och vedertagna teorier kring försäljning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och vedertagna teorier kring försäljning."

Transkript

1 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer Läs i detta nummer Omvärld Utveckla säljet! Status för säljare Svenska företag måste utveckla sin försäljning. Det är nödvändigt att försäljningsfrågorna ges ökad betydelse genom att de förs upp och diskuteras i bolagens styrelser. Det behövs en mer strukturerad syn på försäljningen menar konsultföretaget Oil Group, som har undersökt försäljningskulturen i svenska företag. Genom att införa en strukturerad försäljningsprocess får företagen möjligheter att mäta produktiviteten i sina affärer. Prognosmissar kan ofta förklaras med att man i bolagen inte har full kontroll på vad som är på gång i försäljningsorganisationen menar han. Bolagens styrelser bör se över försäljningen och arbeta fram en strategi på samma sätt som för produktionen etc. Undersökningen som Oil Group gjort visar att om man deltar i arbetet att ta fram kundens kravspecifikation vinner man mer än hälften av antalet offerter Till skillnad från marknadsföring finns det lite forskning om försäljning. Det finns mycket tyckande och vedertagna teorier kring försäljning. Enligt Oil Group har svenska företag i sitt försäljningsarbete mycket att lära av amerikanska företag. Det är viktigt att utarbeta en försäljningsmetodik. Här visar studien att det finns en enorm potential som kan bidra till att göra svenska företag ännu duktigare. Oil Group gjorde motsvarande undersökning Utfallet är ungefär detsamma, vilket visar att företagen inte klarar av att förändra, trots att de vet vad som behöver göras. En fråga ST inom Posten automatiskt kommer in på är hur vi hanterar försäljning i Posten. Finns det utvecklingspotential? En känsla som ofta gör sig påmind är att bearbetningen av kunder ofta glöms bort i många av de förekommande organisationsförändringarna. Man får lätt bilden av att organisationsförändringar ofta har ett introvert tänkande och att kunden oftast inte finns med som en viktig styrfaktor när det gäller förändringen. Ordföranden har ordet Flexibel bemanning. Sidan 2 På gång runtom Aktuellt i omvärlden Sidan 3 7 Det svåra samtalet Utbildning för ST medlemmar... Sidan 7 Posten AB Lönerevision Avtalets sista revision... Nytt Skyddsombud Börje Skoglund i Alingsås... Kalendarium På gång i sektionen... Meddelande AB Förstärkningsavtal Förlängt... Logistik AB Sidan 8 Nätförändring? Förändringar i företagscenternätet Studiebesök Enheter inom Örebro region... Sidan 9 På besök i Danmark Vi besökte våra kollegor i Brøndby Besök i Borlänge Anders Holm besökte kundtjänst... Ny Sektionsstyrelsen Dina centrala företrädare... Sidan 10

2 ST inom Posten Ansvariga och Kontaktvägar Ordföranden har ordet Avdelningsstyrelsen ordförande vice ordförande Bo Fröström Kassör Anki Fällén Studieorganisatör Deborah Pettersson Torbjörn Larm Ersättare Ann-Katrin Broman Ersättare Sektionsordföranden Sören Jakobsson Posten AB Mikael Andersson Meddelande AB Patrik Lindbladh Logistik AB Kansli Elisabeth Jonsson Posten AB Gudrun Glipe Huvudskyddsombud Övrigt ST-Direkt Internet Intranet fackliga_org/st_inom_posten/ Adress ST inom Posten TO Stockholm Telefon: Fax: Redaktion Börje Berglund Redaktör Redaktionskommitté Bo Fröström Jan-Ivar Åström Gudrun Glipe Bosse Palmberg Webbtidningen ST-posten utkommer med 16 nummer per år. Normalt var tredje vecka med ett uppehåll under sommar och jul. Ordförande uttrycker avdelningens uppfattning övriga artikelförfattare sin egna. Flexibel bemanning Idag talas det mycket om flexibel bemanning, d.v.s. personalens arbetstid ska anpassas efter produktionsvolymerna. Eftersom volymerna varierar över tiden finns det en strävan efter att också variera arbetstiderna. Det ska ställas emot personalens behov att ha en anställning som innebär att man har en lön som går att leva på. På senare tid har den här motsättningen blivit allt mer aktualiserad i och med att vi befinner oss i en lågkonjunktur och Posten, liksom många andra företag, har inlett en omfattande kostnadsjakt. Från fackligt håll arbetar vi för att så många som möjligt ska kunna ha en heltidsanställning. Det ställer givetvis stora krav på prognostisering av volymer och personalplanering, vilket inte alltid fungerar på ett optimalt sätt. En sådan planering är givetvis inte enkel att genomföra men det är inte heller omöjligt, förutsatt att det finns kompetens och tid för det. Tyvärr ser vi en annan trend vilken innebär att heltidsanställda sägs upp för att återanställas på deltid eller att timanställda sägs upp för att ersättas med personal från bemanningsföretag. Det är illavarslande signaler eftersom vi är överens med Postens ledning att så långt det är möjligt bemanna organisationen med heltidsbefattningar. Volymerna är som sagt inte konstanta över tiden men det finns en grundvolym som borde kunna ligga till grund för en fast bemanning. För att möta volymtoppar har Posten använt sig av timanställda och s.k. förstärkningsanställda. Det var vi överens med Posten om men efterhand har dessa ökat i antal i förhållande till heltidsanställda. Vissa förstärkningsanställda kom att arbeta heltid månad efter månad och utförde därmed ett heltidsarbete, utan att omfattas av några som helst trygghetsregler. Inför den utvecklingen sade de fackliga organisationerna upp avtalet om förstärkningsanställning. Vår förhoppning är givetvis att vi ska kunna komma tillbaka till en organisation som bygger på tillsvidareanställda med heltidsbefattningar, helt i linje med intentionerna från Postens ledning och att vi kommer överens om hur volymtopparna ska hanteras. Det vi nu ser, en ökad användning av resurser från bemanningsföretag, pekar snarare på en ökad spänning i frågan och man kan fråga sig vad Posten egentligen har för målsättning med sin personalpolitik. Vi har förståelse för att konkurrensen blir allt hårdare och att de s.k. tidsfönstren blir allt mindre men vad leder det till i förlängningen? Kommer Postens produktion att utföras enbart av timanställd personal och personal från bemanningsföretag som kan kallas in med mycket kort varsel? Kommer Postens anställda och för den delen även anställda i bemanningsföretag att kunna leva på den lön de får? Konkurrens i all ära men den kan inte drivas in absurdum, till slut kommer man till en gräns där kvaliteten blir så urholkad att kunderna kommer att välja andra leverantörer även om det kostar lite mer. Posten står idag för hög säkerhet och kvalitet och så vill vi som anställda att det ska vara även i fortsättningen. Därför är det viktigt att Posten fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare med bra personalpolitik och bra löner och anställningsvillkor. Gör man det så kommer man med all säkerhet att vara en dominerande aktör på meddelande- resp. logistikmarknaderna även i framtiden. Ordförande, ST inom Posten > 2 <

3 Omvärldsorientering Inför valet till Europaparlamentet Avregleringen av postmarknaden i Europa, har varit och är fortfarande en viktig fråga för fackföreningarna inom postsektorn. I många länder befarar man att avregleringen ska leda till en mycket rörig situation med många aktörer. Det finns även en oro för att avregleringen ska leda till att lönerna pressas nedåt vilket i förlängningen kan leda till social dumping. Att avregleringen kommer att genomföras i alla medlemsländer inom de närmaste åren är klart och fackföreningarna arbetar nu för att det inom den avreglerade marknaden ändå ska finnas vissa grundläggande regler för att få bedriva postverksamhet. Detta ska inte ses som ett försök till marknadsbegränsning utan snarare ett sätt att upprätthålla anständiga löne- och anställningsvillkor och att förhindra just social dumping. Vår fackföreningsinternational inom postsektorn i Europa, UNI Post & Logistik Europa, har därför gått ut med nedanstående uppmaning till samtliga medlemsförbund inför det stundande valet till Europaparlamentet. Ordförande, ST inom Posten Från UNI Post & Logistik Europa Det tredje europeiska postdirektivet antogs av Europaparlamentet i februari 2008 och fastställde tidsfristen för att avreglera de nationella postmarknaderna till den 31 december 2010 (31 december 2012 för Cypern, Tjeckien, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien och Slovakien). Vi befinner oss nu i en fas då det nya postdirektivet ska införlivas i nationell lagstiftning och det är upp till nationella regeringar att bestämma hur avregleringsprocessen ska genomföras i varje land. Vi har utvecklat en deklaration som ett led i vår kampanj för att få alla medlemsförbund att försöka övertala europeiska parlamentsledamöter och kandidater i det kommande valet till Europaparlamentet att underteckna deklarationen (som du hittar nedan). I deklarationen erkänner de att posttjänsterna är en viktig och värdefull del av samhället och förklarar att posttjänster måste tillhandahålla viktiga, anständiga och stabila jobb som måste skyddas och bevaras i tider av liberalisering och finansiell kris. Vi hoppas att få så många ledamöter i Europaparlamentet och kandidater som möjligt att underteckna deklarationen och vi kommer att offentliggöra namn på dem som undertecknat den. Med vänliga hälsningar Neil Anderson DEKLARATION FRÅN KANDIDATER TILL EU-PARLAMENTET Posttjänster: Reglera avregleringen Det tredje europeiska postdirektivet antogs av Europaparlamentet i februari 2008 och fastställde tidsfristen för att avreglera de nationella postmarknaderna till den 31 december 2010 (31 december 2012 för Cypern, Tjeckien, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien och Slovakien). Som kandidat till Europaparlamentet ger jag följande löften: Jag kommer att verka för att posttjänster av hög kvalitet säkerställs för hela den europeiska befolkningen i varje region och varje land. Jag stöder den samhällsomfattande postservicen som erbjuder tjänster av hög kvalitet till överkomliga priser. Jag kommer att verka för att tillräckligt ekonomiskt stöd för upprätthållande av den allmänna servicen säkerställs. Jag kommer att verka för att varje enskild anställd inom postsektorn i Europa tillförsäkras bra och välbetalda arbetstillfällen med trygga villkor. För att bibehålla kvalitetsjobb och tillhandahålla tjänster av hög kvalitet på en öppen marknad krävs rättvis reglering av marknaden för posttjänster. Jag kommer att verka för att säkerställa en stark lagstiftning inom postområdet och en lämpligt inrättad nationell tillsynsmyndighet med möjlighet att övervaka och upprätthålla denna lagstiftning för alla postoperatörer. Jag är medveten om att kraven inom postmarknaden förändras med ny teknik och nya postprodukter. Jag stöder arbetstagarinflytande vid införandet av ny teknik med hjälp av välutbildad och motiverad personal som kan tillhandahålla kvalitetstjänster inom posten. Jag är medveten om att den finansiella krisen har satt djupa spår på postoperatörerna med kraftigt fallande postvolymer, och jag stöder en verklig debatt om liberaliseringens tidsplan för att hitta en lösning på dessa frågor. Med min underskrift vill jag visa att posttjänsterna är av största vikt för det allmänna bästa. Jag vill visa att posttjänsterna utgör en viktig och värdefull del av våra samhällsstrukturer som binder samman samhällen och medborgare, oavsett ålder, ras eller social status enligt visionen att vi bör ha ett Europa som ger samma service åt alla medborgare. Jag vill visa att posttjänsterna också bör tillhandahålla viktiga, värdiga och stabila arbetstillfällen som måste skyddas och bevaras även i tider av avreglering och ekonomisk kris..... Underskrift > 3 <

4 Omvärldsorientering Avregleringen av postmarknaden i Europa, en kort utblick Tyskland Den tyska marknaden är nu helt avreglerad. En domstol har dessutom slagit fast att löneavtalet mellan Deutsche Post och fackförbundet Verdi inte behöver gälla andra postoperatöret i Tyskland. Det kommer med all säkerhet att innebära att nederländska TNT utvidgar sin verksamhet där. En effekt av beslutet kan bli att lönerna för postanställda snabbt sjunker, s.k. lönedumpning. Nederländerna Även den nederländska postmarknaden är nu avreglerad. Där har TNT anställda haft timlön medan konkurrenternas anställda har fått betalt per försändelse. Facket och arbetsgivarna har nu kommit överens om att 3,5 år efter avregleringen ska 80 procent av de postanställda ha timlön. Storbritannien Avregleringen i Storbritannien innebär bl.a. att staten avser att sälja 30 procent av Royal Mail och att man ska behålla aktiemajoriteten, även på sikt. Man vill även hitta en strategisk partner med erfarenhet av att rationalisera postverksamhet. Planen är också att ge konkurrenterna tillgång till Royal Mails leveransorganisation till reglerade priser. Facket uppvisar ett massiv motstånd mot att sälja ut Royal Mail. Nederländska TNT har officiellt annonserat sitt intresse. Norge I Norge förs diskussioner mellan Posten Norge och regeringen om statligt köp av olönsamma tjänster. Samferdseldepartementet arbetar med en modell för att beräkna kostnaderna för dessa tjänster. Däremot har staten ännu inte tagit ställning i frågan om full avreglering av posttjänsterna. Finland Finland är avreglerat sedan länge men EU är inte tillfreds med det finska regelverket. Det är för svårt för konkurrenter att etablera sig på den finska postmarknaden. Itella satsar på expansion inom Norden och Öst- och Centraleuropa både vad gäller Logistik och Informationslogistik. Under 2008 startade Itella Information verksamhet i Polen, Slovakien och Ryssland. Planer finns på expansion även i Ungern, Tjeckien och Österrike. Tillsammans med Posten Norge äger man Itella Information AS som agerar på den norska informationslogistikmarknaden. Ordförande, ST inom Posten Stärkt skydd för arbetstagares integritet Regeringen planerar att införa ny lag Lagen om integritetsskydd i arbetslivet som kommer att innehålla regler om arbetsgivares övervaknings- och kontrollåtgärder av arbetstagare. Lagen är tänkt att även innefatta andra grupper som arbetssökande, praktikanter och inhyrd arbetskraft. Arbetsgivares personuppgiftsbehandling Många av de kontrollåtgärder som utförs av arbetsgivaren innebär personuppgiftsbehandling. Kontroll av loggar i persondatorer, Internet, dörrkoder, alkolås samt GPS är tillfällen där personuppgiftslagen kan bli tillämplig. För att stärka skyddet för de anställda modifieras personuppgiftslagen på tre punkter när ändamålet med arbetsgivarens personuppgiftsbehandling är att övervaka och kontrollera den anställde: Det skall inte räcka med samtycke för att behandling skall vara tillåten, den s.k. missbruksregeln i 5a skall inte gälla och ett skydd mot ändamålsglidning skall införas. Det var tidigare risk för att uppgifter insamlade för ett godkänt ändamål senare kom att användas i ett sammanhang som ursprungligen inte var avsett Förbud för arbetsgivare mot att begära att få vissa registerutdrag Arbetsgivare har i all större omfattning begärt att arbetssökande skall beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Uppgifterna är integritetskänsliga och sekretessbelagda. Vissa myndigheter har laglig rätt till direktåtkomst av uppgifterna och andra lagar om registerkontroll ålägger andra arbetsgivare att be arbetssökande att visa upp utdrag ur belastningsregistret. Det förekommer också att arbetsgivare begär att arbetssökande skall visa utdrag ur Försäkringskassans register över sjukfrånvaro. För att förhindra att den enskilde som har rätt att begära ut uppgifter om sig själv utnyttjas på ett sätt som inte var avsett föreslås lagändring att: det skall vara förbjudet för arbetsgivare att utan lagstöd begära att arbetssökande skall visa upp utdrag ur Belastningsregister, ett motsvarande förbud skall gälla för begära om utdrag ur Misstankeregistret det skall vara förbjudet för arbetsgivare, att utan lagstöd begära att en arbetssökande skall visa upp utdrag från Försäkringskassan om t.ex. sjukfrånvaro. När är det tillåtet för arbetsgivare att kräva medicinska undersökningar? Hälsokontroller och drogtester bör användas restriktivt. Regeringen föreslår särskild reglering om när > 4 <

5 Omvärldsorientering det är tillåtet för en arbetsgivare att begära när en arbetstagare skall genomgå läkarundersökning eller drogtestas. En medicinsk undersökning avser hälsoundersökning, alkohol- narkotika eller annan drogtest och skall enligt förslaget bara vara tillåten om den sker för ett berättigat mål och att det är ett godtagbart ingrepp i den personliga integriteten i förhållande till det angivna målet. Vad är då ett berättigat mål? Anges i förslaget sådant ändamål som sker av säkerhetsskäl, eller ingår i ett led om rehabilitering av en arbetstagare. Det skall även vara möjligt att genom kollektivavtal bestämma om andra berättigade mål för en medicinsk undersökning. För att den medicinska undersökningen skall vara ett godtagbart ingrepp gäller att den genomförs av hälso- och sjukvårdspersonal samt att prover som tas vid drogtest analyseras av ackrediterat laboratorium. Förbud mot integritetskränkandeåtgärder i övrigt Det föreslås att åtgärder som är påtagligt integritetskränkande, dvs. särskilt inträngande övervakningsåtgärder blir förbjudna om de inte vidtas för ett berättigat ändamål. Exempel på sådana åtgärder är; avlyssning av telefonsamtal in och utpasseringskontroll, genomförande av personlighetstest, kameraövervakning, punktmarkering av en arbetstagare eller systematisk utfrågning av arbetstagare om personliga förhållanden. De nämnda exemplen kommer att vara förbjudna om de inte är sakligt motiverade och proportionella. Förhandlingsskyldighet och kollektivavtal Det föreslås att det skall införas en uttrycklig regel att 1) arbetsgivare skall på eget initiativ förhandla med berörda arbetstagarorganisationer inför beslut om övervaknings- eller kontrollåtgärder av större betydelse och 2) en möjlighet att begära att Datainspektionen yttrar sig över ett kollektivavtal om arbetsgi- vares personpuppgiftsbehandling av arbetstagare. Den nya regleringen skall gå ut på remiss och avses att träda i kraft 1 juli 2010 Börje Berglund Redaktör Boomen tillfälligt över för Europas Logistikbransch Stora delar av logistikbranschen i Europa plågas just nu av den recession som utlösts av den amerikanska finanskrisen. Men vissa delar av branschen, som tredjepartslogistik, kan vänta fortsatt tillväxt, visar en tysk studie. Den totala omsättningen inom logistiksektorn i EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz, uppgår enligt uppgifter från det ledande tyska forskningsinstitutet Fraunhofer Center for Applied Resarch on Technologies for the Logistic Service Industri, till över miljarder Svenska kronor årligen. Under flera år har Europas logistiksektor enligt rapporten vuxit snabbare än BNP. Som en tumregel räknar man med att logistiksektorn växer i samma takt som handeln. Samtidigt har produktiviteten inom sektorn också ökat. I Tyskland som har Europas största logistiksektor, har sektorns årliga tillväxt fram till 2008 närmat sig 10 procent. Logistiktillväxten har varit betydligt större än BNPtillväxten. De segment inom Logistiken som är direkt relaterade till transporter har drabbats hårt av recessionen och den minskade handeln. Den trenden förväntas öka under pågående lågkonjunktur. Tredjepartslogistik är dock ett segment som förväntas ha god tillväxt. Sektorer som expressgods, paket samt s.k. intralogistik och produktionslogistik är betydligt mer beroende av utvecklingen inom makroekonomin Sammantaget görs den bedömningen att prispressen kommer att öka, marginalerna fortsätta att minska både genom volymminskningen, men också p.g.a. förväntade bränsleprishöjningar, vägavgifter och miljöavgifter förutspår rapporten från Fraunhofer. Nyckeln till överlevnad ligger i att optimera och effektivisera de interna processerna samt genom intelligent utformade och marknadsförda värdeökande tilläggstjänster och se till att få ut mer värde ur de outsourcingprojekt man kan ta hand om. Studien räknar med att minskningen av logistiksektorns totala omsättning i Europa i värsta fall kan nå upp till hela 20 procent. Enligt det mest gynnsamma scenariot stannar minskningen på 10 procent. Studien ger också en överblick över hur mycket som omsätts i logistikbranschen i respektive land inom EU samt Norge och Schweiz. De tre största logistikmarknaderna i Europa är i nämnd ordning Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Italien och Spanien ligger sedan jämsides i storlek och därefter kommer Nederländerna och Belgien. Sverige kommer på åttonde plats, före Polen och långt före de övriga nordiska länderna, även om avståndet till Finland och Norge inte är så stort. Danmark är det minsta nordiska landet sett till logistikmarknadens omsättning. > 5 <

6 Omvärldsorientering Ingen uppgörelse om arbetstidsdirektivet Efter långa förhandlingar står det nu klart att Ministerrådet och EUparlamentet inte kunde enas om ändringar i EU:s arbetstidsdirektiv. Förhandlingssammanbrottet innebär att de nuvarande arbetstidsreglerna kommer att fortsätta gälla. Sverige har i förhandlingarna drivit att EU:s regler om jourtid och kompensationsledighet behöver ändras. Detta för att i större omfattning genom kollektivavtal kunna anpassas till arbetstagares och verksamheters olika behov. Det var framförallt kring frågan om undantag från direktivets veckoarbetstidsbegränsning som överenskommelse inte kunde uppnås. Europaparlamentet kunde inte acceptera ändringar i reglerna om jourtid och kompensationsledighet utan att samtidigt avskaffa den undantagsmöjlighet från reglerna om veckoarbetstid som finns i nuvarande direktiv Om och i förekommande fall när en ny förhandlingsomgång kan påbörjas är i första hand en fråga för EU-kommissionen. Registrering av personuppgifter Företag och organisationer som samlar in personuppgifter måste informera de som registreras. Datainspektionen har nu tagit fram information som på ett enkelt sätt förklarar denna informationsskyldighet. När personuppgifter samlas in och behandlas måste de personer som registreras bli informerade om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för de registrerade att ta del av de uppgifter som registreras om dem. Det nya informationsbladet Information till registrerade kan hämtas som pdf-dokument på Datainspektionens hemsida. Inga större förändringar på postmarknaden under 2008 enligt PTS rapport Det har inte inträffat några större förändringar på den svenska postmarknaden under Det konstaterar Post & Telestyrelsen (PTS) i rapporten Service och konkurrens 2009 Rapporten har nyligen överlämnats till regeringen. PTS konstaterar i sin rapport att Posten AB uppfyller statens krav vad gäller service och kvalitet på tjänsterna. Inga prisförändringar har skett under året för de tjänster som omfattas av det pristak som gäller för enstaka försändelser. Posten uppfyller också kraven på hur stor andel försändelser som ska delas ut påföljande dag. Även övriga företag på postmarknaden bedöms efterleva sina tillståndsvillkor väl. I jämförelse med de nordiska grannländerna är portot för enstaka brev lågt i Sverige medan motsvarande jämförelse av priset för inrikes postpaket visar att priset i Sverige är klart högst. Det totala antalet brevförsändelser har sjunkit något i jämförelse med 2007 och Posten har redovisat sjunkande volymer. Bring Citymail (Norska Posten) har ökat volymerna något. Rapporten kan h ä m t a s h e m f r å n Post&telestyrelsens hemsida: Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt Personer som åker bil till arbetet löper drygt 70 procent högre risk att drabbas av hjärtinfarkt än de som promenerar, cyklar eller tar bussen. Det visas i en avhandling av Patrik Wennberg vid Umeå universitet. Den som t.ex. går till bussen rör sig vanligen en längre sträcka än den som tar bilen och görs detta regelbundet kan det räcka för att risken ska minska. Hög fysisk aktivitet på fritiden innebär också lägre risk för hjärtinfarkt, på arbetet likaså. Sambandet med fysisk aktivitet på arbetet sågs bara hos män. Fysisk aktivitet verkar inte ha olika effekt på kvinnor och män, men bara 20 procent av dem som drabbades av hjärtinfarkt i studien var kvinnor. Möjligheten att finna ett säkert samband hos kvinnor var därför klart mindre. Bland medelålders är risken för hjärtinfarkt klart större hos män. Först när man kommer upp i 80-årsåldern är risken lika stor för kvinnor och män. Förutom blodfetter, rökning och övervikt pekar avhandlingen på inflammation och blodets benägenhet att bilda blodpropp som viktiga mekanismer som är kopplade till ökad risk för hjärtinfarkt. > 6 <

7 Omvärldsorientering Närståendepenning föreslås utökas från 60 till 100 dagar För att underlätta för närstående att vara tillsammans med en anhörig som drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd föreslår regeringen i en lagrådsremiss att rätten till ersättning och ledighet för närståendevård från sin anställning utökas från högst 60 dagar till 100 dagar. Utgifterna för närståendepenning uppgick till 70 miljoner kronor Kvinnor vårdar en nära anhörig i betydligt större omfattning än män. Fördelningen ligger generellt i storleksordningen 70 procent för kvinnor och 30 procent för män. Närståendepenning beräknas utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten (SIG) Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari Presstopp Du som medlem är välkommen med insändare, debattämnen eller andra frågeställningar till ST inom Posten. För att kunna publicera inlägget måste vi veta vem du är. Det går däremot att få inlägget publicerat under ett alias. Nästa nummer av ST-posten kommer ut den 9 juni. Vill du ha med en insändare måste den vara redaktören tillhanda senast den 2 juni. Börje Berglund Redaktör, ST-posten TO Stockholm Förslag om att modernisera EU-direktiv om mobilt vägarbete EU:s transportministrar har enats om att modernisera EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid mobilt vägarbete. En särskild arbetstidslag för arbetstagare med mobilt vägarbete EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid mobilt vägarbete handlar i praktiken bl.a. om lastbilschaufförers arbetstider. I Sverige har direktivet implementerats i form av en särskild lag. Denna lag är alltså en speciallag i förhållande till arbetstidslagen (ATL) I korthet innebär lagen om mobiltarbete på väg följande. 1. Lagen reglerar en sammanlagd arbetstid för varje arbetstagare. Denna arbetstid får som huvudregel, uppgå till högst 48 timmar per vecka under en begränsningsperiod om fyra månader. 2. Lagen har vissa specialregler för s.k. väntetid då arbetstagaren måste befinna sig på arbetsstället. 3. Arbete, som till någon del förekommer på natten (kl ) får inte överstiga 10 timmar. 4. Arbetstagaren ska som huvudregel ha rast om minst 30 minuter senast efter 6 timmars arbete EU-kommissionen har nu uttalat att man vill förtydliga dessa regler syfte att förbättra hälsa och säkerhet för dessa arbetstagare. Förslagen handlar om att nattarbete ska omfatta minst 2 timmar för att begränsningsregeln ( 10 timmar) ska bli tillämplig och att direktivet kan gälla även egenföretagare, om ett medlemsland så bestämmer. EUparlamentet har ännu inte uttalat sig om dessa ändringsförslag eller vilken uppfattning man har i frågan. Det svåra samtalet Den 28 april gick utbildningen Det svåra samtalet av stapeln på Arken i Stockholm. Det var ombudsman Anders Westling som höll i detta. 22 ST medlemmar ifrån hela Sverige fick ta del av en mycket bra utbildning. Det svåra samtalet ligger verkligen i tiden bl.a. med de minskande volymer och förändringar i hela Posten. Jag hoppas att fler utbildningar kommer att genomföras för er som inte kunde komma denna gång. Anders Westlig kursledare och ombudsman från Örebro Foto: Thomas Öhlén Ett stort tack till Anki Fällén och Anders för ett jättebra arrangemang. Thomas Öhlén Kursdeltagare > 7 <

8 Posten AB Lönerevision 2009 Avtalsperiodens sista lönerevision startar inom kort och förhoppningarna från vår sida är att det skall vara slutförhandlat och klart i tid, så att nya löner kan betalas ut med oktoberlönen. Liksom tidigare revisioner så omfattar årets lönepott 2,8 % (+ ev. 0,6 % löneglidning) för lönebelopp överstigande kr, samt 800 kr för lönebelopp under kr. För medlemmar som ligger under kr i lön (heltid) finns en lönegaranti på 350 kr. Inom KI kommer vi liksom ifjol att låta samtliga medlemmar som så önskar att ha ett lönesättande samtal med sin chef. Dvs. att man själv har en möjlighet att förhandla ny lön. Skulle denna förhandling stranda och ingen överenskommelse görs, så kommer vi lokala fackliga företrädare att ta vid och fortsätta förhandlingen. För de medlemmar som INTE önskar ha ett lönesättande samtal med sin chef gäller som tidigare år att man erbjuds ett lönesamtal. Innehållsmässigt bör inte skillnaderna mellan samtalsformerna vara mer än just själva lönesättningen. För övriga staber har sektionsstyrelsen ännu inte fattat något definitivt beslut, vilket vi kommer att göra så snart formerna för revisionen fastlagts tillsammans med Maria Mellberg, ny personalchef efter Lena Lundgren. Självklart är vår utgångspunkt att vi för samtliga staber också skall kunna erbjuda valfriheten att välja samtalsform. Det som tidigare varit ett hinder för oss att gå med på något sådant, är att vi vill kunna säkerställa möjligheterna till en god löneutveckling för alla medlemmar oavsett vilken enhet man jobbar på och vem som förhandlar om min lön. Kort sagt, Postens uppdelning av lönepotten i små penningpåsar för varje enhet ställer till bekymmer för oss. Vi vill att pengarna skall kunna fördelas där de behövs inte där de råkar finnas. Planeringskonferens med medlemmen i fokus Vid sektion POAB:s Representantskapsmöte i den 20 april konstaterade våra arbetsamma och högt värderade verksamhetsrevisorer, Erik Andersson och Hans Theander, att vår verksamhet bedrivits i linje med uppsatta målsättningar och att planerade aktiviteter genomförts enligt plan. Styrelsen har påbörjat ett lovvärt arbete för att på sikt skapa förutsättningar för ökat medlemsengagemang i de stora frågor som nu uppstår kring det nya dansk-svenska postbolaget, samt lågkonjunkturen som kommer att påverka oss alla, sammanfattar revisorerna. Samtidigt påpekar de att medlemmarnas engagemang i fackliga frågor är lågt, vilket är oroande med tanke på de förändringar i organisation och omvärld som förestår. Styrelsen tog fasta på denna kritik och ägnade den 27 och 28 april åt att tillsammans med flertalet arbetsplatsombud med stor inlevelse planera och komma med förslag på hur vi ska komma närmare våra medlemmar. Dagarna utmynnade i en aktivitetsplan inom tre huvudområden: Medlems-/ Informationsaktiviteter, Lönerörelsen och Internfackliga aktiviteter. Alla deltagare involverades och fick sina ansvarsområden. Den 5 juni blir det en uppföljning av konferensen med avrapportering. Om detta berättar vi mer utförligt i ST-posten som kommer ut den 9 juni! Börje Skoglund Nytt Skyddsombud i Alingsås På KI:s Trafikledning i Alingsås sitter Börje Skoglund mitt i Postens Service Desk och har fullständig koll som spindeln i nätet. Sedan den 20 april är han också spindeln i nätet när det gäller arbetsmiljöfrågor. I sitt dagliga jobb tar han bland annat emot samtal och mail och ser till att ärendesystemet fungerar, utövar internkontroll, hjälper sina kollegor och kanaliserar information till Posten idag. Det är verkligen en trevlig arbetsplats det här, konstaterar Börje. Och det ska bli mycket intressant att lära mig mer om arbetsmiljö. Börje är född och uppvuxen i Alingsås innanför 50-skyltarna. Efter jobb på ett verkstadsföretag började som innesäljare på Postnet i maj 1996 och har sedan dess även hunnit med att vara kundansvarig och projektledare i Posten. Fritiden ägnas åt extraknäck på ett gym i Alingsås och att umgås med femårige sonen Adam förstås. Börje gillar också att cykla moutainbike i skogarna runt Alingsås. Sören Jakobsson, Gudrun Glipe Sektionsstyrelsen Kalendarium Sektion POAB vecka Maj Samverkan Inköp (KVI-sam) 19 Maj Avdelningens Operativa utskott (OU) 25 Maj Möte med vår systerorganisation HK Post i Danmark 26 Maj Sektionsstyrelsemöte 26 Maj Samverkan vvd (KV-sam) 3 Juni Arbetsplatsbesök Arken 5 Juni Uppföljning från Sektionens planeringskonferens 10 Juni Skyddsombudsmöte 10 Juni Samverkan KH (KH-sam) 10 Juni Samverkan KE (KE-sam) 11 Juni Samverkan IT (IT-sam) 11 Juni Samverkan KK (KK-sam) Sören Jakobsson > 8 <

9 Meddelande AB Förlängning av centralt förstärkningsavtal Förstärkningsavtalet sades upp på grund av att det missbrukades på vissa arbetsplatser. Posten vill dock träffa ett nytt avtal istället för att använda bemanningsföretag. Skälet är att man vill få möjlighet att, i lugn och ro, se över bemanningssituationen på alla arbetsplatser. Från ST:s håll ser vi ingen fördel med att Posten anlitar bemanningsföretag, då vår policy är att arbetet ska utföras av egen personal. Vi har därför förlängt nuvarande avtal. Vi är medvetna om att det idag krävs en större flexibilitet o planeringen än tidigare och det nya avtalet ska endast kunna användas vid snabbt uppkomna situationer vid arbetstoppar, vid ökad sjukledighet samt för att kunna ge fast personal semester med kort varsel. Effekten av avtalet ska följas upp genom en redovisning av vid vilka tillfällen samt hur många timmar Posten har anlitat förstärkningsanställda. Elisabeth Eklund-Andersson Terminalen Göteborg Förändringar i företagscenternätet? Vi får f.n. många samtal från medlemmar som undrar vad som är på gång inom Postens företagscenternät. Många av dessa medlemmar har fått information från sin chef om att deras arbetsplats kommer att avvecklas inom kort. Det är anmärkningsvärt. Det vi vet är att Posten Meddelande AB håller på med en utredning om företagscentrens framtid. Däremot vet vi inte hur förändringen kommer att bli. Något beslut i frågan har ännu inte tagits. Eftersom även logistikbolaget är inblandat då man har en ganska omfattande in- och utlämning av paket genom den här kanalen, anser vi att ett beslut måste fattas på koncernnivå. Oavsett vad ett kommande beslut innebär är vår uppfattning att företagscenternätet kommer att behövas även i fortsättningen. Vi kan förstå att dagens företagscenternät med tillhörande koncept behöver ses över i förhållande till ändrade kundbeteende, tjänsteutveckling och kostnader och vi motsätter oss inte en stegvis marknadsanpassning av företagscentra och ombudsnät kopplat till bl.a. Internet, tjänsteutvecklingen, och ändrade kundbeteenden. Det kan i och för sig innebära förändringar men det måste ske genom en kvalitetssäkrad planerad anpassning. Enligt vår uppfattning är det av största vikt att Posten finns närvarande på den lokala marknaden under eget varumärke, inte minst ur ett konkurrensperspektiv. Posten kommer inom kort att gå in i ett gemensamt bolag med Post Danmark. Post Danmark har valt att utveckla sitt lokala nät mot ökad försäljning och använder nätet till att exponera och sälja sina tjänster mycket aktivt. Vi anser att även företagscenternätet som sälj-, marknads- och närvarokanal kan utvecklas på många sätt. Vi motsätter oss som sagt inte förändringar i företagscenternätet men vi förordar att parterna i samverkan i Posten AB har en fördjupad dialog och gör en genomgripande analys ur ett koncernperspektiv innan eventuellt beslut om förändringar sker. Ordförande, ST inom Posten Studiebesök i vardagen Styrelsen för sektion MEAB tog i vintras beslut om att alla styrelseledamöter inklusive ersättare skulle besöka var sin av de postala produktionsregionerna. Detta för att lära känna de Regionsamverkansansvariga (RSA) med ersättare samt de arbetsplatsombud Mikael Andersson som arbetar inom regionen. Det ger också styrelseledamöterna en möjlighet att få se andra delar av meddelandebolagets verksamhet än de man vanligtvis jobbar inom. Att med egna ögon få se hur det ser ut inom olika delar av landet är viktigt för vårt arbete i styrelsen som är rikstäckande. Jag är RSA i Region Örebro och den maj kom Anki Fällén till oss på sitt besök. Vi började på Karlstad Brevterminal där vi träffade både arbetsplatsombud och medlemmar. Anki är försäkringsansvarig i AS så det utnyttjade vi till att informera våra medlemmar om de nya försäkringar vi fått sedan nyår. Karlstads terminal tillsammans med Västerås terminal kommer att avvecklas om det byggs en ny terminal i Hallsberg så det fanns mycket funderingar även om detta. Morgonen därpå åkte vi till Karlskoga och träffade arbetsplatsombud och medlemmar där innan de begav sig ut på sin dagliga runda. Här bjöd vi på frukostmacka och det var uppskattat att få chansen att fråga om bl.a. försäkringar. Sedan gick färden vidare till Örebro där vi hade medlemsinformation på regionkontoret. Även här var försäkringar det stora ämnet men även andra frågor kom upp. Vi hade en mycket trevlig stund som avslutades med en sen lunch. Efter detta så satte jag och Anki oss ned och sammanfattade de två dagarna som mycket givande. Det är alltid kul att komma ut till medlemmarna och träffa dem personligen och det känns att de uppskattar att vi kommer. Så jag vill skicka med ett stort varmt tack till alla medlemmar vi träffade och framför allt till våra arbetsplatsombud som ordnade med lokaler och fika. Ni är guld värda! Lotta Engström RSA, Örebro Region > 9 <

10 Logistik AB Studiebesök hos våra nya kollegor När sektionsstyrelsen samlades i Malmö passade vi även på att göra ett studiebesök hos våra nya kollegor i Danmark. Vi besökte Brøndby Pakketerminal. En arbetsplats med 200 anställda och i nuläget en dagsvolym på ca paket. En minskning med ca paket sedan förra året. Brøndby använder behållarvändare när de sorterar sina paket. En teknik som vi slutade med för flera år sedan pga. den höga reklamationsfaktorn. Några i styrelsen hade också en del kommentarer som Åh Nej de tippar även plasmaskärmar och den där pallen som bara innehåller Fragile. I övrigt såg deras terminal ut som våra svenska, förutom en mycket praktisk detalj. I golvet hade de ett elektriskt spår som användes för att transportera runt behållarna i terminalen. Istället för att behöva vänta på truckar för flytt av behållare kunde man enkelt haka på behållarna i banan och de åkte själv iväg till sin slutdestination. Mycket praktiskt måste vi säga, kanske något för Sverige? Vi får väl se. Anette Ericsson Ersättare Sektion Logistik Besök av Holm Torsdagen den 14 maj besökte Anders Holm, försäljningsdirektör arbetsplatsen Kundservice Logistik Reklamationer i Borlänge. Han var mycket nöjd med den arbetsinsats som gjorts för att kunderna ska få besked i rimlig tid. Eftersom Borlänge nu handlägger samtliga Logistiks reklamationer, så har det varit en process att lära nytt och ta över uppgifter från Internationella, Postorder och PNT-nätets pallreklamationer. Det har varit en utmaning som nu anses vara i rätt läge inför semestrar. Elisabeth Krusberg Regionombud Mitt Presentation av nya sektionsstyrelsen Logistiks sektionsstyrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 ersättare (1 är vakant). Här en kort presentation av oss i styrelsen. Patrik Lindbladh Ordförande 41 år, gift med fem barn. Intressen: Mina barns sporter. Fackligt jobbar jag som Ordförande i Sektion LOAB, Ro i Öst och Väst och som Ao på Paketterminalen i Jönköping. Ann-Katrin Broman Vice Ordförande 52 år, gift med två barn. Bor i Västerås och arbetar sedan 1978 på Posten. Arbetar sedan 5 år som kundrådgivare på Kundtjänst Logistik. Intressen är skidåkning (slalom). Har jobbat fackligt sedan 2007 som Ao och nu även som ersättare i AS och vice ordf. i Sektionsstyrelsen LOAB. Mikael Olséen 45 år. Jag har varit fackligt aktiv sedan Nu är jag Ro i Do-Syd. På Posten har jag jobbat sedan Efter några år som brevbärare sökte jag mig till Transporten som sedermera blev Poståkeriet/Logistik och där är jag kvar. Hervè Louvet 52 år och Ao för Segeltorpsterminalen samt Ro i Stockholm. Mina uppdrag gäller Terminal, Do och Solutions. Jag har varit fackligt aktiv sedan slutet Patrik Lindbladh av 90-talet. Började jobba på posten 1982 men sedan 2005 tjänstgör jag på Segeltorp som tulldeklarant. Elisabeth Krusberg Bor i Leksand, Siljansnäs. Började på Posten hösten 1984 och arbetar sedan 10 år som handläggare på Posten Logistik Reklamationer. Har jobbat fackligt sedan 2003 som Ao och nu även som Ro för Mitt och i Sektionsstyrelsen LOAB.. Jan-Ivar Åström 54 år, gift med tre barn (ett bonus). Mina intressen: Min familj, resa och allt som går fort och låter (MC och bilar). Arbetar sedan många år som chaufför uppe i norr. Fackligt jobbar jag nu som Ro för Nord samt ledamot i sektionsstyrelsen. Bernt Stalås 62 år, gift med två vuxna barn. Nyvald i styrelsen som ledamot, har tidigare arbetat fackligt i LO och har även suttit i ST-SMHI:s styrelse ett antal år. Anette Ericsson Ersättare 42 år, sambo med två bonusbarn. Bor i Kungsängen och arbetar sedan 1986 på Posten. Sedan 1 år arbetar jag som projektadministratör på Kommunikation. Intressen är amatörteater och film. Har jobbat fackligt sedan 2008 som Ao och nu även som ersättare i Sektionsstyrelsen LOAB. Ro = Regionombud Ao = Arbetsplatsombud > 10 <

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 9-2009 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Reformera a-kassesystemet Sidan 2 Trängselsemester Så slipper du trängas på... Sidan 3 Vägrade

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Sjukfrånvaron ökar igen... Sidan 2 Gränslöst arbete Gråzon för utbrändhet... Sidan 3 Nya IT-system

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB.

Danmarksaffären. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009. Läs i detta nummer. Omvärld. Posten AB. Meddelande AB. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2009 Danmarksaffären Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Det fria ordet Sidan 2 Omvärldsartiklar Åtgärder mot krisen Är du socialt kompetent

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september.

När det gäller våra yrkanden på den centrala nivån på Almega kommer parterna (ST och Almega) att byta bud den 3 september. Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 13-2010 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet I SJ:s spår?... Sidan 2 Svart Övertid Inte bra för individ, arbetsgivare Sidan 3-5 Posten

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 4-2014 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Omorganisationen på central nivå snart klar... Sidan 2-3 Arbetsmiljö Dom ger fler utmattade rätt... Sidan 4 Årsmöten

Läs mer

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet

deltidsarbetslösheten. Genomgången visar att deltidsarbetslöshet Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 2-2011 Läs i detta nummer Omvärld Ordföranden har ordet Företagscenter... Sidan 2 Låg a-kassa För deltidsarbetslösa... Sidan 1 Återföring Av övertid...

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015

Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 5-2015 Webbtidning för medlemmar i Nummer 5-2015 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Bli Medlem

Läs mer

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar

Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för ST inom Postens medlemmar Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2013 Läs i detta nummer Omvärld Insidan Kollektivavtalets värde På gång i omvärlden Danmark, Portugal, Norge... Balans Arbetstid/fritid... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Ny regionorganisation

Ny regionorganisation Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 11-2014 Läs i detta nummer Insidan Konkurrens på lika villkor Sidan 2 Ny regionindelning Inom distribution... 50 år i Posten Roy Westman Nya styrelser

Läs mer

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen.

Viktigt är också att en motivering medföljer nomineringen. Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 3-2015 Läs i detta nummer Insidan Värdet av fackligt medlemskap Arbetsmiljö Störd sömn ökar cancerrisk Arbetsgivarens rätt att leda... Sidan 2 Sidan

Läs mer

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra!

Insidan. Det kan i vissa fall vara ganska tryggt att det är som det alltid har varit men i andra sammanhang inte fullt lika bra! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 1-2013 Läs i detta nummer Omvärld December God fortsättning... Postala nyheter Det händer i Europa... Sidan 2 Sidan 3 Årsmöte Sista chansen att nominera

Läs mer

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens

Samtliga handlingar inklusive valberedningens förslag finns på webben, kommer du inte åt dessa så vänder du dig till interimssektionens Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 2-2015 Läs i detta nummer Insidan Oroande Sidan 2 Arbetsmiljö Arbetsmiljöenkäten 2015 Vi håller på att jobba ihjäl oss Sidan 3 Digitalt Årsmöte Nu är

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya lönerna klara i juni. En man - alla röster Besök på bolagsstämman. Intervjun: Vi är för många. B-klumpen till Segeltorp

FACKTUELLT. Terminal. Nya lönerna klara i juni. En man - alla röster Besök på bolagsstämman. Intervjun: Vi är för många. B-klumpen till Segeltorp Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tba Brev, Tba Paket, Segeltorp Paket! Nr 3/juni 2005 Nya lönerna klara i juni! Det nya löneavtalet förhandlades klart under strejkhot i oktober förra

Läs mer

Arbetsmiljö / Omvärld

Arbetsmiljö / Omvärld Webbtidning för medlemmar i ST inom PostNord Nummer 9-2014 Läs i detta nummer Insidan Omorganisation, stress, arbetsmiljöenkät... Sidan 2 Arbetsmiljö/Omvärld Första analys av arbetsmiljöenkäten,,, Regeringsbeslut

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Nya löner till jul

FACKTUELLT. Terminal. Nya löner till jul Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 6/dec 2009 Nya löner till jul! Alla våra terminaler är klara med lönerevisionen. Som vanligt räddades julpengarna

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Svensk Postmarknad 2015

Svensk Postmarknad 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Datum 2015-04-15 Svensk Postmarknad 2015 Svensk Postmarknad 2015 Postmarknaden i Sverige Rapportnummer PTS-ER-2015:3 Diarienummer 15-635 ISSN 1650-9862 Författare Olof Bjurö,

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen

FACKTUELLT. Terminal. Posten utnyttjar nya LAS. Intervju med Wanja Lundby-Wedin. Nya Årstachefen rivstartar. Avtalskonferensen Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 3/jun 2007 Posten utnyttjar nya LAS! På våra terminaler har vi hundratals deltidare och tidsbegränsat anställda som

Läs mer

FACKTUELLT. Terminal. Dags för årets lönerevision. Tomteboda fortsätter som egen terminal. Intervju med Björn Olsson: Mittuppslaget

FACKTUELLT. Terminal. Dags för årets lönerevision. Tomteboda fortsätter som egen terminal. Intervju med Björn Olsson: Mittuppslaget Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta Pt, Tomteboda Brev, Segeltorp Paket! Nr 4/sep 2006 Dags för årets lönerevision! Den 1 oktober höjs lö nerna en sista gång inom ramen för gällande treårsavtal.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer