Ekonomirapport Ekonomirapport 1 1 (8)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomirapport 1 2015 2015-06-08. Ekonomirapport 1 1 (8)"

Transkript

1 Ekonomirapport 1 1 (8)

2 Jönköpings Rådhus AB Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag... 6 Logistikbolag... 6 Utbildningsbolag... 7 Sammanfattning Moderbolag... 8 Rådhuset Jönköping Tfn Fax (8)

3 Jönköpings Rådhus AB Härmed överlämnas den första ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret. Rapporten baseras på redovisningen till och med april månad och presenteras i form av helårsprognoser för respektive bolag. Sammanfattning dotterbolag Resultat efter finansiella poster, dvs exkl bokslutsdispositioner och skatt 191,3 173,1 217,4 Föreliggande prognos visar ett beräknat resultat efter finansiella poster för samtliga dotterbolag på ca 217, vilket är högre än både budget och jämfört med års bokslut. Elmia prognosticerar ett sämre resultat än budgeterat med ca 10 vilket främst beror på att 4 mässor inte infriat budgetförväntningarna. Bostadsbolagens prognoser visar en förbättring med ca 80. Avvikelsen beror främst på en reavinst om ca 77 vid försäljning av 2 fastigheter i Vätter- Hem. Energibolagen aviserar en försämring jämfört med budget med ca 26. Denna försämring förklaras främst av att Jönköping Energi har en minskad elproduktion, sjunkande priser samt minskad försäljningsintäkt av fjärrvärme vilket bland annat förklaras av den milda vintern som varit. Grennaskolans prognostiserade resultat är i nivå med budget -7,5. Då osäkerheten enligt nedan är stor kring skolan är prognosen så osäker varför den inte justerats jämfört med budget. Dotterbolagen planerar investeringar för totalt ca 935 under. Därav avser 240 Bostadsbolagen och 650 Energibolagen. För uppgick investeringarna i dotterbolagen till Arrangemangsbolag Elmia AB -3,7 12,2 1,9 Destination Jönköping AB -0,1-0,3-0,3 Arrangemangsbolag, totalt -3,8 11,9 1,6 Elmia prognosticerar ett bättre resultat än men kraftigt sämre resultat än budgeterat. Mässprogrammen varierar mellan åren och ska, i normalfallet vara, ett programmässigt starkare år för Elmia. Dock avviker prognosen kraftigt mot budget för. Detta beror främst på att 3 mässor inte har infriat budgetförväntningarna samt att 1 mässa inte kommer att genomföras. Dessa 4 mässor påverkar omsättningen negativt med ca 28 och tappat täckningsbidrag om ca 11. Bolagets ökade fokus på marknaden och nya affärer har resulterat i 2 nya mässor som kommer genomföras första gången under Under hösten räknar bolaget med att affärssystemet ska tas i drift. Detta nya system samt den organisationsförändring som genomförts ska ge stora effektiviseringar och en bättre kontroll på verksamheten. Bolaget prognosticerar med investeringar om ca 16. Av dessa uppgår investering i nytt affärssystem till ca 9. Destination Jönköping är sedan årsskiftet lokaliserade i Passagen som numera heter Destinationen. 3 (8)

4 Jönköpings Rådhus AB Prognosen pekar på ett driftsresultat om ca -0,3 vilket följer budget för. Bolaget kommer under året delta i ett flertal arrangemang såsom Jönköpingsgalan, USM i Handboll, Vättern Challenge, konsert i samband med Jönköpingsfesten. Vidare är det klart med att EM i Mountinebike 2016, VM i Muaythai 2016, Swedish Workshops och Ironman kommer att genomföras i Jönköping. Bolaget har arbetat mycket med att ta fram en ny hemsida, denna kommer att lanseras den 1 juni. Bostadsbolag AB Bankerydshem 1,4 1,2 1,3 Bottnaryds Bostads AB 0,3 0,3 0,4 AB Grännahus 1,0 0,7 0,6 AB Norrahammars Kommunala Bostäder (NKBo) 8,9 8,9 8,0 Visingsöbostäder AB 0,1 0,4 0,3 Bostads AB VätterHem 74,4 64,0 145,0 Bostadsbolag, totalt 86,1 75,5 155,6 Bostadsbolagens prognoser visar tillsammans ett positivt resultat för uppgående till 155,6. Prognosen är kraftigt bättre jämfört med både budget och. Den främsta anledningen är att det i VätterHems resultat finns inkluderat en reavinst vid försäljning av fastigheter om ca 77. Vätter- Hem har även prognosticerat med lägre finansiella kostnader än budgeterat vilket främst förklaras av en lägre ränta. Att prognosen är lägre än beror främst på högre drifts- och avskrivningskostnader i VätterHem. De flesta bostadsbolagen har höjt bostadshyrorna inför. Den genomsnittliga bostadshyran har höjts med ca 2% och uppgår därmed till 895 kr/m². Vid månadsskiftet april/maj fanns endast en outhyrd lägenhet, denna fanns på Visingsö. Uthyrningen av VätterHems studentlägenheter är mer instabil och per 1 maj fanns 26 outhyrda. Bolagen håller en fortsatt god underhållsnivå. Totalt förväntas årets kostnader för fastighetsunderhåll uppgå till 145 (181:-/m 2 ), vilket är ca 7 lägre jämfört med. Bankerydshem genomför under året bland annat takbyte och ventilationsarbeten. I Grännahus har man genomfört stambyten och badrumsrenovering och fönsterbyten. NKBo har slutfört stambytena som pågått under flera år. Det som är på gång under året är fjärrvärmeinstallation, byte av tak samt fönsterbyten. VätterHem fortsätter arbetet med stambyten och upprustning av badrum, renovering av fönster och balkonger, fasadmålning och byte av dörrar. VätterHem har erhållit branschorganisationen SABO:s hållbarhetspris för. 4 (8)

5 Jönköpings Rådhus AB Årets investeringar beräknas uppgå till ca 240, varav ca 190 avser VätterHem. I Bottnaryd kommer nybyggnation av 6 radhuslägenheter slutföras och inflyttning beräknas till 1 juli. I Grännahus har byggnation påbörjats av 18 lägenheter i Kaxholmen med beräknad inflyttning 1 maj I Visingsö pågår ombyggnation av läkarmottagningen till 4 nya lägenheter. Dessa beräknas vara färdiga i juni. I VätterHem har man i början av året färdigställt 23 lägenheter på Fagerslätt i Huskvarna och 32 lägenheter på Österängen. På Strandängen pågår byggnation av 79 lägenheter med planerad inflyttning under. Energibolag Jönköping Energi AB 49,3 56,6 33,7 Jönköping Energi Nät AB 80,1 62,3 59,1 Jönköping Energi Biogas AB -9,4-16,7-16,7 Huskvarnaåns Kraft AB -0,1 0,0 0,0 Energibolag, totalt 119,9 102,2 76,1 Jönköping Energi AB anger i sin helårsprognos ett överskott på 33,7, vilket är kraftigt sämre än budget. Denna försämring förklaras främst av minskad elproduktion, sjunkande priser samt minskad försäljningsintäkt av fjärrvärme vilket bland annat förklaras av den milda vintern som varit. Nya KVVT2 har haft vissa problem med driften under våren vilket påverkat elproduktionen negativt. Försäljningen av fjärrvärme beräknas för året uppgå till 675 GWh medan volymen försåld elenergi bedöms uppgå till 577 GWh. Försäljningen av elenergi är kraftigt under budgeterad nivå. Försäljningen av den egna elproduktionen beräknas till 244 GWh att jämföra med budgeterat 323 GWh för. Några lösningar har ännu inte kunnat presenteras avseende de försäkringsanspråk bolaget har mot försäkringsbolaget. Rättsliga förhandlingar pågår. en för Jönköping Energi Nät AB visar på ett överskott om 59,1, vilket är ca 3 sämre än budgeterat. Denna försämring beror främst på att anslutningsavgifterna är något lägre än budgeterat. Nätintäkterna prognosticeras hamna lägre än budget dock med en något högre volym, GWh, än budgeterade GWh. Jönköping Energi Biogas AB avlämnar en prognos uppgående till -16,7 vilket är oförändrat mot budgeterat. Försäljningen i kronor räknat prognosticeras minska med 10% jämfört med budget medan såld volym minskar med 4%. Andelen köpt fordonsgas beräknas för helåret att hamna på samma nivå som budgeterat, ca 73%. Bolaget upplever en ökande konkurrens då ny gastankstation öppnat i Jönköping. 5 (8)

6 Jönköpings Rådhus AB Förvaltningsbolag Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 1,4 1,9 2,0 Högskolefastigheter i Jönköping AB 3,4 4,1 4,1 Jönköpings kommuns Parkerings AB 0,0 0,0 0,0 Jönköping Airport Fastighets AB 0,1 0,0 0,0 Rosenlunds Fastighets AB 6,4 3,7 3,7 Förvaltningsbolag, totalt 11,3 9,7 9,8 Förvaltnings AB:s prognos för är i nivå med budget. Samtliga industrimoduler utom två är i dagsläget uthyrda. Underhållsarbete pågår i form av ombyggnation i samband med byte av hyresgäster samt utbyte av ett antal ståldörrar och portar. Högskolefastigheters prognos för året beräknas uppgå till 4,1 vilket är oförändrat mot budgeterat. Underhållsåtgärder under är bland annat underhåll och sanering av fasad Hälsohögskolan, ombyggnation av entré Hälsohögskolan, renovering av aula i Hälsohögskolan, uppdatering av utebelysning och låssystem samt renovering av Mariedal. Parkerings AB prognostiserar och budgeterar med ett noll-resultat. Parkeringsverksamheten bedrivs i sin helhet genom Tekniska nämnden. Bolagets roll är numera att äga och förvalta parkeringshusen samt ansvara för eventuell byggnation av nya parkeringshus. Jönköping Airport Fastighets AB prognos beräknas till samma resultat som budgeterat. De investeringsprojekt som är planerade för är bland annat LED gatubelysning, skärmtak, ljudanläggning och ombyggnation av lounge. Ett överskott om 3,7 förväntas uppkomma under för Rosenlunds Fastighets AB, vilket är samma som budgeterats. De största investeringarna avser ombyggnad av VA-anläggning för miljökrav, laddningsstolpar för elbilar samt nya ventilationsaggregat. Logistikbolag Jönköping Airport AB -12,8-15,0-15,0 Torsviks Terminal AB -1,3-0,9-0,9 Logistikbolag, totalt -14,1-15,9-15,9 Jönköping Airport AB:s prognos visar på ett underskott för året på -15 vilket samma som budgeterats. Utvecklingen av antalet passagerare har varit mycket positiv. Nextjet trafikerar Arlanda med 22 avgångar/vecka som är en kraftig utökning jämfört med. Den 1 mars startade BMI trafik till Frankfurt. Antalet avgångar uppgår till 11/vecka. Flygplatsen erbjuder 7 olika charterdestinationer under året. Antalet avgångar är något färre än men charterarrangörerna är mycket nöjda med försäljningen av antalet resor från Jönköping. Under 9 veckor i sommar kommer incharter med tyska turister från Düsseldorf genomföras. Frakt- och postflyget har minskat något jämfört med, antalet frakt- 6 (8)

7 Jönköpings Rådhus AB och postton har sjunkit med 6%. Investeringarna prognosticeras till ca 3,1 vilka bland annat utgörs av sopsug, flygplanstrappor med tak samt dragtruck för bagage. Torsviks Terminal AB lämnar en prognos i nivå med budget, -0,9. IKEA är fortfarande enda kunden men Bring Express arbetar intensivt med att hitta nya kunder. Avtalet med Bring Express är förlängt till och med Utbildningsbolag Grennaskolan Riksinternat AB -10,0-7,5-7,5 Grennaskolans prognostiserade resultat är i nivå med budget -7,5. Då osäkerheten enligt nedan är stor kring skolan är också prognosen osäker varför den inte justerats jämfört med budget. Regeringen har beslutat att det inte längre kommer att finnas några riksinternat i Sverige efter årsskiftet. För Grennaskolans del innebär den nya lagstiftningen att det inte är möjligt att fortsätta driva utbildningsverksamhet i nuvarande organisationsform, d.v.s. i ett kommunalt bolag helägt av Jönköpings kommun. Det alternativ som nu föreligger innebär att huvudmannaskapet för Grennaskolans utbildningsverksamhet måste övergå till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun alternativt till barn- och utbildningsnämnden fr.o.m. årsskiftet /16. Trots de stora ansträngningar som gjorts för att öka elevunderlaget har det inte gett den effekt man önskat på gymnasienivå. Med anledning av detta har pågår diskussioner om skolan ska ta in några nya elever till höstterminen i åk 7 och åk 1 på gymnasiet. De elever som redan går på skolan fullföljer sin utbildning som planerat och påverkas inte av förändringen. Inte heller nya elever som söker sig till övriga årskurser påverkas av beslutet. 7 (8)

8 Jönköpings Rådhus AB Utvecklingsbolag Södra Munksjön Utvecklings AB 1,9-2,8-2,3 Södra Munksjön Utvecklings AB bildades under. Som ett led i förverkligandet av kommunens stadsbyggnadsvision kring södra Munksjön är det på gång att bolaget förvärvar 5 fastigheter i området som i dagsläget ägs av Jönköpings kommun. I mars tillsattes ny VD för bolaget. Bolaget har förutom ett fåtal anställda knutit till sig resurser från flera förvaltningar samt externa konsulter som leder arbetet i omvandlingsområdet. Sammanfattning Moderbolag Resultat efter finansiella poster 33,1 42,0 43,9 För moderbolaget Jönköpings Rådhus AB beräknas ett resultat efter finansiella poster på 43,9. Resultatet består av administrativa nettokostnader på 2,1, nettoräntekostnader på 2,3, utdelningsintäkter på 4,1 samt erhållna koncernbidrag på netto 44,2. Prognosen utgår från de principer för koncernbidrag och utdelning som gällde. Dvs från bostadsbolagen lämnas koncernbidrag med statslåneräntan plus en procentenhet. Från Jönköping Energi AB respektive Jönköping Energi Nät AB utgår koncernbidrag motsvarande 6 % på justerat eget kapital. Från Rosenlundsfastigheter utgår koncernbidrag med 5 % på tillskjutet aktiekapital och från Förvaltnings AB utgår koncernbidrag på skattemässigt resultat. Med dotterbolagens prognoser och ovanstående principer som underlag beräknar moderbolaget erhålla 87 i koncernbidrag och lämna 43 i koncernbidrag. 8 (8)

Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning 2014. Jönköpings Rådhus AB

Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning 2014. Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB En bra och symbolisk bild Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB INNEHÅLL Året i korthet Organisation... 3 VD har ordet... 4 Bolagsbeskrivning...

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Koncernen Karlstads Stadshus AB

Koncernen Karlstads Stadshus AB Koncernen Karlstads Stadshus AB mnkr Rörelseintäkter 1 581,7 1 623,0 Rörelsekostnader -1 518,7-1 430,6 Rörelseresultat 63,0 192,4 Finansnetto -88,6-80,0 poster -25,6 112,4 Skatt 23,3-33,5 Minoritetens

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-27 KS 2015/0500 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2015

Tertialuppföljning, maj 2015 Tertialuppföljning, maj 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2015 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2015 Resultatjämförelse 2015 15 Noter till resultatjämförelse 2015

Läs mer

Budget 2008. för de kommunala bolagen

Budget 2008. för de kommunala bolagen Budget 2008 för de kommunala bolagen Innehållsförteckning Sid Omfattning. 1 Ägarstyrning.. 1 Budgetprocess 2 Ekonomiska mål. 2 Finanspolicy 3 Borås Stadshus AB.. 4 Energi och Miljö AB 4 - Hushåll 5 - Biogas.

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...... 4 Koncernredovisning...... 15 Resultaträkning Koncern... 21 Balansräkning Koncern...

Läs mer

Tertialrapport 1 per 30 april 2015

Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Tertialrapport 1 per 30 april 2015 Innehållsförteckning 1 Lysekils kommun... 3 1.1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1.1 Resultat perioden... 3 1.1.2 Balansräkning... 4 1.2 Verksamhetsuppföljning... 5 1.2.1

Läs mer

Treårsplan med kommentarer

Treårsplan med kommentarer Linköpings Stadshus AB TREÅRSPLAN 2015-2017 Treårsplan med kommentarer Linköpings Stadshus AB är ett holdingbolag som samordnar koncernfrågor och därutöver bedriver finansverksamhet. Denna treårsplan avser

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Sundbybergs stadshus AB

ÅRSREDOVISNING 2014. Sundbybergs stadshus AB ÅRSREDOVISNING 2014 Sundbybergs stadshus AB Innehåll Sida Detta är Sundbybergs stadshus AB 1 VD har ordet 2 Koncernöversikt 3 Året som gått 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultat per bolag inkl kommentarer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2011

Delårsrapport tertial 1 2011 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finalsiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2010

delårsrapport januari-mars 2010 delårsrapport januari-mars 2010 Skolornas nya webbplatser Nu bygger alla skolor och förskolor sina egna webbplatser. Många är redan färdiga och fler kommer att publiceras under den närmaste tiden. Det

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Luleå Kommunföretag AB

Luleå Kommunföretag AB Luleå Kommunföretag AB Årsredovisning 2012 Luleå Kommunföretag AB Luleå Energi AB Lulebo AB Luleå Lokaltrafik AB Luleå Renhållning AB Luleå Bogserbåts AB Luleå Expo AB Nordiskt FlygTeknikCentrum AB Kronan

Läs mer

Falu kommun Årsredovisning i korthet 2014

Falu kommun Årsredovisning i korthet 2014 Falu kommun Årsredovisning i korthet 2014 Så används skattepengarna Så här fördelas en hundralapp av de skattepengar som betalas in till Falu kommun. Vill du veta mer hittar du hela årsredovisningen för

Läs mer