Projektplan för Klimatanpassning i tillsyn Godkänd av styrgruppen den 25 november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för Klimatanpassning i tillsyn Godkänd av styrgruppen den 25 november 2016"

Transkript

1 Projektplan för Klimatanpassning i tillsyn Godkänd av styrgruppen den 25 november 2016 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd. Inför 2016 års verksamhetsplanering lämnade klimatanpassningssamordnarna vid sju av landets länsstyrelser in projektförslaget Klimatanpassning i tillsyn - hur kan negativa effekter av klimatförändringar vägas in i tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden? Styrgruppen valde att låta projektet ingå i förslag till verksamhetsplan för Förslaget fastställdes av styrgruppen efter att Miljönätverket och Länsrådsgrupp 6 haft möjlighet att lämna synpunkter. Bakgrund Med ett förändrat klimat förändras riskbilden för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Ett förändrat klimat med högre maxflöden/lägre minflöden i vattendrag, extrema havsvattenstånd, frekventare skyfall samt ökad risk för ras och skred och erosion bidrar till en ökad föroreningsrisk framöver. För att minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter och att klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden. Om detta inte görs riskerar antalet föroreningstillfällen att öka i framtiden. För att minska riskerna för föroreningsspridning behöver det tas en ökad hänsyn till effekter av klimatförändringar i tillsyn redan idag. Eftersom tillsyn är starkt bundet av lagstiftning är det viktigt att utreda vilka möjligheter det finns att ställa krav på att miljöfarliga verksamheter anpassas och skyddas med anledning av ett förändrat klimat och ökade översvämningsrisker och hur detta kan motiveras utifrån dagens lagstiftning. Idén till projektförslaget väcktes i länsstyrelsernas klimatanpassningsnätverk i samband med det nationella myndighetsmötet i Luleå den 15 april Bakgrunden är att flera av länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare i sin kontakt med kollegor på tillsyn och genom workshops har identifierat ett behov av ökat stöd i hur man i tillsyn kan ta hänsyn till negativa effekter av ett förändrat klimat.

2 Syfte Mål Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Projektfaddrar Syftet med projektet är att minska de risker för föroreningsspridning som ett förändrat klimat kan leda till, genom en mer klimatanpassad tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Projektet ska leverera ett material som beskriver vilka möjligheter länsstyrelser och kommuner har inom tillsynen att inkludera effekter av klimatförändringarna. Projektet ska även ge förslag på metoder och arbetssätt som möjliggör detta. Projektet kommer dessutom att uppmärksamma intressekonflikter kring t ex vattenanvändning om befintlig lagstiftning för tillsyn inte i tillräckligt hög grad kan hantera ökade risker kopplat till ett förändrat klimat Miljösamverkan Sveriges styrgrupp: Magnus Eklund, Länsstyrelsen i Örebro län Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Tomas Waara, Länsstyrelsen i Uppsala län Elisabet Ardö, Länsstyrelsen i Kronobergs län Gustav Enander, Länsstyrelsen i Jönköpings län Martin Påhlman, Naturvårdsverket (adjungerad) Teresia Persson, Jordbruksverket (adjungerad) Ann Lundström, Havs- och Vattenmyndigheten (adjungerad) Ingela Höök, projektledare för Miljösamverkan Sverige Micael Bredefeldt, Länsstyrelsen i Norrbottens län, klimatanpassningssamordnare Erik Eneroth, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tillsyn av förorenade områden Anna Georgieva Lagell, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, klimatanpassningssamordnare Siv Hansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden Frida Moberg, Länsstyrelsen Jönköping, klimatanpassningssamordnare Magnus Eklund, Länsstyrelsen i Örebro län Gustav Enander, Länsstyrelsen i Jönköpings län

3 Referensgrupp Det finns ett behov av samverkan mellan tjänstemän på länsstyrelser och kommuner som arbetar med tillsyn kring dessa frågor. I projektet skapas därför en referensgrupp med representanteter från dessa två grupper så att de frågor och problem som de ställs inför i sitt tillsynsarbete kan beaktas och besvaras i projektarbetet. Referensgruppen kommer även att kunna lämna synpunkter när projektgruppen har ett förslag till slutmaterial färdigt. Till referensgruppen inbjuds därutöver representanter från berörda myndigheter som Naturvårdsverket, SGI och SMHI samt klimatanpassningssamordnare på länsstyrelser. Förslag till referensgrupp (kommer att justeras) Paul Edebalk, SGI Malmö Referensperson från SMHI Naturvårdsverket, några som jobbar med förorenade områden respektive tillsyn/tvl enligt miljöbalken Måns Enander, Länsstyrelsen Västmanland, klimatanpassare GIS-kunnig person vid länsstyrelsernas förvaltningsorganisation Länsstyrelser, personer med erfarenhet av tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden Kommuner, personer med erfarenhet av tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden Avgränsningar Endast klimateffekter som ökar risken för föroreningsspridning behandlas i projektet, dvs de klimateffekter som omnämns i bakgrunden till detta projekt. Endast tillsyn enligt följande kapitel i miljöbalken: 9 kap. (miljöfarliga verksamheter), ta fram handledning för att prioritera och stödja operativ tillsyn vid pågående verksamheter 10 kap. (förorenade områden), ta fram handledning för att prioritera och belysa hur klimateffekter kan beaktas vid efterbehandlingsåtgärder. Kritiska framgångsfaktorer Utvärdering och förtydligande av när projektet är avslutat Att materialet vi arbetar fram blir praktiskt användbart vid tillsyn. Att vi når ut till vår målgrupp med det material vi arbetar fram. Projektet är avslutat när det framtagna materialet är godkänt av styrgruppen samt finns tillgängligt på Miljösamverkan Sveriges webbplats. Innan dess ska materialet ha skickats för synpunkter till miljönätverket samt de centrala verk som står bakom Miljösamverkan Sverige. Slutrapport för utvärdering av projektets resultat ska tas fram.

4 Genomförande Frågeställningar som behöver utredas inom projektet: 1. Hur kan man med hjälp av lagstiftningen ställa krav i tillsyn och prövning för att minska risker som ett förändrat klimat kan leda till? Vad innehåller t.ex. miljöbalken, lagen om skydd mot olyckor samt plan och bygglagen som kan hantera dessa aspekter? Vilka lagstiftningar kan användas i tillsyn för att motivera skyddsåtgärder, villkor, försiktighetsmått etc. kopplat till effekter av ett förändrat klimat? 2. Hur kan ny kunskap om klimatrisker vägas in i tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden? En viktig aspekt är hur man kan ta till sig ny kunskap om klimatförändringar och vilken kunskap man bör luta sig mot när man utför tillsyn, t.ex. IPCCs klimatscenarier. Tillvägagångssätt: A. Litteraturstudie/analys av lagstiftningen. B. Göra en avgränsning av vilka klimateffekter vi arbetar med. C. Inventera möjliga åtgärder och goda exempel. D. Ta fram underlag för intervjuer och kontakter enligt nedan med syftet att identifiera problem/utmaningar. 1. med tjänstemän på länsstyrelser och kommuner. 2. med branschorganisationer och näringslivsorganisationer, bl a annat Svenskt Vatten, Svenskt Näringsliv och Avfall Sverige. 3. med MSB, Naturvårdsverket, HaV och SGI. E. Kartlägga vilka data och vilken kompetens länsstyrelser och kommuner behöver för att kunna göra riskbedömningar och prioriteringar i syfte att klimatanpassa tillsynen. F. Framtagande av ett material som beskriver vilka möjligheter länsstyrelser och kommuner har för att inom tillsynen inkludera effekter av klimatförändringar samt ge förslag på metoder och arbetssätt som möjliggör detta. G. Remissrunda. H. Sprida resultatet, genom t.ex. kunskapsunderlag och seminarier/webbinarier. I. Förbereda en effektuppföljning av projektet som görs några år efter projektets avslut. Tidplan Budget Projektet pågår under tiden september 2016 till och med december Projektledarens lön samt kostnader för projektdeltagarnas resor och övernattningar. Projektdeltagarnas arbetstid bekostas av respektive arbetsgivare, preliminärt uppskattas den till ca 3-4 arbetsveckor per deltagare. Siv Hanssons deltagande i projektet kommer att finansieras genom medel för klimatanpassning vid Länsstyrelsen Västra Götaland och vara av större omfattning än normalt, ca 20 % av en tjänst. Tidredovisning sker, om möjligt, med VÄS-kod 5039.

5 Vem tar hand om resultatet Dokumentation Mötesstruktur Bilagor Projektresultatet presenteras via Miljösamverkan Sveriges webbplats. Miljösamverkan Sverige kommer emellertid inte att långsiktigt kunna förvalta och uppdatera projektresultatet. Förhoppningsvis kommer länsstyrelserna att tillsammans bygga upp ett fungerande system för gemensam förvaltning av verksamhetsstöd. All dokumentation ska samlas på projektets sida. Alla checkar in och ut dokumenten vid arbete på grupparbetsplatsen. Versionshantering ska, i möjligaste mån, användas. Minnesanteckningar ska föras vid varje träff/möte. Färdigt material läggs ut på den del av Miljösamverkan Sveriges webbplats som är åtkomlig för alla. Regelbundna projektgruppsträffar och skypemöten hålls efter behov. 1. Kommunikationsplan 2. Tids- och aktivitetsplan

6 Kommunikationsplan BILAGA 1 Syfte med kommunikationen Informera om projektet och hämta in synpunkter på projektplanen Förankra projektet när projektplanen är godkänd av styrgruppen Bred information om att projektet startat Målgrupp Referensgrupp Miljönätverk Relevanta myndigheter, framför allt länsstyrelser och kommuner, se även nedan: Kommunikationsmål gärna SMARTA Referensgruppen har möjlighet att lämna synpunkter på projektplanen innan den godkänns. En viktig målgrupp vid länsstyrelserna har fått information om projektgruppens pågående arbete. Våra målgrupper inom och utanför länsstyrelserna har fått information om projektgruppens pågående arbete. Uppföljning av målen När och hur har information lämnats? När och hur har information lämnats? När och hur har information lämnats? Valda kanaler för kommunikationen E-post, telefon, skype E-post till mvdir eller via miljönätverkets samarbetsyta EBH-portalen Nationell ingång miljöskydd alt. e-post till Mvdir och be dem informera sina respektive kommuner. Tidplan Innan projektplan antas Efter det att projektplanen godkänts av styrgruppen. I samband med att projektet startar Ansvar, ev kostnader Var och en i projektgruppen kontaktar respektive person i samband med förfrågan om deltagande i referensgrupp. Ingela Göra gemensamt underlag: Frida. EBH-portal: Siv Miljöskydd/mvdir: Ingela Kommitté klimatanpassning Sven Boberg, chefsjurist i Göteborg, expert i kommittén EBH-handläggare vid länsstyrelserna Handläggare vid länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland Kommunhandläggarträff i Jönköpings län. Nyhetsbrev ToFR och ev TillsynsNytt Klimatanpassningsnätverket vid länsstyrelserna Årligt möte i Stockholm för 18 oktober länsstyrelsernas 2016 klimatanpassningssamordnare Möte med Oktober klimatanpassningssamordnare 2016 vid Länsstyrelsen Västra Götaland Nationell EBH-träff oktober 2016 Utbildning GRUF December (grundläggande utbildning 2016 FO) Träff om EBH (efterbehandling) December 2016 ToFR/TillsynsNytt: Ingela Klimatanpassningsnätverket vid länsstyrelserna: Anna Micael, Anna, Frida Anna Siv och Erik Siv Erik

7 Avstämningar Referensgrupp Bevaka att frågor och problem som länsstyrelser och kommuner ställs inför i sitt tillsynsarbete kan beaktas och besvaras i projektarbetet. Hämta in synpunkter Referensgrupp Referensgruppen har möjlighet att lämna synpunkter i ett tidigt skede när projektgruppen har ett utkast till slutmaterial färdigt. Hämta in synpunkter Miljönätverket Slutmaterialet skickas för synpunkter till miljönätverket samt de centrala verk som står bakom Miljösamverkan Sverige. Avstämningar görs vid behov Utkast till slutmaterial skickas till referensgruppen Slutmaterial skickas till miljönätverket Möten Telefon E-post E-post E-post Löpande under projektet Sommar 2017 Oktober 2017 Ingela bevakar att referensgruppen blir delaktig, var och en i projektgruppen svarar för att kontakter tas. Ingela samordnar Ingela samordnar Marknadsföra och sprida projektresultat Länsstyrelserna och kommunerna i första hand Kommunicera slutresultatet av projektet Slutresultatet ska ha kommunicerats innan projektet avslutas Förslag på kanaler: Webb Webbinarium Vid projektets avslut Ingela samordnar, alla i gruppen deltar Nationell ingång miljöskydd alt. e-post till Mvdir Nyhetsbrev, ex ToFR, TillsynsNytt, Aktuell Hållbarhet Klimatanpassningsportal Klimatanpassningsnätverket Krissamverkan (konferens) EBH-portalen Nationell EBH-träff

8 Tid och aktivitetsplan BILAGA 2 Vad Kommentar När Vem Genomförande A. Litteraturstudie/analys av lagstiftningen. Litteraturstudie: Goda exempel som vi kan hitta där man jobbat konkret med klimatförändringar i tillsyn enligt kap 9 och 10 MB. Även bra material i övrigt behöver vi kartlägga. Hur kommer översvämningsdirektivet in? oktoberdecember 2016 Alla Lagstiftningar: MB (inkl. utvinningsdirektivet), LSO, PBL. MB: Siv, Hur göra analysen? Granska lagstiftning. Även beakta prövningsfrågor. (Checklista för klimatanpassning fysisk planering, något vi kan utgå ifrån i projektet) LSO: Anna PBL: Erik B. Göra en avgränsning av vilka klimateffekter vi arbetar med. Ta fram en lista på olika möjliga klimateffekter med relevans för oss (tillsyn kap 9 och 10). I Västra Götaland har kulturmiljö gjort en matris med olika klimateffekter och olika kulturarv. Kan vi göra något liknande här? oktober - november 2016 Anna, Frida och Micael C. Inventera möjliga åtgärder och goda exempel december februari 2017 Alla D. Ta fram underlag för intervjuer och kontakter nedan med syftet att identifiera problem/utmaningar med: Ta fram underlag. Glöm inte att fokusera på goda exempel och praktiska tillämpningar. november 2016 Siv 1. tjänstemän på länsstyrelser och kommuner. 2. branschorganisationer och näringslivsorganisationer, bland Länsstyrelser och kommuner december februari 2017 Siv

9 annat Svenskt Vatten, Svenskt Näringsliv, Avfall Sverige. 3. MSB, Naturvårdsverket, HaV, SGI. Branscher mm Centrala myndigheter december februari 2017 december februari 2017 Siv Siv E. Kartlägga vilka data och vilken kompetens länsstyrelser och kommuner behöver för att kunna göra riskbedömningar och prioriteringar i syfte att klimatanpassa tillsynen. GIS mm Fr o m oktober 2016 Erik och Micael F. Framtagande av ett material som beskriver vilka möjligheter länsstyrelser och kommuner har för att inom tillsynen inkludera effekter av klimatförändringar samt ge förslag på metoder och arbetssätt som möjliggör detta. Den största insatsen, eller leveransen. Materialets fokus ska vara praktiskt stöd vid operativ tillsyn. Vi specificerar detta närmare senare, förslag Förklara de begrepp vi använder Allmän beskrivning av klimateffekter Vilka objekt är viktigast att tillsyna mot bakgrund av klimatförändringar? Använda GIS. Presentation (PP) som tillsynare kan använda. Innehåll? Kort sammanfattning av vad klimatförändringarna innebär i landet/länet. Checklistor och mallar, indelade för olika verksamheter/branscher? Vissa branscher är utan tvekan påverkade, ex reningsverk, FO i närheten av vatten där vi får nivåvariationer. Gruvor med dammar (utvinningsdirektivet), vissa täkter Ett första utkast görs färdigt inför sommaren 2017 Alla, vi bestämmer senare vem som gör vad Siv har huvudansvar för struktur/innehållsförteckning.

10 G. Remissrunda 1 och 2 1: Referensgrupp 2. Miljönätverket mm Skickas ut inför sommaren 2017 oktober 2017 Ingela samordnar H. Sprida resultatet, genom t.ex. kunskapsunderlag och seminarier/webbinarier. Sprida i olika kanaler. Förslag på kanaler: Webb, klimatanpassningsnätverket, krissamverkan (konferens), EBH-portalen, nationell EBH-träff, miljösamverkansorganisationer, nyhetsbrev, klimatanpassningsportalen, nationell ingång för miljöskyddare vid länsstyrelserna mm. december 2017 Ingela samordnar, alla deltar Webbinarier: Länsstyrelsehandläggare för prövning tillsyn enligt kap 9 och 10 MB, via skype, om tekniskt möjligt även ihop med kommunerna, se nedan. Kommunhandläggare för tillsyn enligt kap 9 och 10, eventuellt via Naturvårdsverkets teknik. Avslutning av projekt Delning av projektresultat till miljönätverket Rapporter som tas fram ska skickas för delning till Miljönätverket, berört handläggarnätverk (om sådant finns) samt styrgruppens medlemmar. Remisstiden ska vara minst två veckor. oktober 2017 Ingela Godkännande av styrgrupp Styrgruppen ska ha tillgång till det färdiga projektresultatet i god tid inför det att projektet avslutas och förhoppningsvis godkänns av styrgruppen. november 2017 Ingela

11 Vid avslutning av projektet Informera Miljönätverket och berörda centrala verk om projektresultatet med uppmaning att sprida projektresultatet inom sin organisation. Kontaktpersoner och chefer har ett ansvar för detta. december 2017 Ingela Uppföljning och utvärdering av projektet Utvärdering av projektgruppens arbete Mall finns. En sammanställning av utvärderingen presenteras för styrgruppen. Planera in utvärderingen redan vid projektets start. november 2017 Ingela samordnar, övriga i gruppen medverkar

Projektplan för Stärkt grön tillsyn

Projektplan för Stärkt grön tillsyn uppdaterad 2016-08-25 Projektplan för Stärkt grön tillsyn Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen Uppdrag Bakgrund

Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen Uppdrag Bakgrund Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen 2017-06-09 Länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Projektplan för Förvaltning av verksamhetsstöd i samarbete

Projektplan för Förvaltning av verksamhetsstöd i samarbete Projektplan för Förvaltning av verksamhetsstöd i samarbete Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan för Informationsmaterial Artskydd

Projektplan för Informationsmaterial Artskydd 2014-04-04 Projektplan för Informationsmaterial Artskydd Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad Projektplan för Hantering av massor uppdaterad 2015-11-13 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Projektplan för Optimal Behovsutredning

Projektplan för Optimal Behovsutredning Projektplan för Optimal Behovsutredning Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Projektplan för Samsyn samråd enligt 6 kap MB

Projektplan för Samsyn samråd enligt 6 kap MB Projektplan för Samsyn samråd enligt 6 kap MB Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Projektplan för Reach i tillsynen 2012-06-11

Projektplan för Reach i tillsynen 2012-06-11 Projektplan för Reach i tillsynen 2012-06-11 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Tillsynsutbildning. Uppdrag. Bakgrund. Syfte. Projektplan för version 2010-12-09

Tillsynsutbildning. Uppdrag. Bakgrund. Syfte. Projektplan för version 2010-12-09 Projektplan för version 2010-12-09 Tillsynsutbildning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Projektplan för inventering av Förorenade områden - Handläggarstöd

Projektplan för inventering av Förorenade områden - Handläggarstöd Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplanen har ändrats efter inkomna synpunkter och har godkänts. Projektplanen är därmed

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Projektplan för Märkningsprojektet

Projektplan för Märkningsprojektet Datum 2015-03-31 Projektplan för Märkningsprojektet Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2015-2016: Märkning av livsmedel De nya märkningsreglerna ska börja tillämpas från den 14 dec 2014. Då ändras

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Projektplan - Dagvatten

Projektplan - Dagvatten Projektplan - Dagvatten Bakgrund En effektiv dagvattenrening är viktigt för att avlasta hav och övriga recipienter från föroreningar, mikropartiklar m.m. Det finns olika tekniker och system för dagvattenhantering

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 2. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 3. Exempel på samordning mellan Länsstyrelserna 4. Sammanfattning

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn 2017-01-26 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Energitorvtäkter. Projektplan 2008-03-14

Energitorvtäkter. Projektplan 2008-03-14 2008-03-14 Projektplan Energitorvtäkter Projektidé Flera länsstyrelser uttryckte i Miljösamverkan Sveriges förfrågan om projektidéer för 2008 års arbete att de upplever ett uppsving inom torvbranschen.

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige.

Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige. Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige. Elva länsstyrelser i två vattendistrikt i samverkan 2010-2016 Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Kronoberg, Halland,

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2016 Beslutad av styrgruppen den 20 november 2015

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2016 Beslutad av styrgruppen den 20 november 2015 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2016 Beslutad av styrgruppen den 20 november 2015 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010

Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010 Information/vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen 2010 Helena Segervall 2010-03-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Länsstyrelsens behov av klimatdata

Länsstyrelsens behov av klimatdata Länsstyrelsens behov av klimatdata Susanna Hogdin Länsstyrelsen i Västra Götalands län Några av de uppdrag på Länsstyrelsen där klimatfrågan berörs Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att samordna och

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Fastställd på projektgruppsmöte 4 december 2013 Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Bakgrund I enkäten om verksamhetsplan 2013 framkom

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan för Ål together II

Projektplan för Ål together II 2015-10-27 Projektplan för Ål together II Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram olika handläggarstöd. Inför

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Biotopskydd. Projektplan 2008-05-14

Biotopskydd. Projektplan 2008-05-14 2008-05-14 Projektplan Biotopskydd Projektidé Flera länsstyrelser uttryckte i Miljösamverkan Sveriges förfrågan om projektidéer för 2008 års arbete önskan om att man, på något sätt, hanterar biotopskyddsfrågorna.

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrgruppen den 25 november 2016

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrgruppen den 25 november 2016 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2017 Beslutad av styrgruppen den 25 november 2016 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD

SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT. Eva Sjölin, klusterledare för SUD SUD SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT Eva Sjölin, klusterledare för SUD non-profit organisation 130 companies and institutions with a high environmental profile creates networks between businesses and organisations

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Sveriges geologiska undersökning. Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring.

Sveriges geologiska undersökning. Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring. Sveriges geologiska undersökning Förvaltningsmyndigheten för landets geologiska beskaffenhet och mineralnäring. Övergripande mål 1) SGU är ledande för en ändamålsenlig användning av jord, berg och grundvatten

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Klimatrisker och krisberedskap. Välkomna!

Klimatrisker och krisberedskap. Välkomna! Klimatrisker och krisberedskap Välkomna! Praktikaliteter Wifi: använd guest inget lösenord Prata i mikrofon så att deltagarna via webben kan höra Presentationer och filmer kommer att läggas ut på webben

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet - Är en samverkan mellan tillsynsmyndigheterna (livsmedel och miljö) på kommunerna och länsstyrelserna

Läs mer

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011 Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen 2013-04-19 Varför utreda Göta älvdalen? En av de mest skredfrekventa dalgångarna i Sverige. Foto: Thomas Samuelsson Konsekvenserna vid skred

Läs mer

KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA

KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA Framtidsfrågor och samverkan Att vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel är en

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Förorenade områden vid planering och lovgivning

Förorenade områden vid planering och lovgivning Förorenade områden vid planering och lovgivning Henrik von Zweigbergk Mälarlänsutbildningen 8 november 2016 Bakgrund Träffar med kommunernas plan- och miljöskyddshandläggare hösten 2012 -> frågor om hur

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Ert dnr; N2017/01407/K1

Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Ert dnr; N2017/01407/K1 1(6) YTTRANDE 2017-09-25 Dnr 4.5.17-10288/17 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Ert dnr; N2017/01407/K1 Jordbruksverket har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2.

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2. Förslag till Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Dnr Nätverk Miljöchefer Avfall Organisation

Läs mer