Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning Jönköpings Rådhus AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning 2014. Jönköpings Rådhus AB"

Transkript

1 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB En bra och symbolisk bild Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB

2 INNEHÅLL Året i korthet Organisation... 3 VD har ordet... 4 Bolagsbeskrivning... 5 Koncernen God ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning...40 Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar...43 Nothänvisningar Styrelsens underskrifter Granskningsrapport Revisonsberättelse JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Jönköpings kommun Jönköping Kontaktcenter Röststyrd växel ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

3 ÅRET I KORTHET ORGANISATION Året i korthet koncernen Omsättningen minskade med 2,1 % till mnkr (2 345 mnkr). Resultatet efter finansiella poster ökade med 201 mnkr till 130 mnkr (-71 mnkr). Soliditeten per balansdagen har minskat till 11,9 % (13,0 %). Antalet årsarbetare har ökat och uppgick till 661 (630). Investeringsvolymen uppgick till mnkr (807 mnkr). Avser bl a nyproduktion av bostäder, byggnation av kraftvärmeverk på Torsvik etapp 2, utbyggnad av fjärrvärmenätet. Efterfrågan på hyresrätter är stor och bostadsbolagen har fullt uthyrt. Under året har nyproduktion genomförts, totalt 38 lägenheter med inflyttning under I koncernens bostadsbolag pågår för närvarande produktion, med inflyttning under 2015, av totalt ca 140 lägenheter. I Jönköping Energi AB har det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Torsvik i slutet av året tagits i drift. I Jönköping Energi Biogas AB har genomfört en omfattande genomlysning av verksamheten. Arbetet har resulterat i en strategisk plan. Under hösten togs beslut i kommunfullmäktige om att bilda en energikoncern med Jönköping Energi AB som moderbolag. Destination Jönköping AB har från 1 januari tagit över Programbolagets, delar av föreningen Destination Jönköpings verksamhet samt turistbyråverksamhet. Regeringen har fattat beslut om att Riksinternatskolornas särställning inom skolväsendet ska tas bort. Södra Munksjön Utvecklings AB har bildats för att aktivt medverka till att omvandla ramprogramområdet Södra Munksjön. Organsiation per Jönköpings kommun Jönköpings Rådhus AB Arrangemangsbolag Bostadsbolag Energibolag Förvaltningsbolag Logistikbolag Utbildningsbolag Utvecklingsbolag JÖNKÖPINGS KOMMUN, FEBRUARI 2015 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 3

4 VD KARL-JOHAN KORSÅS God ekonomisk utveckling Jönköpings kommun blickar bakåt på ytterligare ett framgångsrikt år. Året är ett resultat av alla insatser som gjorts av medborgare, medarbetare, företag och en framtidsanda som andas tillförsikt. Jönköping är en tillväxtregion och mycket av det som skedde under förra året möjliggör en fortsatt utveckling av vår kommun. Vi är idag närmare invånare i kommunen, som har behov av bostäder, energi, infrastruktur och service. Vår modell, med flera kommunala bolag för olika ändamål, är på många sätt en lyckad modell, och är en förutsättning för att kunna erbjuda det som efterfrågas. En väsentlig del av Jönköpings kommuns verksamhet utförs av våra kommunala bolag. Nu gör vi bokslut för 2014, och ser tillbaka på hur våra ambitioner har slagit ut. Först kan vi nämna att koncernens bolag totalt sett gjorde ett bra år. Det totala resultatet för Jönköping Rådhus AB hamnade 2014 på cirka 130 miljoner kronor. Koncernen stärker därmed ytterligare bilden av en kommun med stabil ekonomi. Den goda ekonomiska utvecklingen skapar ringar på vattnet och ger kommunen förutsättningar att fortsätta satsa. Det begränsade utrymmet omöjliggör att nämna allt som har hänt, men det finns några särskilt spännande saker som är värda att nämnas. Bostadsbyggandet. Totalt sett planeras de närmaste tio åren för 2000 bostäder inom ramen för de kommunala bostadsbolagen. Extra positivt är att se byggandet i de yttre kommundelarna, som Visingsö, Bottnaryd och Kaxholmen. Flygplatsen. Vi såg under hela året att det ökade och ökade. Mer gods, fler resande, såväl reguljärt som charter. Vår flygplats är ett lokalt, infrastrukturellt nav som bidrar till tillväxt och utveckling. Knutpunkten. När vi ändå är inne på nav, de beslut och diskussioner som fördes under 2014 var viktiga delar i arbetet att få till Götalandsbanan. Jönköping blir en knutpunkt mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, med höghastighetståg som förkortar restiden avsevärt. Betydelsen för regionen kan inte överdrivas. Det nya bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB:s organisation är på plats. Bolaget förvärvade under 2014 fyra andra kommunala fastighetsbolag, och har på allvar satt igång arbetet med skapandet av en helt ny stadsdel vid de södra delarna av Munksjön. Besöksnäringen. Destination Jönköping blev ett kommunalt bolag vid förra årsskiftet. Bara efter sitt första år kan vi konstatera att den nya organisationen gjort betydande insatser för besöksnäringen, bland annat genom arbetet med att locka hit stora evenemang. Hållbart. Under slutet av förra året tog Jönköping Energi det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i drift. Det innebär ytterligare steg mot en mer hållbar energiproduktion. Biogasbolaget minskade visserligen sin försäljning av biogas med 1 procent förra året, men man ökade andelen lokalproducerad gas med drygt fyra procentenheter till totalt 80 procent. Detta var ett axplock av allt positivt som hänt. Dessa resultat ska vi förvalta och utveckla på bästa möjliga sätt för att skapa goda förutsättningarna för vår kommun och dess bolag. Carl-Johan Korsås VD Jönköpings Rådhus AB 4 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

5 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Mats Green Destination Jönköping AB tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Antal besökare Antal föreställningar Soliditet, % 9,2 82,2 - Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Mats Green Verkställande direktör: Patrik Olderius Årets verksamhet Bolaget har varit vilande fram till och med att Jönköpings Rådhus AB förvärvade bolaget av Elmia AB i november Den 1 januari 2014 övertog bolaget Programbolaget i Jönköping AB:s samt delar av föreningen Destination Jönköpings verksamheter. I augusti anställdes en marknadsinriktad VD. Tiden därefter har till stor del handlat om att skapa ett bolag med en vision samt ta fram strategier och mål för verksamheten framåt utifrån det uppdrag bolaget har. Vidare har en ny grafisk profil tagits fram för bolaget. I slutet av året flyttade bolaget sin verksamhet till Passagen på Strandgatan i Jönköping. Detta för att anpassa sina lokaler till sin kärnverksamhet. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -57 (0) vilket är i nivå med budget för året. Framtiden Destination Jönköping AB skall aktivt marknadsföra och sälja destinationen, kommunens platser och alla dess besöksmål för att fler skall besöka kommunen samt förlägga möten och event här. Bolaget bedriver även turistbyråverksamhet. Kommunstyrelsen har i december beslutat om att bevilja ett evenemangsstöd till bolaget om 5,7 mnkr för I detta belopp ingår flertalet aktiviteter och satsningar för Under 2015 kommer även en evenemangsstrategi att fastställas. Investeringar Bolaget har under 2014 investerat totalt 0,8 mnkr i bl a möbler och ombyggnationer i nya lokaler. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 5

6 BOLAGSBESKRIVNING Elmia AB Styrelseordförande: Johan Bokinge Verkställande direktör: Robert Sumberesi Styrelseordförande: Johan Bokinge Verkställande direktör: Robert Sumbresi tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 77,8 77,2 75,6 Antal egna mässor Antal mässbesökare Investeringar Antal årsanställda Årets verksamhet Elmia, som ägs till 82 % av Jönköpings Rådhus AB, bedriver mäss-, konferens-, event- och uthyrningsverksamhet. Bolaget har under 2014 genomfört 16 (14) egna eller samarrangerade mässor med (5 116) utställare och ca (ca ) besökare. Custom Motor Show och Elmia Subcontractor är två exempel. Två nya mässor arrangerades för första gången under året, VA-mässan och Elmia Mellanskog. Det förändringsarbete som påbörjades under 2012 har fortsatt under Den nya organisationens ledningsnivå är nu komplett. I januari tillträdde Harald Lang som interim VD och i maj tillträdde Robert Sumbresi som ny VD. Från och med 1 januari 2014 har verksamheten inom Jönköpings Hotell & Konferensbokning, som tidigare ingick i den ideella föreningen Destination Jönköping, bedrivits inom Elmia AB. Under hösten såldes det vilande dotterbolaget Elmia Konferens till moderbolaget Jönköpings Rådhus AB. Årets resultat 2014 var programmässigt ett svagare år för Elmia AB. Omsättningen minskade från 276 till 246 mnkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,9 (13,3) mnkr. Framtiden Mässprogrammet 2015 är starkare än Budgeterat resultat för 2015 är därför högre än för Flera nya, egna eller med andra aktörer samarrangerade mässor, kommer genomföras under Elmia har också förvärvat en ny mässa för verktygsmaskiner som planeras genomföras första gången i april Bytet av affärssystemet är inne i en intensiv fas med sikte på driftsstart under hösten. Investeringar Bolaget har under 2014 investerat totalt 10,5 mnkr i bl a ny mässa, nytt affärssystem, IT-verksamhetsstöd mm. 6 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

7 BOLAGSBESKRIVNING AB Bankerydshem Styrelseordförande: Sven-David Cederquist Verkställande direktör: Reine Johansson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 17,3 16,8 17,0 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Sven-David Cederquist Verkställande direktör: Reine Johansson Årets verksamhet Bolaget förvaltar 440 bostadslägenheter samt 31 lokaler (7 700 m²) i Bankeryd. Lokalerna används i huvudsak för öppenvård och kommersiell verksamhet. Under året har bl a fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering och byte av tak genomförts. Den genomsnittliga bostadshyran för 2014 uppgår till 762 kr/m² (743 kr/m²). Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0) dock har några lokaler varit tomma under större delen av året. Årets resultat Årets resultat efter finansnetto har uppgått till 1,4 mnkr (-0,8). Resultatförbättringen förklaras bl a av lägre underhållskostnad som i år uppgår till 195 kr/m² (197 kr/m² ) samt lägre driftskostnader. Hyresintäkterna har ökat med 0,5 mnkr till 30,5 mnkr. Framtiden I januari har nytt kontrakt med Biblioteket skrivits på med beräknad inflytt i vakant lokal i juni Efterfrågan på lägenheter är fortsatt mycket stor i Bankeryd varför bolaget tittar på möjligheter till nybyggnation. Efter förhandlingar höjs hyresnivån för 2015 med ca 3%, vilket innebär en genomsnittshyra på 786 kr/m² för bostäder. Investeringar Årets investeringar uppgår till 7,8 mnkr avseende främst takbyte samt fasadrenovering. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 7

8 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Christer Lantz Bottnaryds Bostads AB Verkställande direktör: Kent Sandén Styrelseordförande: Christer Lantz Verkställande direktör: Kent Sandén tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 15,7 17,2 15,1 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget förvaltar 98 bostadslägenheter samt 4 lokaler (769 m²) i Bottnaryd. Lokalerna består bl a av en samlingslokal i Bottnaryd. Bolaget satsar medvetet på fastighetsunderhåll för att skapa förutsättningar till låga driftkostnader. Bolaget har påbörjat nybyggnation av 6 lägenheter i Bottnaryd vilka har en beräknad inflyttning under sommaren En fastighet i Bottnaryd har även förvärvats under året. Underhållskostnaderna uppgår till 177 kr/m² (200 kr/m²). Bolaget har bl a utfört målning av fasadpanel, byte av vitvaror, renovering av badrum och balkonger. Under 2014 har bostadshyrorna höjts med ca 3%. Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 824 kr/m². Efterfrågan är bra och vid årsskiftet fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 0,3 mnkr (0,3). Nettoomsättningen har uppgått till 5,5 mnkr (5,5) Framtiden Bostadshyrorna för 2015 höjs med 2,2 %. Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgår därmed till 841 kr/m². Inflyttning beräknas ske under sommaren 2015 i 6 nyproducerade lägenheter i Bottnaryd. Investeringar Årets investeringar har uppgått till 7,7 mnkr (2,3), vilka avser investering i ny-, till- och ombyggnation. 8 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

9 BOLAGSBESKRIVNING AB Grännahus Styrelseordförande: Ryno Andersson Verkställande direktör: Reine Johansson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 18,8 17,8 17,5 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Ryno Andersson Verkställande direktör: Reine Johansson Årets verksamhet Bolaget förvaltar 474 bostadslägenheter samt 31 lokaler (7 549 m²) belägna i centrala Gränna, Skärstad och Kaxholmen. Lokalerna består av bl a äldreboende och barnomsorgslokaler. Bolaget har genomfört underhållsåtgärder i form av bl a fönster- och balkongdörrsbyte samt fasadrenovering. Underhållskostnaden uppgår till 232 kr/m² (193). Under 2014 har bostadshyrorna höjts med 10 kr/m². Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 810 kr/m². Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 1,0 mnkr (1,5). Detta beror främst på ökade underhållskostnader. Framtiden Byggnation har påbörjats av 18 lägenheter i Kaxholmen med planerad inflyttning under Överenskommelse har träffats avseende hyreshöjning med ca 2% för Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgår därmed till 829 kr/m². Investeringar Under året har bolagets investeringar uppgått till 4,1 mnkr vilket främst avser projektering för nya bostäder i Kaxholmen samt inköp av telefonväxel. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 9

10 BOLAGSBESKRIVNING AB Norrahammars Styrelseordförande: Anders Jörgensson Kommunala Bostäder Verkställande direktör: Reine Johansson Styrelseordförande: Anders Jörgensson Verkställande direktör: Reine Johansson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 20,5 19,0 22,7 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget förvaltar bostadslägenheter samt 62 lokaler (5 141 m²) belägna i Hovslätt, Norrahammar, Taberg och Månsarp. Lokalerna består av bl a äldreboende, barnomsorgslokaler och bibliotek. Fastighetsunderhåll har skett i form av stambyten och renovering av badrum och kök i centrala Norrahammar samt installation av fjärrvärme i Taberg och Norrahammar. Underhållskostnaden uppgår till 206 kr/m² (191 kr/m²). Under 2014 har bostadshyrorna höjts med 21 kr/m². Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 841 kr/m². Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 8,9 mnkr (5,4). Hyresintäkterna uppgår till 66,6 mnkr vilket är en ökning med 1,7 mnkr. Framtiden Bolaget fortsätter att hålla en hög takt på stambyten och renovering av badrum och kök. Bostadshyrorna för 2015 höjs med ca 2 %. Den genomsnittliga hyresnivån för bostäder uppgår därmed till 859 kr/m². Investeringar Totala investeringar avseende byggnader och mark under året uppgick till 24,7 mnkr vilket främst avser stambyten och renovering av badrum och kök. 10 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

11 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Ingemar Larsson Visingsöbostäder AB Verkställande styrelseledamot: Per-Erik Ohlin tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 7,1 7,5 6,4 Antal lägenheter Hyra, kr/m² exkl värme* Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Ingemar Larsson Verkställande direktör: Per-Erik Ohlin *Hyresgästerna betalar uppvärmningen själva. Årets verksamhet Bolagets fastighetsbestånd består av 97 lägenheter och 3 lokaler (744 m²) belägna i Tunnerstad och i Rökinge på Visingsö. Lokalerna omfattar bl a ett servicehus. I september månad var nyproduktion av 4 lägenheter färdiga för inflyttning. Under året har löpande underhåll och utbyte skett avseende ytskikt, vitvaror och sanitetsporslin. Vidare har ett stort antal fönster bytts ut och en större takomläggning genomförts. Hyran för 2014 är oförändrad jämfört med 2013, vilket innebär en genomsnittlig kallhyra på 746 kr/m². Vid årets utgång fanns inga outhyrda lägenheter (0). Årets resultat Årets resultat efter finansnetto uppgick till 0,1 mnkr (0,8). Underhållskostnaderna har ökat från 67 kr/m² 2013 till 128 kr/m² vilket till viss del förklarar det försämrade resultatet. Nettoomsättningen uppgår till 6,3 mnkr (6,3). Framtiden Beslut om oförändrad hyra för 2015 har fattats. Den genomsnittliga kallhyran för bostäder uppgår därmed till 746 kr/m² även för Från och med 1 januari 2015 har kontrakt med hyresgäst i större lokal upphört. Under året kommer ombyggnation av denna lokal till lägenhet att ske. Investeringar Under året har bolagets investeringar uppgått till 4,0 mnkr vilket främst avser nyproduktion av 4 lägenheter. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 11

12 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Peter Lundvall Verkställande direktör: Kent Sandén Styrelseordförande: Peter Lundvall Bostads Verkställande direktör: AB Kent VätterHem Sandén tkr Nettoomsättning Res efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 13,7 12,9 11,2 Antal lägenheter Hyra, kr/m² inkl värme Investeringar (mat. anl.)* Antal årsanställda *Exklusive erhållna investeringsbidrag Årets verksamhet Bostads AB VätterHem äger och förvaltar lägenheter, 339 lokaler ( m²) samt ett antal garage och parkeringsplatser. Lokalerna består bl a av affärs och kontorslokaler, serviceanläggningar, äldreboenden, skolor och förskolor. Lägenheterna är belägna i områdena Råslätt, Österängen, Öxnehaga, City (centrala Jönköping), Tenhult och Ödestugu. VätterHems andel av totala antalet hyresrätter i kommunen uppgår till 31 %. Nyproduktion av 34 lägenheter på Slottskajen har färdigställts, vidare har nyproduktion påbörjats om 32 lägenheter på Österängen, 23 lägenheter i Huskvarna samt 200 lägenheter på Strandängen varav 79 beräknas färdigställas Årets underhållskostnad uppgår till 118 mnkr vilket motsvarar 185 kr/ m² (167). Bland annat har utbyte av ventilation och undercentraler genomförts i City. Upprustning av trapphus och utbyte av dörrar har skett på Österängen. Vidare har bland annat har stambyten i förening med upprustning av badrum samt takombyggnation genomförts på Råslätt. I City har ombyggnation av förskola genomförts. På Öxnehaga har upprustning av den yttre miljön färdigställts. Bostadshyrorna för 2014 höjdes jfr med 2013 med i snitt 13 kr/m². Den genomsnittliga bostadshyran uppgår därmed till 896 kr/m². Vid årets slut fanns inga outhyrda lägenheter (0). I 2014 års hyresgästenkät konstaterades att bolagets serviceindex (nöjdkundindex) fortfarande är på en mycket hög nivå. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster har uppgått till 74,4 mnkr (83,3). Nettoomsättningen ökade med 8,2 mnkr och uppgick till 612,5 mnkr. Driftsoch underhållskostnaderna har ökat med ca 8,2 mnkr och uppgår till 372,9 mnkr. Fastighetsunderhållet uppgår till 185 kr/m² jämfört med föregående års nivå som uppgick till 167 kr/m². Vidare har finansiella kostnader inklusive avskrivningar ökat med 1,6 mnkr till 153,3 mnkr. Framtiden Med avsikt att skapa förutsättningar för att kunna bemöta en eventuell tilltagande efterfrågan av lägenheter fortgår en projektering av nyproduktion av närmare lägenheter. Planerad byggstart av ca lägenheter under perioden Fastighetsunderhållet för 2015 beräknas fortsätta på en hög nivå. Förhandlingarna om bostadshyrorna för verksamhetsåret 2015 innebär en genomsnittlig höjning med 1,2% (varmhyra). Den genomsnittliga hyran för bostäder uppgår därmed till 912 kr/m². 12 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

13 BOLAGSBESKRIVNING Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar under 2014 uppgick till 329 mnkr. Av dessa avser 327 mnkr investeringar i ny-, till- och ombyggnader av fastigheter. Två fastigheter har förvärvats för sammanlagt 2,4 mnkr och en fastighet har avyttrats för 1,4 mnkr. Längs med Vätterns strand, endast 4 kilometer från Jönköpings centrum växer det nu fram ett helt nytt bostadsområde. Första etappen innefattar Ormhuset, en spännande byggnad som följer markens sluttning och slingrar sig ner mot Vättern. Ormhuset blir 4-8 våningar högt och rymmer 79 lägenheter, allt från 1 till 5 rum och kök. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 13

14 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Johnny Lilja Jönköping Energi AB Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Styrelseordförande: Johnny Lilja Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 25,3 24,1 30,4 Investeringar (mat. anl.) Såld elenergi, GWh Såld fjärrvärme, GWh Elproduktion, GWh Antal årsanställda Årets verksamhet Jönköping Energi AB:s sammanlagda elförsäljning uppgick till 534 GWh (596). Bolaget har minskat försäljningen av fjärrvärme med ca 9% och sålde totalt 682 GWh (749). Utbyggnad har under året skett av fjärrvärmenätet på flera delar i kommunen. Den totala elproduktionen uppgick till 188 GWh (159). Ökningen beror främst på en ökad produktionen av vattenkraft. WetterNet utvecklas vidare och ytterligare 900 villor anslöts under året. Totalt är nu ca privathushåll och 500 företag anslutna till Wetternet. Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket på Torsvik togs i drift i slutet av året. För att helt kunna ta tillvara den värme som produceras har fjärrvärmenätet förstärkts bland annat med en ledning mellan A6 och Huskvarna. Den varumärkesundersökningen som gjordes hösten 2014 visar att bolaget är en stabil levarantör i bygden som många har förtroende för samtidigt som det finns ytterligare utrymme för förbättringar. Årets resultat Resultatet efter finansiella poster ökade från 25,6 mnkr till 49,3 mnkr. Resultatförbättringen beror bland annat på att kostnaderna för reparation och underhåll är kraftigt lägre än Detta då man i februari 2013 hade ett haveri på kraftvärmeverket på Torsvik. Även den ökade volymen elproduktion har påverkat resultatet positivt jämfört med Nettoomsättningen med avdrag för punktskatter uppgår till 847 mnkr, vilket är 55 mnkr mindre jämfört med TOMAS ALVRETEN Framtiden Byggnationen av etapp 2 i kraftvärmeverket på Torsvik har slutförts med driftsstart i slutet av Detta innebär att under 2015 är hela anläggningen i full drift. Bolaget fortsätter att investera i stadsnätet. Under 2015 kommer en underkoncern till Jönköpings Rådhus AB bildas i vilken energibolagen ingår. Moderbolag i denna underkoncern blir Jönköping Energi AB och dess dotterbolag kommer bestå av Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB samt Huskvarnaåns Kraft AB. Inga förändringar i verksamheterna planeras i samband med detta. Investeringar Investeringarna har uppgått till ca 17 mnkr. I huvudsak avseende fjärrvärmedistribution, vindkraftsdistribution, stadsnätet samt investeringar i etapp 2 på kraftvärmeverket på Torsvik. 14 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

15 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Ann-Mari Nilsson Jönköping Energi Nät AB Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 48,9 46,0 48,3 Såld nättjänst, GWh Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Ann-Mari Nilsson Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Årets verksamhet Bolaget svarar för den lokala distributionen av el och bedriver även entreprenadverksamhet. Omsättningen i elnätet låg något lägre jämfört med föregående år, GWh (1 068). Investeringar har skett i ny fördelningsstation på Ljungarum som är en av bolagets mest belastade stationer. Under 2013 överklagades Energimarknadsinspektionens (EI) beslut att minska det intäktstak som bolaget ansökt om. Denna överklagan har gjorts tillsammans med ytterligare 80 andra elnätsföretag. Under 2014 har ett utslag från Kammarrätten kommit där EI förlorade, EI har dock överklagat domen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 87,6 mnkr (51,6). Omsättningen uppgick till 256 mnkr, vilket är 12 mnkr högre jämfört med föregående år. Framtiden Energimarknadsinspektionen fortsätter sin granskning av intäktsnivåerna för tiden Sannolikt avvaktar man slutligt beslut huruvida nätregleringen i dess nuvarande form verkligen kommer att få gälla fram till Arbetet fortsätter med att konvertera luftledningar till jordkablar. Investeringar Under året har 101 mnkr investerats i bl a ledningsnät och fördelningsstationer. ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 15

16 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Ann-Mari Nilsson Jönköping Energi Biogas AB Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Styrelseordförande: Ann-Mari Nilsson Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 9,8 1,7 1,6 Såld biogas, kg Avfallsmottagning, ton Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Bolaget bedriver i huvudsak produktion, distribution och försäljning av fordonsgas, mottagning av biologiskt avfall för energiåtervinning samt produktion och försäljning av biogödsel. Produktionen av biogas och biogödsel har under året varit relativt stabil. Investeringar i anläggningen från tidigare år har gett resultat i form av ökad andel egenproducerad gas under året, 79% mot 76% Med anledning av bolagets svaga resultatutveckling de senaste åren har en omfattande genomlysning av verksamheten genomförts. Arbetet har resulterat i en strategisk plan för en ekonomiskt hållbar verksamhet på lång sikt. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,4 mnkr (-159,9). Den främsta anledningen till det kraftigt förbättrade resultatet är nedskrivning av materiella anläggningstillgångar som gjordes 2013 om 135 mnkr. Denna nedskrivning innebär även att avskrivningarna i år är kraftigt lägre. Såld biogasvolym har minskat från ton till ton. Framtiden Genomlysningen som genomförts under 2014 har inneburit att man på kort sikt har genomfört ett omstruktureringsprogram som kommer vara avslutad under mars Bolaget har även arbetat med att optimera verksamheten och omförhandlat en del avtal som kommer påverka lönsamheten under På längre sikt innehåller den strategiska planen några olika scenarios med olika aktiviteter som ska göra verksamheten lönsam på sikt. Huvudscenariot kommer kräva ett antal olika investeringar och förändringar i verksamheten men beräknas leda till en ekonomi i balans 2020 om föreslagna åtgärder vidtas. Investeringar Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 3,2 mnkr. 16 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

17 BOLAGSBESKRIVNING Styrelseordförande: Johnny Lilja Huskvarnaåns Kraft AB Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 6,9 9,3 9,3 Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Styrelseordförande: Johnny Lilja Verkställande direktör: Fridolf Eskilsson Årets verksamhet Bolaget äger vattenkraftsanläggningar, vilka utarrenderas till Jönköping Energi AB. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -69 tkr (-72 tkr). Framtiden Bolagets anläggningar är tillsvidare utarrenderade till Jönköping Energi AB. Investeringar Under året har inga investeringar i maskiner och tekniska anläggningar gjorts (0). ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB 17

18 BOLAGSBESKRIVNING Jönköpings kommuns Förvaltnings AB Styrelseordförande: Mats Green Verkställande direktör: Ewert Friberg Styrelseordförande: Mats Green Verkställande direktör: Ewert Friberg tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Soliditet, % 63,9 2,2 48,5 Uthyrningsbar yta Hyra, kr/m² snitt Investeringar (mat. anl.) Antal årsanställda Årets verksamhet Jönköpings kommuns Förvaltnings AB äger dels Ljungarums Industriby omfattande m² industrilokaler samt kontorslokaler om 128 m², dels en lager- och kontorsbyggnad om 589 m² på fastigheten Sandseryd 2:16 (Jönköpings flygplats). Ett markområde om m² arrenderas av bolaget i anslutning till lokalerna på flygplatsen av Jönköpings kommun. Anläggningen har under året hyrts ut till Jönköping Airport Fastighets AB. Bolaget har under året sagt upp alla hyreskontrakt för att anpassa dem till marknadsläget för liknande lokaler. Vid 2014 års utgång var fyra moduler i industribyn om totalt 480 m² vakanta. Ingen av de fyra kontorsmodulerna har varit uthyrd under Underhållsåtgärder har gjorts genom utbyte av portar samt allmän uppfräschning i sambnad med byte av hyresgäster. Under året har avyttring skett av 4 fastighetsbolag till systerbolaget Södra Munksjön Utvecklings AB. Avsikten med dotterbolagen var att förvalta deras fastigheter så ekonomiskt som möjligt i väntan på stadsbyggnadsvisionens genomförande eller att kommunen eller av kommunen helägt bolag dessförinnan övertar fastigheterna. Årets resultat Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 1,4 mnkr (1,5). Omsättningen för året uppgick till 3,6 mnkr (3,6). Framtiden Vid årsskiftet finns det tre uppsägningar om totalt 7 moduler Nya hyresgäster bedöms kunna hittas under året. I övrigt förväntas full uthyrning under Investeringar Investering har under året skett i byggnadsinventarier om 25 tkr. 18 ÅRSREDOVISNING 2014 JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB

Ekonomirapport 3 2014 2014-11-21. Ekonomirapport 3 1 (8)

Ekonomirapport 3 2014 2014-11-21. Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3-11-21 Ekonomirapport 3 1 (8) Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB -11-21 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag...

Läs mer

Ekonomirapport 1 2015 2015-06-08. Ekonomirapport 1 1 (8)

Ekonomirapport 1 2015 2015-06-08. Ekonomirapport 1 1 (8) -06-08 Ekonomirapport 1 1 (8) Jönköpings Rådhus AB -06-08 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag... 6 Logistikbolag... 6 Utbildningsbolag...

Läs mer

Ekonomirapport 1 2012

Ekonomirapport 1 2012 -05-24 1 (6) Jönköpings Rådhus AB Ekonomirapport 1 Sammanfattning Härmed överlämnas den första ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret. Rapporten baseras på redovisningen till och

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km

Stockholm 323 km. Oslo 454 km. Göteborg 148 km. Köpenhamn 285 km JÖNKÖPING Knutpunkt i Sverige Jönköping har framtiden för sig och kommer vara en knutpunkt i Sverige. Kommunen ligger vackert vid Vätterns strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och naturupplevelser.

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Koncernen Vara kommun

Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Vara Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer