Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digidel för seniorerna i Värmdö. 1. Projektbeskrivning. 1.1 kgrund. 1.2 Projektledning"

Transkript

1 Digidel för seniorerna i Värmdö Slutrapport till Stiftelsen för Internetinfrastuktur, projektet IFv Projektbeskrivning 1.1 kgrund. SPF Värmdös ledning började under våren 2012, diskutera kring de äldres låga internetanvändning i förhållande till andra åldersgrupper. Vi ville gärna kunna använda internet för information till våra medlemmar. Men väldigt få av våra medlemmar hade kunskap och tillgång till internetuppkoppling. Detta skapar problem inte bara för oss i styrelsen utan det gör att stor del av samhällsinformationen inte kommer dessa personer till del. Tillsammans med representanter från PRO och Djurö pensionärsförening, SeniorNet, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) bildade vi en arbetsgrupp som inriktade sig på att genom upprepade kontakter med beslutfattare få Värmdö kommun intresserad av att stödja en utbildningsinsats för seniorerna i kommunen. Det behövdes i första hand lokaler, teknisk utrustning och lärare/handledare. Efter några månaders förhandlingar, biföll kommunen vår önskan och lokaler erbjöds i det Ungdomskulturhuset Gurraberg som ligger centralt i Gustavsbergs centrum. SPF Värmdö med sina 750 medlemmar har ett brett utbud av cirklar och aktiviteter. Att också utöka detta utbud till studiecirklar i internetanvändning kändes viktigt. Under hösten 2012 etablerade vi en projektgrupp, med två personer från SPF styrelsen, en lärare/handledare från SeniorNet, två stödpersoner med databakgrund, samt en representant från Studieförbundet Vuxenskolan. Vi påbörjade planeringen och genomförde under hösten 2012 ett pilotprojekt med två kurser för ett 20 tal nybörjare. Eftersom ett stort utbildningsbehov uppstod i samband med pilotprojektet, planerades fortsatta kurser för Ordförande för SPF Värmdö tillika projektledare, skrev en projektansökan och pengar söktes vid Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Till vår glädje erhöll vi medel som kom oss tillhanda i juni 2013, och som gjorde att vi kunde fortsätta utveckla vår utbildningsverksamhet. 1.2 Projektledning För projektets övergripande planering och styrning finns en projektgrupp som lagt upp riktlinjerna för arbetet. Projektledaren är sammankallande till denna grupp som består av totalt 6 personer, projektledaren, styrelsemedlem, och två stödpersoner samtliga från SPF Värmdö och huvudhandledaren från SeniorNet, samt representant för Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Detaljplanering av kurserna har gjorts handledare och stödpersonerna arbetat fram och sedan presenterats för projektledaren och övriga i projektgruppen. Personerna som ingår i gruppen har tillsammans dokumenterad erfarenhet av projektarbete och digitalisering, är följande: 1

2 Gunilla Bjärås, Projektledare, M.P.H. Dr.Med.Vet. Ordf i SPF Värmdö, tel , Torbjörn Schön, Ingenjör, tel , , Styrelseledamot i SPF Värmdö, Claes Öström, Civilingenjör, SeniorNet, Projektets huvudhandledare, tel , SeniorNets verksamhet i Värmdö, medlem i SPF Värmdö. Åke Storm, Systemtekniker, tel , Styrelsemedlem i SPF Värmdö. Inge Dahlberg, Kommunikationstekniker, tel , medlem i SPF Värmdö. Birgitta Backlund, Verksamhetsutvecklare, vid Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län sen En av Initiativtagarna och kassör vid lokala Föreningen SeniorNet på Värmdö, tel , Projektgruppen lade upp huvuddragen för utbildningen men det detaljerade utbildningsmaterialet arbetades fram av Claes Öström. 1.3 Projektbeskrivning Vi har i projektet Digidel för seniorerna i Värmdö, under 2013 genomfört kursverksamheten enligt Projektplanen (ansökan IFv ). Inga avvikelser har skett, mer än att vissa delar utvecklats och förbättrats under året. Under projektperioden , har vi genomfört totalt åtta kurser, fyra under våren och fyra under hösten. Vi satsade på två olika kursnivåer, dels fyra stycken för nybörjare, som är helt ovana vid dator och dels fyra stycken på fortsättningsnivå för de som redan har en viss datorvana. Totalt har vi haft 69 deltagare, samtliga över 70 år. Om vi räknar in även pilotprojektet hösten 2012 så har vi haft ca 100 deltagare. Deltagarna har varit engagerade och närvaron god. Utbildningen har följt projektplanen och har skett i relativt små grupper, vilket är en förutsättning för effektiv inlärning för nya användare av internet. Kurserna marknadsfördes från senhösten 2012 via SPF Värmdös hemsida, projektets egen hemsida, SPF tryckta program, och direktinformation under hela Studiematerial till de båda utbildningsnivåerna, har utvecklats speciellt för att anpassas till målgruppen. Antalet deltagare i varje kurs beräknas till ca 10 personer. Ett lågt antal var nödvändigt för att kunna ge eleverna den personliga uppmärksamheten som behövs för att tillgodose elevernas behov. Studiematerialet för varje kurstillfälle, distribueras via e-post och delades även ut som papperskopia. Materialet finns även på den nyproducerade hemsidan för kursverksamheten som dessutom är länkad till SPF:s Värmdös hemsida. Kurserna har genomförts av handledare, Claes Öström samt 2 stödpersoner, Åke Storm och Inge Dahlberg. Verksamheten har bedrivits i Gustavsbergs ungdomskulturhus i Gustavsbergs Centrum en dag per vecka. Varje kurs har omfattat 6 gånger om 2 timmar per gång. Deltagarna har medtagit egna datorer (PC eller surfplatta). Det har även funnits ett par lånedatorer och plattor, om någon inte haft tillgång till sin dator. Huvudhandledaren har haft 2

3 genomgång av dagens tema från utbildningsmaterialet, med hjälp av storbildskärm. Stor vikt har lagts för att få samtliga elever att genomföra de moment som avses vid varje studietillfälle, innan nästa moment påbörjas. Vid varje cirkelträff har vi delat det ut kopior på övningar så att deltagarna kan repetera hemma mellan träffarna. Vi har använt vår egen hemsida för cirklarna där information, program etc. samt övningar distribueras, se https://sites.google.com/site/spfvarmdodatacirklar/ Hemsidan nås även från SPF Värmdös hemsida Via SPF Värmdös hemsida Vissa tekniska problem har då och då uppträtt med deltagarnas medhavda datorer men handledare och stödpersoner har lyckats lösa de flesta problem under träffarna. Vi har använt Värmdö Kommuns datanätverk, vilket fungerat bra för det mesta, men vi har haft ett eget mobilt närverk som reserv. Efter avslutad kurs delges deltagarna kursutvärdering via hemsidan med uppmaning att fylla i denna direkt. Resultaten från utvärderingen sammanställs sedan och distribueras till samtliga deltagare. 1.4 Målet med Kurserna. Målet med kursverksamheten är, att de personer som deltar, efter avslutad utbildning skall ha den färdighet som behövs för att kunna utföra de vanligaste uppgifterna man avser göra på sin dator. Deltagarna skall i första hand självständigt kunna söka information på nätet och sköta sina räkningar, använda e-post, hantera foton, skriva dokument, hantera mappar och filer, prova på att titta på nät TV och känna till antivirusprogram och vikten av säkerhet på nätet. 2. Utvärdering och analys av resultatet. En mall för utvärdering av samtliga kursdelar togs fram av huvudhandledaren. Mallen omfattar även möjligheter att skriva in egna kommentarer kring kursavsnitten. Efter avslutad kurs delges deltagarna kursutvärdering via hemsidan med uppmaning att fylla i denna direkt. Resultaten från utvärderingen sammanställs sedan och distribueras till samtliga deltagare. Utvärderingsmallen har fungerat bra och svarsfrekvensen har ökat efterhand, vilket skulle kunna tyda på en ökad inlärning av internetanvändning, i de senaste kurserna. Utvärderingarna har visat att de flesta har varit nöjda med kurserna. De flesta har också uppnått målen vi satt för utbildningen. Utvärderingarna av genomförda kurser visar att en majoritet av deltagarna har uppnått de mål som vi har satt. Dvs av de som deltagit i våra kursen kan de flesta nu : *Surfa på Internet *Använda e-post *Hantera foton, skriva dokument, hantera filer och program *Veta hur man använder Skype, chattar, läser bloggar och sociala medier, tittar på film (SVT Play), samt lyssna på musik (Spotify) *Känna till om säkerhet och back-up 3

4 Uppföljning av elevernas bibehållna kunskaper kommer inte att göras, eftersom det inte finns resurser för detta. Vi kan däremot se att besöken på SPF Värmdös hemsida ökar i omfattning, vartefter fler och fler har genomgått kurserna. Enkätsvaren och erfarenheterna från kursverksamheten har dock genererat ett antal förslag till ytterligare utveckling av verksamheten. Dessa förslag finns redovisade i avsnitt Sammanställning av erfarenheterna och förslag på förbättringar. En utmaning har varit deltagarnas höga ålder och varierande förmåga att ta till sig hur man hantera en dator. Detta har gjort att vissa har behövt mycket stöd och support under träffarna. Förslag på förbättring: Ge möjlighet till mer individuell support och övningstid. Vi har gett deltagarna hemläxa att göra mellan träffarna. Vår erfarenhet är att många, och speciellt nybörjarna, inte öppnar sin dator mellan träffarna. Förslag på förbättring: Ge möjlighet till mer individuell support och övningstid. Cirklarna har genomförts i en lokal i Gustavsbergs Ungdomskulturhus Gurraberg i Gustavsbergs Centrum. Den lokal vi har använt, används även för andra olika ändamål, som dans m.m. Detta har inneburit att vi fått sätta upp bord, hämta stolar, dra sladdar etc. till varje kurstillfälle, vilket medfört en hel del merarbete. Förslag på förbättring: Få tillgång till en färdigställd lokal med bord, stolar etc. anpassad för datalektion. Då vi t.o.m idag haft ca 100 deltagare i våra datakurser, finns det ett behov hos dessa som har kommit igång och regelbundet använder datorn, att få påbyggnadsutbildningar. Förslag på förbättring: Planera korta tematräffar om nyheter inom användningen av nätet. Kunna lägga ut tips och råd på hemsidan. En möjlighet för seniorer att kunna ställa frågor online i diskussionsgrupp på hemsidan. Pensionärer får ibland tekniska problem med sin dator eller surfplatta och vågar inte ringa varken datorsupport, där de köpt datorn eller sin bredbandsleverantör. Förslag på förbättring: Att kommuner och/eller andra offentliga organisationer sätter upp teknisk support dit man gå med sin dator och få personlig hjälp. Det optimala skulle vara detta, kombinerat med en sk. ITK-Fixartjänst, med möjlighet till hjälp i hemmet när något datorproblem uppstår. 3.1 pridning. Ett bra koncept bör spridas vidare och redan när vi formulerade projektplanen insåg vi att erfarenheterna från vår verksamhet bör delges andra som kan använda sig av dessa, oberoende av hur resultatet blev. Ett krav för projektpengarna var att vi registrerade projektet i Digidel och vi har där avrapporterat hur projektet framskridit. Huvudhandledaren och projektledaren vid ett flertal tillfällen presenterat projektet vid seminarier och arbetsmöten, både lokalt inom länet och i andra delar av landet. På begäran av SPF Södertälje har vi upplåtit vår hemsida, och därigenom delat med oss av våra erfarenheter från projektet. Intresset för mer utbildning kring fotoavsnittet, genererade under hösten en separat fotokurs. 4

5 Projektledaren har kontaktat lokala massmedia och informerat om projektets verksamhet, men har endast vid ett tillfälle fått in en kort notis om verksamheten. En spridningseffekt kom tämligen snabbt, när Djurö pensionärsförening startade upp samarbete med SeniorNet som redan fanns etablerat i Hemmesta på Värmdö. Kommunens geografiska struktur och långa avstånd, gör att många äldre har långt till centralorten i Gustavsbergs och även till SeniorNets verksamhet i Hemmesta. Detta indikerar behov av fler utbildningsmöjligheter i lokaler spridda över kommunens olika delar. 4. Planer och önskemål på framtida arbeten. Projektledningen är mycket nöjd med resultatet av projektet, och hur det utvecklats från idé till det genomtänkta koncept det är idag. Vi har nått en stor grupp av SPF Värmdös medlemmar. Men detta är ändå en liten andel av alla de seniorer som finns i Värmdö, i åldrar med stort behov av att lära sig hantera datorer, plattor och mobiler. Vi ser också, precis som vi också förutsåg i projektansökan, att nya behov av utbildning uppkommer bland de som redan kan det mest elementära. Den snabba utveckling som sker inom digitaliseringen, initierar nya behov också av suport och stödfunktioner. Vi tror också att behoven kommer att se annorlunda ut med den nya generationen pensionärer. Därför bör man komplettera med korta temakurser som fokuserar på nya tekniska lösningar och de nya problem som uppstår med ny teknik. Idéskiss finnas till att utveckla ett lärkoncept SPF Värmdö Net - kontinuerligt lärande och support i användning av nätet - live och online- få nytta och nöje av din PC, surfplatta och smartphone. Detta är ännu bara i diskussionsstadiet och bygger på erfarenheterna under 3 ovan. Men vårt fungerande koncept samt våra idéer för utveckling borde kunna komma många fler kommuner till del. Vi kommer nu att fortsätta med samma koncept med nybörjar- och fortsättningskurser för SPF Värmdös medlemmar, under våren Men vi ser ett stort behov av både fortsatt kursverksamhet men också att utveckla stödfunktionen och möjligheter till support. Detta kan ges som tematräffar kring nyheter på dataområdet. Man kan utveckla hemsidan för online diskussionsgrupp. Teknisk support kan kombineras med möjlighet till hjälp i hemmet för uppkomna dataproblem. Samtidigt kommer vi att arbeta för att implementera verksamheten under kommunen. Vi har påbörjat en dialog med kommunens företrädare kring behoven av utökad kursverksamhet för de äldre. Denna viktiga verksamhet kan inte endast bedrivas som ett föreningsansvar. Nu är dags att få detta att ingå i kommunens ansvarsområde. En stor del av kommunens och övrig samhälls information ligger på nätet och det måste vara en kommunal angelägenhet att alla kan ta del av den. Vi har i vår kursverksamhet endast nått ut till en liten del av Värmdös seniorer. Att ha tillgång till internet är en demokratifråga som kommunens politiker måste ta på alvar. 5

6 5. Sammanställning av kursutvärderingar. Efter avslutade cirklar har deltagarna givits möjligheten att lämna sina synpunkter på utbildningen. Utvärdering av de 8 studiecirklarna har skett online. Inkomna utvärderingar har analyserats av projektgruppen och förbättringar utarbetats och införts löpande. 6. Sammanfattning av projektet. Under 2013 har totalt 8 5urser i datoranvändning för seniorer genomförts i Värmdö för totalt 69 deltagare, samtliga över 70 år Två olika kurser har genomförts, dels för nybörjare, de som är helt ovana vid dator och dels fortsättningskurser för de som redan har en viss datorvana. Varje kurs har omfattat 6 gånger om 2 timmar per gång. Deltagarna har medtagit sina egna datorer (PC eller surfplatta) Målet med kursverksamheten har varit, att de seniorerna som deltar, efter avslutad utbildning skall ha den färdighet som behövs för att kunna utföra de vanligaste uppgifterna man avser göra på sin dator eller surfplatta Kurserna har genomförts av en handledare samt 2 stödpersoner för att kunna ge eleverna den personliga uppmärksamheten och stöd som behövs för att tillgodose elevernas behov Studiematerial till de båda utbildningsnivåerna, har utvecklats speciellt för att passa målgruppen, papperskopior på övningar har delats ut vid varje kurstillfälle samt varit tillgängligt från utbildnings hemsida. Deltagarna har, via hemsidan, kunnat utvärdera varje kursmoment efter avslutad utbildning. Frekvensen i inrapporteringen ökade successivt med antalet kurser. Utvärderingen visar att de flesta kursdeltagarna har varit nöjda med utbildningen och tycker sig ha erhållit de kunskaper som var målet för utbildningen. 6

Surfa in på Biblioteket!

Surfa in på Biblioteket! 2013-12-23, Sten@Grack.se Surfa in på Biblioteket! Drop-in måndag ar o fredagar Slutrapport för projektet som pågått september november 2013 Sammanfattning Målet för projektet Surfa in på Biblioteket är

Läs mer

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 Slutrapport för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 It-ikapp Projektsamarbete mellan.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Kista Folkhögskola inom.se:s satsning

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Enkät om dator och internetanvändning inom SPF:s medlemsföreningar hösten vintern 2010.

Enkät om dator och internetanvändning inom SPF:s medlemsföreningar hösten vintern 2010. Enkät om dator och internetanvändning inom SPF:s medlemsföreningar hösten vintern 2010. Motivet till denna enkät var att kartlägga hur stort intresse det finns av datorer bland med pensionärer, samt att

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Sociala medier : nåt för alla

Sociala medier : nåt för alla Slutrapport för projektet Sociala medier : nåt för alla Ett projekt drivet av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med läns- och folkbibliotek Finansierat av.se http://delning.nu Rapporten författad av

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

Hjärngymmet. Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm

Hjärngymmet. Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm Hjärngymmet Ett lärcentraprojekt inom Distum 1999 2000 Medborgarskolan i Ängelholm Birgitta Callerud Medborgarskolan Box 1001 262 21 Ängelholm tel: 0431-44 68 40 e-post: birgitta.callerud@folkbildning.net

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

DUVA-projektet i Västerbottens län

DUVA-projektet i Västerbottens län DUVA-projektet i Västerbottens län projektredovisning D U VA Datorbaserade synhjälpmedel Utvärdering VuxnA Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Anna Karin Tjärnström Lundström, synpedagog - Monica

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan Malmö Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

2009-01-14. Bakgrund. Målsättning

2009-01-14. Bakgrund. Målsättning 2009-01-14 Delrapport om hur arbetet fortgår med projektet: Utveckling av det sociala innehållet i vardagen för äldre personer Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg för äldre i Linköpings kommun

Läs mer