ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020"

Transkript

1 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT

2 Innehåll 1 Inledning Partnerorganisationer Ansökan om att blir partnerorganisation Ansökan om stöd som beviljas som livsmedel Upphandling av produkter Beviljande av livsmedel åt partnerorganisationer Distribution av livsmedel till partnerorganisationerna Distributionen Transporten av livsmedel Lagring Utdelning av livsmedel till dem som har det sämst De som har det sämst Utdelningslokaler Livsmedelspaket och måltider Kompletterande åtgärder Bokföring och rapportering Överföring av livsmedel till andra utdelningsställen eller partnerorganisationer 12 7 Information och kommunikation Årsberättelse Övervakning av stödets användning Blanketter ANSÖKNINGSGUIDE # Publicist: Landsbygdsverket, PB 405, Seinäjoki. Tfn Avdelningen för marknadsstöd Seinäjoki 1/2015 2

3 Kontaktuppgifter Postadress: Besöksadress: Telefon Fax: E-postadress: Landsbygdsverket, Avdelningen för marknadsstöd PB 405, SEINÄJOKI Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki (växel) (avdelningen för marknadsstöd) Information och blanketter: 3

4 1 Inledning Syftet med denna anvisning är att berätta om de bestämmelser som reglerar det livsmedelsbistånd som genomförs med stöd av den europeiska fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Anvisningen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 och kommissionens delegerade bestämmelser samt ändringar i dessa. Genomförandet av fonden regleras dessutom av Lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014), Lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) samt av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt Den europeiska fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt ersätter EU:s ordning för utdelning av livsmedel, som tillämpats i Finland åren Efter det att det livsmedelsbistånd som tidigare ingick i budgetramen för EU:s jordbrukspolitik upphörde år 2013 inrättades det en fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt för finansieringsperioden Fonden ingår i EU:s sammanhållningspolitik. Fastän den nya förordningen möjliggör också annat bistånd än utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt, har man i Finland i enlighet med statsrådets ståndpunkt beslutat att endast till utdela livsmedelsbistånd med hjälp av särskilt utvalda partnerorganisationer. Landsbygdsverket fungerar i Finland som programmets förvaltningsmyndighet och sköter centrerat upphandlingen av livsmedel och distributionen av livsmedel till partnerorganisationerna. Partnerorganisationerna ser till att livsmedlen delas ut till dem som har det sämst ställt. Till partnerorganisationer kan väljas icke-vinstdrivande registrerade organisationer och samfund som bedriver hjälpverksamhet. i Finland. Bestämmelserna kan ändras, och ändringarna träder genast i kraft som sådana också i Finland. Lagstiftningen har alltid företräde framför denna guide. Eventuella juridiska anspråk ska göras på basis av lagstiftningen. Mavi strävar efter att meddela partnerorganisationerna om eventuella ändringar av EUbestämmelserna, men det går snabbast att få aktuell information om ändringar av bestämmelser via Europeiska unionens officiella tidning (eur-lex.europa.eu). 4

5 2 Partnerorganisationer Genom fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt anskaffar Landsbygdsverket livsmedel för utdelning till dem som har det sämst i Finland. Landsbygdsverket överlåter livsmedlen gratis till partnerorganisationer som delar ut livsmedlen gratis till dem som har det sämst. Partnerorganisationernas kostnader för matutdelningen ersätts inte genom programmet. Till partnerorganisationer kan väljas centralorganisationer (dvs. organisationer som kan ha underorganisationer eller lokalorganisationer) eller motsvarande aktörer, t.ex. församlingar. 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation En centralorganisation eller ett samfund kan ansöka om väljas till partnerorganisation antingen vid ansökan för partnerorganisationer i början av programperioden eller senare vid de kompletterande ansökningsomgångar som utlyses skilt. Ansökan görs skriftligt med en ansökningsblankett som undertecknas och inlämnas jämte behövliga tilläggsuppgifter inom utsatt tid. De exakta ansökningstiderna publiceras på webbplatsen Den undertecknade ansökan jämte bilagor skannas och skickas in som en e-postbilaga till adressen: Urvalskriterier Landsbygdsverket har som mål att skapa ett täckande nätverk av partnerorganisationer. I samband med valet av organisationer beaktas urvalskriterierna och de preciserande kriterierna i det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt. Kriterier för valet av partnerorganisationer: Partnerorganisationen är ett offentligt organ och/eller en icke-vinstdrivande organisation som är kapabelt/kapabel att dela ut livsmedelsbistånd och att vidta kompletterande åtgärder eller visa personer till ställen där sådana tillhandahålls i enlighet med förordningar och föreskrifter Partnerorganisationerna ska vara organisationer som är registrerade i företags- och organisationsdatasystemet Partnerorganisationerna ska visa dem som söker livsmedelsbistånd till ett ställe som tillhandahåller sådana kompletterande åtgärder som stöder genomförandet av programmet i syfte att stöda den sociala delaktigheten av dem som får livsmedelsbistånd Preciserande kriterier: Partnerorganisationerna representerar så täckande som möjligt olika slags aktörer för att olika målgrupper kan komma att omfattas av livsmedelshjälpen Vid valet av partnerorganisationer beaktas i mån av möjlighet organisationernas geografiska läge Partnerorganisationens erfarenhet av utdelningen av livsmedel 5

6 Partnerorganisationens erfarenhet av åtgärder som bidrar till ökad social delaktighet eller av att visa personer till sådana Registrering i Landsbygdsverkets kundregister En organisation eller ett samfund som valts till partnerorganisation ska registrera sig i kundregistret för Landsbygdsverkets Avdelning förmarknadsstöd. Ansökan om registrering görs på blankett nr som kan laddas ner från verkets webbplats. Registreringen sker centrerat, så att varje centralorganisation som ansöker om att bli partnerorganisation lämnar in en registreringsansökan. Avdelningen för marknadsstöd sänder registreringsbeslutet till organisationen. Organisationer som tidigare varit kunder hos Landsbygdsverket behåller sitt tidigare kundnummer. Om registeruppgifter förändras anmäls förändringarna till avdelningen för marknadsstöd med blankett (nr B) för ändring av registeruppgifter. Ändringsblanketten kan skickas in i form av en e-postbilaga om ändringen gäller adress telefonnummer kontaktperson 2.2 Ansökan om stöd som beviljas som livsmedel Organisationerna ansöker om stöd som beviljas i form av livsmedel i samband med att de ansöker om att bli partnerorganisation och anger då de mängder (kilo) livsmedel som behövs. Partnerorganisationerna ansöker om stöd centralt, så att den centralorganisation som fungerar som partnerorganisation sammanställer underorganisationernas och lokalorganisationernas ansökningar till en gemensam ansökan till avdelningen för marknadsstöd. Programperiodens första fas omfattar åren och innehåller tre distributioner (en på hösten 2015 och två under år 2016). Landsbygdsverket fastställer skilt de mängder livsmedel som beviljas åt partnerorganisationerna innan distributionen påbörjas. De livsmedel som delas ut i Finland är avsedda enbart för biståndsverksamhet i hemlandet, inte för försäljning eller bistånd till närområden. 6

7 3 Upphandling av produkter Den europeiska fonden för bistånd till dem som har det sämst har anvisat Finland anslag för programperioden Kommissionen kan dessutom, beroende på situationen i interventionslagren, anvisa också interventionslager för livsmedel att användas för fondens verksamhet. Landsbygdsverket anskaffar de livsmedel som används för hjälpändamål i Finland centralt genom upphandlingsförfarande. På Landsbygdsverket beslutar man vilka produkter som läggs ut för upphandling. Vid upphandlingsbeslutet beaktar man vilka produkter partnerorganisationerna ansökt om. Det behövs också lagrings- och transporttjänster för att distribuera EU-livsmedlen till partnerorganisationernas verksamhetsställen. Landsbygdsverket levererar livsmedlen till partnerorganisationerna utan vederlag och anskaffar nödvändiga mellanlager och transporter genom upphandlingsförfarande. 4 Beviljande av livsmedel åt partnerorganisationer Livsmedel kan beviljas åt sådana partnerorganisationer vars sammanlagda levererade mängd produkter är minst 1000 kg/distribution. En produktmängd som omfattar flera distributioner divideras med antalet distributioner. Den mängd livsmedel som beviljas för åren distribueras till organisationerna i tre omgångar. Landsbygdsverket distribuerar livsmedlen till partnerorganisationernas utdelningsställen i regel två gånger årligen, på hösten och på våren. Vid behov kan antalet leveranser ändras. Partnerorganisationerna bestämmer utifrån sina lagringsmöjligheter när livsmedlen delas ut. Avsikten är att utdelningen ska inledas så snart som möjligt efter att leveransen från Landsbygdsverket har anlänt. Landsbygdsverket rekommenderar ändå att utdelningen inte planeras in samma dag eller dagen efter att livsmedlen levererats, eftersom organisationen ska hinna registrera mottagningen av leveranserna. Utdelningen kan ske till exempel i partnerorganisationens egna lokaler, i en lokal som ordnats särskilt för utdelningen eller direkt från den bil som distribuerat varorna. Livsmedlen delas främst ut i form av matpaket eller kassar, men de kan också användas för tillredning av mat. Paketens innehåll kan variera beroende på mottagarnas behov och familjernas storlek. Partnerorganisationerna bestämmer själva matpaketens maximistorlek. Produkterna ska delas ut enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar om användningstidpunkter för livsmedel. Också vid lagringen och hanteringen av livsmedel följer man Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar. Programmets operativa område omfattar hela Finland, inklusive Åland. Eftersom Ålands andel av Finlands strukturfondsmedel är högst 0,5 %, kan åländska organisationer vid valet av partnerorganisationer beaktas inom ramen för sin egen kvot, dock så att livsmedel anvisas till Åland endast 7

8 i den mån det finns behov av dem. Ålands andel av livsmedelsbiståndet kan utgöra högst 0,5 % av värdet på de livsmedel som levereras. 5 Distribution av livsmedel till partnerorganisationerna 5.1 Distributionen EU-livsmedlen lagras tillfälligt i transportföretagets centrallager, och skickas därifrån vidare till organisationerna som palltransport. Produkterna levereras på engångspallar som inte returneras. Partnerorganisationerna informeras per brev om när distributionen inleds och samtidigt bekräftas de kvantiteter som organisationerna beviljats. Landsbygdsverket ber partnerorganisationerna på en separat blankett, inom utsatt datum, meddela adressen dit de fastställda livsmedelsmängderna ska levereras. De uppgifter om leveransplatsen som ska ingå är kontaktuppgifter till den som tar emot livsmedelsförsändelsen, kontaktpersonens namn, telefonnummer där personen kan nås under tjänstetid samt de mängder som partnerorganisationen önskar få levererade till varje utdelningsställe. Om partnerorganisationen inte uppger dessa leveransuppgifter inom utsatt tid kan matmarknadsenheten i stället skicka organisationens livsmedel till en annan partnerorganisation. Om den mängs livsmedel som en partnerorganisation behöver visat sig minska ska man omedelbart meddela om detta till matmarknadsenheten, så att de livsmedel som inte blir använda i stället kan ges till andra partnerorganisationer. 5.2 Transporten av livsmedel Livsmedlen distribueras varje år, en gång på våren och en gång på hösten. För att minimera transportkostnaderna strävar man efter att samordna transporterna av de leveranser som först till samma ort. Man transporterar inga livsmedelspartier som är mindre än 1000 kilo. För större leveranspartier (över 3000 kilo) behövs en lastbrygga eller lyftutrustning. Om ingendera finns att tillgå lossas lasten med hjälp av bilens bakbräde. I så fall lastas pallarna av från fullsläp i en terminal och distribueras till destinationen med en bil med bakbräde. Om det behövs specialutrustning för att lasta av livsmedlen ansvarar mottagaren för kostnaderna för den utrustningen. Landsbygdsverket kommer men leveransställenas kontaktpersoner överens om leveransdatum. Partnerorganisationen ska se till att det när leveranserna anländer finns tillräcklig personal på 8

