Styrgruppen. Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerades till dagens styrgruppsmöte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrgruppen. Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerades till dagens styrgruppsmöte."

Transkript

1 sid 1(9) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / Bo Persson / Styrgruppen Minnesanteckningar, möte med styrgruppen Dag: Fredagen den 25 januari 2013 Tid: Plats: Backagården, Stenskogen, Höör Närvarande: Annelie Johansson, Länsstyrelsen, ordförande Maria Albin, Arbets- och miljömedicin Lund Dave Borg, Malmö stad Sven-Inge Svensson, Hässleholm Mariann Bäck, Länsstyrelsen Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerad Bo Persson, Kommunförbundet Skåne, adjungerad Göran Jansson, Länsstyrelsen, adjungerad Ej närvarande/förhinder: Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsen Representant Helsingborgs miljökontor Jonas Andersson, Länsstyrelsen Fet kursiv stil markerar beslut/uppdrag Ulrica Adelbris, projektledare ESF-projektet Effektiv miljötillsyn, adjungerades till dagens styrgruppsmöte. 1. Minnesanteckningar från styrgruppens föregående möte den 5 oktober Minnesanteckningarna från föregående möte, den 5 oktober 2012 på Ekocentrum Syd, Malmö gicks igenom. Inga synpunkter framfördes på anteckningarna som lades till handlingarna. 2. Ledamöter i styrgrupp och projektledningsgrupp Styrgrupp Som framgått av minnesanteckningarna den 5 oktober 2012 har Barbro Danielsson, Helsingborg miljökontor, gått i pension from årsskiftet 2012/2013. Styrgruppen beslutar att välja in Lena Åkesson, Helsingborgs miljökontor, i styrgruppen Miljösamverkan Skåne Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Kungsgatan vx Kommunförbundet Skåne Box 53, Lund Porfyrvägen vx Skånes kommuner Dokumentnamn: Minnesanteckningar styrgrupp 25 jan 2013

2 sid 2(9) Sven-Inge Svensson meddelar att han vill lämna sitt uppdrag i styrgruppen, pga. många andra engagemang. Styrgruppen beslutar att som ersättare för Sven-Inge Svensson välja in Björn Berséus, Lunds miljökonor, i styrgruppen. Annelie Johansson framför sitt och styrgruppens tack till Sven-Inge för hans värdefulla arbete i styrgruppen sedan Miljösamverkan Skånes start Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsen, har meddelat att hennes uppdrag i styrgruppen bör begränsas till att omfatta en adjungerad plats då livsmedelsfrågor ska behandlas. Styrgruppen beslutar att Charlotta Kamaterou, länsstyrelsen, ska vara adjungerad till styrgruppen då livsmedelsfrågor behandlas. Annelie Johansson meddelar att Ola Gustafsson, Länsstyrelsen, i styrgruppen ersätts av Mariann Bäck, Länsstyrelsen. Mariann är ny enhetschef på miljötillsynsenheten vid Länsstyrelsen miljöavdelning. Mariann hälsades välkommen till styrgruppen. Annelie Johansson meddelade att Jonas Andersson, Länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning, avgår från styrgruppen. Styrgruppen består, enligt ovanstående beslut, av följande personer medlemmar: Annelie Johansson, Länsstyrelsens miljöavdelning, ordförande i styrgruppen Maria Albin, Arbets- och miljömedicin Lund Björn Berséus, Lunds miljökontor Dave Borg, Malmö miljöförvaltning Mariann Bäck, Länsstyrelsen miljöavdelning Lena Åkesson, Helsingborgs miljökontor adjungerade: Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsens landsbygdsavdelning; livsmedelsfrågor Göran Jansson, Länsstyrelsens miljöavdelning; projektledare Miljösamverkan Skåne Bo Persson, Kommunförbundet Skåne; projektledare Miljösamverkan Skåne Projektledningsgrupp Carina Barthel, miljöchef vid Ystad-Österlenregionens miljöförbund, har meddelat att hon för närvarande inte har möjlighet att deltaga i projektledningsgruppens arbete. Styrgruppen beslutar att projektledarna Bo och Göran ges i uppdrag att hitta ersättare för Carina Barthel i projektledningsgruppen. Tillägg till minnesanteckningarna: Anders Lindén, miljöchef i Sjöbo kommun, har tackat ja till att ingå i projektledningsgruppen. Anders Lindén, miljöchef i Sjöbo kommun, är utsedd att ingå i projektledningsgruppen. Dave Borg meddelar att Christina Lewander Rosengren, inte längre har möjlighet att ingå i projektledningsgruppen. Dave återkommer med besked om Malmö miljökontors representant i projektledningsgruppen. 3. Förslag till utvärderingsfrågor för projektarbetsgrupperna Styrgruppen har sedan tidigare gett projektledarna i uppdrag att ta fram förslag på utvärderingsfrågor som kan användas för att utvärdera arbetet i arbetsgrupperna efter det att de

3 sid 3(9) slutfört sitt arbete. Ett förslag till frågor bifogades kallelsen till mötet. Se nedan. Styrgruppens kommentarer i kursiv stil. 1) Har projektet nått uppsatta mål/nått så långt som planerats, om inte - varför? Viktig fråga. 2) Har din medverkan i projektarbetsgruppen gett dig och förvaltningen utbyte i form av nätverksbyggande, kontakter, kunskaper, kompetensutveckling mm som uppväger (eller mer än så) den insats i tid som du har lagt ner? Viktig fråga men bör delas upp som flervalsfråga. 3) Är modellen med projektbeställning och projektbeskrivning ett bra sätt att komma igång med arbetet, eller har du något annat förslag? Kompletteras med om man ser något moment som kan förbättras. 4) Har alla arbetsgruppsmedlemmar bidragit till projektets genomförande på ett likvärdigt sätt, eller har arbetsbelastningen varit snedfördelad mellan medlemmarna? 5) Hade projektarbetsgruppen rätt kompetenssammansättning? Omformuleras eventuellt. 6) Har din kompetens använts på rätt sätt? Fråga 6 och 7 slås eventuellt samman. 7) Har arbetssättet i projektarbetsgruppen varit effektivt eller har du förslag på förbättringar? 8) Har det förekommit några motsättningar i projektarbetsgruppen? Bör omformuleras och inkludera hur man kommit fram till enade bedömningar. 9) Har projektledningen genom Göran och Bo gett projektarbetsgruppen tillräckligt stöd eller har du förslag på förbättringar? projektledningen genom stryks. 10) Hur många timmar eller dagars arbete har du använt för projektarbetet, inkl. resor och möten men utan egen tillsynstid i en ev. tillsynskampanj? Bör eventuellt specificeras för antal möte, restid, förberedelser och efterarbete. Bo och Göran gavs i uppdrag att ta fram ett korrigerat förslag utifrån styrgruppens synpunkter. Det noterades också att för att arbetet i arbetsgrupperna ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ordföranden ges ett tydligt uppdrag och mandat att driva projektet, inkluderande att till projektstart ha idéer om hur projektet ska genomföras. På så sätt kan uppstarten av projekten effektiviseras. Bo och Göran fick i uppdrag att ta med detta till nästa projektomgång. Förutom utvärdering av hur arbetet i arbetsgrupperna fungerat är det viktigt att uppföljning och utvärdering görs om och i vilken omfattning framtaget projektmaterial används av kommunerna. Frågan om utvärdering av en generell utvärdering av Miljösamverkan Skånes arbete bör också göras någon gång i framtiden. 4. Kort lägesrapport beträffande projekt och aktiviteter VP Bo och Göran gav en redovisning av nuläget för de olika projekten Olyckor med utsläpp av farliga ämnen Projektet Olyckor med utsläpp av farliga ämnen med projektmaterialet är snart klart. Det första seminariet/workshopen den 22 januari 2013 i Malmö har genomförts och seminarium nr två ska hållas i Hässleholm den 11 februari. Rapporten (seminarieversion) har tagits fram. En slutlig rapport, med bland annat tillägg/ändringar som framkommit vid seminarierna kommer att tas fram. Fordonsbranschen åkerier, bilverkstäder, fordonstvättar Arbetet närmar sig färdigställande och fokuserar på checklistor och handläggningsrutiner för Inspektion av fordonstvätt och fordonsverkstad samt en information till verksamhetsutövare.

4 sid 4(9) Projektmaterial och planerad tillsynskampanj 2013 presenteras vid en seminariedag den 6 februari 2013 med även externa medverkande. Information med inbjudan att medverka i tillsynskampanjen har skickats ut till kommunerna. Livsmedel mobila verksamheter Projektet har presenterats vid höstens länsträff för livsmedelsinspektörer i Skåne och fokuserar på att utforma gemensam checklista, informationsmaterial samt webbsida om mobila verksamheter. Färdigt projektmaterial presenteras vid länsmötet för livsmedelsinspektörer våren 2013 och distribueras då samtidigt till kommunerna. Problem med webbaserat register över mobila verksamheter måste klaras ut. Syftet är att underlätta snabb informationsöverföring mellan kontrollmyndigheter. En ev. tillsynskampanj utformas sannolikt som en test av projektmaterialet under Frisörer Projektet följs inte av någon tillsynskampanj varför projektnamnet har ändrats till Frisörer. Projektmaterialet fokuserar på handläggarstöd till miljöförvaltningarna beträffande kemikalier och avfall från frisörverksamheter samt ett informationsmaterial till yrkesverksamma inom frisörbranschen. Vid hälsoskyddsdagen den 27 november presenterades projektmaterialet och projektet avslutades därmed. Utsläpp av VOC Vid förra projektledningsmötet påpekades att projektet inte har kunnat genomföras innevarande verksamhetsperiod på grund av för få intresseanmälningar att ingå i en arbetsgrupp och att arbetsbelastningen då bedömdes bli för stor. Projektförslaget bör tas med i urvalsprocessen beträffande nya projekt VP Styrgruppen har uppmanat projektledningsgruppen att se över möjligheten att etappindela projektet i syfte att underlätta bemanningen av projektet. Projektet skulle kunna göras mindre omfångsrikt och arbetskrävande om ambitionsnivån minskas. Kemikalietillsyn enligt Reach Projektet fokuserar på fortsatt arbete med checklista, tillsyns- och handläggningsmaterial samt handlingsplan för giftfri vardag, där fokusområdet är barn. Inriktningen är vald utifrån Kemikalieinspektionens handlingsprogram om en giftfri vardag. Projektgruppen har särskilt beaktat de två områden i rapporten som handlar om bättre information om kemikalier i varar till konsumenterna samt ökad varutillsyn och bättre kontroll av farliga ämnen i varor. Den 19 mars kommer ett seminarium att arrangeras då arbetsgruppen presenterar ett handläggarstöd inklusive den checklista för den gemensamma tillsynskampanjen som ska genomföras under Tillsynskampanjens kommer att fokusera på mjuka plastleksaker och utklädningskläder för barn. På seminariet den 19 mars kommer, förutom genomgången av projektgruppens material, en del av dagen att ägnas åt vattendirektivets prioriterade ämnen och diskussion kring hur kommunerna kan arbeta med detta inom miljöbalkstillsynen. Den tidigare rapporten från Miljösamverkan Skåne Miljöövervakning enligt vattendirektivet lokal nivå kommer också att presenteras. Förorenade massor Detta projekt har tillkommit under verksamhetsperioden. En arbetsgrupp bestående av kommuner som deltog i tidigare pilotprojekt och länsstyrelsen håller på att ta fram ett uppdaterat och förbättrat handledningsmaterial som kan användas i en planerad gemensam tillsynskampanj under Ett startmöte för tillsynskampanjen har hållits den 17 januari 2013 då 23 av Skånes kommuner var representerade. Intresse finns även från samtliga kommuner i Blekinge att delta. Nu rekryteras medlemmar till projektarbetsgruppen som ska planera och genomföra tillsynskampanjen Seminarier och workshops

5 sid 5(9) Enligt VP ska vissa seminarier och workshops, utöver de som anordnas i anslutning till projekten, genomföras under projektperioden. En seminariedag genomfördes den 21 november med fokus på Enskilda avlopp. Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Tillsynsvägledningsansvaret inom området har förskjutits från Naturvårdsverket till den nya myndigheten Havs- och Vattenmyndigheten som ska vägleda länsstyrelserna som i sin tur ska vägleda kommunerna. Det finns fortfarande många oklarheter beträffande Vattendirektivets praktiska tillämpning på enskilda avlopp. Under seminariedagen diskuterades bl. a frågeställningar som har påtalats av olika miljöförvaltningar i länet att, exempelvis bedömning av olika tekniklösningar, hög eller normal skyddsnivå, produktcertifiering mm. Olika fristående aktiviteter, troligen seminariedagar, planeras under kommande år. Styrgruppen har tidigare beslutat att Bullerseminarium ska arrangeras som en halvdag under våren 2013 innehållande tyst sida och medicinsk påverkan av buller samt ytterligare en halvdag under hösten 2013 innehållande hjärt-/ kärlproblem till följd av buller samt barnperspektivet. Seminarierna bör rikta sig både till miljöskyddare och till planerare samt innehålla föreläsare från olika discipliner. Styrgruppen förordar istället ett heldagsseminarium med fokus på buller. Bra om kommuner som omfattas av MKN-buller kan medverka och dela med sig av erfarenheter. Tidigare har även nämnts förbättrad modellering av bullerexponering. Maria Albin på Arbets- och miljömedicin kan medverka vid planering och genomförande av bullerseminarium. Sannolikt blir genomförandet under hösten Olika teman kan planeras förmiddag och eftermiddag. Naturvårdsverkets och Boverkets regelverk bör tas upp. Kanske exempel från bullertillämpning inom projektet H+ i Helsingborg. Bo ska träffa Maria Albin i början av mars för att diskutera seminarieönskemålet. Tidigare har diskuterats ett halvdagsseminarium om Förorenade byggnader, asbest mm som eventuellt kan samordnas med någon aktivitet under 2013 inom ramen för projektet Förorenade schaktmassor. 5. Förslag tillutökad samverkan mellan centrala myndigheter och regional miljösamverkan Nätverket för regional miljösamverkan har bjudit in centrala tillsynsmyndigheter till träff den 20 mars 2013 för diskussion om utvecklad samverkan mellan centrala myndighet och regional miljösamverkan. Utkast till missivskrivelse till inbjudan bifogades kallelsen till styrgruppsmötet. Tanken är att styrgrupperna för de olika regional miljösamverkangrupperna ska ställa sig bakom missivskrivelsen. Missivskrivelsen dikuterades och vissa synpunkter lämnades på formuleringar. Styrgruppen ställde sig bakom skrivelsen. Tillägg till minnesanteckningarna: Den slutliga versionen är klar, , se bilaga - Brev till centrala myndigheter 6. Projektledningsgruppens förslag till projekt och andra aktiviteter i VP utifrån styrgruppens inriktningsbeslut den 5 oktober Projektledningsgruppens förslag fanns som bilaga till kallelsen. Följande förslag finns från projektledningsgruppen som gicks igenom. Styrgruppens kommentarer i kursiv stil fet stil. A. Projekt 1. VOC 2. Avfall 3. Naturvård 4. Ledningsnätet

6 sid 6(9) 5. Livsmedel kosttillskott (förberedelsefas 2013) 6. Animaliska biprodukter 7. Dricksvatten 8. Idrottshallar 9. Nationella projekt samordnas Projektförslagen beskrivs kort i en ingress enligt nedan. 1. VOC, utsläpp av organiska flyktiga ämnen Syftet med projektet är att minska lösningsmedelsutsläppen från anläggningar som kommunen har tillsyn över. Exempel på sådana verksamheter är billackerare, måleriverksamheter och andra ytbehandlare, grafisk industri eller s.k. kemikalieblandare. En tillsynshandledning tas fram med beskrivningar av olika branscher och tillgänglig teknik för rening och teknik- och produktval som innebär mindre lösningsmedelsanvändning eller utsläpp. Miljösamverkan Västra Götaland har tidigare utfört ett liknande projekt och stöd och erfarenheter härifrån kan därför användas. Beroende på bemanning av projektarbetsgruppen och intresse hos kommunerna kan projektet utföras på tre olika sätt: 1. Ett rent informationsprojekt med anordnande av ett seminarium som mål; 2. En tillsynshandledning tas fram som kan användas av tillsynshandläggare vid behov; 3. En handledning tas fram, lämpliga branscher väljs ut och en tillsynskampanj genomförs regionalt. Det bör övervägas om även andra ämnen än VOC bör tas med samt att dela upp föreslagna branscher mellan kommunerna. 2. Avfall a) Avfallsminimering Tillsyn av avfall med sikte på avfallshierarkin och hushållningsprincipen. Hur arbetar företagen med avfallsminimering och förebygger uppkomst av avfall? Kan vi hitta goda exempel och föredömen och sprida dessa vidare. Avfallsutredningen lyfter avfallshierarkin som en viktig faktor för resurseffektivitet och hushållning med naturresurser. Lagändringar i balken föreslås, dels i hänsynsreglerna 2 kap 5 dels i inledande bestämmelser i 15 kapitlet. Här kan vi ligga i framkant och vara rustade när avfallsutredningen omsätts i praktiken! Hänvisning bör göras till avfallsslagen textilier och rivningsavfall som lyfts fram i Naturvårdsverkets avfallsstrategi. b) GRÖT (gränsöverskridande avfallstransporter) Under 2014 anordna en regional tillsynskampanj utifrån Naturvårdsverkets Uppströmskampanj som genomfördes Projektet omfattar tillsyn inom avfallsbranscher där producentansvar råder (ex elektronikbranschen och bilåtervinningsbranschen) samt en ev. utbildningsinsats för inspektörer. Syftet är att tillse en bra avfallshantering som minimerar miljöpåvekan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Projektet kommer även att gynna de som gör rätt och minska ojämna konkurrensförhållanden inom dessa branscher. Tidsåtgång: minst 3-4 tillsynsbesök per deltagande kommun samt deltagande vid eventuell utbildningsinsats. (Projektet kan även bidra till samarbete med andra myndigheter så som, Tullverk, Polis, Skatteverket m fl.) 3. Naturvård

7 sid 7(9) Operativt samarbete inom strandskyddstillsyn. Det är inom detta fält länsstyrelsen delar tillsynsansvar med kommunerna, vilket i övrigt inte gäller naturvården. Ett dylikt projekt är en naturlig uppföljning av de utbildningar och informationskampanjer som länsstyrelsen bedrev 2009/10. Projektet bör även innefatta kommunala naturreservat samt inbegripa anordnande av seminarium. 4. Ledningsnätet I ledningsnätet för spillvatten inklusive pumpstationer kan läckage förekomma till miljön. Även dagvatten kan vara kopplat till spillvattennätet. Det händer att pumpstationer är dåligt underhållna och har bristande egentillsyn. Projektet syftar till att ta fram checklista för tillsyn. Göra problembeskrivning. 5. Livsmedel Kosttillskott (förberedelsefas 2013) Genomförandebeskrivning: 1. Registrera anläggningar. Ej anläggningar med mindre produkter för direkt konsumtion. 2. Fokusera på apotek, gym och små kampsportslokaler 3. Fotografera produkterna och granska på kontoret. Möjlighet att granska tillsammans vid svåra bedömningar. Granska märkningen på prestationshöjande, fettförbrännande och viktningspreparat. I andra hand vitaminer och mineraler. På livsteck.net under Filarkiv Arbetsrum kosttillskott och hälsokost Kontrollerade kosttillskott, finns info. En del i kontrollen kommer vara granskning av märkningen för att kontrollera efterlevnaden av förordningen om hälsopåstående. Konsumentverket har tillsyn på hälsopåståenden på nätet. Kommunen hälsopåståenden på förpackningen. Genomförandebeskrivningen behöver inte vara med i enkätförfrågan. 6. Livsmedel Animaliska biprodukter Kontroll av animaliska biprodukter i detaljhandel/butik. Projektet syftar till att ta fram underlag och handledning för kontroll animaliska biprodukter (ABP) i butik. Animaliska biprodukter (ABP) är ett kontrollområde inom livsmedelskontrollen vilket många kommuner inte har utfört någon kontroll av eller i väldigt liten omfattning. Sverige har på grund av detta fått kritik vid EU:s revisioner. Kunskapen kring lagstiftningen är också i stora delar begränsad hos de olika kontrollmyndigheterna Frågeställningar som bör belysas är bl.a. vilken lagstiftning ska kontrollen ske mot, vilket är kommunens kontrollansvar och hur ska den utföras på ett likvärdigt sätt, hur ska kontrollen finansieras samt hur ska kontrollen vara riskbaserad. Målsättningen är att ta fram underlag för att uppnå gemensam ambitionsnivå för livsmedelskontroll av animaliska biprodukter i butik. Projektet ligger i linje med den satsning Jordbruksverket gjort med information och vägledning för att öka kunskapen kring lagstiftningen och frekvensen på kontrollerna. Projektet bör endast benämnas Animaliska biprodukter och även omfatta kontroll i vid andra anläggningar än omnämnda detaljhandel. Projektet bör klargöra vilka myndigheter som har tillsyn över olika delar i lagstiftningen.

8 sid 8(9) 7. Dricksvatten Tillsynsprojekt inom dricksvatten och de anläggningar som lyder under dricksvattenföreskriften. Projektet kan t ex. utformas som ett praktiskt projekt där man bestämmer sig för vad man ska fokusera på vid ett tillsynsbesök, tar fram förslag till checklista inför tillsynsbesöket, beslutsmall osv. 8. Idrottshallar Tillsyn över inomhusmiljö och faktorer som kan innebära risk för människors hälsa. Ventilation funktion och ljudnivå Städrutiner hygieniska aspekter, smittskydd Hygienutrymmen, omklädning, dusch underhåll, legionella Egenkontroll Projektet syftar till att ta fram förslag till checklista och sammanfatta gällande regelverk och eventuella riktvärden inom området 9. Nationella projekt samordnas En beredskap bör finnas att samordna nationella projekt regionalt. Styrgruppen föreslog också följande projektförslag: 10. IED direktivet Statusrapporter för föroreningar IPPC-direktivet och sex andra direktiv ersätts av ett nytt direktiv för industriutsläpp, IED-direktivet. Riksdagen har nu beslutat hur IED ska införlivas i svensk lagstiftning. Målet är bättre miljö och enklare regler. Det innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik och redovisa föroreningar. Den som bedriver eller ska bedriva industriverksamhet ska, redan när man söker tillstånd, ta fram en statusrapport om föroreningar i mark och grundvatten inom det aktuella området. Statusrapporten ska användas som jämförelse den dag då verksamheten upphör. Sannolikt kommer detta krav att gälla fr.o.m. den 7 januari 2014 (källa: NV hemsida). Regeringen kommer att besluta om detaljerade regler för hur direktivet ska genomföras. I dagsläget är det oklart vilka krav som kan ställas på en statusrapport. B. Seminariedagar eller kursdagar föreslås exempelvis inom områdena: Bostäder Enskilda avlopp Geohydrologi Projektförslag som inte kommer till genomförande kan även tänkas genomföras som seminariedagar eller kursdagar C. Frågor som har tagits upp inom ESF-projektet Effektiv miljötillsyn Miljösamverkan Skåne inklusive webbplatsen, bör vara hemvist för såväl fortsatta aktiviteter som material vilket tagits fram eller initierats genom ESF-projektet Effektiv miljötillsyn.

9 sid 9(9) 7. Hemsidans utveckling, bilder och uppdatering/underhåll Annelie Johansson gavs i uppdrag att tillförsäkra Miljösamverkan Skåne god teknisk support. Beträffande ajourhållning/uppdatering av klara projekt och projektmaterial uttalades att detta är en viktig fråga men också svår. Projektledarna gavs i uppdrag att återkomma med förslag. 8. Grafisk profil för rapporer och informationsmaterial I frisörprojektet har till en informationsbroschyr som vänder sig till frisörerna en delvis ny grafisk profil används. Styrgruppen bedömde att den nya profilen kan användas till informationsbroschyrer men att den gamla grafiska profilen ska användas till rapporter. 9. Övrigt Inget togs upp under punkten. 10. Nästa möte Nästa möte bestämdes till fredagen den 19 april, kl , på Länsstyrelsen i Malmö. Minnesanteckningarna förda av Göran Jansson Bilaga Brev till centrala myndigheter; Inbjudan till möte om utvecklad samverkan mellan centrala myndigheter och regional miljösamverkan,

www.miljosamverkanskane.se

www.miljosamverkanskane.se www.miljosamverkanskane.se Nyheter Styrgrupp Projektledningsgrupp.. Enkät om projekt mm till VP 2014-2015 Medverkande Styrgrupp Annelie Johansson, Länsstyrelsen, ordf Mariann Bäck, Länsstyrelsen Maria

Läs mer

Styrgruppen. 1. Minnesanteckningar från styrgruppens föregående möte den 25 januari 2013 och projektledningsgruppens föregående möte den 26 mars 2013.

Styrgruppen. 1. Minnesanteckningar från styrgruppens föregående möte den 25 januari 2013 och projektledningsgruppens föregående möte den 26 mars 2013. sid 1(7) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Styrgruppen Minnesanteckningar, möte med styrgruppen Dag: Fredagen

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(6) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

verksamhetsplan 2014 2015

verksamhetsplan 2014 2015 verksamhetsplan 2014 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... sid 3 2. Syfte och mål... sid 3 3. Insatser. sid 3 4. Målgrupp... sid 4 5. Huvudmän... sid 4 6. Organisation. sid 4 7. Ekonomi.. sid 5 8.

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(6) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(18) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Styrgrupp. Minnesanteckningar möte Styrgruppen Miljösamverkan Skåne

Styrgrupp. Minnesanteckningar möte Styrgruppen Miljösamverkan Skåne sid 1(6) Vår referens / tel.nr Styrgrupp Göran Jansson, 010-224 13 96 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Elin Ulander, 0728-85 47 56 Elin.ulander@kfsk.se Minnesanteckningar möte Styrgruppen Miljösamverkan

Läs mer

Projektledningsgruppen Datum

Projektledningsgruppen Datum sid 1(6) Dnr Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Datum Minnesanteckningar, möte med

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(10) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(12) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(8) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Vår referens / tel.nr e-post Datum

Projektbeskrivning. Projekt Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Vår referens / tel.nr e-post Datum Projektbeskrivning Projekt Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Vår referens / tel.nr e-post Datum 2012-09-03 Detta material är framtaget på uppdrag av en projektbeställning från

Läs mer

Styrgruppen. 1. Minnesanteckningar från styrgruppens föregående möte den 19 december 2011 på miljöförvaltningen i Malmö

Styrgruppen. 1. Minnesanteckningar från styrgruppens föregående möte den 19 december 2011 på miljöförvaltningen i Malmö sid 1(8) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Styrgruppen Minnesanteckningar, möte med styrgruppen Dag: Torsdagen

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(6) Dnr Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Datum Minnesanteckningar, möte med

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(8) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Projektförslag 1: Utsläpp av organiska flyktiga ämnen, VOC 0 1 2 3 Poängsumma 6 20 12 38 Antal/omdöme 5 6 10 4

Projektförslag 1: Utsläpp av organiska flyktiga ämnen, VOC 0 1 2 3 Poängsumma 6 20 12 38 Antal/omdöme 5 6 10 4 Projektförslag 1: Utsläpp av organiska flyktiga ämnen, VOC Poängsumma 6 20 12 38 Antal/omdöme 5 6 10 4 Se kommentar Se kommentar Kristianstad 1 Se kommentar Lund 1 Nivå 3, se kommentar Se kommentar Nivå

Läs mer

Styrgrupp och Projektledningsgrupp. Minnesanteckningar, möte Styrgruppen och Projektledningsgruppen Miljösamverkan Skåne

Styrgrupp och Projektledningsgrupp. Minnesanteckningar, möte Styrgruppen och Projektledningsgruppen Miljösamverkan Skåne Styrgrupp och Projektledningsgrupp Vår referens / tel.nr: Göran Jansson / 010-224 13 96 göran.n.jansson@lansstyrelsen.se Elin Ulander / 0728-85 47 56 elin.ulander@kfsk.se Minnesanteckningar, möte Styrgruppen

Läs mer

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne

Tillsyn av idrottsanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Fastställd 2016-02-29 Version februari 2016 Tillsyn av idrottsanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Projektbeskrivning Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Datum 20100611 1. Bakgrund I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a.

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Dricksvattenanläggningar. Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne

Dricksvattenanläggningar. Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne Dricksvattenanläggningar Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Fastställd 2016-02-29 Version februari 2016 Dricksvattenanläggningar Guide till kontroll

Läs mer

Projektbeskrivning projekt Vägtrafikbuller

Projektbeskrivning projekt Vägtrafikbuller Projektbeskrivning projekt Vägtrafikbuller Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum 2009-01-13 1. Problembeskrivning

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(5) Dnr Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Datum Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

projekt Livsmedel; kontroll av märkning Detta material är framtaget på uppdrag av en projektbeställning från Miljösamverkan Skånes styrgrupp.

projekt Livsmedel; kontroll av märkning Detta material är framtaget på uppdrag av en projektbeställning från Miljösamverkan Skånes styrgrupp. sid 1(6) projekt Livsmedel; kontroll av märkning Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson / 04025 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum 2010-03-10,

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Vattenskyddsområden

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Vattenskyddsområden sid 1(6) delprojekt Vattenskyddsområden Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte

Läs mer

Projektplan Utsläpp av växthusgaser

Projektplan Utsläpp av växthusgaser 1(5) Vår referens Göran Jansson Bo Persson Projektplan Utsläpp av växthusgaser 1. Bakgrund I verksamhetsplanen för Miljösamverkan Skåne 2005-2007 anges att ett delprojekt Utsläpp av växthusgaser skall

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Kom till skott med kosttillskott. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne

Kom till skott med kosttillskott. -Projektrapport Miljösamverkan Skåne Kom till skott med kosttillskott -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015 Fastställd 2016-02-29 Version februari 2016 Kom till skott med kosttillskott -Projektrapport Miljösamverkan Skåne 2014-2015

Läs mer

Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen Projektledningsgruppen Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011 sid 1(13) Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum 2008-12-19 Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Fastställd av styrgruppen den 16 oktober Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås.

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås. Anteckningar 2014-10-23/24 1(4) Närvarande: Maria Pihlajärvi Per Linnér Malin Hultegård Karolina Hedlund Annelie Vestergren Yngve Blomberg Inger Alf-Johansson Göran Kugelberg Linnéa Salbark Karin Sigvardsson

Läs mer

Industriutsläppsdirektivet (IED)

Industriutsläppsdirektivet (IED) Page 1 of 5 Industriutsläppsdirektivet (IED) Riksdagen har beslutat om hur EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, ska införlivas i svensk lagstiftning. Regeringen planerar att besluta om nya och ändrade förordningar

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor sid 1(5) delprojekt Tillsyn av golfbanor Dnr Vår referens / tel.nr e-post Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor Dag:

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Protokoll Styrgruppsmöte 2 oktober 2009 Plats och tid: Region Värmland klockan 10.00-12.00 Närvarande; Mikael Schultz, Karlstad (ordförande), Michael Lindstedt, Kristinehamn, Örjan Nässlander, Hammarö,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016-2017 Verksamhetsplan 2016-2017 Verksamhetsplan 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Mål 4 3. Verksamhetsplan 5 Projekt 5 Effektmätning 7 Övrigt arbete och återkommande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Vägtrafikbuller

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Vägtrafikbuller sid 1(5) delprojekt Vägtrafikbuller Dnr Vår referens / tel.nr e-post Datum Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Vägtrafikbuller Dag: 26 september

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Projektplan för Märkningsprojektet

Projektplan för Märkningsprojektet Datum 2015-03-31 Projektplan för Märkningsprojektet Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2015-2016: Märkning av livsmedel De nya märkningsreglerna ska börja tillämpas från den 14 dec 2014. Då ändras

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016

Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Miljösamverkan Halland Verksamhetsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 2014-09-15 Dnr: RS140366 1 Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt... 2 Samarbete med Miljösamverkan Västra Götaland... 2 Verksamhetsstyrning...3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Kosttillskott

Minnesanteckningar Projekt Kosttillskott 01054 1(5) Projekt Kosttillskott : 2013-03-20 Tid: 9.00-14.30 Plats: Resultatet, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marianne Löfgren, Kungsbacka Carina Holm, Kungsbacka Annika Gustafsson, Falkenberg

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 2015-01-15 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Fastställd av styrgruppen den 5 december 2016 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(6) Dnr Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Datum Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner Länsstyrelsen Kommunförbundet. Hemsida

Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner Länsstyrelsen Kommunförbundet. Hemsida Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner Länsstyrelsen Kommunförbundet Hemsida www.miljosamverkanskane.se Mål och arbetssätt Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet, både

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-28 RH06090 FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Fastställd av styrgruppen den 14 juni 2012 exklusive ekonomiavsnittet. Reviderad och fastställd i sin helhet av styrgruppen den 5 december 2012.

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd på miljöchefsträff den 13 september 2013 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, projektledare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Fastställd av styrgruppen den 7 juni 2011, exkl. budgetens intäktsdel. Fastställd i sin helhet av styrgruppen den 13 oktober 2011 Innehåll VERKSAMHETEN

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad Projektplan för Hantering av massor uppdaterad 2015-11-13 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2003

Enkät om delprojekt år 2003 29 april 2002 Till Miljökontoren, Regionen, Länsstyrelsen, Kommunförbunden genom Miljösamverkan Västra Götalands kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2003 De följande sju sidorna utgör enkäten om Miljösamverkan

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt

Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt M Tillsyn hos frisersalonger 2013 Lokalt tillsynsprojekt Information och tillsyn i Hörby, Eslöv och Höörs kommuner Rapport 2014-01 Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans presidie- och ägargruppsträff 14 maj 2014 Ansia, Lycksele Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se 10.00 Inledning

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans Ägargruppsmöte 25 februari 2015 Ansia, Lycksele 09.30 Fika 10.00 Välkomna, presentation av deltagare Lena Friborg 10.15 Dialog kring aktuella och prioriterade

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007

ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT. Juni 2007 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2007-06-15 RH06090 ENSKILDA AVLOPP SLUTRAPPORT Juni 2007 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1 + 46 (0)35-17

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2001 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2)

Läs mer

Kemikalietillsyn i detaljhandeln

Kemikalietillsyn i detaljhandeln Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT Rapport: 1/2011 Författare: Björn Jonsson Datum: 2011-09-26 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN I SOLNA STAD Postadress Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd på miljöchefsträff den 17 september 2014 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 2016:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

delprojekt Växthusgaser Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte i delprojektet Utsläpp av växthusgaser

delprojekt Växthusgaser Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte i delprojektet Utsläpp av växthusgaser sid 1(5) Dnr Vår referens / tel.nr Bo Persson, 0709-71 99 15 bo.persson@kfsk.se delprojekt Växthusgaser Datum Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte i delprojektet Utsläpp av växthusgaser Dag: 29 augusti

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Miljö och hälsa i Östersunds kommun. Johan Persson Gunilla Bergström 2015-09-30

Miljö och hälsa i Östersunds kommun. Johan Persson Gunilla Bergström 2015-09-30 Miljö och hälsa i Östersunds kommun Johan Persson Gunilla Bergström 2015-09-30 61 000 invånare Ca 35 B-objekt (övertagen tillsyn från Länsstyrelsen) Ca 115 C-objekt Organisation Miljö och hälsa Miljöskydd

Läs mer