1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/ )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )"

Transkript

1 Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz till Finland för att användas som djurfoder 1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/ ) En importör av bearbetade biprodukter avsedda som djurfoder ska skriftligt ansöka om registrering som importör enligt lagen om djursjukdomar (55/1980) hos Livsmedelssäkerhetsverket (nedan Evira). Registrering krävs vid import av bl.a. följande biprodukter avsedda som djurfoder: bearbetat animaliskt protein, hydrolyserat protein, blodprodukter, animaliskt dikalciumfosfat och trikalciumfosfat, animaliskt kollagen och gelatin, mjölk, mjölkbaserade produkter, ägg och äggprodukter. Med blodprodukter avses t.ex. hemoglobinmjöl och torkat plasmapulver. Bearbetat animaliskt protein är bl.a. köttbenmjöl, benmjöl, fiskmjöl, fjädermjöl och blodmjöl. Endast biprodukter i kategori 3 enligt biproduktförordningen får importeras för utfodring av djur. Importören ska senast 10 vardagar före importen registrera sig med en fritt formulerad ansökan till enheten för djurens hälsa och välfärd under adressen: Evira, Enheten för djurhälsa och välfärd Mustialagatan 3, Helsingfors fax , e-post kopia: Av ansökan ska framgå importörens namn, adress och telefnummer, den produkt som ska importeras och en beskrivning av råvaran och en eventuell bearbetning av den samt den medlemsstat som avsänt produkterna. Registreringen är i kraft till utgången av januari det kalenderår som följer på registreringen, varvid registreringen måste förnyas om importen fortgår. Registreringen är avgiftsbelagd. Både foderblandningscentralerna och förmedlarna måste vara registrerade också i enlighet med foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 (nedan foderhygienförordningen) 2. ANSÖKAN OM IMPORTTILLSTÅND (JSM förordning 1002/ , 21 och 22 ) Biprodukter från slakt och material från fisk som är avsedda för utfodring av djur och som enligt biproduktförordningen hör till kategori 3 är tillåten endast med ett av Evira beviljat importtillstånd. Importtillstånd beviljas endast om det kan säkerställas att biprodukterna i fråga inte innebär risk för spridning av djursjukdomar. I samband med import av material från fisk ska man särskilt uppmärksamma risken för att fisksjukdomar sprids. I importtillståndet fastställer Evira nödvändiga villkor som gäller djurhälsa. De biprodukter som importeras med stöd av importtillstånd ska transporteras direkt till den godkända anläggning som har beviljats tillstånd. Importtillstånd beviljas för ett år åt gången och det måste förnyas om importen fortsätter. Ansökan om importtillstånd ska innehålla följande uppgifter: importörens

2 Föredragande Virva Valle Sida/sidor 2 / 5 och den mottagande anläggningens namn och adress samt övriga nödvändiga ktaktuppgifter, den mottagande anläggningens godkännandenummer, den biprodukt som importeras, den mängd som är avsedd att importeras och användningsändamål, godkännandenummer, namn och ktaktuppgifter i fråga om den avsändande anläggningen för den biprodukt som importeras, samt en utredning över att villkoren för beviljande av importtillstånd uppfylls (bl.a. en utredning över råvarorna, bearbetningsmetoderna och vilken kategori produkten hör till, hur importktrollen sköts i praktiken samt hur risken för djursjukdomar förhindras under transport, lagring och användning av produkten). Importtillståndet är avgiftsbelagt. IMPORTBEGRÄNSNINGAR Det är förbjudet att på den inre marknaden importera biprodukter och därav framställda produkter som hör till kategori 2 och som är avsedda för utfodring av djur och användning som gödselmedel, med undantag för bearbetad naturgödsel och bearbetade naturgödselprodukter enligt biproduktförordningen. I enlighet med TSEförordningen (EG) nr 999/2001 är det förbjudet att använda animaliskt protein vid utfodring av idisslare. 3. KRAV FÖR IMPORTEN (Biproduktförordningen, JSM förordning 977/ ) Vid import av biprodukter avsedda som djurfoder ska bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel (förordning om animaliska biprodukter) samt bestämmelserna i Kommissiens förordning (EU) nr 142/2011 (förordning om genomförande) följas. Bifogat skickar vi en tillämpningsguide om handel på den inre marknaden med animaliska biprodukter och därav framställda produkter som innehåller en sammanställning av biproduktförordningens krav för handel på den inre marknaden. Biproduktförordningen med ändringar finns på webben på adress: (punkt H 26 och 26a). Vid import av biprodukter avsedda som djurfoder ska följande krav iakttas: 1) Produkten ska ha framställts i en bearbetningsanläggning för kategori 3-material som har godkänts och står under tillsyn i enlighet med biproduktförordningen. 2) De biprodukter som används vid framställningen ska komma från slaktdjur som kstaterats vara tjänliga som människoföda i enlighet med gemenskapens lagstiftning eller från sådana slaktdjur som inte uppvisat tecken på sjukdomar som smittar till människor eller djur. 3) Biprodukterna ska ha bearbetats med bearbetningsmetod 1-5 eller 7 enligt biproduktförordningen eller med en annan metod som garanterar att produkten uppfyller de mikrobiologiska kraven för salmella och enterobakterier enligt biproduktförordningen. Produkten måste transporteras och identifieras enligt biproduktförordningen. 4) Produkten ska åtföljas av ett handelsdokument enligt bifogad mall. Såväl den avsändande anläggningens som den mottagande anläggningens godkännandenummer enligt biproduktförordningen ska framgå av handelsdokumentet. Handelsdokumentet ska uppgöras i minst tre exemplar. Originalet ska åtfölja försändelsen till den slutliga bestämmelseplatsen och mottagaren ska behålla det. Producenten och den ansvariga för transporten ska

3 Föredragande Virva Valle Sida/sidor 3 / 5 vardera behålla en kopia. Handelsdokumenten ska sparas i minst två år och på begäran visas upp för myndigheterna. 4. FÖRHANDSANMÄLAN (JSM förordning 977/ ) Importören ska senast 24 timmar före införseln lämna Evira en skriftlig förhandsanmälan om att produkter kommer att anlända. Om dagen före införseln inte är en vardag, ska förhandsanmälan göras senast föregående vardag. Förhandsanmälan ska göras om bearbetat animaliskt protein, animaliskt hydrolyserat protein och om blodprodukter som härrör från djur och som är avsedda för utfodring av djur samt om biprodukter från slakt och material från fisk som hör till kategori 3 enligt biproduktförordningen. Av förhandsanmälan ska framgå vilka produkter importförsändelsen innehåller, mängden produkter, avgångsplats, bestämmelseplats och importdatum. Importören av produkten ska lämna Eviras enhet för jordbrukskemi en skriftlig förhandsanmälan med e-post till adress eller med fax till numret Också en mall för förhandsanmälan finns som bilaga. Den aktör som beviljats importtillståndet eller för vilken registreringen är antecknad är ansvarig för att förhandsanmälan görs. 5. ANVÄNDNING AV SYSTEMET TRACES När det gäller bearbetat animaliskt protein ska en anmälan alltid göras till systemet TRACES. Bestämmelseplatsens behöriga myndighet ska via systemet TRACES underrätta ursprungsplatsens behöriga myndighet om att var och en försändelse har anlänt. Avsändarlandets tjänsteveterinär som granskar det parti som skickas iväg gör en anmälan i systemet TRACES om varje exportparti innan det sänds till Finland. I Finland ska den tjänsteveterinär som övervakar destinatisanläggningen granska varje försändelse och rapportera granskningsresultatet till systemet TRACES genast efter utförd granskning. Då får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten underrättelse om att sändningen tagits emot i bestämmelseplatsen. Ytterligare informati om systemet TRACES och användningen av programmet finns på Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats under adress: För säkerställandet av övervakningen rekommenderar Evira att importören om möjligt ber avsändarlandets aktör och myndighet föra in informati i systemet TRACES också om försändelser av andra produkter. 6. IMPORTKONTROLL (JSM förordning 977/ och 18 ) Det importerade materialet, dess identifikatier och de medföljande importhandlingarna ska omedelbart efter importen ktrolleras av importören på bestämmelseplatsen. Ktrollen utförs av importören eller den pers som ansvarar för importen på bestämmelseplatsen. Importör är den anläggning för vilken registreringen är antecknad eller importtillståndet är beviljat, dvs. en förmedlare eller

4 Föredragande Virva Valle Sida/sidor 4 / 5 själva foderblandningscentralen. Om ktrollören kstaterar att importhandlingarna eller identifikatierna inte uppfyller importkraven eller att de är bristfälliga, eller om produkten misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska produkterna omedelbart isoleras och ktrollören ska anmäla ärendet till den tjänsteveterinär som övervakar anläggningen. I en sådan situati ska produkten hållas åtskild från andra produkter tills tjänsteveterinären har fattat beslut om användningen av produkten. Produkten ska åtföljas av en skriftlig försäkran som avsändaren utfärdat på avreseplatsen, ett handelsdokument eller ett annat dokument med informati om den berörda produkten. Utöver kraven i förhandsanmälan ska i tydlig och lättläst form framgå också den avsändande anläggningens godkännandenummer enligt biproduktförordningen vid sidan av anläggningens namn, biproduktkategorin och djurarten eller djurarterna för det animaliska material som använts i slutprodukten, materialets bearbetningsmetod enligt biproduktförordningen samt uppgifter om vilken djurart som kommer att utfodras med materialet. Uppgifterna lämnas på finska, svenska eller engelska. Med stöd av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ktroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006) kan en tjänsteveterinär utföra ktroller enligt 18 i förordningen på bestämmelseplatsen eller under transporten. 7. IMPORTFÖRTECKNING (JSM förordning 977/ ) Importören ska föra bok över alla importförsändelser han har mottagit. Förteckningen ska sparas i minst två års tid och i fråga om bearbetat animaliskt protein i fem års tid. Av förteckningen ska följande framgå: 1) ankomstdag 2) försändelsens innehåll (produkt och mängd) 3) avgångsland, avgångsplats och avsändare 4) bestämmelseort eller bestämmelseorter enligt produktkategori, 5) persen som utför importktrollen och 6) eventuella följande mottagare, om importören har överlåtit produkter vidare. 8. ÖVERLÅTELSE AV IMPORTERADE PRODUKTER (Foderhygienförordningen 183/2005 artikel 5, punkt 6, biproduktförordningen 1774/2002, artiklarna 7, 8 och 23) Bearbetade animaliska biprodukter får endast levereras till lagringsanläggningar, användare eller slutanvändare som är registrerade enligt foderhygienförordningen och godkända enligt biproduktförordningen. En användare är till exempel en foderblandningscentral och en slutanvändare en fodercentral på gård. Biprodukter från slakt och material från fisk får endast överlåtas till anläggningar som är godkända enligt biproduktförordningen. BILAGOR JSM förordning 977/2006, ändrad genom JSM förordning 1003/2010 JSM förordning 1002/2010 Blankett för förhandsanmälan Tillämpningsguide IV Handelsdokument

5 Föredragande Virva Valle Sida/sidor 5 / 5 Den uppdaterade natiella lagstiftningen finns på webbadressen: Den uppdaterade EU-lagstiftningen finns på webbadressen: Den uppdaterade foderlagstiftningen finns på Eviras webbadress:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Anvisning till fodertransportföretag

Anvisning till fodertransportföretag Föredragande Kinnunen Sida/sidor 1 / 5 Vilka berörs av anvisningarna Dessa anvisningar gäller alla de transportföretag och fordon som transporterar oförpackade eller förpackade foder. Med foder avses ämnen

Läs mer

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 Sida/sidor 1 / 6 Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder 1 av eller med animaliska biprodukter 2 - krav för godkännande samt krav på verksamheten

Anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder 1 av eller med animaliska biprodukter 2 - krav för godkännande samt krav på verksamheten INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

IFYLLNADSANVISNING ANMÄLAN FÖR REGISTRERING (Blankett A) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE. Allmänt

IFYLLNADSANVISNING ANMÄLAN FÖR REGISTRERING (Blankett A) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE. Allmänt 1 (5) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE Allmänt Myndighetens skyldighet att föra register över foderföretagare bygger på Europaparlamentets och rådets förordning 183/2005 om foderhygien. Enligt

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 december 2011 1193/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT 1 Vad innebär egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 ; Detta dokument kommer att ändras av föreskrifter som träder i kraft den Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 ; (J 66) Detta dokument

Läs mer

ABP. Animaliska biprodukter

ABP. Animaliska biprodukter ABP Animaliska biprodukter Vad är animaliska biprodukter? Animaliska biprodukter, även kallat ABP, är hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen; (J 66) Utkom från trycket 14 december 2005

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 ; Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 ; (J 66) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom köttbranschen

Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom köttbranschen Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 5 Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom köttbranschen 1. Inledning Avsikten med denna anvisning är att handleda anläggningar inom

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1.

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1. Europeiska unionens råd Bryssel den 15 juli 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 FÖLJENOT från: inkom den: 10 juli 2015 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D039828/03

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1035/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning

Läs mer

Animaliska biprodukter. Sofie Gredegård Enheten för foder och hälsa 036-15 62 54 sofie.gredegard@jordbruksverket.se

Animaliska biprodukter. Sofie Gredegård Enheten för foder och hälsa 036-15 62 54 sofie.gredegard@jordbruksverket.se Animaliska biprodukter Sofie Gredegård Enheten för foder och hälsa 036-15 62 54 sofie.gredegard@jordbruksverket.se Animaliska biprodukter (abp): hela kroppar eller delar från djur produkter med animaliskt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.09.2003 KOM(2003)546 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Om läget när det gäller förbuden mot utfodring av animalieproduktionens djur med animaliskt

Läs mer

Anvisningar för import och export av odlad fisk, död orensad fisk, kräftor och könsceller mellan EU-länder, Norge och Schweiz samt export utanför EU

Anvisningar för import och export av odlad fisk, död orensad fisk, kräftor och könsceller mellan EU-länder, Norge och Schweiz samt export utanför EU Utarbetad av Jaana Vuolle Sida/sidor 1 / 11 Anvisningar för import och export av odlad fisk, död orensad fisk, kräftor och könsceller mellan EU-länder, Norge och Schweiz samt export utanför EU Innehåll

Läs mer

Stig Widell. Konsult (arbetat 20 år på SJV) Lantbrukare Pensionär

Stig Widell. Konsult (arbetat 20 år på SJV) Lantbrukare Pensionär Stig Widell Konsult (arbetat 20 år på SJV) Lantbrukare Pensionär ABP = Animaliska BiProdukter ett begrepp sedan 2003 då började (EG) nr 1774/2002 (föregångare till (EG) nr 1069/2009) att gälla ABP-lagstiftning

Läs mer

Rötning av animaliska biprodukter

Rötning av animaliska biprodukter 1(6) 2011-09-21 Enheten för foder och hälsa Rötning av animaliska biprodukter En biogasanläggning är en anläggning där material genomgår biologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden (d.v.s. utan tillgång

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 21/15 Datum Dnr 03.11.2015 1668/01.04/2015 Ikraftträdande och giltighetstid 01.12.2015 tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 11/12 Datum Dnr 03.05.2012 1033/14/2012 Ikraftträdelse- och giltighetstid 10.05.2010 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Upprättande av ett kommersiellt dokument (DOCOM) i TRACES för flyttning av animaliska biprodukter mellan EU-länderna, Norge eller Schweiz.

Upprättande av ett kommersiellt dokument (DOCOM) i TRACES för flyttning av animaliska biprodukter mellan EU-länderna, Norge eller Schweiz. Föredragande Pia Vilen, Virva Valle Sida/sidor 1 / 12 Upprättande av ett kommersiellt dokument (DOCOM) i TRACES för flyttning av animaliska biprodukter mellan EU-länderna, Norge eller Schweiz. TRACES är

Läs mer

Utförande av kontroll av ABP Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Utförande av kontroll av ABP Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner Utförande av kontroll av ABP Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du information som är tänkt att vara ett stöd i ditt arbete med kontroll av animaliska biprodukter

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter Animaliska biprodukter (temadag med Avfall Sverige) 3 feb. 2015 Av Susanne Liljenström (enheten för CITES, foder och djurprodukter) Enheten för CITES, foder och djurprodukter (avdelningen Djurskydd och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 28.2.2019 L 61/5 BILAGA I Bilaga IX till förordning (EG) nr 999/2001 ska ändras på följande sätt: 1. I kapitel B ska i) avsnitt A led b inledningsfrasen ersättas med följande: b) Djuren har identifierats

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 16 november 2006 Nr 975 978 INNEHÅLL Nr Sidan 975 Lag om ändring av lagen om källskatt för löntagare från utlandet... 2677 976 Lag om farkostregistret...

Läs mer

Rötning av animaliska biprodukter

Rötning av animaliska biprodukter 1(6) 2016-10-24 Enheten för CITES, foder och djurprodukter Rötning av animaliska biprodukter Detta dokument beskriver i korthet de krav som ställs vid rötning av animaliska biprodukter. Bakomliggande lagstiftning

Läs mer

Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom kött- och fiskbranschen

Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom kött- och fiskbranschen Sida/sidor 1/6 Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom kött- och fiskbranschen 1. Inledning Avsikten med denna anvisning är att handleda anläggningar inom kött- och fiskbranschen,

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter UTKAST 30.5.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.12.2017 C(2017) 8395 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.12.2017 om villkoren för förflyttning, lagring och bearbetning av vissa frukter och hybrider

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av brucellos

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av brucellos JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2297/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 tillsvidare Upphäver beslut om bekämpning av bovin brucellos (14/VLA/95)

Läs mer

Vägledning för Kommunernas kontroll inom pilotprojekt: Offentlig kontroll av insamling av matavfall kategori 3

Vägledning för Kommunernas kontroll inom pilotprojekt: Offentlig kontroll av insamling av matavfall kategori 3 2018-02-06 Dnr 6.7.18-1445/2018 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för Kommunernas kontroll inom pilotprojekt: Offentlig kontroll av insamling av matavfall kategori 3 Jordbruksverket 551 82

Läs mer

10.10.2002 Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 273/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

10.10.2002 Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 273/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 10.10.2002 Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 273/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./vissa hälso- och miljöfarliga produkter 1

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./vissa hälso- och miljöfarliga produkter 1 Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m./vissa hälso- och miljöfarliga produkter 1 Kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare

Läs mer

Märkning och registrering av djur 2015

Märkning och registrering av djur 2015 Märkning och registrering av djur 2015 NEUVO 2020 3.12 Seinäjoki, 5.12 Vasa, 10.12 Träskända. 1 Varför märkning och registrering? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var vart och ett djur har vistats

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bovin tuberkulos

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bovin tuberkulos JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 27/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2305/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.7.2018 C(2018) 3304 final KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) / av den 9.7.2018 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad

Läs mer

Biprodukter i pälsdjursfoder

Biprodukter i pälsdjursfoder Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 6 1. Inledning Syftet med denna anvisning är att vägleda foderblandningscentraler för pälsdjursfoder och fodercentraler på gårdar när det gäller att beakta biprodukt-

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 23.10.2015 L 278/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1905 av den 22 oktober 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i

Läs mer

Animaliska biprodukter i butiker. Komma igång med tillsyn Dela erfarenheter Kartläggning av läget

Animaliska biprodukter i butiker. Komma igång med tillsyn Dela erfarenheter Kartläggning av läget Animaliska biprodukter i butiker Komma igång med tillsyn Dela erfarenheter Kartläggning av läget Varför? VEM deltar? Miljösamverkan Västra Götaland Hallands län Lagstiftning Definition enligt förordningen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att foderlagen ändras i syfte att genomföra vissa krav

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder:

Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder: 4 Foder Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder: avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde, gödselmedel och läkemedelsfoder förvarats och hanterats

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET Bryssel den 27 februari 2018 TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLER OM DJURHÄLSA,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 94/44 31.3.2004 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter

Läs mer

INSAMLING, TRANSPORT OCH SPÅRBARHET 1

INSAMLING, TRANSPORT OCH SPÅRBARHET 1 INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur INSAMLING, TRANSPORT OCH SPÅRBARHET 1 GRUNDLÄGGANDE KRAV Skyldigheter 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav:

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav: 3134 HÄLSOINTYG (1) BILAGA A Detta intyg skall utfärdas på en blankett, som innehåller texten minst på ett av de officiella språken i den stat från vilken de avsänts och den stat till vilken de är destinerade.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle

Läs mer

Produkter av animaliskt ursprung [8521]

Produkter av animaliskt ursprung [8521] Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur Anm. Förordningsrubriken

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995 23. 5. 95 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 116/47 KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 1995 om särskilda villkor för import av ledande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT 23.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 343/65 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15 december 2011 om fastställande av förteckningen över tredjeländer och territorier från vilka det är

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2019-05-20 Smittbekämpningsenheten Information om utförsel av nötkreatur Djurägarinformation Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett

Läs mer

Anläggning för hantering och lagring av animaliska biprodukter 1 - krav för godkännande samt krav på verksamheten

Anläggning för hantering och lagring av animaliska biprodukter 1 - krav för godkännande samt krav på verksamheten INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Artikel 1. Överenskommelsens syfte

Artikel 1. Överenskommelsens syfte Bilaga Fördragstext ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH KONUNGARIKET SVERIGE OM TRANSPORT AV SÄRSKILDA AVFALLSFLÖDEN INOM LÄNDERNAS GRÄNSOMRÅDEN Artikel 1 Överenskommelsens syfte Syftet med denna

Läs mer

Information om utförsel av får och getter

Information om utförsel av får och getter Enheten för idisslare och gris 036-15 50 00 vx Version: 2018-08-24 Information om utförsel av får och getter Information om Allmän information Denna information är ett sammandrag av gällande regelverk

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Smittbekämpningsenheten Information om utförsel av gris Djurägarinformation Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

KATEGORISERING, INSAMLING, TRANSPORT, BORTSKAFFANDE, BEARBETNING, ANVÄNDNING OCH MELLANLAGRING AV ANIMALISKA BIPRODUKTER 2

KATEGORISERING, INSAMLING, TRANSPORT, BORTSKAFFANDE, BEARBETNING, ANVÄNDNING OCH MELLANLAGRING AV ANIMALISKA BIPRODUKTER 2 ETT UTDRAG av paragrafer gällande biogas- och komposteringsanläggningar UR EU-FÖRORDNING OM ANIMALISKA BIPRODUKTER (1774/2002) REV 2 070704 Innehållsförteckning KATEGORISERING, INSAMLING, TRANSPORT, BORTSKAFFANDE,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR L 156/2 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/949 av den 19 juni 2015 om godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende förekomsten av vissa

Läs mer

SMR 9 djursjukdomar TSE.

SMR 9 djursjukdomar TSE. SMR 9 djursjukdomar TSE TSE-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning EG/999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Tvärvillkorskontroll av foder i primärproduktionen

Tvärvillkorskontroll av foder i primärproduktionen Tvärvillkorskontroll av foder i primärproduktionen Rebecca Wärnbring Rebecca.warnbring@jordbruksverket.se 036-156248 Innehåll Hur går kontrollen av foder går till i Sverige Varför foderlagstiftning? Lagstiftning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 51/2016 (Finlands författningssamlings nr 620/2016) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

Färskfoder av animaliskt ursprung till hundar och katter

Färskfoder av animaliskt ursprung till hundar och katter Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 5 1 Inledning Utfodring av sällskapsdjur med animaliskt material och därigenom antalet företag som tillverkar färskfoder till sällskapsdjur samt de producerade

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (EUT L 54, , s. 1)

(Text av betydelse för EES) (EUT L 54, , s. 1) 02011R0142 SV 02.08.2017 012.001 1 Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung

Läs mer

Exempel på brott mot livsmedelslagen Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Exempel på brott mot livsmedelslagen Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen Exempel på brott mot livsmedelslagen Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen Här följer exempel på vanliga livsmedelsbrott, vilka regler som gäller i de olika fallen och annan information som du

Läs mer

Tvärvillkorskontroll av foder i primärproduktionen

Tvärvillkorskontroll av foder i primärproduktionen Tvärvillkorskontroll av foder i primärproduktionen Kersti Andersson Deharde Kersti.Andersson-Deharde@jordbruksverket.se 036-15 50 47 Anna-Karin Båvius Anna-Karin.Bavius@jordbruksverket.se 036-15 52 55

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofri/gmo-fritt

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofri/gmo-fritt Tiina O Toole Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Eftersom sverket Evira inte föreskrivits någon normgivningsrätt

Läs mer

Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien

Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 1 (6) 2012-09-13 Dnr 3761/2011 Kontrollstödsenheten Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien Australiens Animal Quarantine Policy Memorandum (AQPM)

Läs mer

HKF 4230 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 4230 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Antaget i kommunfullmäktige 2006-04-18, 65, med ändring 2009-12-07, 232, 2010-12-06, 236, 2011-09-12, 167, 2014-12-08, 8 och 28, 2016-11-14, 18 samt 2018-12-17, 30 Ändringar beslutade av tillsynsnämnden

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen

Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen Område Livsmedelskontroll Avdelning Support R Norlin Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen Denna information syftar till att klargöra Livsmedelsverkets

Läs mer