Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013"

Transkript

1 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

2 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 Information: vx Statistikfrågor: Andreas Petersson tel Ämnesfrågor: Anette Agenmark tel Ingrid Jonasson tel Kristina Eriksson tel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnummer Publicerad www,socialstyrelsen.se, september 2014

3 Förord I denna publikation presenteras statistik över försörjningshinder för vuxna personer som ingått i hushåll med ekonomiskt bistånd under 2013 samt över ändamålet med det utbetalda ekonomiska biståndet. Uppgifterna samlas in för att allmänhet och samhällsaktörer ska vara välinformerade om förhållanden och utveckling inom hälsa, vård och omsorg, så att en saklig debatt kan föras och väl underbyggda beslut fattas. Det här är fjärde gången som statistik över försörjningshinder och ändamål publiceras. Det föreligger fortfarande brister i kommunernas inrapportering och statistiken har ännu inte den kvalitet som krävs för att publiceras inom ramen för Sveriges officiella statistik. Rapporten har sammanställts av Andreas Petersson. Stockholm i september 2014 Lars Grönvik Enhetschef Statistik 1 Avdelningen för statistik och jämförelser

4

5 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 6 Bakgrund... 7 Syfte och nytta med statistiken... 7 Försörjningshinder... 7 Ändamål med ekonomiskt bistånd... 8 Kommunernas skyldighet att lämna uppgifter... 9 Statistikens innehåll Läsanvisning av rapport och tabeller...11 Resultat Försörjningshinder...12 Statistikens tillförlitlighet Tillförlitligheten totalt...24 Datainsamling och bearbetning...25 Osäkerhetskällor och mätfel...25 Definitioner och ordförklaringar Bilagor... 33

6 Sammanfattning Socialstyrelsen redovisar statistik över försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd för år Statistiken uppnår ännu inte den kvalitet som krävs för publicering inom ramen för Sveriges officiella statistik. År 2013 ingår vuxna biståndsmottagare i redovisningen, av dessa saknar registrering av försörjningshinder. Det vanligast förekommande försörjningshindret var relaterat till arbetslöshet, personer (48 procent) hade denna registrering. Arbetslösa biståndsmottagare som har otillräcklig ersättning eller som saknar ersättning ökade med 2 procentenheter jämfört med år Arbetshinder, sociala skäl, var det näst vanligaste försörjningshindet (11 procent) och sjukskriven med läkarintyg (9 procent) det tredje mest förekommande. Försörjningshinder redovisas efter olika grupper som ålder, hushållstyp, inrikes och utrikes födda. Det är arbetslöshet som dominerar, oavsett vilken grupp som studeras. Det är inga större skillnader mellan månaderna när det gäller fördelningen på typ av försörjningshinder, med undantag för december månad som påverkades av visst partiellt bortfall från ett antal kommuner. Ekonomiskt bistånd betalas ut i form av försörjningsstöd respektive bistånd till livsföringen i övrigt. År 2012 betalades 10,6 miljarder kronor ut som ekonomiskt bistånd, varav cirka 92 procent betalades ut som försörjningsstöd. 6 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

7 Bakgrund På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen kompletterat insamlingen av uppgifter till den officiella statistiken med uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Insamlingen påbörjades 2010 men statistiken har ännu inte uppnått den kvalitet som krävs för publicering inom ramen för Sveriges officiella statistik. Syfte och nytta med statistiken Uppgifter till officiell statistik samlas in för att allmänhet och samhällsaktörer ska vara välinformerade om förhållanden och utveckling inom hälsa, vård och omsorg, så att en saklig debatt kan föras och väl underbyggda beslut fattas. Statistiken gör det möjligt att systematiskt följa hur befolkningens behov förändras över tid och bidrar även till att beskriva hur förändringar i arbetslöshets och sjukförsäkringen kan påverka behovet av ekonomiskt bistånd. Försörjningshinder Försörjningshinder anger orsaken till att ett hushåll helt eller delvis saknar försörjning. Försörjningshindren är indelade i nedan angivna huvudkategorier (tabell 1). Kategorierna har utarbetats utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) samt rådande praxis vid biståndsbedömning. Registrering görs på individnivå och avser vuxna 1 i ett hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd och/eller introduktionsersättning 2. Vissa kategorier utgör inte ett försörjningshinder i sig utan måste kombineras med underkategorier (se registreringsmodell i bilaga 2 och avsnitten Statistikens innehåll samt Definitioner och ordförklaringar). Försörjningshinder, indelade i huvudkategorier arbetslös sjukskriven med läkarintyg sjuk- eller aktivitetsersättning arbetshinder, sociala skäl föräldraledig arbetar (ofrivillig deltid eller heltid med inkomst under nivån på försörjningsstöd*) språkhinder (avser person som avslutat sin introduktionsperiod) utan försörjningshinder (inkomst överstigande nivån på försörjningsstöd* men behov finns av tillfälligt bistånd). * Se följande sida och Definitioner och ordförklaringar 1 Personer som är från 18 år eller äldre, exkl. hemmavarande gymnasieungdomar år. 2 Introduktionsersättning redovisas mellan Se förklaring under avsnittet Definitioner och ordförklaringar. EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 7

8 Ändamål med ekonomiskt bistånd Ändamål med ekonomiskt bistånd anger vilket eller vilka behov en utbetalning tillgodoser. Ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (2001:453) beviljas i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt, se skiss nedan. Försörjningsstödet är uppdelat i en riksnorm och i en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader för ett antal regelbundet återkommande behovsposter. Riksnormen fastställs varje år av regeringen. Beloppen ska återspegla en skälig konsumtionsnivå och täcka ett antal personliga och hushållsgemensamma kostnader. Ersättning för skäliga kostnader utanför riksnormen till boende, hushållsel med mera kategoriseras som ersättning av livsföringen i övrigt. Det kan vara ersättning för tillexempel tandvård, hälsooch sjukvård, begravning etcetera. (se Definitioner och ordförklaringar). Ekonomiskt bistånd 4 kap. 1 SoL Försörjningsstöd (definieras i 4 kap. 3 SoL) Livsföringen i övrigt Riksnorm: Livsmedel Kläder och skor Lek och fritid Förbrukningsvaror Hälsa och hygien Dagstidning, telefon och TV-avgift Skäliga kostnader utanför riksnormen: Boende Hushållsel Arbetsresor Hemförsäkring Fackförening och A-kassa Andra behov som kan beviljas T.ex. hälso- och sjukvård, tandvård, glasögon, spädbarnsutrustning, flytt, begravning m.m. Ändamålet med utbetalningen registreras på hushållsnivå eftersom biståndsbehovet baseras på hushållets samlade ekonomiska situation. Mer information finns i rapporten Instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd. 8 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

9 Kommunernas skyldighet att lämna uppgifter Kommunerna är skyldiga att rapportera in statistik över försörjningshinder och ändamål till Socialstyrelsen, enligt föreskrifter (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna uppgifter för statistiska ändamål. EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 9

10 Statistikens innehåll Statistiken avser redovisning av: 1: Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare som registreras enligt följande: Huvudkategori* Arbetslös Sjukskriven med läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättning Arbetshinder Föräldraledig Arbetar deltid/heltid Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder Underkategorier* Otillräcklig ersättning Väntar ersättning Ingen ersättning Flykting alt anhörig i introduktion Otillräcklig sjukpenning Väntar sjukpenning Ingen sjukpenning Otillräcklig ersättning Väntar ersättning Sociala skäl Otillräcklig föräldrapenning Väntar föräldrapenning Otillräcklig inkomst Väntar inkomst Avser person som avslutat sin introduktionsperiod Inkomst överstiger riksnorm* men behov finns av tillfälligt bistånd Används endast om ingen av ovanstående kategorier passar in * se definitioner och ordförklaringar 2: Ändamål med utbetalningen av ekonomiskt bistånd (exkl. introduktionsersättning) som registreras enligt följande: o Försörjningsstöd riksnormen (t.ex. livsmedel, kläder och skor samt skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt fackförening och A-kassa). o Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt (t.ex. kostnader för tandvård, hälso- och sjukvård, umgängesresor, flyttkostnader, begravning). Statistiken om försörjningshinder är uppdelad efter: år månad ålder inrikes respektive utrikes födda hushållstyp 10 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

11 Försörjningshinder per kommun samt för Stockholm Malmö och Göteborg per stadsdel Statistiken om ändamål registreras på hushållsnivå och är uppdelad efter år Läsanvisning av rapport och tabeller I resultatavsnittet redovisas uppgifter på riksnivå. Skillnaden mellan åren och olika grupper beskrivs genom antal och procent. I något fall beskrivs skillnaden genom procentenheter vilket innebär en redovisning av differensen mellan två procentsatser. Under rubrikerna Tillförlitlighet, Bortfall, Datainsamling samt Definitioner och ordförklaringar finns beskrivningar av statistikens kvalitet. I bilaga 1 redovisas tabeller med antal- och andelsuppgifter på kommunnivå (tabell 1 2) samt per stadsdel för Stockholm, Göteborg och Malmö (tabell 3). I tabellerna redovisas det vanligast förekommande försörjningshindret per biståndsmottagare och år. Tabell 4 beskriver bortfallet gällande försörjningshinder på kommunnivå. I bilaga 2 presenteras modellen för insamling av uppgifter över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd. Tabeller och diagram för alla år finns att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida form av en excelfil. Information och statistik om ekonomiskt bistånd finns på Socialstyrelsens webbplats. Se följande länkar: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 11

12 Resultat Försörjningshinder Samtliga registrerade försörjningshinder Figur 1 beskriver fördelningen av respektive försörjningshinder i förhållande till samtliga registreringar, under En biståndsmottagare som har fått ekonomiskt bistånd under mer än en månad kan förekomma flera gånger under respektive försörjningshinder. Arbetslöshet är det vanligaste förekommande försörjningshindret, oavsett år. Därefter kommer arbetshinder på grund av sociala skäl vilket innebär att en person har nedsatt eller inte klarlagd arbetsförmåga. Personen kan då behöva ytterligare utredning och insatser som till exempel arbetsträning, social eller medicinsk rehabilitering, innan arbete är aktuellt. Förklaringstext för respektive kategori finns i avsnitt Definitioner och ordförklaringar. Figur 1. Samtliga registrerade försörjningshinder* för vuxna biståndsmottagare 1, år Procent Försörjningshinderskategori Uppgift saknas Annat försörjngshinder Utan försörjningshinder Språkhinder Arbetar Föräldraledig Arbetshinder, sociala skäl Sjuk- el. aktivitetsersättn. Sjukskriven m. läkarintyg Arbetslös* År 2013 År 2012 År 2011 År ) Avser biståndstagaare 18 år och äldre som fått ekonomiskt bistånd under året. Antal registreringar som gjorts under året för samtliga biståndsmottagare. En biståndsmottagare som har fått ekonomiskt bistånd under flera månader under året finns därmed redovisad flera gånger i figuren. 2) 2011, totalt bortfall för 5 kommuner. 2012, totalt bortfall för 7 kommuner, 2013 totalt bortfall för 5 kommuner. Totalt bortfall är skattat med data från tidigare år på riksnivå. * Inklusive flyktingar alt. anhöriga i introduktion. Från 2012 redovisas inte personer som enbart fått introduktionsersättning. Källa: Socialstyrelsen register över ekonomiskt bistånd 12 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

13 Det vanligaste försörjningshindret per vuxen biståndsmottagare I tabell 1 4 redovisas det vanligast förekommande försörjningshindret efter år, åldersgrupp, månad, hushållstyp samt inrikes respektive utrikes födda biståndsmottagare. I de fall en person har haft två olika försörjningshinder lika många gånger under året, redovisas det sista registrerade hindret. Av tabell 1 framgår att 48 procent av biståndsmottagarna är arbetslösa år 2013, vilket är 2 procentenheter högre än föregående år. Arbetslösa biståndsmottagare som har otillräcklig ersättning eller som saknar ersättning har ökat med 2 procentenheter jämfört med Flyktingar eller anhöriga som deltar i introduktion har totalt minskat med 8 procentenheter från år 2010 men ligger oförändrat i förhållande till föregående år. En bidragande förklaring till förändringen är en lagändring, som innebär att introduktionsersättningen fasats ut och nyanlända flyktingar, som även uppbär ekonomiskt bistånd, registrerats under andra kategorier (se avsnittet om statistikens tillförlitlighet). Arbetshinder, sociala skäl, är näst vanligaste försörjningshindret (11 pro cent) efter gruppen arbetslösa. Därefter följer gruppen sjukskrivna med läkarintyg (9 procent). EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 13

14 Tabell 1. Det vanligast förekommande försörjningshindret 1 per vuxen biståndsmottagare 2 och år. Antal och procent. Försörjningshinder År ) År ) Antal Procent Antal Procent Samtliga biståndsmottagare Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3) Arb.lös/Väntar ersättn. 3) Arb.lös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriv en m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. Från och med 2012 ingår inte personer som fått enbart introduktionsersättning. 2) Orsak till att v uxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (v anligast förekommande) redov isas per person och år. Fotnoter 3-11 redov isas i kapitlet Definitioner och ordförklaringar. 12)Totalt bortfall skattas på riksniv å med v ärden från föregående år för Botkyrka, Solna, Nynäshamn, Högsby, Vindeln, Lycksele och Boden. 13)Totalt bortfall, Upplands Väsby och Vallentuna skattas på läns och riksniv å med v ärden från Botkyrka, Högsby och Lycksele saknar v ärden från 2012 och skattas därför på läns Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd 14 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

15 Försörjningshinder efter biståndsmottagarens ålder Arbetslöshet (oavsett ersättning) är det vanligaste försörjningshindret i samtliga åldersgrupper upp till 60 år, oavsett år. Att statistiken har vissa kvalitetsbrister framgår bland annat av tabell 1a. Liksom tidigare år registreras exempelvis ålderspensionärer, 65 år och äldre, fortfarande med försörjningshinder som inte är tillämpliga för denna åldersgrupp till exempel arbetslös, sjukskriven, otillräcklig sjuk- eller aktivitetsersättning (tabell 1a b). Tabell 1a. Antal vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshinder 2 och ålder, år 2013* Försörjningshinder Ålder Summa Samtliga biståndsmottagare Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3) Arb.lös/Väntar ersättn. 3) Arb.lös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriv en m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. Från och med 2012 ingår inte personer som fått enbart introduktionsersättning. 2) Orsak till att v uxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (v anligast förekommande) redov isas per person och år. Fotnoter 3-11 redov isas redov isas i kapitlet Definitioner och ordförklaringar. * Totalt bortfall, Upplands Väsby och Vallentuna skattas på läns och riksniv å med v ärden från Botkyrka, Högsby och Lycksele saknar v ärden från 2012 och skattas därför på läns och riksniv å med v ärden från Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 15

16 Tabell 1b. Andel vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshinder 2 och ålder, år 2013* Försörjningshinder Ålder Summa Samtliga biståndsmottagare Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3) Arb.lös/Väntar ersättn. 3) Arb.lös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriv en m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. Från och med 2012 ingår inte personer som fått enbart introduktionsersättning. 2) Orsak till att v uxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (v anligast förekommande) redov isas per person och år. Fotnoter 3-11 redov isas redov isas i kapitlet Definitioner och ordförklaringar. * Totalt bortfall, Upplands Väsby och Vallentuna skattas på läns och riksniv å med v ärden från Botkyrka, Högsby och Lycksele saknar v ärden från 2012 och skattas därför på läns och riksniv å med v ärden från Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd 16 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

17 Försörjningshinder efter månad En biståndsmottagare kan ha fått ekonomiskt bistånd flera gånger under året. I tabell 2a b redovisas de månader där bistånd har beviljats. Fördelningen av försörjningshindren är relativt oförändrat, oavsett månad och år. December månad påverkas dock av ett visst partiellt bortfall. Tabell 2a. Antal vuxna biståndsmottagare 1 per månad och försörjningshinder 2, 2013* Försörjningshinder Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Samtliga biståndsmottagare Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3) Arb.lös/Väntar ersättn. 3) Arb.lös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriv en m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. Från och med 2012 ingår inte personer som fått enbart introduktionsersättning. 2) Orsak till att v uxna i ett hushåll inte kan försörja sig. En biståndsmottagare kan ha fått bistånd flera månader under året och kan därmed ingå på flera ställen i tabellen. Fotnoter 3-11 redov isas i kapitlet Definitioner och ordförklaringar. *Totalt bortfall för år 2013 skattas med v ärden från tidigare år. Upplands Väsby och Vallentuna skattas på läns och riksniv å med v ärden från Botkyrka, Högsby och Lycksele saknar v ärden från 2012 och skattas därför på läns och riksniv å med v ärden från Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 17

18 Tabell 2b. Andel vuxna biståndsmottagare 1 per månad och försörjningshinder 2, 2013* Försörjningshinder Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Samtliga biståndsmottagare Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3) Arb.lös/Väntar ersättn. 3) Arb.lös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriv en m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. Från och med 2012 ingår inte personer som fått enbart introduktionsersättning. 2) Orsak till att v uxna i ett hushåll inte kan försörja sig. En biståndsmottagare kan ha fått bistånd flera månader under året och kan därmed ingå på flera ställen i tabellen. Fotnoter 3-11 redov isas i kapitlet Definitioner och ordförklaringar. *Totalt bortfall för år 2013 skattas med v ärden från tidigare år. Upplands Väsby och Vallentuna skattas på läns och riksniv å med v ärden från Botkyrka, Högsby och Lycksele saknar v ärden från 2012 och skattas därför på läns och riksniv å med v ärden från Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd 18 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

19 Försörjningshinder efter hushållstyp Arbetslöshet är det vanligaste försörjningshindret, oavsett hushållstyp. Följande tabeller redovisas försörjningshinder efter hushållstyp. Tabell 3a. Antal vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshindret 2 under 2013* samt efter hushållstyp Försörjningshinder Ensamstående kv innor Ensamstående män Gifta/samboende 12) utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn Summa 13) Samtliga biståndsmottagare Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3) Arb.lös/Väntar ersättn. 3) Arb.lös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriv en m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktions ersättning. En biståndsmottagare kan ha ingått i flera olika hushåll under året och kan därmed ingå på flera ställen i tabellen. Från och med 2012 ingår inte personer som fått enbart introduktionsersättning. 2) Orsak till att v uxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (v anligaste förekommande) redov isas per person och år. 12) Här jämställs samboende, registrerade partnerskap och gifta par. 13) Inklusiv e hushåll med okänd hushållstyp. Fotnot 3-11 redov isas i kapitlet Definitioner och ordförklaringar. * Totalt bortfall för år 2013 skattas med v ärden från tidigare år. Upplands Väsby och Vallentuna skattas på läns och riksniv å med v ärden från Botkyrka, Högsby och Lycksele saknar v ärden från 2012 och skattas därför på läns och riksniv å med v ärden från Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 19

20 Tabell 3b. Andel vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshindret 2 under 2013* samt efter hushållstyp Försörjningshinder Ensamstående kv innor Ensamstående män Gifta/samboende 12) utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn Summa 13) Samtliga biståndsmottagare Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3) Arb.lös/Väntar ersättn. 3) Arb.lös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriv en m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktiv itetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktions ersättning. En biståndsmottagare kan ha ingått i flera olika hushåll under året och kan därmed ingå på flera ställen i tabellen. Från och med 2012 ingår inte personer som fått enbart introduktionsersättning. 2) Orsak till att v uxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (v anligaste förekommande) redov isas per person och år. 12) Här jämställs samboende, registrerade partnerskap och gifta par. 13) Inklusiv e hushåll med okänd hushållstyp. Fotnot 3-11 redov isas i kapitlet Definitioner och ordförklaringar. * Totalt bortfall för år 2013 skattas med v ärden från tidigare år. Totalt bortfall, Upplands Väsby och Vallentuna skattas på läns och riksniv å med v ärden från Botkyrka, Högsby och Lycksele saknar v ärden från 2012 och skattas därför på läns och riksniv å med v ärden från Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd 20 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

21 Försörjningshinder efter inrikes respektive utrikes födda Tabell 4b visar att arbetslös med otillräcklig ersättning samt annat försörjningshinder har ökat hos utrikes födda. Detta kan sannolikt till en viss del förklaras av utfasningen av introduktionsersättningen. Etableringsersättningen räknas som en separat ersättning. Tabell 4a. Antal vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshindret 2 för inrikes resp. utrikes födda år Summa Inrikes Försörjningshinder År ) År ) Inrikes Utrikes Utrikes Summa födda 12) födda 13) födda 12) födda 13) Samtliga biståndsmottagare Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3) Arb.lös/Väntar ersättn. 3) Arb.lös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl Sjukskriv en m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn. /Otillräckl Sjuk- el. aktivitetsersättn. /Väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid /Otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. Från och med 2012 ingår inte personer som fått enbart introduktionsersättning. 2) Orsak till att v uxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (v anligast förekommande) redov isas per person och år. Fotnoter 3-11 redov isas i kapitlet Definitioner och ordförklaringar. 12) Hushåll där samtliga v uxna är födda i Sv erige. 13) Hushåll där någon v uxen är född utomlands, inkl. ok födelseland. 14) Totalt bortfall skattas på riksniv å med v ärden från föregående år för Botkyrka, Solna, Nynäshamn, Högsby, Vindeln, 15) Totalt bortfall, Upplands Väsby och Vallentuna skattas på läns och riksniv å med v ärden från Botkyrka, Högsby och Lycksele saknar v ärden från 2012 och skattas därför på läns och riksniv å med v ärden från Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 21

22 Tabell 4b. Antal vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshindret 2 för inrikes resp. utrikes födda år Försörjningshinder År ) År ) Inrikes födda 12) Utrikes Summa Inrikes födda 13) födda 12) Utrikes födda 13) Summa Samtliga biståndsmottagare Arb.lös/Otillräckl. ersättn. 3) Arb.lös/Väntar ersättn. 3) Arb.lös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl Sjukskriv en m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriv en m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn. /Otillräckl Sjuk- el. aktivitetsersättn. /Väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid /Otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. Från och med 2012 ingår inte personer som fått enbart introduktionsersättning. 2) Orsak till att v uxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (v anligast förekommande) redov isas per person och år. Fotnoter 3-11 redov isas i kapitlet Definitioner och ordförklaringar. 12) Hushåll där samtliga v uxna är födda i Sv erige 13) Hushåll där någon v uxen är född utomlands, inkl. ok födelseland. 14) Totalt bortfall skattas på riksniv å med v ärden från föregående år för Botkyrka, Solna, Nynäshamn, Högsby, Vindeln, 15) Totalt bortfall, Upplands Väsby och Vallentuna skattas på läns och riksniv å med v ärden från Botkyrka, Högsby och Lycksele saknar v ärden från 2012 och skattas därför på läns och riksniv å med v ärden från Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd 22 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

23 Ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd För 2013 har 285 kommuner redovisat uppgifter om kommunens utbetalning av ekonomiskt bistånd. Tabell 5a visar att samtliga inrapporterande kommuner har kunnat särredovisa uppgifter gällande försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. År 2010 kunde 279 av 290 kommuner göra separata redovisningar. Tabell 5a. Antal kommuner som lämnat uppgifter över utbetalade belopp, samt storleken på beloppen år År 2010 År År År ) Antal Antal Antal Antal Belopp. Tkr Belopp. Tkr Belopp. Tkr kommuner kommuner kommuner kommuner Belopp. Tkr Totalt ekonomiskt bistånd 1) Försörjningsstöd därav tillfälligt boende Ekonomiskt bistånd till liv sföringen i öv rigt 5) Hälso- och sjukv ård Tandvård Elskulder Hyresskulder Öv riga skulder Annat ) Introduktionsersättning ingår inte i detta belopp. 2) Totalt borfall för Färgelanda, Dals-Ed, Munkfors, Mönsterås och Grums. Ingen skattning eller andra åtgärder har v idtagits. 3) Totalt bortfall för Botkyrka, Solna, Nynäshamn, Högsby, Vindeln, Lycksele och Boden. Ingen skattning eller andra åtgärder har v idtagits. 4) Totalt bortfall för Upplands Väsby och Vallentuna, Botkyrka, Högsby och Lycksele. Ingen skattning eller andra åtgärde har v idtagits. 5) Tolkas med försiktighet då data har v issa brister Se av snitt om Datainsamling och bearbetning för mer information. Det finns dock fortfarande problem med att särskilja uppgifter för alla aktuella hushåll. Om beloppsuppgifter saknas har kommunerna dock möjlighet att ange vilket ändamål som biståndet avser. Av tabell 5b framgår att 82 kommuner inte kunnat ange biståndsbelopp för totalt hushåll år Det har främst gällt bistånd inom kategorin Annat. Tabell 5b. Antal kommuner som ej kunnat ange belopp men istället angett antal hushåll som berörts när det gäller ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt år År 2010 År 2011 År ) År 2013 Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal kommuner hushåll kommuner hushåll kommuner hushåll kommuner Antal hushåll Ekonomiskt bistånd till liv sföringen i öv rigt Hälso- och sjukv ård Tandv ård Elskulder Hyresskulder Öv riga skulder Annat ) Uppgifter från Stockholm har exkluderats pga att registreringarna är felaktiga. 2) Tolkas med försiktighet då data har v issa brister. Se av snitt om Datainsamling och bearbetning för mer information. Inga skattningar eller andra åtgärder har v idtagits på grund av bortfall för åren 2011, 2012 samt Källa: Socialstyrelsens register öv er ekonomiskt bistånd EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 23

24 Statistikens tillförlitlighet Tillförlitligheten totalt Insamling av uppgifter om försörjningshinder och ändamål påbörjades Vissa kommuner saknar fortfarande upparbetade rutiner för registrering och det finns felregistreringar som blir tydliga när resultatet redovisas fördelat efter olika grupper av biståndsmottagare (t.ex. hushållstyp, ålder och inrikes respektive utrikes födda). En instruktion gällande registrering av försörjningshinder och ändamål har tagits fram av Socialstyrelsen. Från och med 2012 samlas även uppgifter in varje månad i samband med kommunernas månatliga rapportering över ekonomiskt bistånd. Tydligare riktlinjer och upparbetade rutiner hos kommunerna kommer förhoppningsvis att successivt öka kvaliteten på registreringarna. Socialstyrelsen gör för närvarande en översyn av modellen gällande försörjningshinder för att tydliggöra vilka uppgifter som avses samt anpassa alternativen efter användarnas önskemål. Att tänka på vid jämförelser Jämförelser bör ske med viss försiktighet eftersom det förekommer bortfall och felregistreringar hos vissa kommuner. I denna rapport har totalt bortfall skattats med uppgifter från föregående år. Inga åtgärder har vidtagits för partiellt bortfall vilket innebär att dess omfattning påverkar resultatredovisningen eftersom uppgifter saknas. Olika statistikpublikationer har även olika redovisningssätt. I denna rapport redovisas endast vuxna personer (18 år och äldre) som är registrerade som sökande och medsökande i hushållet. Hemmavarande gymnasieungdomar (18 20 år) som omfattas av föräldrarnas försörjningsskyldighet ingår inte i redovisningen. År 2013 redovisas vuxna biståndsmottagare i tabellerna, jämfört med som är motsvarande uppgift i årsrapporten för den officiella statistiken. Skillnaden beror på att den årliga statistiken även inkluderar gruppen hemmavarande gymnasieungdomar. Förändrad redovisning gällande flyktingar En annan faktor som påverkar statistiken är införandet av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för nyanlända flyktingar. Från och med den 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen ansvaret, vilket bl.a. innebär att en statlig etableringsersättning utgår vid deltagande i insatser. Eftersom ersättningen inte betalas ut av kommunerna ingår den inte i statistiken över ekonomiskt bistånd. Detta innebär en skillnad mot tidigare statistik, som har inkluderat den kommunala introduktionsersättningen. Nyanlända som tagits emot före den 1 december 2010 slutför dock sin introduktion hos kommunen och får introduktionsersättning. Efterhand som introduktionen avslutas fasas även denna ersättning ut. Från och med 2012 ingår inte de kvarvarande utbetalningarna av introduktionsersättning i statistiken. 24 EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

25 Lagändringen har inneburit minskad registrering av Flykting alt. anhörig i introduktion eftersom detta försörjningshinder inte ska användas för nyanlända med etableringsinsatser. Mellan år 2010 och 2012 har antalet personer med denna registrering minskat från till så ligger antalet på Datainsamling och bearbetning Statistiken grundar sig på individuppgifter som Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in på uppdrag av Socialstyrelsen. Insamlingen påbörjades 2010 och sker i samband med den årliga kommunala rapporteringen till den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd. Materialet lagras på filer som överförs till SCB via inloggning i deras inrapporteringssystem. Påminnelser till kommunerna lämnas dels skriftligt via brev och e-post, dels via telefon. Inrapporterat material bearbetas av Socialstyrelsen och SCB genom olika numeriska kontroller, korrigering av felaktiga värden och beräkningar. I samband med granskningen har ett antal kontakter tagits med uppgiftslämnarna och fel har kunnat rättas till. Därefter har resultattabeller tagits fram. I tabellerna redovisas endast det vanligast förekommande försörjningshindret per person och år. I de fall där en person haft två försörjningshinder lika många månader under året, så redovisas det senaste förekommande. Sekretesskryssning av små tal (1, 2 eller 3) görs för att förhindra risk att röja individuppgifter. I vissa fall kan även större tal markeras med kryss (x), för att förhindra framräkning av de låga talen har ett mindre beräkningsfel hittats vad avser kommunernas utbetalningar till livsföringen i övrigt vad gäller kategorin annat. Det påverkar tidigare års statistik för tabell 5a samt 5b. Exakt omfattning av felet är ännu okänt, men sannolikt skiljer sig utbetalade belopp något för kategorin. Tabell 5b, Antal kommuner som ej kunnat ange belopp men istället angett antal hushåll som berörts när det gäller ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt är sannolikt överskattat för totalt antal kommuner totalt samt inom kategorin livsföringen i övrigt avseende annat. Osäkerhetskällor och mätfel Mätning Ett mätfel är avvikelsen mellan det rapporterade värdet och det sanna värdet. Det finns flera möjliga orsaker till mätfel, bl.a. mätinstrumentets utformning och användbarhet. Även tillförlitligheten i de system som kommunerna använder för att dokumentera verksamheten kan påverka uppkomsten av mätfel. När kommunen rapporterar in uppgifterna sammanställs listor över fel och oklarheter. Det finns då möjlighet att göra korrigeringar och lämna in uppgifterna igen. Kommunerna får även en preliminär sammanställning av inlämnat material tillsammans med en jämförelse med föregående års uppgifter. Detta ger kommunerna ytterligare möjlighet att justera uppgifter. EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGSHINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN 25

26 Bortfall Fem av landets 290 kommuner rapporterade inga uppgifter för år 2013 (Botkyrka, Högsby, Lycksele, Upplands Väsby, Vallentuna). Tre av kommunerna (Botkyrka, Högsby och Lycksele) saknade även uppgifter för år Totalt bortfall skattas på läns- och riksnivå genom kommunuppgifter från föregående år. För Botkyrka, Högsby och Lycksele skattades uppgifterna med hjälp av inlämnade uppgifter för år 2011 (hushåll med enbart introduktionsersättning uteslöts), och Upplands Väsby och Vallentuna skattades med uppgifter från år Kommunerna har haft tekniska problem eller saknat datasystem och support i samband med uppsägning av avtal. Av de kommuner som hade problem så var det 24 kommuner som inte lämnat kompletta uppgifter för hela året. En del kommuner har lämnat in felaktiga uppgifter. Det gäller främst uppgifter för december månad, som egentligen skulle föras till januari månad nästkommande år. Dessa uppgifter har efter kontakt med berörda kommuner uteslutits från register samt statistiken. Kommuner med partiellt (delvis) bortfall för år 2013 är: Nynäshamn, saknar uppgifter för januari Vansbro, saknar uppgifter för januari februari Solna, saknar uppgifter för januari juni Boden, saknar uppgifter för januari mars Bjuv, Grums, Hällefors, Höör, Karlskoga, Kävlinge, Malmö, Mönsterås, Mörbylånga, Nacka, Nybro, Olofström, Sala, Sjöbo, Säffle, Töreboda, Uddevalla, Vellinge, Vetlanda, Vårgårda, saknar uppgifter för december. Även det partiella bortfallet beror till stor del på systemproblem som uppkommit i samband med omställning till månadsrapportering. Flertalet av de kommuner som saknar decemberuppgifter har felaktigt rapporterat in månad för utbetalning, i stället för den månad som biståndet avser (det vill säga utbetalningar som gjordes i december 2013, avsåg egentligen januari 2014 men rapporterades felaktigt in under december). Felaktiga uppgifter har exkluderats efter bekräftelse från kommunerna. Malmö fick möjlighet att skicka in ny data, men samtliga stadsdelar saknade möjlighet att korrigera uppgifter. Bortfallet för december månad påverkar möjligheten att jämföra denna månad med övriga månader. Inga skattningar eller andra åtgärder vidtas på grund av partiella bortfall. Detta innebär att omfattningen av det partiella bortfallet påverkar resultatredovisningen och måste beaktas vid jämförelser. Bortfall gällande försörjningshinder Registreringarna av försörjningshinder har förbättrats. Av totalt antal försörjningshinder som skulle ha rapporterats år 2012, finns ett bortfall på 1 procent, vilket motsvarar registreringar, vilket är ungefär lika stort bortfall som föregående år. År 2011 och 2010 saknades 5 respektive 10 procent av registreringarna. Bortfallet är partiellt dvs. kommunerna har lämnat ofullständiga uppgifter. Under 2013 hade 120 kommuner registrerat minst ett försörjningshinder per vuxen biståndsmottagare i sin kommun. Motsvarande siffra för 2012 är 100 och 2011 var det 78. Storleken på kommunernas bortfall redovisas i tabell 4, bilaga EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK ÖVER FÖRSÖRJNINGS-HINDER OCH ÄNDAMÅL MED EKONOMISKT BISTÅND 2013 SOCIALSTYRELSEN

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Information: Statistikfrågor: Stina Björk tel. 075-247 36 16 Statistikfrågor: Andreas Petersson tel. 075-247 36 19 Ämnesfrågor:

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2014 Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013 Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Data lämnas i form av en textfil med tabbavgränsningar och där varje rad avslutas med CRLF (carriage return line feed). Nedan finns

Läs mer

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad 2013 feb 1 519 1 111 1 153 385 219 213 192 710 1 268 564 816 183 485 782 358 22 9 980 mar

Läs mer

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2013 Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012 Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2013

Läs mer

Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd. För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd

Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd. För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder,

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Juli 212 och preliminära uppgifter för augusti 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad sammanställer

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Utredning av långtidsberoende 2013

Utredning av långtidsberoende 2013 RAPPORT 1(11) 2013-12-06 AVN 2013/0246-1 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare/statistik 011-15 23 71 Utredning av långtidsberoende 2013 Inledning Norrköpings kommun har en hög andel långtidsberoende

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013:02

Verksamhetsrapport 2013:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 211 och 212 samt perioden 28-212 Verksamhetsrapport 213:2 Sammanfattning För perioden 211 och 212 har kostnaden för försörjningsstödet minskat

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2013 SO0203

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2013 SO0203 Statistik och jämförelser 2014-09-16 1(14) Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2013 SO0203 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2014 SO0203

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2014 SO0203 Statistik och jämförelser 2015-06-18 1(15) Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2014 SO0203 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012:01

Verksamhetsrapport 2012:01 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 21 och 211 samt perioden 28-211 Verksamhetsrapport 212:1 Sammanfattning För perioden helår 21 och 211 finner vi att kostnaden för försörjningsstödet

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 AoF.2017.0011 2017-01-20 Marinel Vezok 0413-628 08 Marinel.Vezok@eslov.se Nämnden för arbete och försörjning Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 Ärendebeskrivning Som bilaga/förklaring till bokslutet

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2011

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2011 Sveriges officiella statistik SOCIALTJÄNST Publiceringsår Ekonomiskt bistånd årsstatistik 11 Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll Socialstyrelsen SVERIGES OFFICIELLA

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Kartläggning Dua Södertälje kommun

Kartläggning Dua Södertälje kommun Kartläggning Dua kommun KARTLÄGGNING AV MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2. Unga som inte fullföljer gymnasiet... 4 2.1 Elever som saknar

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning December 211 och preliminära uppgifter för Januari 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 28 och preliminära uppgifter för februari 28 Svagt minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2011 SO0203

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2011 SO0203 Statistik och utvärdering 2012-04-17 1(13) Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll 2011 SO0203 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 1: Kartläggning av målgrupp SWECO STRATEGY Innehåll 1. Översikt befolkningen 16-24 år... 3 2.

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 28 och preliminära uppgifter för maj 28 Något ökat behov av ekonomiskt bistånd 1 3

Läs mer

Statistik om ekonomiskt bistånd 2015 SO0203. Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken SO0203 1(15)

Statistik om ekonomiskt bistånd 2015 SO0203. Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken SO0203 1(15) Beskrivning av statistiken 2016-06-22 SO0203 1(15) Statistik och jämförelser Andreas Petersson Statistik om ekonomiskt bistånd 2015 SO0203 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Resultatet av remiss om övergripande begrepp inom området vård och omsorg

Resultatet av remiss om övergripande begrepp inom området vård och omsorg 2016-02-29 Dnr 4.2.1-31217/2015 1(9) Resultatet av remiss om övergripande begrepp inom området vård och omsorg Begreppen i detta dokument är resultatet från terminologiarbete i ett projekt om övergripande

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-09-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 28 och preliminära uppgifter för juli 28 Något minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2016-10-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 19 oktober 2016 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Socialbidrag A. Allmänna uppgifter SO0203. A.1 Ämnesområde Socialtjänst. A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg

Socialbidrag A. Allmänna uppgifter SO0203. A.1 Ämnesområde Socialtjänst. A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg Socialbidrag 1999 SO0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten ingår på

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-01-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 14 januari 2014 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2014

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2014 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2014 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2014 Information: 075-247 30 00 vx Statistikfrågor: Andreas

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik

Ekonomiskt bistånd, årsstatistik Ekonomiskt bistånd, årsstatistik 2004 SO0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Terminologiremiss Terminologiremiss Terminologiremiss, övergripande vård- och omsorgsterminologi Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2014 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2012

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 11 maj 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB Synskadades Riksförbund Sandsborgsvägen 52 122 88 Enskede MOTPART Socialnämnden i Södertälje kommun 151

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND

STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND STATISTIK OM STHLM SOCIALA FÖRHÅLLANDEN: EKONOMISKT BISTÅND OCH INTRODUKTIONSERSÄTTNING 2009 S 2010:03 2010-05-20 Lena Liljeholm 08-508 35 071 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Ekonomiskt

Läs mer

Kartläggning Ekonomiskt bistånd

Kartläggning Ekonomiskt bistånd 2014-05-26 Handläggare Kerstin Wigert Socialkontoret/Arbete och försörjning Kartläggning Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 januari 31mars, 2012, 2013 och 2014 Orsak i % 2010 2011 2012 2013 2014 Arbetslöshet

Läs mer

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Ekonomiskt bistånd Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Ekonomiskt bistånd 2013 FÖRORD På uppdrag av Stockholms stad presenterar Sweco Strategy denna årsrapport

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Postbeskrivning för rapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd

Postbeskrivning för rapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Postbeskrivning för rapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Data lämnas i form av en textfil med tabbavgränsningar och där varje rad avslutas med CRLF (carriage return line feed). Nedan finns två

Läs mer

Statskontoret ska, när det gäller samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kartlägga:

Statskontoret ska, när det gäller samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kartlägga: Regeringsbeslut II:2 2012-02-23 S2011/9837/FST (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att kartlägga kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser för personer med ekonomiskt

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 RAPPORT ENLIGT KS BESLUT 157 Sida Datum 2010-01-21 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun KS beslut 157 2

Läs mer