Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson."

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm : Ordförande: Karin Träff Nordström vald t.o.m Vice ordförande: Ulf Österstad vald t.o.m Facklig sekreterare: Kenneth Widäng vald t.o.m Vetenskaplig sekreterare: Christina Westerdahl vald t.o.m Kassör: Åsa Niper vald t.o.m Ledamot: Anna Drake vald t.o.m Fullmäktige till Svenska Läkaresällskapet Fullmäktige: Kenneth Widäng, Mats Rydberg, Ulf Österstad, Karin Träff Nordström, Ulf Peber, Åsa Niper och Anna Drake. Suppleanter: Robert Svartholm, Annika Brorsson, Sara Holmberg, Sofia Hellman, Maria Samuelsson, Louise Hamark och Bertil Hagström. Revisorer Auktoriserade revisor: Magnus Wikström Revisorsgruppen AB, samt medlemsrevisorn Olof Cronberg. Revisorssuppleanter: Hans Stenberg, Revisorsgruppen AB, samt Rikard Viberg. Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Kansliet På kansliet arbetade under verksamhetsåret Heléne Swärd, heltid, kurssekreterare Monica Brunnäs på 75% och Johanna Johansson på halvtid (föräldraledig). Styrelsens arbete: Möten: Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 möten Styrelseinternat i Karlskrona Styrelsemöte i Stockholm Konstituerande möte i Stockholm Styrelsemöte i Stockholm Styrelsemöte i Stockholm Dessutom 12 telefon- och webbmöten. Detta arbetssätt har varit resurssnålt och samtidigt gjort att vi har kunnat hålla ett högt tempo i många viktiga processer. SFAM i media och i debatten Styrelsen har sedan två år tillbaka arbetat fokuserat på ett långsiktigt relationsbyggande med viktiga makthavare inom svensk hälso- och sjukvård. Styrelsens pragmatiska och positiva inställning har lett till att det nu är journalisterna som hör av sig till SFAM. SFAM blir inbjuden till intervjuer, paneler, debatter med mera och vår åsikt efterfrågas allt oftare i olika frågor. Föreningens vice ordförande, Ulf Österstad, representerade SFAM i Almedalen. Ett aktivt deltagande i flera paneler samt flera informella möten ledde bland annat fram till att föreningens ordförande, Karin Träff Nordström, blev inbjuden till dialog avseende regeringens kronikersatsning. Ordförande sitter nu i - 1 -

2 den högnivågrupp som stödjer regeringen i arbetet med de årliga handlingsplanerna. I december hade ordförande ett möte med socialminister Göran Hägglund. Fortbildningsmodul Gösta Eliasson, ordförande i fortbildningsrådet, fick i uppdrag av styrelsen att göra en utredning avseende fortbildning för allmänläkare. En första delrapport delgavs styrelsen i oktober 2013 och en slutlig rapport blev klar i februari Olle Lyngstam fick styrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna för en utökad kursverksamhet i SFAMs regi samt för kopplingen till en utbildningsprenumeration, se nedan. Olles rapport används ännu så länge som arbetsmaterial av styrelsen i den fortsatta satsningen på fortbildningsmodulen. Ersättningssystem i primärvård Styrelsen fick i uppdrag av fullmäktige 2013 att arbeta för att ta fram ett policydokument för ersättningssystem som främjar god kvalitet i vården. Ett första steg i det arbetet togs i samband med styrelseinternatet i oktober dit Soki Choi, civilekonom och forskare, bjöds in för att ge en bakgrund till dagens system. Det resulterade i en än större ödmjukhet inför detta uppdrag som är oerhört komplext. Frågor har ställts till lokalföreningar och råd och en sammanställning av dessa gjorts inför möte med rådsrepresentanter i januari Styrelsen har en förhoppning att ha ett färdigt policydokument till kongressen i maj Utbildningsprenumeration För att hitta en långsiktig finansieringslösning för föreningen beslöt styrelsen att koppla rabatterna för våra produkter för ST-läkare i en utbildningsprenumeration som arbetsgivaren kan betala. Vi har skrivit avtal med flera externa företag lanseringen skedde under tidig Resursbank Styrelsen har gjort en sammanställning av allmänläkare med olika kompetenser och intressen, för att lättare kunna hitta allmänläkare som kan representera oss i olika sammanhang. Anmälningsformuläret är upplagt på hemsidan, notis om detta har publicerats i AM och information har skickats till råd, nätverk och lokalföreningar. Medlemsvärvning Under året har styrelsen arbetat med frågan kring hur vi kan rekrytera nya medlemmar. Priset för högst procentuell medlemsökning gick 2013 till SFAM Östergötland som ökade med 13,6 %. Vi har särskilt riktat vår uppmärksamhet till ST-läkare som under året ökat i antal från 250 till 322, d v s en ökning med 29% sänks medlemsavgiften för ST-läkare från 750 kr/år till 500 kr/år. Antalet specialister i allmänmedicin som är medlemmar fortsätter dock att minska. Vår informationsbroschyr om SFAM har uppdaterats och publicerats i nytryck. Specialistutbildningen Socialstyrelsen har under året påbörjat ett arbete att revidera målbeskrivningen. I ett första steg har de kurser som målgivningen angett som lärandemetod gåtts igenom, och specialitetsföreningarna har ombetts formulera lärandemål och former för uppföljning. SFAM har medverkat genom remissvar och möten med handläggare på plats på SoS. Vi har även medverkat i revidering kring instruktionerna för det vetenskapliga arbetet under ST. Nordiska kongresser Nordisk kongress i allmänmedicin kommer 2015 att arrangeras i Göteborg. Kongressen arrangeras på uppdrag av nationella SFAM av lokala SFAM i samarbete med institutionen för allmänmedicin och NFGP. En arbetsgrupp jobbar med detta där representant från nationella styrelsen finns med. Nordisk kongress i allmänmedicin 2013 hölls i Tampere, Finland. Karin Träff Nordström, Christina Westerdahl och Åsa Niper deltog för styrelsens räkning. Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2013 Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2013 genomfördes i Stockholm maj och drog 515 betalande besökare, härutöver 90 personer som representerade utställare/myndigheter mm, 25 examinander, 29 talare/paneldeltagare samt planeringsgruppen. 20 ST-läkare ansvarade för varsitt rum och bidrog till god stämning och tidspassning; de kombinerade flexibilitet och fasthet

3 Etik och Evidens valdes som tema. Niels Lynøe blev central för de omkring 20 kollegerna i planeringsgruppen, vars skapande och lustfyllda arbete leddes av Maria Wolf, som jagade sponsorer och ordnade många musikinslag. Iona Heath och Kirsti Malterud satte an tonen. John Brodersen talade om problem vid förebyggande insatser ofta bra att göra lite. Vi valde Norra Latin för att möjliggöra mångfald. Upp till 11 samtidiga arrangemang avsågs tillgodose många olika intresseinriktningar. Vissa efterlyser besked om vad de ska göra och hur. Andra lyssnar ogärna till myndighetsmegafoner. Både unga och erfarna kunde få leta sig fram till inslag av intresse just för dem, jfr skattjakten i Muminpappans Bravader. Sådant valfrihetstvång må vara frustrerande men ger tillfällen till möten i vimlet och surr om vad nyss upplevts och vad som kan komma härnäst. Pauserna mellan inslagen gjordes tillräckligt långa för att inbjuda till oplanerade samtal. Deltagande i debatter och diskussioner främjades. Interaktivitet gjordes möjlig, bl a med mentometer. Politiker ställdes mot väggen. Statsvetare strimlade NPM. Inga läkemedelsföretag tilläts medverka. Program, bilder och några presentationsfiler: se mer detaljer i verksamhetsberättelser från SFAM-Stockholm. Den som får möjlighet att delta i förberedelserna för en kommande kongress manas: Grip chansen! 2 Föreningens lokalföreningar, råd, nätverk, tidskrifter mm Lokala SFAM Det finns 27 aktiva lokal avdelningar i hela landet. Svensk Allmänmedicinsk Kongress arrangerades av SFAM Stockholm, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Aktiviteterna i föreningarna är varierande, några har egna hemsidor och flera är ansvariga för fortbildningen inom allmänmedicin i sitt landsting. Lokalföreningarna sänder fullmäktige till SFAMs årsmöte, en per påbörjat trettiotal medlemmar, de flesta lokalföreningarna var representerade vid fullmäktigemötet i Stockholm. Möte för ordförandena i lokalföreningarna hölls som brukligt i samband med Kongressen i Stockholm. Råd: Forskningsrådet Under året har SFAMs forskningsråd bestått av Cecilia Björkelund, Göteborg, Peter Engfeldt, Örebro, Carl Johan Östgren, Linköping, Patrik Midlöv, Malmö, Hans Thulesius, Malmö/Växjö, Göran Umefjord, Sundsvall/Umeå, Malin Andre, Uppsala, Anna Nager, Stockholm, Per Kristiansson, Uppsala och Christina Westerdahl, Lund/Malmö. Rådet har sammanträtt vid tre tillfällen. Rådet har fortsatt sitt arbete att stödja den vetenskapliga allmänmedicinen, att vara styrelsens organ för att hitta forskarerfarna kollegor till nationella expertgrupper, och att fortlöpande publicera nya avhandlingar på SFAMs hemsida. Vid Läkaresällskapets Riksstämma 2013, 5-6/12 i Stockholm, arrangerade och deltog allmänmedicinska sektionen i flera symposier och tre utländska gästföreläsare inbjöds av rådet som planerade det allmänmedicinska programmet med Christina Westerdahl som ansvarig vetenskaplig sekreterare. Vid SFAM-kongressen i Stockholm ansvarade forskningsrådet som moderatorer för ST-uppsatsernas seminarier. Årets allmänmedicinska avhandling 2012 utsågs av rådet och den skrevs av Inger Nordin- Olsson, Örebro: Rational drug treatment in the elderly: "To treat or not to treat". Rådet har tillsammans med studierektorernas nätverk fortsatt att utveckla formerna för ST-läkarnas vetenskapliga arbeten och har reviderat SFAMs målbeskrivning för specialistutbildningen. Malin André har tillsammans med professor Jörgen Månsson, Capio, arbetat i styrgruppen för projektet Nationellt Primärvårdsregister som representanter från arbetsgruppen för en Nationell - 3 -

4 primärvårdsdatabas, med ursprung i SFAMs forskningsråd. Hans Thulesius har varit SFAMs representant i EGPRN (European General Practice Research Network) och deltagit på EGPRNs konferenser i Turkiet och på Malta. Genom EGPRN har SFAM f ö fått ny italiensk medlem, allmänläkare och doktorand i Malmö, Ferdinando Petrazzuoli (Patrik och Hans är handledare). Hans Thulesius har under året varit nationell redaktör för Scandinavian Journal of Primary Health Care. Cecilia Björkelund har varit biträdande nationell redaktör. Utbildningsrådet Medlemmar: Charlotte Hedberg (CH), sammankallande, Eva de Fine Licht (EFL) sekreterare, Helena Schildt Tossman (HST) och Åsa Niper (ÅN) adjungerad. Utbildningsrådet målsättning är att med hjälp av det allmänmedicinska kunskapsområdet långsiktigt verka för att beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens under grundutbildning och vidareutbildning (AT) (ST), med utvecklande av allmänmedicinsk handledarkompetens. Möten: , , och möten med Socialstyrelsen KUST-ansvariga angående kursämnen under ST. Löpande möten med studierektorsnätverket. Vid Svensk Allmänmedicinsk Kongress i Stockholm i maj hölls Seminarier och Workshop: tillsammans med studierektorer, kurshållare och ST läkare om lärandemål för ST kurser. Kursämnen under ST med lärande/kompetensmålen syfte och kursinnehåll och för SFAMs räkning examinationsformer, har koncentrerats på att garantera en kvalité som kan utvärderas och examineras. Behovet blev aktualiserat då kongressen Framtidens specialist läkare och även Läkarstämman 2013 gick ut med att lova ST läkare kursgodkännande utifrån närvaro på kongresserna utan gällande kvalitetskriterier i kursmål. I samarbete med SFAMs styrelse och studierektorsnätverket kontaktade utbildningsrådet ansvariga som informerades att detta inte är möjligt. Eva de Fine Licht har i sitt uppdrag i EURACT bevakat Sveriges intressen. Charlotte Hedberg har i sin funktion som adjunkt vid CeFAM bevakning av gemensamma intressen vid alla Allmänmedicinska institutioner i Sverige för den fortsatta kopplingen mellan grundutbildning AT- ST-läkarutbildning, särskilt i handledningsfrågan. Helena Schildt Tossman har ansvaret för den fortlöpande kontakten med studierektorsnätverket och Socialstyrelsen. Planer inför 2014 Fortsatt bevakning av grundutbildningsutredningen. Fortsatt arbete med Socialstyrelsen gällande kursämnen under ST samt revision av ST-föreskriften. Genomgång av de obligatoriska kurserna och samarbete med kursgivare. Samarbete med SFAM om planerat kurskansli. Eva Norell har anställts som ansvarig för kurskansliet. Fortbildningsrådet SFAMs fortbildningsråd har bestått av Gösta Eliasson, ordförande, Clemens Finckh, sekreterare samt ytterligare sex medlemmar. Fem Skype-möten och ett tvådagars internat har genomförts. Rådets viktigaste verksamhetsområde under året har varit att verka som referensgrupp för SFAMs utredning Fortbildning för allmänläkare samt att diskutera den framtida utformningen av styrelsens förslag till ny avgiftsstruktur med införande av en utbildnings- och fortbildningsmodul. Rådet har aktivt medverkat i återuppbyggnad av nätverket för fortbildningssamordnare som numera räknar ett sextiotal medlemmar av vilka ett tjugotal har deltagit ett möte för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Genom nätverket för fortbildningssamordnare har policydokumentet Golden Standard för fortbildning kunnat spridas lokalt. Fortbildningsrådet har på olika sätt samverkat med Svenska Distriktsläkarföreningen, bland annat i en gemensam arbetsgrupp för fortbildning samt genom framtagande av en broschyr om gemensam policy för fortbildning. Rådet har under året diskuterat och levererat synpunkter på innehållet i Läkarförbundets modell för kvalitetssäkring av fortbildningen, Fortbildning i dialog, som under året befunnit sig under utveckling. Under Allmänmedicinsk Kongress 2013 arrangerade fortbildningsrådet ett välbesökt seminarium om fortbildningsstruktur med medverkan av tongivande politiker samt representant för Läkarförbundet. Rådsordföranden medverkade under Almedalsveckan 2013 i ett seminarium, arrangerat av Dagens Medicin, Fortbildningen en norgehistoria?. Tillsammans med Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet har en Läkartidningsartikel som beskriver möjliga modeller för läkares fortbildning publicerats. Fortbildningsrådet har under året tagit initiativ till nya studiebrev samt gått igenom och utmönstrat vissa äldre brev

5 Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet (SFAM Q) Eva Arvidsson Kalmar, Annika Braman Eriksson Vansbro, Hans Brandström Visby, Barbro Broman Johansson Stockholm, Sven Engström Örnsköldsvik (ordf), Claes Hegen, Göteborg, Lennart Holmquist, Nykvarn, Mikael Lilja Östersund och Andy Maun, Göteborg. Kvalitetsindikatorer: Mål & Mått: SFAMs evidensbaserade kvalitetsindikatorer nås via hemsidan. Webbversionen pvkvalitet.se ger möjlighet till benchmarking. 330 vårdcentraler deltar och data finns från ca patienter. Nationell Kvalitetsdag för Primärvård genomfördes för 10:e gången med 196 deltagare. Martin Marshall professor of Health Care Improvement i London redovisade evidens kring förbättringsarbetets nytta och svårigheter. Ett stort antal lokala förbättringsprojekt presenterades. Kontakter/Samarbete med myndigheter och andra organisationer. Finansierat inom ramen för SKLs nationella kvalitetsregister pågår ett arbete för att skapa ett nationellt primärvårdsregister. Tre av Styrgruppens 6 medlemmar är aktiva i SFAM Q och arbetet har i stora delar formats utifrån kvalitetsrådets erfarenheter och principer. SFAM Q, Strama och Primärvårdens FoU enhet Jönköping har skapat Primärvårdens Infektionsdatabas i Sverige (PRIS). Drygt 100 vårdcentraler deltar. Materialet omfattar ca 2 miljoner läkarbesök för infektioner. SFAMs Policy för uppföljning och ersättning av primärvård. SFAM Q har på uppdrag av styrelsen gått igenom vetenskaplig evidens på området och utformat ett förslag. Internationellt samarbete. EQUIP (European Association for Quality improvement in Family Practice). Eva Arvidsson har under året deltagit två EQuiP-möten. Tema för vårmötet i Paris: Jämlikhet i vården. Vi saknar i vår praktik bra metoder att ta hänsyn socioekonomins inverkan på hälsan. På höstmötet i Bologna diskuterades konsekvenser av krisen i Europa, bl.a. kraftigt minskade anslag till läkare i Sydeuropa och på Irland. Vidare presenterades verktyg för att öka patientsäkerheten vid läkemedelsbehandling, för förbättringsarbete och för undervisning i förbättringsarbete. Kompetensvärderingsrådet Medlemmar: Ulf Måwe, ordförande, Robert Svartholm, sekreterare och Karin Lindhagen, samordnare (arbetsutskott) samt Anders Fredén, Andreas Kasemo, Birgit Breitholtz, Eva Jaktlund, Gunnar Axelsson, Inge Carlsson, Cecilia Ryding, Jonas Sjögreen, Meta Wiborgh, Nisse Årman och Erland Svensson. Mitt-i-ST: Efterfrågan ökar på Mitt-i-ST i SFAMs regi. Under 2013 inkom cirka 175 anmälningar, att jämföra med 56 under 2010, 93 under 2011 och 150 under Specialistexamen: Vid kongressen i Stockholm i maj 2013 diplomerades 28 examinander. Inför kongressen i Västerås 2014 beräknas 42 examinander vara klara med examen. Kompetensvärderare och kurser: Det finns cirka 80 examinatorer som är aktiva i Mitt-i-ST och specialistexamen, varav flera nya efter de senaste tre årens kurser. Kurs för kompetensvärderare ( vecka- 3-kurs ) hölls i januari 2013 på slottet Stjärnholm utanför Nyköping med 20 deltagare samt i januari 2014 åter på Stjärnholm med 12 deltagare. Kvalitetsutveckling: Rådet har haft möten i anslutning till SFAMs kongress i Luleå i mars 2012, i anslutning till vecka-3-kurserna, samt vid två tillfällen i Stockholm. Ett seminarium för Mitt-i-STvärderare hölls i april Instruktionshandlingarna för Mitt-i-ST- och specialistexamen har fortsatt att utvecklas och ligger på SFAMs hemsida, där det också finns information om examensuppsatser och skriftliga prov genom åren. Informationen på hemsidan har förnyats i samband med övergången till ny hemsida. Drift: Rådet har haft kanslistöd från kontoret i Stockholm samt under Johanna Johanssons föräldraledighet av Annika Nilsson (Mitt-i-ST) och Karin Lindhagen (examen). Rådet för läkemedelsterapi (SFAM.L) Under 2013 har SFAM.L haft låg aktivitet. Enskilda medlemmar har medverkat i olika symposier och artiklar. SFAM.L har bistått styrelsen med synpunkter på remisser med anknytning till rådets uppdrag

6 ST-rådet Medlemmar: Ulrika Elmroth, Sofia Eriksson, Daniela Gresie-Brusin, Sofia Göthe (fn vilande), Rania Hanna Chabo, Åsa Niper och Homer Thenoon (jan-sept). ST-rådet har under 2013 träffats i mars och maj (i samband med SFAMs kongress). Därefter har telefon- /skypemöten hållts i mindre grupper. Rådet har genom Sofia Eriksson fortsatt arbeta med Vasco da Gama-rörelsen, ett utbytesprogram för STläkare i allmänmedicin. Tre utbyten har skett under 2013 och tre planeras Sofia har presenterat utbytesprogrammet på SFAMs kongress samt skrivit en artikel i AllmänMedicin. Arbetet med att rekrytera vårdcentraler till framtida utbyten fortsätter. Vi har fortsatt deltagit i SFAMs arbetsgrupp inom Socialstyrelsens projekt KUST - Kurser inom ST, där ST-rådet tillsammans med utbildningsrådet deltagit vid möten och workshops med Socialstyrelsen. Målet har varit att ta fram kursämnen och lärandemål för kurser aktuella för ST-läkare i allmänmedicin. Initialt berörde detta endast de obligatoriska kurserna i anslutning till SK-medel, projektet har dock ändrat inriktning och omfattar nu fler kursämnen. Arbetsgruppens resultat har sammanställts av Socialstyrelsen och gått på remiss till SFAMs styrelse. ST-dagarna arrangerades förtjänstfullt i Uppsala av en lokal grupp ST-läkare. ST-rådet fanns representerat vid mötet, delade ut pris till Årets Uppsats samt skötte tillsammans med Karin Lindhagen SFAMs bord i utställningen. ST-dagarna 2014 kommer att arrangeras tidigt under 2015 i Skåne, där en lokal grupp ST-läkare redan påbörjat planeringsarbetet. Både Stockholm, Kalmar och Dalarna har uttryckt intresse för ST-dagarna 2015 (möjligen tidigt 2016) och kontakt hålls med dem. Rådet för sköra äldre i primärvården Rådet ändrade namn från Rådet för hemsjukvård till Rådet för sköra äldre i primärvården för att det ska bli tydligare vilken patientgrupp arbetet gäller. Vi har arbetat för att förnya och föryngra medlemmarna. Vi har haft ett rådsmöte och ett telefonmöte. Utbildningen När Doktorn tar av sig skorna genomförs nu årligen i provinsialläkarfondens regi. Under kongressen hade vi en workshop De sköra äldre - de mest sjuka äldre i primärvården och var representerade i en paneldebatt om Makt och vanmakt i vården av äldre. En målsättning som formulerats är att förnya rådets del av hemsidan så den kan fungera som en verktygslåda för det lokala arbetet med sköra äldre i primärvården. Rådet har fortsatt varit representerat i pensionärsföreningarnas satsning En vård värd samverkan, i referensgrupp i socialstyrelsens arbete med att ta fram vägledning i ämnet Äldres psykiska sjukdomar och Läkarförbundet arbete med en skrift kring Läkarmedverkan i hemsjukvården. Rådet har även haft kontakt med SKL och deltagit i olika delar av deras arbete Bättre liv för sjuka äldre. Rådet har också lämnat synpunkter till styrelsen när det gäller deras arbete kring ersättningsformer i primärvården. Ordförande: Sonja Modin, Stockholm, Rådsmedlemmar: Gunnar Carlgren Lindköping, Christina Grzechnik-Mörk, Uppsala, Sara Hallander, Stockholm, Lena Pomerleau Nacka och Anders Wimo, Nordanstig Hälsingland Rådet för levnadsvanor Rådet hade under årets början elva medlemmar, men under sista delen av perioden har två medlemmar gått ur rådet, och tre nya har tillkommit. I december fick rådet en ny ordförande då Lars Jerdén på egen begäran avslutade sitt uppdrag och i stället blev ordinarie ledamot. Ny ordförande är Mette Barth, Lund. Under året har det nära samarbetet med Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt fortsatt. Rådets medlemmar har engagerat sig i seminarier på Allmänmedicinsk kongress och Medicinska riksstämman, och deltagit i Läkaresällskapets årliga Levnadsvanedag. Levnadsvanerådet har deltagit i SFAMs diskussioner om bland annat Kvalitetsindikatorer för levnadsvanearbetet och skrivit remissvar till styrelsen om bland annat Ersättningsmodeller i vården. Rådet har fortsatt att arbeta med rapportering, dokumentering och ersättningsmodeller för arbetet med levnadsvanor, samt att verka för att representanter för professionen skall vara med när region/landsting fattar beslut om sina modeller för detta. Rådet har också arbetat för att synliggöra och sprida goda exempel på dels hur samarbetet mellan tjänstemän och kliniskt aktiva läkare kan se ut, dels hur system för dokumentering och ersättning kan se ut. Rådet har under året haft regelbundna möten och diskussioner via e-post

7 Nätverk: Nätverk för allmänläkarkonsulter Koordinator: Sten Tyrberg. Ingen verksamhet är beskriven. ASK (Allmänläkares självvärdering i kollegial dialog) Projektet ASK syftar till att utveckla former för kontinuerlig värdering av kompetens hos erfarna allmänläkare, och utveckling av fortbildningsplanering. Nätverket har ett 30-tal deltagare, men verksamheten har varit begränsad till viss maildiskussion. Debatten om recertifiering och kompetens tar ny fart, och delar av nätverket planerar nu för en kurs 2014 samt ett seminarium på Svensk Allmänmedicinsk Kongress i Västerås Den som vill delta, eller vill veta mer, kan kontakta Robert Svartholm: Balintsektionen Sedan 2013 är förutom Tina Nyström Rönnås också Dorte Kjeldmand representant för nätverket. Under året har vi varit tillgängliga för frågor från intresserade kollegor angående Balintverksamhet. Tina Nyström Rönnås höll tillsammans med Kerstin Lodén ett Balintgrupp-seminarium på SFAMkongressen i Stockholm i maj Tina Nyström Rönnås har skrivit en översiktsartikel om Balintverksamhet för tidskriften AllmänMedicin. P g a mycket material har publiceringsdatum skjutits upp och artikeln kommer att vara med i nr 1, Vi har under året haft kontakt med SFMP, Svensk förening för medicinsk psykologi, (ordförande Henry Jablonski)och kommit överens om att hålla fortsatt kontakt. SFMP tillhör Läkarsällskapets Sektion för medicinsk psykologi och arbetar mycket med Balint-frågor, bland annat ordnades en internationell Balintkongress i Stockholm, våren SFMP har under året utarbetat riktlinjer för ackreditering av Balintgruppledare och dessa har presenterats för SFAMs styrelse. På SFAM:s hemsida samt i AllmänMedicin i samband med Balintartikeln kommer vi att uppmana alla Balint-aktiva och Balint intresserade att kontakta oss så att vi kan ha en aktuell lista över pågående grupper i landet och kunna hjälpa till med förmedling av platser i grupper. Nätverk för astma- och allergiintresserade allmänläkare (NAAKA) Medlemsantalet är ca 200. Vid årsmötet i maj valdes Karin Lisspers, Gagnef, till ny ordförande efter Kerstin Romberg, Höllviken, som kvarstår i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar är Björn Stridh, Kista, (kassör), Hanna Sandelowsky, Gagnef, (sekreterare), Jan Bleckert, Råå, Jörgen Syk, Stockholm, Maria Bergh, Umeå och Björn Ställberg, Gagnef, som har varit adjungerad till styrelsen. Årsmötet hölls i samband med SFAM-kongressen i maj 2013 i Stockholm i samband med utbildningsaktiviteter. Nätverket har under verksamhetsåret deltagit i möten med Astma- och Allergiförbundet och varit representerat i deras vetenskapliga råd. Nätverket har varit representerat i SFFA s styrelse. Nätverket har deltagit i arbetsgruppen för uppbyggnad av det nationella luftvägsregistret och i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nya riktlinjer för astma och KOL. Nätverket har varit representerat i IPCRG s (International Primary Care Respiratory Group) Advisory Committee, Research board och i Primary Care Respiratory Journal s editorial board. Karin Lisspers är medlem i IPCRGs Board (Board Director). Björn Ställberg är ordförande i ERS s (European Respiratory Society) sektion för Primary Care/General Practice. Samarbetet i NPCRG (Nordic Primary Care Respiratory Group) har fortsatt. Vid IPCRG s scientific meeting i Uppsala i maj 2013 var Karin Lisspers och Björn Ställberg ansvariga för mötet och flera nätverksmedlemmar hade vetenskapliga presentationer och deltog i det praktiska arrangemanget där 85 abstrakts presenterades av deltagare från 19 länder. Flera presentationer gjordes av nätverksmedlemmar. Hanna Sandelowsky fick pris för ett av de tre bästa abstrakten. Presentationer av medlemmar i NAAKA gjordes även på ERS (European Resiratory Society) i Barcelona i september samt på Riksstämman. I december 2013 disputerade Kerstin Romberg på Lunds universitet med en avhandling om astma hos idrottande ungdomar

8 Vetenskapliga artiklar har under året publicerats av nätverksmedlemmar. Arbetet med spirometrikörkort har fortsatt och regionala utbildningar har genomförts. Nätverkets medlemmar har deltagit vid framtagande av lokala vårdprogram inom astma/allergi och KOL. Nätverket kommer under följande verksamhetsår fortsätta att stimulera till kvalitetsutveckling av vård och forskning inom astma/allergi och KOL. Gastroprima nätverket för primärvårdsgastroenterologi Ingen verksamhet är beskriven. Studierektorskollegiet Kontaktperson: Stefan Persson. Studierektorskollegiet utgörs av landets ca 110 studierektorer i allmänmedicin med organisatoriskt/pedagogiskt ansvar för AT och/eller ST utbildningen i respektive län/region. En övergripande uppgift för nätverket är att arbeta för att över landet ha en så stor samsyn som möjligt om de kompetenskrav som vi ställer för godkännande av ST-läkare i förhållande till målbeskrivningen för specialistkompetens i Allmänmedicin. Kollegiet är remissorgan för utbildningsfrågor och förmedlingsorgan till landets ST-läkare. Studierektorerna samarbetar i lokala/regionala grupper och möts nationellt halvårsvis. Dels på våren i anslutning till Svensk Allmänmedicinsk Kongress/ specialistexamen samt på hösten under ett internat där lokala kollegor står för värdskapet. Senast genomfördes ett 2-dagars möte arrangerat av studierektorskollegorna i Gävleborg. AT-studierektorerna i nätverket arrangerade också under hösten ett speciellt möte inriktat på enbart AT och då även med AT-studierektorer från övriga specialiteter. Studierektorerna har också ett internt e-postforum (SFAM:SR, ansvarig Stefan Persson) som periodvis är mycket aktivt med diskussioner om både praktiska och etiska frågor gällande AT/ST. De frågor som engagerat nätverket mest under året har varit fr a att följa och kunna påverka vad som händer i processen med att revidera föreskrifter och målbeskrivningar för ST, ett arbete som aktualiserar många olika frågor som t. ex vilka obligatoriska kurser som ska finnas och vilken nivå ska gälla som lägsta nivå för det obligatoriska vetenskapliga arbetet och dito kvalitetsarbete. Nätverket har också medverkat i läkarförbundets utredning gällande behov och ökad rekrytering av ST-läkare i allmänmedicin. Nästa tvådagars studierektorsmöte hålls i Örebro i september En regelbundet uppdaterad studierektorsmatrikel (ansvariga Anna Källkvist/Heléne Swärd) tjänar som adressbok för kollegiet, utbildningsläkare och offentliga myndigheter. Tidskrifter mm: AllmänMedicin AllmänMedicin är SFAMs medlemstidning. Den utges med fyra nummer per år läggs även ut som pdf på hemsidan. Utgivningen är till stor del beroende av annonsintäkter. AllmänMedicin trycks i en upplaga av 2500 exemplar, varav drygt 2000 går till medlemmar och ca 150 till prenumeranter. Under året har den i marknadsförningssyfte delats i kongresspåsar, fr.a. vid evenemang för ST-läkare. Vissa nummer har sänts ut till en rad beslutsfattare. Vissa artiklar i AllmänMedicin indexeras i SweMed+, KI:s databas för skandinaviska tidskrifter. Därifrån länkas direkt till pdf-filen. Artiklarna ingår också i de referenser som kan importeras i KI:s referensprogram EndNote. Chefredaktör under året var Ingrid Eckerman. Övriga redaktörer var Karin Lindhagen, Erland Svensson, Petra Widerkrantz och Gösta Eliasson. Katarina Liliequist har varit illustratör. Redaktionen hade ett kort möte i samband med kongressen samt ett endagsmöte i Stockholm i september. Övrigt redaktionsarbete har skett per telefon och e-post. Författaranvisningarna har uppdaterats och en preliminär manual för chefredaktören har tagits fram. Mediahuset i Fjällbacka Göteborg sköter layout, rekrytering av annonsörer, tryckning och utskick. Pressläggningstid är f.n. tre veckor för redaktionen, tre för layouten och tre för tryck och utskick. Under året har byte av sättare skett vilket bl.a. medfört en del förändringar i layouten. Chefredaktören har haft ett möte med Mediahuset. Teman under året har varit: 1. Utbildning, luftvägar, infektioner 2. Framtidens primärvård, mag-tarm, smärta 3. Register och kvalitet, diabetes, kärl, koagulation 4. Barn - 8 -

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 -

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31. 1 Styrelse - 1 - Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Luleå 2012-03-21: Ordförande: Karin Träff Nordström

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin 2015-2016. Instruktion för examinator och medexaminator.

Specialistexamen i allmänmedicin 2015-2016. Instruktion för examinator och medexaminator. Specialistexamen i allmänmedicin 2015-2016. Instruktion för examinator och medexaminator. Obs! 2015-2016 har inte alla examinatorer någon medexaminator, eftersom det är så många examinander. De examinatorer

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna

Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Protokoll fört vid styrelseinternat i Svensk förening för allmänmedicin den 25-26 september 2014 på Sjövillan i Sollentuna Kallade/Närvarande: Karin Träff Nordström (KTN) Kenneth Widäng (KW) Olof Cronberg

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-07-01 2011-12-31 OBS! förlängt verksamhetsår 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Åre 2010-10-13: Ordförande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA SKOLLÄKARFÖRENINGEN Verksamhetsår: 2012-02-02 2013-03-19 Sammanfattning av verksamhetsåret Det har varit ett händelserikt verksamhetsår. De långa listorna över föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006

P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 P rotokoll från styrelsemöte för Svensk förening för allmänmedicin under internat i Fjällbacka den 1 2 september 2006 Närvarande: Annika Eklund Grönberg Eva Jaktlund Lars Borgquist Gunnar Carlgren Karin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor

SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor SFAMs kvalitetsindikatorer - Levnadsvanor Nationell Kvalitetsdag för primärvården Svenska Läkaresällskapet 2014-11-12 Åsa Thurfjell, Specialist i Allmänmedicin Kista VC, medlem SFAMs levnadsvaneråd SFAMs

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin år 2015-2016. Instruktion för examinand.

Specialistexamen i allmänmedicin år 2015-2016. Instruktion för examinand. Specialistexamen i allmänmedicin år 2015-2016. Instruktion för examinand. Detta ingår i examen: Anmälan Inlämnad senast 31 augusti 2015. Anmälningsblankett finns på hemsidan www.sfam.se. Du får en examinator

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin år 2013-2014. Instruktion för examinand.

Specialistexamen i allmänmedicin år 2013-2014. Instruktion för examinand. Specialistexamen i allmänmedicin år 2013-2014. Instruktion för examinand. Detta ingår i examen: Anmälan Inlämnad senast 30 augusti 2013. Anmälningsblankett finns på hemsidan under Formulär & blanketter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås

Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Preliminärt program Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2014 Västerås Onsdag 14 maj 09:00 09:00 Registreringen öppnas 10:00 10:00-17:00 10:00-11:30 Anala besvär Johan Carlander och Birger Thorell Barnmagar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 2006 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2005 10 19: Ordförande t o m 2005 11 08: Johan Berglund vald

Läs mer

Specialistexamen i allmänmedicin 2013-2014. Instruktion för examinator och medexaminator.

Specialistexamen i allmänmedicin 2013-2014. Instruktion för examinator och medexaminator. Specialistexamen i allmänmedicin 2013-2014. Instruktion för examinator och medexaminator. Läs instruktionen för examinanderna! Där framgår även det mesta om vad examinator ska göra. Läs den här instruktionen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2007-10-10: Ordförande: Annika Eklund-Grönberg vald t.o.m. 2009

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2015-2016

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2015-2016 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2015-2016 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av hälso-

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan för ASTA perioden 1 januari december 2015

Verksamhetsplan för ASTA perioden 1 januari december 2015 Verksamhetsplan för ASTA perioden 1 januari 2015-31 december 2015 Styrelsens övergripande målsättning är att stimulera till en kunskapsbaserad vård av personer med astma, allergi och KOL och därigenom

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm. 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet.

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm. 1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. PROTOKOLL Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 2015-03-27 09.30-17.00 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Göran Günther ordf. Kristina Cardell Anna-Karin Lindgren Camilla

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-2005 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelseledamöter från och med årsmötet 2004-11-10: Ordförande: Johan Berglund vald t.o.m. 2005 Vice ordförande:

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 1. Mötet öppnas. Ordf. Lena Eidevall hälsade välkommen och fick mötets godkännande att årsmötet utlysts enligt

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18 Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi Årsmöte 2014 Tid: 7 maj, kl. 17-18 Lokal: Berns salong, Stockholm 17 deltagare: Från styrelsen: Ola Winqvist, Catharina Eriksson, Åsa Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-03-07 2014-02-27 FoUB 1/2014 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 27 februari 2014 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm PROTOKOLL Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 2008-01-08 09.15-16.15 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Åsa Hallgårde Torsten Holmdahl Anna Jerkeman Gunlög Rasmussen

Läs mer

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation

Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kontinuerlig professionell utveckling (CPD) har högsta prioritet! Kerstin Nilsson ordförande i Svenska läkaresällskapets utbildningsdelegation Kvalitet och patientsäkerhet Signaler från sektioner/specialitetsföreningar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008-2009 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2008-10-22: Ordförande: Annika Eklund-Grönberg vald t.o.m. 2009

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 1 2014 Plats: SRATs kansli Datum: 15-16 januari 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF

Verksamhetsberättelse 2014 för Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF Verksamhetsberättelse 2014 för Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF Styrelsens sammansättning under året: Ordförande Kristina Hesslund Göteborg Vice ordförande Annika Wall Stockholm Kassör Katarina

Läs mer

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande.

Ordförande Ina El-Sherif förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet beslutade att välja Åsa Andersson till ordförande. Protokoll Årsmöte Distriktssköterskeföreningen i Stockholm 2016-04-07 Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Närvarande: 54 medlemmar 1 Mötets öppnande Ordförande Ina El-Sherif förklarade

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31

Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri 2013-01-01 till 2013-12-31 Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri utgör såväl en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

5 Anmälan övriga frågor Rural meeting Rumänien. 2nd EURIPA Rural Health Forum in Romania May 12th to 15th.

5 Anmälan övriga frågor Rural meeting Rumänien. 2nd EURIPA Rural Health Forum in Romania May 12th to 15th. Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 11/2010 2010-11-24 Tid: Tisdagen den 24 november 2010 kl. 16.00 17.10 Plats: Närvarande: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn till del av

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Göteborg 2015-06-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2014 avgick Ralf Segersvärd som vetenskaplig sekreterare och Thomas Gasslander som kassör.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Datum: 160211-160212 Plats: Stockholm Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren.

1 Ordförande Göran Günther öppnade mötet. 2 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Hans Norrgren. PROTOKOLL Organ Styrelsemöte och Internat för Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 27-29 augusti 2014 Plats Grand Hôtel, Mölle Närvarande Göran Günther ordf. Kristina Cardell Magnus Hedenstierna Anna-Karin

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer