Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson."

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm : Ordförande: Karin Träff Nordström vald t.o.m Vice ordförande: Ulf Österstad vald t.o.m Facklig sekreterare: Kenneth Widäng vald t.o.m Vetenskaplig sekreterare: Christina Westerdahl vald t.o.m Kassör: Åsa Niper vald t.o.m Ledamot: Anna Drake vald t.o.m Fullmäktige till Svenska Läkaresällskapet Fullmäktige: Kenneth Widäng, Mats Rydberg, Ulf Österstad, Karin Träff Nordström, Ulf Peber, Åsa Niper och Anna Drake. Suppleanter: Robert Svartholm, Annika Brorsson, Sara Holmberg, Sofia Hellman, Maria Samuelsson, Louise Hamark och Bertil Hagström. Revisorer Auktoriserade revisor: Magnus Wikström Revisorsgruppen AB, samt medlemsrevisorn Olof Cronberg. Revisorssuppleanter: Hans Stenberg, Revisorsgruppen AB, samt Rikard Viberg. Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Kansliet På kansliet arbetade under verksamhetsåret Heléne Swärd, heltid, kurssekreterare Monica Brunnäs på 75% och Johanna Johansson på halvtid (föräldraledig). Styrelsens arbete: Möten: Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 möten Styrelseinternat i Karlskrona Styrelsemöte i Stockholm Konstituerande möte i Stockholm Styrelsemöte i Stockholm Styrelsemöte i Stockholm Dessutom 12 telefon- och webbmöten. Detta arbetssätt har varit resurssnålt och samtidigt gjort att vi har kunnat hålla ett högt tempo i många viktiga processer. SFAM i media och i debatten Styrelsen har sedan två år tillbaka arbetat fokuserat på ett långsiktigt relationsbyggande med viktiga makthavare inom svensk hälso- och sjukvård. Styrelsens pragmatiska och positiva inställning har lett till att det nu är journalisterna som hör av sig till SFAM. SFAM blir inbjuden till intervjuer, paneler, debatter med mera och vår åsikt efterfrågas allt oftare i olika frågor. Föreningens vice ordförande, Ulf Österstad, representerade SFAM i Almedalen. Ett aktivt deltagande i flera paneler samt flera informella möten ledde bland annat fram till att föreningens ordförande, Karin Träff Nordström, blev inbjuden till dialog avseende regeringens kronikersatsning. Ordförande sitter nu i - 1 -

2 den högnivågrupp som stödjer regeringen i arbetet med de årliga handlingsplanerna. I december hade ordförande ett möte med socialminister Göran Hägglund. Fortbildningsmodul Gösta Eliasson, ordförande i fortbildningsrådet, fick i uppdrag av styrelsen att göra en utredning avseende fortbildning för allmänläkare. En första delrapport delgavs styrelsen i oktober 2013 och en slutlig rapport blev klar i februari Olle Lyngstam fick styrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna för en utökad kursverksamhet i SFAMs regi samt för kopplingen till en utbildningsprenumeration, se nedan. Olles rapport används ännu så länge som arbetsmaterial av styrelsen i den fortsatta satsningen på fortbildningsmodulen. Ersättningssystem i primärvård Styrelsen fick i uppdrag av fullmäktige 2013 att arbeta för att ta fram ett policydokument för ersättningssystem som främjar god kvalitet i vården. Ett första steg i det arbetet togs i samband med styrelseinternatet i oktober dit Soki Choi, civilekonom och forskare, bjöds in för att ge en bakgrund till dagens system. Det resulterade i en än större ödmjukhet inför detta uppdrag som är oerhört komplext. Frågor har ställts till lokalföreningar och råd och en sammanställning av dessa gjorts inför möte med rådsrepresentanter i januari Styrelsen har en förhoppning att ha ett färdigt policydokument till kongressen i maj Utbildningsprenumeration För att hitta en långsiktig finansieringslösning för föreningen beslöt styrelsen att koppla rabatterna för våra produkter för ST-läkare i en utbildningsprenumeration som arbetsgivaren kan betala. Vi har skrivit avtal med flera externa företag lanseringen skedde under tidig Resursbank Styrelsen har gjort en sammanställning av allmänläkare med olika kompetenser och intressen, för att lättare kunna hitta allmänläkare som kan representera oss i olika sammanhang. Anmälningsformuläret är upplagt på hemsidan, notis om detta har publicerats i AM och information har skickats till råd, nätverk och lokalföreningar. Medlemsvärvning Under året har styrelsen arbetat med frågan kring hur vi kan rekrytera nya medlemmar. Priset för högst procentuell medlemsökning gick 2013 till SFAM Östergötland som ökade med 13,6 %. Vi har särskilt riktat vår uppmärksamhet till ST-läkare som under året ökat i antal från 250 till 322, d v s en ökning med 29% sänks medlemsavgiften för ST-läkare från 750 kr/år till 500 kr/år. Antalet specialister i allmänmedicin som är medlemmar fortsätter dock att minska. Vår informationsbroschyr om SFAM har uppdaterats och publicerats i nytryck. Specialistutbildningen Socialstyrelsen har under året påbörjat ett arbete att revidera målbeskrivningen. I ett första steg har de kurser som målgivningen angett som lärandemetod gåtts igenom, och specialitetsföreningarna har ombetts formulera lärandemål och former för uppföljning. SFAM har medverkat genom remissvar och möten med handläggare på plats på SoS. Vi har även medverkat i revidering kring instruktionerna för det vetenskapliga arbetet under ST. Nordiska kongresser Nordisk kongress i allmänmedicin kommer 2015 att arrangeras i Göteborg. Kongressen arrangeras på uppdrag av nationella SFAM av lokala SFAM i samarbete med institutionen för allmänmedicin och NFGP. En arbetsgrupp jobbar med detta där representant från nationella styrelsen finns med. Nordisk kongress i allmänmedicin 2013 hölls i Tampere, Finland. Karin Träff Nordström, Christina Westerdahl och Åsa Niper deltog för styrelsens räkning. Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2013 Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2013 genomfördes i Stockholm maj och drog 515 betalande besökare, härutöver 90 personer som representerade utställare/myndigheter mm, 25 examinander, 29 talare/paneldeltagare samt planeringsgruppen. 20 ST-läkare ansvarade för varsitt rum och bidrog till god stämning och tidspassning; de kombinerade flexibilitet och fasthet

3 Etik och Evidens valdes som tema. Niels Lynøe blev central för de omkring 20 kollegerna i planeringsgruppen, vars skapande och lustfyllda arbete leddes av Maria Wolf, som jagade sponsorer och ordnade många musikinslag. Iona Heath och Kirsti Malterud satte an tonen. John Brodersen talade om problem vid förebyggande insatser ofta bra att göra lite. Vi valde Norra Latin för att möjliggöra mångfald. Upp till 11 samtidiga arrangemang avsågs tillgodose många olika intresseinriktningar. Vissa efterlyser besked om vad de ska göra och hur. Andra lyssnar ogärna till myndighetsmegafoner. Både unga och erfarna kunde få leta sig fram till inslag av intresse just för dem, jfr skattjakten i Muminpappans Bravader. Sådant valfrihetstvång må vara frustrerande men ger tillfällen till möten i vimlet och surr om vad nyss upplevts och vad som kan komma härnäst. Pauserna mellan inslagen gjordes tillräckligt långa för att inbjuda till oplanerade samtal. Deltagande i debatter och diskussioner främjades. Interaktivitet gjordes möjlig, bl a med mentometer. Politiker ställdes mot väggen. Statsvetare strimlade NPM. Inga läkemedelsföretag tilläts medverka. Program, bilder och några presentationsfiler: se mer detaljer i verksamhetsberättelser från SFAM-Stockholm. Den som får möjlighet att delta i förberedelserna för en kommande kongress manas: Grip chansen! 2 Föreningens lokalföreningar, råd, nätverk, tidskrifter mm Lokala SFAM Det finns 27 aktiva lokal avdelningar i hela landet. Svensk Allmänmedicinsk Kongress arrangerades av SFAM Stockholm, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Aktiviteterna i föreningarna är varierande, några har egna hemsidor och flera är ansvariga för fortbildningen inom allmänmedicin i sitt landsting. Lokalföreningarna sänder fullmäktige till SFAMs årsmöte, en per påbörjat trettiotal medlemmar, de flesta lokalföreningarna var representerade vid fullmäktigemötet i Stockholm. Möte för ordförandena i lokalföreningarna hölls som brukligt i samband med Kongressen i Stockholm. Råd: Forskningsrådet Under året har SFAMs forskningsråd bestått av Cecilia Björkelund, Göteborg, Peter Engfeldt, Örebro, Carl Johan Östgren, Linköping, Patrik Midlöv, Malmö, Hans Thulesius, Malmö/Växjö, Göran Umefjord, Sundsvall/Umeå, Malin Andre, Uppsala, Anna Nager, Stockholm, Per Kristiansson, Uppsala och Christina Westerdahl, Lund/Malmö. Rådet har sammanträtt vid tre tillfällen. Rådet har fortsatt sitt arbete att stödja den vetenskapliga allmänmedicinen, att vara styrelsens organ för att hitta forskarerfarna kollegor till nationella expertgrupper, och att fortlöpande publicera nya avhandlingar på SFAMs hemsida. Vid Läkaresällskapets Riksstämma 2013, 5-6/12 i Stockholm, arrangerade och deltog allmänmedicinska sektionen i flera symposier och tre utländska gästföreläsare inbjöds av rådet som planerade det allmänmedicinska programmet med Christina Westerdahl som ansvarig vetenskaplig sekreterare. Vid SFAM-kongressen i Stockholm ansvarade forskningsrådet som moderatorer för ST-uppsatsernas seminarier. Årets allmänmedicinska avhandling 2012 utsågs av rådet och den skrevs av Inger Nordin- Olsson, Örebro: Rational drug treatment in the elderly: "To treat or not to treat". Rådet har tillsammans med studierektorernas nätverk fortsatt att utveckla formerna för ST-läkarnas vetenskapliga arbeten och har reviderat SFAMs målbeskrivning för specialistutbildningen. Malin André har tillsammans med professor Jörgen Månsson, Capio, arbetat i styrgruppen för projektet Nationellt Primärvårdsregister som representanter från arbetsgruppen för en Nationell - 3 -

4 primärvårdsdatabas, med ursprung i SFAMs forskningsråd. Hans Thulesius har varit SFAMs representant i EGPRN (European General Practice Research Network) och deltagit på EGPRNs konferenser i Turkiet och på Malta. Genom EGPRN har SFAM f ö fått ny italiensk medlem, allmänläkare och doktorand i Malmö, Ferdinando Petrazzuoli (Patrik och Hans är handledare). Hans Thulesius har under året varit nationell redaktör för Scandinavian Journal of Primary Health Care. Cecilia Björkelund har varit biträdande nationell redaktör. Utbildningsrådet Medlemmar: Charlotte Hedberg (CH), sammankallande, Eva de Fine Licht (EFL) sekreterare, Helena Schildt Tossman (HST) och Åsa Niper (ÅN) adjungerad. Utbildningsrådet målsättning är att med hjälp av det allmänmedicinska kunskapsområdet långsiktigt verka för att beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens under grundutbildning och vidareutbildning (AT) (ST), med utvecklande av allmänmedicinsk handledarkompetens. Möten: , , och möten med Socialstyrelsen KUST-ansvariga angående kursämnen under ST. Löpande möten med studierektorsnätverket. Vid Svensk Allmänmedicinsk Kongress i Stockholm i maj hölls Seminarier och Workshop: tillsammans med studierektorer, kurshållare och ST läkare om lärandemål för ST kurser. Kursämnen under ST med lärande/kompetensmålen syfte och kursinnehåll och för SFAMs räkning examinationsformer, har koncentrerats på att garantera en kvalité som kan utvärderas och examineras. Behovet blev aktualiserat då kongressen Framtidens specialist läkare och även Läkarstämman 2013 gick ut med att lova ST läkare kursgodkännande utifrån närvaro på kongresserna utan gällande kvalitetskriterier i kursmål. I samarbete med SFAMs styrelse och studierektorsnätverket kontaktade utbildningsrådet ansvariga som informerades att detta inte är möjligt. Eva de Fine Licht har i sitt uppdrag i EURACT bevakat Sveriges intressen. Charlotte Hedberg har i sin funktion som adjunkt vid CeFAM bevakning av gemensamma intressen vid alla Allmänmedicinska institutioner i Sverige för den fortsatta kopplingen mellan grundutbildning AT- ST-läkarutbildning, särskilt i handledningsfrågan. Helena Schildt Tossman har ansvaret för den fortlöpande kontakten med studierektorsnätverket och Socialstyrelsen. Planer inför 2014 Fortsatt bevakning av grundutbildningsutredningen. Fortsatt arbete med Socialstyrelsen gällande kursämnen under ST samt revision av ST-föreskriften. Genomgång av de obligatoriska kurserna och samarbete med kursgivare. Samarbete med SFAM om planerat kurskansli. Eva Norell har anställts som ansvarig för kurskansliet. Fortbildningsrådet SFAMs fortbildningsråd har bestått av Gösta Eliasson, ordförande, Clemens Finckh, sekreterare samt ytterligare sex medlemmar. Fem Skype-möten och ett tvådagars internat har genomförts. Rådets viktigaste verksamhetsområde under året har varit att verka som referensgrupp för SFAMs utredning Fortbildning för allmänläkare samt att diskutera den framtida utformningen av styrelsens förslag till ny avgiftsstruktur med införande av en utbildnings- och fortbildningsmodul. Rådet har aktivt medverkat i återuppbyggnad av nätverket för fortbildningssamordnare som numera räknar ett sextiotal medlemmar av vilka ett tjugotal har deltagit ett möte för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Genom nätverket för fortbildningssamordnare har policydokumentet Golden Standard för fortbildning kunnat spridas lokalt. Fortbildningsrådet har på olika sätt samverkat med Svenska Distriktsläkarföreningen, bland annat i en gemensam arbetsgrupp för fortbildning samt genom framtagande av en broschyr om gemensam policy för fortbildning. Rådet har under året diskuterat och levererat synpunkter på innehållet i Läkarförbundets modell för kvalitetssäkring av fortbildningen, Fortbildning i dialog, som under året befunnit sig under utveckling. Under Allmänmedicinsk Kongress 2013 arrangerade fortbildningsrådet ett välbesökt seminarium om fortbildningsstruktur med medverkan av tongivande politiker samt representant för Läkarförbundet. Rådsordföranden medverkade under Almedalsveckan 2013 i ett seminarium, arrangerat av Dagens Medicin, Fortbildningen en norgehistoria?. Tillsammans med Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet har en Läkartidningsartikel som beskriver möjliga modeller för läkares fortbildning publicerats. Fortbildningsrådet har under året tagit initiativ till nya studiebrev samt gått igenom och utmönstrat vissa äldre brev

5 Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet (SFAM Q) Eva Arvidsson Kalmar, Annika Braman Eriksson Vansbro, Hans Brandström Visby, Barbro Broman Johansson Stockholm, Sven Engström Örnsköldsvik (ordf), Claes Hegen, Göteborg, Lennart Holmquist, Nykvarn, Mikael Lilja Östersund och Andy Maun, Göteborg. Kvalitetsindikatorer: Mål & Mått: SFAMs evidensbaserade kvalitetsindikatorer nås via hemsidan. Webbversionen pvkvalitet.se ger möjlighet till benchmarking. 330 vårdcentraler deltar och data finns från ca patienter. Nationell Kvalitetsdag för Primärvård genomfördes för 10:e gången med 196 deltagare. Martin Marshall professor of Health Care Improvement i London redovisade evidens kring förbättringsarbetets nytta och svårigheter. Ett stort antal lokala förbättringsprojekt presenterades. Kontakter/Samarbete med myndigheter och andra organisationer. Finansierat inom ramen för SKLs nationella kvalitetsregister pågår ett arbete för att skapa ett nationellt primärvårdsregister. Tre av Styrgruppens 6 medlemmar är aktiva i SFAM Q och arbetet har i stora delar formats utifrån kvalitetsrådets erfarenheter och principer. SFAM Q, Strama och Primärvårdens FoU enhet Jönköping har skapat Primärvårdens Infektionsdatabas i Sverige (PRIS). Drygt 100 vårdcentraler deltar. Materialet omfattar ca 2 miljoner läkarbesök för infektioner. SFAMs Policy för uppföljning och ersättning av primärvård. SFAM Q har på uppdrag av styrelsen gått igenom vetenskaplig evidens på området och utformat ett förslag. Internationellt samarbete. EQUIP (European Association for Quality improvement in Family Practice). Eva Arvidsson har under året deltagit två EQuiP-möten. Tema för vårmötet i Paris: Jämlikhet i vården. Vi saknar i vår praktik bra metoder att ta hänsyn socioekonomins inverkan på hälsan. På höstmötet i Bologna diskuterades konsekvenser av krisen i Europa, bl.a. kraftigt minskade anslag till läkare i Sydeuropa och på Irland. Vidare presenterades verktyg för att öka patientsäkerheten vid läkemedelsbehandling, för förbättringsarbete och för undervisning i förbättringsarbete. Kompetensvärderingsrådet Medlemmar: Ulf Måwe, ordförande, Robert Svartholm, sekreterare och Karin Lindhagen, samordnare (arbetsutskott) samt Anders Fredén, Andreas Kasemo, Birgit Breitholtz, Eva Jaktlund, Gunnar Axelsson, Inge Carlsson, Cecilia Ryding, Jonas Sjögreen, Meta Wiborgh, Nisse Årman och Erland Svensson. Mitt-i-ST: Efterfrågan ökar på Mitt-i-ST i SFAMs regi. Under 2013 inkom cirka 175 anmälningar, att jämföra med 56 under 2010, 93 under 2011 och 150 under Specialistexamen: Vid kongressen i Stockholm i maj 2013 diplomerades 28 examinander. Inför kongressen i Västerås 2014 beräknas 42 examinander vara klara med examen. Kompetensvärderare och kurser: Det finns cirka 80 examinatorer som är aktiva i Mitt-i-ST och specialistexamen, varav flera nya efter de senaste tre årens kurser. Kurs för kompetensvärderare ( vecka- 3-kurs ) hölls i januari 2013 på slottet Stjärnholm utanför Nyköping med 20 deltagare samt i januari 2014 åter på Stjärnholm med 12 deltagare. Kvalitetsutveckling: Rådet har haft möten i anslutning till SFAMs kongress i Luleå i mars 2012, i anslutning till vecka-3-kurserna, samt vid två tillfällen i Stockholm. Ett seminarium för Mitt-i-STvärderare hölls i april Instruktionshandlingarna för Mitt-i-ST- och specialistexamen har fortsatt att utvecklas och ligger på SFAMs hemsida, där det också finns information om examensuppsatser och skriftliga prov genom åren. Informationen på hemsidan har förnyats i samband med övergången till ny hemsida. Drift: Rådet har haft kanslistöd från kontoret i Stockholm samt under Johanna Johanssons föräldraledighet av Annika Nilsson (Mitt-i-ST) och Karin Lindhagen (examen). Rådet för läkemedelsterapi (SFAM.L) Under 2013 har SFAM.L haft låg aktivitet. Enskilda medlemmar har medverkat i olika symposier och artiklar. SFAM.L har bistått styrelsen med synpunkter på remisser med anknytning till rådets uppdrag

6 ST-rådet Medlemmar: Ulrika Elmroth, Sofia Eriksson, Daniela Gresie-Brusin, Sofia Göthe (fn vilande), Rania Hanna Chabo, Åsa Niper och Homer Thenoon (jan-sept). ST-rådet har under 2013 träffats i mars och maj (i samband med SFAMs kongress). Därefter har telefon- /skypemöten hållts i mindre grupper. Rådet har genom Sofia Eriksson fortsatt arbeta med Vasco da Gama-rörelsen, ett utbytesprogram för STläkare i allmänmedicin. Tre utbyten har skett under 2013 och tre planeras Sofia har presenterat utbytesprogrammet på SFAMs kongress samt skrivit en artikel i AllmänMedicin. Arbetet med att rekrytera vårdcentraler till framtida utbyten fortsätter. Vi har fortsatt deltagit i SFAMs arbetsgrupp inom Socialstyrelsens projekt KUST - Kurser inom ST, där ST-rådet tillsammans med utbildningsrådet deltagit vid möten och workshops med Socialstyrelsen. Målet har varit att ta fram kursämnen och lärandemål för kurser aktuella för ST-läkare i allmänmedicin. Initialt berörde detta endast de obligatoriska kurserna i anslutning till SK-medel, projektet har dock ändrat inriktning och omfattar nu fler kursämnen. Arbetsgruppens resultat har sammanställts av Socialstyrelsen och gått på remiss till SFAMs styrelse. ST-dagarna arrangerades förtjänstfullt i Uppsala av en lokal grupp ST-läkare. ST-rådet fanns representerat vid mötet, delade ut pris till Årets Uppsats samt skötte tillsammans med Karin Lindhagen SFAMs bord i utställningen. ST-dagarna 2014 kommer att arrangeras tidigt under 2015 i Skåne, där en lokal grupp ST-läkare redan påbörjat planeringsarbetet. Både Stockholm, Kalmar och Dalarna har uttryckt intresse för ST-dagarna 2015 (möjligen tidigt 2016) och kontakt hålls med dem. Rådet för sköra äldre i primärvården Rådet ändrade namn från Rådet för hemsjukvård till Rådet för sköra äldre i primärvården för att det ska bli tydligare vilken patientgrupp arbetet gäller. Vi har arbetat för att förnya och föryngra medlemmarna. Vi har haft ett rådsmöte och ett telefonmöte. Utbildningen När Doktorn tar av sig skorna genomförs nu årligen i provinsialläkarfondens regi. Under kongressen hade vi en workshop De sköra äldre - de mest sjuka äldre i primärvården och var representerade i en paneldebatt om Makt och vanmakt i vården av äldre. En målsättning som formulerats är att förnya rådets del av hemsidan så den kan fungera som en verktygslåda för det lokala arbetet med sköra äldre i primärvården. Rådet har fortsatt varit representerat i pensionärsföreningarnas satsning En vård värd samverkan, i referensgrupp i socialstyrelsens arbete med att ta fram vägledning i ämnet Äldres psykiska sjukdomar och Läkarförbundet arbete med en skrift kring Läkarmedverkan i hemsjukvården. Rådet har även haft kontakt med SKL och deltagit i olika delar av deras arbete Bättre liv för sjuka äldre. Rådet har också lämnat synpunkter till styrelsen när det gäller deras arbete kring ersättningsformer i primärvården. Ordförande: Sonja Modin, Stockholm, Rådsmedlemmar: Gunnar Carlgren Lindköping, Christina Grzechnik-Mörk, Uppsala, Sara Hallander, Stockholm, Lena Pomerleau Nacka och Anders Wimo, Nordanstig Hälsingland Rådet för levnadsvanor Rådet hade under årets början elva medlemmar, men under sista delen av perioden har två medlemmar gått ur rådet, och tre nya har tillkommit. I december fick rådet en ny ordförande då Lars Jerdén på egen begäran avslutade sitt uppdrag och i stället blev ordinarie ledamot. Ny ordförande är Mette Barth, Lund. Under året har det nära samarbetet med Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt fortsatt. Rådets medlemmar har engagerat sig i seminarier på Allmänmedicinsk kongress och Medicinska riksstämman, och deltagit i Läkaresällskapets årliga Levnadsvanedag. Levnadsvanerådet har deltagit i SFAMs diskussioner om bland annat Kvalitetsindikatorer för levnadsvanearbetet och skrivit remissvar till styrelsen om bland annat Ersättningsmodeller i vården. Rådet har fortsatt att arbeta med rapportering, dokumentering och ersättningsmodeller för arbetet med levnadsvanor, samt att verka för att representanter för professionen skall vara med när region/landsting fattar beslut om sina modeller för detta. Rådet har också arbetat för att synliggöra och sprida goda exempel på dels hur samarbetet mellan tjänstemän och kliniskt aktiva läkare kan se ut, dels hur system för dokumentering och ersättning kan se ut. Rådet har under året haft regelbundna möten och diskussioner via e-post

7 Nätverk: Nätverk för allmänläkarkonsulter Koordinator: Sten Tyrberg. Ingen verksamhet är beskriven. ASK (Allmänläkares självvärdering i kollegial dialog) Projektet ASK syftar till att utveckla former för kontinuerlig värdering av kompetens hos erfarna allmänläkare, och utveckling av fortbildningsplanering. Nätverket har ett 30-tal deltagare, men verksamheten har varit begränsad till viss maildiskussion. Debatten om recertifiering och kompetens tar ny fart, och delar av nätverket planerar nu för en kurs 2014 samt ett seminarium på Svensk Allmänmedicinsk Kongress i Västerås Den som vill delta, eller vill veta mer, kan kontakta Robert Svartholm: Balintsektionen Sedan 2013 är förutom Tina Nyström Rönnås också Dorte Kjeldmand representant för nätverket. Under året har vi varit tillgängliga för frågor från intresserade kollegor angående Balintverksamhet. Tina Nyström Rönnås höll tillsammans med Kerstin Lodén ett Balintgrupp-seminarium på SFAMkongressen i Stockholm i maj Tina Nyström Rönnås har skrivit en översiktsartikel om Balintverksamhet för tidskriften AllmänMedicin. P g a mycket material har publiceringsdatum skjutits upp och artikeln kommer att vara med i nr 1, Vi har under året haft kontakt med SFMP, Svensk förening för medicinsk psykologi, (ordförande Henry Jablonski)och kommit överens om att hålla fortsatt kontakt. SFMP tillhör Läkarsällskapets Sektion för medicinsk psykologi och arbetar mycket med Balint-frågor, bland annat ordnades en internationell Balintkongress i Stockholm, våren SFMP har under året utarbetat riktlinjer för ackreditering av Balintgruppledare och dessa har presenterats för SFAMs styrelse. På SFAM:s hemsida samt i AllmänMedicin i samband med Balintartikeln kommer vi att uppmana alla Balint-aktiva och Balint intresserade att kontakta oss så att vi kan ha en aktuell lista över pågående grupper i landet och kunna hjälpa till med förmedling av platser i grupper. Nätverk för astma- och allergiintresserade allmänläkare (NAAKA) Medlemsantalet är ca 200. Vid årsmötet i maj valdes Karin Lisspers, Gagnef, till ny ordförande efter Kerstin Romberg, Höllviken, som kvarstår i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar är Björn Stridh, Kista, (kassör), Hanna Sandelowsky, Gagnef, (sekreterare), Jan Bleckert, Råå, Jörgen Syk, Stockholm, Maria Bergh, Umeå och Björn Ställberg, Gagnef, som har varit adjungerad till styrelsen. Årsmötet hölls i samband med SFAM-kongressen i maj 2013 i Stockholm i samband med utbildningsaktiviteter. Nätverket har under verksamhetsåret deltagit i möten med Astma- och Allergiförbundet och varit representerat i deras vetenskapliga råd. Nätverket har varit representerat i SFFA s styrelse. Nätverket har deltagit i arbetsgruppen för uppbyggnad av det nationella luftvägsregistret och i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nya riktlinjer för astma och KOL. Nätverket har varit representerat i IPCRG s (International Primary Care Respiratory Group) Advisory Committee, Research board och i Primary Care Respiratory Journal s editorial board. Karin Lisspers är medlem i IPCRGs Board (Board Director). Björn Ställberg är ordförande i ERS s (European Respiratory Society) sektion för Primary Care/General Practice. Samarbetet i NPCRG (Nordic Primary Care Respiratory Group) har fortsatt. Vid IPCRG s scientific meeting i Uppsala i maj 2013 var Karin Lisspers och Björn Ställberg ansvariga för mötet och flera nätverksmedlemmar hade vetenskapliga presentationer och deltog i det praktiska arrangemanget där 85 abstrakts presenterades av deltagare från 19 länder. Flera presentationer gjordes av nätverksmedlemmar. Hanna Sandelowsky fick pris för ett av de tre bästa abstrakten. Presentationer av medlemmar i NAAKA gjordes även på ERS (European Resiratory Society) i Barcelona i september samt på Riksstämman. I december 2013 disputerade Kerstin Romberg på Lunds universitet med en avhandling om astma hos idrottande ungdomar

8 Vetenskapliga artiklar har under året publicerats av nätverksmedlemmar. Arbetet med spirometrikörkort har fortsatt och regionala utbildningar har genomförts. Nätverkets medlemmar har deltagit vid framtagande av lokala vårdprogram inom astma/allergi och KOL. Nätverket kommer under följande verksamhetsår fortsätta att stimulera till kvalitetsutveckling av vård och forskning inom astma/allergi och KOL. Gastroprima nätverket för primärvårdsgastroenterologi Ingen verksamhet är beskriven. Studierektorskollegiet Kontaktperson: Stefan Persson. Studierektorskollegiet utgörs av landets ca 110 studierektorer i allmänmedicin med organisatoriskt/pedagogiskt ansvar för AT och/eller ST utbildningen i respektive län/region. En övergripande uppgift för nätverket är att arbeta för att över landet ha en så stor samsyn som möjligt om de kompetenskrav som vi ställer för godkännande av ST-läkare i förhållande till målbeskrivningen för specialistkompetens i Allmänmedicin. Kollegiet är remissorgan för utbildningsfrågor och förmedlingsorgan till landets ST-läkare. Studierektorerna samarbetar i lokala/regionala grupper och möts nationellt halvårsvis. Dels på våren i anslutning till Svensk Allmänmedicinsk Kongress/ specialistexamen samt på hösten under ett internat där lokala kollegor står för värdskapet. Senast genomfördes ett 2-dagars möte arrangerat av studierektorskollegorna i Gävleborg. AT-studierektorerna i nätverket arrangerade också under hösten ett speciellt möte inriktat på enbart AT och då även med AT-studierektorer från övriga specialiteter. Studierektorerna har också ett internt e-postforum (SFAM:SR, ansvarig Stefan Persson) som periodvis är mycket aktivt med diskussioner om både praktiska och etiska frågor gällande AT/ST. De frågor som engagerat nätverket mest under året har varit fr a att följa och kunna påverka vad som händer i processen med att revidera föreskrifter och målbeskrivningar för ST, ett arbete som aktualiserar många olika frågor som t. ex vilka obligatoriska kurser som ska finnas och vilken nivå ska gälla som lägsta nivå för det obligatoriska vetenskapliga arbetet och dito kvalitetsarbete. Nätverket har också medverkat i läkarförbundets utredning gällande behov och ökad rekrytering av ST-läkare i allmänmedicin. Nästa tvådagars studierektorsmöte hålls i Örebro i september En regelbundet uppdaterad studierektorsmatrikel (ansvariga Anna Källkvist/Heléne Swärd) tjänar som adressbok för kollegiet, utbildningsläkare och offentliga myndigheter. Tidskrifter mm: AllmänMedicin AllmänMedicin är SFAMs medlemstidning. Den utges med fyra nummer per år läggs även ut som pdf på hemsidan. Utgivningen är till stor del beroende av annonsintäkter. AllmänMedicin trycks i en upplaga av 2500 exemplar, varav drygt 2000 går till medlemmar och ca 150 till prenumeranter. Under året har den i marknadsförningssyfte delats i kongresspåsar, fr.a. vid evenemang för ST-läkare. Vissa nummer har sänts ut till en rad beslutsfattare. Vissa artiklar i AllmänMedicin indexeras i SweMed+, KI:s databas för skandinaviska tidskrifter. Därifrån länkas direkt till pdf-filen. Artiklarna ingår också i de referenser som kan importeras i KI:s referensprogram EndNote. Chefredaktör under året var Ingrid Eckerman. Övriga redaktörer var Karin Lindhagen, Erland Svensson, Petra Widerkrantz och Gösta Eliasson. Katarina Liliequist har varit illustratör. Redaktionen hade ett kort möte i samband med kongressen samt ett endagsmöte i Stockholm i september. Övrigt redaktionsarbete har skett per telefon och e-post. Författaranvisningarna har uppdaterats och en preliminär manual för chefredaktören har tagits fram. Mediahuset i Fjällbacka Göteborg sköter layout, rekrytering av annonsörer, tryckning och utskick. Pressläggningstid är f.n. tre veckor för redaktionen, tre för layouten och tre för tryck och utskick. Under året har byte av sättare skett vilket bl.a. medfört en del förändringar i layouten. Chefredaktören har haft ett möte med Mediahuset. Teman under året har varit: 1. Utbildning, luftvägar, infektioner 2. Framtidens primärvård, mag-tarm, smärta 3. Register och kvalitet, diabetes, kärl, koagulation 4. Barn - 8 -

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 -

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 - Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Luleå 2012-03-21: Ordförande: Karin Träff Nordström

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Kallade/Närvarande: Karin Träff Nordström (KTN) Kenneth Widäng (KW) Olof Cronberg

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Åre 2010-10-13: Ordförande:

Läs mer

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 Närvarande: Annika Eklund Grönberg Eva Jaktlund Lars Borgquist Gunnar Carlgren Karin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Onsdag 14 maj 09:00 09:00 Registreringen öppnas 10:00 10:00-17:00 10:00-11:30 Anala besvär Johan Carlander och Birger Thorell Barnmagar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2005 10 19: Ordförande t o m 2005 11 08: Johan Berglund vald

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2008-10-22: Ordförande: Annika Eklund-Grönberg vald t.o.m. 2009

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18 Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi Årsmöte 2014 Tid: 7 maj, kl. 17-18 Lokal: Berns salong, Stockholm 17 deltagare: Från styrelsen: Ola Winqvist, Catharina Eriksson, Åsa Johansson

Läs mer

1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren.

1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren. PROTOKOLL Organ Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 27-29 augusti 2014 Plats Grand Hôtel, Mölle Närvarande Göran Günther ordf. Kristina Cardell Magnus Hedenstierna Anna-Karin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna.

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna. Protokoll från styrelsemöte Datum: 150521-150522 Plats: Göteborg Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese Sterner,

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco

Januari 2013. Välkommen till nya kontoret. In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Januari 2013 Välkommen till nya kontoret Ut i verksamheten! Här dialogmöte med landstingsledningen i Örebro In i den den fackliga världen Möte med 50 fackliga ordföranden och Ordf i LO, TCO och Saco Saco

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 STYRELSEARBETE VERKSAMHETSPLAN 2013 Cirka sex styrelsemöten, varav majoriteten telefonmöten, planeras. Lokalgruppen i Göteborg fortsätter att träffas separat. MEDLEMMAR Vi hoppas att genom aktivt arbete

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11

Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Svensk Lungmedicinsk Förening informerar Nummer 2, 2007 2007-06-11 Redaktionsadress Magnus Sköld Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 171 76 Stockholm Tel 08-51774843; 08-51773905

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2014 avgick Ralf Segersvärd som vetenskaplig sekreterare och Thomas Gasslander som kassör.

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009

Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin Bergendals kursgård den 7-8 december 2009 Protokoll fört vid styrelseinternat för Svensk förening för allmänmedicin ergendals kursgård den 7-8 december 2009 Närvarande: Eva Jaktlund Mats Rydberg Karin Träff Nordström Sara Holmberg Ulf Peber Madelene

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt

Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt Levnadsvanor och Läkekonst: Riktlinjer och Respekt SFAMs höstmöte 2010-10-14 Astri Brandell Eklund Lars Jerdén Herbert Sandström Samhällets krav och belöningar Patogenes Expertis Utredning Behandling Individens

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet PROTOKOLL (Protokoll Inf. läk fören 2003-01- 15.doc) 05-05-16 Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 15 januari 2003 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet Åke Örtqvist, Ordf. Britt-Marie

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Anders Lundqvist 060830 familjeläkare

Anders Lundqvist 060830 familjeläkare 1 Anders Lundqvist 060830 familjeläkare Fortegruppens verksamhetsberättelse 050701-060630 1. Bakgrund Fortegruppen består av familjeläkarna: Gunilla Byström, VC Viken Örnsköldsvik, Anders Lundqvist, VC

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemöte Tid: 2008-09-22--23 Plats: Närvarande: Ej närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Gothia Forum. Claes Hegen 2009-11-06 Chefläkare Primärvården Fyrbodal. Primärvården FyrBoDal

Gothia Forum. Claes Hegen 2009-11-06 Chefläkare Primärvården Fyrbodal. Primärvården FyrBoDal Gothia Forum Claes Hegen 2009-11-06 Chefläkare Primärvården Fyrbodal Kvalitetsuppföljning av medicinska data via primärvårdens vårddatabas i Västra Götaland * Vad är kvalitet Servicekvalitet Patientupplevd

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/13

Verksamhetsberättelse 2012/13 Föreningens hemsida: web.blf.net Styrelsen för Svensk Barnkardiologisk Förening Verksamhetsberättelse 2012/13 gällande året 27 april 2012 24 april 2013 Styrelsen har under det gångna året haft följande

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 4 2013

STHFs styrelseprotokoll nr 4 2013 STHFs styrelseprotokoll nr 4 2013 Plats: SRATs kansli Datum: 27 29 augusti 2013 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2011-01-01 till 2011-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon)

Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Protokoll för styrelsemöte 2013-06-05, Svensk Förening för Hematologi (telefon) Närvarande: Jan Samuelsson (Ordf), Maria Liljeholm (Sekr), Per Axelsson (skattmästare), Anna Eriksson (ST-ledamot), Maria

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer