och vedertagna teorier kring försäljning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och vedertagna teorier kring försäljning."

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Utveckla säljet! Status för säljare Svenska företag måste utveckla sin försäljning. Det är nödvändigt att försäljningsfrågorna ges ökad betydelse genom att de förs upp och diskuteras i bolagens styrelser. Det behövs en mer strukturerad syn på försäljningen menar konsultföretaget Oil Group, som har undersökt försäljningskulturen i svenska företag. Genom att införa en strukturerad försäljningsprocess får företagen möjligheter att mäta produktiviteten i sina affärer. Prognosmissar kan ofta förklaras med att man i bolagen inte har full kontroll på vad som är på gång i försäljningsorganisationen menar han. Bolagens styrelser bör se över försäljningen och arbeta fram en strategi på samma sätt som för produktionen etc. Undersökningen som Oil Group gjort visar att om man deltar i arbetet att ta fram kundens kravspecifikation vinner man mer än hälften av antalet offerter Till skillnad från marknadsföring finns det lite forskning om försäljning. Det finns mycket tyckande och vedertagna teorier kring försäljning. Enligt Oil Group har svenska företag i sitt försäljningsarbete mycket att lära av amerikanska företag. Det är viktigt att utarbeta en försäljningsmetodik. Här visar studien att det finns en enorm potential som kan bidra till att göra svenska företag ännu duktigare. Oil Group gjorde motsvarande undersökning Utfallet är ungefär detsamma, vilket visar att företagen inte klarar av att förändra, trots att de vet vad som behöver göras. En fråga ST inom Posten automatiskt kommer in på är hur vi hanterar försäljning i Posten. Finns det utvecklingspotential? En känsla som ofta gör sig påmind är att bearbetningen av kunder ofta glöms bort i många av de förekommande organisationsförändringarna. Man får lätt bilden av att organisationsförändringar ofta har ett introvert tänkande och att kunden oftast inte finns med som en viktig styrfaktor när det gäller förändringen. Ordföranden har ordet Flexibel bemanning. Sidan 2 På gång runtom Aktuellt i omvärlden Sidan 3 7 Det svåra samtalet Utbildning för ST medlemmar... Sidan 7 Posten AB Lönerevision Avtalets sista revision... Nytt Skyddsombud Börje Skoglund i Alingsås... Kalendarium På gång i sektionen... Meddelande AB Förstärkningsavtal Förlängt... Logistik AB Sidan 8 Nätförändring? Förändringar i företagscenternätet Studiebesök Enheter inom Örebro region... Sidan 9 På besök i Danmark Vi besökte våra kollegor i Brøndby Besök i Borlänge Anders Holm besökte kundtjänst... Ny Sektionsstyrelsen Dina centrala företrädare... Sidan 10

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen ordförande vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Torbjörn Larm Ersättare Ann-Katrin Broman Ersättare Sektionsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Börje Berglund Redaktör Redaktionskommitté Bo Fröström Jan-Ivar Åström Gudrun Glipe Bosse Palmberg Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Flexibel bemanning Idag talas det mycket om flexibel bemanning, d.v.s. personalens arbetstid ska anpassas efter produktionsvolymerna. Eftersom volymerna varierar över tiden finns det en strävan efter att också variera arbetstiderna. Det ska ställas emot personalens behov att ha en anställning som innebär att man har en lön som går att leva på. På senare tid har den här motsättningen blivit allt mer aktualiserad i och med att vi befinner oss i en lågkonjunktur och Posten, liksom många andra företag, har inlett en omfattande kostnadsjakt. Från fackligt håll arbetar vi för att så många som möjligt ska kunna ha en heltidsanställning. Det ställer givetvis stora krav på prognostisering av volymer och personalplanering, vilket inte alltid fungerar på ett optimalt sätt. En sådan planering är givetvis inte enkel att genomföra men det är inte heller omöjligt, förutsatt att det finns kompetens och tid för det. Tyvärr ser vi en annan trend vilken innebär att heltidsanställda sägs upp för att återanställas på deltid eller att timanställda sägs upp för att ersättas med personal från bemanningsföretag. Det är illavarslande signaler eftersom vi är överens med Postens ledning att så långt det är möjligt bemanna organisationen med heltidsbefattningar. Volymerna är som sagt inte konstanta över tiden men det finns en grundvolym som borde kunna ligga till grund för en fast bemanning. För att möta volymtoppar har Posten använt sig av timanställda och s.k. förstärkningsanställda. Det var vi överens med Posten om men efterhand har dessa ökat i antal i förhållande till heltidsanställda. Vissa förstärkningsanställda kom att arbeta heltid månad efter månad och utförde därmed ett heltidsarbete, utan att omfattas av några som helst trygghetsregler. Inför den utvecklingen sade de fackliga organisationerna upp avtalet om förstärkningsanställning. Vår förhoppning är givetvis att vi ska kunna komma tillbaka till en organisation som bygger på tillsvidareanställda med heltidsbefattningar, helt i linje med intentionerna från Postens ledning och att vi kommer överens om hur volymtopparna ska hanteras. Det vi nu ser, en ökad användning av resurser från bemanningsföretag, pekar snarare på en ökad spänning i frågan och man kan fråga sig vad Posten egentligen har för målsättning med sin personalpolitik. Vi har förståelse för att konkurrensen blir allt hårdare och att de s.k. tidsfönstren blir allt mindre men vad leder det till i förlängningen? Kommer Postens produktion att utföras enbart av timanställd personal och personal från bemanningsföretag som kan kallas in med mycket kort varsel? Kommer Postens anställda och för den delen även anställda i bemanningsföretag att kunna leva på den lön de får? Konkurrens i all ära men den kan inte drivas in absurdum, till slut kommer man till en gräns där kvaliteten blir så urholkad att kunderna kommer att välja andra leverantörer även om det kostar lite mer. Posten står idag för hög säkerhet och kvalitet och så vill vi som anställda att det ska vara även i fortsättningen. Därför är det viktigt att Posten fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare med bra personalpolitik och bra löner och anställningsvillkor. Gör man det så kommer man med all säkerhet att vara en dominerande aktör på meddelande- resp. logistikmarknaderna även i framtiden. Ordförande, ST inom Posten > 2 <

3 Omvärldsorientering Inför valet till Europaparlamentet Avregleringen av postmarknaden i Europa, har varit och är fortfarande en viktig fråga för fackföreningarna inom postsektorn. I många länder befarar man att avregleringen ska leda till en mycket rörig situation med många aktörer. Det finns även en oro för att avregleringen ska leda till att lönerna pressas nedåt vilket i förlängningen kan leda till social dumping. Att avregleringen kommer att genomföras i alla medlemsländer inom de närmaste åren är klart och fackföreningarna arbetar nu för att det inom den avreglerade marknaden ändå ska finnas vissa grundläggande regler för att få bedriva postverksamhet. Detta ska inte ses som ett försök till marknadsbegränsning utan snarare ett sätt att upprätthålla anständiga löne- och anställningsvillkor och att förhindra just social dumping. Vår fackföreningsinternational inom postsektorn i Europa, UNI Post & Logistik Europa, har därför gått ut med nedanstående uppmaning till samtliga medlemsförbund inför det stundande valet till Europaparlamentet. Ordförande, ST inom Posten Från UNI Post & Logistik Europa Det tredje europeiska postdirektivet antogs av Europaparlamentet i februari 2008 och fastställde tidsfristen för att avreglera de nationella postmarknaderna till den 31 december 2010 (31 december 2012 för Cypern, Tjeckien, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien och Slovakien). Vi befinner oss nu i en fas då det nya postdirektivet ska införlivas i nationell lagstiftning och det är upp till nationella regeringar att bestämma hur avregleringsprocessen ska genomföras i varje land. Vi har utvecklat en deklaration som ett led i vår kampanj för att få alla medlemsförbund att försöka övertala europeiska parlamentsledamöter och kandidater i det kommande valet till Europaparlamentet att underteckna deklarationen (som du hittar nedan). I deklarationen erkänner de att posttjänsterna är en viktig och värdefull del av samhället och förklarar att posttjänster måste tillhandahålla viktiga, anständiga och stabila jobb som måste skyddas och bevaras i tider av liberalisering och finansiell kris. Vi hoppas att få så många ledamöter i Europaparlamentet och kandidater som möjligt att underteckna deklarationen och vi kommer att offentliggöra namn på dem som undertecknat den. Med vänliga hälsningar Neil Anderson DEKLARATION FRÅN KANDIDATER TILL EU-PARLAMENTET Posttjänster: Reglera avregleringen Det tredje europeiska postdirektivet antogs av Europaparlamentet i februari 2008 och fastställde tidsfristen för att avreglera de nationella postmarknaderna till den 31 december 2010 (31 december 2012 för Cypern, Tjeckien, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien och Slovakien). Som kandidat till Europaparlamentet ger jag följande löften: Jag kommer att verka för att posttjänster av hög kvalitet säkerställs för hela den europeiska befolkningen i varje region och varje land. Jag stöder den samhällsomfattande postservicen som erbjuder tjänster av hög kvalitet till överkomliga priser. Jag kommer att verka för att tillräckligt ekonomiskt stöd för upprätthållande av den allmänna servicen säkerställs. Jag kommer att verka för att varje enskild anställd inom postsektorn i Europa tillförsäkras bra och välbetalda arbetstillfällen med trygga villkor. För att bibehålla kvalitetsjobb och tillhandahålla tjänster av hög kvalitet på en öppen marknad krävs rättvis reglering av marknaden för posttjänster. Jag kommer att verka för att säkerställa en stark lagstiftning inom postområdet och en lämpligt inrättad nationell tillsynsmyndighet med möjlighet att övervaka och upprätthålla denna lagstiftning för alla postoperatörer. Jag är medveten om att kraven inom postmarknaden förändras med ny teknik och nya postprodukter. Jag stöder arbetstagarinflytande vid införandet av ny teknik med hjälp av välutbildad och motiverad personal som kan tillhandahålla kvalitetstjänster inom posten. Jag är medveten om att den finansiella krisen har satt djupa spår på postoperatörerna med kraftigt fallande postvolymer, och jag stöder en verklig debatt om liberaliseringens tidsplan för att hitta en lösning på dessa frågor. Med min underskrift vill jag visa att posttjänsterna är av största vikt för det allmänna bästa. Jag vill visa att posttjänsterna utgör en viktig och värdefull del av våra samhällsstrukturer som binder samman samhällen och medborgare, oavsett ålder, ras eller social status enligt visionen att vi bör ha ett Europa som ger samma service åt alla medborgare. Jag vill visa att posttjänsterna också bör tillhandahålla viktiga, värdiga och stabila arbetstillfällen som måste skyddas och bevaras även i tider av avreglering och ekonomisk kris..... Underskrift > 3 <

4 Omvärldsorientering Avregleringen av postmarknaden i Europa, en kort utblick Tyskland Den tyska marknaden är nu helt avreglerad. En domstol har dessutom slagit fast att löneavtalet mellan Deutsche Post och fackförbundet Verdi inte behöver gälla andra postoperatöret i Tyskland. Det kommer med all säkerhet att innebära att nederländska TNT utvidgar sin verksamhet där. En effekt av beslutet kan bli att lönerna för postanställda snabbt sjunker, s.k. lönedumpning. Nederländerna Även den nederländska postmarknaden är nu avreglerad. Där har TNT anställda haft timlön medan konkurrenternas anställda har fått betalt per försändelse. Facket och arbetsgivarna har nu kommit överens om att 3,5 år efter avregleringen ska 80 procent av de postanställda ha timlön. Storbritannien Avregleringen i Storbritannien innebär bl.a. att staten avser att sälja 30 procent av Royal Mail och att man ska behålla aktiemajoriteten, även på sikt. Man vill även hitta en strategisk partner med erfarenhet av att rationalisera postverksamhet. Planen är också att ge konkurrenterna tillgång till Royal Mails leveransorganisation till reglerade priser. Facket uppvisar ett massiv motstånd mot att sälja ut Royal Mail. Nederländska TNT har officiellt annonserat sitt intresse. Norge I Norge förs diskussioner mellan Posten Norge och regeringen om statligt köp av olönsamma tjänster. Samferdseldepartementet arbetar med en modell för att beräkna kostnaderna för dessa tjänster. Däremot har staten ännu inte tagit ställning i frågan om full avreglering av posttjänsterna. Finland Finland är avreglerat sedan länge men EU är inte tillfreds med det finska regelverket. Det är för svårt för konkurrenter att etablera sig på den finska postmarknaden. Itella satsar på expansion inom Norden och Öst- och Centraleuropa både vad gäller Logistik och Informationslogistik. Under 2008 startade Itella Information verksamhet i Polen, Slovakien och Ryssland. Planer finns på expansion även i Ungern, Tjeckien och Österrike. Tillsammans med Posten Norge äger man Itella Information AS som agerar på den norska informationslogistikmarknaden. Ordförande, ST inom Posten Stärkt skydd för arbetstagares integritet Regeringen planerar att införa ny lag Lagen om integritetsskydd i arbetslivet som kommer att innehålla regler om arbetsgivares övervaknings- och kontrollåtgärder av arbetstagare. Lagen är tänkt att även innefatta andra grupper som arbetssökande, praktikanter och inhyrd arbetskraft. Arbetsgivares personuppgiftsbehandling Många av de kontrollåtgärder som utförs av arbetsgivaren innebär personuppgiftsbehandling. Kontroll av loggar i persondatorer, Internet, dörrkoder, alkolås samt GPS är tillfällen där personuppgiftslagen kan bli tillämplig. För att stärka skyddet för de anställda modifieras personuppgiftslagen på tre punkter när ändamålet med arbetsgivarens personuppgiftsbehandling är att övervaka och kontrollera den anställde: Det skall inte räcka med samtycke för att behandling skall vara tillåten, den s.k. missbruksregeln i 5a skall inte gälla och ett skydd mot ändamålsglidning skall införas. Det var tidigare risk för att uppgifter insamlade för ett godkänt ändamål senare kom att användas i ett sammanhang som ursprungligen inte var avsett Förbud för arbetsgivare mot att begära att få vissa registerutdrag Arbetsgivare har i all större omfattning begärt att arbetssökande skall beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Uppgifterna är integritetskänsliga och sekretessbelagda. Vissa myndigheter har laglig rätt till direktåtkomst av uppgifterna och andra lagar om registerkontroll ålägger andra arbetsgivare att be arbetssökande att visa upp utdrag ur belastningsregistret. Det förekommer också att arbetsgivare begär att arbetssökande skall visa utdrag ur Försäkringskassans register över sjukfrånvaro. För att förhindra att den enskilde som har rätt att begära ut uppgifter om sig själv utnyttjas på ett sätt som inte var avsett föreslås lagändring att: det skall vara förbjudet för arbetsgivare att utan lagstöd begära att arbetssökande skall visa upp utdrag ur Belastningsregister, ett motsvarande förbud skall gälla för begära om utdrag ur Misstankeregistret det skall vara förbjudet för arbetsgivare, att utan lagstöd begära att en arbetssökande skall visa upp utdrag från Försäkringskassan om t.ex. sjukfrånvaro. När är det tillåtet för arbetsgivare att kräva medicinska undersökningar? Hälsokontroller och drogtester bör användas restriktivt. Regeringen föreslår särskild reglering om när > 4 <

5 Omvärldsorientering det är tillåtet för en arbetsgivare att begära när en arbetstagare skall genomgå läkarundersökning eller drogtestas. En medicinsk undersökning avser hälsoundersökning, alkohol- narkotika eller annan drogtest och skall enligt förslaget bara vara tillåten om den sker för ett berättigat mål och att det är ett godtagbart ingrepp i den personliga integriteten i förhållande till det angivna målet. Vad är då ett berättigat mål? Anges i förslaget sådant ändamål som sker av säkerhetsskäl, eller ingår i ett led om rehabilitering av en arbetstagare. Det skall även vara möjligt att genom kollektivavtal bestämma om andra berättigade mål för en medicinsk undersökning. För att den medicinska undersökningen skall vara ett godtagbart ingrepp gäller att den genomförs av hälso- och sjukvårdspersonal samt att prover som tas vid drogtest analyseras av ackrediterat laboratorium. Förbud mot integritetskränkandeåtgärder i övrigt Det föreslås att åtgärder som är påtagligt integritetskränkande, dvs. särskilt inträngande övervakningsåtgärder blir förbjudna om de inte vidtas för ett berättigat ändamål. Exempel på sådana åtgärder är; avlyssning av telefonsamtal in och utpasseringskontroll, genomförande av personlighetstest, kameraövervakning, punktmarkering av en arbetstagare eller systematisk utfrågning av arbetstagare om personliga förhållanden. De nämnda exemplen kommer att vara förbjudna om de inte är sakligt motiverade och proportionella. Förhandlingsskyldighet och kollektivavtal Det föreslås att det skall införas en uttrycklig regel att 1) arbetsgivare skall på eget initiativ förhandla med berörda arbetstagarorganisationer inför beslut om övervaknings- eller kontrollåtgärder av större betydelse och 2) en möjlighet att begära att Datainspektionen yttrar sig över ett kollektivavtal om arbetsgi- vares personpuppgiftsbehandling av arbetstagare. Den nya regleringen skall gå ut på remiss och avses att träda i kraft 1 juli 2010 Börje Berglund Redaktör Boomen tillfälligt över för Europas Logistikbransch Stora delar av logistikbranschen i Europa plågas just nu av den recession som utlösts av den amerikanska finanskrisen. Men vissa delar av branschen, som tredjepartslogistik, kan vänta fortsatt tillväxt, visar en tysk studie. Den totala omsättningen inom logistiksektorn i EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz, uppgår enligt uppgifter från det ledande tyska forskningsinstitutet Fraunhofer Center for Applied Resarch on Technologies for the Logistic Service Industri, till över miljarder Svenska kronor årligen. Under flera år har Europas logistiksektor enligt rapporten vuxit snabbare än BNP. Som en tumregel räknar man med att logistiksektorn växer i samma takt som handeln. Samtidigt har produktiviteten inom sektorn också ökat. I Tyskland som har Europas största logistiksektor, har sektorns årliga tillväxt fram till 2008 närmat sig 10 procent. Logistiktillväxten har varit betydligt större än BNPtillväxten. De segment inom Logistiken som är direkt relaterade till transporter har drabbats hårt av recessionen och den minskade handeln. Den trenden förväntas öka under pågående lågkonjunktur. Tredjepartslogistik är dock ett segment som förväntas ha god tillväxt. Sektorer som expressgods, paket samt s.k. intralogistik och produktionslogistik är betydligt mer beroende av utvecklingen inom makroekonomin Sammantaget görs den bedömningen att prispressen kommer att öka, marginalerna fortsätta att minska både genom volymminskningen, men också p.g.a. förväntade bränsleprishöjningar, vägavgifter och miljöavgifter förutspår rapporten från Fraunhofer. Nyckeln till överlevnad ligger i att optimera och effektivisera de interna processerna samt genom intelligent utformade och marknadsförda värdeökande tilläggstjänster och se till att få ut mer värde ur de outsourcingprojekt man kan ta hand om. Studien räknar med att minskningen av logistiksektorns totala omsättning i Europa i värsta fall kan nå upp till hela 20 procent. Enligt det mest gynnsamma scenariot stannar minskningen på 10 procent. Studien ger också en överblick över hur mycket som omsätts i logistikbranschen i respektive land inom EU samt Norge och Schweiz. De tre största logistikmarknaderna i Europa är i nämnd ordning Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Italien och Spanien ligger sedan jämsides i storlek och därefter kommer Nederländerna och Belgien. Sverige kommer på åttonde plats, före Polen och långt före de övriga nordiska länderna, även om avståndet till Finland och Norge inte är så stort. Danmark är det minsta nordiska landet sett till logistikmarknadens omsättning. > 5 <

6 Omvärldsorientering Ingen uppgörelse om arbetstidsdirektivet Efter långa förhandlingar står det nu klart att Ministerrådet och EUparlamentet inte kunde enas om ändringar i EU:s arbetstidsdirektiv. Förhandlingssammanbrottet innebär att de nuvarande arbetstidsreglerna kommer att fortsätta gälla. Sverige har i förhandlingarna drivit att EU:s regler om jourtid och kompensationsledighet behöver ändras. Detta för att i större omfattning genom kollektivavtal kunna anpassas till arbetstagares och verksamheters olika behov. Det var framförallt kring frågan om undantag från direktivets veckoarbetstidsbegränsning som överenskommelse inte kunde uppnås. Europaparlamentet kunde inte acceptera ändringar i reglerna om jourtid och kompensationsledighet utan att samtidigt avskaffa den undantagsmöjlighet från reglerna om veckoarbetstid som finns i nuvarande direktiv Om och i förekommande fall när en ny förhandlingsomgång kan påbörjas är i första hand en fråga för EU-kommissionen. Registrering av personuppgifter Företag och organisationer som samlar in personuppgifter måste informera de som registreras. Datainspektionen har nu tagit fram information som på ett enkelt sätt förklarar denna informationsskyldighet. När personuppgifter samlas in och behandlas måste de personer som registreras bli informerade om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för de registrerade att ta del av de uppgifter som registreras om dem. Det nya informationsbladet Information till registrerade kan hämtas som pdf-dokument på Datainspektionens hemsida. Inga större förändringar på postmarknaden under 2008 enligt PTS rapport Det har inte inträffat några större förändringar på den svenska postmarknaden under Det konstaterar Post & Telestyrelsen (PTS) i rapporten Service och konkurrens 2009 Rapporten har nyligen överlämnats till regeringen. PTS konstaterar i sin rapport att Posten AB uppfyller statens krav vad gäller service och kvalitet på tjänsterna. Inga prisförändringar har skett under året för de tjänster som omfattas av det pristak som gäller för enstaka försändelser. Posten uppfyller också kraven på hur stor andel försändelser som ska delas ut påföljande dag. Även övriga företag på postmarknaden bedöms efterleva sina tillståndsvillkor väl. I jämförelse med de nordiska grannländerna är portot för enstaka brev lågt i Sverige medan motsvarande jämförelse av priset för inrikes postpaket visar att priset i Sverige är klart högst. Det totala antalet brevförsändelser har sjunkit något i jämförelse med 2007 och Posten har redovisat sjunkande volymer. Bring Citymail (Norska Posten) har ökat volymerna något. Rapporten kan h ä m t a s h e m f r å n Post&telestyrelsens hemsida: Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt Personer som åker bil till arbetet löper drygt 70 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt än de som promenerar, cyklar eller tar bussen. Det visas i en avhandling av Patrik Wennberg vid Umeå universitet. Den som t.ex. går till bussen rör sig vanligen en längre sträcka än den som tar bilen och görs detta regelbundet kan det räcka för att risken ska minska. Hög fysisk aktivitet på fritiden innebär också lägre risk för hjärtinfarkt, på arbetet likaså. Sambandet med fysisk aktivitet på arbetet sågs bara hos män. Fysisk aktivitet verkar inte ha olika effekt på kvinnor och män, men bara 20 procent av dem som drabbades av hjärtinfarkt i studien var kvinnor. Möjligheten att finna ett säkert samband hos kvinnor var därför klart mindre. Bland medelålders är risken för hjärtinfarkt klart större hos män. Först när man kommer upp i 80-årsåldern är risken lika stor för kvinnor och män. Förutom blodfetter, rökning och övervikt pekar avhandlingen på inflammation och blodets benägenhet att bilda blodpropp som viktiga mekanismer som är kopplade till ökad risk för hjärtinfarkt. > 6 <

7 Omvärldsorientering Närståendepenning föreslås utökas från 60 till 100 dagar För att underlätta för närstående att vara tillsammans med en anhörig som drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd föreslår regeringen i en lagrådsremiss att rätten till ersättning och ledighet för närståendevård från sin anställning utökas från högst 60 dagar till 100 dagar. Utgifterna för närståendepenning uppgick till 70 miljoner kronor Kvinnor vårdar en nära anhörig i betydligt större omfattning än män. Fördelningen ligger generellt i storleksordningen 70 procent för kvinnor och 30 procent för män. Närståendepenning beräknas utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten (SIG) Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 9 juni. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 2 juni. Börje Berglund Redaktör, ST-posten TO Stockholm Förslag om att modernisera EU-direktiv om mobilt vägarbete EU:s transportministrar har enats om att modernisera EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid mobilt vägarbete. En särskild arbetstidslag för arbetstagare med mobilt vägarbete EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid mobilt vägarbete handlar i praktiken bl.a. om lastbilschaufförers arbetstider. I Sverige har direktivet implementerats i form av en särskild lag. Denna lag är alltså en speciallag i förhållande till arbetstidslagen (ATL) I korthet innebär lagen om mobiltarbete på väg följande. 1. Lagen reglerar en sammanlagd arbetstid för varje arbetstagare. Denna arbetstid får som huvudregel, uppgå till högst 48 timmar per vecka under en begränsningsperiod om fyra månader. 2. Lagen har vissa specialregler för s.k. väntetid då arbetstagaren måste befinna sig på arbetsstället. 3. Arbete, som till någon del förekommer på natten (kl ) får inte överstiga 10 timmar. 4. Arbetstagaren ska som huvudregel ha rast om minst 30 minuter senast efter 6 timmars arbete EU-kommissionen har nu uttalat att man vill förtydliga dessa regler syfte att förbättra hälsa och säkerhet för dessa arbetstagare. Förslagen handlar om att nattarbete ska omfatta minst 2 timmar för att begränsningsregeln ( 10 timmar) ska bli tillämplig och att direktivet kan gälla även egenföretagare, om ett medlemsland så bestämmer. EUparlamentet har ännu inte uttalat sig om dessa ändringsförslag eller vilken uppfattning man har i frågan. Det svåra samtalet Den 28 april gick utbildningen Det svåra samtalet av stapeln på Arken i Stockholm. Det var ombudsman Anders Westling som höll i detta. 22 ST medlemmar ifrån hela Sverige fick ta del av en mycket bra utbildning. Det svåra samtalet ligger verkligen i tiden bl.a. med de minskande volymer och förändringar i hela Posten. Jag hoppas att fler utbildningar kommer att genomföras för er som inte kunde komma denna gång. Anders Westlig kursledare och ombudsman från Örebro Foto: Thomas Öhlén Ett stort tack till Anki Fällén och Anders för ett jättebra arrangemang. Thomas Öhlén Kursdeltagare > 7 <

8 Posten AB Lönerevision 2009 Avtalsperiodens sista lönerevision startar inom kort och förhoppningarna från vår sida är att det skall vara slutförhandlat och klart i tid, så att nya löner kan betalas ut med oktoberlönen. Liksom tidigare revisioner så omfattar årets lönepott 2,8 % (+ ev. 0,6 % löneglidning) för lönebelopp överstigande kr, samt 800 kr för lönebelopp under kr. För medlemmar som ligger under kr i lön (heltid) finns en lönegaranti på 350 kr. Inom KI kommer vi liksom ifjol att låta samtliga medlemmar som så önskar att ha ett lönesättande samtal med sin chef. Dvs. att man själv har en möjlighet att förhandla ny lön. Skulle denna förhandling stranda och ingen överenskommelse görs, så kommer vi lokala fackliga företrädare att ta vid och fortsätta förhandlingen. För de medlemmar som INTE önskar ha ett lönesättande samtal med sin chef gäller som tidigare år att man erbjuds ett lönesamtal. Innehållsmässigt bör inte skillnaderna mellan samtalsformerna vara mer än just själva lönesättningen. För övriga staber har sektionsstyrelsen ännu inte fattat något definitivt beslut, vilket vi kommer att göra så snart formerna för revisionen fastlagts tillsammans med Maria Mellberg, ny personalchef efter Lena Lundgren. Självklart är vår utgångspunkt att vi för samtliga staber också skall kunna erbjuda valfriheten att välja samtalsform. Det som tidigare varit ett hinder för oss att gå med på något sådant, är att vi vill kunna säkerställa möjligheterna till en god löneutveckling för alla medlemmar oavsett vilken enhet man jobbar på och vem som förhandlar om min lön. Kort sagt, Postens uppdelning av lönepotten i små penningpåsar för varje enhet ställer till bekymmer för oss. Vi vill att pengarna skall kunna fördelas där de behövs inte där de råkar finnas. Planeringskonferens med medlemmen i fokus Vid sektion POAB:s Representantskapsmöte i den 20 april konstaterade våra arbetsamma och högt värderade verksamhetsrevisorer, Erik Andersson och Hans Theander, att vår verksamhet bedrivits i linje med uppsatta målsättningar och att planerade aktiviteter genomförts enligt plan. Styrelsen har påbörjat ett lovvärt arbete för att på sikt skapa förutsättningar för ökat medlemsengagemang i de stora frågor som nu uppstår kring det nya dansk-svenska postbolaget, samt lågkonjunkturen som kommer att påverka oss alla, sammanfattar revisorerna. Samtidigt påpekar de att medlemmarnas engagemang i fackliga frågor är lågt, vilket är oroande med tanke på de förändringar i organisation och omvärld som förestår. Styrelsen tog fasta på denna kritik och ägnade den 27 och 28 april åt att tillsammans med flertalet arbetsplatsombud med stor inlevelse planera och komma med förslag på hur vi ska komma närmare våra medlemmar. Dagarna utmynnade i en aktivitetsplan inom tre huvudområden: Medlems-/ Informationsaktiviteter, Lönerörelsen och Internfackliga aktiviteter. Alla deltagare involverades och fick sina ansvarsområden. Den 5 juni blir det en uppföljning av konferensen med avrapportering. Om detta berättar vi mer utförligt i ST-posten som kommer ut den 9 juni! Börje Skoglund Nytt Skyddsombud i Alingsås På KI:s Trafikledning i Alingsås sitter Börje Skoglund mitt i Postens Service Desk och har fullständig koll som spindeln i nätet. Sedan den 20 april är han också spindeln i nätet när det gäller arbetsmiljöfrågor. I sitt dagliga jobb tar han bland annat emot samtal och mail och ser till att ärendesystemet fungerar, utövar internkontroll, hjälper sina kollegor och kanaliserar information till Posten idag. Det är verkligen en trevlig arbetsplats det här, konstaterar Börje. Och det ska bli mycket intressant att lära mig mer om arbetsmiljö. Börje är född och uppvuxen i Alingsås innanför 50-skyltarna. Efter jobb på ett verkstadsföretag började som innesäljare på Postnet i maj 1996 och har sedan dess även hunnit med att vara kundansvarig och projektledare i Posten. Fritiden ägnas åt extraknäck på ett gym i Alingsås och att umgås med femårige sonen Adam förstås. Börje gillar också att cykla moutainbike i skogarna runt Alingsås. Sören Jakobsson, Gudrun Glipe Sektionsstyrelsen Kalendarium Sektion POAB vecka Maj Samverkan Inköp (KVI-sam) 19 Maj Avdelningens Operativa utskott (OU) 25 Maj Möte med vår systerorganisation HK Post i Danmark 26 Maj Sektionsstyrelsemöte 26 Maj Samverkan vvd (KV-sam) 3 Juni Arbetsplatsbesök Arken 5 Juni Uppföljning från Sektionens planeringskonferens 10 Juni Skyddsombudsmöte 10 Juni Samverkan KH (KH-sam) 10 Juni Samverkan KE (KE-sam) 11 Juni Samverkan IT (IT-sam) 11 Juni Samverkan KK (KK-sam) Sören Jakobsson > 8 <

9 Meddelande AB Förlängning av centralt förstärkningsavtal Förstärkningsavtalet sades upp på grund av att det missbrukades på vissa arbetsplatser. Posten vill dock träffa ett nytt avtal istället för att använda bemanningsföretag. Skälet är att man vill få möjlighet att, i lugn och ro, se över bemanningssituationen på alla arbetsplatser. Från ST:s håll ser vi ingen fördel med att Posten anlitar bemanningsföretag, då vår policy är att arbetet ska utföras av egen personal. Vi har därför förlängt nuvarande avtal. Vi är medvetna om att det idag krävs en större flexibilitet o planeringen än tidigare och det nya avtalet ska endast kunna användas vid snabbt uppkomna situationer vid arbetstoppar, vid ökad sjukledighet samt för att kunna ge fast personal semester med kort varsel. Effekten av avtalet ska följas upp genom en redovisning av vid vilka tillfällen samt hur många timmar Posten har anlitat förstärkningsanställda. Elisabeth Eklund-Andersson Terminalen Göteborg Förändringar i företagscenternätet? Vi får f.n. många samtal från medlemmar som undrar vad som är på gång inom Postens företagscenternät. Många av dessa medlemmar har fått information från sin chef om att deras arbetsplats kommer att avvecklas inom kort. Det är anmärkningsvärt. Det vi vet är att Posten Meddelande AB håller på med en utredning om företagscentrens framtid. Däremot vet vi inte hur förändringen kommer att bli. Något beslut i frågan har ännu inte tagits. Eftersom även logistikbolaget är inblandat då man har en ganska omfattande in- och utlämning av paket genom den här kanalen, anser vi att ett beslut måste fattas på koncernnivå. Oavsett vad ett kommande beslut innebär är vår uppfattning att företagscenternätet kommer att behövas även i fortsättningen. Vi kan förstå att dagens företagscenternät med tillhörande koncept behöver ses över i förhållande till ändrade kundbeteende, tjänsteutveckling och kostnader och vi motsätter oss inte en stegvis marknadsanpassning av företagscentra och ombudsnät kopplat till bl.a. Internet, tjänsteutvecklingen, och ändrade kundbeteenden. Det kan i och för sig innebära förändringar men det måste ske genom en kvalitetssäkrad planerad anpassning. Enligt vår uppfattning är det av största vikt att Posten finns närvarande på den lokala marknaden under eget varumärke, inte minst ur ett konkurrensperspektiv. Posten kommer inom kort att gå in i ett gemensamt bolag med Post Danmark. Post Danmark har valt att utveckla sitt lokala nät mot ökad försäljning och använder nätet till att exponera och sälja sina tjänster mycket aktivt. Vi anser att även företagscenternätet som sälj-, marknads- och närvarokanal kan utvecklas på många sätt. Vi motsätter oss som sagt inte förändringar i företagscenternätet men vi förordar att parterna i samverkan i Posten AB har en fördjupad dialog och gör en genomgripande analys ur ett koncernperspektiv innan eventuellt beslut om förändringar sker. Ordförande, ST inom Posten Studiebesök i vardagen Styrelsen för sektion MEAB tog i vintras beslut om att alla styrelseledamöter inklusive ersättare skulle besöka var sin av de postala produktionsregionerna. Detta för att lära känna de Regionsamverkansansvariga (RSA) med ersättare samt de arbetsplatsombud Mikael Andersson som arbetar inom regionen. Det ger också styrelseledamöterna en möjlighet att få se andra delar av meddelandebolagets verksamhet än de man vanligtvis jobbar inom. Att med egna ögon få se hur det ser ut inom olika delar av landet är viktigt för vårt arbete i styrelsen som är rikstäckande. Jag är RSA i Region Örebro och den maj kom Anki Fällén till oss på sitt besök. Vi började på Karlstad Brevterminal där vi träffade både arbetsplatsombud och medlemmar. Anki är försäkringsansvarig i AS så det utnyttjade vi till att informera våra medlemmar om de nya försäkringar vi fått sedan nyår. Karlstads terminal tillsammans med Västerås terminal kommer att avvecklas om det byggs en ny terminal i Hallsberg så det fanns mycket funderingar även om detta. Morgonen därpå åkte vi till Karlskoga och träffade arbetsplatsombud och medlemmar där innan de begav sig ut på sin dagliga runda. Här bjöd vi på frukostmacka och det var uppskattat att få chansen att fråga om bl.a. försäkringar. Sedan gick färden vidare till Örebro där vi hade medlemsinformation på regionkontoret. Även här var försäkringar det stora ämnet men även andra frågor kom upp. Vi hade en mycket trevlig stund som avslutades med en sen lunch. Efter detta så satte jag och Anki oss ned och sammanfattade de två dagarna som mycket givande. Det är alltid kul att komma ut till medlemmarna och träffa dem personligen och det känns att de uppskattar att vi kommer. Så jag vill skicka med ett stort varmt tack till alla medlemmar vi träffade och framför allt till våra arbetsplatsombud som ordnade med lokaler och fika. Ni är guld värda! Lotta Engström RSA, Örebro Region > 9 <

10 Logistik AB Studiebesök hos våra nya kollegor När sektionsstyrelsen samlades i Malmö passade vi även på att göra ett studiebesök hos våra nya kollegor i Danmark. Vi besökte Brøndby Pakketerminal. En arbetsplats med 200 anställda och i nuläget en dagsvolym på ca paket. En minskning med ca paket sedan förra året. Brøndby använder behållarvändare när de sorterar sina paket. En teknik som vi slutade med för flera år sedan pga. den höga reklamationsfaktorn. Några i styrelsen hade också en del kommentarer som Åh Nej de tippar även plasmaskärmar och den där pallen som bara innehåller Fragile. I övrigt såg deras terminal ut som våra svenska, förutom en mycket praktisk detalj. I golvet hade de ett elektriskt spår som användes för att transportera runt behållarna i terminalen. Istället för att behöva vänta på truckar för flytt av behållare kunde man enkelt haka på behållarna i banan och de åkte själv iväg till sin slutdestination. Mycket praktiskt måste vi säga, kanske något för Sverige? Vi får väl se. Anette Ericsson Ersättare Sektion Logistik Besök av Holm Torsdagen den 14 maj besökte Anders Holm, försäljningsdirektör arbetsplatsen Kundservice Logistik Reklamationer i Borlänge. Han var mycket nöjd med den arbetsinsats som gjorts för att kunderna ska få besked i rimlig tid. Eftersom Borlänge nu handlägger samtliga Logistiks reklamationer, så har det varit en process att lära nytt och ta över uppgifter från Internationella, Postorder och PNT-nätets pallreklamationer. Det har varit en utmaning som nu anses vara i rätt läge inför semestrar. Elisabeth Krusberg Regionombud Mitt Presentation av nya sektionsstyrelsen Logistiks sektionsstyrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare (1 är vakant). Här en kort presentation av oss i styrelsen. Patrik Lindbladh Ordförande 41 år, gift med fem barn. Intressen: Mina barns sporter. Fackligt jobbar jag som Ordförande i Sektion LOAB, Ro i Öst och Väst och som Ao på Paketterminalen i Jönköping. Ann-Katrin Broman Vice Ordförande 52 år, gift med två barn. Bor i Västerås och arbetar sedan 1978 på Posten. Arbetar sedan 5 år som kundrådgivare på Kundtjänst Logistik. Intressen är skidåkning (slalom). Har jobbat fackligt sedan 2007 som Ao och nu även som ersättare i AS och vice ordf. i Sektionsstyrelsen LOAB. Mikael Olséen 45 år. Jag har varit fackligt aktiv sedan Nu är jag Ro i Do-Syd. På Posten har jag jobbat sedan Efter några år som brevbärare sökte jag mig till Transporten som sedermera blev Poståkeriet/Logistik och där är jag kvar. Hervè Louvet 52 år och Ao för Segeltorpsterminalen samt Ro i Stockholm. Mina uppdrag gäller Terminal, Do och Solutions. Jag har varit fackligt aktiv sedan slutet Patrik Lindbladh av 90-talet. Började jobba på posten 1982 men sedan 2005 tjänstgör jag på Segeltorp som tulldeklarant. Elisabeth Krusberg Bor i Leksand, Siljansnäs. Började på Posten hösten 1984 och arbetar sedan 10 år som handläggare på Posten Logistik Reklamationer. Har jobbat fackligt sedan 2003 som Ao och nu även som Ro för Mitt och i Sektionsstyrelsen LOAB.. Jan-Ivar Åström 54 år, gift med tre barn (ett bonus). Mina intressen: Min familj, resa och allt som går fort och låter (MC och bilar). Arbetar sedan många år som chaufför uppe i norr. Fackligt jobbar jag nu som Ro för Nord samt ledamot i sektionsstyrelsen. Bernt Stalås 62 år, gift med två vuxna barn. Nyvald i styrelsen som ledamot, har tidigare arbetat fackligt i LO och har även suttit i ST-SMHI:s styrelse ett antal år. Anette Ericsson Ersättare 42 år, sambo med två bonusbarn. Bor i Kungsängen och arbetar sedan 1986 på Posten. Sedan 1 år arbetar jag som projektadministratör på Kommunikation. Intressen är amatörteater och film. Har jobbat fackligt sedan 2008 som Ao och nu även som ersättare i Sektionsstyrelsen LOAB. Ro = Regionombud Ao = Arbetsplatsombud > 10 <

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) 1(8) YTTRANDE 2009-09-09 Vårt Dnr: 43:09 Ert datum Ert Dnr: 2009-05-27 43:09 Saco Lena Maier Söderberg Box 2206 103 15 STOCKHOLM Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Sammanfattning av förslaget

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: 2010 Arbetsrättsgruppen inom Gärde Wesslau Advokatbyrå presenterar härmed årets

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Post till alla även i framtiden

Post till alla även i framtiden 25530_post 03-04-14 18.42 Sida 1 Post till alla även i framtiden Facket för Service och Kommunikation SEKOs syn på postpolitiken 2003-03-11 25530_post 03-04-14 18.42 Sida 2 25530_post 03-04-14 18.42 Sida

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

REMISSVAR (A2009/1596/ARM) Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

REMISSVAR (A2009/1596/ARM) Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) 2009-09-08 Rnr 43.09 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (A2009/1596/ARM) Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Inkomna remissvar från medlemsförbunden Jusek, Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Utredningen om Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Analys och samhällspolitik/samuel Engblom 2009-08-24 Direkttel: 08-782 91 37 E-post: samuel.engblom@tco.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM INTEGRITETSSKYDD

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.7.2006 KOM(2006) 371 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01

ATL. Arbetstidslag. I lydelse fr.o.m. 2005-07-01. samt. Arbetstidsförordning. I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 ATL Arbetstidslag I lydelse fr.o.m. 2005-07-01 samt Arbetstidsförordning I lydelse fr.o.m. 2001-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA fååéü ää= Arbetstidslag (1982:673)... 3

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Löneavtal 00 Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Löneavtal 00 1 Grundläggande principer för lönesättningen...3

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015

Kommittédirektiv. En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat. Dir. 2015:87. Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Kommittédirektiv En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle Dir. 2015:87 Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över postlagstiftningen

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5)

Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) 2005-01-25 Sammanfattning av Postmarknad i förändring - Slutbetänkande från Postoch kassaserviceutredningen (SOU 2005:5) Så skapas en bättre konkurrens på postmarknaden Den 1 januari 1993 avskaffades Postens

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Kollektivavtal om Arbetstidsbank. Arbetstidsförkortning i modernare form

Kollektivavtal om Arbetstidsbank. Arbetstidsförkortning i modernare form Kollektivavtal om Arbetstidsbank Arbetstidsförkortning i modernare form Bakgrund Utdrag ur förhandlingsprotokollet Arbetstidsbank Arbetstidsbank Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp för

Läs mer