ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020"

Transkript

1 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT

2 Innehåll 1 Inledning Partnerorganisationer Ansökan om att blir partnerorganisation Ansökan om stöd som beviljas som livsmedel Upphandling av produkter Beviljande av livsmedel åt partnerorganisationer Distribution av livsmedel till partnerorganisationerna Distributionen Transporten av livsmedel Lagring Utdelning av livsmedel till dem som har det sämst De som har det sämst Utdelningslokaler Livsmedelspaket och måltider Kompletterande åtgärder Bokföring och rapportering Överföring av livsmedel till andra utdelningsställen eller partnerorganisationer 12 7 Information och kommunikation Årsberättelse Övervakning av stödets användning Blanketter ANSÖKNINGSGUIDE # Publicist: Landsbygdsverket, PB 405, Seinäjoki. Tfn Avdelningen för marknadsstöd Seinäjoki 1/2015 2

3 Kontaktuppgifter Postadress: Besöksadress: Telefon Fax: E-postadress: Landsbygdsverket, Avdelningen för marknadsstöd PB 405, SEINÄJOKI Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki (växel) (avdelningen för marknadsstöd) Information och blanketter: 3

4 1 Inledning Syftet med denna anvisning är att berätta om de bestämmelser som reglerar det livsmedelsbistånd som genomförs med stöd av den europeiska fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Anvisningen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 och kommissionens delegerade bestämmelser samt ändringar i dessa. Genomförandet av fonden regleras dessutom av Lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014), Lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) samt av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt Den europeiska fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt ersätter EU:s ordning för utdelning av livsmedel, som tillämpats i Finland åren Efter det att det livsmedelsbistånd som tidigare ingick i budgetramen för EU:s jordbrukspolitik upphörde år 2013 inrättades det en fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt för finansieringsperioden Fonden ingår i EU:s sammanhållningspolitik. Fastän den nya förordningen möjliggör också annat bistånd än utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt, har man i Finland i enlighet med statsrådets ståndpunkt beslutat att endast till utdela livsmedelsbistånd med hjälp av särskilt utvalda partnerorganisationer. Landsbygdsverket fungerar i Finland som programmets förvaltningsmyndighet och sköter centrerat upphandlingen av livsmedel och distributionen av livsmedel till partnerorganisationerna. Partnerorganisationerna ser till att livsmedlen delas ut till dem som har det sämst ställt. Till partnerorganisationer kan väljas icke-vinstdrivande registrerade organisationer och samfund som bedriver hjälpverksamhet. i Finland. Bestämmelserna kan ändras, och ändringarna träder genast i kraft som sådana också i Finland. Lagstiftningen har alltid företräde framför denna guide. Eventuella juridiska anspråk ska göras på basis av lagstiftningen. Mavi strävar efter att meddela partnerorganisationerna om eventuella ändringar av EUbestämmelserna, men det går snabbast att få aktuell information om ändringar av bestämmelser via Europeiska unionens officiella tidning (eur-lex.europa.eu). 4

5 2 Partnerorganisationer Genom fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt anskaffar Landsbygdsverket livsmedel för utdelning till dem som har det sämst i Finland. Landsbygdsverket överlåter livsmedlen gratis till partnerorganisationer som delar ut livsmedlen gratis till dem som har det sämst. Partnerorganisationernas kostnader för matutdelningen ersätts inte genom programmet. Till partnerorganisationer kan väljas centralorganisationer (dvs. organisationer som kan ha underorganisationer eller lokalorganisationer) eller motsvarande aktörer, t.ex. församlingar. 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation En centralorganisation eller ett samfund kan ansöka om väljas till partnerorganisation antingen vid ansökan för partnerorganisationer i början av programperioden eller senare vid de kompletterande ansökningsomgångar som utlyses skilt. Ansökan görs skriftligt med en ansökningsblankett som undertecknas och inlämnas jämte behövliga tilläggsuppgifter inom utsatt tid. De exakta ansökningstiderna publiceras på webbplatsen Den undertecknade ansökan jämte bilagor skannas och skickas in som en e-postbilaga till adressen: Urvalskriterier Landsbygdsverket har som mål att skapa ett täckande nätverk av partnerorganisationer. I samband med valet av organisationer beaktas urvalskriterierna och de preciserande kriterierna i det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt. Kriterier för valet av partnerorganisationer: Partnerorganisationen är ett offentligt organ och/eller en icke-vinstdrivande organisation som är kapabelt/kapabel att dela ut livsmedelsbistånd och att vidta kompletterande åtgärder eller visa personer till ställen där sådana tillhandahålls i enlighet med förordningar och föreskrifter Partnerorganisationerna ska vara organisationer som är registrerade i företags- och organisationsdatasystemet Partnerorganisationerna ska visa dem som söker livsmedelsbistånd till ett ställe som tillhandahåller sådana kompletterande åtgärder som stöder genomförandet av programmet i syfte att stöda den sociala delaktigheten av dem som får livsmedelsbistånd Preciserande kriterier: Partnerorganisationerna representerar så täckande som möjligt olika slags aktörer för att olika målgrupper kan komma att omfattas av livsmedelshjälpen Vid valet av partnerorganisationer beaktas i mån av möjlighet organisationernas geografiska läge Partnerorganisationens erfarenhet av utdelningen av livsmedel 5

6 Partnerorganisationens erfarenhet av åtgärder som bidrar till ökad social delaktighet eller av att visa personer till sådana Registrering i Landsbygdsverkets kundregister En organisation eller ett samfund som valts till partnerorganisation ska registrera sig i kundregistret för Landsbygdsverkets Avdelning förmarknadsstöd. Ansökan om registrering görs på blankett nr som kan laddas ner från verkets webbplats. Registreringen sker centrerat, så att varje centralorganisation som ansöker om att bli partnerorganisation lämnar in en registreringsansökan. Avdelningen för marknadsstöd sänder registreringsbeslutet till organisationen. Organisationer som tidigare varit kunder hos Landsbygdsverket behåller sitt tidigare kundnummer. Om registeruppgifter förändras anmäls förändringarna till avdelningen för marknadsstöd med blankett (nr B) för ändring av registeruppgifter. Ändringsblanketten kan skickas in i form av en e-postbilaga om ändringen gäller adress telefonnummer kontaktperson 2.2 Ansökan om stöd som beviljas som livsmedel Organisationerna ansöker om stöd som beviljas i form av livsmedel i samband med att de ansöker om att bli partnerorganisation och anger då de mängder (kilo) livsmedel som behövs. Partnerorganisationerna ansöker om stöd centralt, så att den centralorganisation som fungerar som partnerorganisation sammanställer underorganisationernas och lokalorganisationernas ansökningar till en gemensam ansökan till avdelningen för marknadsstöd. Programperiodens första fas omfattar åren och innehåller tre distributioner (en på hösten 2015 och två under år 2016). Landsbygdsverket fastställer skilt de mängder livsmedel som beviljas åt partnerorganisationerna innan distributionen påbörjas. De livsmedel som delas ut i Finland är avsedda enbart för biståndsverksamhet i hemlandet, inte för försäljning eller bistånd till närområden. 6

7 3 Upphandling av produkter Den europeiska fonden för bistånd till dem som har det sämst har anvisat Finland anslag för programperioden Kommissionen kan dessutom, beroende på situationen i interventionslagren, anvisa också interventionslager för livsmedel att användas för fondens verksamhet. Landsbygdsverket anskaffar de livsmedel som används för hjälpändamål i Finland centralt genom upphandlingsförfarande. På Landsbygdsverket beslutar man vilka produkter som läggs ut för upphandling. Vid upphandlingsbeslutet beaktar man vilka produkter partnerorganisationerna ansökt om. Det behövs också lagrings- och transporttjänster för att distribuera EU-livsmedlen till partnerorganisationernas verksamhetsställen. Landsbygdsverket levererar livsmedlen till partnerorganisationerna utan vederlag och anskaffar nödvändiga mellanlager och transporter genom upphandlingsförfarande. 4 Beviljande av livsmedel åt partnerorganisationer Livsmedel kan beviljas åt sådana partnerorganisationer vars sammanlagda levererade mängd produkter är minst 1000 kg/distribution. En produktmängd som omfattar flera distributioner divideras med antalet distributioner. Den mängd livsmedel som beviljas för åren distribueras till organisationerna i tre omgångar. Landsbygdsverket distribuerar livsmedlen till partnerorganisationernas utdelningsställen i regel två gånger årligen, på hösten och på våren. Vid behov kan antalet leveranser ändras. Partnerorganisationerna bestämmer utifrån sina lagringsmöjligheter när livsmedlen delas ut. Avsikten är att utdelningen ska inledas så snart som möjligt efter att leveransen från Landsbygdsverket har anlänt. Landsbygdsverket rekommenderar ändå att utdelningen inte planeras in samma dag eller dagen efter att livsmedlen levererats, eftersom organisationen ska hinna registrera mottagningen av leveranserna. Utdelningen kan ske till exempel i partnerorganisationens egna lokaler, i en lokal som ordnats särskilt för utdelningen eller direkt från den bil som distribuerat varorna. Livsmedlen delas främst ut i form av matpaket eller kassar, men de kan också användas för tillredning av mat. Paketens innehåll kan variera beroende på mottagarnas behov och familjernas storlek. Partnerorganisationerna bestämmer själva matpaketens maximistorlek. Produkterna ska delas ut enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar om användningstidpunkter för livsmedel. Också vid lagringen och hanteringen av livsmedel följer man Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar. Programmets operativa område omfattar hela Finland, inklusive Åland. Eftersom Ålands andel av Finlands strukturfondsmedel är högst 0,5 %, kan åländska organisationer vid valet av partnerorganisationer beaktas inom ramen för sin egen kvot, dock så att livsmedel anvisas till Åland endast 7

8 i den mån det finns behov av dem. Ålands andel av livsmedelsbiståndet kan utgöra högst 0,5 % av värdet på de livsmedel som levereras. 5 Distribution av livsmedel till partnerorganisationerna 5.1 Distributionen EU-livsmedlen lagras tillfälligt i transportföretagets centrallager, och skickas därifrån vidare till organisationerna som palltransport. Produkterna levereras på engångspallar som inte returneras. Partnerorganisationerna informeras per brev om när distributionen inleds och samtidigt bekräftas de kvantiteter som organisationerna beviljats. Landsbygdsverket ber partnerorganisationerna på en separat blankett, inom utsatt datum, meddela adressen dit de fastställda livsmedelsmängderna ska levereras. De uppgifter om leveransplatsen som ska ingå är kontaktuppgifter till den som tar emot livsmedelsförsändelsen, kontaktpersonens namn, telefonnummer där personen kan nås under tjänstetid samt de mängder som partnerorganisationen önskar få levererade till varje utdelningsställe. Om partnerorganisationen inte uppger dessa leveransuppgifter inom utsatt tid kan matmarknadsenheten i stället skicka organisationens livsmedel till en annan partnerorganisation. Om den mängs livsmedel som en partnerorganisation behöver visat sig minska ska man omedelbart meddela om detta till matmarknadsenheten, så att de livsmedel som inte blir använda i stället kan ges till andra partnerorganisationer. 5.2 Transporten av livsmedel Livsmedlen distribueras varje år, en gång på våren och en gång på hösten. För att minimera transportkostnaderna strävar man efter att samordna transporterna av de leveranser som först till samma ort. Man transporterar inga livsmedelspartier som är mindre än 1000 kilo. För större leveranspartier (över 3000 kilo) behövs en lastbrygga eller lyftutrustning. Om ingendera finns att tillgå lossas lasten med hjälp av bilens bakbräde. I så fall lastas pallarna av från fullsläp i en terminal och distribueras till destinationen med en bil med bakbräde. Om det behövs specialutrustning för att lasta av livsmedlen ansvarar mottagaren för kostnaderna för den utrustningen. Landsbygdsverket kommer men leveransställenas kontaktpersoner överens om leveransdatum. Partnerorganisationen ska se till att det när leveranserna anländer finns tillräcklig personal på 8

9 mottagningsställets om kan flytta in livsmedlen i lagren, så att inlagringen går smidigt. I de avtal man ingått med transportföretaget finns definierat hur lång avlastningstiden för olika stora lass är. Om tiden överskrids eller om man ber chauffören utföra extra arbete (t.ex. inbärning av varor) faktureras mottagaren för detta i efterskott. Om det inte finns någon på plats som tar emot lasten på den avtalade leveransdagen och chauffören måste hämta lasten på nytt ska mottagaren betala kostnaderna för den extra körningen. Personen som tagit emot försändelsen ska innan hon eller han undertecknar forsedeln kontrollera att den mängd produkter som levererats motsvarar mängderna på forsedeln. Vid gemensamma leveranser ska de produkter som går till de olika organisationerna räknas innan de flyttas till organisationernas lager. Om mängderna skiljer sig mycket (t.ex. en pall för litet eller för mycket) ska man genast meddela om detta till Landsbygdsverket. Organisationen sparar ett exemplar av forsedeln. Leveranserna kan försenas, därför rekommenderar man att utdelningen till de som har det sämst inte ordnas den dag produkterna levereras, och helst inte ännu följande dag. 5.3 Lagring De leverans- och lagringsställen organisationerna uppger ska vala lämpliga för mottagning och lagring av livsmedel. Vid lagringen av livsmedel följer man Livsmedelssäkerhetsverket Eviras anvisningar. Det är viktigt att utrymmet där livsmedel förvaras är lämpligt som livsmedelslokal, det ska vara torrt och skyddat mot ljus, det skal vara lätt att hålla rent och det ska förhindras att skadedjur kommer in i utrymmet. Alla livsmedel ska förvaras så att de inte tar åt sig lukt eller smak från omgivningen. Om det också lagras andra varor i samma utrymme som livsmedlen ska man se till att de inte innebär risk för livsmedlens säkerhet. Lagerutrymmet ska helst kunna låsas, och ska åtminstone vara ett utrymme dit obehöriga inte har tillträde. Man bör följa med livsmedlens datummärkning och sista användningstidpunkt så att livsmedlen inte i onödan hinner bli för gamla. Om lagret inte finns i anslutning till utdelningsstället eller om flera organisationers matbiståndsprodukter förvaras i samma lager ska man vara extra noggrann med lagerbokföringen. Om produkterna av misstag hinner bli för gamla eller förskämda får man inte längre dela ut dem, och man får inte heller förstöra dem på egen hand. De ska anmälas till Matmarknadsenheten (mängd kilo av olika produkter, lagringsadress, kontaktperson med kontaktuppgifter och orsak till att produkterna blivit för gamla eller förskämts). Landsbygdsverket ber efter prövning Tullen om handräckning, varvid Tullen kommer och övervakar när produkterna förstörs eller tas ur sådan användning de är avsedda för. Organisationen måste förstöra eller eliminera produkterna på egen bekostnad. Tullens uppgift är bara att övervaka situationen. 9

10 6 Utdelning av livsmedel till dem som har det sämst Livsmedlen delas ut till dem som har det sämst i Finland. Utdelningen eller serveringen av måltider ska ordnas så att man når rätt målgrupp. Vid utdelningen av matbistånd följs principen om jämlikhet och ickediskriminering. I annonseringen om utdelningen av livsmedel ska man nämna att EU-produkterna är avsedda för dem som har det sämst. Också på utdelningsstället ska det finnas ett tydligt meddelande om detta. 6.1 De som har det sämst Matbiståndet kan delas ut genom s.k. öppen utdelning eller också mer slutet, så att biståndet riktas till en viss målgrupp. Det att man kommer till platsen och ställer sig i kö för att få livsmedelsbistånd är ett tillräckligt kriterium för att man är biståndsberättigad. Livsmedelsbiståndet kan också riktas till en viss målgrupp utgående från partnerorganisationens verksamhet, t.ex. mindre bemedlade barnfamiljer, invandrare eller bostadslösa. I sådana fall baserar sig de minst bemedlade personernas rätt till livsmedelsbistånd på den service- eller kundrelation som personen har till partnerorganisationen. När man ansöker om att få bli partnerorganisation ska sökanden vid behov redogöra för de sätt och de grunder på vilka avgränsning av målgruppen görs. 6.2 Utdelningslokaler Livsmedel som anskaffats med stöd av fonden för bistånd till dem som har det sämst delas ut i de lokaler som partnerorganisationerna anser lämpa sig bäst för ändamålet. Partnerorganisationerna informerar också om utdelningen av livsmedel via kanaler de anser vara ändamålsenliga. Vid informationen följs principen om jämlikhet och icke-diskriminering så att alla målgrupper får information om utdelningen. Partnerorganisationerna ska informera allmänheten om stödet från fonden genom att sätta upp minst en affisch om livsmedelsbiståndet (minsta storlek A3) eller placera ett unionsemblem av rimlig storlek på ett ställe som är tydligt synligt för allmänheten Detta krav ska iakttas på alla ställen där matbistånd delas ut, men utan att stigmatisera de mindre bemedlade som tar emot matbistånd, utom om det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring utdelningen. Partnerorganisationer som har webbplatser ska också ge en kort beskrivning av insatsen på sin webbplats, inklusive dess syfte och resultat, och genom att synliggöra unionens emblem (stjärnflaggan) framhäva stödet från unionens fond för dem som har det sämst. 10

11 Informationsmaterial i elektronisk form kan beställas från Landsbygdsverkets matmarknadsenhet eller skrivas ut från Mavis hemsidor. 6.3 Livsmedelspaket och måltider Livsmedlen delas främst ut i form av matpaket eller kassar, men de kan också användas för tillredning av måltider. Paketens innehåll kan variera beroende på mottagarnas behov och familjernas storlek. Landsbygdsverket rekommenderar att partnerorganisationerna innan matutdelningen inleds tänker ut matpaketens maximala storlek utgående från familjernas storlek, och ger uppgifter om detta till Matmarknadsenheten. Produkterna ska delas ut enligt Eviras anvisningar om användningstidpunkter för livsmedel. Inga avgifter får tas ut för matkassarna eller måltiderna av dem som har det sämst. Organisationerna ska bokföra de mängder livsmedel de använt för tillredningen av måltider och också bokföra hur många personer som tagit del av måltiderna. 6.4 Kompletterande åtgärder Partnerorganisationerna förutsätts förverkliga kompletterande åtgärder i syfte att stöda den sociala delaktigheten av dem som får livsmedelsbistånd (riktgivande förteckning): information om sådana tjänster eller projekt inom den offentliga sektorn eller tredje sektorn som stöder den sociala delaktigheten vägledning till social service, bostads- och/eller sysselsättningsservice rådgivning i användningen av ovan nämnda tjänster eller annat stöd som bidrar till delaktighet rådgivning angående betydelsen av näringsrik kost och motion De kompletterande åtgärderna vidtas antingen i samband med utdelningen av livsmedelsbistånd eller i någon annan lokal som partnerorganisationen betraktar som lämplig. Vid utdelningstillfället ska man åtminstone informera om var och på vilket sätt kompletterande åtgärder hålls tillgängliga. Kompletterande åtgärder kan tillhandahållas också i samarbete med någon annan partnerorganisation eller någon annan organisation. Inget finansiellt stöd beviljas partnerorganisationerna för att de vidtar kompletterande åtgärder. I de kompletterande åtgärderna tar man fasta på partnerorganisationernas sakkunskap (såsom församlingarnas diakoniarbete) och lokalkännedom när det gäller projekt och tjänster. Dessutom använder man sig av samarbetet mellan olika myndigheter. Man kan be myndigheterna lägga fram 11

12 informationsmaterial om sina tjänster eller pågående projekt vid matutdelningsställena. Man kan också använda sig av andra informationssätt i samarbetet med myndigheterna. 6.5 Bokföring och rapportering Organisationerna bokför användningen av de livsmedel de tagit emot och bevarar bokföringen och tillhörande dokument som gäller stödet. Mavi utarbetar en särskild blankett för bokföringen (för uppföljning av utdelningen och ett sammandrag av bokföringen). De föreningar och församlingar som delar ut livsmedelsbistånd förutsätts använda Mavis blanketter. Till bokföringen bifogas alla dokument som berör utdelningen, såsom forsedlar man fått när livsmedel tagits emot och verifikat över överföring av livsmedel inom eller mellan organisationer. Bokföringen och dess bilagor skickas inte till Mavi utan förvaras hos organisationen och församlingarna med tanke på eventuell kontroll. Matmarknadsavdelningen ger varje år anvisningar om bokföringen och uppdaterar bokföringsblanketterna. I bokföringsanvisningarna berättas närmare om hur bokföringsblanketterna fylls i. Enligt bokföringslagen ska handlingarna sparas i minst 6 år. Därtill ska alla andra dokument om utgifter som beviljats stöd ur fonden jämte verifikat sparas i tre år från och med den 31 december efter inlämnandet av de räkenskaper där utgifterna för insatsen ingår Överföring av livsmedel till andra utdelningsställen eller partnerorganisationer En partnerorganisation kan göra ändringar i utdelningen av livsmedel också efter att Landsbygdsverket distribuerat livsmedlen till utdelningsstället. Partnerorganisationerna kan flytta livsmedel från en underorganisation till en annan eller till underorganisationen i en annan partnerorganisation som är med i utdelningen av matbistånd samma år. De överflyttade produkterna kommer då att ingå i den andra organisationens utdelning, och den mottagande organisationen sköter också om att bokföringen av och rapporteringen om produkterna sköts som den ska. Överföringen av livsmedel ska antecknas i båda organisationernas bokföring, både i det överlåtande och det mottagande mottagningsställets bokföring. För transportkostnaderna vid överföring av livsmedel kan inte sökas stöd ur programmet. Om livsmedel delas ut i samarbete med en annan organisation som inte är godkänd som partnerorganisation för livsmedelsbistånd, eller som inte ansökt om partnerskap för just det året, ansvarar den partnerorganisation som ursprungligen tagit emot livsmedlen också för den utdelning av livsmedel 1 (EU) 223/2014 art.51 12

13 som görs i samarbete med den andra organisationen. Den organisation som ursprungligen tagit emot livsmedlen ska i sin bokföring infoga bokföringen över den andra organisationens livsmedelsutdelning jämte bilagor. Den organisation som ursprungligen tagit emot livsmedlen rapporterar också i sin årsberättelse om produkterna som samarbetspartnern delat ut. 7 Information och kommunikation Landsbygdsverket stöder partnerorganisationernas information. Mavi kan skicka partnerorganisationerna e-postmeddelanden där man informerar om aktuella frågor som gäller programmets genomförande och ger anvisningar om genomförandet. All information i breven som gäller produkter, bokföring eller lokalföreningarnas eller församlingarnas matutdelning överlag ska ges vidare till de instanser som genomför utdelningen. Meddelanden med aktuella frågor läggs också ut på Mavis webbplats. Dessutom kan partnerorganisationernas kontaktpersoner årligen sammankallas till ett möte där de kan dela med sig av sina erfarenheter, ge respons och nätverka. 8 Årsberättelse Partnerorganisationerna skickar inom januari månad året efter stödåret till Mavi en redovisning över stödåret som baserar sig på underorganisationernas och/eller lokalföreningarnas eller församlingarnas bokföring. I redogörelsen specificerar man produktvis utdelningen av stödet samt utvärderar programmets genomförande och betydelse för stödmottagarna med hjälp av de stödindikatorer som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1255/2014. I årsberättelsen redogörs för bland annat kriterierna för val av stödmottagare, mottagarnas antal och antalet utdelade matpaket och måltider. Årsberättelsen uppgörs på Mavis blankett. I årsberättelsen redogörs för bland annat kriterierna för val av stödmottagare, mottagarnas antal och antalet utdelade matpaket och måltider och målgruppen för stödet utvärderas enligt resultatindikatorerna. Partnerorganisationerna bifogar till sina berättelser förteckningar över eventuella medlemsföreningar o.a. som deltagit i livsmedelsutdelningen och deras kontaktuppgifter. 9 Övervakning av stödets användning Revisionsmyndighetsenheten vid finansministeriets finanscontrollerfunktion svarar för revisionen av programmet och Landsbygdsverket övervakar i egenskap av administrativ myndighet för att regelverken och bestämmelserna som gäller stödet iakttas i Finland. Partnerorganisationer som deltar i utdelningen av stödet är skyldiga att ge sin bokföring för granskning, förutom till de ovan nämnda, också till 13

14 kommissionens tjänstemän eller företrädare som bemyndigats av kommissionen, och som fått erforderliga fullmakter att utföra inspektioner på plats. 2 Övervakningen av bokföring och utdelning av mat gäller också enstaka biståndstillfällen och utdelningar. 10 Blanketter - Ansökan om registrering - Blankett för ändring av registeruppgifter - Blankett för ansökan om livsmedelsstöd till partnerorganisationer - Uppföljningsblankett för utdelningen och blankett för bokföringssammandrag - Årsberättelseblankett 14 2 (EU) 223/2014 art. 32.4, 33,36 och Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) 42

15 15

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt

ANSÖKNINGSGUIDE. EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt ANSÖKNINGSGUIDE EU:s mathjälp till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt Landsbygdsverkets publikationsserie: Ansökningsguider och anvisningar Innehållsförteckning I Kontaktuppgifter...3 1.

Läs mer

Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020

Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020 Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020 UTKASTET 1 Innehållsförteckning 1. Identifiering... 2 2. Programmets utformning... 3 2.1 Läget i Finland... 3 2.2 Typen av materiell

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1)

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Livsmedelssäkerhetsverket Evira Sida/sidor 1 / 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt 3 2 Lagstiftning. 4 3 Kontrollmetoder och tekniker.

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Tillsvidare, maximalt Europeiska Unionens strukturfonders programperiod 2007 2013

Tillsvidare, maximalt Europeiska Unionens strukturfonders programperiod 2007 2013 Enligt sändlista 27.2.2009 645/023/2009 ANVISNING Utfärdad Förvaltningsmyndighetens anvisning 01/2009 Giltighetstid Tillsvidare, maximalt Europeiska Unionens strukturfonders programperiod 2007 2013 Författningsgrund

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23 PROJEKTHANDBOKEN ITSAM Arkiv 2014-01-23 Versionshistorik Versionsnummer Datum Status 1.0 2014-01-23 Fastställd version 2 INLEDNING 4 Hantering inom förvaltningen 4 1. VAD ÄR ETT PROJEKT? 5 EU-projekt 6

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400

BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 3.1. BESTÄMMELSER FÖR UTNYTTJANDE AV ANSLAG UNDER BUDGETPOST 400 ANTAGNA AV PRESIDIET DEN 30 JUNI 2003 1 Inledning Presidiet ska fatta beslut om detta finansiella regelverk med beaktande av de särskilda

Läs mer