vid KI ska den huvudansvariga institutionen registrera EU-avtalet i avtalsreskontran och fördela intäkten på respektive institutions projekt, enligt nedanstående anvisning 31 ; 31 När avtalsintäkt inkommer till huvudansvarig institutions plusgiro/bankgiro bokas beloppet på ett externt konto t ex 3524, därefter fördelas intäkten mellan KI:s institutioner med konto Sida 28

32 Påminnelser, för alla EU-projekt EU-projekt kräver en hel del rapportering och avstämning, både internt inom KI och externt till koordinator/eu, i form av: Avstämning kvartalsvis att tidrapporter, löner och andra kostnader bokförs i rätt perioder samt att kostnader som bokförs på projektet är godkända enligt avtalet med EU. Avstämning inför del- och slutrapporteringar. Ekonomisk rapportering. Vetenskaplig rapportering. OBS: påminnelsefunktionen går endast till den huvudansvarige forskaren samt den ekonomibrevlåda vid den institution som registrerat avtalet i avtalsreskontran. Lägg upp påminnelser till medverkande institutioner genom att: 1. Välja aktivitet påminnelse. 2. Ange till vem påminnelsen ska utgå. 3. Ange vad administratör/forskare ska skicka påminnelse om i fältet Information. Flik Grants Office - EU I de fall då KI är en koordinator i ett EU-projekt ska fältet koordinator vara tomt. Det innebär att information ska registreras i sex fält Roll, Akronym, Total belopp för konsortiet (TotBel Kons.), Program, Subprogram och Projekttyp. I de fall då KI är en partner i ett EU-projekt ska information registreras på sju fält Koordinator, Roll, Akronym, Totalt belopp för konsortiet (TotBel Kons.), Program, Subprogram och Projekttyp. Sida 29

33 Nedan följer en beskrivning om var i avtalet man hittar informationen som ska registreras på fliken Grants Office. 1. Välj roll Partner från rullgardinsmenyn. Om man är huvudman i ett Marie Curie eller European Research Council projekt ska man välja Koordinator. KI kan också vara Subcontractor i ett EU-projekt det är mycket ovanligt men det kan hända. Skriv då tydligt i anteckningsfältet Övrig information att KI är Subcontractor i EU-projektet. 2. Välj Koordinatorsinstitut från rullgardinsmenyn. Koordinatorsinstitutet kan hittas i appendix Grant Agreement på sidan 2. Saknas koordinatorsinstitutet i rullgardinsmenyn kontakta redovisningsenheten för nyupplägg av koordinator. 3. Skriv in akronymen. Akronymen kan hittas på första sidan av appendix Grant Agreement under texten Grant Agreement Number xxxxxx. 4. Totalt Belopp Konsortiet (TotBel Kons.) är det totala beloppet som EU ger till hela konsortiet (inte bara till KI). Beloppet kan hittas i Grant Agreement, Article 5 Maximum financial contribution of the Union, första stycket. 5. Vilket program som ska anges framgår av Grant Agreement eller Grant Preparation File (GPF). 6. Vilken projekttyp som ska anges framgår av Grant Agreement eller Grant Preparation File. AdG = European Research Council Advanced Grant CIG = Marie Curie Career Integration Grant CSA = Coordination and Support Action EIF = Marie Curie Intra-European Fellowship Sida 30

34 ERG = Marie Curie European Integration Grant FRP = Focussed Research Project IAPP = Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways IIF = Marie Curie Incoming International Fellowship IP = Integrated Project IRG = Marie Curie International Integration Grant IRSES = Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme ITN = Marie Curie Initial Training Network NoE = Network of Excellence OIF = Marie Curie Outgoing International Fellowship PoC = European Research Council Principle of Concept grant StG = European Research Council Starting Grant 7. Vilket subprogram som ska anges framgår av Grant Agreement eller Grant Preparation File. Avtal, Amerikanska federala medel Amerikanska federala forskningsmedel kan erhållas från många olika amerikanska myndigheter som exempelvis National Institutes of Health (NIH), National Science Foundation (NSF), National Aeronautics & Space Administration (NASA), The Office of Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP), US Army, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) och Center for Disease Control (CDC). Avtalen kan vara tecknade direkt med myndigheten som avtalspart (KI = koordinator) eller vara i form av ett s.k. subcontract med en annan bidragsmottagare som koordinator (KI = partner/subcontractor). Forskningsmedel kan vara bidragsmedel eller uppdragsmedel. Fliken Grants Office ska fyllas i när det är fråga om bidragsmedel (Kontrollera med Grants Office vid osäkerhet). OBS: definitionen av ordet Subcontractor i amerikanska projekt skiljer sig helt från definitionen i EU-projekt. Subcontractor i amerikanska projekt innebär att man är partner. Sida 31

35 Allmän information Om forskningsbidrag sökts och erhållits direkt från finansiären är forskare på KI benämnd Principal Investigator = PI vilket betyder att KI är koordinator. Observera att KI kan vara koordinator trots att det inte finns några partners direktfinansiering räcker. I de projekt där KI huvudman, PI, ska ett valutakonto öppnas. Medel skickas från den amerikanska myndigheten till ett valutakonto på SEB utan att växlas in i SEK på KI. För att öppna ett nytt valutakonto, kontakta redovisningsenheten. OBS, när ett valutakonto öppnas ska Riksgälden (RGK) först godkänna att KI får öppna ett sådant på banken. Det tar ofta upp till fem arbetsdagar innan kontot finns tillgängligt på banken. Därifrån distribueras medel till olika partners runtom i Europa/världen samt till KI. Om endast en institution vid KI erhåller medlen, samt innehar rollen som koordinator av EU-avtalet, ska intäkter fördelas enligt huvudprincipen, se rubrik, Avtal till en institution, huvudprincip. OBS! Juridiskt sett är det KI som är koordinatorn, inte institutionen/forskaren. Anslagsnummer (grant number), när KI är PI, finns angivet i bidragsbeslut (Notice of Award från NIH) eller i avtal. Om KI är partner till annan bidragsmottagare som koordinator för amerikanskt federalt forskningsprojekt hittas finansiärens anslagsnummer i avtal med koordinator (Kontakta Grants Office vid osäkerhet). Om det finns en medsökande institution vid KI ska den huvudansvariga institutionen registrera det amerikanska federala avtalet i avtalsreskontran men fördela intäkten på respektive institutions projekt, se rubrik Fördelning mellan institutioner. Sida 32

36 Nedan bild visar fördelning av medel vid flera institutioner för ett projekt då ett valutakonto öppnats i SEB. Nedan bild visar fördelning av medel vid en institution för ett projekt. Fördelning av medel Valutabeloppen ska fördelas på de perioder då intäkter förväntas inkomma. Det innebär att det kan finnas ett hopp mellan perioder. Exempelvis inkommer en intäkt i början av projektperioden, därefter inkommer ytterligare en del i mitten av avtalsperioden samt ytterligare en del efter att projektet avtalsperiod gått ut dvs när den vetenskapliga samt ekonomiska rapporten godkänts av den amerikanska federala finansiären. Ofta tillkommer tillägg till det ursprungliga avtalet, se rubrik Tillägg till avtal. Transferering av amerikanska anslag En transferering 32 läggs som en minuspost på avtalet i avtalets valuta dvs USD. Det är viktigt att ange motpart (MPT). Den MPT som ska anges är den MPT finanisären på avtalet har. Skriv i fältet Anteckningar vem som tar emot transfereringen - en stipendiat, ett företag eller en annan statlig myndighet t ex Uppsala Universitet. Transfereringen registreras på samma vis vid EU-avtal, se Transferering EU-avtal. 32 Finansiären ska alltid ha gett sitt godkännande till bidraget transfereras. Transfereringen kan aldrig vara större än avtalsbeloppet totalsumma. Sida 33

37 Påminnelser Följande aktiviteter ska registreras av amerikanska federala projektmedel; Kvartalsavstäming av projektet Avstämning inför ekonomiskredovisning (Progress report) Ekonomisk redovisning (Progress report) Avstämning av eventuella partners ekonomiska redovisning (Subrecipient monitoring, om partners finns). Avstämning inför budgetårs slut/revision. Revision Ekonomisk rapport. Flik Grants Office amerikanska federala anslag I de fall då KI är en koordinator i ett amerikanskt federalt projekt ska följande information registreras: Låt rullistan avseende koordinator stå tom. Koordinator fylls endast i då KI är en subcontractor! Ange namn/förkortning på projekt (Akronym) officiell akronym finns normalt inte i amerikanska projekt. Fullständig projekttitel kan anges i övrig info. Ange CFDA kod denna kod är obligatorisk i amerikanska avtal. Om den saknas kontakta Grants Office. Ange vad som gäller för Carry Over. Välj; o Ja om det finns inskrivet i avtalet att automatisk Carry Over gäller. o Nej om det inte finns inskrivet i avtalet att automatisk Carry Over gäller. I de fall då KI är en partner/subcontractor i ett amerikanskt federalt projekt ska information följande information registreras; Ange roll Partner/subcontrator Välj koordinator/avtalspart i rullistan. Kontrollera att fullständigt namn är angett (exempelvis är University of California, Los Angeles och University of California, Davis Sida 34

38 två olika avtalsparter). Saknas koordinator kontakta redovisningsenheten för nyupplägg av koordinator Ange namn/förkortning på projekt (Akronym) officiell akronym finns normalt inte i amerikanska projekt. Fullständig projekttitel kan anges i övrig info. Ange CFDA kod denna kod är obligatorisk i amerikanska avtal. Om den saknas kontakta Grants Office. Ange vad som gäller för Carry Over. Välj; o Ja om det finns inskrivet i avtalet att automatisk Carry Over gäller. o Nej om det inte finns inskrivet i avtalet att automatisk Carry Over gäller. Städning av Avtalsreskontran Manualen nedan beskriver hur man korrigerar intäktsbokningar samt transfereringar på ett avtal där rättningarna avser ett annat år än det innevarande året 33. För utsökningar av transfereringar samt vilka avtal som berörs hänvisar vi till det presentationsmaterial som skickats till ekonomibrevlådorna. Nedan bild visar de valutakurser som finns inlagda i avtalsreskontran. Observera att korrigeringarna ska ske i avtalets originalvaluta. Det kan bli lite pyssligt vid t ex korrigering för transferering av stipendier. Stipendierna betalas ut av Karolinska Institutet i SEK men avtalets originalvaluta är t ex i EUR. 33 Rättningar sker enligt detta kapitel då korrigeringarna avser 2 året 2013 och bakåt. Sida 35

39 Valutakurser i Avtalsreskontran Hur hittar man vad som ska städas? Prognosen samt justering av intäkter Använd rapporten Fråga intäkt för att stämma av om prognosen fram till ligger korrekt. Rapport Fråga intäkt Differensen bör vara 0,00 alternativt visa de resterande belopp som väntas in under året. Innan ni gjort städjobbet kommer det finnas många avtal som inte visar 0,00 eller fel belopp som väntas in. Sida 36

40 Aggregerat resultat Fråga intäkt Klistra in det aggregerade resultatet i Excel. OBS, glöm inte att ange Text som format för den kolumn som avser DNR. Sortera på urklippet på Diff val (Progn-Utf) och ta bort alla rader som är 0,00. Dessa avtal följer prognosen korrekt. Resterande belopp behöver gås igenom. Är det mindre belopp, t ex 1,67 SEK, som visar differens för finansiär VR, FAS, FORMAS samt Cancerfonden är dessa troligtvis rätt då de betalas in månadsvis och kommer bli noll i december Men eftersom alla avtal med differenser ska gås igenom ska dessa ändå kontrolleras. Observera att de nya rapporterna för Fråga intäkt inte summerar raderna per period. Aggregera därför dessa rapporter genom att trycka på pilen som visas i bilden nedan. Detta är under utveckling och kommer att korrigeras inom kort. Vilka avtal behöver justeras för transfereringar? Sök ut konto i Saldotabell, 7300 till 7999 för perioden till i gamla företaget samt gör samma sökning i A1, välj institution XX, för perioden Utsökning i A1 Sida 37

41 Stäm av vilka projekt från utsökningen i Saldotabellen som även finns med i rapporten Fråga allmän info (med prognos). Korrigering för transferering ska ske på avtal som har status Aktiva i avtalsreskontran. OBS, kontrollera också att transfereringen justeras mot rätt avtal (ett projekt kan ha flera avtal). Vad börjar man med när man ska städa ett avtal? Börja med att korrigera; 1. Prognosen så att den ligger rätt se avsnittet Ligger prognosen rätt för avtalet? 2. Gör därefter justeringar, dvs rättningar, t ex att intäkten bokats utan DNR se Hur korrigerar man intäkter på ett avtal? 3. Allra sist gör man korrigeringarna för transfereringarna på avtalet Hur korrigerar man intäkter på ett avtal? Nedan beskrivs dessa processer i tur och ordning. Ligger prognosen rätt för avtalet? Prognosen ska visa de kommande inbetalningarna för perioden. Om rapporten Fråga intäkt (A1) visar ett kreditbelopp - ligger prognosen troligtvis fel. Ibland betalar stiftelser mm ut hela avtalsbeloppet i förväg. Korrigera då tidsperioden samt belopp i intäktsprognosen på flik 5, Kontraktsinformation. OBS, eftersom intäkter kan ha bokats i fel valuta alternativt utan DNR är det viktigt att kontrollera eventuella fel innan prognosen korrigeras. Om rapporten Fråga intäkt (A1) visar ett debetbelopp kontrollera om debetbeloppet avser de kommande inbetalningarna för året. Om inte korrigera prognosen. Hur korrigerar man intäkter på ett avtal? Korrigeringen av intäkter sker endast i ett steg i tabellen Manuell justering utfall på flik 5, Kontraktsinformation. Tabellen används då intäkter ska korrigeras för 2012 och bakåt. Om intäkten bokats fel i 2013 korrigeras den i huvudboken i Agresso och inte i tabellen Manuell justering. Om intäkter bokats mot fel avtal eller projekt bokas dessa också om i huvudboken, även om intäkten inkom 2012 eller tidigare. Nedan beskrivs de två vanligaste felen avseende intäktsbokningar samt hur de korrigeras i tabellen Manuell justering utfall. Fel 1, DNR har inte använts när intäkten bokades in i huvudbok Gör en korrigering på ett ben i debet (använd avtalets original valuta). Nedan visas två bilder för hur korrigering kan göras för SEK-belopp respektive för utländsk valuta. Nytt för denna tabell är att Motpart samt Transtyp (transaktionstyp) 34 ska anges JUST betyder ju- 34 Just betyder justering och används då en intäkt behöver korrigeras för att t ex DNR, valuta mm. Trans betyder transferering och används då en transferering ska registreras på avtalet. Sida 38

42 stering och det är den transtypen som ska anges i detta fall. OBS, glöm inte att spara med sparaikonen alternativt F12! Korrigering då DNR ej använts i konteringssträngen Fel 2, DNR har använts men intäkter har endast bokats i SEK (borde även ha bokats i utländsk valuta) Gör en korrigeringen med två ben. Korrigera det svenska beloppet i kredit samt korrigera det utländska beloppet i debet, se bild nedan. OBS, glöm inte att spara med sparaikonen alternativt F12! Korrigering av inbetalt belopp då felaktig valuta angivits i konteringssträngen Hur korrigerar man utbetalda transfereringar? Korrigeringen sker i två steg, en minusrad i tabellen Intäktsprognos samt en bokning i huvudboken 35. Om ni har frågor gällande detta maila Prognostabellen vid registrering av transferering från Vinnova 35 Efter den 1/ bokas DNR på intäktsreduceringskonto 3???7. Tidigare bokades detta i tabellen för Manuell justering eftersom konteringsreglen inte gjorde det möjligt att ange DNR på dessa konton. Avser bokningen en korrigering gällande finansiering av transfereringar för 2013 och bakåt, ska detta anges i tabellen Manuell justering annars bokas det i huvudboken. Sida 39

43 Nytt för tabellerna är att Motpart samt Transtyp (transaktionstyp) 36 ska anges TRANS betyder transferering och det är den transtypen som ska anges i detta fall. Korrigering i prognostabell flik 5, Kontraktsinformation Lägg till transfereringsbeloppet för perioden som en minusrad, under prognostabellen i flik 5, Kontraktsinformation (se bild nedan). OBS, glöm inte att spara med sparaikonen alternativt F12! Var noggrann med att sätta rätt MPT på beloppen. Om det exempelvis avser en transferering till ett annat universitet sätts MPT enligt bilden nedan. Om det exempelvis avser en transferering för stipendier sätts MPT enligt bilden nedan. Bidrag från en stiftelse som transfereras till en stipendiat Ange den/de perioder då transfereringarna betalades såsom det visas i bilden nedan. Om stipendier betalats ut under sex sammanhängande månader där beloppen är de samma kan dessa klumpas ihop till en korrigering såsom bilden ovan visar. Har korrigeringarna blivit rätt? Använd Flik 9 för att kontrollera att korrigeringarna mot avtalet blivit rätt. Bortse från Diff(SEK) eftersom dessa uppstår pga. det är olika valutakurser i avtalsreskontran jämfört med kursen i huvudboken vid bokningstillfälle. 36 Just betyder justering och används då en intäkt behöver korrigeras för att t ex DNR, valuta mm. Trans betyder transferering och används då en transferering ska registreras på avtalet. Norm- betyder normal, dvs registrerat belopp är varken en justering eller transferering, och behöver inte anges. Sida 40

44 Det finns inget att göra. Däremot det är viktigt att Diff (VAL) är 0, vilket är det i det här fallet (se nedan). Rapporten Fråga intäkt transfereringar visar de transfereringar som registrerats. Beloppen ska ligga i kredit och om differens är 0,00 är transfereringen/arna rätt registrerade. Ny rapport - Fråga intäkt, transfereringar Löpande bokföring av avtal Den löpande registreringen av avtalen sker mot intäktskonto samt intäktsreduceringskonto 37 dvs när intäkten bokförs i Agresso se rubrik, Registrering av intäkt mot avtal samt Korrigering intäkt mot avtal 38. Fördelningarna på kalender- eller brutet år registreras mot budgetkonton i Agresso och kan därför inte sökas fram via ett vanligt konto till exempel Det innebär att 156*-kontonen har utgått 39. För att se vilka fördelningarna på ett avtal, kostnadsställe eller institution ska rapporterna, Fråga Prognos/Inst/Grupp/fin eller Fråga Intäkt, i avtalsreskontran användas, se rubrik Rapporter. Registrering av intäkt mot avtal En intäkt ska alltid registreras i den valuta som avsändaren skickat! En registrering av intäkt i huvudboken sker enligt följande exempel: För att avräkningen mot avtalsreskontran ska bli korrekt ska alltid intäktsregistreringen ske i den valuta som bidraget/uppdraget inkommit till bankgirot/plusgirot. Registrera då enligt följande exempel; 37 Intäktsreduceringskonto 35??7 visar finansieringen av transfereringen. 38 I övrigt sker ingen löpande bokföring utan övriga förändringar beskrivs under rubrikerna Korrigering/rättning på avtal, Tillägg till avtal eller Avslut av Avtal *-kontonen har utgått per årsskiftet 2012/2013. Sida 41

45 OBS, 193*-kontot måste också registreras med samma valuta (i exemplet ovan i EUR) och samma kurs för att verifikationen ska gå i noll! Registrera mot korrekt intäktskonto, DNR, projekt samt finansiär. I fältet valuta (Val) anges den valuta som medlen betalades in i till exempel EUR. I fältet belopp anges beloppet i originalvalutan. Tabba vidare och tryck på Verktyg i menyraden för att sedan kunna välja Ny kurs. I fältet belopp anges det svenska beloppet som inkom på plus- eller bankgirot. Då ändras kursen i fältet kurs som bidraget/uppdraget fått vid insättningen på banken. Tabba vidare i fältet ner till rutan OK. Klicka på OK och en fråga visas; Sida 42

46 Välj Nej om fler insättningar för bankgirot/plusgirot bokas på en och samma verifikation. Välj Ja om endast den insättningen för bankgirot/plusgirot ska bokas på verifikationen. Öresdifferenser Ibland när man fördelar en intäkt till flera projekt kan en öresdifferens uppstå. Korrigera då enligt nedanstående exempel; Nedanstående bokning resulterar i en öresdifferens på det svenska beloppet. Öppna då upp raden som har det största beloppet (i exemplet blir det rad 2) genom att markera raden och trycka på ikonen för att ändra rad (markerad med rött). Tabba till beloppsfältet, välj Ny kurs igen och ange ett nytt svenskt belopp för att korrigera kursdifferensen. I exemplet innebär det att korrigera SEK-beloppet från ,67 till ,68. Tryck därefter på OK. Sida 43

47 Frågan Vill du använda valutakursen för Belopp för hela transaktionen visas på skärmen. Välj Nej och spara därefter verifikationsraden genom att trycka på F11. Sida 44

48 Spara sedan hela verifikationen genom att trycka på F12 Registering av transferering En transferering av intäkter innebär att KI förmedlar vidare inbetalda intäkter till en annan extern motpart. Transfereringen bokas alltid i avtalets originalvaluta!orginalvaluta! Utbetalningen på det lämnade bidraget bokas upp på konto 77*, 78* och 79*. Intäktsreduceringen bokas upp konto 3???7. När en transferering avser en stipendiat behöver endast finansieringen bokas eftersom personalavdelningen utfört själva betalningen till stipenadiaten, se exempel nedan. Byt ut bild så att registeringen även visar att DNR inkl MPT krävs på konteringen! När en transferering avser en utbetalning till en annan extern part än stipendiat så måste även utbetalningen registreras, se exempel nedan. Sida 45

49 Byt ut bild så att registeringen även visar att DNR inkl MPT krävs på konteringen! Registrering av transferering i utländsk valuta för stipendiater Byt ut bild så att registeringen även visar att DNR inkl MPT krävs på konteringen! Registeringen av transferering i utländsk valuta till extern motpart (ej stipenadiater) Byt ut bild så att registeringen även visar att DNR inkl MPT krävs på konteringen! Avräkning mot avtalsfordran Avräkning mot fordran sker på konton 33*, 35* samt konto 34414, och mot den prognos som är registrerad för året i avtalsreskontran, se rubrik Bidrag- alternativt Uppdrag Prognos, på projektet. Det innebär att avtalsreskontran inte använder sig av de 156*-konton som tidigare fanns. För att få fram fordran för innevarande år alternativt alla kommande år används rapporten Fråga Intäkt. Korrigering av intäkt mot avtal Om man råkat registrera fel kan detta enkelt korrigeras genom att korrigera bokningen i huvudboken i Agresso. Nedanstående bilder visar hur en rättelse ska ske för två typexempel: 1. Intäkten har registrerats på felaktigt dnr; Sida 46

50 2. Intäkten har registrerats på felaktigt projekt; Rapporter Det finns två olika typer av rapporter, Browserfrågor och Excelaratorrapporter. Skillnaden mellan rapporterna är hur de presenterar sitt sökresultat. 1. Browserfrågerapporterna är lämpliga att använda i det löpande arbetet. Det går att klicka sig vidare i deras resultatutsökningar för att kommer ner på verifikationsnivå. 2. Excelartorrapporterna, presenteras i Excel, är lämpliga att använda som diskussionsunderlag eller vid presentationer. Rapporter Browserfrågor; Ta för vana att gråmarkera rutorna i utsökningen för att vara säker på att få med all information kring avtalen. I vissa browserfrågor kan det så en siffra, 1, i vissa fält. Siffran 1 står i det här fallet för att avtalet är aktivt. Vill man söka på alla avtal dubbelklicka på raden och nedanstående bild visas. Markera därefter på värden som du vill lägga till, klicka på högerpilen till och därefter OK. Samma princip gäller om du vill ta bort valda värden men då omvänt markera valt värde som ska tas bort, klicka på vänsterpilen och därefter på OK. Sida 47

51 Fråga intäkt Fråga intäkt (Brutto) Rapporten Fråga intäkt (Brutto) finns som browserfråga. Browserfrågan Fråga intäkt är lämplig för ekonomer att använda för att stämma av att den prognos som lagts är korrekt eller att kontrollera att finansiären fullföljer sina inbetalningar enligt avtal. Rapporten visar vad som finns kvar att fodra på projekten. För att se vilket/vilka avtal som är registrerade mot avtalet och att rätt finansiär använts behöver man ta bort aggregeringen. Det gör man genom att klicka på ikonen Nästa, Då visas följande bild; I detta fallet har alla pengar inkommit men bokats med annan finansiär än den som registrerats i intäktsprognosen under avtalsreskontran. Korrigera FIN antingen i avtalsreskontran eller i huvudboken så att avräkningen blir 0,00. Ett korrekt registrerat avtal ser ut som nedan; Sida 48

52 Korrekt registrerat avtal där inbetalningarna infaller månadsvis Korrket registrerat avtal där inebtalningen sker vid ett enstaka tillfälle under året Fråga intäkt (Netto) Visar vad som är kvar att få projektens avtal exklusive transfereringar. Denna rapport är lämplig att använda då det enligt avtal är stora summor ska transfereras vidare till andra externa parter t ex andra universitet. Därför är denna bäst lämpad att använda när man vill titta på enskilda avtal eller projekt. Om man vill se vad som finns kvar att erhålla för en forskargrupp eller institiution använd rapporterna Prognos per Finansiär & Forskargrupp eller Prognos per Finansiär & Institution 40. Fråga intäkt (Transfereringar) Visar vilka transfereringar som är registrerade på projekten samt om de också betalats ut till den externa parten t ex en stipendiat eller ett annat universitet. För att enket stämma av om alla transfereringar utbetalats - aggregera rapporten genom att klicka på ikonen Förra och stäm av att DIFF val är 0,00 för den utsökta perioden. 40 Finns beskrivna längre ner i detta kapitel. Sida 49

53 Fråga intäkt (Justeringar) Visar de justeringar som gjorts på avtal i tabellen Manuella Justeringar på flik 5. Denna tabell har använts för att korrigera bakåt i tiden då DNR inte var ett obilgatorium på diverese konton. Denna tabell kommer under 2014 att stängas för vidare korrigeringar men möjligheten att se korrigeringarna kommer finnas kvar. Sida 50

54 Fråga Allmän information Rapporten Fråga Allmän information med prognos är lämplig för att söka fram ett specifikt avtal eller för att få kunskap om hur många avtal det finns från en och samma finansiär vid en institution/forskargrupp. Fråga Aktivitetsplan Rapporten Fråga Aktivitetsplan är lämplig att använda för att kunna följa upp att institutionen fullföljer de åtaganden som respektive avtal kräver. Det kan t ex vara att ekonomiska- och vetenskapliga rapporter kommer de externa finansiärerna tillhanda i tid. Fråga Grants Office Rapporten Fråga Grants Office är lämplig att använda för att kunna se hur många avtal av denna art som finns vid institutionen. Den kan även underlätta att bedöma vilka administrativa resurser och kompetenser som krävs. Ett koordinatorsprojekt är mer resurs- och kompetenskrävande än ett partnerprojekt. Sida 51

55 Rapporter Excelarator; Excelaratorrapporterna är stora rapporter som tar lång tid för Agresso att beställa. Ta därför för vana att försöka specificera utsökningen i excelaratorrapporten. Fråga Prognos, forskargrupp Rapporten Prognos per Finansiär & Forskargrupp är lämplig att använda som diskussionsunderlag tillsammans med en forskargruppsledare om forskargruppens framtida inkommande medel(finns även finns som browserrapport). Fråga Prognos, institution Rapporten Prognos per Finansiär & Institution är lämplig att använda för att få kunskap om vilka externa intressenter som i framtiden finansierar verksamheten samt hur stort behovet Sida 52

56 är för samfinansiering. Fråga Prognos, Forskarwebb Rapporten Fråga Prognostabell, Forskarweb (PL/FOID) är lämplig att använda för att analysera en forskargrupps förutsättningar samt om de förändrats t ex behovet av samfinansiering, möjligheten att nyanställa osv. Rapporten Fråga Prognostabell, Forskarweb (Projekt ID) är lämplig att använda för att analysera ett avtals förutsättningar t ex om avtalet fördelar sig över flera institutioner. Rapporten Fråga Prognostabell, Forskarweb (Institution) är lämplig att använda för att analysera en institutions förutsättningar samt om de förändrats t ex behovet av samfinansiering, möjligheten att nyanställa osv. Rapport, Kvar att Erhålla & Förbruka Rapport visar det aktuella projektsaldot och ställer det i jämförelse mot vad som är kvar att erhålla på avtalet. Den lämpar sig bra att använda inför uppbokning av 1632/1672- bilagorna. OBS, sök inte ut denna rapport för en hel institution. Då blir rapporten väldigt stor och kommer störa andra användare. Denna rapport lämpar sig för att söka ut på enstalka projekt alternativt forskargrupper. Sida 53

57 Avslut av avtal Ett avtal ska först avslutas då den vetenskapliga- samt den ekonomiska rapporten godkänts av finansiären. 1. Bifoga finansiärens skriftliga godkännande som e-dokument till avtalet, tryck därefter på sparaikonen. 2. För att markera ett avslut på ett avtal väljs alternativet avslutat i avtalsstatus i flik 5 Kontraktsinformation, i Registering/Underhåll, tryck därefter på sparaikonen. 3. OBS, kontrollera även att alla intäkter kommit KI tillhanda, flik 8 Analys Progn/Utf period. Om inte - korrigera prognosen på flik 5, Kontraktsinformation, eftersom mer medel inte inkommer då avtalet avslutats. 4. Till sist markeras även på flik 1, Begrepp, att avtalet är avslutat genom att välja status Spärrat, tryck därefter på sparaikonen. Genom att välja status Spärrat försvinner avtalet från alla rapporter i avtalsreskontran. Vill man att avtalet ska finnas kvar i rapporterna ska inte detta sista steg utföras. Sida 54

58 Personuppgiftsbehandling och sekretess Ett avtal och andra dokument som bifogats som e-dokument i avtalsreskontran är en allmän handling. Alla allmänna handlingar som avser externa avtal ska registreras i W3D3 KI:s diarieföringssystem. De kan dock omfattas av sekretess. Då skyddas uppgifterna av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För att kunna sekretessbelägga en handling, delar av en handling eller ett helt ärende måste man ha stöd i lag. Det är alltså inte möjligt att sekretessbelägga en handling med hänvisning till åsikten att "detta är lite känsligt, det sekretessbelägger vi". Varje gång någon begär att få ta del av en handling ska en bedömning om sekretess göras. Vi får dock redan från början markera att handlingen kan omfattas av sekretess. Detta görs genom att en så kallad hemligstämpel påförs handlingen. Denna stämpel är bara en indikation om att innehållet i handlingen kan komma att bedömas som sekretesskyddade. Exempel på möjlig sekretess vid Karolinska Institutet Inkomna sekretesstämplade handlingar Personuppgifter i statistik eller forskning Pågående upphandlingar Uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild om den som lämnar uppgiften kan lida skada om uppgiften röjs Uppdragsforskning Om ett avtal omfattas av sekretess, ska rutan sekretess bockas i och en anteckning ska göras i rutan anteckningar och hänvisa till det lagrum som angivits i W3D3, se exempel nedan. Behandling av personuppgifter som registreras i Agresso sker enligt personuppgiftslagen, PUL, (1998:204). Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Karolinska Institutet. Vid frågor gällande sekretess samt PUL, kontakta Mats Gustavsson. Sida 55

Manual Avtalsreskontra Agresso i Self Service WebInfo

Manual Avtalsreskontra Agresso i Self Service WebInfo Manual Avtalsreskontra Agresso i Self Service WebInfo Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Diarium... 5 1.2 Processen för ett avtal... 5 1.2.1 Registrering av avtal i reskontran... 5 1.3 Behörigheter...

Läs mer

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 2015-04-25 2 / 9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt om periodisering/värdering... 3 2. Periodisering av externfinansierade

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund

Lathund W3D Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Diarieföring på Karolinska Institutet Liten lathund Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Enheten för arkiv och registratur Version: 1.1 Juni 2016 1 Innehåll Diarieföring på Karolinska

Läs mer

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET LATHUND Intern bokföringsorder i Agresso Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET Innan du börjar registrera kan det vara bra att scanna in det dokument du ska bifoga till verifikationen och spara ner det på

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund Registrera kontrakt i EKO I den här lathunden visas hur man går tillväga för att registrera kontrakt i EKO. Registrering av kontrakt förutsätter att beslut om bidrag eller överenskommelse om uppdrag är klart. Beslut eller överenskommelse

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-

Läs mer

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund Registrera kontrakt i EKO I den här lathunden visas hur man går tillväga för att registrera ett kontrakt i EKO, för ytterligare beskrivning av handläggninsordning för bidrag och uppdrag, se Ekonomihandboken kapitel 7. Välj Kontrakt

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Tillfälliga diarieföringsinstruktioner för Platina

Tillfälliga diarieföringsinstruktioner för Platina Tillfälliga diarieföringsinstruktioner för Platina Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Platina... 1 2. Att logga in i Platina... 2 3. Startsidan... 3 4. Hjälpfunktion i Platina... 5 5. Bidrags- och Uppdragsärenden...

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet.

Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet. Sida 1 Fo r att registrera ett nytt a rende och fa ut ett diarienummer ur W3D3 diariet. Manualen bör skrivas ut i färg, eftersom flera instruktioner hänvisar till bilder och symboler och knappar. Börja

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3

Innehåll 1. Inloggning... 2 2. Inloggningsvy... 2 3. Sökfunktioner... 3 PM 2014-03-03 1 (13) Diarieföring vid samhällsbyggnadsförvaltningen Denna promemoria är tänkt som en översiktlig guide för hur du gör när du diarieför. En mer ingående handbok finns på Insidan (Hjälp i

Läs mer

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet 1 Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet Innehåll Förbered... 1 Lägg upp aktivitet... 2 Lägg upp valbara uppgifter... 10 Kontroll konto motpart... 10 Ändring/komplettering... 11 Manualen

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

Rekommenderad arbetsgång för externa bidragsprojekt, exklusive EU-finansierade projekt inom Umeå universitet

Rekommenderad arbetsgång för externa bidragsprojekt, exklusive EU-finansierade projekt inom Umeå universitet Rekommenderad arbetsgång för externa bidragsprojekt, exklusive EU-finansierade projekt inom Umeå universitet Dokumentansvarig: Kristina Strindlund Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2014-08-26 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information 1. Anläggningar Inom staten är det

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Introduktion av Quality Works 3.0

Introduktion av Quality Works 3.0 Introduktion av Quality Works 3.0 Den här introduktionen vägleder dig igenom de vanligaste funktionerna i Quality Works och hur man kan använda sig av programmet för att skapa en enkel manual för sitt

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020)

Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) BESLUT 1 2014-03-27 STYR 2014/203 Rektor Lunds universitets handläggningsordning för forskningsprojekt inom Europeiska Kommissionens ramprogram Horizon 2020 (2014-2020) Bakgrund Denna handläggningsordning

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva i ditt

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1

PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1 1(17) SLU ID ua.2013.2.1.1 Jurist- och dokumentationsenheten/ IT-avdelningen 2012-12-14 PUBLIC 360 MANUAL. Registrera ärenden och dokument i Public 360 med SLU KS 2013:1-1 Denna manual beskriver hur du

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare 1(12) Platina, för nya handläggare 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTSIDAN ( HUSET ) ---------------------------------------------------------------------- 3 NAVIGERA TILL DITT ÄRENDE -----------------------------------------------------------

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Upprättat av personalavdelningen, KTH, maj 2015 Innehåll 1. Koppla rekryteringsärenden till W3D3... 2 1.1 Rekryteringssystemet

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina

PLATINA 1(25) Grunderna i Platina 1(25) Grunderna i Platina 2(25) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTA PLATINA------------------------------------------------------------------------------- 4 Genväg -----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Rutin för hantering av avtal

Rutin för hantering av avtal Rutin Rektors kansli 2010-02-11 MDH 1.7.1-224/09 Johan Andersson Rutin för hantering av avtal Definition av avtal Med avtal avses en upprättad handling som dokumenterar överrenskommelse eller uppgörelse

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014 Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial Dnr 1-453/2014 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Arkiv och Registratur Version: 1.0 Juni 2014 Rekommendation

Läs mer

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Raindance-guide: Registrera samfinansiering 1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 8 Manuell samfinansiering... 9 Guiden

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-10-18 Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Maximalt antal tillåtna

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2 DIARIEFÖRINGSHANDBOK 2015-10-29 Version 0.2 1.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT DIARIEFÖRA? Malmö högskola använder sedan 1999 ärendehanteringssystemet W3D3 och diarieföringsmodulen. I dagsläget används inga andra

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9 SITHS i Easy Handledning i hanteringen av Självdeklarationen Sid 1/9 Innehållsförteckning Förutsättningar för att hantera Självdeklarationen i Easy... 3 1. Hantera Självdeklarationen i Easy... 4 2. Dokumenthantering...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer