Ekonomirapport Ekonomirapport 1 1 (8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomirapport 1 2015 2015-06-08. Ekonomirapport 1 1 (8)"

Transkript

1 Ekonomirapport 1 1 (8)

2 Jönköpings Rådhus AB Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag... 6 Logistikbolag... 6 Utbildningsbolag... 7 Sammanfattning Moderbolag... 8 Rådhuset Jönköping Tfn Fax (8)

3 Jönköpings Rådhus AB Härmed överlämnas den första ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret. Rapporten baseras på redovisningen till och med april månad och presenteras i form av helårsprognoser för respektive bolag. Sammanfattning dotterbolag Resultat efter finansiella poster, dvs exkl bokslutsdispositioner och skatt 191,3 173,1 217,4 Föreliggande prognos visar ett beräknat resultat efter finansiella poster för samtliga dotterbolag på ca 217, vilket är högre än både budget och jämfört med års bokslut. Elmia prognosticerar ett sämre resultat än budgeterat med ca 10 vilket främst beror på att 4 mässor inte infriat budgetförväntningarna. Bostadsbolagens prognoser visar en förbättring med ca 80. Avvikelsen beror främst på en reavinst om ca 77 vid försäljning av 2 fastigheter i Vätter- Hem. Energibolagen aviserar en försämring jämfört med budget med ca 26. Denna försämring förklaras främst av att Jönköping Energi har en minskad elproduktion, sjunkande priser samt minskad försäljningsintäkt av fjärrvärme vilket bland annat förklaras av den milda vintern som varit. Grennaskolans prognostiserade resultat är i nivå med budget -7,5. Då osäkerheten enligt nedan är stor kring skolan är prognosen så osäker varför den inte justerats jämfört med budget. Dotterbolagen planerar investeringar för totalt ca 935 under. Därav avser 240 Bostadsbolagen och 650 Energibolagen. För uppgick investeringarna i dotterbolagen till Arrangemangsbolag Elmia AB -3,7 12,2 1,9 Destination Jönköping AB -0,1-0,3-0,3 Arrangemangsbolag, totalt -3,8 11,9 1,6 Elmia prognosticerar ett bättre resultat än men kraftigt sämre resultat än budgeterat. Mässprogrammen varierar mellan åren och ska, i normalfallet vara, ett programmässigt starkare år för Elmia. Dock avviker prognosen kraftigt mot budget för. Detta beror främst på att 3 mässor inte har infriat budgetförväntningarna samt att 1 mässa inte kommer att genomföras. Dessa 4 mässor påverkar omsättningen negativt med ca 28 och tappat täckningsbidrag om ca 11. Bolagets ökade fokus på marknaden och nya affärer har resulterat i 2 nya mässor som kommer genomföras första gången under Under hösten räknar bolaget med att affärssystemet ska tas i drift. Detta nya system samt den organisationsförändring som genomförts ska ge stora effektiviseringar och en bättre kontroll på verksamheten. Bolaget prognosticerar med investeringar om ca 16. Av dessa uppgår investering i nytt affärssystem till ca 9. Destination Jönköping är sedan årsskiftet lokaliserade i Passagen som numera heter Destinationen. 3 (8)

4 Jönköpings Rådhus AB Prognosen pekar på ett driftsresultat om ca -0,3 vilket följer budget för. Bolaget kommer under året delta i ett flertal arrangemang såsom Jönköpingsgalan, USM i Handboll, Vättern Challenge, konsert i samband med Jönköpingsfesten. Vidare är det klart med att EM i Mountinebike 2016, VM i Muaythai 2016, Swedish Workshops och Ironman kommer att genomföras i Jönköping. Bolaget har arbetat mycket med att ta fram en ny hemsida, denna kommer att lanseras den 1 juni. Bostadsbolag AB Bankerydshem 1,4 1,2 1,3 Bottnaryds Bostads AB 0,3 0,3 0,4 AB Grännahus 1,0 0,7 0,6 AB Norrahammars Kommunala Bostäder (NKBo) 8,9 8,9 8,0 Visingsöbostäder AB 0,1 0,4 0,3 Bostads AB VätterHem 74,4 64,0 145,0 Bostadsbolag, totalt 86,1 75,5 155,6 Bostadsbolagens prognoser visar tillsammans ett positivt resultat för uppgående till 155,6. Prognosen är kraftigt bättre jämfört med både budget och. Den främsta anledningen är att det i VätterHems resultat finns inkluderat en reavinst vid försäljning av fastigheter om ca 77. Vätter- Hem har även prognosticerat med lägre finansiella kostnader än budgeterat vilket främst förklaras av en lägre ränta. Att prognosen är lägre än beror främst på högre drifts- och avskrivningskostnader i VätterHem. De flesta bostadsbolagen har höjt bostadshyrorna inför. Den genomsnittliga bostadshyran har höjts med ca 2% och uppgår därmed till 895 kr/m². Vid månadsskiftet april/maj fanns endast en outhyrd lägenhet, denna fanns på Visingsö. Uthyrningen av VätterHems studentlägenheter är mer instabil och per 1 maj fanns 26 outhyrda. Bolagen håller en fortsatt god underhållsnivå. Totalt förväntas årets kostnader för fastighetsunderhåll uppgå till 145 (181:-/m 2 ), vilket är ca 7 lägre jämfört med. Bankerydshem genomför under året bland annat takbyte och ventilationsarbeten. I Grännahus har man genomfört stambyten och badrumsrenovering och fönsterbyten. NKBo har slutfört stambytena som pågått under flera år. Det som är på gång under året är fjärrvärmeinstallation, byte av tak samt fönsterbyten. VätterHem fortsätter arbetet med stambyten och upprustning av badrum, renovering av fönster och balkonger, fasadmålning och byte av dörrar. VätterHem har erhållit branschorganisationen SABO:s hållbarhetspris för. 4 (8)

5 Jönköpings Rådhus AB Årets investeringar beräknas uppgå till ca 240, varav ca 190 avser VätterHem. I Bottnaryd kommer nybyggnation av 6 radhuslägenheter slutföras och inflyttning beräknas till 1 juli. I Grännahus har byggnation påbörjats av 18 lägenheter i Kaxholmen med beräknad inflyttning 1 maj I Visingsö pågår ombyggnation av läkarmottagningen till 4 nya lägenheter. Dessa beräknas vara färdiga i juni. I VätterHem har man i början av året färdigställt 23 lägenheter på Fagerslätt i Huskvarna och 32 lägenheter på Österängen. På Strandängen pågår byggnation av 79 lägenheter med planerad inflyttning under. Energibolag Jönköping Energi AB 49,3 56,6 33,7 Jönköping Energi Nät AB 80,1 62,3 59,1 Jönköping Energi Biogas AB -9,4-16,7-16,7 Huskvarnaåns Kraft AB -0,1 0,0 0,0 Energibolag, totalt 119,9 102,2 76,1 Jönköping Energi AB anger i sin helårsprognos ett överskott på 33,7, vilket är kraftigt sämre än budget. Denna försämring förklaras främst av minskad elproduktion, sjunkande priser samt minskad försäljningsintäkt av fjärrvärme vilket bland annat förklaras av den milda vintern som varit. Nya KVVT2 har haft vissa problem med driften under våren vilket påverkat elproduktionen negativt. Försäljningen av fjärrvärme beräknas för året uppgå till 675 GWh medan volymen försåld elenergi bedöms uppgå till 577 GWh. Försäljningen av elenergi är kraftigt under budgeterad nivå. Försäljningen av den egna elproduktionen beräknas till 244 GWh att jämföra med budgeterat 323 GWh för. Några lösningar har ännu inte kunnat presenteras avseende de försäkringsanspråk bolaget har mot försäkringsbolaget. Rättsliga förhandlingar pågår. en för Jönköping Energi Nät AB visar på ett överskott om 59,1, vilket är ca 3 sämre än budgeterat. Denna försämring beror främst på att anslutningsavgifterna är något lägre än budgeterat. Nätintäkterna prognosticeras hamna lägre än budget dock med en något högre volym, GWh, än budgeterade GWh. Jönköping Energi Biogas AB avlämnar en prognos uppgående till -16,7 vilket är oförändrat mot budgeterat. Försäljningen i kronor räknat prognosticeras minska med 10% jämfört med budget medan såld volym minskar med 4%. Andelen köpt fordonsgas beräknas för helåret att hamna på samma nivå som budgeterat, ca 73%. Bolaget upplever en ökande konkurrens då ny gastankstation öppnat i Jönköping. 5 (8)

6 Jönköpings Rådhus AB Förvaltningsbolag Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 1,4 1,9 2,0 Högskolefastigheter i Jönköping AB 3,4 4,1 4,1 Jönköpings kommuns Parkerings AB 0,0 0,0 0,0 Jönköping Airport Fastighets AB 0,1 0,0 0,0 Rosenlunds Fastighets AB 6,4 3,7 3,7 Förvaltningsbolag, totalt 11,3 9,7 9,8 Förvaltnings AB:s prognos för är i nivå med budget. Samtliga industrimoduler utom två är i dagsläget uthyrda. Underhållsarbete pågår i form av ombyggnation i samband med byte av hyresgäster samt utbyte av ett antal ståldörrar och portar. Högskolefastigheters prognos för året beräknas uppgå till 4,1 vilket är oförändrat mot budgeterat. Underhållsåtgärder under är bland annat underhåll och sanering av fasad Hälsohögskolan, ombyggnation av entré Hälsohögskolan, renovering av aula i Hälsohögskolan, uppdatering av utebelysning och låssystem samt renovering av Mariedal. Parkerings AB prognostiserar och budgeterar med ett noll-resultat. Parkeringsverksamheten bedrivs i sin helhet genom Tekniska nämnden. Bolagets roll är numera att äga och förvalta parkeringshusen samt ansvara för eventuell byggnation av nya parkeringshus. Jönköping Airport Fastighets AB prognos beräknas till samma resultat som budgeterat. De investeringsprojekt som är planerade för är bland annat LED gatubelysning, skärmtak, ljudanläggning och ombyggnation av lounge. Ett överskott om 3,7 förväntas uppkomma under för Rosenlunds Fastighets AB, vilket är samma som budgeterats. De största investeringarna avser ombyggnad av VA-anläggning för miljökrav, laddningsstolpar för elbilar samt nya ventilationsaggregat. Logistikbolag Jönköping Airport AB -12,8-15,0-15,0 Torsviks Terminal AB -1,3-0,9-0,9 Logistikbolag, totalt -14,1-15,9-15,9 Jönköping Airport AB:s prognos visar på ett underskott för året på -15 vilket samma som budgeterats. Utvecklingen av antalet passagerare har varit mycket positiv. Nextjet trafikerar Arlanda med 22 avgångar/vecka som är en kraftig utökning jämfört med. Den 1 mars startade BMI trafik till Frankfurt. Antalet avgångar uppgår till 11/vecka. Flygplatsen erbjuder 7 olika charterdestinationer under året. Antalet avgångar är något färre än men charterarrangörerna är mycket nöjda med försäljningen av antalet resor från Jönköping. Under 9 veckor i sommar kommer incharter med tyska turister från Düsseldorf genomföras. Frakt- och postflyget har minskat något jämfört med, antalet frakt- 6 (8)

7 Jönköpings Rådhus AB och postton har sjunkit med 6%. Investeringarna prognosticeras till ca 3,1 vilka bland annat utgörs av sopsug, flygplanstrappor med tak samt dragtruck för bagage. Torsviks Terminal AB lämnar en prognos i nivå med budget, -0,9. IKEA är fortfarande enda kunden men Bring Express arbetar intensivt med att hitta nya kunder. Avtalet med Bring Express är förlängt till och med Utbildningsbolag Grennaskolan Riksinternat AB -10,0-7,5-7,5 Grennaskolans prognostiserade resultat är i nivå med budget -7,5. Då osäkerheten enligt nedan är stor kring skolan är också prognosen osäker varför den inte justerats jämfört med budget. Regeringen har beslutat att det inte längre kommer att finnas några riksinternat i Sverige efter årsskiftet. För Grennaskolans del innebär den nya lagstiftningen att det inte är möjligt att fortsätta driva utbildningsverksamhet i nuvarande organisationsform, d.v.s. i ett kommunalt bolag helägt av Jönköpings kommun. Det alternativ som nu föreligger innebär att huvudmannaskapet för Grennaskolans utbildningsverksamhet måste övergå till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Jönköpings kommun alternativt till barn- och utbildningsnämnden fr.o.m. årsskiftet /16. Trots de stora ansträngningar som gjorts för att öka elevunderlaget har det inte gett den effekt man önskat på gymnasienivå. Med anledning av detta har pågår diskussioner om skolan ska ta in några nya elever till höstterminen i åk 7 och åk 1 på gymnasiet. De elever som redan går på skolan fullföljer sin utbildning som planerat och påverkas inte av förändringen. Inte heller nya elever som söker sig till övriga årskurser påverkas av beslutet. 7 (8)

8 Jönköpings Rådhus AB Utvecklingsbolag Södra Munksjön Utvecklings AB 1,9-2,8-2,3 Södra Munksjön Utvecklings AB bildades under. Som ett led i förverkligandet av kommunens stadsbyggnadsvision kring södra Munksjön är det på gång att bolaget förvärvar 5 fastigheter i området som i dagsläget ägs av Jönköpings kommun. I mars tillsattes ny VD för bolaget. Bolaget har förutom ett fåtal anställda knutit till sig resurser från flera förvaltningar samt externa konsulter som leder arbetet i omvandlingsområdet. Sammanfattning Moderbolag Resultat efter finansiella poster 33,1 42,0 43,9 För moderbolaget Jönköpings Rådhus AB beräknas ett resultat efter finansiella poster på 43,9. Resultatet består av administrativa nettokostnader på 2,1, nettoräntekostnader på 2,3, utdelningsintäkter på 4,1 samt erhållna koncernbidrag på netto 44,2. Prognosen utgår från de principer för koncernbidrag och utdelning som gällde. Dvs från bostadsbolagen lämnas koncernbidrag med statslåneräntan plus en procentenhet. Från Jönköping Energi AB respektive Jönköping Energi Nät AB utgår koncernbidrag motsvarande 6 % på justerat eget kapital. Från Rosenlundsfastigheter utgår koncernbidrag med 5 % på tillskjutet aktiekapital och från Förvaltnings AB utgår koncernbidrag på skattemässigt resultat. Med dotterbolagens prognoser och ovanstående principer som underlag beräknar moderbolaget erhålla 87 i koncernbidrag och lämna 43 i koncernbidrag. 8 (8)

Ekonomirapport 3 2015 2015-12-07. Ekonomirapport 3 1 (8)

Ekonomirapport 3 2015 2015-12-07. Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3-12-07 Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -12-07 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag...

Läs mer

Ekonomirapport 2 2015 2015-09-30. Ekonomirapport 2 1 (8)

Ekonomirapport 2 2015 2015-09-30. Ekonomirapport 2 1 (8) Ekonomirapport 2-09-30 Ekonomirapport 2 1 (8) Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB -09-30 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag...

Läs mer

Ekonomirapport 3 2014 2014-11-21. Ekonomirapport 3 1 (8)

Ekonomirapport 3 2014 2014-11-21. Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3-11-21 Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -11-21 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag...

Läs mer

Ekonomirapport Ekonomirapport 2 1 (8)

Ekonomirapport Ekonomirapport 2 1 (8) Ekonomirapport 2-09-28 Ekonomirapport 2 1 (8) Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB -09-28 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag...

Läs mer

Ekonomirapport 1 2012

Ekonomirapport 1 2012 -05-24 1 (6) Jönköpings Rådhus AB Ekonomirapport 1 Sammanfattning Härmed överlämnas den första ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret. Rapporten baseras på redovisningen till och

Läs mer

Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning 2014. Jönköpings Rådhus AB

Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning 2014. Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB En bra och symbolisk bild Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB INNEHÅLL Året i korthet Organisation... 3 VD har ordet... 4 Bolagsbeskrivning...

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Diarenummer: 0096/16 Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031-368 54 60 E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB. Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB

JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB. Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB Årsredovisning 2015 Jönköpings Rådhus AB INNEHÅLL Året i korthet Organisation... 3 VD har ordet... 4 Bolagsbeskrivning... 5 en God ekonomisk

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Beslutsärende punkt 27

Beslutsärende punkt 27 Beslutsärende punkt 27 Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen Förslag till beslut att tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2017 för Higab AB inklusive dotterbolag enligt utskickat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Tertialbokslut Jämte prognos 1 7. Tertialbokslut 1 2017 Jämte prognos 1 Kapellskärs Hamn AB 2017-05-30 KAPHAB 2017-05-30 Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017 I gällande arbetsordning finns bland

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:110 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kapitaltäckningsgaranti för täckande av under 2006 beräknat uppkommet negativt resultat och därmed sammanhängande effekter på det egna kapitalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2017 2017-09-26 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Sidan 36 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2016 2016-09-19 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö477-9378 Verkställande Direktören i (i) SKRIVELSE 2015-11-11 LISAB 2015-0003 Styrelsen Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30

Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Sidan 52 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Fredrik Lindquist (FL) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

JÖNKÖPING ca 128.889 invånare JÖNKÖPING. www.jonkoping.se

JÖNKÖPING ca 128.889 invånare JÖNKÖPING. www.jonkoping.se JÖNKÖPING ca 128.889 invånare JÖNKÖPING www.jonkoping.se Strategiskt läge Mandatfördelning 2011-2014 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 2011-2014 2011-2014 Moderata Samlingspartiet 21 4 Kristdemokraterna

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 35 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Conny Fransson

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2014-10-03 USAB-2014/22 Bisera Jusufbasic

Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2014-10-03 USAB-2014/22 Bisera Jusufbasic KS 6 5 NOVEMBER UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2014-10-03 USAB-2014/22 Bisera Jusufbasic Styrelsen för Uppsala Stadshusaktiebolag Resultatprognos och

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Stockholms läns landsting. Budgetunderlag 2017 och planår , Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting. Budgetunderlag 2017 och planår , Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting Org.nr 556477-9378 Verkställande Direktören SKRIVELSE 2016-11-02 LIS AB 2016-0028 Styrelsen Budgetunderlag 2017 och planår 2018-2021, Ärendebeskrivning Budgetunderlag 2017 och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Sidan 26 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-06-02, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm locum. 2016-02-25 - ÄRENDE 14 I ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015.

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015. Handläggare: Datum: Diarienummer: Göran Carlsson 2015-05-20 RÄN-2015-0368 Mikael Lundkvist Räddningsnämnden Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015. Förslag

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer