Surfa in på Biblioteket!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Surfa in på Biblioteket!"

Transkript

1 , Surfa in på Biblioteket! Drop-in måndag ar o fredagar Slutrapport för projektet som pågått september november 2013 Sammanfattning Målet för projektet Surfa in på Biblioteket är att vara en del av Digidels kampanj att få fler människor att använda den digitala tekniken till vardags och känna sig familjär med den. Detta projekt inriktar sig på surfplattor och dess användning. Att kunna använda den digitala tekniken är också viktig för innanförskap i demokratiskt hänseende. Projektet har hjälpt användarna av surfplattor att komma igång och använda dem på ett allsidigt sätt. Detta har skett dels individuellt för varje besökare och dels genom korta gruppföreläsningar. Drop-in måndagar och fredagar kl från 9 september till 29 november 2013 med totalt 365 besök. Vid varje tillfälle har det varit minst två handledare närvarande och ibland fler. Varje gång har inletts med en temaföreläsning på 30 minuter. Temagenomgångarna har varit mycket populära med ett vittförgrenat innehåll t ex användarna har fått hjälp att finna lämpliga appar, som underlättar användningen och som har stor nyttoeffekt. Andra teman har bland annat varit e-post, e-böcker, film, foto, bilhandtering, kartor/gps, säkerhetskopiering, betala räkningar etc. De flesta besökare har fått fylla i ett loggblad och på bladet ange vad de vill ha hjälp med. Till övervägande del är det grundläggande kunskaper som efterfrågas. Bladet är till viss del också en löpande utvärderingsblankett där deltagarna anger om de fått den hjälp de behöver ja, delvis eller nej. 76 % har på loggbladen angett att de fått den hjälp de behövt helt och hållet. 19 % har delvis fått hjälp. 5 % har inte fått den efterfrågade hjälpen. De som inte fått hjälp kan bero på tekniska problem med surfplattan och vissa uppkopplingsbekymmer som måste lösas av internetleverantören. Däremot har de fått goda råd. Handledarnas tid har räckt till för alla besökare så att de har fått ställa sina frågor och fått individuell hjälp. Verksamheten har ägt rum på Biblioteket i Nacka forum där projektet disponerat ett rum med plats för max 20 personer. Där har funnits tillgång till datorprojektor och trådlöst internet. Projektet är ett samarbete mellan Biblioteket i Nacka Forum och SeniorNet Nacka med stöd av Internetfonden. 1

2 1. Projektbeskrivning Bakgrund Allt fler börjar använda surfplattor bland annat äldre personer. Tendensen är att det att säljs fler surfplattor än PC till privatpersoner. Att använda surfplattan medför ett visst annat förhållningssätt än att använda en vanlig PC. Plattan inbjuder till ny och kreativ användning på de digitala områdena. Surfplattan är en relativt ny företeelse, åtminstone till breda användargrupper. Snabb hjälp och stöd i användningen av surfplattorna behövs för att plattans potential ska kunna utnyttjas i stor utsträckning och skapa ett digitalt innanförskap för användarna så att de blir familjära med sin surfplatta och använda den ändamålsenligt för sina behov. Mål och syfte Syftet med projektet Surfa in på Biblioteket är att leda in fler människor i den digitala världen och förmedla innanförskap för att behärska de digitala kanalerna. Målet är genomsnittligt att nå 30 personer i veckan för att ge kunskap om surfplattans användning. Målgruppen är företrädesvis äldre personer. Genomförande Varje vecka måndagar och fredagar med start 9 september och avslutning 29 november har en drop-in verksamhet genomförts. Det är vid lunchtid denna verksamhet har pågått med start kl båda veckodagarna. Varje pass har inletts med en temaföreläsning på 30 minuter. Det har varit en stor variation av olika teman hur surfplattan kan användas. Resten av tiden fram till används för individuell hjälp till besökarna antingen något som ansluter till dagens tema eller andra problem av skiftande slag. Biblioteket Forum Nacka har haft två handledare och SeniorNet Nacka har bidragit med tre handledare och på prov har det varit ytterligare någon handledare. För administration och ekonomi har fler personer varit involverade i projektet. Två handledare har alltid funnits på plats och ibland har det varit flera handledare. De flesta besökare eller deltagare har fått fylla i ett loggblad som har haft en löpande numrering. 287 loggblad har samlats in. Uppgifterna på loggbladet är: Besöksfrekvens i projektet Hjälpbehov Resultat av hjälpen Ålder Datorvana Innehavare av dator Innehavare av surfplatta Deltagit i temagenomgången Frivilliga uppgifter: Namn, adress, e-post, telefon, Besöksfrekvens på biblioteket Nacka Forum Medlemskap i SenorNet Loggbladen är en form av minienkät och ett instrument för utvärdering av projektet. Loggbladen delas ut när besökaren kommer. Eftersom bladen är numrerade får var och en individuell hjälp i tur och ordning efter numret på loggbladet (oftast). 2

3 Marknadsföring av projektet Två införande av annons i lokaltidningen Nacka Värmdö Posten. Biblioteket Nacka Forums webbplats SeniorNet Nackas webbplats med länk till bibliotekets webbplats SeniorNet Nacka - programblad Handaffischer på biblioteket Anslag på anslagstavlor och andra ställen Information på SeniorSurf Dagen Information på SeniorNet Nackas datorträffar Lokal och utrustning Projektet har disponerat en lokal som bokats för drop-in verksamheten längst in i biblioteket. Lokalen är inte särskilt stor. Plats för ca 10 personer sittande vid bord sedan ytterligare sittplatser utefter väggarna. Totalt max 20 personer och då är det trångt. WiFi tillgängligt i lokalen. Utrustning för visning med datorprojektor. Handledarna har haft egna surfplattor som använts i projektet. Ett par andra plattor av enklare slag köptes in eftersom vi förväntade att besökare även skulle ha denna typ av platta. De flesta av besökarna hade ipad eller någon av Samsungs plattor. Endast få besökare hade andra plattor. Det var inte någon efterfrågan på att få låna någon platta. Hade man inte någon platta var man på väg att köpa en. Deltagare Nästan alla besökare är pensionärer och 44 % är 76 år eller äldre och den största gruppen 49 % är yngre pensionärer år. Sedan är ett fåtal mellan år (18 besökare). Det är både män och kvinnor. Vi har inte haft krav på att deltagarna ska uppge sitt namn. Det är en frivillig uppgift. Därför redovisas statistiken i form av besök som innebär att en deltagare kan bevista verksamheten ett flertal gånger. Vilket också har skett i mycket stor utsträckning. Någon enstaka person har besökt projektet endast en gång. Totalt har det varit 365 besök varav 287 har skrivit loggblad. Den mesta statistik som redovisas grundar sig på loggbladen och sammanställningen till en loggbok i excel-format. Planering Ett antal planeringsmöten har hållits inför projektstart och under projektets gång. Då har vi delat upp vem som ska tjänstgöra på de olika passen och vilka tema som ska ges. Det blir projektledarens uppgift att skriva slutrapporten med synpunkter från handledare med flera. Projektets logga: Surfa in på Biblioteket! 3

4 2. Utvärdering och analys av resultatet Närvaron under perioden har varit 365 besök inklusive handledare. I genomsnitt blir det 15 personer per gång eller 30 besök per vecka. Med variation från 9 till 22 besök per gång. Lokalen kan maximalt ta 20 personer och då är det trångt. Trots det varit drop-in verksamhet har de flesta kommit före kl och endast ett fåtal har kommit senare. I tur och ordning har alla besökare fått individuell hjälp med surfplattan om de har behövt det under drop-in passet. Många har kommit för att endast lyssna på temagenomgången. De flesta har fått fylla i ett så kallat loggblad. 287 loggblad har delats ut och ifyllts i varierande grad. Det förekommer att vissa uppgifter ibland har glömts bort. Detta medför att det blir viss osäkerhet i exaktheten, men att materialet ändå speglar ett realistiskt helhetligt resultat. I början av projektet delades inte loggbladen ut till de som endast ville lyssna till temagenomgången utan bara till de som direkt ville ha individuell hjälp. Av loggbladen och sammanställningen till en loggbok framgår att de flesta har besökt projektet minst tre gånger. Totalt rör det sig om över 80 unika personer som besökt projektet. Många av besökarna återkommer för att delta i dagens genomgång av ett tema och är då inte direkt i behov av den individuella hjälpen. De flesta vill ha hjälp med det grundläggande som att komma igång och använda surfplattan. Vi har delat in hjälpbehovet i fyra kategorier: 1. Grundläggande typ komma igång och använda surfplattan 2. Något mer än grundläggande typ speciella program, router etc, 3. Lite mer specifikt typ bankid, Molnet mm, 4. Avancerat t ex hitta försvunna bilder och tekniska problem (fel på plattan) Med följande fördelning: Kategori %, %, %, 4. 2 %, Enligt loggbladen är 47 % av besökarna datorvana och 9 % har ingen datorvana alls och resten har någon datorvana. De flesta har haft med sig sin surfplatta en ipad eller en Androidplatta. Några är beredda att skaffa sig en platta och har gjort det under projektets löptid. 75 % av besökarna har också en egen dator. De flesta besöken har skett i början av varje pass och därmed deltagit i temagenomgångarna. Det har varit dropin verksamhet men det är ganska få som har kommit senare. 37 % av besöken har inte haft till syfte att få direkt individuell hjälp utan dessa besökare vill endast ta del av temagenomgången. Mot slutet av projektet har fler kommit för att endast vara med på temagenomgången vilket tyder på att besökarna har blivit mer och mer familjär med sin surfplatta. Av de som fått individuell hjälp har 76 % blivit hjälpta helt och hållet med sina önskemål. 19 % har delvis fått den hjälp de behövt. 5 % av fallen har vi inte kunnat hjälpa bland annat på grund av t ex tekniska fel på plattan eller avancerade statistikprogram eller uppkopplingsproblem i bostaden. Då har vi försökt ge goda råd i stället. Det har också förekommit att besökaren återkommit vid ett senare tillfälle och fått den önskade hjälpen. 68 % av besökarna är medlemmar i SenorNet. Ungefär hälften av besökarna kommer till biblioteket ofta. Ca 15 % besöker biblioteket mer sällan. Marknadsföringen av projektet har riktat sig mot äldre och enligt loggbladen är 93 % av besökarna pensionärer. 4

5 3. Sammanställning av erfarenheterna från projektet och förslag på förbättringar I stort sätt har projektet löpt enligt planerna. Temagenomgångarna som vi har haft har varit lyckosamma på så sätt att det lockar till besök. Utan tema skulle det ha blivit mindre besök. I och med att vi höll strängt på regeln att de fick ta max 30 minuter så räckte tiden till för den individuella hjälpen. Vid ett tillfälle gjorde vi ett undantag och utlyste önsketema vid gruppgenomgången då deltagarna fick önska en genomlysning av olika områden eller repetition. Även denna gång kunde vi ha en individuell del. Inför temagenomgångarna har någon av handledarna planerat och förberett sig noga för sin presentation och sedan visat den på storbildsskärm. Handledaren visar hur man gör på vissa saker på surfplattan. Ibland korta videoklipp från youtube. Det finns ganska mycket material på youtube som behandlar surfplattor både svenska och engelska. Något mer för ipad än för Android plattor. En erfarenhet var att Apple bytte operativsystem i sin ipad från ios 6 till ios 7. Det medförde betydande förändringar i användandet av deras surfplatta. Då fick vi något extra att sätta oss in i. Men det gick förhållande vis bra. Några av besökarna försökte sig på att uppdatera t ex operativsystemet under drop-in passet, men det tog tid och vår rekommendation blev att de skulle göra det hemma istället och detsamma gäller för mobiltelefonerna som har ungefär samma system som surfplattorna. Att genomföra projektet medförde att handledarna fick sätta sig extra mycket in i hur man hanterar surfplattor och skaffar sig större kunskaper. Dessa extra kunskaper kommer väl till pass för bibliotekarierna i sitt möte med kunderna i biblioteket om de behöver hjälp med sin surfplatta i framtiden. För seniornettarna får denna kunskap betydelse för datorhjälpen i fortsättningen och för de kurser som planeras genomföras som handlar om användande av surfplattor. En av erfarenheterna från projektet är att en vanlig datorhjälp i SeniorNet Nackas regi i Älta har kompletterats med ett kurspaket i början av varje pass. Metodiken med en temagenomgång och sedan en individuell hjälp har visat sig vara en uppskattad åtgärd och gett ökat intresse för datorhjälpen. Även i detta sammanhang används ett liknande loggblad. 4. Planer och önskemål på framtida arbeten Det skulle vara bra om det permanent finns en drop-in verksamhet i biblioteket som kan hjälpa besökare att hantera sina surfplattor. SeniorNet Nacka har den så kallade datorhjälpen på biblioteket och hit kan hjälpsökande även få hjälp med sin surfplatta. Därutöver är det önskvärt med öppna digitala lärresurser som redan finns till viss del på SeniorNet Swedens hemsida (www.seniornet.se ). Här är det också viktigt att det finns learning by relation någon som handleder och coachar den ovane användaren. En sådan funktion skulle ett lärcenter kunna ha och använda OER (Open Educational Resources). Då behöver det inte bara handla om hur man hanterar sin surfplatta utan hur man sätter sig in och lär sig allt möjligt. 5

6 5. Sammanställning av projektets ekonomi Projektets ekonomi håller sig inombudgetramen utan någon speciell anmärkning. 6. Sammanställning av kursutvärderingar och deltagarlistor Sammanställningen av kursvärderingar och deltagarlistor utgörs av de så kallade loggbladen som har sammanställts till en loggbok i form av ett excel-ark. De flesta av kursdeltagarna har skrivit sitt namn och adress på loggbladen. Dock icke alla eftersom det varit en frivillig uppgift. Ibland är bara förnamnet angivet och i bland inget namn alls, men detta gäller endast ett fåtal loggblad. Resultatet av sammanställningen framgår under avsnitt 2 med rubriken Utvärdering och analys av resultatet. Projektet har nått många deltagare och målet med 30 besök per vecka har nåtts. Däremot var vår hypotes att frekvensen på återbesöken skulle vara lägre och det stämmer inte riktigt. Många besökare har uttryckt sin tacksamhet över projektet och tyckt att det varit mycket bra. Även handledare har känt sig nöjda, men att det känns lite tomt att inte behöva förbereda sig för nästa drop-in tillfälle. 7. Sammanfattning av projektet Se ovan. 6

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL Innehåll Internet i Sverige och världen 4 Mot ett digitalt och papperslöst samhälle 6 Alla skall med Spridningen

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2014 Version 1.0 2014 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Rapport Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, Titel: Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Rapport Utvärderare: Ingrid Skeppstedt Stockholm den 28 mars år 2011 Innehållsförteckning Inledning... 4 Förord... 4 Ur SpråkSams projektbeskrivning... 5 Metod-

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer