Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011"

Transkript

1 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnr Publicerad september

3 Förord I denna publikation presenteras statistik över försörjningshinder för vuxna personer som ingått i hushåll med ekonomiskt bistånd under 2011 samt över ändamålet med det utbetalda ekonomiska biståndet. Syftet med statistiken är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling av verksamhet på nationell, regional och kommunal nivå. Statistiken gör det möjligt att systematiskt följa hur befolkningens behov förändras över tid och bidrar även till att beskriva hur förändringar i övriga trygghetssystem påverkar behovet av ekonomiskt bistånd. Det är andra gången som statistik över försörjningshinder och ändamål publiceras. Det föreligger fortfarande brister i kommunernas inrapportering och statistiken har ännu inte den kvalitet som krävs för att publiceras inom ramen för Sveriges officiella statistik. Information: Statistikfrågor: Stina Björk tel Statistikfrågor: Andreas Petersson tel Ämnesfrågor: Ingrid Jonasson tel Ämnesfrågor: Kristina Eriksson tel Ämnesfrågor: Anette Agenmark tel Stockholm september 2012 Susanne Holland Tf. enhetschef Vård- och omsorgsstatistik Avdelningen för statistik och utvärdering 3

4 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Bakgrund 5 Syfte och nytta med statistiken 6 Försörjningshinder 6 Ändamål med ekonomiskt bistånd 7 Kommunernas skyldighet att lämna uppgifter 7 Statistikens innehåll 8 Läsanvisning av rapport och tabeller 9 Resultat 10 Försörjningshinder 10 Samtliga registrerade försörjningshinder 10 Det vanligaste försörjningshindret per vuxen biståndsmottagare 11 Ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd 19 Statistikens tillförlitlighet 20 Tillförlitligheten totalt 20 Att tänka på vid jämförelser 20 Datainsamling 20 Osäkerhetskällor och mätfel 21 Mätning 21 Bortfall 21 Bearbetning 22 Definitioner och ordförklaringar 23 Bilagor 27 4

5 Sammanfattning Socialstyrelsen redovisar statistik över försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd för År 2011 fanns vuxna biståndsmottagare. För av dessa finns inte någon registrering av försörjningshinder. Det vanligaste förekommande försörjningshindret var relaterat till arbetslöshet, personer (46 procent) hade denna registrering. Arbetshinder, sociala skäl, var det näst vanligaste försörjningshindet (11 procent) och sjukskriven med läkarintyg (8 procent) det tredje mest förekommande. Försörjningshinder redovisas efter olika indelningsgrupper som ålder, hushållstyp, in- och utrikesfödda. Jämförelse mellan dessa indelningsgrupper uppvisar inga större skillnader. Det är arbetslöshet som dominerar. Det är inga större skillnader mellan fördelningen av försörjningshinder per månad. Kommunernas registrering av försörjningshinder har förbättrats. År 2011 saknades 5 procent av samtliga registreringar, jämfört med år 2010 då 10 procent saknades. Statistiken har dock fortfarande brister när det gäller val av korrekt försörjningshinder. Ekonomiskt bistånd betalas ut i form av försörjningsstöd respektive bistånd till livsföringen i övrigt. År 2011 betalades 10,3 miljarder kronor ut som ekonomiskt bistånd (exkl. introduktionsersättning), varav cirka 87 procent betalades ut som försörjningsstöd. 5

6 Bakgrund På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen kompletterat insamlingen av uppgifter till den officiella statistiken med uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Insamlingen påbörjades 2010 och statistiken har ännu inte uppnått den kvalitet som krävs för publicering inom ramen för Sveriges officiella statistik. Syfte och nytta med statistiken Syftet är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling av verksamhet på nationell, regional och kommunal nivå. Statistiken gör det möjligt att systematiskt följa hur befolkningens behov förändras över tid och bidrar även till att beskriva hur förändringar i arbetslöshets- och sjukförsäkringen påverkar behovet av ekonomiskt bistånd. Försörjningshinder Försörjningshinder anger orsaken till att ett hushåll helt eller delvis saknar försörjning. Försörjningshindren är indelade i nedan angivna huvudkategorier (tabell 1). Kategorierna har utarbetats utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) samt rådande praxis vid biståndsbedömning. Registrering görs på individnivå och avser vuxna 1 i ett hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd och/eller introduktionsersättning. Vissa kategorier utgör inte ett försörjningshinder i sig utan måste kombineras med underkategorier (se registreringsmodell i bilaga 2 och avsnitten Statistikens innehåll samt Definitioner och ordförklaringar). Tabell 1. Försörjningshinder, indelade i huvudkategorier Arbetslös Sjukskriven med läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättning Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig Arbetar (ofrivillig deltid eller heltid med inkomst under nivån på försörjningsstöd*) Språkhinder (avser person som avslutat sin introduktionsperiod) Utan försörjningshinder (inkomst överstigande nivån på försörjningsstöd* men behov finns av tillfälligt bistånd) Annat försörjningshinder * Se följande sida och Definitioner och ordförklaringar 1 Personer från 18 år eller äldre, exklusive hemmavarande gymnasieungdomar år. 6

7 Ändamål med ekonomiskt bistånd Ändamål med ekonomiskt bistånd anger vilket eller vilka behov en utbetalning tillgodoser. Ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (2001:453) beviljas i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt, se skiss nedan. Försörjningsstödet är uppdelat i en riksnorm och i en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader för ett antal regelbundet återkommande behovsposter. Riksnormen fastställs varje år av regeringen. Beloppen ska återspegla en skälig konsumtionsnivå och täcka ett antal personliga och hushållsgemensamma kostnader. Därtill tillkommer skäliga kostnader utanför riksnormen till boende, hushållsel m.m. Utgifter för tandvård, hälso- och sjukvård, begravning etc. räknas till livsföringen i övrigt. (se Definitioner och ordförklaringar) Ekonomiskt bistånd 4 kap. 1 SoL Försörjningsstöd 4 kap. 3 SoL Livsföringen i övrigt Riksnorm: Livsmedel Kläder och skor Lek och fritid Förbrukningsvaror Hälsa och hygien Dagstidning, telefon och TV-avgift Skäliga kostnader utanför riksnormen: Boende Hushållsel Arbetsresor Hemförsäkring Fackförening och A-kassa Andra ekonomiska behov T.ex. kostnader för hälsooch sjukvård, tandvård, glasögon, spädbarnsutrustning, flytt, begravning m.m. Ändamålet med utbetalningen registreras på hushållsnivå eftersom biståndsbehovet baseras på hushållets samlade ekonomiska situation. I de fall introduktionsersättning betalas ut anges inte något ändamål. Ändamålet med denna ersättning till flyktinghushåll är underförstått, dvs. hjälp med försörjningen under den första tiden i Sverige. Mer information finns i rapporten Instruktion för registrering av försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd Kommunernas skyldighet att lämna uppgifter Kommunerna har skyldighet att rapportera in statistik över försörjningshinder och ändamål till Socialstyrelsen, enligt föreskrift (SOSFS 2007:6) om socialnämndernas skyldighet att lämna uppgifter för statistiska ändamål. 7

8 Statistikens innehåll Statistiken avser redovisning av: Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare som registreras enligt följande: Huvudkategori* Arbetslös Sjukskriven med läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättning Arbetshinder Föräldraledig Arbetar deltid/heltid Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjningshinder * Se Definitioner och ordförklaringar Underkategorier* Otillräcklig ersättning Väntar ersättning Ingen ersättning Flykting alt anhörig i introduktion Otillräcklig sjukpenning Väntar sjukpenning Ingen sjukpenning Otillräcklig ersättning Väntar ersättning Sociala skäl Otillräcklig föräldrapenning Väntar föräldrapenning Otillräcklig inkomst Väntar inkomst Avser person som avslutat sin introduktionsperiod Inkomst överstiger riksnorm* men behov finns av tillfälligt bistånd Kommentar: Ska endast användas om ingen av ovanstående kategorier passar in Ändamål med utbetalningen av ekonomiskt bistånd (exkl. introduktionsersättning) som registreras enligt följande: Försörjningsstöd (riksnormen (t.ex. livsmedel, kläder och skor) samt skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt fackförening och A-kassa. Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt (t.ex. kostnader för tandvård, hälso- och sjukvård, umgängesresor, flyttkostnader, begravning). Statistiken om försörjningshinder är uppdelad efter: Ålder Månad Inrikes respektive utrikes födda Hushållstyp Försörjningshinder per kommun 8

9 Läsanvisning av rapport och tabeller Rapporten inleds med en sammanfattning och en kortfattad beskrivning av statistikens bakgrund, syfte och innehåll. I resultatavsnittet redovisas uppgifter på riksnivå för 2011 samt Skillnaden mellan åren och olika grupper beskrivs genom antal och procent. I något fall beskrivs skillnaden genom procentenheter vilket innebär en redovisning av differensen mellan två procentsatser. Texten under rubrikerna Tillförlitlighet, Bortfall, Datainsamling samt Definitioner och ordförklaringar ger en beskrivning av statistikens kvalitet. I bilaga 1 redovisas tabeller med antal- och andelsuppgifter på kommunnivå (tabell 1-2) samt per stadsdel för Stockholm, Göteborg och Malmö (tabell 3). I tabellerna redovisas det vanligast förekommande försörjningshindret per biståndsmottagare och år. Tabell 4 beskriver bortfallet gällande försörjningshinder på kommunnivå. I bilaga 2 presenteras modellen för insamling av uppgifter över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd. Tabeller och diagram finns även att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida form av en excelfil. Information och statistik om ekonomiskt bistånd finns på Socialstyrelsens webbplats. Se följande länkar:

10 Resultat Försörjningshinder Samtliga registrerade försörjningshinder I diagram 1 redovisas hur stor andel respektive försörjningshinder per huvudkategori utgör av samtliga registreringar under 2010 och En biståndsmottagare som har fått ekonomiskt bistånd under mer än en månad kan därför förekomma flera gånger under respektive försörjningshinder. Arbetslöshet är det vanligaste förekommande försörjningshindret, oavsett år. Därefter kommer arbetshinder p.g.a. sociala skäl vilket innebär att en person har nedsatt eller inte klarlagd arbetsförmåga och behöver ytterligare utredning, arbetsträning, social eller medicinsk rehabilitering etc. innan arbete är aktuellt. (Förklaringstext för respektive kategori finns i avsnitt Definitioner och ordförklaringar) Kommunernas registreringar av försörjningshinder har förbättrats. År 2011 saknades 5 procent av registreringarna, jämfört med år 2010 då 10 procent saknades. Diagram 1. Samtliga registrerade försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare 1, år 2010 och Procent Arbetslös* Sjukskriven m. läkarintyg Sjuk- el. aktivitetsersättn. Arbetshinder, sociala skäl Föräldraledig Arbetar Språkhinder Utan försörjningshinder Annat försörjngshinder Uppgift saknas År 2010 År ) Avser biståndsmottagare 18 år och äldre som har fått ekonomiskt bistånd under året. En biståndsmottagare som har fått bistånd under flera månader är därmed redovisade flera gånger i diagrammet. 2) Totalt bortfall för 5 kommuner. * Inklusive flyktingar alt. anhöriga i introduktion. Procent 10

11 Det vanligaste försörjningshindret per vuxen biståndsmottagare I tabell 1-4 redovisas det vanligaste förekommande försörjningshindret per underkategori fördelat efter år, åldersgrupp, månad, hushållstyp samt inrespektive utrikes födda biståndsmottagare. I de fall en person har haft två olika försörjningshinder lika många gånger under året, redovisas det senast registrerade. Av tabell 1 framgår att det fanns biståndsmottagare år 2011 och biståndsmottagare år Totalt var 46 procent av biståndsmottagarna arbetslösa år 2011 jämfört med 47 procent år Flyktingar eller anhöriga som deltar i introduktion har minskat med 3 procentenheter mellan åren. Det beror på att introduktionsersättningen har ersatts med annan lagstiftning (se introduktions- resp. etableringsersättning i Definitioner och ordförklaringar för ytterligare information). Tabell 1. Det vanligast förekommande försörjningshindret 1 per vuxen biståndsmottagare 2 år 2010 och 2011*. (Antal och procent) Försörjningshinder År 2010 År 2011 Antal Procent Antal Procent Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas ) Orsak till att vuxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (vanligast förekommande) redovisas per person och år. 2) Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning enligt lagen (1992:1 068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa utlänningar. Fotnoter 3-11 redovisas på sid 25. * Totalt bortfall för 5 kommuner. 11

12 Försörjningshinder efter biståndsmottagarens ålder Arbetslöshet är det vanligaste försörjningshindret i samtliga åldersgrupper upp till 60 år, oavsett år. Att statistiken har vissa kvalitetsbrister framgår bl.a. av tabell 1a. Liksom tidigare år registreras exempelvis ålderspensionärer, 65 år och äldre, fortfarande med försörjningshinder som inte är tillämpliga för denna åldersgrupp t.ex. arbetslös, sjukskriven, otillräcklig sjuk- eller aktivitetsersättning (tabell 1a-b). Tabell 1 a. Antal vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshinder 2 och ålder, år 2010 och 2011 År 2010 Försörjningshinder Ålder Summa Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas År 2011* Försörjningshinder Ålder Summa Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas

13 Tabell 1 b. Andel vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshinder 2 och ålder, år 2010 och 2011 År 2010 Försörjningshinder Ålder Samtliga Summa andelar Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas År 2011* Försörjningshinder Ålder Samtliga Summa andelar Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. 2) Orsak till att vuxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (vanligast förekommande) redovisas per person och år. Fotnoter 3-11 redovisas på sid 25. * Totalt bortfall för 5 kommuner. 13

14 Försörjningshinder per månad En biståndsmottagare kan ha fått ekonomiskt bistånd flera gånger under året. I tabell 2 a-b redovisas de månader där bistånd har beviljats. Fördelningen av försörjningshindren är relativt oförändrat, oavsett månad och år. Fler uppgifter saknades dock i början av året jämfört med i slutet av året, speciellt för 2010 (tabell 2 b). År 2010 Tabell 2 a. Antal vuxna biståndsmottagare 1 per månad och försörjningshinder 2, år 2010 och 2011 Försörjningshinder Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas År 2011* Försörjningshinder Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas

15 Tabell 2 b. Andel vuxna biståndsmottagare 1 per månad och försörjningshinder 2, år 2010 och 2011 År 2010 Försörjningshinder Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas År 2011* Försörjningshinder Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. 2) Orsak till att vuxna i ett hushåll inte kan försörja sig. En biståndsmottagare kan ha fått bistånd flera månader under året och kan därmed ingå på flera ställen i tabellen. Fotnoter 3-11 redovisas på 25. * Totalt bortfall för 5 kommuner. 15

16 Försörjningshinder efter hushållstyp Arbetslöshet är även det vanligaste försörjningshindret, oavsett hushållstyp. Det sker fortfarande vissa felregistreringar. Av tabell 3 a framgår t.ex. att föräldraledig har registrerats i hushåll som inte har barn. År 2010 Tabell 3 a. Antal vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshindret 2 och hushållstyp år 2010 och 2011 Försörjningshinder Ensamstående kvinnor Ensamstående män Gifta/samboende 12) utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn Summa 13) Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas År 2011* Försörjningshinder Ensamstående kvinnor Ensamstående män Gifta/samboende 12) utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn Summa 13) Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas

17 År 2010 Tabell 3b. Andel vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshindret 2, hushållstyp, år 2010 och 2011 Försörjningshinder Ensamstående kvinnor Ensamstående män Gifta/samboende 12) utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn Summa 13) Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas År 2011* Försörjningshinder Ensamstående kvinnor Ensamstående män Gifta/samboende 12) utan barn med barn utan barn med barn utan barn med barn Summa 13) Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktionsersättning. En biståndsmottagare kan ha ingått i flera olika hushåll under året och kan därmed ingå på flera ställen i tabellen. 2) Orsak till att vuxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (vanligaste förekommande) redovisas per person och år. Fotnoter 3-11 redovisas på sid ) Här jämställs samboende, registrerade partnerskap och gifta par. 13) Inklusive 7 hushåll med okänd hushållstyp. * Totalt bortfall för 5 kommuner. 17

18 Försörjningshinder efter in- och utrikes födda biståndsmottagare Arbetslöshet är det vanligaste försörjningshindret. Även här finns felregistreringar t.ex. inrikes födda som registrerats under språkhinder eller som flykting alt. anhörig i introduktion. Språkhinder är avsett för de som efter avslutad introduktion är i behov av fortsatt svenskundervisning och där språkhindret bedöms vara det huvudsakliga försörjningshindret. Tabell 4 a. Antal vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshindret 2 för inrikes resp. utrikes födda, år 2010 och 2011 Försörjningshinder År 2010 År 2011 Inrikes födda 12) Utrikes födda 13) Summa Inrikes födda 12) Utrikes födda 13) Summa Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas Tabell 4 b. Andel vuxna biståndsmottagare 1 efter vanligast förekommande försörjningshindret 2 för inrikes resp. utrikes födda, år 2010 och 2011* Försörjningshinder År 2010 År 2011 Inrikes födda 12) Utrikes födda 13) Summa Inrikes födda 12) Utrikes födda 13) Summa Samtliga biståndsmottagare Arbetslös/Otillräckl. ersättn. 3) Arbetslös/Väntar ersättn. 3) Arbetslös/Ingen ersättn. 3) Flykting alt. anhörig i introduktion 3) Sjukskriven m. läk.intyg/otillräckl. Sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/väntar sjukpenning 4) Sjukskriven m. läk.intyg/ingen sjukpenning 4) Sjuk- el. aktivitetsersättn./otillräckl. ersättn. 5) Sjuk- el. aktivitetsersättn./väntar ersättn. 5) Arbetshinder, sociala skäl 6) Föräldraledig/Otillräckl. Föräldrapenning 7) Föräldraledig/Väntar föräldrapenning 7) Arbetar deltid/otillräckl. Inkomst 8) Arbetar deltid/väntar inkomst 8) Arbetar heltid/otillräckl. inkomst Arbetar heltid/väntar inkomst 8) Språkhinder 9) Utan försörjningshinder 10) Annat försörjningshinder 11) Uppgift saknas )Person som är 18 år eller äldre och är registrerad som sökande eller medsökande, inkl personer som fått introduktions ersättning. 2) Orsak till att vuxna i ett hushåll inte kan försörja sig. Ett försörjningshinder (vanligaste förekommande) redovisas per person och år. Fotnoter 3-11 redovisas på sid ) Hushåll där samtliga vuxna är födda i Sverige. 13) Hushåll där någon vuxen är född utomlands. * Totalt bortfall för 5 kommuner. 18

19 Ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd För 2011 har 285 kommuner redovisat uppgifter om kommunens utbetalning av ekonomiskt bistånd. 284 av kommunerna har delat upp beloppet på försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstöd utgör 87 procent av utbetalat belopp (tabell 5a). Registreringen har förbättrats jämfört med 2010 då 4 procent av kommunerna inte kunde särskilja försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Målet är att alla 290 kommunerna ska lämna in uppgifterna. Tabell 5 a. Antal kommuner som lämnat uppgifter över utbetalade belopp, samt storleken på beloppen, år 2010 och 2011 År 2010 År 2011 Antal kommuner Belopp. Tkr Antal kommuner Belopp. Tkr Totalt ekonomiskt bistånd 1) Försörjningsstöd därav tillfälligt boende Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt Hälso- och sjukvård Tandvård Elskulder Hyresskulder Övriga skulder Annat ) Introduktionsersättning ingår inte i detta belopp. I vissa fall kan kommunerna inte ange de belopp som utbetalats för de olika posterna som gäller livsföringen i övrigt. Det finns då möjlighet att göra en kryssmarkering för de poster som utbetalningen avser. Av tabell 5 b framgår att 140 kommuner inte kunnat ange biståndsbelopp per post för totalt hushåll år Det har främst gällt bistånd till Annat. Tabell 5 b. Antal kommuner som ej kunnat ange belopp men istället angett antal hushåll som berörts när det gäller ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt, år 2010 och 2011 År 2010 År 2011 Antal kommuner Antal hushåll Antal kommuner Antal hushåll Ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt Hälso- och sjukvård Tandvård Elskulder Hyresskulder Övriga skulder Annat

20 Statistikens tillförlitlighet Tillförlitligheten totalt Insamling av uppgifter om försörjningshinder och ändamål påbörjades Det är svårt att bedöma statistikens kvalitet. Vissa kommuner saknar fortfarande upparbetade rutiner för registrering och det finns felregistreringar som blir tydliga när resultatet redovisas fördelat efter de olika biståndgrupperna (t.ex. hushållstyp, in- respektive utrikes födda). En tydligare instruktion gällande registrering av försörjningshinder och ändamål har tagits fram av Socialstyrelsen. Från och med 2012 samlas även uppgifter in varje månad i samband med kommunernas månatliga rapportering över ekonomiskt bistånd. Tydligare riktlinjer och upparbetade rutiner kommer förhoppningsvis att successivt öka kvaliteten på dataregistreringarna. Att tänka på vid jämförelser Jämförelser bör ske med viss försiktighet eftersom vissa kommuner har totalt och partiellt bortfall (delar av kommunens uppgifter saknas) samt att det i vissa kommuner finns felregistrerade uppgifter. År 2011 redovisas vuxna biståndsmottagare i tabellerna. Antalet är lägre jämfört med motsvarande uppgift i årsrapporten med den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd. Detta beror på att inga skattningar eller andra åtgärder har vidtagits på grund av det totala bortfallet i denna rapport. År 2011 var det 5 av 290 kommuner som inte rapporterade in några uppgifter över ekonomiskt bistånd. Under 2011 hade 78 kommuner registrerat minst ett försörjningshinder per vuxen biståndsmottagare i sin kommun. 1 av 285 kommuner har inte rapporterat in några försörjningshinder för sina biståndsmottagare. Motsvarande siffror för 2010 var 49 respektive 4 av 290 kommuner. Datainsamling Statistiken grundar sig på individuppgifter som Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in på uppdrag av Socialstyrelsen. Insamlingen påbörjades 2010 och sker i samband med den årliga kommunala rapporteringen av den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd. Materialet lagras på filer som överförs till SCB via inloggning i deras inrapporteringssystem. Påminnelser till kommunerna lämnas dels skriftligt via brev och e-post, dels via telefon. 20

21 Osäkerhetskällor och mätfel Mätning Ett mätfel är avvikelsen mellan det rapporterade värdet och det sanna värdet. Det finns flera möjliga orsaker till mätfel, bl.a. mätinstrumentets utformning och användbarhet. Även tillförlitligheten i de system som kommunerna använder för att dokumentera verksamheten kan påverka uppkomsten av mätfel. När kommunen rapporterar in uppgifterna sammanställs listor över fel och oklarheter. Det finns då möjlighet att göra korrigeringar och lämna in uppgifterna igen. Kommunerna får även en preliminär sammanställning av inlämnat material tillsammans med en jämförelse med föregående års uppgifter. Detta ger kommunerna ytterligare möjlighet att justera uppgifter. Bortfall Av det antal försörjningshinder som skulle ha rapporterats år 2011, finns ett bortfall på 5 procent, vilket motsvarar drygt registreringar. År 2010 saknades 10 procent av registreringarna. I de flesta fallen rör det sig om partiella bortfall, dvs. kommunerna har inte lämnat in vissa delar av den statistik som de skulle rapporterat in. Storleken på bortfallet i de olika kommunerna redovisas i tabell 4 i bilaga 1. Registreringen av ändamål med utbetalningen har förbättrats. Under 2011 kunde 284 av 285 kommuner särskilja försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Motsvarande siffror för 2010 var 279 av 290 kommuner. 5 av 290 kommuner har inte lämnat några uppgifter om ekonomiskt bistånd för 2011 (Färgelanda, Dals-Ed, Munkfors, Mönsterås och Grums). Följande kommuner har inte rapporterat in uppgifter för vissa månader vilket har givit följande partiella bortfall: Upplands Väsby saknar uppgift om introduktionsersättning för september. Nykvarn saknar uppgifter om ekonomiskt bistånd för januari-april och introduktionsersättning för januari-april och november. Lidingö saknar uppgifter om introduktionsersättning för januari-april. Alvesta saknar uppgifter om ekonomiskt bistånd och introduktions-ersättning för januari-april. Växjö saknar uppgifter om ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning för januari-maj. Karlshamn saknar uppgift om introduktionsersättning för september. Bjuv saknar uppgifter om ekonomiskt bistånd för januari-april. Lomma saknar uppgift om introduktionsersättning för januari. Sjöbo saknar uppgift om introduktionsersättning för januari. Tanum saknar uppgifter om introduktionsersättning för hela Götene saknar uppgift om introduktionsersättning för april. Essunga saknar uppgift om introduktionsersättning för april. 21

22 Eda saknar uppgifter om ekonomiskt bistånd för januari-april, introduktionsersättningen saknas för hela Åmål saknar uppgifter om introduktionsersättning för januari-februari. Hjo saknar uppgifter om introduktionsersättning för juni och augusti. Storfors saknar uppgifter om ekonomiskt bistånd och introduktions- ersättning för januari-april. Karlstad saknar uppgifter om ekonomiskt bistånd för januari och introduktionsersättning för januari-februari. Surahammar saknar uppgifter om introduktionsersättning för hela Orsa saknar uppgifter om ekonomiskt bistånd för januari-mars. Älvdalen saknar uppgifter om introduktionsersättning för november och december. Arjeplog saknar uppgifter om introduktionsersättning för hela 2011, även årssiffrorna om ekonomiskt bistånd är ofullständiga. Övertorneå saknar uppgifter om ekonomiskt bistånd för januari- mars. Norsjö saknar uppgifter om introduktionsersättning för hela Dorotea saknar uppgifter om introduktionsersättning för juli-december. Det partiella bortfallet beror främst på att kommunerna har bytt datasystem eller haft tekniska problem. I samband med den månatliga inrapporteringen under år 2012 har vissa kommuner fått systemproblem som även har påverkat insamlingen av uppgifter för år I vissa fall har det dessutom varit svårt att få kontakt med ansvarig uppgiftslämnare och få kompletteringar. Inga skattningar eller andra åtgärder har vidtagits på grund av totalt eller partiellt bortfall. Bearbetning Inrapporterat material bearbetas av Socialstyrelsen och SCB genom olika numeriska kontroller, korrigering av felaktiga värden och beräkningar. I samband med granskningen har ett antal kontakter tagits med uppgiftslämnarna och fel har kunnat rättas till. Därefter har resultattabeller tagits fram. I tabellerna redovisas endast det vanligast förekommande försörjningshindret per person och år. I de fall där en person haft två försörjningshinder lika många gånger under året, så redovisas det senaste förekommande. Sekretesskryssning av små tal (1, 2 eller 3) görs för att förhindra risk att röja individuppgifter. I vissa fall kan även större tal markeras med kryss (x), för att förhindra framräkning av de låga talen. 22

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Information: Statistikfrågor: Stina Björk tel. 075-247 36 16 Statistikfrågor: Andreas Petersson tel. 075-247 36 19 Ämnesfrågor:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2013 Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012 Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2014 Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2013 Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 Information: 075-247 30 00 vx Statistikfrågor: Andreas

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-01-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 14 januari 2014 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 2008 och preliminära uppgifter för februari 2008. Ekonomiskt bistånd 1 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Januari 28 och preliminära uppgifter för februari 28 Svagt minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 2008 och preliminära uppgifter för maj 2008 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning April 28 och preliminära uppgifter för maj 28 Något ökat behov av ekonomiskt bistånd 1 3

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 2008 och preliminära uppgifter för juli 2008 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-67X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN Ekonomiskt bistånd samt introduktionsersättning Juni 28 och preliminära uppgifter för juli 28 Något minskat behov av ekonomiskt bistånd

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2012

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2016

Information om försörjningsstöd 2016 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2016 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Postbeskrivning för rapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd

Postbeskrivning för rapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Postbeskrivning för rapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Data lämnas i form av en textfil med tabbavgränsningar och där varje rad avslutas med CRLF (carriage return line feed). Nedan finns två

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd. En uppföljning

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd. En uppföljning Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd En uppföljning Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd

ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Socialkontoret Vindelns kommun 922 81 Vindeln ANSÖKAN OM BISTÅND Försörjningsstöd/ek.bistånd Be/ankomst: Kl: När Du/Ni fyller i anan är det viktigt att alla uppgifter som passar på Din/Er situation fylls

Läs mer

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Riktlinjer för introduktionsersättning KS-2010/218 Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjer för introduktionsersättning

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun antagna av kommunfullmäktige 2008-09-10, 111 Kommunerna har möjlighet att erbjuda introduktionsersättning enligt

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2013

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Gäller fr o m 2010-04-01 Information om ekonomiskt bistånd Du har tid för nybesök...dagen den... /... kl... hos... Vid förhinder ring återbud, telefon 031 792 10 00. Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Läs

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015

Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 Beskrivning av statistiken 2016-05-18 SO0206 1(10) Statistik och jämförelser Jesper Hörnblad Statistik om kommunal familjerådgivning 2015 2015 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter

Läs mer

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Avdelningen för analys och prognos 1 Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Inledning Under senare år har ohälsotalet minskat. Minskningstakten har dock varit betydligt långsammare i gruppen under

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Barn och unga insatser år 2011

Barn och unga insatser år 2011 SOCIALTJÄNST Publiceringsår 2012 Barn och unga insatser år 2011 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 Socialtjänstavdelningen/statistikenheten 2009-06-29 1(8) Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2008 SO0211 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 1 fördelade efter stadsdelsförvaltning År Stadsdelsförvaltning Summa Månad 2013 feb 1 519 1 111 1 153 385 219 213 192 710 1 268 564 816 183 485 782 358 22 9 980 mar

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 BV/UA 2013-03-27 1(10) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9. Barn och unga insatser år 2005

STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9. Barn och unga insatser år 2005 STATISTIK SOCIALTJÄNST 2006:9 Barn och unga insatser år 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Försörjningsstöd. i Göteborgsregionen

Försörjningsstöd. i Göteborgsregionen Försörjningsstöd i Göteborgsregionen Uppföljning januari augusti 2000 Inledning Rapporten visar utvecklingen av försörjningsstöd (socialbidrag) i Göteborgsregionens kommuner för årets första åtta månader,

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

SOSFS 2011:13 (S) Föreskrifter. Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:13 (S) Föreskrifter. Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter. Socialstyrelsens författningssamling (S) Föreskrifter Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109

Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 ES/LA 2014-01-31 1(12) Konjunkturstatistik, löner för landsting 2002 AM0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne STRADA information Fotgängarnas singelolyckor i Skåne Detta faktablad har tagits fram i syfte att belysa olika trafikantgrupper och deras problem i den skånska trafiken. Målsättningen är att årligen presentera

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Januari 2016 1 Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Konjunkturlönestatistik över statlig sektor Lönestatistiken produceras av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Datum 2010-04-27 Från 1 juli 2002 är det reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Begreppet Hemtjänst används

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i Skaraborg? Utbildningsnivå 16 år och äldre

Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i Skaraborg? Utbildningsnivå 16 år och äldre Riket Medel VGR Riket Medel VGR Högutbildade och den kreativa klassen - vilka förutsättningar har vi i borg? Del 1 Statistik i diagram Om vi väljer att uttrycka befolkning med högre utbildning som de med

Läs mer

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter 2013 BO0404 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningens ekonomisektion. Dec. 2006

Brukarundersökning. Socialförvaltningens ekonomisektion. Dec. 2006 Brukarundersökning Socialförvaltningens ekonomisektion 2006 Dec. 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011

GRvux. Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret 2011 GRvux Rapport: Redovisning av uppgifter om deltagare i yrkesvuxstudier första halvåret Beställare: Kenneth Ardehed, GRvux Projektledare: Peter Linsér, Markör Augusti Markör Örebro Kungsgatan 7 47 Örebro

Läs mer

Levnadsförhållanden i Skaraborg

Levnadsförhållanden i Skaraborg Levnadsförhållanden i Skaraborg Rapport 2013 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Mariestad inkl Folkhälsoenheten Innehållsförteckning Inledning... 1 Folkhälsan i Sverige 2012... 2 Folkhälsans utveckling...

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord av 2013-10-30 Sofia Barlind [Type text] [Type text] [Type text] 1 Innehåll: Om Brottsofferjouren 2 Bidrag 2 Kommunbidragsundersökningen

Läs mer

Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 2007 2008 samt jämförelse 1: a kvartal 2008 och 2009. Verksamhetsrapport 2009:03

Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 2007 2008 samt jämförelse 1: a kvartal 2008 och 2009. Verksamhetsrapport 2009:03 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 27 28 samt jämförelse 1: a kvartal 28 och 29 Verksamhetsrapport 29:3 VERKSAMHETsrapport Den rådande finansoron och konjunkturläget med en skenande

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd

Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Postbeskrivning för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bistånd Data lämnas i form av en textfil med tabbavgränsningar och där varje rad avslutas med CRLF (carriage return line feed). Nedan finns

Läs mer

Verksamhetsrapport 2015:02

Verksamhetsrapport 2015:02 Analys av försörjningsstödets utveckling 2014, i jämförelse med 2013 Verksamhetsrapport 2015:02 Sammanfattning I jämförelse med 2014 och 2013 minskade försörjningsstödskostnaden med 8 % och andelen hushåll

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SIGTUNA Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010.

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010. Tillsyn, Region syd, Sektion 4 BESLUT 1(6) 2010-03-19 Diarienummer 989/2010 Vuxennämnden i Landskrona Stadshuset 261 80 Landskrona ÄRENDET Tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) av handläggning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd

Statistik. om Stockholm. Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Statistik om Stockholm Sociala Förhållanden Ekonomiskt bistånd Juli 212 och preliminära uppgifter för augusti 212 FÖRORD För att belysa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad sammanställer

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare)

Ansökan om ekonomiskt bistånd (ansökan från förvaltare) Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Regler

Läs mer

Särskild vaccinationsinsats mot polio. Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien

Särskild vaccinationsinsats mot polio. Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien Särskild vaccinationsinsats mot polio Rekommendation med anledning av utbrott av polio i Syrien Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag

Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag Statistik för perioden 1 juli 2009 31 december 2009 Nyttjande av kommunalt vårdnadsbidrag Statistik för perioden 1 juli 2009 31 december 2009 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb

Särskild granskning avseende verksamhetsår 2012, Malmö Allmänna Schackklubb SIGNERAD 2013-09-04 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-30 Vår referens Daniel Olsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse daniel.x.olsson@malmo.se Särskild granskning avseende verksamhetsår

Läs mer

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2 (21) Innehållsförteckning Sjukersättning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206

Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206 Socialtjänsteavdelningens statistikenhet 2008-05-12 1(8) Kommunal familjerådgivning 2006 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår 2007, 1 oktober (mätdag)

Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår 2007, 1 oktober (mätdag) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(8) Vård och omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL Statistikår 2007, 1 oktober (mätdag)

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning

Inventering av registrerade föreningar. Fritidsförvaltning Inventering av registrerade föreningar Fritidsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 211-4-5 1.3 Thomas Sterner (Gustaf Johansson/David Nilsson) Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län januari 2012 12 114 (7,2%) 6 365 män (7,2%) 5 749 kvinnor (7,2%) 3

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll

Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Elevpaneler för longitudinella studier 2014 Panel 8 UF0501 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning

Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 och introduktionsersättning År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Introduktionsersättning Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA Antal Kostnad Kronor/

Läs mer