Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret OBS! förlängt verksamhetsår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår"

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret OBS! förlängt verksamhetsår 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Åre : Ordförande: Eva Jaktlund vald t.o.m Vice ordförande: Mats Rydberg vald t.o.m Facklig sekreterare: Karin Träff Nordström vald t.o.m Vetenskaplig sekreterare: Sara Holmberg vald t.o.m Kassör: Ulf Peber vald t.o.m Ledamöter: Louise Hamark vald t.o.m Kenneth Widäng vald t.o.m Bertil Hagström vald t.o.m Maria Samuelsson vald t.o.m Fullmäktige till Svenska Läkaresällskapet Fullmäktige: Eva Jaktlund, Mats Rydberg, Sara Holmberg, Karin Träff Nordström, Ulf Peber, Anna- Karin Svensson och Madelene Andersson Suppleanter: Robert Svartholm, Annika Brorsson, Kenneth Widäng, Karin Lindhagen, Maria Samuelsson, Louise Hamark och Bertil Hagström Revisorer Auktoriserade revisorn Arne Nilsson, Argema, samt medlemsrevisorn Gunnar Carlgren. Revisorssuppleanter: Gerd Schank, Argema, samt Rikard Viberg. Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Christina Gustafsson, Hanna Nordstrand, Anna-Karin Svensson, Sofia Hellman och Karin Hed. Kansliet På kansliet arbetade under verksamhetsåret Heléne Swärd, heltid och Johanna Johansson på halvtid. Styrelsens arbete Möten: Styrelsen har haft 12 möten från och med fullmäktige till och med konstituerande styrelsemöte styrelsemöte tillsammans med företrädare för SFAM Norrbotten internat i Stockholm internat i Stockholm internat Sjövillan i Sollentuna, rådslag med rådsordföranden telefonstyrelsemöte internat i Skåne i anslutning till Nordiska kongressen i Tromsö telefonstyrelsemöte i Uppsala i anslutning till idéseminariet i Stockholm i anslutning till Levnadsvanedagarna i Stockholm i anslutning till Riksstämman - 1 -

2 Kvalitetsregister Styrelsen har under detta förlängda arbetsår fortsatt att driva föreningens engagemang i frågan om kvalitetsregister i primärvården. Ordförande har tillsammans med andra företrädare för SFAM deltagit i möten och samtal både på SKL och Socialdepartementet, och samtal i samband med översynen av de nationella kvalitetsregistren. Ett initiativ till samarbete tre primärvårdsprojekt emellan har under slutet av 2011 lett till fondering från SKL:s registerenhet för projektet Nationell samordning för utveckling av kvalitetsregisterarbete inom primärvården. En vård värd samverkan Samarbetet via PRO och SPF i gruppen En vård värd samverkan har pågått under verksamhetsåret. I gruppen finns de flesta yrkeskategorier i primärvården representerade. Pensionärsföreningarna vill sätta tryck på politiker att lägga mer resurser på primärvård med fokus just på samverkan. I juli 2011 deltog ordförande i gruppens seminarium på Almedalsveckan, Visby. Det har också varit ett flertal arbetsmöten och möten med politiker på nationell nivå, till exempel sociala utskottet i riksdagen, och nu planeras seminarier runt om i landet. Europaläkare Under verksamhetsåret har SFAM deltagit i en arbetsgrupp bestående av representanter för SLS, SLF och DLF i arbetet med den så kallade Europaläkarfrågan. Arbetet har bedrivits på två plan: 1. Ärendet i EU-domstolen där en läkare med holländsk specialistutbildning i allmänmedicin överklagat Sveriges beslut att inte konvertera den till svensk specialistkompetens. Arbetsgruppen har huvudsakligen bistått regeringen med fakta och skrivelser som stöd för att Sverige skulle få göra en särskiljning på EU-läkare och specialist i allmänmedicin. 2. När EU-domstolens utslag klart visade att Sverige måste ha en kompetens angiven för läkare i allmänpraktik har arbetsgruppen ändrat inriktning till att påverka Sveriges regering att byta från Europaläkare till Specialist i allmänmedicin i EU:s direktiv för erkännande av yrkeskvalifikationer. Vi har svarat på remiss från Socialdepartementet i frågan, se besvarade remisser. Specialistutbildningen Styrelsen har representerats i flera seminarier och möten om den framtida specialistutbildningen i Sverige. Vi har också varit i kontakt med personer i förarbetet gällande utredningen om läkarutbildningens eventuella förändring och anpassning till EU-format för att positionera allmänmedicin. SFAM i media Senaste året har SFAM, i ambitionen att synas med sina frågor mer tydlig i det offentliga rummet, prenumererat på Mynewsdesk, en hemsida för journalister, bloggare etc, som är intresserade av nyheter av alla slag. Styrelsen har lagt upp massmedialt intressanta SFAM-aktualiteter på hemsidan och totalt har SFAM besökts cirka gånger de senaste 10 månaderna Enskilda och lokalavdelningar är välkomna att utnyttja denna möjlighet kontakta pressansvarig (se länken). Mest lästa pressmeddelande under året var den som handlar om Europaläkare. En del av dessa pressmeddelanden och nyheter har medfört en vidare debatt i media, ibland med SFAM-medlemmar som aktörer. Rubrikerna på SFAMs sida illustrerar aktiviteter där SFAM och/eller medlemmar har agerat på ett eller annat sätt: EU-läkare inne men ute när hela EU har specialister i allmänmedicin! Testosteronbrist och sjukdomsmångleri Norrbottens allmänläkare kan hälsa bättre än "förståsigpåare Registreringshets när administratörerna ökar och vårdpersonalen minskar Vårdvalet slår undan fötterna för allmänmedicinsk forskning! Hallå däruppe! Andra, bättre kvalitetskriterier för allmänmedicinsk verksamhet! Landsting, ställ krav på läkarnas fortbildning! Helsjukt om DSM-5 ska gälla Värmlandsuppropet - behovet av vanlig vård är mycket större än behovet av ovanlig vård Ingen bra kvalité på guldet i gruvan - SFAMs remissvar Fylleritest" inget för benskörhet menar SFAM - 2 -

3 SFAM har också skapat en Facebook-sida där vi under året skapat inlägg för a svensk allmänmedicin. Idéseminarium I september 2011 ordnade SFAMs styrelse ett idéseminarium i Uppsala dit råd och lokalföreningar var inbjudna och ett 50-tal medlemmar deltog. Syftet med mötet var att diskutera vad föreningens arbete ska rikta sig mot både ur ett långt som ur ett kort perspektiv. Seminariet resulterade i en prioritering av de frågor föreningen ska driva och styrelsen har utifrån dessa antagit en handlingsplan för de kommande två åren. Handlingsplanen är publicerad i AllmänMedicin och en stående punkt på dagordningen vid styrelsens möten. Förebyggande och hälsofrämjande arbete Inspirerade av Norsk forening for almenmedisins policydokument Förebygende Helsearbeid, som presenterades på Nordisk kongress i Allmänmedicin i Tromsö 2011, har styrelsen tillsammans med SFAMs levnadsvaneråd tagit fram ett förslag till Policy om förebyggande och hälsofrämjande arbete. Dokumentet kommer att under första kvartalet 2012 skickas på remissrunda till lokalföreningar och råd. Nordiska kongressen 2015 Under året har en arbetsgrupp för Nordisk kongress i Allmänmedicin 2015 bildats. Kongressen kommer att vara i Göteborg och arrangeras av lokala SFAM i samarbete med Göteborgs universitet, institutionen för allmänmedicin på uppdrag av nationella SFAM. Informationshantering Deltar genom Kenneth Widäng i pågående referensgrupp för översyn av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården som kommer att fortsätta under Övriga frågor SFAM får en strid ström av inbjudningar till olika arbetsgrupper, deltaganden vid möten, remisser att besvara mm, mm och vi kan bara konstatera att föreningen inte har vare sig personer, tid eller ekonomiska resurser att möta dessa önskemål. Vi har fått prioritera hårt och kommer sannolikt att få prioritera ändå hårdare under kommande år för att med tillräcklig kraft kunna driva våra viktigaste frågor. Styrelsen har tagit fram en policy för ekonomisk ersättning till SFAM-medlemmar som deltar i olika externa uppdrag, men det är ännu för tidigt att utvärdera hur detta faller ut. Styrelsens ledamöter har förutom ovan beskrivna aktiviteter deltagit vid en mängd arrangemang såväl internt som externt där merparten finns nämnt på annan plats i verksamhetsberättelsen. Vi har också svarat på remisser och bidragit med ledare till tidskriften AllmänMedicin. 2. Föreningens lokalföreningar, råd, nätverk, tidskrifter mm Lokala SFAM Lokala sektioner av SFAM finns i hela landet, 30 stycken, varav tre vilande. Höstmötet 2010 arrangerades av Jämtland i Åre, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Aktiviteterna i föreningarna är varierande, några har egna hemsidor, flera är ansvariga för fortbildningen inom allmänmedicin, och flera föreningar har också under året aktivt tagit del i debatten kring, förberedelsearbetet inför införandet av vårdval samt uppföljningen av detsamma. Lokalföreningarna sänder fullmäktige till SFAMs årsmöte, en per påbörjat trettiotal medlemmar, de flesta lokalföreningarna var representerade vid fullmäktigemötet i Åre. Möte för ordförandena i lokalföreningarna hölls som brukligt i samband med höstmötet

4 Råd: Forskningsrådet Medlemmar: professorerna Cecilia Björkelund, Göteborg, Carl Johan Östgren, Linköping, Peter Engfeldt, Örebro, docenterna Eva Samuelsson Östersund/Umeå och Per Wändell Stockholm samt medicine doktorerna Sara Holmberg, Växjö, Patrik Midlöv, Malmö, Malin André, Uppsala och Hans Thulesius, Växjö. Hans är också SFAMs EGRPN representant. Från och med hösten 2011 har medicine doktor Anna Nager, Stockholm, ersatt Per Wändell. Ordförande har varit Malin André. Rådet har sammanträtt vid två tillfällen och haft ett telefonmöte. Rådet har fortsatt sitt arbete för att stödja den vetenskapliga allmänmedicinen. SFAMs policy om allmänmedicinsk forskning och Vårdval har reviderats och publicerats i Läkartidningen. Rådet publicerar fortlöpande nya avhandlingar på hemsidan och är styrelsens organ för att hitta forskarerfarna kollegor till nationella grupper. Vid Riksstämman 2011 arrangerade allmänmedicin tre symposier och medverkade i ett flertal. Forskningsrådet genomförde sy socialminister Göran Hägglund. Rådet ansvarade för fria föredrag och postrar, samt utsåg bästa bidrag bland de 11 inkomna. Vid SFAM mötet i Åre ansvarade forskningsrådet för ST-uppsatsernas seminarier samt för presentation Pettersson och 2010 till Thomas Neumark. Rådet har fortsatt arbetet tillsammans med studierektorernas nätverk för att utveckla formerna för STläkarnas vetenskapliga arbeten, bland annat genom deltagit i studierektorsmöte i Växjö. Cecilia Björkelund, Sara Holmberg och Malin André ingår tillsammans med representanter från alla universitet, DLF och distriktssköterskeföreningen i arbetsgruppen för en Nationell primärvårdsdatabas. Ansökan om medel för pilotprojekt inlämnades till SKL Docent Jörgen Månsson, medicinsk direktör Carema utsågs till projektledare. Inför ansökan 2011 inleddes ett samarbete med de två övriga primärvårdsansökningarna: Primärvårdens kvalitetsregister VGR och Kvalitetsregister för primärvården pvkvalitet.se. Utbildningsrådet Medlemmar: Ulf Peber (ordförande), Charlotte Hedberg, Maria Wolf, Helena Schildt-Tossman, Helena Salminen och Eva de Fine Licht. Vi har också under våra möten haft följande inbjudna gäster som bidraget med sin kompetens; Karin Lindhagen, Per Christiansen, Renée Vickhoff, Göran Sommansson och Kerstin Rödström. Målsättning för Utbildningsrådet är att med hjälp av det allmänmedicinska kunskapsområdet långsiktigt verka för att beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens i läkaryrket såväl under grundutbildning och allmäntjänstgöring som under allmänmedicinsk specialistutbildning. En stor vikt läggs här på att utveckla nödvändig allmänmedicinsk handledarkompetens. Utbildningsrådets uppdrag från SFAMs styrelse har utvidgats till att omfatta såväl grundutbildning, AToch ST- frågor. Rådet fick från styrelsen också uppdraget att ta fram standards för SR och handledare. Under verksamhetsåret har utbildningsrådet fullföljt planen att i tur och ordning besöka landets allmänmedicinska institutioner och har under året besökt Umeå, Malmö/Lund och Stockholm. Syftet har varit att se hur allmänmedicinen kommer in i läkarnas grundutbildning men även att skapa en samsyn mellan akademin och den kliniska allmänmedicinen och öka intresset för arbete i Utbildningsrådet från landets olika delar. Ytterligare ett syfte har varit att sammanlänka SFAMs Studierektorsnätverk med Utbildningsrådets verksamheter. Denna fråga togs därför upp på SR Mötet i Sundsvall där rådet fick accept för att fortsätta arbetet med att utforma en mall för ett Bolognaanpassat kursutbud framför allt vad det gäller de - 4 -

5 obligatoriska kurserna. Rådet tog också på sig att kontinuerligt rapportera om sin verksamhet till SR Nätverket. Rådet har utformat en mall för hur kursgivare kan presentera och utforma sin kurs enligt Bologna och vi har också praktiskt börjat utforma kriterier for kurser i Allmänmedicinskt arbetssätt resp Konsultation. Rådet har börjat inventera de kurser som finns för handledare i landet och kommer att fortsätta med sammanställningen av kompetensmål för handledare och handledarutbildning enligt Bologna. Fortbildningsrådet Medlemmar: Gösta Eliasson (ordförande), Anna-Karin Svensson, Clemens Finckh, Cecilia Palmlund, Anders Hansson, Helene Ekström, Maria Wolf, Meta Wiborgh och Jana Risk. Rådet har under perioden bestått av nio medlemmar samt därtill en kontaktperson från SFAMs styrelse. Rådet har under perioden haft fem telefonmöten och ett tvådagarsmöte. Rådet ser med stor oro på resultatet av Läkarförbundets fortbildningsenkät där det framkommit att allmänläkarna är den läkargrupp som har minst tid för fortbildning och att tiden för fortbildning fortsätter att minska. Rådet har under året valt att fokusera på fortbildningens plats i olika vårdvalssystem, på stöd till FQ-grupper samt på nyproduktion av studiebrev. Fortbildningsrådet har gjort en genomgång av landets alla vårdvalsavtal samt ställt frågor till landsting/regioner för att få en uppfattning om i vilken utsträckning fortbildning finns reglerad i dessa. En av rådet författad debattartikel om undersökningens resultat har varit införd i tidningen Dagens Medicin. Resultaten har också presenterats vid ett internt arbetsmöte för fortbildningsnätverket på Sveriges läkarförbund. Rådet har också internt diskuterat möjliga åtgärder för att stärka fortbildningen. Intresset för FQ-grupper kan vara på väg att öka. En kurs för FQ-gruppledare har genomförts i Stockholm med tillfredställande deltagarantal. Fem nya studiebrev har tillkommit och finns numera tillgängliga på SFAMs hemsida. Flera av dessa brev har haft SBU-rapporter som utgångspunkt. Rådet har också författat en vägledning för studiebrevsförfattare. Kvalitetsrådet (SFAM.Q) Medlemmar: Sven Engström (ordförande), Eva Arvidsson, Annika Braman Eriksson, Hans Brandström, Barbro Broman Johansson, Malin Gadd, Claes Hegen, Lennart Holmquist, Andy Maun och Fredrik Settergren. Kvalitetsindikatorer: Mål & Mått: SFAMs evidensbaserade kvalitetsindikatorer för allmänmedicin finns tillgängliga via hemsidan. Otit ny indikator under året. Internetversionen: pvkvalitet.se är fritt tillgängliga vårdcentraler i hela landet. 300 vårdcentraler deltar. Data från patienter finns registrerade. Nationell Kvalitetsdag för Primärvård: genomfördes för 8:e gången med 150 deltagare. Temat var Patientsäkerhet. Professor Aneez Esmail, Manchester, höll ett bejublat anförande. Resten av dagen om lokala utvecklingsprojekt. Hemsidan är en guldgruva för den som söker verktyg för att beskriva, mäta och förbättra kvaliteten i allmänmedicinsk praktik. Kontakter/Samarbete med myndigheter och andra organisationer SFAM.Q medlemmar har deltagit i möten med representanter för Socialdepartementet, Socialstyrelsen och SKL. pvkvalitet.se ingår nu tillsammans med Forskningsrådets projekt: Nationell Forskningsdatabas för Primärvård och Västra Götaland Regionbens Kvalitetsdatabas i ett stort nationellt projekt för kvalitetsregister i primärvård. SKL anslår 4,6 milj för SFAM Q & STRAMA har skapat Primärvårdens Infektionsdatabas i Sverige (PRIS). Drygt 60 vårdcentraler deltar. Materialet omfattar >1 miljon läkarbesök för infektioner. Internationellt samarbete: SFAM Q är representerat i EQUIP (European Association for Quality improvement in Family Practice). Delegater är Eva Arvidsson och Sven Engström som under året deltagit i Equip-möten i Köpenhamn och Warzawa. SFAM Q arrangerar april i Stockholm ett möte för EQUIP med temat: Användning av nationellt aggregerade data i det lokala förbättringsarbetet. SFAM.Q besökte i oktober RCGP i London. Mottagandet och programmet var fantastiskt

6 Kvist (Kompetensvärdering i ST) Medlemmar: Ulf Måwe, ordförande, Robert Svartholm, sekreterare och Karin Lindhagen, samordnare (arbetsutskott). Momentansvariga: Birgit Breitholz och Eva Jaktlund (portfölj), Inge Carlsson och Gunnar Axelsson (skriftligt prov), Karin Lindhagen och Robert Svartholm (uppsats), Nisse Årman, Cecilia Ryding samt från hösten 2011 även Andreas Kasemo (praktikdag), Cecilia Ryding och Jonas Sjögreen (ledarskap), Anders Fredén och Meta Wiborgh (Mitt-i-ST-samordnare) samt fram till december 2010 Mogens Hey (mentor). Mitt-i-ST: Efterfrågan ökar på Mitt-i-ST i SFAMs regi. 56 värderingar genomfördes under 2010, och 93 värderingar under Specialistexamen: 24 examinander diplomerades 2010 i Åre. Ingen examensavslutning hölls 2011 eftersom inget nationellt SFAM-möte hölls under året. Till examen 2012 är 41 examinander anmälda varav 35 förväntas avsluta sin examen vid kongressen i Luleå i mars Kurser: 2011 års kurs i allmänmedicinsk kompetensvärdering hölls i Grimslöv med 13 deltagare, och 2012 års kurs på Sjövillan i Rotebro med 17 deltagare. Dessutom har hållits kurs som del av handledarkurs i Stockholm hösten Efterfrågan finns på fler kurser. Kvalitetsutveckling: Utöver möten i anslutning till SFAMs höstmöte i Åre har rådet haft fyra möten i Stockholm, varav två med inriktning på Mitt-i- (Jan Helge Larsen, Charlotte Hedberg). Instruktionshandlingarna för Mitt-i-ST och specialistexamen har utvecklats och ligger på SFAMs hemsida, där det också finns information om examensuppsatser och skriftliga prov genom åren. Drift: Rådet har under verksamhetsåret haft kanslistöd från kontoret i Stockholm (Johanna Johansson), samt under del av tiden även från Luleå (Agneta Sondell). Rådet för läkemedelsterapi (SFAM.L) Medlemmar: Jan Håkansson (ordförande). SFAM.L:s medlemmar har medverkat i ett flertal media och konferenser och befäst organisationens position som en betydelsefull aktör i debatten om läkemedelsfrågor. SFAM.L anlitas av Läkemedelsverket för rekrytering av allmänläkare till workshops, förslag på teman till workshops och andra synpunkter på verkets arbete. Även Läkemedelsförmånsnämnden använder SFAM.L för rekrytering av allmänläkare till de expertgrupper, som granskar vilka läkemedel, som ska ingå i läkemedelsförmånen. SFAM.L bistår styrelsen i svar på remisser om läkemedelsfrågor. läkemedelsstudier, riktlinjer med mera av betydelse för allmänmedicinen. ST-rådet Under 2011 har de tidigare medlemmarna av ST-rådet hunnit bli färdiga specialister. Intresset från STkollegor att ta vid var inte stort. Den 6 april 2011 under ST-dagarna i Växjö hölls ett seminarium som ett försök att hitta nya medlemmar. Uppslutningen var dålig och efter detta förklarades ST-rådet vilande tills nytt intresse fanns från ST-läkare. Rådet för hemsjukvård och palliativ vård Medlemmar: Sonja Modin (ordförande), Gunnar Carlgren, Inger Fridegren, Christina Grzechnik-Mörk, Lena Pomerleau och Anders Wimo. Barbro Nordström har lämnat, Elisabeth Svensson har gått i pension men fortsatt att bidra. Rådet har haft ett möte. Att lära sig behärska hembesöket under ST har tagits fram för att vara stöd för ST-läkarens utveckling oklart hur det kan spridas. Artiklarna Om hembesök i hemsjukvård och Vård under livets sista tid ett nationellt perspektiv har publicerats i Allmänmedicin. Utbildningen När Doktorn tar av sig skorna genomfördes januari 2011 i SFAMs regi med 19 deltagare både ST och specialister, samt oktober 2011 i provinsialläkarfondens regi med 20 deltagare, endast specialister

7 Primärvårdsläkarens uppdrag i hemsjukvården har skickats till styrelsen för synpunkter, tanken är att det kan vara ett stöd i det lokala arbetet. Vid SFAMs höstmöte presenterades Etisk kompetens i hemsjukvård och palliativ vård, vid Läkarstämman 2011 deltog vi i Symposiet Hemmet som vårdplats - en självklar rättighet eller ett exklusivt erbjudande för några få utvalda? Studiebrev om demens har utkommit och Kan doktorn komma. Studiebrev om hemsjukvård har reviderats. Rådet har i samarbete med styrelsen lämnat remissvar på Definition av begreppet Avancerad vård i Hemmet från LIF de forskande läkemedelsföretagen; LIF:s Fokusgrupp, Begrepp och termer inom palliativ vård, Nationellt vårdprogram för palliativ vård och Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55. Har deltagit i Workshop Säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer, Hearing om äldres läkemedelsanvändning och Hearing Sammanhållen vård- och omsorgstjänst och primärvårdens roll för äldre och multisjuka personer samt i SFAMs Idéseminarium. Rådet har också varit i kontakt med Äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm och i samarbete med de lokala föreningarna lämnat förslag på intressanta exempel i primärvården. Rådet för levnadsvanor Medlemmar: Lars Jerdén (ordförande), Åsa Wetterqvist, Mette Barth, Cecilia Björkelund, Astri Brandell Eklund, Björn Hallström, Anna Hertin, Mats Rydberg, Patrik Wennberg och Sven Wåhlin. Rådet har varit mycket aktivt och bland annat träffats på flera internat. Den viktigaste arbetsuppgiften har varit att agera i processen kring Socialstyrelsens nationella riktlinjer kring vårdens arbete med fyra levnadsvanor (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet). Rådet samarbetade med styrelsen i processen kring SFAMs remissvar på de preliminära riktlinjerna. När de definitiva riktlinjerna presenterades visade det sig att SFAMs synpunkter fått ett betydande genomslag. SFAM-LV har också försökt påverka utformningen av indikatorerna för uppföljning av arbetet med riktlinjerna. En annan viktig fråga som tagits upp är hur levnadsvanearbete bör/inte bör främjas av landstingen, bland annat genom enkäter på Ordbyte och i nätverket för levnadsvanefrågor. Det finns en okunnighet i landstingen om hur de indikatorer som tagits fram av Socialstyrelsen ska användas i det praktiska arbetet, vilket försvårar allmänläkares patientsamtal. Svenska Läkaresällskapet samarbetar med Socialstyrelsen kring implementeringen av riktlinjerna genom Rådet har varit aktivt i att förbereda ett deltagande från SFAM, och i rekryteringsprocessen av en ansvarig läkare för projektet inom SFAM. Rådet beredde SFAMs remissvar till missbruksutredningen. Rådet i allmänhet och Åsa Wetterqvist i synnerhet var aktiva i de Allmänmedicinska levnadsvanedagar som arrangerades hösten 2011 av SFAM och Statens folkhälsoinstitut. Dagarna samlade många deltagare, framför allt bland kårens yngre medlemmar. Rådet har också varit aktivt i flera andra forum, bl. a Ordbyte, och tog även initiativet till nläkarmötet i Tromsö juni Sammanfattningsvis finns ett stort intresse bland SFAMs medlemmar att utveckla vårt arbete med levnadsvanor, som ju länge varit en kärnuppgift i en allmänläkares arbete. Genom att formulera en positiv bild av hur arbetet med levnadsvanor kan bedrivas har vi som allmänläkare stora möjligheter att både påverka vår egen arbetssituation och även det breda folkhälsoarbetet. Nätverk: Nätverk för allmänläkarkonsulter Koordinator: Sten Tyrberg. Ingen verksamhet är beskriven. ASK (Allmänläkares självvärdering i kollegial dialog) Kontaktperson: Robert Svartholm Projektet ASK syftar till att utveckla former för kontinuerlig värdering av kompetens hos erfarna allmänläkare, och utveckling av fortbildningsplanering. Nätverket har ett 30-tal deltagare, men verksamheten har i år begränsats till viss maildiskussion. När EU-läkarfrågan nu blivit högaktuell, tar kanske debatten om recertifiering och kompetens ny fart. Den som vill delta, eller vill veta mer, kan kontakta Robert Svartholm: - 7 -

8 Balintsektionen Kontaktperson: Conny Svensson. Ingen verksamhet är beskriven. Nätverk för astma- och allergiintresserade allmänläkare (NAAKA) Kontaktpersoner: Kerstin Romberg och Mikael Lundborg. Antal medlemmar är drygt 200. Ordförande sedan oktober 2010 är Kerstin Romberg, Höllviken. Övriga styrelsemedlemmar är Mikael Lundborg (sekr.) Halmstad, Luisa Escuder (kassör), Riksby, Karin Lisspers, Gagnef, Maria Norrhall, Lindome, Jan Bleckert, Råå, Björn Stridh, Kista och Kjell Larsson, Luleå. Under året har Björn Ställberg, Gagnef varit adjungerad till styrelsen. Årsmötet oktober 2010 som hölls i Helsingborg behandlade KOL och kognitiva dysfunktioner samt implementering av barnastma i primärvården. Nätverket har under verksamhetsåret deltagit i möten med Astma- och Allergiförbundet och varit representerat i deras vetenskapliga råd samt deltagit aktivt på Allergistämman. Nätverket har varit representerat i SFFA:s styrelse. Nätverket har också deltagit i nationella arbetsgrupper angående allergen specifik immunoterapi samt uppbyggnad av det nationella luftvägsregistret bestående av RiksKOL och NAR. Nätverket har varit representerat i IPCRG s (International Primary Care Respiratory Group) Advisory Committee, Research board och i Primary Care Respiratory Journal s editorial board. Flera medlemmar deltog vid IPCRG s forskningsmöte i Amsterdam maj 2011 (ett internationellt möte för forskning och utveckling av andningsvägens sjukdomar inom primärvården). Medlemmar i nätverket ansvarade vid framtagandet av det vetenskapliga programmet och flera presentationer gjordes av nätverkets medlemmar. Presentationer har utförts av medlemmar på ERS-kongressen (European Respiratory Society) 2010 och EAACI (Europian Accademy for Allergy and Clinical Immunology) 2011, samt Riksstämman NPCRG (Nordic Primary Care Respiratory Group) bildades 2009 och ett nordiskt nätverksmöte genomfördes i Bodö maj Medlemmarna medverkade vid framtagning av det vetenskapliga programmet och flera presentationer gjordes av nätverkets medlemmar. Flera vetenskapliga artiklar har under året publicerats av nätverksmedlemmar. genomförts. Nätverkets medlemmar har deltagit vid framtagande av lokala vårdprogram inom astma/allergi och KOL. Nätverket kommer under kommande verksamhetsår fortsätta att stimulera till fortsatt kvalitetsutveckling av vård inom astma/allergi och KOL. NäSTa Vilande. Gastroprima nätverket för primärvårdsgastroenterologi Kontaktpersoner: Lars Agréus (ordförande) och Ture Ålander, sekreterare Årsberättelse omfattande tiden 1 juli juni Föreningen har samverkan med Svensk gastroenterologisk förening (SGF) och European Society for Primary Care Gastroenterology (ESPCG). I ESPCG har Lars Agréus varit ordförande och Ture Ålander kassör under året. Gastroprima är en förening som har cirka 21 medlemmar. Kontakten sker med e-post. Lars Agréus och Ture Ålander är kontaktpersoner. Arbetet har under året bestått i deltagande i SBU- och styrelsearbete I ESPCG. En gastrogrupp har startats på Cefam, Karolinska institutet under Lars Agréus ledning

9 Studierektorskollegiet Kontaktperson: Stefan Persson. Studierektorskollegiet utgörs av landets knappt 110 studierektorer i allmänmedicin med organisatoriskt/pedagogiskt ansvar för AT och/eller ST utbildningen i respektive län/region. Kollegiet är remissorgan för utbildningsfrågor och förmedlingsorgan till landets ST-läkare. Studierektorerna samarbetar i lokala/regionala grupper och möts nationellt halvårsvis. Tidigare på hösten i anslutning till SFAM:s höstmöte/specialistexamen och på våren under ett internat där lokala kollegor står för värdskapet. Ordningen är nu ändrad så att f r o m 2012 så ligger det längre mötet på hösten och ett kortare möte genomförs i samband med Svensk allmänmedicinsk kongress på våren. Senast genomfördes ett 2-dagars möte arrangerat av studierektorskollegorna i Västernorrlands län. Studierektorerna har också ett internt e-postforum (SFAM:SR, ansvarig Stefan Persson) som periodvis är mycket aktivt med diskussioner om både praktiska och etiska frågor gällande AT/ST. Den fråga som engagerat nätverket mest under året har varit problematiken runt kraven på innehåll i ST för kollegor från andra länder i EU utom de Nordiska samt EU-kommissionens krav på Sverige att vi ska acceptera så kallad Europaläkarkompetens som likvärdig svensk specialistkompetens i allmänmedicin. En annan stor fråga är hur höga krav som ska ställas på de skriftliga individuella arbeten som ST-läkarna måste göra. Ett seminarium specifikt om detta arrangeras vid vårmötet i Luleå tillsammans med SFAMs forskningsråd. Nästa tvådagars studierektorsmöte hålls i Ystad oktober En regelbundet uppdaterad studierektorsmatrikel (ansvariga Anna Källkvist/Heléne Swärd) tjänar som adressbok för kollegiet, utbildningsläkare och offentliga myndigheter. Ett register över landets ST-läkare i allmänmedicin förs på SFAMs kansli med hjälp av varje enskild studierektor. Nätverk för transkulturell allmänmedicin Kontaktperson: Monica Löfvander. Ingen verksamhet beskriven. Tidskrifter mm: AllmänMedicin Redaktion: Chefredaktör har varit Karin Träff Nordström. I redaktionen har ingått Staffan Olsson och Karin Lindhagen. I början av verksamhetsåret även Tina Nyström Rönnås och Stig Andersson som har lämnat redaktionen. Isak Lindstedt var med under en period och ersattes sedan av Erland Svensson. Ansvarig utgivare har varit Ingvar Krakau. Tidskriften har kommit ut med 4 nummer per år. Scandinavian Journal of Primary Health Care Hans Thulesius har varit nationell redaktör och Cecilia Björkelund, biträdande nationell redaktör. SJPHC, som ägs av Nordic Federation of General Practice, har som syfte att bereda forskande allmänmedicinare möjlighet att presentera sina forskningsresultat i en internationell tidskrift, samt att 1,724, och den är därmed en av de högst rankade allmänmedicinska tidskrifterna i världen. SJPHC använder ett elektroniskt manuskripthanteringssystem, inflödet av manuskript är stort, och endast ungefär vart fjärde publiceras. Liksom tidigare kommer vart tredje manuskript från Sverige, lika många från övriga Norden, och resterande tredjedel från övriga världen. Tidskriften är numera fritt tillgänglig på nätet (www.informaworld.com/smpp/title~content=t ), och föreningens medlemmar får inte längre några egna pappersexemplar. SFAM distribuerar ett litet antal tryckta exemplar till arbetsgrupper, institutioner och lokalföreningar

10 Hemsidan Webmaster: Karin Träff Nordström. Lokalföreningarna har möjlighet att informera via SFAMs hemsida, antingen genom att länka till egen oberoende hemsida, eller att låta utbilda någon i sin förening att som lokalredaktör sköta lokalföreningens del av hemsidan. Ordbyte Ordbyte, SFAMs debattmailinglista, har under det gånga haft en fortsatt livlig debatt men jämför man med vår norska förebild EYR så finns det utrymme för ännu högre aktivitet. Hur man anmäler sig framgår på "Ordningsman" på Ordbyte är Anders Hernborg, Halmstad. 3 Svenska Läkaresällskapet Allmänläkare i Svenska Läkaresällskapets olika organ nominerade av SFAM: Svenska Läkaresällskapets nämnd: Margareta Troein-Töllborn har varit ordförande Riksstämmodelegationen: Sara Holmberg har varit delegat. Ansvarig för sektionens program vid Riksstämman: Sara Holmberg. Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation: Eva Samuelsson. Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation: Ulf Peber. Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik: Annika Eklund-Grönberg. Svenska Läkaresällskapets läkemedelskommitté: Åke Schwan. Svenska Läkaresällskapets språkkommitté, SFAM:s kontaktperson: Karin Lindhagen. Svenska Läkaresällskapets fullmäktige 2011: Eva Jaktlund, Kenneth Widäng, Karin Lindhagen. 4 Föreningens representation Representanter för SFAM: Sveriges Läkarförbunds representantskapsmöte för specialitetsföreningar: ingen representation 2011 Allmänmedicins ledamot i SPUREX: Gösta Eliasson. Nordic Federation of General Practice ApS: Eva Jaktlund. Nordic Federation of General Practice ApS, kongressrepresentant: Cecilia Björkelund. European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP): Eva Arvidsson och Sven Engström. European Academy of Teachers in General Practice (EURACT): Eva de Fine Licht har tagit over efter Monica Lindh. European General Practice Research Network (EGPRN): Hans Thulesius. Representanter för allmänläkare, utsedda på förslag från SFAM: Sveriges Läkarförbund, konsultationsläkare: Maria Truedsson och Ulf Eklund. Sveriges Läkareförbunds arbetslivsgrupp: Christer Olofsson. Socialstyrelsen externa granskare av ansökning om specialistkompetens enligt den tidigare målbeskrivningen: Stefan Persson och Elisabeth Jeansson samt enligt den nya målbeskrivning: Annika Eklund-Grönberg, Britt Bergström, Birgit Breitholtz och Christer Petersson. Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets gemensamma arbetsgrupp för CPD: Annika Eklund-Grönberg. Svenska läkaresällskapets arbetsgrupp för översyn av grundutbildning och AT: Ulf Peber. Prioriteri. Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet: Medicinska experter på läkemedel mot reumatism: Per Uddenfeldt och benskörhet Helena Salminen. Sveriges läkarförbunds råd för läkemedel, IT och medicinteknik: Ing-Marie Skoglund. 5 Medlemmar Antalet medlemmar 31 december 2011 var 2065, varav 265 ST-läkare. Förra verksamhetsåret var medlemsantalet 2084 varav 252 ST-läkare

11 6 Remisser SFAM:s remissvar (juli 2010december 2011) - Kommunaliserad hemsjukvård SOU 2011:55 - Svenska Läkaresällskapets nya rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna - Missbruksutredningens förslag Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) - Perorala antikoagulantia - Grönbok från Europeiska kommission avseende direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer - Ökad patientsäkerhet genom förbättrade läkemedelsförpackningar förslag från Nätverket för Patientsäkerhet - Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar - Rehabiliteringsrådets slutbetänkande, SOU 2011:15 - Uppdaterade råd om mat för spädbarn och småbarn, dnr 1842/ Begrepp och termer inom palliativ vård, dnr / Termlista samt svarsmall - palliativ vård - Kompetens och Ansvar betänkande av 2009 års Behörighetsutredning (SOU 2010:65) - Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjukvård - Översyn av de nationella kvalitetsregistren - Guldgruvan i svensk hälso- och sjukvård - Socialstyrelsens projekt öppna jämförelser och utvärdering diabetesvård - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Snabbremiss inför den parlamentariska socialförsäkringsutredningen - Definition av begreppet Avancerad vård i Hemmet från LIF de forskande läkemedelsföretagen; LIF:s Fokusgrupp - Ny ordning för nationella vaccinationsprogram SOU 2010:39 - Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) 7 Höstmöte SFAM:s höstmöte 2010 hölls i Åre den oktober under temamed cirka 300 deltagare. Vid fullmäktigemötet deltog ca 100 personer varav 49 var fullmäktigerepresentanter. Till hedersledamot i föreningen utsågs Merete Mazzarella. SFAMs pris "Sven Engström och Kjell Lindström. 24 examinander slutförde sin examen och erhöll sina diplom vid banketten. Årets Utmärkelsen gick till Ulla Pettersson för Screening for cardiovascular risk and diabetes in primary health care. The Söderåkra risk factor screen study" 8 ST-dagarna 2011 var ST-dagarna i Växjö den 6-8 april. Ett mycket lyckat möte med cirka 220 deltagande ST-läkare. 9 Kontakter med andra organisationer SPUR Vid årsskiftet tog IPULS över ansvaret för SPUR och processen med att lägga ner SPURstiftelsen påbörjades. I december 2010 hade SFAM ett möte med IPULS där Eva Jaktlund, Roland Olofsson-Dolk och Madelene Andersson representerade SFAM. Med på mötet var även Margareta Troein från läkaresällskapet, Björn-Ove Ljung ifrån IPULS, Heidi Stensmyren från Läkarförbundet. Orsaken till mötet var ett behov av en avstämning och diskussion om hur SPUR allmänmedicin skulle utvecklas. Ingenting konklusivt beslutades. Under våren 2011 fanns fortfarande många oklarheter när det gällde förutsättningar, uppdrag och mandat för SPUR-samordnare. Med anledning av detta valde även Madelene Andersson att avgå som SPUR-samordnare och SPUR-gruppen avslutade sitt uppdrag. Platsen som SPUR-samordnare har inte tillsats av SFAMs styrelse. De inspektioner som var planerade för 2011 har genomförts

12 10 Internationellt Norden SFAM samarbetar med våra systerföreningar i Norge, Danmark, Finland och Island kring den gemensamt ägda Scandinavian Journal of Primary Health Care och turas om att arrangera Nordisk allmänläkarkongress, senast i Tromsö De år då det inte är nordisk kongress träffas representanter för styrelserna i de nordiska ländernas fackliga och vetenskapliga allmänläkarföreningar till nordiskt seminarium. Nordic Federation of General Practice /ApS, ger ut tidskriften SJPHC, arrangerar nordiska kongresser i allmänmedicin samt ordnar ordförandemöten för de nordiska vetenskapliga allmänläkarföreningarna. Styrelsen består av föreningarnas respektive ordföranden. Anna Stavdal, Norge, avgick under verksamhetsåret som stiftelsens ordförande, och Gisle Roksund valdes efter henne. Svenska representanter i kongressgruppen är Cecilia Björkelund och Bernd Sengpiel. WONCA, World Organization of Family Doctors Wonca (www.globalfamilydoctor.com) är allmänläkarnas akademiska världsorganisation med 97 medlemsföreningar i 79 länder. Totalt är mer än allmänläkare anslutna, direkt eller via sina nationella föreningar. Svenska allmänläkare representeras i WONCA av SFAM. Vart tredje år arrangeras världskongress. Nästa världskongress kommer att äga rum 2013 i Prag. WONCA Europa WONCA-Europa, är en delvis fristående del av världs-wonca (Wonca - World Organization of Family Doctors). Styrelsen består av, förutom ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare av representanter för de 3 nätverken: EquiP - The European Association for Quality in General Practice/Family Medicine, Euract - European Academy of Teachers in General Practice och EGPRN - European General Practice Research Network. Varje år arrangeras en kongress som brukar samla stora skaror europeiska allmänläkare. Det finns givetvis stora olikheter mellan de europeiska länderna när det gäller alllmänmedicinens ställning, men WONCA-Europa försöker stödja utvecklingen och stärka ställningen för allmänmedicin i Europa. Längst har nog detta arbete kommit när det gäller att hitta gemensamma krav på utbildning och i att skapa en gemensam forsknings-agenda. EURACT Svensk representant i EURACT Council: Monica Lindh överlämnade till Eva de Fine Licht från januari 2011 EGPRN, European General Practice Research Network (www.synapse.net.mt/egprn) har ambitionen att svara för den vetenskapliga kompetensen inom WONCA Europa. Det är ett europeiskt forum för forskare med anknytning till allmänmedicinen. Höst och vår träffas dryga hundratalet personer för att utbyta idéer och diskutera projekt. Varje möte har ett tema, och vanligen hänför sig drygt hälften av projekten till detta. Svensk representant är Hans Thulesius 11 Ekonomi Redovisas separat. 12 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2012 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nation (ur SFAM:s stadgar 2). SFAM kommer att i sitt arbete under 2012 prioritera de frågor som lyftes fram vid idéseminariet i Uppsala i september 2011 och som resulterat i en handlingsplan. Handlingsplanen är att ses som ett levande dokument där inbördes prioriteringar får göras utefter frågornas aktualitet och medlemmarnas intresse och möjligheter att driva frågorna. Stora frågor som inte finns med i handlingsplanen är bland andra kvalitetsregistren och Europaläkarfrågan

13 Utbildning Styrelsen kommer att arbeta för att utveckla den allmänmedicinska arenan för att utbilda framtidens läkare. Ett sätt kan vara att sammanföra vår allmänmedicinska expertis på institutionerna med den praktiska kompetens som finns hos studierektorer och handledare och formulera vad vår utbildningsarena kan erbjuda den framtida läkarutbildningen som nu är under omstöpning. Hög kvalitet i utbildningen av specialister i allmänmedicin är en av föreningens viktigaste angelägenheter. Det ökande antal vårdgivare i primärvården ger SFAM en mycket viktig funktion att fylla som stöd för handledare, verksamhetschefer och studierektorer i allmänmedicin. Att specialistkompetens i allmänmedicin från annat EU-land per automatik ger specialistkompetens i Sverige gör detta arbete ändå viktigare. Allmänmedicin ställer krav på yrkesskicklighet och läkekonst i en vidare bemärkelse. Därför behövs ett väl utvecklat stödsystem för professionell utveckling genom hela yrkeslivet. Styrelsen kommer att verka för en reglerad fortbildning i någon form, till exempel via recertifiering. Forskning Allmänmedicinsk forskning är viktig för befolkningen ur ett hälsoperspektiv. Vår forskning har också betydelse för hur vi själva inom professionen och andra utanför den uppfattar vår specialitet. Styrelsen kommer att verka för att allmänmedicinsk forskning får ökade resurser och att allmänmedicinsk forskning synliggörs i olika media. Vi kommer att bevaka utvecklingen av primärvårdsdatabaser samt av pvkvalitet.se och verka för att dessa ska få erforderliga resurser. Vi kommer också att verka för att resurserna för och kvaliteten på ST-läkarnas vetenskapliga arbete är likvärdiga i hela landet. Kvalitetsregistrens utformning och koppling till eventuella målrelaterade ersättningar är av stor vikt för att möjliggöra registerbaserad forskning av god kvalitet. Styrelsen kommer att arbeta aktivt för att beslutsfattare nationellt och regionalt blir medvetna om riskerna med felaktig användning av registren. Utveckling Sveriges sjukvård genomgår just nu stora organisatoriska förändringar. Vårdvalsreformen har införts från 2010 i hela landet med olika ackrediteringsvillkor och kvalitetsindikatorer i de olika landstingen och regionerna. Styrelsen kommer att arbeta, nationellt och lokalt, för att indikatorer såsom kontinuitet och reglerad fortbildnings förs in i ackrediteringsvillkoren samt för att kvalitetsindikatorer och målrelaterade ersättningar inte försämrar villkoren för allmänläkare och våra patienter. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att ta fram nya, evidensbaserade indikatorer som mäter väsentligheter. SFAMs styrelse kommer under 2012 också att arbeta med att förstärka, förtydliga och synliggöra allmänmedicin som specialitet och lyfta fram behovet av generalistkompetens. Arbetet kommer att ske riktat mot beslutsfattare och instanser som efterfrågar allmänmedicinsk kompetens i sakfrågor, men också gentemot befolkningen i allmänhet och i vår egen yrkeskår. SFAM kommer att fortsätta att driva kvalitetsfrågor i alla aspekter av allmänmedicin. För styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin Eva Jaktlund Ordförande

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm 2013-05-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz AllmänMedicin 3 2013 Innehåll Omslagbild: Magda Simonia 3 Ledare: Ersättningssystem i vården Karin Träff Nordström 4 Chefredaktörens rader Ingrid Eckerman 6 SFAM medverkar i pilotprojekt Sara Modig 7 SFAM

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström Innehåll 2 2012 3 Ledare Allmänläkare och SFAM Karin Träff Nordström 5 Chefredaktörsruta Nu gäller det! Ingrid Eckerman 6 SFAM informerar Fullmäktigemötet 2012 Ingrid Eckerman 8 Klinisk praxis Om kolorektal

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 1 juli 31 december 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli 2013 31 december 2013 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin ergendals kursgård den 7-8 december 2009 Närvarande: Eva Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Madelene

Läs mer

3 Ledare Kallelsesystem paternalism på gott och ont Anders Lundqvist

3 Ledare Kallelsesystem paternalism på gott och ont Anders Lundqvist Innehåll 3 2007 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida:

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2014 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse med årsredovisning. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse med årsredovisning Sveriges läkarförbund 2011 Innehåll 2 inledning 4 förhandling 7 Medlemsrådgivning och juridiskt biträde 9 Professionsfrågor och förbundspolitik 13 kommunikation

Läs mer

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Distriktsläkaren Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Spännande aktuella fackliga frågor tt som nytillträdd ordförande i Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010

Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Protokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin den 17-18 maj 2010 Närvarande: va Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Jana Risk Lars Henrikson ertil Hagström

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 Utgiven av: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090, 102 72 Srockholm info@hjart-lung.se Tryckeri. ExaktaPrinting Upplaga: 650 ex. 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 3 2012. 3 Ledare Bygg relation till dina politiker! Karin Träff Nordström. 39 The good enough GP Björn Landström

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 3 2012. 3 Ledare Bygg relation till dina politiker! Karin Träff Nordström. 39 The good enough GP Björn Landström Innehåll 3 2012 3 Ledare Bygg relation till dina politiker! Karin Träff Nordström 4 Årets FoU-konferens Gösta Eliasson 6 Diagnostiskt centrum ett pilotprojekt inom nordöstra Skåne Annika Åkerberg 9 Chefredaktör

Läs mer

Distriktsläkaren Nr 3 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Böcker till hängmattan!

Distriktsläkaren Nr 3 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Böcker till hängmattan! Distriktsläkaren Nr 3 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Böcker till hängmattan! Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Diabetesbehandling Patienter från hela världen Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Innehåll 1 2011. Skriv i AllmänMedicin! 36 Klinisk Praxis Raffe-hals Karin Lindhagen. 3 Ledare Respekt kamrater! Ulf Peber

Innehåll 1 2011. Skriv i AllmänMedicin! 36 Klinisk Praxis Raffe-hals Karin Lindhagen. 3 Ledare Respekt kamrater! Ulf Peber Innehåll 1 2011 3 Ledare Respekt kamrater! Ulf Peber 5 SFAM informerar Nytt studiebrev om demens 6 Fortbildning Örebro-Värmlands allmänläkardagar en nu etablerad tradition Bengt Karlsson 8 Avhandling Födoämnesallergi

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN. Tema: Barn

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN. Tema: Barn AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 4 2013 årgång 34 Tema: Barn Tidig upptäckt av autism en viktig uppgift för BVC sid 17 Hormonstörande kemikalier i miljön och vår hälsa

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 4 2014 årgång 35 Tema: Allmänmedicinens historia, luftvägar infektion Patientjournalen före och efter datorrevolutionen sid 22 Luftvägsinfektionerna,

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet 18196sfogom1 07-09-21 13.45 Sida 1 MB4/07 7-09-18 20.24 Sidan 1 MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Åsa Magnusson Tel 0340-48 10 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens till föreningen skall ställas till:

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

När detta skrivs i mitten av maj har ett ljuvligt högtryck

När detta skrivs i mitten av maj har ett ljuvligt högtryck MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Inger Sundström-Poromaa tel: 090-785 34 61 Layout: Marie-Louise Schyberg Adress: SFOG-kansliet, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm tel: 08-440 88 68 fax:

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Innehåll 3/2010 3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden Ansvarig utgivare Redaktör

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 1 2014 årgång 35 Teman: Mångkultur, psykiatri, neurologi, endokrinologi Migration och vård på lika villkor för invandrare i Sverige

Läs mer