ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020"

Transkript

1 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT

2 Innehåll 1 Inledning Partnerorganisationer Ansökan om att blir partnerorganisation Ansökan om stöd som beviljas som livsmedel Upphandling av produkter Beviljande av livsmedel åt partnerorganisationer Distribution av livsmedel till partnerorganisationerna Distributionen Transporten av livsmedel Lagring Utdelning av livsmedel till dem som har det sämst De som har det sämst Utdelningslokaler Livsmedelspaket och måltider Kompletterande åtgärder Bokföring och rapportering Överföring av livsmedel till andra utdelningsställen eller partnerorganisationer 12 7 Information och kommunikation Årsberättelse Övervakning av stödets användning Blanketter ANSÖKNINGSGUIDE # Publicist: Landsbygdsverket, PB 405, Seinäjoki. Tfn Avdelningen för marknadsstöd Seinäjoki 1/2015 2

3 Kontaktuppgifter Postadress: Besöksadress: Telefon Fax: E-postadress: Landsbygdsverket, Avdelningen för marknadsstöd PB 405, SEINÄJOKI Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki (växel) (avdelningen för marknadsstöd) Information och blanketter: 3

4 1 Inledning Syftet med denna anvisning är att berätta om de bestämmelser som reglerar det livsmedelsbistånd som genomförs med stöd av den europeiska fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Anvisningen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 och kommissionens delegerade bestämmelser samt ändringar i dessa. Genomförandet av fonden regleras dessutom av Lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014), Lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) samt av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt Den europeiska fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt ersätter EU:s ordning för utdelning av livsmedel, som tillämpats i Finland åren Efter det att det livsmedelsbistånd som tidigare ingick i budgetramen för EU:s jordbrukspolitik upphörde år 2013 inrättades det en fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt för finansieringsperioden Fonden ingår i EU:s sammanhållningspolitik. Fastän den nya förordningen möjliggör också annat bistånd än utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt, har man i Finland i enlighet med statsrådets ståndpunkt beslutat att endast till utdela livsmedelsbistånd med hjälp av särskilt utvalda partnerorganisationer. Landsbygdsverket fungerar i Finland som programmets förvaltningsmyndighet och sköter centrerat upphandlingen av livsmedel och distributionen av livsmedel till partnerorganisationerna. Partnerorganisationerna ser till att livsmedlen delas ut till dem som har det sämst ställt. Till partnerorganisationer kan väljas icke-vinstdrivande registrerade organisationer och samfund som bedriver hjälpverksamhet. i Finland. Bestämmelserna kan ändras, och ändringarna träder genast i kraft som sådana också i Finland. Lagstiftningen har alltid företräde framför denna guide. Eventuella juridiska anspråk ska göras på basis av lagstiftningen. Mavi strävar efter att meddela partnerorganisationerna om eventuella ändringar av EUbestämmelserna, men det går snabbast att få aktuell information om ändringar av bestämmelser via Europeiska unionens officiella tidning (eur-lex.europa.eu). 4

5 2 Partnerorganisationer Genom fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt anskaffar Landsbygdsverket livsmedel för utdelning till dem som har det sämst i Finland. Landsbygdsverket överlåter livsmedlen gratis till partnerorganisationer som delar ut livsmedlen gratis till dem som har det sämst. Partnerorganisationernas kostnader för matutdelningen ersätts inte genom programmet. Till partnerorganisationer kan väljas centralorganisationer (dvs. organisationer som kan ha underorganisationer eller lokalorganisationer) eller motsvarande aktörer, t.ex. församlingar. 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation En centralorganisation eller ett samfund kan ansöka om väljas till partnerorganisation antingen vid ansökan för partnerorganisationer i början av programperioden eller senare vid de kompletterande ansökningsomgångar som utlyses skilt. Ansökan görs skriftligt med en ansökningsblankett som undertecknas och inlämnas jämte behövliga tilläggsuppgifter inom utsatt tid. De exakta ansökningstiderna publiceras på webbplatsen Den undertecknade ansökan jämte bilagor skannas och skickas in som en e-postbilaga till adressen: Urvalskriterier Landsbygdsverket har som mål att skapa ett täckande nätverk av partnerorganisationer. I samband med valet av organisationer beaktas urvalskriterierna och de preciserande kriterierna i det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt. Kriterier för valet av partnerorganisationer: Partnerorganisationen är ett offentligt organ och/eller en icke-vinstdrivande organisation som är kapabelt/kapabel att dela ut livsmedelsbistånd och att vidta kompletterande åtgärder eller visa personer till ställen där sådana tillhandahålls i enlighet med förordningar och föreskrifter Partnerorganisationerna ska vara organisationer som är registrerade i företags- och organisationsdatasystemet Partnerorganisationerna ska visa dem som söker livsmedelsbistånd till ett ställe som tillhandahåller sådana kompletterande åtgärder som stöder genomförandet av programmet i syfte att stöda den sociala delaktigheten av dem som får livsmedelsbistånd Preciserande kriterier: Partnerorganisationerna representerar så täckande som möjligt olika slags aktörer för att olika målgrupper kan komma att omfattas av livsmedelshjälpen Vid valet av partnerorganisationer beaktas i mån av möjlighet organisationernas geografiska läge Partnerorganisationens erfarenhet av utdelningen av livsmedel 5

6 Partnerorganisationens erfarenhet av åtgärder som bidrar till ökad social delaktighet eller av att visa personer till sådana Registrering i Landsbygdsverkets kundregister En organisation eller ett samfund som valts till partnerorganisation ska registrera sig i kundregistret för Landsbygdsverkets Avdelning förmarknadsstöd. Ansökan om registrering görs på blankett nr som kan laddas ner från verkets webbplats. Registreringen sker centrerat, så att varje centralorganisation som ansöker om att bli partnerorganisation lämnar in en registreringsansökan. Avdelningen för marknadsstöd sänder registreringsbeslutet till organisationen. Organisationer som tidigare varit kunder hos Landsbygdsverket behåller sitt tidigare kundnummer. Om registeruppgifter förändras anmäls förändringarna till avdelningen för marknadsstöd med blankett (nr B) för ändring av registeruppgifter. Ändringsblanketten kan skickas in i form av en e-postbilaga om ändringen gäller adress telefonnummer kontaktperson 2.2 Ansökan om stöd som beviljas som livsmedel Organisationerna ansöker om stöd som beviljas i form av livsmedel i samband med att de ansöker om att bli partnerorganisation och anger då de mängder (kilo) livsmedel som behövs. Partnerorganisationerna ansöker om stöd centralt, så att den centralorganisation som fungerar som partnerorganisation sammanställer underorganisationernas och lokalorganisationernas ansökningar till en gemensam ansökan till avdelningen för marknadsstöd. Programperiodens första fas omfattar åren och innehåller tre distributioner (en på hösten 2015 och två under år 2016). Landsbygdsverket fastställer skilt de mängder livsmedel som beviljas åt partnerorganisationerna innan distributionen påbörjas. De livsmedel som delas ut i Finland är avsedda enbart för biståndsverksamhet i hemlandet, inte för försäljning eller bistånd till närområden. 6

7 3 Upphandling av produkter Den europeiska fonden för bistånd till dem som har det sämst har anvisat Finland anslag för programperioden Kommissionen kan dessutom, beroende på situationen i interventionslagren, anvisa också interventionslager för livsmedel att användas för fondens verksamhet. Landsbygdsverket anskaffar de livsmedel som används för hjälpändamål i Finland centralt genom upphandlingsförfarande. På Landsbygdsverket beslutar man vilka produkter som läggs ut för upphandling. Vid upphandlingsbeslutet beaktar man vilka produkter partnerorganisationerna ansökt om. Det behövs också lagrings- och transporttjänster för att distribuera EU-livsmedlen till partnerorganisationernas verksamhetsställen. Landsbygdsverket levererar livsmedlen till partnerorganisationerna utan vederlag och anskaffar nödvändiga mellanlager och transporter genom upphandlingsförfarande. 4 Beviljande av livsmedel åt partnerorganisationer Livsmedel kan beviljas åt sådana partnerorganisationer vars sammanlagda levererade mängd produkter är minst 1000 kg/distribution. En produktmängd som omfattar flera distributioner divideras med antalet distributioner. Den mängd livsmedel som beviljas för åren distribueras till organisationerna i tre omgångar. Landsbygdsverket distribuerar livsmedlen till partnerorganisationernas utdelningsställen i regel två gånger årligen, på hösten och på våren. Vid behov kan antalet leveranser ändras. Partnerorganisationerna bestämmer utifrån sina lagringsmöjligheter när livsmedlen delas ut. Avsikten är att utdelningen ska inledas så snart som möjligt efter att leveransen från Landsbygdsverket har anlänt. Landsbygdsverket rekommenderar ändå att utdelningen inte planeras in samma dag eller dagen efter att livsmedlen levererats, eftersom organisationen ska hinna registrera mottagningen av leveranserna. Utdelningen kan ske till exempel i partnerorganisationens egna lokaler, i en lokal som ordnats särskilt för utdelningen eller direkt från den bil som distribuerat varorna. Livsmedlen delas främst ut i form av matpaket eller kassar, men de kan också användas för tillredning av mat. Paketens innehåll kan variera beroende på mottagarnas behov och familjernas storlek. Partnerorganisationerna bestämmer själva matpaketens maximistorlek. Produkterna ska delas ut enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar om användningstidpunkter för livsmedel. Också vid lagringen och hanteringen av livsmedel följer man Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar. Programmets operativa område omfattar hela Finland, inklusive Åland. Eftersom Ålands andel av Finlands strukturfondsmedel är högst 0,5 %, kan åländska organisationer vid valet av partnerorganisationer beaktas inom ramen för sin egen kvot, dock så att livsmedel anvisas till Åland endast 7

8 i den mån det finns behov av dem. Ålands andel av livsmedelsbiståndet kan utgöra högst 0,5 % av värdet på de livsmedel som levereras. 5 Distribution av livsmedel till partnerorganisationerna 5.1 Distributionen EU-livsmedlen lagras tillfälligt i transportföretagets centrallager, och skickas därifrån vidare till organisationerna som palltransport. Produkterna levereras på engångspallar som inte returneras. Partnerorganisationerna informeras per brev om när distributionen inleds och samtidigt bekräftas de kvantiteter som organisationerna beviljats. Landsbygdsverket ber partnerorganisationerna på en separat blankett, inom utsatt datum, meddela adressen dit de fastställda livsmedelsmängderna ska levereras. De uppgifter om leveransplatsen som ska ingå är kontaktuppgifter till den som tar emot livsmedelsförsändelsen, kontaktpersonens namn, telefonnummer där personen kan nås under tjänstetid samt de mängder som partnerorganisationen önskar få levererade till varje utdelningsställe. Om partnerorganisationen inte uppger dessa leveransuppgifter inom utsatt tid kan matmarknadsenheten i stället skicka organisationens livsmedel till en annan partnerorganisation. Om den mängs livsmedel som en partnerorganisation behöver visat sig minska ska man omedelbart meddela om detta till matmarknadsenheten, så att de livsmedel som inte blir använda i stället kan ges till andra partnerorganisationer. 5.2 Transporten av livsmedel Livsmedlen distribueras varje år, en gång på våren och en gång på hösten. För att minimera transportkostnaderna strävar man efter att samordna transporterna av de leveranser som först till samma ort. Man transporterar inga livsmedelspartier som är mindre än 1000 kilo. För större leveranspartier (över 3000 kilo) behövs en lastbrygga eller lyftutrustning. Om ingendera finns att tillgå lossas lasten med hjälp av bilens bakbräde. I så fall lastas pallarna av från fullsläp i en terminal och distribueras till destinationen med en bil med bakbräde. Om det behövs specialutrustning för att lasta av livsmedlen ansvarar mottagaren för kostnaderna för den utrustningen. Landsbygdsverket kommer men leveransställenas kontaktpersoner överens om leveransdatum. Partnerorganisationen ska se till att det när leveranserna anländer finns tillräcklig personal på 8

9 mottagningsställets om kan flytta in livsmedlen i lagren, så att inlagringen går smidigt. I de avtal man ingått med transportföretaget finns definierat hur lång avlastningstiden för olika stora lass är. Om tiden överskrids eller om man ber chauffören utföra extra arbete (t.ex. inbärning av varor) faktureras mottagaren för detta i efterskott. Om det inte finns någon på plats som tar emot lasten på den avtalade leveransdagen och chauffören måste hämta lasten på nytt ska mottagaren betala kostnaderna för den extra körningen. Personen som tagit emot försändelsen ska innan hon eller han undertecknar forsedeln kontrollera att den mängd produkter som levererats motsvarar mängderna på forsedeln. Vid gemensamma leveranser ska de produkter som går till de olika organisationerna räknas innan de flyttas till organisationernas lager. Om mängderna skiljer sig mycket (t.ex. en pall för litet eller för mycket) ska man genast meddela om detta till Landsbygdsverket. Organisationen sparar ett exemplar av forsedeln. Leveranserna kan försenas, därför rekommenderar man att utdelningen till de som har det sämst inte ordnas den dag produkterna levereras, och helst inte ännu följande dag. 5.3 Lagring De leverans- och lagringsställen organisationerna uppger ska vala lämpliga för mottagning och lagring av livsmedel. Vid lagringen av livsmedel följer man Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar. Det är viktigt att utrymmet där livsmedel förvaras är lämpligt som livsmedelslokal, det ska vara torrt och skyddat mot ljus, det skal vara lätt att hålla rent och det ska förhindras att skadedjur kommer in i utrymmet. Alla livsmedel ska förvaras så att de inte tar åt sig lukt eller smak från omgivningen. Om det också lagras andra varor i samma utrymme som livsmedlen ska man se till att de inte innebär risk för livsmedlens säkerhet. Lagerutrymmet ska helst kunna låsas, och ska åtminstone vara ett utrymme dit obehöriga inte har tillträde. Man bör följa med livsmedlens datummärkning och sista användningstidpunkt så att livsmedlen inte i onödan hinner bli för gamla. Om lagret inte finns i anslutning till utdelningsstället eller om flera organisationers matbiståndsprodukter förvaras i samma lager ska man vara extra noggrann med lagerbokföringen. Om produkterna av misstag hinner bli för gamla eller förskämda får man inte längre dela ut dem, och man får inte heller förstöra dem på egen hand. De ska anmälas till Matmarknadsenheten (mängd kilo av olika produkter, lagringsadress, kontaktperson med kontaktuppgifter och orsak till att produkterna blivit för gamla eller förskämts). Landsbygdsverket ber efter prövning Tullen om handräckning, varvid Tullen kommer och övervakar när produkterna förstörs eller tas ur sådan användning de är avsedda för. Organisationen måste förstöra eller eliminera produkterna på egen bekostnad. Tullens uppgift är bara att övervaka situationen. 9

10 6 Utdelning av livsmedel till dem som har det sämst Livsmedlen delas ut till dem som har det sämst i Finland. Utdelningen eller serveringen av måltider ska ordnas så att man når rätt målgrupp. Vid utdelningen av matbistånd följs principen om jämlikhet och ickediskriminering. I annonseringen om utdelningen av livsmedel ska man nämna att EU-produkterna är avsedda för dem som har det sämst. Också på utdelningsstället ska det finnas ett tydligt meddelande om detta. 6.1 De som har det sämst Matbiståndet kan delas ut genom s.k. öppen utdelning eller också mer slutet, så att biståndet riktas till en viss målgrupp. Det att man kommer till platsen och ställer sig i kö för att få livsmedelsbistånd är ett tillräckligt kriterium för att man är biståndsberättigad. Livsmedelsbiståndet kan också riktas till en viss målgrupp utgående från partnerorganisationens verksamhet, t.ex. mindre bemedlade barnfamiljer, invandrare eller bostadslösa. I sådana fall baserar sig de minst bemedlade personernas rätt till livsmedelsbistånd på den service- eller kundrelation som personen har till partnerorganisationen. När man ansöker om att få bli partnerorganisation ska sökanden vid behov redogöra för de sätt och de grunder på vilka avgränsning av målgruppen görs. 6.2 Utdelningslokaler Livsmedel som anskaffats med stöd av fonden för bistånd till dem som har det sämst delas ut i de lokaler som partnerorganisationerna anser lämpa sig bäst för ändamålet. Partnerorganisationerna informerar också om utdelningen av livsmedel via kanaler de anser vara ändamålsenliga. Vid informationen följs principen om jämlikhet och icke-diskriminering så att alla målgrupper får information om utdelningen. Partnerorganisationerna ska informera allmänheten om stödet från fonden genom att sätta upp minst en affisch om livsmedelsbiståndet (minsta storlek A3) eller placera ett unionsemblem av rimlig storlek på ett ställe som är tydligt synligt för allmänheten Detta krav ska iakttas på alla ställen där matbistånd delas ut, men utan att stigmatisera de mindre bemedlade som tar emot matbistånd, utom om det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring utdelningen. Partnerorganisationer som har webbplatser ska också ge en kort beskrivning av insatsen på sin webbplats, inklusive dess syfte och resultat, och genom att synliggöra unionens emblem (stjärnflaggan) framhäva stödet från unionens fond för dem som har det sämst. 10

11 Informationsmaterial i elektronisk form kan beställas från Landsbygdsverkets matmarknadsenhet eller skrivas ut från Mavis hemsidor. 6.3 Livsmedelspaket och måltider Livsmedlen delas främst ut i form av matpaket eller kassar, men de kan också användas för tillredning av måltider. Paketens innehåll kan variera beroende på mottagarnas behov och familjernas storlek. Landsbygdsverket rekommenderar att partnerorganisationerna innan matutdelningen inleds tänker ut matpaketens maximala storlek utgående från familjernas storlek, och ger uppgifter om detta till Matmarknadsenheten. Produkterna ska delas ut enligt Eviras anvisningar om användningstidpunkter för livsmedel. Inga avgifter får tas ut för matkassarna eller måltiderna av dem som har det sämst. Organisationerna ska bokföra de mängder livsmedel de använt för tillredningen av måltider och också bokföra hur många personer som tagit del av måltiderna. 6.4 Kompletterande åtgärder Partnerorganisationerna förutsätts förverkliga kompletterande åtgärder i syfte att stöda den sociala delaktigheten av dem som får livsmedelsbistånd (riktgivande förteckning): information om sådana tjänster eller projekt inom den offentliga sektorn eller tredje sektorn som stöder den sociala delaktigheten vägledning till social service, bostads- och/eller sysselsättningsservice rådgivning i användningen av ovan nämnda tjänster eller annat stöd som bidrar till delaktighet rådgivning angående betydelsen av näringsrik kost och motion De kompletterande åtgärderna vidtas antingen i samband med utdelningen av livsmedelsbistånd eller i någon annan lokal som partnerorganisationen betraktar som lämplig. Vid utdelningstillfället ska man åtminstone informera om var och på vilket sätt kompletterande åtgärder hålls tillgängliga. Kompletterande åtgärder kan tillhandahållas också i samarbete med någon annan partnerorganisation eller någon annan organisation. Inget finansiellt stöd beviljas partnerorganisationerna för att de vidtar kompletterande åtgärder. I de kompletterande åtgärderna tar man fasta på partnerorganisationernas sakkunskap (såsom församlingarnas diakoniarbete) och lokalkännedom när det gäller projekt och tjänster. Dessutom använder man sig av samarbetet mellan olika myndigheter. Man kan be myndigheterna lägga fram 11

12 informationsmaterial om sina tjänster eller pågående projekt vid matutdelningsställena. Man kan också använda sig av andra informationssätt i samarbetet med myndigheterna. 6.5 Bokföring och rapportering Organisationerna bokför användningen av de livsmedel de tagit emot och bevarar bokföringen och tillhörande dokument som gäller stödet. Mavi utarbetar en särskild blankett för bokföringen (för uppföljning av utdelningen och ett sammandrag av bokföringen). De föreningar och församlingar som delar ut livsmedelsbistånd förutsätts använda Mavis blanketter. Till bokföringen bifogas alla dokument som berör utdelningen, såsom forsedlar man fått när livsmedel tagits emot och verifikat över överföring av livsmedel inom eller mellan organisationer. Bokföringen och dess bilagor skickas inte till Mavi utan förvaras hos organisationen och församlingarna med tanke på eventuell kontroll. Matmarknadsavdelningen ger varje år anvisningar om bokföringen och uppdaterar bokföringsblanketterna. I bokföringsanvisningarna berättas närmare om hur bokföringsblanketterna fylls i. Enligt bokföringslagen ska handlingarna sparas i minst 6 år. Därtill ska alla andra dokument om utgifter som beviljats stöd ur fonden jämte verifikat sparas i tre år från och med den 31 december efter inlämnandet av de räkenskaper där utgifterna för insatsen ingår Överföring av livsmedel till andra utdelningsställen eller partnerorganisationer En partnerorganisation kan göra ändringar i utdelningen av livsmedel också efter att Landsbygdsverket distribuerat livsmedlen till utdelningsstället. Partnerorganisationerna kan flytta livsmedel från en underorganisation till en annan eller till underorganisationen i en annan partnerorganisation som är med i utdelningen av matbistånd samma år. De överflyttade produkterna kommer då att ingå i den andra organisationens utdelning, och den mottagande organisationen sköter också om att bokföringen av och rapporteringen om produkterna sköts som den ska. Överföringen av livsmedel ska antecknas i båda organisationernas bokföring, både i det överlåtande och det mottagande mottagningsställets bokföring. För transportkostnaderna vid överföring av livsmedel kan inte sökas stöd ur programmet. Om livsmedel delas ut i samarbete med en annan organisation som inte är godkänd som partnerorganisation för livsmedelsbistånd, eller som inte ansökt om partnerskap för just det året, ansvarar den partnerorganisation som ursprungligen tagit emot livsmedlen också för den utdelning av livsmedel 1 (EU) 223/2014 art.51 12

13 som görs i samarbete med den andra organisationen. Den organisation som ursprungligen tagit emot livsmedlen ska i sin bokföring infoga bokföringen över den andra organisationens livsmedelsutdelning jämte bilagor. Den organisation som ursprungligen tagit emot livsmedlen rapporterar också i sin årsberättelse om produkterna som samarbetspartnern delat ut. 7 Information och kommunikation Landsbygdsverket stöder partnerorganisationernas information. Mavi kan skicka partnerorganisationerna e-postmeddelanden där man informerar om aktuella frågor som gäller programmets genomförande och ger anvisningar om genomförandet. All information i breven som gäller produkter, bokföring eller lokalföreningarnas eller församlingarnas matutdelning överlag ska ges vidare till de instanser som genomför utdelningen. Meddelanden med aktuella frågor läggs också ut på Mavis webbplats. Dessutom kan partnerorganisationernas kontaktpersoner årligen sammankallas till ett möte där de kan dela med sig av sina erfarenheter, ge respons och nätverka. 8 Årsberättelse Partnerorganisationerna skickar inom januari månad året efter stödåret till Mavi en redovisning över stödåret som baserar sig på underorganisationernas och/eller lokalföreningarnas eller församlingarnas bokföring. I redogörelsen specificerar man produktvis utdelningen av stödet samt utvärderar programmets genomförande och betydelse för stödmottagarna med hjälp av de stödindikatorer som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1255/2014. I årsberättelsen redogörs för bland annat kriterierna för val av stödmottagare, mottagarnas antal och antalet utdelade matpaket och måltider. Årsberättelsen uppgörs på Mavis blankett. I årsberättelsen redogörs för bland annat kriterierna för val av stödmottagare, mottagarnas antal och antalet utdelade matpaket och måltider och målgruppen för stödet utvärderas enligt resultatindikatorerna. Partnerorganisationerna bifogar till sina berättelser förteckningar över eventuella medlemsföreningar o.a. som deltagit i livsmedelsutdelningen och deras kontaktuppgifter. 9 Övervakning av stödets användning Revisionsmyndighetsenheten vid finansministeriets finanscontrollerfunktion svarar för revisionen av programmet och Landsbygdsverket övervakar i egenskap av administrativ myndighet för att regelverken och bestämmelserna som gäller stödet iakttas i Finland. Partnerorganisationer som deltar i utdelningen av stödet är skyldiga att ge sin bokföring för granskning, förutom till de ovan nämnda, också till 13

14 kommissionens tjänstemän eller företrädare som bemyndigats av kommissionen, och som fått erforderliga fullmakter att utföra inspektioner på plats. 2 Övervakningen av bokföring och utdelning av mat gäller också enstaka biståndstillfällen och utdelningar. 10 Blanketter - Ansökan om registrering - Blankett för ändring av registeruppgifter - Blankett för ansökan om livsmedelsstöd till partnerorganisationer - Uppföljningsblankett för utdelningen och blankett för bokföringssammandrag - Årsberättelseblankett 14 2 (EU) 223/2014 art. 32.4, 33,36 och Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) 42

15 15

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Partnerorganisationer... 6 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation...

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET 1(5) Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 Datum Dnr Referens Programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt Livsmedelsstöd till partnerorganisationer

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt ANSÖKNINGSGUIDE EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Innehållsförteckning I Kontaktuppgifter...3 1.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020

Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020 Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020 UTKASTET 1 Innehållsförteckning 1. Identifiering... 2 2. Programmets utformning... 3 2.1 Läget i Finland... 3 2.2 Typen av materiell

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER

REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER 1 (6) i enlighet med 44 i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) REDOGÖRELSE FÖR SKYDDET AV UPPGIFTER Definitioner Denna redogörelse gäller för

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten

E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten E-faktura i nätbanken Beskrivning av tjänsten Innehåll Ta emot fakturor i nätbanken eller filöverföringen... 3 För vem är tjänsten avsedd?... 3 Tillgänglighet... 4 Handläggningstid... 4 Bankdag... 4 Förvara

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd

Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Allmänna villkor och principer för understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd Bilaga: Kulturnämndens principer för understöd fr.o.m. 1.1.2015 KULA 20.5.2014 Kulturnämnden beviljar understöd för att

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande:

FÖRESKRIFT. Datum Dnr 3454/54/2014. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14. Bemyndigande: FÖRESKRIFT Datum 7.5.2014 Dnr 3454/54/2014 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 32/14 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 15 2 mom. Motsvarande EU-rättsakter: Europaparlamentets

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Livsmedelshygien inom växtproduktionen

Livsmedelshygien inom växtproduktionen Livsmedelshygien inom växtproduktionen Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

FONDEN FÖR INRE SÄKERHET Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt mål 6 Risker och kriser

FONDEN FÖR INRE SÄKERHET Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt mål 6 Risker och kriser 1 (6) Sekretariatet Fonden för inre säkerhet Datum Diarienr (åberopas) A296.608/2016 FONDEN FÖR INRE SÄKERHET 2014-2020 Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter:

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11. Förteckning över rättsakter: LANDBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 29.4.2011 Dnr 646/22/2011 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 28/11 Bemyndigande: Lag om verkställighet av Europeiska

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13.

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13. LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2011 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2017-2018 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT 1 Vad innebär egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden

Läs mer

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten.

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på blanketten. IFYLLNADSANVISNINGAR 1(5) Basuppgifter 20.9.2015 FOLKHÖGSKOLOR På blanketten samlas uppgifter om antalet studerandeveckor som grund för statsandelsfinansiering för den utbildning som lyder under lagen

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Privat lagring av ost

ANSÖKNINGSGUIDE. Privat lagring av ost ANSÖKNINGSGUIDE Privat lagring av ost 2015-2016 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar för stöd... 5 2.1 Stödberättigande produkter... 5 2.2 Den avtalade lagringens varaktighet och stödbeloppet som

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar)

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) GREEN DEAL Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) 1 AVTALSPARTER Parter i detta avtal är för statens del miljöministeriet (nedan ministeriet) och för handelsbranschens

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen

SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten PB Skatteförvaltningen SKATTEFÖRVALTNINGEN Förskottsinnehållningsuppgifter 2016 Rättsenheten/Informationstjänsten 00052 Skatteförvaltningen 16.10.2015 Arbetslöshetskassor, försäkringsanstalter och deras ADB-servicecentraler

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2016-2017 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2009 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /..

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /.. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4988 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /.. om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel;

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsövervakning av humanläkemedel; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 4 kap. 6-7 samt 10 kap. 5 läkemedelsförordningen

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET

2. SYFTET MED OCH DE CENTRALA PRINCIPERNA I STATSGARANTISYSTEMET Dnr 8/011/2001 Föreskrift x Anvisning Datum 2.1.2002 Rätten att meddela föreskrifter/anvisningar följer av L om statsgaranti för konstutställningar (411/1986) Målgrupp Museer och utställningsarrangörer

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

A Allmänt. Konsekvensutredning Föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever

A Allmänt. Konsekvensutredning Föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever KONSEKVENS- Dnr. 3.5.16-1176/2017 UTREDNING 2017-04-28 Stödregelenheten Konsekvensutredning Föreskrifter om stöd för mjölk till skolelever A Allmänt 1. BESKRIVNING AV PROBLEMET OCH VAD MAN VILL UPPNÅ EU

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet; beslutade den 23 maj 2016. PMFS 2016:2

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer