Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson."

Transkript

1 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm : Ordförande: Karin Träff Nordström vald t.o.m Vice ordförande: Ulf Österstad vald t.o.m Facklig sekreterare: Kenneth Widäng vald t.o.m Vetenskaplig sekreterare: Christina Westerdahl vald t.o.m Kassör: Åsa Niper vald t.o.m Ledamot: Anna Drake vald t.o.m Fullmäktige till Svenska Läkaresällskapet Fullmäktige: Kenneth Widäng, Mats Rydberg, Ulf Österstad, Karin Träff Nordström, Ulf Peber, Åsa Niper och Anna Drake. Suppleanter: Robert Svartholm, Annika Brorsson, Sara Holmberg, Sofia Hellman, Maria Samuelsson, Louise Hamark och Bertil Hagström. Revisorer Auktoriserade revisor: Magnus Wikström Revisorsgruppen AB, samt medlemsrevisorn Olof Cronberg. Revisorssuppleanter: Hans Stenberg, Revisorsgruppen AB, samt Rikard Viberg. Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Kansliet På kansliet arbetade under verksamhetsåret Heléne Swärd, heltid, kurssekreterare Monica Brunnäs på 75% och Johanna Johansson på halvtid (föräldraledig). Styrelsens arbete: Möten: Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 möten Styrelseinternat i Karlskrona Styrelsemöte i Stockholm Konstituerande möte i Stockholm Styrelsemöte i Stockholm Styrelsemöte i Stockholm Dessutom 12 telefon- och webbmöten. Detta arbetssätt har varit resurssnålt och samtidigt gjort att vi har kunnat hålla ett högt tempo i många viktiga processer. SFAM i media och i debatten Styrelsen har sedan två år tillbaka arbetat fokuserat på ett långsiktigt relationsbyggande med viktiga makthavare inom svensk hälso- och sjukvård. Styrelsens pragmatiska och positiva inställning har lett till att det nu är journalisterna som hör av sig till SFAM. SFAM blir inbjuden till intervjuer, paneler, debatter med mera och vår åsikt efterfrågas allt oftare i olika frågor. Föreningens vice ordförande, Ulf Österstad, representerade SFAM i Almedalen. Ett aktivt deltagande i flera paneler samt flera informella möten ledde bland annat fram till att föreningens ordförande, Karin Träff Nordström, blev inbjuden till dialog avseende regeringens kronikersatsning. Ordförande sitter nu i - 1 -

2 den högnivågrupp som stödjer regeringen i arbetet med de årliga handlingsplanerna. I december hade ordförande ett möte med socialminister Göran Hägglund. Fortbildningsmodul Gösta Eliasson, ordförande i fortbildningsrådet, fick i uppdrag av styrelsen att göra en utredning avseende fortbildning för allmänläkare. En första delrapport delgavs styrelsen i oktober 2013 och en slutlig rapport blev klar i februari Olle Lyngstam fick styrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna för en utökad kursverksamhet i SFAMs regi samt för kopplingen till en utbildningsprenumeration, se nedan. Olles rapport används ännu så länge som arbetsmaterial av styrelsen i den fortsatta satsningen på fortbildningsmodulen. Ersättningssystem i primärvård Styrelsen fick i uppdrag av fullmäktige 2013 att arbeta för att ta fram ett policydokument för ersättningssystem som främjar god kvalitet i vården. Ett första steg i det arbetet togs i samband med styrelseinternatet i oktober dit Soki Choi, civilekonom och forskare, bjöds in för att ge en bakgrund till dagens system. Det resulterade i en än större ödmjukhet inför detta uppdrag som är oerhört komplext. Frågor har ställts till lokalföreningar och råd och en sammanställning av dessa gjorts inför möte med rådsrepresentanter i januari Styrelsen har en förhoppning att ha ett färdigt policydokument till kongressen i maj Utbildningsprenumeration För att hitta en långsiktig finansieringslösning för föreningen beslöt styrelsen att koppla rabatterna för våra produkter för ST-läkare i en utbildningsprenumeration som arbetsgivaren kan betala. Vi har skrivit avtal med flera externa företag lanseringen skedde under tidig Resursbank Styrelsen har gjort en sammanställning av allmänläkare med olika kompetenser och intressen, för att lättare kunna hitta allmänläkare som kan representera oss i olika sammanhang. Anmälningsformuläret är upplagt på hemsidan, notis om detta har publicerats i AM och information har skickats till råd, nätverk och lokalföreningar. Medlemsvärvning Under året har styrelsen arbetat med frågan kring hur vi kan rekrytera nya medlemmar. Priset för högst procentuell medlemsökning gick 2013 till SFAM Östergötland som ökade med 13,6 %. Vi har särskilt riktat vår uppmärksamhet till ST-läkare som under året ökat i antal från 250 till 322, d v s en ökning med 29% sänks medlemsavgiften för ST-läkare från 750 kr/år till 500 kr/år. Antalet specialister i allmänmedicin som är medlemmar fortsätter dock att minska. Vår informationsbroschyr om SFAM har uppdaterats och publicerats i nytryck. Specialistutbildningen Socialstyrelsen har under året påbörjat ett arbete att revidera målbeskrivningen. I ett första steg har de kurser som målgivningen angett som lärandemetod gåtts igenom, och specialitetsföreningarna har ombetts formulera lärandemål och former för uppföljning. SFAM har medverkat genom remissvar och möten med handläggare på plats på SoS. Vi har även medverkat i revidering kring instruktionerna för det vetenskapliga arbetet under ST. Nordiska kongresser Nordisk kongress i allmänmedicin kommer 2015 att arrangeras i Göteborg. Kongressen arrangeras på uppdrag av nationella SFAM av lokala SFAM i samarbete med institutionen för allmänmedicin och NFGP. En arbetsgrupp jobbar med detta där representant från nationella styrelsen finns med. Nordisk kongress i allmänmedicin 2013 hölls i Tampere, Finland. Karin Träff Nordström, Christina Westerdahl och Åsa Niper deltog för styrelsens räkning. Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2013 Svensk Allmänmedicinsk Kongress 2013 genomfördes i Stockholm maj och drog 515 betalande besökare, härutöver 90 personer som representerade utställare/myndigheter mm, 25 examinander, 29 talare/paneldeltagare samt planeringsgruppen. 20 ST-läkare ansvarade för varsitt rum och bidrog till god stämning och tidspassning; de kombinerade flexibilitet och fasthet

3 Etik och Evidens valdes som tema. Niels Lynøe blev central för de omkring 20 kollegerna i planeringsgruppen, vars skapande och lustfyllda arbete leddes av Maria Wolf, som jagade sponsorer och ordnade många musikinslag. Iona Heath och Kirsti Malterud satte an tonen. John Brodersen talade om problem vid förebyggande insatser ofta bra att göra lite. Vi valde Norra Latin för att möjliggöra mångfald. Upp till 11 samtidiga arrangemang avsågs tillgodose många olika intresseinriktningar. Vissa efterlyser besked om vad de ska göra och hur. Andra lyssnar ogärna till myndighetsmegafoner. Både unga och erfarna kunde få leta sig fram till inslag av intresse just för dem, jfr skattjakten i Muminpappans Bravader. Sådant valfrihetstvång må vara frustrerande men ger tillfällen till möten i vimlet och surr om vad nyss upplevts och vad som kan komma härnäst. Pauserna mellan inslagen gjordes tillräckligt långa för att inbjuda till oplanerade samtal. Deltagande i debatter och diskussioner främjades. Interaktivitet gjordes möjlig, bl a med mentometer. Politiker ställdes mot väggen. Statsvetare strimlade NPM. Inga läkemedelsföretag tilläts medverka. Program, bilder och några presentationsfiler: se mer detaljer i verksamhetsberättelser från SFAM-Stockholm. Den som får möjlighet att delta i förberedelserna för en kommande kongress manas: Grip chansen! 2 Föreningens lokalföreningar, råd, nätverk, tidskrifter mm Lokala SFAM Det finns 27 aktiva lokal avdelningar i hela landet. Svensk Allmänmedicinsk Kongress arrangerades av SFAM Stockholm, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Aktiviteterna i föreningarna är varierande, några har egna hemsidor och flera är ansvariga för fortbildningen inom allmänmedicin i sitt landsting. Lokalföreningarna sänder fullmäktige till SFAMs årsmöte, en per påbörjat trettiotal medlemmar, de flesta lokalföreningarna var representerade vid fullmäktigemötet i Stockholm. Möte för ordförandena i lokalföreningarna hölls som brukligt i samband med Kongressen i Stockholm. Råd: Forskningsrådet Under året har SFAMs forskningsråd bestått av Cecilia Björkelund, Göteborg, Peter Engfeldt, Örebro, Carl Johan Östgren, Linköping, Patrik Midlöv, Malmö, Hans Thulesius, Malmö/Växjö, Göran Umefjord, Sundsvall/Umeå, Malin Andre, Uppsala, Anna Nager, Stockholm, Per Kristiansson, Uppsala och Christina Westerdahl, Lund/Malmö. Rådet har sammanträtt vid tre tillfällen. Rådet har fortsatt sitt arbete att stödja den vetenskapliga allmänmedicinen, att vara styrelsens organ för att hitta forskarerfarna kollegor till nationella expertgrupper, och att fortlöpande publicera nya avhandlingar på SFAMs hemsida. Vid Läkaresällskapets Riksstämma 2013, 5-6/12 i Stockholm, arrangerade och deltog allmänmedicinska sektionen i flera symposier och tre utländska gästföreläsare inbjöds av rådet som planerade det allmänmedicinska programmet med Christina Westerdahl som ansvarig vetenskaplig sekreterare. Vid SFAM-kongressen i Stockholm ansvarade forskningsrådet som moderatorer för ST-uppsatsernas seminarier. Årets allmänmedicinska avhandling 2012 utsågs av rådet och den skrevs av Inger Nordin- Olsson, Örebro: Rational drug treatment in the elderly: "To treat or not to treat". Rådet har tillsammans med studierektorernas nätverk fortsatt att utveckla formerna för ST-läkarnas vetenskapliga arbeten och har reviderat SFAMs målbeskrivning för specialistutbildningen. Malin André har tillsammans med professor Jörgen Månsson, Capio, arbetat i styrgruppen för projektet Nationellt Primärvårdsregister som representanter från arbetsgruppen för en Nationell - 3 -

4 primärvårdsdatabas, med ursprung i SFAMs forskningsråd. Hans Thulesius har varit SFAMs representant i EGPRN (European General Practice Research Network) och deltagit på EGPRNs konferenser i Turkiet och på Malta. Genom EGPRN har SFAM f ö fått ny italiensk medlem, allmänläkare och doktorand i Malmö, Ferdinando Petrazzuoli (Patrik och Hans är handledare). Hans Thulesius har under året varit nationell redaktör för Scandinavian Journal of Primary Health Care. Cecilia Björkelund har varit biträdande nationell redaktör. Utbildningsrådet Medlemmar: Charlotte Hedberg (CH), sammankallande, Eva de Fine Licht (EFL) sekreterare, Helena Schildt Tossman (HST) och Åsa Niper (ÅN) adjungerad. Utbildningsrådet målsättning är att med hjälp av det allmänmedicinska kunskapsområdet långsiktigt verka för att beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens under grundutbildning och vidareutbildning (AT) (ST), med utvecklande av allmänmedicinsk handledarkompetens. Möten: , , och möten med Socialstyrelsen KUST-ansvariga angående kursämnen under ST. Löpande möten med studierektorsnätverket. Vid Svensk Allmänmedicinsk Kongress i Stockholm i maj hölls Seminarier och Workshop: tillsammans med studierektorer, kurshållare och ST läkare om lärandemål för ST kurser. Kursämnen under ST med lärande/kompetensmålen syfte och kursinnehåll och för SFAMs räkning examinationsformer, har koncentrerats på att garantera en kvalité som kan utvärderas och examineras. Behovet blev aktualiserat då kongressen Framtidens specialist läkare och även Läkarstämman 2013 gick ut med att lova ST läkare kursgodkännande utifrån närvaro på kongresserna utan gällande kvalitetskriterier i kursmål. I samarbete med SFAMs styrelse och studierektorsnätverket kontaktade utbildningsrådet ansvariga som informerades att detta inte är möjligt. Eva de Fine Licht har i sitt uppdrag i EURACT bevakat Sveriges intressen. Charlotte Hedberg har i sin funktion som adjunkt vid CeFAM bevakning av gemensamma intressen vid alla Allmänmedicinska institutioner i Sverige för den fortsatta kopplingen mellan grundutbildning AT- ST-läkarutbildning, särskilt i handledningsfrågan. Helena Schildt Tossman har ansvaret för den fortlöpande kontakten med studierektorsnätverket och Socialstyrelsen. Planer inför 2014 Fortsatt bevakning av grundutbildningsutredningen. Fortsatt arbete med Socialstyrelsen gällande kursämnen under ST samt revision av ST-föreskriften. Genomgång av de obligatoriska kurserna och samarbete med kursgivare. Samarbete med SFAM om planerat kurskansli. Eva Norell har anställts som ansvarig för kurskansliet. Fortbildningsrådet SFAMs fortbildningsråd har bestått av Gösta Eliasson, ordförande, Clemens Finckh, sekreterare samt ytterligare sex medlemmar. Fem Skype-möten och ett tvådagars internat har genomförts. Rådets viktigaste verksamhetsområde under året har varit att verka som referensgrupp för SFAMs utredning Fortbildning för allmänläkare samt att diskutera den framtida utformningen av styrelsens förslag till ny avgiftsstruktur med införande av en utbildnings- och fortbildningsmodul. Rådet har aktivt medverkat i återuppbyggnad av nätverket för fortbildningssamordnare som numera räknar ett sextiotal medlemmar av vilka ett tjugotal har deltagit ett möte för ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Genom nätverket för fortbildningssamordnare har policydokumentet Golden Standard för fortbildning kunnat spridas lokalt. Fortbildningsrådet har på olika sätt samverkat med Svenska Distriktsläkarföreningen, bland annat i en gemensam arbetsgrupp för fortbildning samt genom framtagande av en broschyr om gemensam policy för fortbildning. Rådet har under året diskuterat och levererat synpunkter på innehållet i Läkarförbundets modell för kvalitetssäkring av fortbildningen, Fortbildning i dialog, som under året befunnit sig under utveckling. Under Allmänmedicinsk Kongress 2013 arrangerade fortbildningsrådet ett välbesökt seminarium om fortbildningsstruktur med medverkan av tongivande politiker samt representant för Läkarförbundet. Rådsordföranden medverkade under Almedalsveckan 2013 i ett seminarium, arrangerat av Dagens Medicin, Fortbildningen en norgehistoria?. Tillsammans med Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet har en Läkartidningsartikel som beskriver möjliga modeller för läkares fortbildning publicerats. Fortbildningsrådet har under året tagit initiativ till nya studiebrev samt gått igenom och utmönstrat vissa äldre brev

5 Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet (SFAM Q) Eva Arvidsson Kalmar, Annika Braman Eriksson Vansbro, Hans Brandström Visby, Barbro Broman Johansson Stockholm, Sven Engström Örnsköldsvik (ordf), Claes Hegen, Göteborg, Lennart Holmquist, Nykvarn, Mikael Lilja Östersund och Andy Maun, Göteborg. Kvalitetsindikatorer: Mål & Mått: SFAMs evidensbaserade kvalitetsindikatorer nås via hemsidan. Webbversionen pvkvalitet.se ger möjlighet till benchmarking. 330 vårdcentraler deltar och data finns från ca patienter. Nationell Kvalitetsdag för Primärvård genomfördes för 10:e gången med 196 deltagare. Martin Marshall professor of Health Care Improvement i London redovisade evidens kring förbättringsarbetets nytta och svårigheter. Ett stort antal lokala förbättringsprojekt presenterades. Kontakter/Samarbete med myndigheter och andra organisationer. Finansierat inom ramen för SKLs nationella kvalitetsregister pågår ett arbete för att skapa ett nationellt primärvårdsregister. Tre av Styrgruppens 6 medlemmar är aktiva i SFAM Q och arbetet har i stora delar formats utifrån kvalitetsrådets erfarenheter och principer. SFAM Q, Strama och Primärvårdens FoU enhet Jönköping har skapat Primärvårdens Infektionsdatabas i Sverige (PRIS). Drygt 100 vårdcentraler deltar. Materialet omfattar ca 2 miljoner läkarbesök för infektioner. SFAMs Policy för uppföljning och ersättning av primärvård. SFAM Q har på uppdrag av styrelsen gått igenom vetenskaplig evidens på området och utformat ett förslag. Internationellt samarbete. EQUIP (European Association for Quality improvement in Family Practice). Eva Arvidsson har under året deltagit två EQuiP-möten. Tema för vårmötet i Paris: Jämlikhet i vården. Vi saknar i vår praktik bra metoder att ta hänsyn socioekonomins inverkan på hälsan. På höstmötet i Bologna diskuterades konsekvenser av krisen i Europa, bl.a. kraftigt minskade anslag till läkare i Sydeuropa och på Irland. Vidare presenterades verktyg för att öka patientsäkerheten vid läkemedelsbehandling, för förbättringsarbete och för undervisning i förbättringsarbete. Kompetensvärderingsrådet Medlemmar: Ulf Måwe, ordförande, Robert Svartholm, sekreterare och Karin Lindhagen, samordnare (arbetsutskott) samt Anders Fredén, Andreas Kasemo, Birgit Breitholtz, Eva Jaktlund, Gunnar Axelsson, Inge Carlsson, Cecilia Ryding, Jonas Sjögreen, Meta Wiborgh, Nisse Årman och Erland Svensson. Mitt-i-ST: Efterfrågan ökar på Mitt-i-ST i SFAMs regi. Under 2013 inkom cirka 175 anmälningar, att jämföra med 56 under 2010, 93 under 2011 och 150 under Specialistexamen: Vid kongressen i Stockholm i maj 2013 diplomerades 28 examinander. Inför kongressen i Västerås 2014 beräknas 42 examinander vara klara med examen. Kompetensvärderare och kurser: Det finns cirka 80 examinatorer som är aktiva i Mitt-i-ST och specialistexamen, varav flera nya efter de senaste tre årens kurser. Kurs för kompetensvärderare ( vecka- 3-kurs ) hölls i januari 2013 på slottet Stjärnholm utanför Nyköping med 20 deltagare samt i januari 2014 åter på Stjärnholm med 12 deltagare. Kvalitetsutveckling: Rådet har haft möten i anslutning till SFAMs kongress i Luleå i mars 2012, i anslutning till vecka-3-kurserna, samt vid två tillfällen i Stockholm. Ett seminarium för Mitt-i-STvärderare hölls i april Instruktionshandlingarna för Mitt-i-ST- och specialistexamen har fortsatt att utvecklas och ligger på SFAMs hemsida, där det också finns information om examensuppsatser och skriftliga prov genom åren. Informationen på hemsidan har förnyats i samband med övergången till ny hemsida. Drift: Rådet har haft kanslistöd från kontoret i Stockholm samt under Johanna Johanssons föräldraledighet av Annika Nilsson (Mitt-i-ST) och Karin Lindhagen (examen). Rådet för läkemedelsterapi (SFAM.L) Under 2013 har SFAM.L haft låg aktivitet. Enskilda medlemmar har medverkat i olika symposier och artiklar. SFAM.L har bistått styrelsen med synpunkter på remisser med anknytning till rådets uppdrag

6 ST-rådet Medlemmar: Ulrika Elmroth, Sofia Eriksson, Daniela Gresie-Brusin, Sofia Göthe (fn vilande), Rania Hanna Chabo, Åsa Niper och Homer Thenoon (jan-sept). ST-rådet har under 2013 träffats i mars och maj (i samband med SFAMs kongress). Därefter har telefon- /skypemöten hållts i mindre grupper. Rådet har genom Sofia Eriksson fortsatt arbeta med Vasco da Gama-rörelsen, ett utbytesprogram för STläkare i allmänmedicin. Tre utbyten har skett under 2013 och tre planeras Sofia har presenterat utbytesprogrammet på SFAMs kongress samt skrivit en artikel i AllmänMedicin. Arbetet med att rekrytera vårdcentraler till framtida utbyten fortsätter. Vi har fortsatt deltagit i SFAMs arbetsgrupp inom Socialstyrelsens projekt KUST - Kurser inom ST, där ST-rådet tillsammans med utbildningsrådet deltagit vid möten och workshops med Socialstyrelsen. Målet har varit att ta fram kursämnen och lärandemål för kurser aktuella för ST-läkare i allmänmedicin. Initialt berörde detta endast de obligatoriska kurserna i anslutning till SK-medel, projektet har dock ändrat inriktning och omfattar nu fler kursämnen. Arbetsgruppens resultat har sammanställts av Socialstyrelsen och gått på remiss till SFAMs styrelse. ST-dagarna arrangerades förtjänstfullt i Uppsala av en lokal grupp ST-läkare. ST-rådet fanns representerat vid mötet, delade ut pris till Årets Uppsats samt skötte tillsammans med Karin Lindhagen SFAMs bord i utställningen. ST-dagarna 2014 kommer att arrangeras tidigt under 2015 i Skåne, där en lokal grupp ST-läkare redan påbörjat planeringsarbetet. Både Stockholm, Kalmar och Dalarna har uttryckt intresse för ST-dagarna 2015 (möjligen tidigt 2016) och kontakt hålls med dem. Rådet för sköra äldre i primärvården Rådet ändrade namn från Rådet för hemsjukvård till Rådet för sköra äldre i primärvården för att det ska bli tydligare vilken patientgrupp arbetet gäller. Vi har arbetat för att förnya och föryngra medlemmarna. Vi har haft ett rådsmöte och ett telefonmöte. Utbildningen När Doktorn tar av sig skorna genomförs nu årligen i provinsialläkarfondens regi. Under kongressen hade vi en workshop De sköra äldre - de mest sjuka äldre i primärvården och var representerade i en paneldebatt om Makt och vanmakt i vården av äldre. En målsättning som formulerats är att förnya rådets del av hemsidan så den kan fungera som en verktygslåda för det lokala arbetet med sköra äldre i primärvården. Rådet har fortsatt varit representerat i pensionärsföreningarnas satsning En vård värd samverkan, i referensgrupp i socialstyrelsens arbete med att ta fram vägledning i ämnet Äldres psykiska sjukdomar och Läkarförbundet arbete med en skrift kring Läkarmedverkan i hemsjukvården. Rådet har även haft kontakt med SKL och deltagit i olika delar av deras arbete Bättre liv för sjuka äldre. Rådet har också lämnat synpunkter till styrelsen när det gäller deras arbete kring ersättningsformer i primärvården. Ordförande: Sonja Modin, Stockholm, Rådsmedlemmar: Gunnar Carlgren Lindköping, Christina Grzechnik-Mörk, Uppsala, Sara Hallander, Stockholm, Lena Pomerleau Nacka och Anders Wimo, Nordanstig Hälsingland Rådet för levnadsvanor Rådet hade under årets början elva medlemmar, men under sista delen av perioden har två medlemmar gått ur rådet, och tre nya har tillkommit. I december fick rådet en ny ordförande då Lars Jerdén på egen begäran avslutade sitt uppdrag och i stället blev ordinarie ledamot. Ny ordförande är Mette Barth, Lund. Under året har det nära samarbetet med Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt fortsatt. Rådets medlemmar har engagerat sig i seminarier på Allmänmedicinsk kongress och Medicinska riksstämman, och deltagit i Läkaresällskapets årliga Levnadsvanedag. Levnadsvanerådet har deltagit i SFAMs diskussioner om bland annat Kvalitetsindikatorer för levnadsvanearbetet och skrivit remissvar till styrelsen om bland annat Ersättningsmodeller i vården. Rådet har fortsatt att arbeta med rapportering, dokumentering och ersättningsmodeller för arbetet med levnadsvanor, samt att verka för att representanter för professionen skall vara med när region/landsting fattar beslut om sina modeller för detta. Rådet har också arbetat för att synliggöra och sprida goda exempel på dels hur samarbetet mellan tjänstemän och kliniskt aktiva läkare kan se ut, dels hur system för dokumentering och ersättning kan se ut. Rådet har under året haft regelbundna möten och diskussioner via e-post

7 Nätverk: Nätverk för allmänläkarkonsulter Koordinator: Sten Tyrberg. Ingen verksamhet är beskriven. ASK (Allmänläkares självvärdering i kollegial dialog) Projektet ASK syftar till att utveckla former för kontinuerlig värdering av kompetens hos erfarna allmänläkare, och utveckling av fortbildningsplanering. Nätverket har ett 30-tal deltagare, men verksamheten har varit begränsad till viss maildiskussion. Debatten om recertifiering och kompetens tar ny fart, och delar av nätverket planerar nu för en kurs 2014 samt ett seminarium på Svensk Allmänmedicinsk Kongress i Västerås Den som vill delta, eller vill veta mer, kan kontakta Robert Svartholm: Balintsektionen Sedan 2013 är förutom Tina Nyström Rönnås också Dorte Kjeldmand representant för nätverket. Under året har vi varit tillgängliga för frågor från intresserade kollegor angående Balintverksamhet. Tina Nyström Rönnås höll tillsammans med Kerstin Lodén ett Balintgrupp-seminarium på SFAMkongressen i Stockholm i maj Tina Nyström Rönnås har skrivit en översiktsartikel om Balintverksamhet för tidskriften AllmänMedicin. P g a mycket material har publiceringsdatum skjutits upp och artikeln kommer att vara med i nr 1, Vi har under året haft kontakt med SFMP, Svensk förening för medicinsk psykologi, (ordförande Henry Jablonski)och kommit överens om att hålla fortsatt kontakt. SFMP tillhör Läkarsällskapets Sektion för medicinsk psykologi och arbetar mycket med Balint-frågor, bland annat ordnades en internationell Balintkongress i Stockholm, våren SFMP har under året utarbetat riktlinjer för ackreditering av Balintgruppledare och dessa har presenterats för SFAMs styrelse. På SFAM:s hemsida samt i AllmänMedicin i samband med Balintartikeln kommer vi att uppmana alla Balint-aktiva och Balint intresserade att kontakta oss så att vi kan ha en aktuell lista över pågående grupper i landet och kunna hjälpa till med förmedling av platser i grupper. Nätverk för astma- och allergiintresserade allmänläkare (NAAKA) Medlemsantalet är ca 200. Vid årsmötet i maj valdes Karin Lisspers, Gagnef, till ny ordförande efter Kerstin Romberg, Höllviken, som kvarstår i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar är Björn Stridh, Kista, (kassör), Hanna Sandelowsky, Gagnef, (sekreterare), Jan Bleckert, Råå, Jörgen Syk, Stockholm, Maria Bergh, Umeå och Björn Ställberg, Gagnef, som har varit adjungerad till styrelsen. Årsmötet hölls i samband med SFAM-kongressen i maj 2013 i Stockholm i samband med utbildningsaktiviteter. Nätverket har under verksamhetsåret deltagit i möten med Astma- och Allergiförbundet och varit representerat i deras vetenskapliga råd. Nätverket har varit representerat i SFFA s styrelse. Nätverket har deltagit i arbetsgruppen för uppbyggnad av det nationella luftvägsregistret och i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nya riktlinjer för astma och KOL. Nätverket har varit representerat i IPCRG s (International Primary Care Respiratory Group) Advisory Committee, Research board och i Primary Care Respiratory Journal s editorial board. Karin Lisspers är medlem i IPCRGs Board (Board Director). Björn Ställberg är ordförande i ERS s (European Respiratory Society) sektion för Primary Care/General Practice. Samarbetet i NPCRG (Nordic Primary Care Respiratory Group) har fortsatt. Vid IPCRG s scientific meeting i Uppsala i maj 2013 var Karin Lisspers och Björn Ställberg ansvariga för mötet och flera nätverksmedlemmar hade vetenskapliga presentationer och deltog i det praktiska arrangemanget där 85 abstrakts presenterades av deltagare från 19 länder. Flera presentationer gjordes av nätverksmedlemmar. Hanna Sandelowsky fick pris för ett av de tre bästa abstrakten. Presentationer av medlemmar i NAAKA gjordes även på ERS (European Resiratory Society) i Barcelona i september samt på Riksstämman. I december 2013 disputerade Kerstin Romberg på Lunds universitet med en avhandling om astma hos idrottande ungdomar

8 Vetenskapliga artiklar har under året publicerats av nätverksmedlemmar. Arbetet med spirometrikörkort har fortsatt och regionala utbildningar har genomförts. Nätverkets medlemmar har deltagit vid framtagande av lokala vårdprogram inom astma/allergi och KOL. Nätverket kommer under följande verksamhetsår fortsätta att stimulera till kvalitetsutveckling av vård och forskning inom astma/allergi och KOL. Gastroprima nätverket för primärvårdsgastroenterologi Ingen verksamhet är beskriven. Studierektorskollegiet Kontaktperson: Stefan Persson. Studierektorskollegiet utgörs av landets ca 110 studierektorer i allmänmedicin med organisatoriskt/pedagogiskt ansvar för AT och/eller ST utbildningen i respektive län/region. En övergripande uppgift för nätverket är att arbeta för att över landet ha en så stor samsyn som möjligt om de kompetenskrav som vi ställer för godkännande av ST-läkare i förhållande till målbeskrivningen för specialistkompetens i Allmänmedicin. Kollegiet är remissorgan för utbildningsfrågor och förmedlingsorgan till landets ST-läkare. Studierektorerna samarbetar i lokala/regionala grupper och möts nationellt halvårsvis. Dels på våren i anslutning till Svensk Allmänmedicinsk Kongress/ specialistexamen samt på hösten under ett internat där lokala kollegor står för värdskapet. Senast genomfördes ett 2-dagars möte arrangerat av studierektorskollegorna i Gävleborg. AT-studierektorerna i nätverket arrangerade också under hösten ett speciellt möte inriktat på enbart AT och då även med AT-studierektorer från övriga specialiteter. Studierektorerna har också ett internt e-postforum (SFAM:SR, ansvarig Stefan Persson) som periodvis är mycket aktivt med diskussioner om både praktiska och etiska frågor gällande AT/ST. De frågor som engagerat nätverket mest under året har varit fr a att följa och kunna påverka vad som händer i processen med att revidera föreskrifter och målbeskrivningar för ST, ett arbete som aktualiserar många olika frågor som t. ex vilka obligatoriska kurser som ska finnas och vilken nivå ska gälla som lägsta nivå för det obligatoriska vetenskapliga arbetet och dito kvalitetsarbete. Nätverket har också medverkat i läkarförbundets utredning gällande behov och ökad rekrytering av ST-läkare i allmänmedicin. Nästa tvådagars studierektorsmöte hålls i Örebro i september En regelbundet uppdaterad studierektorsmatrikel (ansvariga Anna Källkvist/Heléne Swärd) tjänar som adressbok för kollegiet, utbildningsläkare och offentliga myndigheter. Tidskrifter mm: AllmänMedicin AllmänMedicin är SFAMs medlemstidning. Den utges med fyra nummer per år läggs även ut som pdf på hemsidan. Utgivningen är till stor del beroende av annonsintäkter. AllmänMedicin trycks i en upplaga av 2500 exemplar, varav drygt 2000 går till medlemmar och ca 150 till prenumeranter. Under året har den i marknadsförningssyfte delats i kongresspåsar, fr.a. vid evenemang för ST-läkare. Vissa nummer har sänts ut till en rad beslutsfattare. Vissa artiklar i AllmänMedicin indexeras i SweMed+, KI:s databas för skandinaviska tidskrifter. Därifrån länkas direkt till pdf-filen. Artiklarna ingår också i de referenser som kan importeras i KI:s referensprogram EndNote. Chefredaktör under året var Ingrid Eckerman. Övriga redaktörer var Karin Lindhagen, Erland Svensson, Petra Widerkrantz och Gösta Eliasson. Katarina Liliequist har varit illustratör. Redaktionen hade ett kort möte i samband med kongressen samt ett endagsmöte i Stockholm i september. Övrigt redaktionsarbete har skett per telefon och e-post. Författaranvisningarna har uppdaterats och en preliminär manual för chefredaktören har tagits fram. Mediahuset i Fjällbacka Göteborg sköter layout, rekrytering av annonsörer, tryckning och utskick. Pressläggningstid är f.n. tre veckor för redaktionen, tre för layouten och tre för tryck och utskick. Under året har byte av sättare skett vilket bl.a. medfört en del förändringar i layouten. Chefredaktören har haft ett möte med Mediahuset. Teman under året har varit: 1. Utbildning, luftvägar, infektioner 2. Framtidens primärvård, mag-tarm, smärta 3. Register och kvalitet, diabetes, kärl, koagulation 4. Barn - 8 -

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz AllmänMedicin 3 2013 Innehåll Omslagbild: Magda Simonia 3 Ledare: Ersättningssystem i vården Karin Träff Nordström 4 Chefredaktörens rader Ingrid Eckerman 6 SFAM medverkar i pilotprojekt Sara Modig 7 SFAM

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström

Skriv i AllmänMedicin! Innehåll 2 2012. 35 Kongressen Allmänläkare: våga leda! Karin Träff Nordström Innehåll 2 2012 3 Ledare Allmänläkare och SFAM Karin Träff Nordström 5 Chefredaktörsruta Nu gäller det! Ingrid Eckerman 6 SFAM informerar Fullmäktigemötet 2012 Ingrid Eckerman 8 Klinisk praxis Om kolorektal

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 4 2014 årgång 35 Tema: Allmänmedicinens historia, luftvägar infektion Patientjournalen före och efter datorrevolutionen sid 22 Luftvägsinfektionerna,

Läs mer

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Distriktsläkaren Nr 3 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Benny Ståhlberg avgår Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Spännande aktuella fackliga frågor tt som nytillträdd ordförande i Svenska

Läs mer

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna.

Vi går igenom Att-göra-listan (se separat dokument) och reviderar denna. Protokoll för styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin, Stockholm den 16-17 april 2012 Närvarande: Karin Träff Nordström va Jaktlund hristina Westerdahl (må + ti 8.30-10) Louise amark Ulf Peber

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN. Tema: Barn

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN. Tema: Barn AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 4 2013 årgång 34 Tema: Barn Tidig upptäckt av autism en viktig uppgift för BVC sid 17 Hormonstörande kemikalier i miljön och vår hälsa

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 1 2014 årgång 35 Teman: Mångkultur, psykiatri, neurologi, endokrinologi Migration och vård på lika villkor för invandrare i Sverige

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 1 2014 PRODUKTION Svenska Läkaresällskapet 2015 ANSVARIG UTGIVARE Filippa Nyberg, VD FORM & LAYOUT Jaana Logren Bergqvist TEXTBEARBETNING

Läs mer

3 Ledare Kallelsesystem paternalism på gott och ont Anders Lundqvist

3 Ledare Kallelsesystem paternalism på gott och ont Anders Lundqvist Innehåll 3 2007 Skriv i AllmänMedicin! Många känner sig kallade och fler välkomnas. Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida:

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten

3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden. 7 Brev från vetenskaplige sekreteraren 9 Brev från utbildningsansvarig och yngreläkarerepresentanten ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Innehåll 3/2010 3 Redaktören har ordet 5 Brev från ordföranden Ansvarig utgivare Redaktör

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 Utgiven av: Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090, 102 72 Srockholm info@hjart-lung.se Tryckeri. ExaktaPrinting Upplaga: 650 ex. 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

2009 års- redovisning

2009 års- redovisning 2009 års- redovisning 2 INNEHÅLL INLEDNING 4 FÖRBUNDSLEDNING 5-6 REPRESENTATION 6 INTERNA ARBETSGRUPPER 6 MEDLEMMAR 6-7 HANDIKAPPOLITIK 7-9 Vård, behandling och rehabilitering Skola/utbildning och arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer