Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret OBS! förlängt verksamhetsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår"

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret OBS! förlängt verksamhetsår 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Åre : Ordförande: Eva Jaktlund vald t.o.m Vice ordförande: Mats Rydberg vald t.o.m Facklig sekreterare: Karin Träff Nordström vald t.o.m Vetenskaplig sekreterare: Sara Holmberg vald t.o.m Kassör: Ulf Peber vald t.o.m Ledamöter: Louise Hamark vald t.o.m Kenneth Widäng vald t.o.m Bertil Hagström vald t.o.m Maria Samuelsson vald t.o.m Fullmäktige till Svenska Läkaresällskapet Fullmäktige: Eva Jaktlund, Mats Rydberg, Sara Holmberg, Karin Träff Nordström, Ulf Peber, Anna- Karin Svensson och Madelene Andersson Suppleanter: Robert Svartholm, Annika Brorsson, Kenneth Widäng, Karin Lindhagen, Maria Samuelsson, Louise Hamark och Bertil Hagström Revisorer Auktoriserade revisorn Arne Nilsson, Argema, samt medlemsrevisorn Gunnar Carlgren. Revisorssuppleanter: Gerd Schank, Argema, samt Rikard Viberg. Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Christina Gustafsson, Hanna Nordstrand, Anna-Karin Svensson, Sofia Hellman och Karin Hed. Kansliet På kansliet arbetade under verksamhetsåret Heléne Swärd, heltid och Johanna Johansson på halvtid. Styrelsens arbete Möten: Styrelsen har haft 12 möten från och med fullmäktige till och med konstituerande styrelsemöte styrelsemöte tillsammans med företrädare för SFAM Norrbotten internat i Stockholm internat i Stockholm internat Sjövillan i Sollentuna, rådslag med rådsordföranden telefonstyrelsemöte internat i Skåne i anslutning till Nordiska kongressen i Tromsö telefonstyrelsemöte i Uppsala i anslutning till idéseminariet i Stockholm i anslutning till Levnadsvanedagarna i Stockholm i anslutning till Riksstämman - 1 -

2 Kvalitetsregister Styrelsen har under detta förlängda arbetsår fortsatt att driva föreningens engagemang i frågan om kvalitetsregister i primärvården. Ordförande har tillsammans med andra företrädare för SFAM deltagit i möten och samtal både på SKL och Socialdepartementet, och samtal i samband med översynen av de nationella kvalitetsregistren. Ett initiativ till samarbete tre primärvårdsprojekt emellan har under slutet av 2011 lett till fondering från SKL:s registerenhet för projektet Nationell samordning för utveckling av kvalitetsregisterarbete inom primärvården. En vård värd samverkan Samarbetet via PRO och SPF i gruppen En vård värd samverkan har pågått under verksamhetsåret. I gruppen finns de flesta yrkeskategorier i primärvården representerade. Pensionärsföreningarna vill sätta tryck på politiker att lägga mer resurser på primärvård med fokus just på samverkan. I juli 2011 deltog ordförande i gruppens seminarium på Almedalsveckan, Visby. Det har också varit ett flertal arbetsmöten och möten med politiker på nationell nivå, till exempel sociala utskottet i riksdagen, och nu planeras seminarier runt om i landet. Europaläkare Under verksamhetsåret har SFAM deltagit i en arbetsgrupp bestående av representanter för SLS, SLF och DLF i arbetet med den så kallade Europaläkarfrågan. Arbetet har bedrivits på två plan: 1. Ärendet i EU-domstolen där en läkare med holländsk specialistutbildning i allmänmedicin överklagat Sveriges beslut att inte konvertera den till svensk specialistkompetens. Arbetsgruppen har huvudsakligen bistått regeringen med fakta och skrivelser som stöd för att Sverige skulle få göra en särskiljning på EU-läkare och specialist i allmänmedicin. 2. När EU-domstolens utslag klart visade att Sverige måste ha en kompetens angiven för läkare i allmänpraktik har arbetsgruppen ändrat inriktning till att påverka Sveriges regering att byta från Europaläkare till Specialist i allmänmedicin i EU:s direktiv för erkännande av yrkeskvalifikationer. Vi har svarat på remiss från Socialdepartementet i frågan, se besvarade remisser. Specialistutbildningen Styrelsen har representerats i flera seminarier och möten om den framtida specialistutbildningen i Sverige. Vi har också varit i kontakt med personer i förarbetet gällande utredningen om läkarutbildningens eventuella förändring och anpassning till EU-format för att positionera allmänmedicin. SFAM i media Senaste året har SFAM, i ambitionen att synas med sina frågor mer tydlig i det offentliga rummet, prenumererat på Mynewsdesk, en hemsida för journalister, bloggare etc, som är intresserade av nyheter av alla slag. Styrelsen har lagt upp massmedialt intressanta SFAM-aktualiteter på hemsidan och totalt har SFAM besökts cirka gånger de senaste 10 månaderna Enskilda och lokalavdelningar är välkomna att utnyttja denna möjlighet kontakta pressansvarig (se länken). Mest lästa pressmeddelande under året var den som handlar om Europaläkare. En del av dessa pressmeddelanden och nyheter har medfört en vidare debatt i media, ibland med SFAM-medlemmar som aktörer. Rubrikerna på SFAMs sida illustrerar aktiviteter där SFAM och/eller medlemmar har agerat på ett eller annat sätt: EU-läkare inne men ute när hela EU har specialister i allmänmedicin! Testosteronbrist och sjukdomsmångleri Norrbottens allmänläkare kan hälsa bättre än "förståsigpåare Registreringshets när administratörerna ökar och vårdpersonalen minskar Vårdvalet slår undan fötterna för allmänmedicinsk forskning! Hallå däruppe! Andra, bättre kvalitetskriterier för allmänmedicinsk verksamhet! Landsting, ställ krav på läkarnas fortbildning! Helsjukt om DSM-5 ska gälla Värmlandsuppropet - behovet av vanlig vård är mycket större än behovet av ovanlig vård Ingen bra kvalité på guldet i gruvan - SFAMs remissvar Fylleritest" inget för benskörhet menar SFAM - 2 -

3 SFAM har också skapat en Facebook-sida där vi under året skapat inlägg för a svensk allmänmedicin. Idéseminarium I september 2011 ordnade SFAMs styrelse ett idéseminarium i Uppsala dit råd och lokalföreningar var inbjudna och ett 50-tal medlemmar deltog. Syftet med mötet var att diskutera vad föreningens arbete ska rikta sig mot både ur ett långt som ur ett kort perspektiv. Seminariet resulterade i en prioritering av de frågor föreningen ska driva och styrelsen har utifrån dessa antagit en handlingsplan för de kommande två åren. Handlingsplanen är publicerad i AllmänMedicin och en stående punkt på dagordningen vid styrelsens möten. Förebyggande och hälsofrämjande arbete Inspirerade av Norsk forening for almenmedisins policydokument Förebygende Helsearbeid, som presenterades på Nordisk kongress i Allmänmedicin i Tromsö 2011, har styrelsen tillsammans med SFAMs levnadsvaneråd tagit fram ett förslag till Policy om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Dokumentet kommer att under första kvartalet 2012 skickas på remissrunda till lokalföreningar och råd. Nordiska kongressen 2015 Under året har en arbetsgrupp för Nordisk kongress i Allmänmedicin 2015 bildats. Kongressen kommer att vara i Göteborg och arrangeras av lokala SFAM i samarbete med Göteborgs universitet, institutionen för allmänmedicin på uppdrag av nationella SFAM. Informationshantering Deltar genom Kenneth Widäng i pågående referensgrupp för översyn av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården som kommer att fortsätta under Övriga frågor SFAM får en strid ström av inbjudningar till olika arbetsgrupper, deltaganden vid möten, remisser att besvara mm, mm och vi kan bara konstatera att föreningen inte har vare sig personer, tid eller ekonomiska resurser att möta dessa önskemål. Vi har fått prioritera hårt och kommer sannolikt att få prioritera ändå hårdare under kommande år för att med tillräcklig kraft kunna driva våra viktigaste frågor. Styrelsen har tagit fram en policy för ekonomisk ersättning till SFAM-medlemmar som deltar i olika externa uppdrag, men det är ännu för tidigt att utvärdera hur detta faller ut. Styrelsens ledamöter har förutom ovan beskrivna aktiviteter deltagit vid en mängd arrangemang såväl internt som externt där merparten finns nämnt på annan plats i verksamhetsberättelsen. Vi har också svarat på remisser och bidragit med ledare till tidskriften AllmänMedicin. 2. Föreningens lokalföreningar, råd, nätverk, tidskrifter mm Lokala SFAM Lokala sektioner av SFAM finns i hela landet, 30 stycken, varav tre vilande. Höstmötet 2010 arrangerades av Jämtland i Åre, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Aktiviteterna i föreningarna är varierande, några har egna hemsidor, flera är ansvariga för fortbildningen inom allmänmedicin, och flera föreningar har också under året aktivt tagit del i debatten kring, förberedelsearbetet inför införandet av vårdval samt uppföljningen av detsamma. Lokalföreningarna sänder fullmäktige till SFAMs årsmöte, en per påbörjat trettiotal medlemmar, de flesta lokalföreningarna var representerade vid fullmäktigemötet i Åre. Möte för ordförandena i lokalföreningarna hölls som brukligt i samband med höstmötet

4 Råd: Forskningsrådet Medlemmar: professorerna Cecilia Björkelund, Göteborg, Carl Johan Östgren, Linköping, Peter Engfeldt, Örebro, docenterna Eva Samuelsson Östersund/Umeå och Per Wändell Stockholm samt medicine doktorerna Sara Holmberg, Växjö, Patrik Midlöv, Malmö, Malin André, Uppsala och Hans Thulesius, Växjö. Hans är också SFAMs EGRPN representant. Från och med hösten 2011 har medicine doktor Anna Nager, Stockholm, ersatt Per Wändell. Ordförande har varit Malin André. Rådet har sammanträtt vid två tillfällen och haft ett telefonmöte. Rådet har fortsatt sitt arbete för att stödja den vetenskapliga allmänmedicinen. SFAMs policy om allmänmedicinsk forskning och Vårdval har reviderats och publicerats i Läkartidningen. Rådet publicerar fortlöpande nya avhandlingar på hemsidan och är styrelsens organ för att hitta forskarerfarna kollegor till nationella grupper. Vid Riksstämman 2011 arrangerade allmänmedicin tre symposier och medverkade i ett flertal. Forskningsrådet genomförde sy socialminister Göran Hägglund. Rådet ansvarade för fria föredrag och postrar, samt utsåg bästa bidrag bland de 11 inkomna. Vid SFAM mötet i Åre ansvarade forskningsrådet för ST-uppsatsernas seminarier samt för presentation Pettersson och 2010 till Thomas Neumark. Rådet har fortsatt arbetet tillsammans med studierektorernas nätverk för att utveckla formerna för STläkarnas vetenskapliga arbeten, bland annat genom deltagit i studierektorsmöte i Växjö. Cecilia Björkelund, Sara Holmberg och Malin André ingår tillsammans med representanter från alla universitet, DLF och distriktssköterskeföreningen i arbetsgruppen för en Nationell primärvårdsdatabas. Ansökan om medel för pilotprojekt inlämnades till SKL Docent Jörgen Månsson, medicinsk direktör Carema utsågs till projektledare. Inför ansökan 2011 inleddes ett samarbete med de två övriga primärvårdsansökningarna: Primärvårdens kvalitetsregister VGR och Kvalitetsregister för primärvården pvkvalitet.se. Utbildningsrådet Medlemmar: Ulf Peber (ordförande), Charlotte Hedberg, Maria Wolf, Helena Schildt-Tossman, Helena Salminen och Eva de Fine Licht. Vi har också under våra möten haft följande inbjudna gäster som bidraget med sin kompetens; Karin Lindhagen, Per Christiansen, Renée Vickhoff, Göran Sommansson och Kerstin Rödström. Målsättning för Utbildningsrådet är att med hjälp av det allmänmedicinska kunskapsområdet långsiktigt verka för att beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens i läkaryrket såväl under grundutbildning och allmäntjänstgöring som under allmänmedicinsk specialistutbildning. En stor vikt läggs här på att utveckla nödvändig allmänmedicinsk handledarkompetens. Utbildningsrådets uppdrag från SFAMs styrelse har utvidgats till att omfatta såväl grundutbildning, AToch ST- frågor. Rådet fick från styrelsen också uppdraget att ta fram standards för SR och handledare. Under verksamhetsåret har utbildningsrådet fullföljt planen att i tur och ordning besöka landets allmänmedicinska institutioner och har under året besökt Umeå, Malmö/Lund och Stockholm. Syftet har varit att se hur allmänmedicinen kommer in i läkarnas grundutbildning men även att skapa en samsyn mellan akademin och den kliniska allmänmedicinen och öka intresset för arbete i Utbildningsrådet från landets olika delar. Ytterligare ett syfte har varit att sammanlänka SFAMs Studierektorsnätverk med Utbildningsrådets verksamheter. Denna fråga togs därför upp på SR Mötet i Sundsvall där rådet fick accept för att fortsätta arbetet med att utforma en mall för ett Bolognaanpassat kursutbud framför allt vad det gäller de - 4 -

5 obligatoriska kurserna. Rådet tog också på sig att kontinuerligt rapportera om sin verksamhet till SR Nätverket. Rådet har utformat en mall för hur kursgivare kan presentera och utforma sin kurs enligt Bologna och vi har också praktiskt börjat utforma kriterier for kurser i Allmänmedicinskt arbetssätt resp Konsultation. Rådet har börjat inventera de kurser som finns för handledare i landet och kommer att fortsätta med sammanställningen av kompetensmål för handledare och handledarutbildning enligt Bologna. Fortbildningsrådet Medlemmar: Gösta Eliasson (ordförande), Anna-Karin Svensson, Clemens Finckh, Cecilia Palmlund, Anders Hansson, Helene Ekström, Maria Wolf, Meta Wiborgh och Jana Risk. Rådet har under perioden bestått av nio medlemmar samt därtill en kontaktperson från SFAMs styrelse. Rådet har under perioden haft fem telefonmöten och ett tvådagarsmöte. Rådet ser med stor oro på resultatet av Läkarförbundets fortbildningsenkät där det framkommit att allmänläkarna är den läkargrupp som har minst tid för fortbildning och att tiden för fortbildning fortsätter att minska. Rådet har under året valt att fokusera på fortbildningens plats i olika vårdvalssystem, på stöd till FQ-grupper samt på nyproduktion av studiebrev. Fortbildningsrådet har gjort en genomgång av landets alla vårdvalsavtal samt ställt frågor till landsting/regioner för att få en uppfattning om i vilken utsträckning fortbildning finns reglerad i dessa. En av rådet författad debattartikel om undersökningens resultat har varit införd i tidningen Dagens Medicin. Resultaten har också presenterats vid ett internt arbetsmöte för fortbildningsnätverket på Sveriges läkarförbund. Rådet har också internt diskuterat möjliga åtgärder för att stärka fortbildningen. Intresset för FQ-grupper kan vara på väg att öka. En kurs för FQ-gruppledare har genomförts i Stockholm med tillfredställande deltagarantal. Fem nya studiebrev har tillkommit och finns numera tillgängliga på SFAMs hemsida. Flera av dessa brev har haft SBU-rapporter som utgångspunkt. Rådet har också författat en vägledning för studiebrevsförfattare. Kvalitetsrådet (SFAM.Q) Medlemmar: Sven Engström (ordförande), Eva Arvidsson, Annika Braman Eriksson, Hans Brandström, Barbro Broman Johansson, Malin Gadd, Claes Hegen, Lennart Holmquist, Andy Maun och Fredrik Settergren. Kvalitetsindikatorer: Mål & Mått: SFAMs evidensbaserade kvalitetsindikatorer för allmänmedicin finns tillgängliga via hemsidan. Otit ny indikator under året. Internetversionen: pvkvalitet.se är fritt tillgängliga vårdcentraler i hela landet. 300 vårdcentraler deltar. Data från patienter finns registrerade. Nationell Kvalitetsdag för Primärvård: genomfördes för 8:e gången med 150 deltagare. Temat var Patientsäkerhet. Professor Aneez Esmail, Manchester, höll ett bejublat anförande. Resten av dagen om lokala utvecklingsprojekt. Hemsidan är en guldgruva för den som söker verktyg för att beskriva, mäta och förbättra kvaliteten i allmänmedicinsk praktik. Kontakter/Samarbete med myndigheter och andra organisationer SFAM.Q medlemmar har deltagit i möten med representanter för Socialdepartementet, Socialstyrelsen och SKL. pvkvalitet.se ingår nu tillsammans med Forskningsrådets projekt: Nationell Forskningsdatabas för Primärvård och Västra Götaland Regionbens Kvalitetsdatabas i ett stort nationellt projekt för kvalitetsregister i primärvård. SKL anslår 4,6 milj för SFAM Q & STRAMA har skapat Primärvårdens Infektionsdatabas i Sverige (PRIS). Drygt 60 vårdcentraler deltar. Materialet omfattar >1 miljon läkarbesök för infektioner. Internationellt samarbete: SFAM Q är representerat i EQUIP (European Association for Quality improvement in Family Practice). Delegater är Eva Arvidsson och Sven Engström som under året deltagit i Equip-möten i Köpenhamn och Warzawa. SFAM Q arrangerar april i Stockholm ett möte för EQUIP med temat: Användning av nationellt aggregerade data i det lokala förbättringsarbetet. SFAM.Q besökte i oktober RCGP i London. Mottagandet och programmet var fantastiskt

6 Kvist (Kompetensvärdering i ST) Medlemmar: Ulf Måwe, ordförande, Robert Svartholm, sekreterare och Karin Lindhagen, samordnare (arbetsutskott). Momentansvariga: Birgit Breitholz och Eva Jaktlund (portfölj), Inge Carlsson och Gunnar Axelsson (skriftligt prov), Karin Lindhagen och Robert Svartholm (uppsats), Nisse Årman, Cecilia Ryding samt från hösten 2011 även Andreas Kasemo (praktikdag), Cecilia Ryding och Jonas Sjögreen (ledarskap), Anders Fredén och Meta Wiborgh (Mitt-i-ST-samordnare) samt fram till december 2010 Mogens Hey (mentor). Mitt-i-ST: Efterfrågan ökar på Mitt-i-ST i SFAMs regi. 56 värderingar genomfördes under 2010, och 93 värderingar under Specialistexamen: 24 examinander diplomerades 2010 i Åre. Ingen examensavslutning hölls 2011 eftersom inget nationellt SFAM-möte hölls under året. Till examen 2012 är 41 examinander anmälda varav 35 förväntas avsluta sin examen vid kongressen i Luleå i mars Kurser: 2011 års kurs i allmänmedicinsk kompetensvärdering hölls i Grimslöv med 13 deltagare, och 2012 års kurs på Sjövillan i Rotebro med 17 deltagare. Dessutom har hållits kurs som del av handledarkurs i Stockholm hösten Efterfrågan finns på fler kurser. Kvalitetsutveckling: Utöver möten i anslutning till SFAMs höstmöte i Åre har rådet haft fyra möten i Stockholm, varav två med inriktning på Mitt-i- (Jan Helge Larsen, Charlotte Hedberg). Instruktionshandlingarna för Mitt-i-ST och specialistexamen har utvecklats och ligger på SFAMs hemsida, där det också finns information om examensuppsatser och skriftliga prov genom åren. Drift: Rådet har under verksamhetsåret haft kanslistöd från kontoret i Stockholm (Johanna Johansson), samt under del av tiden även från Luleå (Agneta Sondell). Rådet för läkemedelsterapi (SFAM.L) Medlemmar: Jan Håkansson (ordförande). SFAM.L:s medlemmar har medverkat i ett flertal media och konferenser och befäst organisationens position som en betydelsefull aktör i debatten om läkemedelsfrågor. SFAM.L anlitas av Läkemedelsverket för rekrytering av allmänläkare till workshops, förslag på teman till workshops och andra synpunkter på verkets arbete. Även Läkemedelsförmånsnämnden använder SFAM.L för rekrytering av allmänläkare till de expertgrupper, som granskar vilka läkemedel, som ska ingå i läkemedelsförmånen. SFAM.L bistår styrelsen i svar på remisser om läkemedelsfrågor. läkemedelsstudier, riktlinjer med mera av betydelse för allmänmedicinen. ST-rådet Under 2011 har de tidigare medlemmarna av ST-rådet hunnit bli färdiga specialister. Intresset från STkollegor att ta vid var inte stort. Den 6 april 2011 under ST-dagarna i Växjö hölls ett seminarium som ett försök att hitta nya medlemmar. Uppslutningen var dålig och efter detta förklarades ST-rådet vilande tills nytt intresse fanns från ST-läkare. Rådet för hemsjukvård och palliativ vård Medlemmar: Sonja Modin (ordförande), Gunnar Carlgren, Inger Fridegren, Christina Grzechnik-Mörk, Lena Pomerleau och Anders Wimo. Barbro Nordström har lämnat, Elisabeth Svensson har gått i pension men fortsatt att bidra. Rådet har haft ett möte. Att lära sig behärska hembesöket under ST har tagits fram för att vara stöd för ST-läkarens utveckling oklart hur det kan spridas. Artiklarna Om hembesök i hemsjukvård och Vård under livets sista tid ett nationellt perspektiv har publicerats i Allmänmedicin. Utbildningen När Doktorn tar av sig skorna genomfördes januari 2011 i SFAMs regi med 19 deltagare både ST och specialister, samt oktober 2011 i provinsialläkarfondens regi med 20 deltagare, endast specialister

7 Primärvårdsläkarens uppdrag i hemsjukvården har skickats till styrelsen för synpunkter, tanken är att det kan vara ett stöd i det lokala arbetet. Vid SFAMs höstmöte presenterades Etisk kompetens i hemsjukvård och palliativ vård, vid Läkarstämman 2011 deltog vi i Symposiet Hemmet som vårdplats - en självklar rättighet eller ett exklusivt erbjudande för några få utvalda? Studiebrev om demens har utkommit och Kan doktorn komma. Studiebrev om hemsjukvård har reviderats. Rådet har i samarbete med styrelsen lämnat remissvar på Definition av begreppet Avancerad vård i Hemmet från LIF de forskande läkemedelsföretagen; LIF:s Fokusgrupp, Begrepp och termer inom palliativ vård, Nationellt vårdprogram för palliativ vård och Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55. Har deltagit i Workshop Säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer, Hearing om äldres läkemedelsanvändning och Hearing Sammanhållen vård- och omsorgstjänst och primärvårdens roll för äldre och multisjuka personer samt i SFAMs Idéseminarium. Rådet har också varit i kontakt med Äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm och i samarbete med de lokala föreningarna lämnat förslag på intressanta exempel i primärvården. Rådet för levnadsvanor Medlemmar: Lars Jerdén (ordförande), Åsa Wetterqvist, Mette Barth, Cecilia Björkelund, Astri Brandell Eklund, Björn Hallström, Anna Hertin, Mats Rydberg, Patrik Wennberg och Sven Wåhlin. Rådet har varit mycket aktivt och bland annat träffats på flera internat. Den viktigaste arbetsuppgiften har varit att agera i processen kring Socialstyrelsens nationella riktlinjer kring vårdens arbete med fyra levnadsvanor (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet). Rådet samarbetade med styrelsen i processen kring SFAMs remissvar på de preliminära riktlinjerna. När de definitiva riktlinjerna presenterades visade det sig att SFAMs synpunkter fått ett betydande genomslag. SFAM-LV har också försökt påverka utformningen av indikatorerna för uppföljning av arbetet med riktlinjerna. En annan viktig fråga som tagits upp är hur levnadsvanearbete bör/inte bör främjas av landstingen, bland annat genom enkäter på Ordbyte och i nätverket för levnadsvanefrågor. Det finns en okunnighet i landstingen om hur de indikatorer som tagits fram av Socialstyrelsen ska användas i det praktiska arbetet, vilket försvårar allmänläkares patientsamtal. Svenska Läkaresällskapet samarbetar med Socialstyrelsen kring implementeringen av riktlinjerna genom Rådet har varit aktivt i att förbereda ett deltagande från SFAM, och i rekryteringsprocessen av en ansvarig läkare för projektet inom SFAM. Rådet beredde SFAMs remissvar till missbruksutredningen. Rådet i allmänhet och Åsa Wetterqvist i synnerhet var aktiva i de Allmänmedicinska levnadsvanedagar som arrangerades hösten 2011 av SFAM och Statens folkhälsoinstitut. Dagarna samlade många deltagare, framför allt bland kårens yngre medlemmar. Rådet har också varit aktivt i flera andra forum, bl. a Ordbyte, och tog även initiativet till nläkarmötet i Tromsö juni Sammanfattningsvis finns ett stort intresse bland SFAMs medlemmar att utveckla vårt arbete med levnadsvanor, som ju länge varit en kärnuppgift i en allmänläkares arbete. Genom att formulera en positiv bild av hur arbetet med levnadsvanor kan bedrivas har vi som allmänläkare stora möjligheter att både påverka vår egen arbetssituation och även det breda folkhälsoarbetet. Nätverk: Nätverk för allmänläkarkonsulter Koordinator: Sten Tyrberg. Ingen verksamhet är beskriven. ASK (Allmänläkares självvärdering i kollegial dialog) Kontaktperson: Robert Svartholm Projektet ASK syftar till att utveckla former för kontinuerlig värdering av kompetens hos erfarna allmänläkare, och utveckling av fortbildningsplanering. Nätverket har ett 30-tal deltagare, men verksamheten har i år begränsats till viss maildiskussion. När EU-läkarfrågan nu blivit högaktuell, tar kanske debatten om recertifiering och kompetens ny fart. Den som vill delta, eller vill veta mer, kan kontakta Robert Svartholm: - 7 -

8 Balintsektionen Kontaktperson: Conny Svensson. Ingen verksamhet är beskriven. Nätverk för astma- och allergiintresserade allmänläkare (NAAKA) Kontaktpersoner: Kerstin Romberg och Mikael Lundborg. Antal medlemmar är drygt 200. Ordförande sedan oktober 2010 är Kerstin Romberg, Höllviken. Övriga styrelsemedlemmar är Mikael Lundborg (sekr.) Halmstad, Luisa Escuder (kassör), Riksby, Karin Lisspers, Gagnef, Maria Norrhall, Lindome, Jan Bleckert, Råå, Björn Stridh, Kista och Kjell Larsson, Luleå. Under året har Björn Ställberg, Gagnef varit adjungerad till styrelsen. Årsmötet oktober 2010 som hölls i Helsingborg behandlade KOL och kognitiva dysfunktioner samt implementering av barnastma i primärvården. Nätverket har under verksamhetsåret deltagit i möten med Astma- och Allergiförbundet och varit representerat i deras vetenskapliga råd samt deltagit aktivt på Allergistämman. Nätverket har varit representerat i SFFA:s styrelse. Nätverket har också deltagit i nationella arbetsgrupper angående allergen specifik immunoterapi samt uppbyggnad av det nationella luftvägsregistret bestående av RiksKOL och NAR. Nätverket har varit representerat i IPCRG s (International Primary Care Respiratory Group) Advisory Committee, Research board och i Primary Care Respiratory Journal s editorial board. Flera medlemmar deltog vid IPCRG s forskningsmöte i Amsterdam maj 2011 (ett internationellt möte för forskning och utveckling av andningsvägens sjukdomar inom primärvården). Medlemmar i nätverket ansvarade vid framtagandet av det vetenskapliga programmet och flera presentationer gjordes av nätverkets medlemmar. Presentationer har utförts av medlemmar på ERS-kongressen (European Respiratory Society) 2010 och EAACI (Europian Accademy for Allergy and Clinical Immunology) 2011, samt Riksstämman NPCRG (Nordic Primary Care Respiratory Group) bildades 2009 och ett nordiskt nätverksmöte genomfördes i Bodö maj Medlemmarna medverkade vid framtagning av det vetenskapliga programmet och flera presentationer gjordes av nätverkets medlemmar. Flera vetenskapliga artiklar har under året publicerats av nätverksmedlemmar. genomförts. Nätverkets medlemmar har deltagit vid framtagande av lokala vårdprogram inom astma/allergi och KOL. Nätverket kommer under kommande verksamhetsår fortsätta att stimulera till fortsatt kvalitetsutveckling av vård inom astma/allergi och KOL. NäSTa Vilande. Gastroprima nätverket för primärvårdsgastroenterologi Kontaktpersoner: Lars Agréus (ordförande) och Ture Ålander, sekreterare Årsberättelse omfattande tiden 1 juli juni Föreningen har samverkan med Svensk gastroenterologisk förening (SGF) och European Society for Primary Care Gastroenterology (ESPCG). I ESPCG har Lars Agréus varit ordförande och Ture Ålander kassör under året. Gastroprima är en förening som har cirka 21 medlemmar. Kontakten sker med e-post. Lars Agréus och Ture Ålander är kontaktpersoner. Arbetet har under året bestått i deltagande i SBU- och styrelsearbete I ESPCG. En gastrogrupp har startats på Cefam, Karolinska institutet under Lars Agréus ledning

9 Studierektorskollegiet Kontaktperson: Stefan Persson. Studierektorskollegiet utgörs av landets knappt 110 studierektorer i allmänmedicin med organisatoriskt/pedagogiskt ansvar för AT och/eller ST utbildningen i respektive län/region. Kollegiet är remissorgan för utbildningsfrågor och förmedlingsorgan till landets ST-läkare. Studierektorerna samarbetar i lokala/regionala grupper och möts nationellt halvårsvis. Tidigare på hösten i anslutning till SFAM:s höstmöte/specialistexamen och på våren under ett internat där lokala kollegor står för värdskapet. Ordningen är nu ändrad så att f r o m 2012 så ligger det längre mötet på hösten och ett kortare möte genomförs i samband med Svensk allmänmedicinsk kongress på våren. Senast genomfördes ett 2-dagars möte arrangerat av studierektorskollegorna i Västernorrlands län. Studierektorerna har också ett internt e-postforum (SFAM:SR, ansvarig Stefan Persson) som periodvis är mycket aktivt med diskussioner om både praktiska och etiska frågor gällande AT/ST. Den fråga som engagerat nätverket mest under året har varit problematiken runt kraven på innehåll i ST för kollegor från andra länder i EU utom de Nordiska samt EU-kommissionens krav på Sverige att vi ska acceptera så kallad Europaläkarkompetens som likvärdig svensk specialistkompetens i allmänmedicin. En annan stor fråga är hur höga krav som ska ställas på de skriftliga individuella arbeten som ST-läkarna måste göra. Ett seminarium specifikt om detta arrangeras vid vårmötet i Luleå tillsammans med SFAMs forskningsråd. Nästa tvådagars studierektorsmöte hålls i Ystad oktober En regelbundet uppdaterad studierektorsmatrikel (ansvariga Anna Källkvist/Heléne Swärd) tjänar som adressbok för kollegiet, utbildningsläkare och offentliga myndigheter. Ett register över landets ST-läkare i allmänmedicin förs på SFAMs kansli med hjälp av varje enskild studierektor. Nätverk för transkulturell allmänmedicin Kontaktperson: Monica Löfvander. Ingen verksamhet beskriven. Tidskrifter mm: AllmänMedicin Redaktion: Chefredaktör har varit Karin Träff Nordström. I redaktionen har ingått Staffan Olsson och Karin Lindhagen. I början av verksamhetsåret även Tina Nyström Rönnås och Stig Andersson som har lämnat redaktionen. Isak Lindstedt var med under en period och ersattes sedan av Erland Svensson. Ansvarig utgivare har varit Ingvar Krakau. Tidskriften har kommit ut med 4 nummer per år. Scandinavian Journal of Primary Health Care Hans Thulesius har varit nationell redaktör och Cecilia Björkelund, biträdande nationell redaktör. SJPHC, som ägs av Nordic Federation of General Practice, har som syfte att bereda forskande allmänmedicinare möjlighet att presentera sina forskningsresultat i en internationell tidskrift, samt att 1,724, och den är därmed en av de högst rankade allmänmedicinska tidskrifterna i världen. SJPHC använder ett elektroniskt manuskripthanteringssystem, inflödet av manuskript är stort, och endast ungefär vart fjärde publiceras. Liksom tidigare kommer vart tredje manuskript från Sverige, lika många från övriga Norden, och resterande tredjedel från övriga världen. Tidskriften är numera fritt tillgänglig på nätet (www.informaworld.com/smpp/title~content=t ), och föreningens medlemmar får inte längre några egna pappersexemplar. SFAM distribuerar ett litet antal tryckta exemplar till arbetsgrupper, institutioner och lokalföreningar

10 Hemsidan Webmaster: Karin Träff Nordström. Lokalföreningarna har möjlighet att informera via SFAMs hemsida, antingen genom att länka till egen oberoende hemsida, eller att låta utbilda någon i sin förening att som lokalredaktör sköta lokalföreningens del av hemsidan. Ordbyte Ordbyte, SFAMs debattmailinglista, har under det gånga haft en fortsatt livlig debatt men jämför man med vår norska förebild EYR så finns det utrymme för ännu högre aktivitet. Hur man anmäler sig framgår på "Ordningsman" på Ordbyte är Anders Hernborg, Halmstad. 3 Svenska Läkaresällskapet Allmänläkare i Svenska Läkaresällskapets olika organ nominerade av SFAM: Svenska Läkaresällskapets nämnd: Margareta Troein-Töllborn har varit ordförande Riksstämmodelegationen: Sara Holmberg har varit delegat. Ansvarig för sektionens program vid Riksstämman: Sara Holmberg. Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation: Eva Samuelsson. Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation: Ulf Peber. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik: Annika Eklund-Grönberg. Svenska Läkaresällskapets läkemedelskommitté: Åke Schwan. Svenska Läkaresällskapets språkkommitté, SFAM:s kontaktperson: Karin Lindhagen. Svenska Läkaresällskapets fullmäktige 2011: Eva Jaktlund, Kenneth Widäng, Karin Lindhagen. 4 Föreningens representation Representanter för SFAM: Sveriges Läkarförbunds representantskapsmöte för specialitetsföreningar: ingen representation 2011 Allmänmedicins ledamot i SPUREX: Gösta Eliasson. Nordic Federation of General Practice ApS: Eva Jaktlund. Nordic Federation of General Practice ApS, kongressrepresentant: Cecilia Björkelund. European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP): Eva Arvidsson och Sven Engström. European Academy of Teachers in General Practice (EURACT): Eva de Fine Licht har tagit over efter Monica Lindh. European General Practice Research Network (EGPRN): Hans Thulesius. Representanter för allmänläkare, utsedda på förslag från SFAM: Sveriges Läkarförbund, konsultationsläkare: Maria Truedsson och Ulf Eklund. Sveriges Läkareförbunds arbetslivsgrupp: Christer Olofsson. Socialstyrelsen externa granskare av ansökning om specialistkompetens enligt den tidigare målbeskrivningen: Stefan Persson och Elisabeth Jeansson samt enligt den nya målbeskrivning: Annika Eklund-Grönberg, Britt Bergström, Birgit Breitholtz och Christer Petersson. Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets gemensamma arbetsgrupp för CPD: Annika Eklund-Grönberg. Svenska läkaresällskapets arbetsgrupp för översyn av grundutbildning och AT: Ulf Peber. Prioriteri. Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet: Medicinska experter på läkemedel mot reumatism: Per Uddenfeldt och benskörhet Helena Salminen. Sveriges läkarförbunds råd för läkemedel, IT och medicinteknik: Ing-Marie Skoglund. 5 Medlemmar Antalet medlemmar 31 december 2011 var 2065, varav 265 ST-läkare. Förra verksamhetsåret var medlemsantalet 2084 varav 252 ST-läkare

11 6 Remisser SFAM:s remissvar (juli 2010december 2011) - Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55 - Svenska Läkaresällskapets nya rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna - Missbruksutredningens förslag Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) - Perorala antikoagulantia - Grönbok från Europeiska kommission avseende direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer - Ökad patientsäkerhet genom förbättrade läkemedelsförpackningar förslag från Nätverket för Patientsäkerhet - Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar - Rehabiliteringsrådets slutbetänkande, SOU 2011:15 - Uppdaterade råd om mat för spädbarn och småbarn, dnr 1842/ Begrepp och termer inom palliativ vård, dnr / Termlista samt svarsmall - palliativ vård - Kompetens och Ansvar betänkande av 2009 års Behörighetsutredning (SOU 2010:65) - Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjukvård - Översyn av de nationella kvalitetsregistren - Guldgruvan i svensk hälso- och sjukvård - Socialstyrelsens projekt öppna jämförelser och utvärdering diabetesvård - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Snabbremiss inför den parlamentariska socialförsäkringsutredningen - Definition av begreppet Avancerad vård i Hemmet från LIF de forskande läkemedelsföretagen; LIF:s Fokusgrupp - Ny ordning för nationella vaccinationsprogram SOU 2010:39 - Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) 7 Höstmöte SFAM:s höstmöte 2010 hölls i Åre den oktober under temamed cirka 300 deltagare. Vid fullmäktigemötet deltog ca 100 personer varav 49 var fullmäktigerepresentanter. Till hedersledamot i föreningen utsågs Merete Mazzarella. SFAMs pris "Sven Engström och Kjell Lindström. 24 examinander slutförde sin examen och erhöll sina diplom vid banketten. Årets Utmärkelsen gick till Ulla Pettersson för Screening for cardiovascular risk and diabetes in primary health care. The Söderåkra risk factor screen study" 8 ST-dagarna 2011 var ST-dagarna i Växjö den 6-8 april. Ett mycket lyckat möte med cirka 220 deltagande ST-läkare. 9 Kontakter med andra organisationer SPUR Vid årsskiftet tog IPULS över ansvaret för SPUR och processen med att lägga ner SPURstiftelsen påbörjades. I december 2010 hade SFAM ett möte med IPULS där Eva Jaktlund, Roland Olofsson-Dolk och Madelene Andersson representerade SFAM. Med på mötet var även Margareta Troein från läkaresällskapet, Björn-Ove Ljung ifrån IPULS, Heidi Stensmyren från Läkarförbundet. Orsaken till mötet var ett behov av en avstämning och diskussion om hur SPUR allmänmedicin skulle utvecklas. Ingenting konklusivt beslutades. Under våren 2011 fanns fortfarande många oklarheter när det gällde förutsättningar, uppdrag och mandat för SPUR-samordnare. Med anledning av detta valde även Madelene Andersson att avgå som SPUR-samordnare och SPUR-gruppen avslutade sitt uppdrag. Platsen som SPUR-samordnare har inte tillsats av SFAMs styrelse. De inspektioner som var planerade för 2011 har genomförts

12 10 Internationellt Norden SFAM samarbetar med våra systerföreningar i Norge, Danmark, Finland och Island kring den gemensamt ägda Scandinavian Journal of Primary Health Care och turas om att arrangera Nordisk allmänläkarkongress, senast i Tromsö De år då det inte är nordisk kongress träffas representanter för styrelserna i de nordiska ländernas fackliga och vetenskapliga allmänläkarföreningar till nordiskt seminarium. Nordic Federation of General Practice /ApS, ger ut tidskriften SJPHC, arrangerar nordiska kongresser i allmänmedicin samt ordnar ordförandemöten för de nordiska vetenskapliga allmänläkarföreningarna. Styrelsen består av föreningarnas respektive ordföranden. Anna Stavdal, Norge, avgick under verksamhetsåret som stiftelsens ordförande, och Gisle Roksund valdes efter henne. Svenska representanter i kongressgruppen är Cecilia Björkelund och Bernd Sengpiel. WONCA, World Organization of Family Doctors Wonca (www.globalfamilydoctor.com) är allmänläkarnas akademiska världsorganisation med 97 medlemsföreningar i 79 länder. Totalt är mer än allmänläkare anslutna, direkt eller via sina nationella föreningar. Svenska allmänläkare representeras i WONCA av SFAM. Vart tredje år arrangeras världskongress. Nästa världskongress kommer att äga rum 2013 i Prag. WONCA Europa WONCA-Europa, är en delvis fristående del av världs-wonca (Wonca - World Organization of Family Doctors). Styrelsen består av, förutom ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare av representanter för de 3 nätverken: EquiP - The European Association for Quality in General Practice/Family Medicine, Euract - European Academy of Teachers in General Practice och EGPRN - European General Practice Research Network. Varje år arrangeras en kongress som brukar samla stora skaror europeiska allmänläkare. Det finns givetvis stora olikheter mellan de europeiska länderna när det gäller alllmänmedicinens ställning, men WONCA-Europa försöker stödja utvecklingen och stärka ställningen för allmänmedicin i Europa. Längst har nog detta arbete kommit när det gäller att hitta gemensamma krav på utbildning och i att skapa en gemensam forsknings-agenda. EURACT Svensk representant i EURACT Council: Monica Lindh överlämnade till Eva de Fine Licht från januari 2011 EGPRN, European General Practice Research Network (www.synapse.net.mt/egprn) har ambitionen att svara för den vetenskapliga kompetensen inom WONCA Europa. Det är ett europeiskt forum för forskare med anknytning till allmänmedicinen. Höst och vår träffas dryga hundratalet personer för att utbyta idéer och diskutera projekt. Varje möte har ett tema, och vanligen hänför sig drygt hälften av projekten till detta. Svensk representant är Hans Thulesius 11 Ekonomi Redovisas separat. 12 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2012 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nation (ur SFAM:s stadgar 2). SFAM kommer att i sitt arbete under 2012 prioritera de frågor som lyftes fram vid idéseminariet i Uppsala i september 2011 och som resulterat i en handlingsplan. Handlingsplanen är att ses som ett levande dokument där inbördes prioriteringar får göras utefter frågornas aktualitet och medlemmarnas intresse och möjligheter att driva frågorna. Stora frågor som inte finns med i handlingsplanen är bland andra kvalitetsregistren och Europaläkarfrågan

13 Utbildning Styrelsen kommer att arbeta för att utveckla den allmänmedicinska arenan för att utbilda framtidens läkare. Ett sätt kan vara att sammanföra vår allmänmedicinska expertis på institutionerna med den praktiska kompetens som finns hos studierektorer och handledare och formulera vad vår utbildningsarena kan erbjuda den framtida läkarutbildningen som nu är under omstöpning. Hög kvalitet i utbildningen av specialister i allmänmedicin är en av föreningens viktigaste angelägenheter. Det ökande antal vårdgivare i primärvården ger SFAM en mycket viktig funktion att fylla som stöd för handledare, verksamhetschefer och studierektorer i allmänmedicin. Att specialistkompetens i allmänmedicin från annat EU-land per automatik ger specialistkompetens i Sverige gör detta arbete ändå viktigare. Allmänmedicin ställer krav på yrkesskicklighet och läkekonst i en vidare bemärkelse. Därför behövs ett väl utvecklat stödsystem för professionell utveckling genom hela yrkeslivet. Styrelsen kommer att verka för en reglerad fortbildning i någon form, till exempel via recertifiering. Forskning Allmänmedicinsk forskning är viktig för befolkningen ur ett hälsoperspektiv. Vår forskning har också betydelse för hur vi själva inom professionen och andra utanför den uppfattar vår specialitet. Styrelsen kommer att verka för att allmänmedicinsk forskning får ökade resurser och att allmänmedicinsk forskning synliggörs i olika media. Vi kommer att bevaka utvecklingen av primärvårdsdatabaser samt av pvkvalitet.se och verka för att dessa ska få erforderliga resurser. Vi kommer också att verka för att resurserna för och kvaliteten på ST-läkarnas vetenskapliga arbete är likvärdiga i hela landet. Kvalitetsregistrens utformning och koppling till eventuella målrelaterade ersättningar är av stor vikt för att möjliggöra registerbaserad forskning av god kvalitet. Styrelsen kommer att arbeta aktivt för att beslutsfattare nationellt och regionalt blir medvetna om riskerna med felaktig användning av registren. Utveckling Sveriges sjukvård genomgår just nu stora organisatoriska förändringar. Vårdvalsreformen har införts från 2010 i hela landet med olika ackrediteringsvillkor och kvalitetsindikatorer i de olika landstingen och regionerna. Styrelsen kommer att arbeta, nationellt och lokalt, för att indikatorer såsom kontinuitet och reglerad fortbildnings förs in i ackrediteringsvillkoren samt för att kvalitetsindikatorer och målrelaterade ersättningar inte försämrar villkoren för allmänläkare och våra patienter. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att ta fram nya, evidensbaserade indikatorer som mäter väsentligheter. SFAMs styrelse kommer under 2012 också att arbeta med att förstärka, förtydliga och synliggöra allmänmedicin som specialitet och lyfta fram behovet av generalistkompetens. Arbetet kommer att ske riktat mot beslutsfattare och instanser som efterfrågar allmänmedicinsk kompetens i sakfrågor, men också gentemot befolkningen i allmänhet och i vår egen yrkeskår. SFAM kommer att fortsätta att driva kvalitetsfrågor i alla aspekter av allmänmedicin. För styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin Eva Jaktlund Ordförande

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 -

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 - Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Luleå 2012-03-21: Ordförande: Karin Träff Nordström

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Kallade/Närvarande: Karin Träff Nordström (KTN) Kenneth Widäng (KW) Olof Cronberg

Läs mer

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt SFAMs höstmöte 2010-10-14 Astri Brandell Eklund Lars Jerdén Herbert Sandström Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens

Läs mer

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm 2013-05-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor

SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor Nationell Kvalitetsdag för primärvården Svenska Läkaresällskapet 2014-11-12 Åsa Thurfjell, Specialist i Allmänmedicin Kista VC, medlem SFAMs levnadsvaneråd SFAMs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin 2015-2016. Instruktion för examinator och medexaminator.

Specialistexamen i allmänmedicin 2015-2016. Instruktion för examinator och medexaminator. Specialistexamen i allmänmedicin 2015-2016. Instruktion för examinator och medexaminator. Obs! 2015-2016 har inte alla examinatorer någon medexaminator, eftersom det är så många examinander. De examinatorer

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2008-10-22: Ordförande: Annika Eklund-Grönberg vald t.o.m. 2009

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2007-10-10: Ordförande: Annika Eklund-Grönberg vald t.o.m. 2009

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin år 2015-2016. Instruktion för examinand.

Specialistexamen i allmänmedicin år 2015-2016. Instruktion för examinand. Specialistexamen i allmänmedicin år 2015-2016. Instruktion för examinand. Detta ingår i examen: Anmälan Inlämnad senast 31 augusti 2015. Anmälningsblankett finns på hemsidan www.sfam.se. Du får en examinator

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 Närvarande: Annika Eklund Grönberg Eva Jaktlund Lars Borgquist Gunnar Carlgren Karin

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2005 10 19: Ordförande t o m 2005 11 08: Johan Berglund vald

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin ergendals kursgård den 7-8 december 2009 Närvarande: Eva Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Madelene

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelseledamöter från och med årsmötet 2004-11-10: Ordförande: Johan Berglund vald t.o.m. 2005 Vice ordförande:

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm PROTOKOLL Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 2008-01-08 09.15-16.15 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Åsa Hallgårde Torsten Holmdahl Anna Jerkeman Gunlög Rasmussen

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin år 2013-2014. Instruktion för examinand.

Specialistexamen i allmänmedicin år 2013-2014. Instruktion för examinand. Specialistexamen i allmänmedicin år 2013-2014. Instruktion för examinand. Detta ingår i examen: Anmälan Inlämnad senast 30 augusti 2013. Anmälningsblankett finns på hemsidan under Formulär & blanketter.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment Inger Hagqvist, Anders Hansson Studierektorer i allmänmedicin FoU-enheten Regionens Hus 462 80 Vänersborg Mitt-i-ST FyrBoDal Syftet med värderingen är att utgöra stöd och hjälp för ST-läkaren i fortsatt

Läs mer

Europaläkare eller specialist i allmänmedicin

Europaläkare eller specialist i allmänmedicin Europaläkare eller specialist i allmänmedicin Bakgrund En läkare med holländsk specialistkompetens i allmänmedicin anmälde Sverige till EU-domstolen då Socialstyrelsen inte konverterade den holländska

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Onsdag 14 maj 09:00 09:00 Registreringen öppnas 10:00 10:00-17:00 10:00-11:30 Anala besvär Johan Carlander och Birger Thorell Barnmagar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 Plats: SRATs kansli Datum: 15-16 januari 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor

Läs mer

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar

1. Bakgrund. Mål och avgränsningar Projektplan för införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete omfattande tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet 1. Bakgrund Socialstyrelsen gav 2011 ut sina riktlinjer

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009-2010 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Uppsala 2009-11-04: Ordförande: Eva Jaktlund vald t.o.m. 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013/2014

Verksamhetsberättelse för 2013/2014 Verksamhetsberättelse för 2013/2014 Medlemmar Föreningen har, i december 2013, 36 medlemmar och samtliga uppfyller de krav som ställs i stadgarna. De av föreningen fastställda områdena har arrangerat möten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin 2013-2014. Instruktion för examinator och medexaminator.

Specialistexamen i allmänmedicin 2013-2014. Instruktion för examinator och medexaminator. Specialistexamen i allmänmedicin 2013-2014. Instruktion för examinator och medexaminator. Läs instruktionen för examinanderna! Där framgår även det mesta om vad examinator ska göra. Läs den här instruktionen

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte , Svensk Förening för Hematologi (telefon)

Protokoll för styrelsemöte , Svensk Förening för Hematologi (telefon) Protokoll för styrelsemöte 2013-10-04, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Närvarande: Jan Samuelsson (ordf), Maria Liljeholm (sekr), Catharina Lewerin (sekr elect), Per Axelsson (avgående skattmästare),

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 1. Mötet öppnas. Ordf. Lena Eidevall hälsade välkommen och fick mötets godkännande att årsmötet utlysts enligt

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri till

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri till Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2010-01-01 till 2010-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

5 Anmälan övriga frågor Rural meeting Rumänien. 2nd EURIPA Rural Health Forum in Romania May 12th to 15th.

5 Anmälan övriga frågor Rural meeting Rumänien. 2nd EURIPA Rural Health Forum in Romania May 12th to 15th. Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 11/2010 2010-11-24 Tid: Tisdagen den 24 november 2010 kl. 16.00 17.10 Plats: Närvarande: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn till del av

Läs mer

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun 1 (5) ST-kontrakt avseende specialistutbildning i Dokumentet gäller för HSF, Primärvården ST-läkare: Åtagande Specialiseringstjänstgöringen (ST) ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Detta

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin fredagen den 29 augusti 2008 på Hotel Scandic Continental

Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin fredagen den 29 augusti 2008 på Hotel Scandic Continental Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin fredagen den 29 augusti 2008 på Hotel Scandic ontinental Närvarande: Annika klund-grönberg jörn Nilsson Gunnar arlgren Karin Lindhagen

Läs mer

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kvalitet och patientsäkerhet Signaler från sektioner/specialitetsföreningar

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet PROTOKOLL (Protokoll Inf. läk fören 2003-01- 15.doc) 05-05-16 Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 15 januari 2003 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet Åke Örtqvist, Ordf. Britt-Marie

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Sjövillan, fredag 23 januari 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Sjövillan, fredag 23 januari 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Sjövillan, fredag 23 januari 2009 Närvarande: Annika klund-grönberg (ordf) jörn Nilsson Anna-Karin Svensson Ulf Peber Sara Holmberg

Läs mer

Föreningssymposium Lära för livet håller du dig á jour

Föreningssymposium Lära för livet håller du dig á jour Föreningssymposium Lära för livet håller du dig á jour Modell för kontinuerlig professionell kompetensutveckling Policydokument från Svenska Läkaresällskapet Kerstin Nilsson Kontinuerlig professionell

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm. 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm. 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. PROTOKOLL Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 2015-03-27 09.30-17.00 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Göran Günther ordf. Kristina Cardell Anna-Karin Lindgren Camilla

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Samverkansnämndens beredningsgrupp

Verksamhetsberättelse 2015 Samverkansnämndens beredningsgrupp Verksamhetsberättelse 2015 Samverkansnämndens beredningsgrupp Bakgrund Verksamhetsplanen för beredningsgruppen 2015 har utgått från Samverkansnämndens aktivitetsplan 2015 En verksamhetsberättelse skall

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET 2016-08-29 1 Historik 1938 Regler för läkarundersökning av vissa vuxna i särskilt riskabla

Läs mer

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem 1 Mötets öppnande Roland Andersson öppnar mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringsbeslut I:19 2013-05-30 S2013/4214/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringens

Läs mer

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri. 1(1) Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.se Svensk Förening för Äldrepsykiatri Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott : 2015-11-12 Plats: Närvarande: Landstingshuset, Karlstad Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län Vivianne Macdisi, Landstinget i Uppsala län Fredrik

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2015-2016

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2015-2016 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2015-2016 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av hälso-

Läs mer