Styrgruppen. Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerades till dagens styrgruppsmöte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrgruppen. Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerades till dagens styrgruppsmöte."

Transkript

1 sid 1(9) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / Bo Persson / Styrgruppen Minnesanteckningar, möte med styrgruppen Dag: Fredagen den 25 januari 2013 Tid: Plats: Backagården, Stenskogen, Höör Närvarande: Annelie Johansson, Länsstyrelsen, ordförande Maria Albin, Arbets- och miljömedicin Lund Dave Borg, Malmö stad Sven-Inge Svensson, Hässleholm Mariann Bäck, Länsstyrelsen Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerad Bo Persson, Kommunförbundet Skåne, adjungerad Göran Jansson, Länsstyrelsen, adjungerad Ej närvarande/förhinder: Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsen Representant Helsingborgs miljökontor Jonas Andersson, Länsstyrelsen Fet kursiv stil markerar beslut/uppdrag Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerades till dagens styrgruppsmöte. 1. Minnesanteckningar från styrgruppens föregående möte den 5 oktober Minnesanteckningarna från föregående möte, den 5 oktober 2012 på Ekocentrum Syd, Malmö gicks igenom. Inga synpunkter framfördes på anteckningarna som lades till handlingarna. 2. Ledamöter i styrgrupp och projektledningsgrupp Styrgrupp Som framgått av minnesanteckningarna den 5 oktober 2012 har Barbro Danielsson, Helsingborg miljökontor, gått i pension from årsskiftet 2012/2013. Styrgruppen beslutar att välja in Lena Åkesson, Helsingborgs miljökontor, i styrgruppen Miljösamverkan Skåne Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Kungsgatan vx Kommunförbundet Skåne Box 53, Lund Porfyrvägen vx Skånes kommuner Dokumentnamn: Minnesanteckningar styrgrupp 25 jan 2013

2 sid 2(9) Sven-Inge Svensson meddelar att han vill lämna sitt uppdrag i styrgruppen, pga. många andra engagemang. Styrgruppen beslutar att som ersättare för Sven-Inge Svensson välja in Björn Berséus, Lunds miljökonor, i styrgruppen. Annelie Johansson framför sitt och styrgruppens tack till Sven-Inge för hans värdefulla arbete i styrgruppen sedan Miljösamverkan Skånes start Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsen, har meddelat att hennes uppdrag i styrgruppen bör begränsas till att omfatta en adjungerad plats då livsmedelsfrågor ska behandlas. Styrgruppen beslutar att Charlotta Kamaterou, länsstyrelsen, ska vara adjungerad till styrgruppen då livsmedelsfrågor behandlas. Annelie Johansson meddelar att Ola Gustafsson, Länsstyrelsen, i styrgruppen ersätts av Mariann Bäck, Länsstyrelsen. Mariann är ny enhetschef på miljötillsynsenheten vid Länsstyrelsen miljöavdelning. Mariann hälsades välkommen till styrgruppen. Annelie Johansson meddelade att Jonas Andersson, Länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning, avgår från styrgruppen. Styrgruppen består, enligt ovanstående beslut, av följande personer medlemmar: Annelie Johansson, Länsstyrelsens miljöavdelning, ordförande i styrgruppen Maria Albin, Arbets- och miljömedicin Lund Björn Berséus, Lunds miljökontor Dave Borg, Malmö miljöförvaltning Mariann Bäck, Länsstyrelsen miljöavdelning Lena Åkesson, Helsingborgs miljökontor adjungerade: Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsens landsbygdsavdelning; livsmedelsfrågor Göran Jansson, Länsstyrelsens miljöavdelning; projektledare Miljösamverkan Skåne Bo Persson, Kommunförbundet Skåne; projektledare Miljösamverkan Skåne Projektledningsgrupp Carina Barthel, miljöchef vid Ystad-Österlenregionens miljöförbund, har meddelat att hon för närvarande inte har möjlighet att deltaga i projektledningsgruppens arbete. Styrgruppen beslutar att projektledarna Bo och Göran ges i uppdrag att hitta ersättare för Carina Barthel i projektledningsgruppen. Tillägg till minnesanteckningarna: Anders Lindén, miljöchef i Sjöbo kommun, har tackat ja till att ingå i projektledningsgruppen. Anders Lindén, miljöchef i Sjöbo kommun, är utsedd att ingå i projektledningsgruppen. Dave Borg meddelar att Christina Lewander Rosengren, inte längre har möjlighet att ingå i projektledningsgruppen. Dave återkommer med besked om Malmö miljökontors representant i projektledningsgruppen. 3. Förslag till utvärderingsfrågor för projektarbetsgrupperna Styrgruppen har sedan tidigare gett projektledarna i uppdrag att ta fram förslag på utvärderingsfrågor som kan användas för att utvärdera arbetet i arbetsgrupperna efter det att de

3 sid 3(9) slutfört sitt arbete. Ett förslag till frågor bifogades kallelsen till mötet. Se nedan. Styrgruppens kommentarer i kursiv stil. 1) Har projektet nått uppsatta mål/nått så långt som planerats, om inte - varför? Viktig fråga. 2) Har din medverkan i projektarbetsgruppen gett dig och förvaltningen utbyte i form av nätverksbyggande, kontakter, kunskaper, kompetensutveckling mm som uppväger (eller mer än så) den insats i tid som du har lagt ner? Viktig fråga men bör delas upp som flervalsfråga. 3) Är modellen med projektbeställning och projektbeskrivning ett bra sätt att komma igång med arbetet, eller har du något annat förslag? Kompletteras med om man ser något moment som kan förbättras. 4) Har alla arbetsgruppsmedlemmar bidragit till projektets genomförande på ett likvärdigt sätt, eller har arbetsbelastningen varit snedfördelad mellan medlemmarna? 5) Hade projektarbetsgruppen rätt kompetenssammansättning? Omformuleras eventuellt. 6) Har din kompetens använts på rätt sätt? Fråga 6 och 7 slås eventuellt samman. 7) Har arbetssättet i projektarbetsgruppen varit effektivt eller har du förslag på förbättringar? 8) Har det förekommit några motsättningar i projektarbetsgruppen? Bör omformuleras och inkludera hur man kommit fram till enade bedömningar. 9) Har projektledningen genom Göran och Bo gett projektarbetsgruppen tillräckligt stöd eller har du förslag på förbättringar? projektledningen genom stryks. 10) Hur många timmar eller dagars arbete har du använt för projektarbetet, inkl. resor och möten men utan egen tillsynstid i en ev. tillsynskampanj? Bör eventuellt specificeras för antal möte, restid, förberedelser och efterarbete. Bo och Göran gavs i uppdrag att ta fram ett korrigerat förslag utifrån styrgruppens synpunkter. Det noterades också att för att arbetet i arbetsgrupperna ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ordföranden ges ett tydligt uppdrag och mandat att driva projektet, inkluderande att till projektstart ha idéer om hur projektet ska genomföras. På så sätt kan uppstarten av projekten effektiviseras. Bo och Göran fick i uppdrag att ta med detta till nästa projektomgång. Förutom utvärdering av hur arbetet i arbetsgrupperna fungerat är det viktigt att uppföljning och utvärdering görs om och i vilken omfattning framtaget projektmaterial används av kommunerna. Frågan om utvärdering av en generell utvärdering av Miljösamverkan Skånes arbete bör också göras någon gång i framtiden. 4. Kort lägesrapport beträffande projekt och aktiviteter VP Bo och Göran gav en redovisning av nuläget för de olika projekten Olyckor med utsläpp av farliga ämnen Projektet Olyckor med utsläpp av farliga ämnen med projektmaterialet är snart klart. Det första seminariet/workshopen den 22 januari 2013 i Malmö har genomförts och seminarium nr två ska hållas i Hässleholm den 11 februari. Rapporten (seminarieversion) har tagits fram. En slutlig rapport, med bland annat tillägg/ändringar som framkommit vid seminarierna kommer att tas fram. Fordonsbranschen åkerier, bilverkstäder, fordonstvättar Arbetet närmar sig färdigställande och fokuserar på checklistor och handläggningsrutiner för Inspektion av fordonstvätt och fordonsverkstad samt en information till verksamhetsutövare.

4 sid 4(9) Projektmaterial och planerad tillsynskampanj 2013 presenteras vid en seminariedag den 6 februari 2013 med även externa medverkande. Information med inbjudan att medverka i tillsynskampanjen har skickats ut till kommunerna. Livsmedel mobila verksamheter Projektet har presenterats vid höstens länsträff för livsmedelsinspektörer i Skåne och fokuserar på att utforma gemensam checklista, informationsmaterial samt webbsida om mobila verksamheter. Färdigt projektmaterial presenteras vid länsmötet för livsmedelsinspektörer våren 2013 och distribueras då samtidigt till kommunerna. Problem med webbaserat register över mobila verksamheter måste klaras ut. Syftet är att underlätta snabb informationsöverföring mellan kontrollmyndigheter. En ev. tillsynskampanj utformas sannolikt som en test av projektmaterialet under Frisörer Projektet följs inte av någon tillsynskampanj varför projektnamnet har ändrats till Frisörer. Projektmaterialet fokuserar på handläggarstöd till miljöförvaltningarna beträffande kemikalier och avfall från frisörverksamheter samt ett informationsmaterial till yrkesverksamma inom frisörbranschen. Vid hälsoskyddsdagen den 27 november presenterades projektmaterialet och projektet avslutades därmed. Utsläpp av VOC Vid förra projektledningsmötet påpekades att projektet inte har kunnat genomföras innevarande verksamhetsperiod på grund av för få intresseanmälningar att ingå i en arbetsgrupp och att arbetsbelastningen då bedömdes bli för stor. Projektförslaget bör tas med i urvalsprocessen beträffande nya projekt VP Styrgruppen har uppmanat projektledningsgruppen att se över möjligheten att etappindela projektet i syfte att underlätta bemanningen av projektet. Projektet skulle kunna göras mindre omfångsrikt och arbetskrävande om ambitionsnivån minskas. Kemikalietillsyn enligt Reach Projektet fokuserar på fortsatt arbete med checklista, tillsyns- och handläggningsmaterial samt handlingsplan för giftfri vardag, där fokusområdet är barn. Inriktningen är vald utifrån Kemikalieinspektionens handlingsprogram om en giftfri vardag. Projektgruppen har särskilt beaktat de två områden i rapporten som handlar om bättre information om kemikalier i varar till konsumenterna samt ökad varutillsyn och bättre kontroll av farliga ämnen i varor. Den 19 mars kommer ett seminarium att arrangeras då arbetsgruppen presenterar ett handläggarstöd inklusive den checklista för den gemensamma tillsynskampanjen som ska genomföras under Tillsynskampanjens kommer att fokusera på mjuka plastleksaker och utklädningskläder för barn. På seminariet den 19 mars kommer, förutom genomgången av projektgruppens material, en del av dagen att ägnas åt vattendirektivets prioriterade ämnen och diskussion kring hur kommunerna kan arbeta med detta inom miljöbalkstillsynen. Den tidigare rapporten från Miljösamverkan Skåne Miljöövervakning enligt vattendirektivet lokal nivå kommer också att presenteras. Förorenade massor Detta projekt har tillkommit under verksamhetsperioden. En arbetsgrupp bestående av kommuner som deltog i tidigare pilotprojekt och länsstyrelsen håller på att ta fram ett uppdaterat och förbättrat handledningsmaterial som kan användas i en planerad gemensam tillsynskampanj under Ett startmöte för tillsynskampanjen har hållits den 17 januari 2013 då 23 av Skånes kommuner var representerade. Intresse finns även från samtliga kommuner i Blekinge att delta. Nu rekryteras medlemmar till projektarbetsgruppen som ska planera och genomföra tillsynskampanjen Seminarier och workshops

5 sid 5(9) Enligt VP ska vissa seminarier och workshops, utöver de som anordnas i anslutning till projekten, genomföras under projektperioden. En seminariedag genomfördes den 21 november med fokus på Enskilda avlopp. Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Tillsynsvägledningsansvaret inom området har förskjutits från Naturvårdsverket till den nya myndigheten Havs- och Vattenmyndigheten som ska vägleda länsstyrelserna som i sin tur ska vägleda kommunerna. Det finns fortfarande många oklarheter beträffande Vattendirektivets praktiska tillämpning på enskilda avlopp. Under seminariedagen diskuterades bl. a frågeställningar som har påtalats av olika miljöförvaltningar i länet att, exempelvis bedömning av olika tekniklösningar, hög eller normal skyddsnivå, produktcertifiering mm. Olika fristående aktiviteter, troligen seminariedagar, planeras under kommande år. Styrgruppen har tidigare beslutat att Bullerseminarium ska arrangeras som en halvdag under våren 2013 innehållande tyst sida och medicinsk påverkan av buller samt ytterligare en halvdag under hösten 2013 innehållande hjärt-/ kärlproblem till följd av buller samt barnperspektivet. Seminarierna bör rikta sig både till miljöskyddare och till planerare samt innehålla föreläsare från olika discipliner. Styrgruppen förordar istället ett heldagsseminarium med fokus på buller. Bra om kommuner som omfattas av MKN-buller kan medverka och dela med sig av erfarenheter. Tidigare har även nämnts förbättrad modellering av bullerexponering. Maria Albin på Arbets- och miljömedicin kan medverka vid planering och genomförande av bullerseminarium. Sannolikt blir genomförandet under hösten Olika teman kan planeras förmiddag och eftermiddag. Naturvårdsverkets och Boverkets regelverk bör tas upp. Kanske exempel från bullertillämpning inom projektet H+ i Helsingborg. Bo ska träffa Maria Albin i början av mars för att diskutera seminarieönskemålet. Tidigare har diskuterats ett halvdagsseminarium om Förorenade byggnader, asbest mm som eventuellt kan samordnas med någon aktivitet under 2013 inom ramen för projektet Förorenade schaktmassor. 5. Förslag tillutökad samverkan mellan centrala myndigheter och regional miljösamverkan Nätverket för regional miljösamverkan har bjudit in centrala tillsynsmyndigheter till träff den 20 mars 2013 för diskussion om utvecklad samverkan mellan centrala myndighet och regional miljösamverkan. Utkast till missivskrivelse till inbjudan bifogades kallelsen till styrgruppsmötet. Tanken är att styrgrupperna för de olika regional miljösamverkangrupperna ska ställa sig bakom missivskrivelsen. Missivskrivelsen dikuterades och vissa synpunkter lämnades på formuleringar. Styrgruppen ställde sig bakom skrivelsen. Tillägg till minnesanteckningarna: Den slutliga versionen är klar, , se bilaga - Brev till centrala myndigheter 6. Projektledningsgruppens förslag till projekt och andra aktiviteter i VP utifrån styrgruppens inriktningsbeslut den 5 oktober Projektledningsgruppens förslag fanns som bilaga till kallelsen. Följande förslag finns från projektledningsgruppen som gicks igenom. Styrgruppens kommentarer i kursiv stil fet stil. A. Projekt 1. VOC 2. Avfall 3. Naturvård 4. Ledningsnätet

6 sid 6(9) 5. Livsmedel kosttillskott (förberedelsefas 2013) 6. Animaliska biprodukter 7. Dricksvatten 8. Idrottshallar 9. Nationella projekt samordnas Projektförslagen beskrivs kort i en ingress enligt nedan. 1. VOC, utsläpp av organiska flyktiga ämnen Syftet med projektet är att minska lösningsmedelsutsläppen från anläggningar som kommunen har tillsyn över. Exempel på sådana verksamheter är billackerare, måleriverksamheter och andra ytbehandlare, grafisk industri eller s.k. kemikalieblandare. En tillsynshandledning tas fram med beskrivningar av olika branscher och tillgänglig teknik för rening och teknik- och produktval som innebär mindre lösningsmedelsanvändning eller utsläpp. Miljösamverkan Västra Götaland har tidigare utfört ett liknande projekt och stöd och erfarenheter härifrån kan därför användas. Beroende på bemanning av projektarbetsgruppen och intresse hos kommunerna kan projektet utföras på tre olika sätt: 1. Ett rent informationsprojekt med anordnande av ett seminarium som mål; 2. En tillsynshandledning tas fram som kan användas av tillsynshandläggare vid behov; 3. En handledning tas fram, lämpliga branscher väljs ut och en tillsynskampanj genomförs regionalt. Det bör övervägas om även andra ämnen än VOC bör tas med samt att dela upp föreslagna branscher mellan kommunerna. 2. Avfall a) Avfallsminimering Tillsyn av avfall med sikte på avfallshierarkin och hushållningsprincipen. Hur arbetar företagen med avfallsminimering och förebygger uppkomst av avfall? Kan vi hitta goda exempel och föredömen och sprida dessa vidare. Avfallsutredningen lyfter avfallshierarkin som en viktig faktor för resurseffektivitet och hushållning med naturresurser. Lagändringar i balken föreslås, dels i hänsynsreglerna 2 kap 5 dels i inledande bestämmelser i 15 kapitlet. Här kan vi ligga i framkant och vara rustade när avfallsutredningen omsätts i praktiken! Hänvisning bör göras till avfallsslagen textilier och rivningsavfall som lyfts fram i Naturvårdsverkets avfallsstrategi. b) GRÖT (gränsöverskridande avfallstransporter) Under 2014 anordna en regional tillsynskampanj utifrån Naturvårdsverkets Uppströmskampanj som genomfördes Projektet omfattar tillsyn inom avfallsbranscher där producentansvar råder (ex elektronikbranschen och bilåtervinningsbranschen) samt en ev. utbildningsinsats för inspektörer. Syftet är att tillse en bra avfallshantering som minimerar miljöpåvekan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Projektet kommer även att gynna de som gör rätt och minska ojämna konkurrensförhållanden inom dessa branscher. Tidsåtgång: minst 3-4 tillsynsbesök per deltagande kommun samt deltagande vid eventuell utbildningsinsats. (Projektet kan även bidra till samarbete med andra myndigheter så som, Tullverk, Polis, Skatteverket m fl.) 3. Naturvård

7 sid 7(9) Operativt samarbete inom strandskyddstillsyn. Det är inom detta fält länsstyrelsen delar tillsynsansvar med kommunerna, vilket i övrigt inte gäller naturvården. Ett dylikt projekt är en naturlig uppföljning av de utbildningar och informationskampanjer som länsstyrelsen bedrev 2009/10. Projektet bör även innefatta kommunala naturreservat samt inbegripa anordnande av seminarium. 4. Ledningsnätet I ledningsnätet för spillvatten inklusive pumpstationer kan läckage förekomma till miljön. Även dagvatten kan vara kopplat till spillvattennätet. Det händer att pumpstationer är dåligt underhållna och har bristande egentillsyn. Projektet syftar till att ta fram checklista för tillsyn. Göra problembeskrivning. 5. Livsmedel Kosttillskott (förberedelsefas 2013) Genomförandebeskrivning: 1. Registrera anläggningar. Ej anläggningar med mindre produkter för direkt konsumtion. 2. Fokusera på apotek, gym och små kampsportslokaler 3. Fotografera produkterna och granska på kontoret. Möjlighet att granska tillsammans vid svåra bedömningar. Granska märkningen på prestationshöjande, fettförbrännande och viktningspreparat. I andra hand vitaminer och mineraler. På livsteck.net under Filarkiv Arbetsrum kosttillskott och hälsokost Kontrollerade kosttillskott, finns info. En del i kontrollen kommer vara granskning av märkningen för att kontrollera efterlevnaden av förordningen om hälsopåstående. Konsumentverket har tillsyn på hälsopåståenden på nätet. Kommunen hälsopåståenden på förpackningen. Genomförandebeskrivningen behöver inte vara med i enkätförfrågan. 6. Livsmedel Animaliska biprodukter Kontroll av animaliska biprodukter i detaljhandel/butik. Projektet syftar till att ta fram underlag och handledning för kontroll animaliska biprodukter (ABP) i butik. Animaliska biprodukter (ABP) är ett kontrollområde inom livsmedelskontrollen vilket många kommuner inte har utfört någon kontroll av eller i väldigt liten omfattning. Sverige har på grund av detta fått kritik vid EU:s revisioner. Kunskapen kring lagstiftningen är också i stora delar begränsad hos de olika kontrollmyndigheterna Frågeställningar som bör belysas är bl.a. vilken lagstiftning ska kontrollen ske mot, vilket är kommunens kontrollansvar och hur ska den utföras på ett likvärdigt sätt, hur ska kontrollen finansieras samt hur ska kontrollen vara riskbaserad. Målsättningen är att ta fram underlag för att uppnå gemensam ambitionsnivå för livsmedelskontroll av animaliska biprodukter i butik. Projektet ligger i linje med den satsning Jordbruksverket gjort med information och vägledning för att öka kunskapen kring lagstiftningen och frekvensen på kontrollerna. Projektet bör endast benämnas Animaliska biprodukter och även omfatta kontroll i vid andra anläggningar än omnämnda detaljhandel. Projektet bör klargöra vilka myndigheter som har tillsyn över olika delar i lagstiftningen.

8 sid 8(9) 7. Dricksvatten Tillsynsprojekt inom dricksvatten och de anläggningar som lyder under dricksvattenföreskriften. Projektet kan t ex. utformas som ett praktiskt projekt där man bestämmer sig för vad man ska fokusera på vid ett tillsynsbesök, tar fram förslag till checklista inför tillsynsbesöket, beslutsmall osv. 8. Idrottshallar Tillsyn över inomhusmiljö och faktorer som kan innebära risk för människors hälsa. Ventilation funktion och ljudnivå Städrutiner hygieniska aspekter, smittskydd Hygienutrymmen, omklädning, dusch underhåll, legionella Egenkontroll Projektet syftar till att ta fram förslag till checklista och sammanfatta gällande regelverk och eventuella riktvärden inom området 9. Nationella projekt samordnas En beredskap bör finnas att samordna nationella projekt regionalt. Styrgruppen föreslog också följande projektförslag: 10. IED direktivet Statusrapporter för föroreningar IPPC-direktivet och sex andra direktiv ersätts av ett nytt direktiv för industriutsläpp, IED-direktivet. Riksdagen har nu beslutat hur IED ska införlivas i svensk lagstiftning. Målet är bättre miljö och enklare regler. Det innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik och redovisa föroreningar. Den som bedriver eller ska bedriva industriverksamhet ska, redan när man söker tillstånd, ta fram en statusrapport om föroreningar i mark och grundvatten inom det aktuella området. Statusrapporten ska användas som jämförelse den dag då verksamheten upphör. Sannolikt kommer detta krav att gälla fr.o.m. den 7 januari 2014 (källa: NV hemsida). Regeringen kommer att besluta om detaljerade regler för hur direktivet ska genomföras. I dagsläget är det oklart vilka krav som kan ställas på en statusrapport. B. Seminariedagar eller kursdagar föreslås exempelvis inom områdena: Bostäder Enskilda avlopp Geohydrologi Projektförslag som inte kommer till genomförande kan även tänkas genomföras som seminariedagar eller kursdagar C. Frågor som har tagits upp inom ESF-projektet Effektiv miljötillsyn Miljösamverkan Skåne inklusive webbplatsen, bör vara hemvist för såväl fortsatta aktiviteter som material vilket tagits fram eller initierats genom ESF-projektet Effektiv miljötillsyn.

9 sid 9(9) 7. Hemsidans utveckling, bilder och uppdatering/underhåll Annelie Johansson gavs i uppdrag att tillförsäkra Miljösamverkan Skåne god teknisk support. Beträffande ajourhållning/uppdatering av klara projekt och projektmaterial uttalades att detta är en viktig fråga men också svår. Projektledarna gavs i uppdrag att återkomma med förslag. 8. Grafisk profil för rapporer och informationsmaterial I frisörprojektet har till en informationsbroschyr som vänder sig till frisörerna en delvis ny grafisk profil används. Styrgruppen bedömde att den nya profilen kan användas till informationsbroschyrer men att den gamla grafiska profilen ska användas till rapporter. 9. Övrigt Inget togs upp under punkten. 10. Nästa möte Nästa möte bestämdes till fredagen den 19 april, kl , på Länsstyrelsen i Malmö. Minnesanteckningarna förda av Göran Jansson Bilaga Brev till centrala myndigheter; Inbjudan till möte om utvecklad samverkan mellan centrala myndigheter och regional miljösamverkan,