Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning Jönköpings Rådhus AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning 2014. Jönköpings Rådhus AB"

Transkript

1 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB En bra och symbolisk bild Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB

2 INNEHÅLL Året i korthet Organisation... 3 VD har ordet... 4 Bolagsbeskrivning... 5 Koncernen God ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning...40 Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar...43 Nothänvisningar Styrelsens underskrifter Granskningsrapport Revisonsberättelse JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Jönköpings kommun Jönköping Kontaktcenter Röststyrd växel ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

3 ÅRET I KORTHET ORGANISATION Året i korthet koncernen Omsättningen minskade med 2,1 % till mnkr (2 345 mnkr). Resultatet efter finansiella poster ökade med 201 mnkr till 130 mnkr (-71 mnkr). Soliditeten per balansdagen har minskat till 11,9 % (13,0 %). Antalet årsarbetare har ökat och uppgick till 661 (630). Investeringsvolymen uppgick till mnkr (807 mnkr). Avser bl a nyproduktion av bostäder, byggnation av kraftvärmeverk på Torsvik etapp 2, utbyggnad av fjärrvärmenätet. Efterfrågan på hyresrätter är stor och bostadsbolagen har fullt uthyrt. Under året har nyproduktion genomförts, totalt 38 lägenheter med inflyttning under I koncernens bostadsbolag pågår för närvarande produktion, med inflyttning under 2015, av totalt ca 140 lägenheter. I Jönköping Energi AB har det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Torsvik i slutet av året tagits i drift. I Jönköping Energi Biogas AB har genomfört en omfattande genomlysning av verksamheten. Arbetet har resulterat i en strategisk plan. Under hösten togs beslut i kommunfullmäktige om att bilda en energikoncern med Jönköping Energi AB som moderbolag. Destination Jönköping AB har från 1 januari tagit över Programbolagets, delar av föreningen Destination Jönköpings verksamhet samt turistbyråverksamhet. Regeringen har fattat beslut om att Riksinternatskolornas särställning inom skolväsendet ska tas bort. Södra Munksjön Utvecklings AB har bildats för att aktivt medverka till att omvandla ramprogramområdet Södra Munksjön. Organsiation per Jönköpings kommun Jönköpings Rådhus AB Arrangemangsbolag Bostadsbolag Energibolag Förvaltningsbolag Logistikbolag Utbildningsbolag Utvecklingsbolag JÖNKÖPINGS KOMMUN, FEBRUARI 2015 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 3

4 VD KARL-JOHAN KORSÅS God ekonomisk utveckling Jönköpings kommun blickar bakåt på ytterligare ett framgångsrikt år. Året är ett resultat av alla insatser som gjorts av medborgare, medarbetare, företag och en framtidsanda som andas tillförsikt. Jönköping är en tillväxtregion och mycket av det som skedde under förra året möjliggör en fortsatt utveckling av vår kommun. Vi är idag närmare invånare i kommunen, som har behov av bostäder, energi, infrastruktur och service. Vår modell, med flera kommunala bolag för olika ändamål, är på många sätt en lyckad modell, och är en förutsättning för att kunna erbjuda det som efterfrågas. En väsentlig del av Jönköpings kommuns verksamhet utförs av våra kommunala bolag. Nu gör vi bokslut för 2014, och ser tillbaka på hur våra ambitioner har slagit ut. Först kan vi nämna att koncernens bolag totalt sett gjorde ett bra år. Det totala resultatet för Jönköping Rådhus AB hamnade 2014 på cirka 130 miljoner kronor. Koncernen stärker därmed ytterligare bilden av en kommun med stabil ekonomi. Den goda ekonomiska utvecklingen skapar ringar på vattnet och ger kommunen förutsättningar att fortsätta satsa. Det begränsade utrymmet omöjliggör att nämna allt som har hänt, men det finns några särskilt spännande saker som är värda att nämnas. Bostadsbyggandet. Totalt sett planeras de närmaste tio åren för 2000 bostäder inom ramen för de kommunala bostadsbolagen. Extra positivt är att se byggandet i de yttre kommundelarna, som Visingsö, Bottnaryd och Kaxholmen. Flygplatsen. Vi såg under hela året att det ökade och ökade. Mer gods, fler resande, såväl reguljärt som charter. Vår flygplats är ett lokalt, infrastrukturellt nav som bidrar till tillväxt och utveckling. Knutpunkten. När vi ändå är inne på nav, de beslut och diskussioner som fördes under 2014 var viktiga delar i arbetet att få till Götalandsbanan. Jönköping blir en knutpunkt mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, med höghastighetståg som förkortar restiden avsevärt. Betydelsen för regionen kan inte överdrivas. Det nya bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB:s organisation är på plats. Bolaget förvärvade under 2014 fyra andra kommunala fastighetsbolag, och har på allvar satt igång arbetet med skapandet av en helt ny stadsdel vid de södra delarna av Munksjön. Besöksnäringen. Destination Jönköping blev ett kommunalt bolag vid förra årsskiftet. Bara efter sitt första år kan vi konstatera att den nya organisationen gjort betydande insatser för besöksnäringen, bland annat genom arbetet med att locka hit stora evenemang. Hållbart. Under slutet av förra året tog Jönköping Energi det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i drift. Det innebär ytterligare steg mot en mer hållbar energiproduktion. Biogasbolaget minskade visserligen sin försäljning av biogas med 1 procent förra året, men man ökade andelen lokalproducerad gas med drygt fyra procentenheter till totalt 80 procent. Detta var ett axplock av allt positivt som hänt. Dessa resultat ska vi förvalta och utveckla på bästa möjliga sätt för att skapa goda förutsättningarna för vår kommun och dess bolag. Carl-Johan Korsås VD Jönköpings Rådhus AB 4 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

5 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Mats Green Destination Jönköping AB tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Antal besökare Antal föreställningar Soliditet, % 9,2 82,2 - Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Mats Green Verkställande direktör: Patrik Olderius Årets verksamhet Bolaget har varit vilande fram till och med att Jönköpings Rådhus AB förvärvade bolaget av Elmia AB i november Den 1 januari 2014 övertog bolaget Programbolaget i Jönköping AB:s samt delar av föreningen Destination Jönköpings verksamheter. I augusti anställdes en marknadsinriktad VD. Tiden därefter har till stor del handlat om att skapa ett bolag med en vision samt ta fram strategier och mål för verksamheten framåt utifrån det uppdrag bolaget har. Vidare har en ny grafisk profil tagits fram för bolaget. I slutet av året flyttade bolaget sin verksamhet till Passagen på Strandgatan i Jönköping. Detta för att anpassa sina lokaler till sin kärnverksamhet. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -57 (0) vilket är i nivå med budget för året. Framtiden Destination Jönköping AB skall aktivt marknadsföra och sälja destinationen, kommunens platser och alla dess besöksmål för att fler skall besöka kommunen samt förlägga möten och event här. Bolaget bedriver även turistbyråverksamhet. Kommunstyrelsen har i december beslutat om att bevilja ett evenemangsstöd till bolaget om 5,7 mnkr för I detta belopp ingår flertalet aktiviteter och satsningar för Under 2015 kommer även en evenemangsstrategi att fastställas. Investeringar Bolaget har under 2014 investerat totalt 0,8 mnkr i bl a möbler och ombyggnationer i nya lokaler. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 5

6 BOLAGSBESKRIVNING Elmia AB Styrelseordförande: Johan Bokinge Verkställande direktör: Robert Sumberesi Styrelseordförande: Johan Bokinge Verkställande direktör: Robert Sumbresi tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 77,8 77,2 75,6 Antal egna mässor Antal mässbesökare Investeringar Antal årsanställda Årets verksamhet Elmia, som ägs till 82 % av Jönköpings Rådhus AB, bedriver mäss-, konferens-, event- och uthyrningsverksamhet. Bolaget har under 2014 genomfört 16 (14) egna eller samarrangerade mässor med (5 116) utställare och ca (ca ) besökare. Custom Motor Show och Elmia Subcontractor är två exempel. Två nya mässor arrangerades för första gången under året, VA-mässan och Elmia Mellanskog. Det förändringsarbete som påbörjades under 2012 har fortsatt under Den nya organisationens ledningsnivå är nu komplett. I januari tillträdde Harald Lang som interim VD och i maj tillträdde Robert Sumbresi som ny VD. Från och med 1 januari 2014 har verksamheten inom Jönköpings Hotell & Konferensbokning, som tidigare ingick i den ideella föreningen Destination Jönköping, bedrivits inom Elmia AB. Under hösten såldes det vilande dotterbolaget Elmia Konferens till moderbolaget Jönköpings Rådhus AB. Årets resultat 2014 var programmässigt ett svagare år för Elmia AB. Omsättningen minskade från 276 till 246 mnkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,9 (13,3) mnkr. Framtiden Mässprogrammet 2015 är starkare än Budgeterat resultat för 2015 är därför högre än för Flera nya, egna eller med andra aktörer samarrangerade mässor, kommer genomföras under Elmia har också förvärvat en ny mässa för verktygsmaskiner som planeras genomföras första gången i april Bytet av affärssystemet är inne i en intensiv fas med sikte på driftsstart under hösten. Investeringar Bolaget har under 2014 investerat totalt 10,5 mnkr i bl a ny mässa, nytt affärssystem, IT-verksamhetsstöd mm. 6 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

7 BOLAGSBESKRIVNING AB Bankerydshem Styrelseordförande: Sven-David Cederquist Verkställande direktör: Reine Johansson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 17,3 16,8 17,0 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Sven-David Cederquist Verkställande direktör: Reine Johansson Årets verksamhet Bolaget förvaltar 440 bostadslägenheter samt 31 lokaler (7 700 m²) i Bankeryd. Lokalerna används i huvudsak för öppenvård och kommersiell verksamhet. Under året har bl a fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering och byte av tak genomförts. Den genomsnittliga bostadshyran för 2014 uppgår till 762 kr/m² (743 kr/m²). Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0) dock har några lokaler varit tomma under större delen av året. Årets resultat Årets resultat efter finansnetto har uppgått till 1,4 mnkr (-0,8). Resultatförbättringen förklaras bl a av lägre underhållskostnad som i år uppgår till 195 kr/m² (197 kr/m² ) samt lägre driftskostnader. Hyresintäkterna har ökat med 0,5 mnkr till 30,5 mnkr. Framtiden I januari har nytt kontrakt med Biblioteket skrivits på med beräknad inflytt i vakant lokal i juni Efterfrågan på lägenheter är fortsatt mycket stor i Bankeryd varför bolaget tittar på möjligheter till nybyggnation. Efter förhandlingar höjs hyresnivån för 2015 med ca 3%, vilket innebär en genomsnittshyra på 786 kr/m² för bostäder. Investeringar Årets investeringar uppgår till 7,8 mnkr avseende främst takbyte samt fasadrenovering. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 7

8 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Christer Lantz Bottnaryds Bostads AB Verkställande direktör: Kent Sandén Styrelseordförande: Christer Lantz Verkställande direktör: Kent Sandén tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 15,7 17,2 15,1 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget förvaltar 98 bostadslägenheter samt 4 lokaler (769 m²) i Bottnaryd. Lokalerna består bl a av en samlingslokal i Bottnaryd. Bolaget satsar medvetet på fastighetsunderhåll för att skapa förutsättningar till låga driftkostnader. Bolaget har påbörjat nybyggnation av 6 lägenheter i Bottnaryd vilka har en beräknad inflyttning under sommaren En fastighet i Bottnaryd har även förvärvats under året. Underhållskostnaderna uppgår till 177 kr/m² (200 kr/m²). Bolaget har bl a utfört målning av fasadpanel, byte av vitvaror, renovering av badrum och balkonger. Under 2014 har bostadshyrorna höjts med ca 3%. Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 824 kr/m². Efterfrågan är bra och vid årsskiftet fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 0,3 mnkr (0,3). Nettoomsättningen har uppgått till 5,5 mnkr (5,5) Framtiden Bostadshyrorna för 2015 höjs med 2,2 %. Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgår därmed till 841 kr/m². Inflyttning beräknas ske under sommaren 2015 i 6 nyproducerade lägenheter i Bottnaryd. Investeringar Årets investeringar har uppgått till 7,7 mnkr (2,3), vilka avser investering i ny-, till- och ombyggnation. 8 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

9 BOLAGSBESKRIVNING AB Grännahus Styrelseordförande: Ryno Andersson Verkställande direktör: Reine Johansson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 18,8 17,8 17,5 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Ryno Andersson Verkställande direktör: Reine Johansson Årets verksamhet Bolaget förvaltar 474 bostadslägenheter samt 31 lokaler (7 549 m²) belägna i centrala Gränna, Skärstad och Kaxholmen. Lokalerna består av bl a äldreboende och barnomsorgslokaler. Bolaget har genomfört underhållsåtgärder i form av bl a fönster- och balkongdörrsbyte samt fasadrenovering. Underhållskostnaden uppgår till 232 kr/m² (193). Under 2014 har bostadshyrorna höjts med 10 kr/m². Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 810 kr/m². Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 1,0 mnkr (1,5). Detta beror främst på ökade underhållskostnader. Framtiden Byggnation har påbörjats av 18 lägenheter i Kaxholmen med planerad inflyttning under Överenskommelse har träffats avseende hyreshöjning med ca 2% för Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgår därmed till 829 kr/m². Investeringar Under året har bolagets investeringar uppgått till 4,1 mnkr vilket främst avser projektering för nya bostäder i Kaxholmen samt inköp av telefonväxel. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 9

10 BOLAGSBESKRIVNING AB Norrahammars Styrelseordförande: Anders Jörgensson Kommunala Bostäder Verkställande direktör: Reine Johansson Styrelseordförande: Anders Jörgensson Verkställande direktör: Reine Johansson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 20,5 19,0 22,7 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget förvaltar bostadslägenheter samt 62 lokaler (5 141 m²) belägna i Hovslätt, Norrahammar, Taberg och Månsarp. Lokalerna består av bl a äldreboende, barnomsorgslokaler och bibliotek. Fastighetsunderhåll har skett i form av stambyten och renovering av badrum och kök i centrala Norrahammar samt installation av fjärrvärme i Taberg och Norrahammar. Underhållskostnaden uppgår till 206 kr/m² (191 kr/m²). Under 2014 har bostadshyrorna höjts med 21 kr/m². Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 841 kr/m². Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 8,9 mnkr (5,4). Hyresintäkterna uppgår till 66,6 mnkr vilket är en ökning med 1,7 mnkr. Framtiden Bolaget fortsätter att hålla en hög takt på stambyten och renovering av badrum och kök. Bostadshyrorna för 2015 höjs med ca 2 %. Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgår därmed till 859 kr/m². Investeringar Totala investeringar avseende byggnader och mark under året uppgick till 24,7 mnkr vilket främst avser stambyten och renovering av badrum och kök. 10 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

11 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Ingemar Larsson Visingsöbostäder AB Verkställande styrelseledamot: Per-Erik Ohlin tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 7,1 7,5 6,4 Antal lägenheter Hyra, kr/m² exkl värme* Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Ingemar Larsson Verkställande direktör: Per-Erik Ohlin *Hyresgästerna betalar uppvärmningen själva. Årets verksamhet Bolagets fastighetsbestånd består av 97 lägenheter och 3 lokaler (744 m²) belägna i Tunnerstad och i Rökinge på Visingsö. Lokalerna omfattar bl a ett servicehus. I september månad var nyproduktion av 4 lägenheter färdiga för inflyttning. Under året har löpande underhåll och utbyte skett avseende ytskikt, vitvaror och sanitetsporslin. Vidare har ett stort antal fönster bytts ut och en större takomläggning genomförts. Hyran för 2014 är oförändrad jämfört med 2013, vilket innebär en genomsnittlig kallhyra på 746 kr/m². Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 0,1 mnkr (0,8). Underhållskostnaderna har ökat från 67 kr/m² 2013 till 128 kr/m² vilket till viss del förklarar det försämrade resultatet. Nettoomsättningen uppgår till 6,3 mnkr (6,3). Framtiden Beslut om oförändrad hyra för 2015 har fattats. Den genomsnittliga kallhyran för bostäder uppgår därmed till 746 kr/m² även för Från och med 1 januari 2015 har kontrakt med hyresgäst i större lokal upphört. Under året kommer ombyggnation av denna lokal till lägenhet att ske. Investeringar Under året har bolagets investeringar uppgått till 4,0 mnkr vilket främst avser nyproduktion av 4 lägenheter. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 11

12 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Peter Lundvall Verkställande direktör: Kent Sandén Styrelseordförande: Peter Lundvall Bostads Verkställande direktör: AB Kent VätterHem Sandén tkr Nettoomsättning Res efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 13,7 12,9 11,2 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.)* Antal årsanställda *Exklusive erhållna investeringsbidrag Årets verksamhet Bostads AB VätterHem äger och förvaltar lägenheter, 339 lokaler ( m²) samt ett antal garage och parkeringsplatser. Lokalerna består bl a av affärs och kontorslokaler, serviceanläggningar, äldreboenden, skolor och förskolor. Lägenheterna är belägna i områdena Råslätt, Österängen, Öxnehaga, City (centrala Jönköping), Tenhult och Ödestugu. VätterHems andel av totala antalet hyresrätter i kommunen uppgår till 31 %. Nyproduktion av 34 lägenheter på Slottskajen har färdigställts, vidare har nyproduktion påbörjats om 32 lägenheter på Österängen, 23 lägenheter i Huskvarna samt 200 lägenheter på Strandängen varav 79 beräknas färdigställas Årets underhållskostnad uppgår till 118 mnkr vilket motsvarar 185 kr/ m² (167). Bland annat har utbyte av ventilation och undercentraler genomförts i City. Upprustning av trapphus och utbyte av dörrar har skett på Österängen. Vidare har bland annat har stambyten i förening med upprustning av badrum samt takombyggnation genomförts på Råslätt. I City har ombyggnation av förskola genomförts. På Öxnehaga har upprustning av den yttre miljön färdigställts. Bostadshyrorna för 2014 höjdes jfr med 2013 med i snitt 13 kr/m². Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 896 kr/m². Vid årets slut fanns inga outhyrda lägenheter (0). I 2014 års hyresgästenkät konstaterades att bolagets serviceindex (nöjdkundindex) fortfarande är på en mycket hög nivå. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster har uppgått till 74,4 mnkr (83,3). Nettoomsättningen ökade med 8,2 mnkr och uppgick till 612,5 mnkr. Driftsoch underhållskostnaderna har ökat med ca 8,2 mnkr och uppgår till 372,9 mnkr. Fastighetsunderhållet uppgår till 185 kr/m² jämfört med föregående års nivå som uppgick till 167 kr/m². Vidare har finansiella kostnader inklusive avskrivningar ökat med 1,6 mnkr till 153,3 mnkr. Framtiden Med avsikt att skapa förutsättningar för att kunna bemöta en eventuell tilltagande efterfrågan av lägenheter fortgår en projektering av nyproduktion av närmare lägenheter. Planerad byggstart av ca lägenheter under perioden Fastighetsunderhållet för 2015 beräknas fortsätta på en hög nivå. Förhandlingarna om bostadshyrorna för verksamhetsåret 2015 innebär en genomsnittlig höjning med 1,2% (varmhyra). Den genomsnittliga hyran för bostäder uppgår därmed till 912 kr/m². 12 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

13 BOLAGSBESKRIVNING Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar under 2014 uppgick till 329 mnkr. Av dessa avser 327 mnkr investeringar i ny-, till- och ombyggnader av fastigheter. Två fastigheter har förvärvats för sammanlagt 2,4 mnkr och en fastighet har avyttrats för 1,4 mnkr. Längs med Vätterns strand, endast 4 kilometer från Jönköpings centrum växer det nu fram ett helt nytt bostadsområde. Första etappen innefattar Ormhuset, en spännande byggnad som följer markens sluttning och slingrar sig ner mot Vättern. Ormhuset blir 4-8 våningar högt och rymmer 79 lägenheter, allt från 1 till 5 rum och kök. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 13

14 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Johnny Lilja Jönköping Energi AB Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Styrelseordförande: Johnny Lilja Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 25,3 24,1 30,4 Investeringar (mat. anl.) Såld elenergi, GWh Såld fjärrvärme, GWh Elproduktion, GWh Antal årsanställda Årets verksamhet Jönköping Energi AB:s sammanlagda elförsäljning uppgick till 534 GWh (596). Bolaget har minskat försäljningen av fjärrvärme med ca 9% och sålde totalt 682 GWh (749). Utbyggnad har under året skett av fjärrvärmenätet på flera delar i kommunen. Den totala elproduktionen uppgick till 188 GWh (159). Ökningen beror främst på en ökad produktionen av vattenkraft. WetterNet utvecklas vidare och ytterligare 900 villor anslöts under året. Totalt är nu ca privathushåll och 500 företag anslutna till Wetternet. Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Torsvik togs i drift i slutet av året. För att helt kunna ta tillvara den värme som produceras har fjärrvärmenätet förstärkts bland annat med en ledning mellan A6 och Huskvarna. Den varumärkesundersökningen som gjordes hösten 2014 visar att bolaget är en stabil levarantör i bygden som många har förtroende för samtidigt som det finns ytterligare utrymme för förbättringar. Årets resultat Resultatet efter finansiella poster ökade från 25,6 mnkr till 49,3 mnkr. Resultatförbättringen beror bland annat på att kostnaderna för reparation och underhåll är kraftigt lägre än Detta då man i februari 2013 hade ett haveri på kraftvärmeverket på Torsvik. Även den ökade volymen elproduktion har påverkat resultatet positivt jämfört med Nettoomsättningen med avdrag för punktskatter uppgår till 847 mnkr, vilket är 55 mnkr mindre jämfört med TOMAS ALVRETEN Framtiden Byggnationen av etapp 2 i kraftvärmeverket på Torsvik har slutförts med driftsstart i slutet av Detta innebär att under 2015 är hela anläggningen i full drift. Bolaget fortsätter att investera i stadsnätet. Under 2015 kommer en underkoncern till Jönköpings Rådhus AB bildas i vilken energibolagen ingår. Moderbolag i denna underkoncern blir Jönköping Energi AB och dess dotterbolag kommer bestå av Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB samt Huskvarnaåns Kraft AB. Inga förändringar i verksamheterna planeras i samband med detta. Investeringar Investeringarna har uppgått till ca 17 mnkr. I huvudsak avseende fjärrvärmedistribution, vindkraftsdistribution, stadsnätet samt investeringar i etapp 2 på kraftvärmeverket på Torsvik. 14 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

15 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Ann-Mari Nilsson Jönköping Energi Nät AB Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 48,9 46,0 48,3 Såld nättjänst, GWh Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Ann-Mari Nilsson Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Årets verksamhet Bolaget svarar för den lokala distributionen av el och bedriver även entreprenadverksamhet. Omsättningen i elnätet låg något lägre jämfört med föregående år, GWh (1 068). Investeringar har skett i ny fördelningsstation på Ljungarum som är en av bolagets mest belastade stationer. Under 2013 överklagades Energimarknadsinspektionens (EI) beslut att minska det intäktstak som bolaget ansökt om. Denna överklagan har gjorts tillsammans med ytterligare 80 andra elnätsföretag. Under 2014 har ett utslag från Kammarrätten kommit där EI förlorade, EI har dock överklagat domen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 87,6 mnkr (51,6). Omsättningen uppgick till 256 mnkr, vilket är 12 mnkr högre jämfört med föregående år. Framtiden Energimarknadsinspektionen fortsätter sin granskning av intäktsnivåerna för tiden Sannolikt avvaktar man slutligt beslut huruvida nätregleringen i dess nuvarande form verkligen kommer att få gälla fram till Arbetet fortsätter med att konvertera luftledningar till jordkablar. Investeringar Under året har 101 mnkr investerats i bl a ledningsnät och fördelningsstationer. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 15

16 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Ann-Mari Nilsson Jönköping Energi Biogas AB Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Styrelseordförande: Ann-Mari Nilsson Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 9,8 1,7 1,6 Såld biogas, kg Avfallsmottagning, ton Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget bedriver i huvudsak produktion, distribution och försäljning av fordonsgas, mottagning av biologiskt avfall för energiåtervinning samt produktion och försäljning av biogödsel. Produktionen av biogas och biogödsel har under året varit relativt stabil. Investeringar i anläggningen från tidigare år har gett resultat i form av ökad andel egenproducerad gas under året, 79% mot 76% Med anledning av bolagets svaga resultatutveckling de senaste åren har en omfattande genomlysning av verksamheten genomförts. Arbetet har resulterat i en strategisk plan för en ekonomiskt hållbar verksamhet på lång sikt. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,4 mnkr (-159,9). Den främsta anledningen till det kraftigt förbättrade resultatet är nedskrivning av materiella anläggningstillgångar som gjordes 2013 om 135 mnkr. Denna nedskrivning innebär även att avskrivningarna i år är kraftigt lägre. Såld biogasvolym har minskat från ton till ton. Framtiden Genomlysningen som genomförts under 2014 har inneburit att man på kort sikt har genomfört ett omstruktureringsprogram som kommer vara avslutad under mars Bolaget har även arbetat med att optimera verksamheten och omförhandlat en del avtal som kommer påverka lönsamheten under På längre sikt innehåller den strategiska planen några olika scenarios med olika aktiviteter som ska göra verksamheten lönsam på sikt. Huvudscenariot kommer kräva ett antal olika investeringar och förändringar i verksamheten men beräknas leda till en ekonomi i balans 2020 om föreslagna åtgärder vidtas. Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,2 mnkr. 16 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

17 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Johnny Lilja Huskvarnaåns Kraft AB Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 6,9 9,3 9,3 Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Johnny Lilja Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Årets verksamhet Bolaget äger vattenkraftsanläggningar, vilka utarrenderas till Jönköping Energi AB. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -69 tkr (-72 tkr). Framtiden Bolagets anläggningar är tillsvidare utarrenderade till Jönköping Energi AB. Investeringar Under året har inga investeringar i maskiner och tekniska anläggningar gjorts (0). ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 17

18 BOLAGSBESKRIVNING Jönköpings kommuns Förvaltnings AB Styrelseordförande: Mats Green Verkställande direktör: Ewert Friberg Styrelseordförande: Mats Green Verkställande direktör: Ewert Friberg tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 63,9 2,2 48,5 Uthyrningsbar yta Hyra, kr/m² snitt Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Jönköpings kommuns Förvaltnings AB äger dels Ljungarums Industriby omfattande m² industrilokaler samt kontorslokaler om 128 m², dels en lager- och kontorsbyggnad om 589 m² på fastigheten Sandseryd 2:16 (Jönköpings flygplats). Ett markområde om m² arrenderas av bolaget i anslutning till lokalerna på flygplatsen av Jönköpings kommun. Anläggningen har under året hyrts ut till Jönköping Airport Fastighets AB. Bolaget har under året sagt upp alla hyreskontrakt för att anpassa dem till marknadsläget för liknande lokaler. Vid 2014 års utgång var fyra moduler i industribyn om totalt 480 m² vakanta. Ingen av de fyra kontorsmodulerna har varit uthyrd under Underhållsåtgärder har gjorts genom utbyte av portar samt allmän uppfräschning i sambnad med byte av hyresgäster. Under året har avyttring skett av 4 fastighetsbolag till systerbolaget Södra Munksjön Utvecklings AB. Avsikten med dotterbolagen var att förvalta deras fastigheter så ekonomiskt som möjligt i väntan på stadsbyggnadsvisionens genomförande eller att kommunen eller av kommunen helägt bolag dessförinnan övertar fastigheterna. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 mnkr (1,5). Omsättningen för året uppgick till 3,6 mnkr (3,6). Framtiden Vid årsskiftet finns det tre uppsägningar om totalt 7 moduler Nya hyresgäster bedöms kunna hittas under året. I övrigt förväntas full uthyrning under Investeringar Investering har under året skett i byggnadsinventarier om 25 tkr. 18 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Koncernen Karlstads Stadshus AB

Koncernen Karlstads Stadshus AB Koncernen Karlstads Stadshus AB mnkr Rörelseintäkter 1 581,7 1 623,0 Rörelsekostnader -1 518,7-1 430,6 Rörelseresultat 63,0 192,4 Finansnetto -88,6-80,0 poster -25,6 112,4 Skatt 23,3-33,5 Minoritetens

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET

Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. Den omsveper oss kluckande och bestänker oss med sjudande livslust. ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET 3 DIREKTÖRERNA HAR ORDET 4 MÅL & MÅLUPPFYLLELSE 8 PERSONAL 12 KONCERNÖVERSIKT 14 DEFINITIONER 18 FLERÅRSÖVERSIKT 19 SVENSKA BOSTÄDER 20 Staden är som sitt porlande, strömmande vatten. ÅRET

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, 750 25 Uppsala Tel: 018-40 00 20 Fax: 018-40 32 30 e-post: ukfab@uppsalafastighets.se www.uppsalafastighets.se

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Trollhättan kreativ ort med mycket på gång. Oslo

Trollhättan kreativ ort med mycket på gång. Oslo Årsredovisning 2013 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa från

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin www.upplands-bro.se kommun@upplands-bro.se telefon 08-581 690 00 årsredovisning 2014

Läs mer