9 mottagningsställets om kan flytta in livsmedlen i lagren, så att inlagringen går smidigt. I de avtal man ingått med transportföretaget finns definierat hur lång avlastningstiden för olika stora lass är. Om tiden överskrids eller om man ber chauffören utföra extra arbete (t.ex. inbärning av varor) faktureras mottagaren för detta i efterskott. Om det inte finns någon på plats som tar emot lasten på den avtalade leveransdagen och chauffören måste hämta lasten på nytt ska mottagaren betala kostnaderna för den extra körningen. Personen som tagit emot försändelsen ska innan hon eller han undertecknar forsedeln kontrollera att den mängd produkter som levererats motsvarar mängderna på forsedeln. Vid gemensamma leveranser ska de produkter som går till de olika organisationerna räknas innan de flyttas till organisationernas lager. Om mängderna skiljer sig mycket (t.ex. en pall för litet eller för mycket) ska man genast meddela om detta till Landsbygdsverket. Organisationen sparar ett exemplar av forsedeln. Leveranserna kan försenas, därför rekommenderar man att utdelningen till de som har det sämst inte ordnas den dag produkterna levereras, och helst inte ännu följande dag. 5.3 Lagring De leverans- och lagringsställen organisationerna uppger ska vala lämpliga för mottagning och lagring av livsmedel. Vid lagringen av livsmedel följer man Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar. Det är viktigt att utrymmet där livsmedel förvaras är lämpligt som livsmedelslokal, det ska vara torrt och skyddat mot ljus, det skal vara lätt att hålla rent och det ska förhindras att skadedjur kommer in i utrymmet. Alla livsmedel ska förvaras så att de inte tar åt sig lukt eller smak från omgivningen. Om det också lagras andra varor i samma utrymme som livsmedlen ska man se till att de inte innebär risk för livsmedlens säkerhet. Lagerutrymmet ska helst kunna låsas, och ska åtminstone vara ett utrymme dit obehöriga inte har tillträde. Man bör följa med livsmedlens datummärkning och sista användningstidpunkt så att livsmedlen inte i onödan hinner bli för gamla. Om lagret inte finns i anslutning till utdelningsstället eller om flera organisationers matbiståndsprodukter förvaras i samma lager ska man vara extra noggrann med lagerbokföringen. Om produkterna av misstag hinner bli för gamla eller förskämda får man inte längre dela ut dem, och man får inte heller förstöra dem på egen hand. De ska anmälas till Matmarknadsenheten (mängd kilo av olika produkter, lagringsadress, kontaktperson med kontaktuppgifter och orsak till att produkterna blivit för gamla eller förskämts). Landsbygdsverket ber efter prövning Tullen om handräckning, varvid Tullen kommer och övervakar när produkterna förstörs eller tas ur sådan användning de är avsedda för. Organisationen måste förstöra eller eliminera produkterna på egen bekostnad. Tullens uppgift är bara att övervaka situationen. 9

10 6 Utdelning av livsmedel till dem som har det sämst Livsmedlen delas ut till dem som har det sämst i Finland. Utdelningen eller serveringen av måltider ska ordnas så att man når rätt målgrupp. Vid utdelningen av matbistånd följs principen om jämlikhet och ickediskriminering. I annonseringen om utdelningen av livsmedel ska man nämna att EU-produkterna är avsedda för dem som har det sämst. Också på utdelningsstället ska det finnas ett tydligt meddelande om detta. 6.1 De som har det sämst Matbiståndet kan delas ut genom s.k. öppen utdelning eller också mer slutet, så att biståndet riktas till en viss målgrupp. Det att man kommer till platsen och ställer sig i kö för att få livsmedelsbistånd är ett tillräckligt kriterium för att man är biståndsberättigad. Livsmedelsbiståndet kan också riktas till en viss målgrupp utgående från partnerorganisationens verksamhet, t.ex. mindre bemedlade barnfamiljer, invandrare eller bostadslösa. I sådana fall baserar sig de minst bemedlade personernas rätt till livsmedelsbistånd på den service- eller kundrelation som personen har till partnerorganisationen. När man ansöker om att få bli partnerorganisation ska sökanden vid behov redogöra för de sätt och de grunder på vilka avgränsning av målgruppen görs. 6.2 Utdelningslokaler Livsmedel som anskaffats med stöd av fonden för bistånd till dem som har det sämst delas ut i de lokaler som partnerorganisationerna anser lämpa sig bäst för ändamålet. Partnerorganisationerna informerar också om utdelningen av livsmedel via kanaler de anser vara ändamålsenliga. Vid informationen följs principen om jämlikhet och icke-diskriminering så att alla målgrupper får information om utdelningen. Partnerorganisationerna ska informera allmänheten om stödet från fonden genom att sätta upp minst en affisch om livsmedelsbiståndet (minsta storlek A3) eller placera ett unionsemblem av rimlig storlek på ett ställe som är tydligt synligt för allmänheten Detta krav ska iakttas på alla ställen där matbistånd delas ut, men utan att stigmatisera de mindre bemedlade som tar emot matbistånd, utom om det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring utdelningen. Partnerorganisationer som har webbplatser ska också ge en kort beskrivning av insatsen på sin webbplats, inklusive dess syfte och resultat, och genom att synliggöra unionens emblem (stjärnflaggan) framhäva stödet från unionens fond för dem som har det sämst. 10

11 Informationsmaterial i elektronisk form kan beställas från Landsbygdsverkets matmarknadsenhet eller skrivas ut från Mavis hemsidor. 6.3 Livsmedelspaket och måltider Livsmedlen delas främst ut i form av matpaket eller kassar, men de kan också användas för tillredning av måltider. Paketens innehåll kan variera beroende på mottagarnas behov och familjernas storlek. Landsbygdsverket rekommenderar att partnerorganisationerna innan matutdelningen inleds tänker ut matpaketens maximala storlek utgående från familjernas storlek, och ger uppgifter om detta till Matmarknadsenheten. Produkterna ska delas ut enligt Eviras anvisningar om användningstidpunkter för livsmedel. Inga avgifter får tas ut för matkassarna eller måltiderna av dem som har det sämst. Organisationerna ska bokföra de mängder livsmedel de använt för tillredningen av måltider och också bokföra hur många personer som tagit del av måltiderna. 6.4 Kompletterande åtgärder Partnerorganisationerna förutsätts förverkliga kompletterande åtgärder i syfte att stöda den sociala delaktigheten av dem som får livsmedelsbistånd (riktgivande förteckning): information om sådana tjänster eller projekt inom den offentliga sektorn eller tredje sektorn som stöder den sociala delaktigheten vägledning till social service, bostads- och/eller sysselsättningsservice rådgivning i användningen av ovan nämnda tjänster eller annat stöd som bidrar till delaktighet rådgivning angående betydelsen av näringsrik kost och motion De kompletterande åtgärderna vidtas antingen i samband med utdelningen av livsmedelsbistånd eller i någon annan lokal som partnerorganisationen betraktar som lämplig. Vid utdelningstillfället ska man åtminstone informera om var och på vilket sätt kompletterande åtgärder hålls tillgängliga. Kompletterande åtgärder kan tillhandahållas också i samarbete med någon annan partnerorganisation eller någon annan organisation. Inget finansiellt stöd beviljas partnerorganisationerna för att de vidtar kompletterande åtgärder. I de kompletterande åtgärderna tar man fasta på partnerorganisationernas sakkunskap (såsom församlingarnas diakoniarbete) och lokalkännedom när det gäller projekt och tjänster. Dessutom använder man sig av samarbetet mellan olika myndigheter. Man kan be myndigheterna lägga fram 11

12 informationsmaterial om sina tjänster eller pågående projekt vid matutdelningsställena. Man kan också använda sig av andra informationssätt i samarbetet med myndigheterna. 6.5 Bokföring och rapportering Organisationerna bokför användningen av de livsmedel de tagit emot och bevarar bokföringen och tillhörande dokument som gäller stödet. Mavi utarbetar en särskild blankett för bokföringen (för uppföljning av utdelningen och ett sammandrag av bokföringen). De föreningar och församlingar som delar ut livsmedelsbistånd förutsätts använda Mavis blanketter. Till bokföringen bifogas alla dokument som berör utdelningen, såsom forsedlar man fått när livsmedel tagits emot och verifikat över överföring av livsmedel inom eller mellan organisationer. Bokföringen och dess bilagor skickas inte till Mavi utan förvaras hos organisationen och församlingarna med tanke på eventuell kontroll. Matmarknadsavdelningen ger varje år anvisningar om bokföringen och uppdaterar bokföringsblanketterna. I bokföringsanvisningarna berättas närmare om hur bokföringsblanketterna fylls i. Enligt bokföringslagen ska handlingarna sparas i minst 6 år. Därtill ska alla andra dokument om utgifter som beviljats stöd ur fonden jämte verifikat sparas i tre år från och med den 31 december efter inlämnandet av de räkenskaper där utgifterna för insatsen ingår Överföring av livsmedel till andra utdelningsställen eller partnerorganisationer En partnerorganisation kan göra ändringar i utdelningen av livsmedel också efter att Landsbygdsverket distribuerat livsmedlen till utdelningsstället. Partnerorganisationerna kan flytta livsmedel från en underorganisation till en annan eller till underorganisationen i en annan partnerorganisation som är med i utdelningen av matbistånd samma år. De överflyttade produkterna kommer då att ingå i den andra organisationens utdelning, och den mottagande organisationen sköter också om att bokföringen av och rapporteringen om produkterna sköts som den ska. Överföringen av livsmedel ska antecknas i båda organisationernas bokföring, både i det överlåtande och det mottagande mottagningsställets bokföring. För transportkostnaderna vid överföring av livsmedel kan inte sökas stöd ur programmet. Om livsmedel delas ut i samarbete med en annan organisation som inte är godkänd som partnerorganisation för livsmedelsbistånd, eller som inte ansökt om partnerskap för just det året, ansvarar den partnerorganisation som ursprungligen tagit emot livsmedlen också för den utdelning av livsmedel 1 (EU) 223/2014 art.51 12

13 som görs i samarbete med den andra organisationen. Den organisation som ursprungligen tagit emot livsmedlen ska i sin bokföring infoga bokföringen över den andra organisationens livsmedelsutdelning jämte bilagor. Den organisation som ursprungligen tagit emot livsmedlen rapporterar också i sin årsberättelse om produkterna som samarbetspartnern delat ut. 7 Information och kommunikation Landsbygdsverket stöder partnerorganisationernas information. Mavi kan skicka partnerorganisationerna e-postmeddelanden där man informerar om aktuella frågor som gäller programmets genomförande och ger anvisningar om genomförandet. All information i breven som gäller produkter, bokföring eller lokalföreningarnas eller församlingarnas matutdelning överlag ska ges vidare till de instanser som genomför utdelningen. Meddelanden med aktuella frågor läggs också ut på Mavis webbplats. Dessutom kan partnerorganisationernas kontaktpersoner årligen sammankallas till ett möte där de kan dela med sig av sina erfarenheter, ge respons och nätverka. 8 Årsberättelse Partnerorganisationerna skickar inom januari månad året efter stödåret till Mavi en redovisning över stödåret som baserar sig på underorganisationernas och/eller lokalföreningarnas eller församlingarnas bokföring. I redogörelsen specificerar man produktvis utdelningen av stödet samt utvärderar programmets genomförande och betydelse för stödmottagarna med hjälp av de stödindikatorer som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1255/2014. I årsberättelsen redogörs för bland annat kriterierna för val av stödmottagare, mottagarnas antal och antalet utdelade matpaket och måltider. Årsberättelsen uppgörs på Mavis blankett. I årsberättelsen redogörs för bland annat kriterierna för val av stödmottagare, mottagarnas antal och antalet utdelade matpaket och måltider och målgruppen för stödet utvärderas enligt resultatindikatorerna. Partnerorganisationerna bifogar till sina berättelser förteckningar över eventuella medlemsföreningar o.a. som deltagit i livsmedelsutdelningen och deras kontaktuppgifter. 9 Övervakning av stödets användning Revisionsmyndighetsenheten vid finansministeriets finanscontrollerfunktion svarar för revisionen av programmet och Landsbygdsverket övervakar i egenskap av administrativ myndighet för att regelverken och bestämmelserna som gäller stödet iakttas i Finland. Partnerorganisationer som deltar i utdelningen av stödet är skyldiga att ge sin bokföring för granskning, förutom till de ovan nämnda, också till 13

14 kommissionens tjänstemän eller företrädare som bemyndigats av kommissionen, och som fått erforderliga fullmakter att utföra inspektioner på plats. 2 Övervakningen av bokföring och utdelning av mat gäller också enstaka biståndstillfällen och utdelningar. 10 Blanketter - Ansökan om registrering - Blankett för ändring av registeruppgifter - Blankett för ansökan om livsmedelsstöd till partnerorganisationer - Uppföljningsblankett för utdelningen och blankett för bokföringssammandrag - Årsberättelseblankett 14 2 (EU) 223/2014 art. 32.4, 33,36 och Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) 42

15 15

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt ANSÖKNINGSGUIDE EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Innehållsförteckning I Kontaktuppgifter...3 1.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020

Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020 Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020 UTKASTET 1 Innehållsförteckning 1. Identifiering... 2 2. Programmets utformning... 3 2.1 Läget i Finland... 3 2.2 Typen av materiell

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN

BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Bilaga Idr nr 2/14.12.2005 93 Bilaga Idr nr 2/19.12.2007 108 Bilaga Idr nr 8/10.12.2009 104 BIDRAGSREGLEMENTE FÖR IDROTTSNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkänt i idrottsnämnden 14.12.2005 93 Ändrad 19.12.2007

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad 1.12.2014)

Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad 1.12.2014) Ifyllningsanvisningar 1 (5) - tullblankett 480r_1.12.2014 samt - bilageblanketterna 263r_1.4.2010, 481r_1.4.2010, 771r_1.4.2012, 772r_1.4.2012, 773r_1.4.2012 och 774r_1.4.2010 Tillverkning, bearbetning,

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR Fullmaktsstadganden 95 läkemedelslagen Målgrupper Tillverkarna av medicinska gaser Importörerna

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET

ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Fastställda av bildningsnämndens fritidssektion 20.9.2007 109. (Fr. sekt. 7.5.2009 62) 1 ANVISNINGAR OM UNDERSTÖD SOM FRITIDSSEKTIONEN I SIBBO KOMMUN BEVILJAR FÖR UNGDOMSVERKSAMHET 1. ALLMÄNT Enligt ungdomslagens

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE. version 4.7

Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE. version 4.7 Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet STIPENDIEREGLEMENTE version 4.7 Irma Kettunen uppdaterad 28.8.2015 1 Innehållsförteckning 1. Syftet för jubileumsfonden för märkesåret för

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund

Anmälan om ändring av namntecknare till registret över religionssamfund Förenings- och stiftelseärenden Registret över religionssamfund Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer