Benigna bröstsjukdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Benigna bröstsjukdomar"

Transkript

1 Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 1 av 6 Benigna bröstsjukdomar Samtliga preparat från bröstförändringar skall skickas för histopatologisk analys. Fibroadenom Vanligast i åldern år. Mycket ovanligt efter menopaus, kan förekomma vid HRT användning. Ingen ökad risk vid användning av P-piller. Cirka fall/år i Sverige. Långsam tillväxt normalt med dubblering på 6-12 månader. 15% försvinner av sig själv, 5% tillväxer och 80% förblir oförändrade. Infarcering kan förekomma. Trippeldiagnostik, palpation, mammografi/ulj, mellannålsbiopsi. Operationsindikation Storlek över 5cm Snabbväxande Oklar histopatologi vid biopsi Patientens önskemål eller symtomgivande förändring. Lumpektomi, dagkirurgi. Operationsmetod Brevsvar när vi får PAD. Avslutad därefter. Phyllodestumör Cystosarcoma Phyllodes Vanligast i åldern år och i puberteten. Komplex grupp av tumörer med hela skalan från benign till malign och med en komplex histologisk bild. Ej klarlagt hur stor del av Phyllodestumörerna som är maligna, finns uppgift om mellan 20-50%. De maligna utgör ca 1% av bröstcancerfallen totalt. Palpatoriskt som ett fibroadenom. Snabbväxande och vid snabb tillväxt av fibroadenom skall alltså Phyllodestumör misstänkas. Trippeldiagnostik, palpation, mammografi/ulj, mellannålsbiopsi. Operationsindikation Op vid misstanke om Phyllodestumör pga malignitetspotiential. Operationsmetod Lumpektomi alternativt sektorresektion vid misstanke om malignitet på biopsin. Brevsvar när vi fått PAD om benigt i annat fall se handläggning av bröstcancer.

2 Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 2 av 6 Papillom Solitära intraduktala papillom 0,5-20 mm stora papillom i mjölkgångarna centralt under vårtgården Vanligast i års åldern men förekommer i alla åldersgrupper och bilateralt. 90% av alla papillom. Symtom Spontan sekretion, i ca 50% av fallen är sekretionen blodig eller blodtillblandad. Vid större papillom mjuk palpabel resistens sub- eller periareolärt. Mammografi/ ultraljud och galaktografi med oftast fynd av ursparningar och dilaterad gång. Biopsi om palpabel knöl. I övrigt v.g. se avsnittet om sekretion från mamillen. Lumpektomi av den dilaterade gången. Färgindikering via mammografin preoperativt. Brevsvar när vi fått PAD. Multipla perifera duktala papillom Multipla förändringar i perifera mjölkgångar. Vanligast år men finns i alla åldrar. Kan vara kombinerade med olika grader av duktal hyperplasi, och CIS. Vid atypisk duktal hyperplasi ökar den relativa risken att utveckla malignitet med 4-5 jfm papillom utan dysplasi. Symtom Vanligare med palpabel knöl perifert i bröstet, 50% har också sekretion från mamillen. Mammografi/ ultraljud och vid sekretion även galaktografi. Biopsi om palpabel knöl. I övrigt v.g. se avsnittet om sekretion från mamillen. Operation med lumpektomi. Färgindikering via mammografin preoperativt. Om atypisk duktal hyperplasi sektorresektion. Om utbredda multifokala papillom med ADH överväg mastektomi med direktrekonstruktion. Brevsvar när vi fått PAD. Vid fynd av atypisk duktal hyperplasi individuell uppföljning efter onkologkonsult.

3 Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 3 av 6 Sekretion från mamillen Förekommer hos ca 10% av alla kvinnor, i mindre än 5% av dessa finns bakomliggande malignitet. Hos hälften av kvinnorna med sekretion beror denna på solitärt intraduktalt papillom. Sekretionen kan variera i både färg och konsistens. Lite generellt kan man säga att vid blodig, serös eller vattnig spontan sekretion från en mjölkgång hos en kvinna över 40 år kan malignitet misstänkas medan färgat eller opalescent sekret från flera mjölkgångar oftast är godartad. Typer av sekretion Galaktorré, fysiologisk. Vanligt, bilateralt och från flera mjölkgångar Galaktorré, sekundär. Orsakad av t e x blodtrycksmedicin, cimetidin, HRT, P-piller eller prolaktinom. Sekretionen är ofta spontan bilateral och från flera mjölkgångar. Duktektasi/periduktal mastit. Krämigt till vattnigt, opalescent, vit till blodtillblandad eller svart sekretion. Ofta från flera mjölkgångar i ena eller båda brösten. Papillom. Vattnigt, seröst eller blodigt sekret från en mjölkgång. DCIS/invasiv bröstcancer. Vattning, seröst eller blodigt sekret från en mjölkgång unilateralt. Anamnes och klinisk undersökning. Läkemedel? Uni/bilateral? Resistenser? Färg? Mammografi med trippeldiagnostik och vid behov duktografi. Biopsi om resistens. Vid misstanke om prolaktinom remiss till medkliniken för utredning. Vid endast sekretion och i ö normal utredning. Galaktorré: Lugnande besked oftast spontan läkning. Om ej sådan och svåra besvär lumpektomi. Vid prolaktinom behandling av det via medicinkliniken. Intraduktala papillom: lumpektomi. Duktektasi/ periduktal mastit: om papillom som ovan, i annat fall expektans om bevisat benignt. Om kvarvarande sekretion lumpektomi. Ingen om benignt, brevsvar till patienten när vi får PAD.

4 Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 4 av 6 Cystor Är den vanligaste bröstförändringen hos kvinnor, symtomatisk bröstcysta hos 7-10% av kvinnorna under fertil period, 80% mellan år, postmenopausala cystor kan förekomma vid HRT. 66% sitter i den övre yttre kvadranten. 50% är solitära och lika många recidiverar efter punktion. Två huvudtyper: Typ 1 med aktivt apokrint epitel och Typ 2 med inaktivt utplattat epitel. Typ 1 har associerats med något ökad cancerrisk. Intracystisk cancer, papillär tumör vilka utgör 0,5% av all bröstcancer. Kvarvarande palpabel knöl efter tömning eller cystor med tjock vägg och/eller oregelbunden konfiguration ska inge misstanke om cancer. Mammografi och ultraljud med punktion vid behov. Cytologi om blodigt aspirat. Biopsi om palpabel tumör efter tömning, vid cysta med tjock/oregelbunden vägg, ultraljudsmässig intracystisk tumör. Snabbt recidiv Symtomgivande mammografiskt benigna cystor behandlas genom tömning. Vid recidiverande benigna cystor kan cystan behöva avlägsnas med lumpektomi. Vid utredning av ovan nämnda kriterier Mammografiskt låg misstanke om malignitet samt benign biopsi. Op med lumpektomi. Mammografiskt högre misstanke om malignitet, oklar biopsi. Sektorresektion Malign biopsi. Bröstkirurgi som vid annan cancer. Ingen om benign cysta, patienten får söka åter vid behov. Vid malignitet se handläggning av bröstcancer. Mastralgi Cyklisk eller icke cyklisk. Den cykliska följer menscykeln och definieras som bröstsmärta under minst en vecka under varje cykel. Den icke cykliska är kontinuerlig. Anses bero på ökad hormonkänslighet hos bröstvävnaden. Det finns dock ingen säkerställd patologisk/anatomisk bakgrund till mastralgi. Serumnivåerna av östrogen, progesteron, prolaktin, FSH-LH och GnRH är normala. Vid cyklisk mastralgi oftast symtom i form av bilateral smärta mest uttalat i övre laterala kvadranten med utstrålning till axillerna som lindras under graviditet och försvinner vid menopaus. Icke cyklisk mastralgi ger mer centraliserad smärta och kan vara postmenopausal. Hälften av patienterna får spontan remission inom två år. Vanligaste differentialdiagnosen är muskuloskeletal smärta t e x vid Tietzes syndrom.

5 Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 5 av 6 Utesluta malignitet, inflammatoriska tecken? Trippeldiagnostik via mammografienheten. Räcker oftast med information och lugnande besked. Viss lindrig har setts vid behandling med naturpreparat med omättade fetter t e x Baltex, Efamol och Glanique (jättenattljusolja). Om fortsatta besvär görs försök med endokrin behandling med Tamoxifen: 10 mg dagligen, eventuellt cykliskt. Antiöstrogena biverkningar relativt vanliga. Signifikant förbättring i 70-90% av fallen vid cyklisk mastalgi och 50-60% vid icke cyklisk. Försök har gjorts med Individuellt utifrån patientens behov och insatt behandling. Vid försök med Tamoxifen bör effekten av denna utvärderas. Granulomatös mastit Oklar genes. Symtom i form av inflammerad knöl i bröstet. Skall alltid utredas för att utesluta inflammatorisk cancer. Mellannålsbiopsin kan ofta identifiera granulomatösa celler. I annat fall får den kliniska bilden och uteblivna spontana symtomregressen ge diagnos. Finns ingen vedertagen riktigt effektiv behandling. Försök har gjorts med cytostatika i form av Methotrexate. Den vanligaste behandlingen i dagsläget är antingen kirurgi där man eftersträvar ordentlig radikalitet, oftast tas hela sektorer bort eller högdos steroider under längre tid med nedtrappning. Vid kirurgi recidiverar ungefär 50 % och subcutan mastektomi med direktrekonstruktion kan då vara ett alternativ. Vi följer patienterna tills total läkning oavsett behandlingsstrategi för kontroll om recidiv eller otillräcklig radikalitet. Vid behov remiss till NUS för mastektomi enligt ovan.

6 Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 6 av 6 Bröstabcesser SYMTOM (ett el fler av följande): Feber Smärta lokalt i bröstet Rodnade, hårda el fluktuerande områden i bröstet Sår/sprickor på bröstvårtan Förhöjt CRP/LPK REMISS FÖR ULJ Frågeställning: Abscess, ulj ledd punktion m aspiration el pigtaildränage Dagtid: via mammografin tel Jourtid: via rtg-jouren tel ABSCESS < 3 cm Punktion m aspiration Aspirat för odling, inkl odl från ev sår Behöver ibland punkteras flera gånger, följs upp med återbesök enl nedan (se uppföljn) ABSCESS > 3 cm Punktion + pigtailkateter Aspirat för odling, inkl odl från ev sår Kateter spolas 3-4 ggr/dygn m NaCl i samma mängd som aspirerats Kaviteten krymper successivt, vid spolmängd < 10 ml kan dränet avvecklas ANTIBIOTIKA S Aureus vanligaste agens Första hands val: Heracillin 1 g x 3 Vid PC-allergi: Dalacin 300 mg x 3 stid: 10 dgr Anpassa beh efter odl.svar, Streptokocker grp A el B: Kåvepenin 1 g x 3 Anaerober (förekommer ffa hos icke ammande): Flagyl 400 mg x 3 Om allmänpåverkad pat: inneliggande vård och iv terapi i samråd med infektionskliniken ÖVRIG BEHANDLING Smärtlindring: Panodil 1 g x 4 och Ipren 400 mg x 3 Om ammande: Amning kan fortgå men om alltför smärtsamt eller sår som hindrar kan amning fortsättas enbart på den friska sidan och sedan återupptas på den sjuka sidan efter abscessen läkt UPPFÖLJNING Återbesök om 3-5 dgr till bröstkirurg för klinisk kontroll, bokas via bröstsjuksköterska Mammografi inom 1-2 månader för uteslutande av malignitet då en inflammatorisk bröstcancer kan debutera som en bröstabscess, ska ALLTID utföras vid abscess hos ICKE AMMANDE och för AMMANDE OM kvarstående resistens i bröstet efter utläkt abscess, ålder >40, hereditet för bröstcancer eller uteblivet behandlingssvar

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom

Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Vårdriktlinjer vid gastroesofageal refluxsjukdom Sammanfattning 3 Definitioner 4 Epidemiologi 4 Patofysiologi 4 Symtom 5 Differentialdiagnoser 5 Diagnostik 6 Behandling 8 Förslag till kvalitetsindikatorer

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset Ögonsjukdomar Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Överläkare Per Söderberg, verksamhetsområde ögon Reviderat av avdelningsläkare Camilla

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram för barn med ITP

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram för barn med ITP Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram för barn med ITP Uppdaterat 2012 för VPH av Iris Treutiger Ursprungligen utarbetat av Iris Treutiger och Göran Elinder 1997 Innehåll Bakgrund

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning 23 mars 2011 Hälsoundersökning på vårdcentral Enligt uppdrag från HSA har sektorsrådet i allmänmedicin under 2008-2010 tagit fram en specifikation av hälsoundersökning. I denna finns med en screening för

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Patientens möjlighet att bestämma över sin död

Patientens möjlighet att bestämma över sin död 1 Promemoria utarbetad av en intern arbetsgrupp i SMER bestående av Niels Lynoe, Barbro Westerholm och Daniel Brattgård och slutligen överlämnad till rådet inför sammanträdet den 28 augusti 2008. Patientens

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer