FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december /2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2013 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013): 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde I denna förordning föreskrivs om de krav för bekämpande av djursjukdomar som är villkor för förflyttningen av vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem från Finland till en annan medlemsstat eller via en annan medlemsstat till en stat utanför Europeiska unionen, eller från en annan medlemsstat till Finland eller via Finland till en tredje medlemsstat eller till en stat utanför Europeiska unionen. 2 Avgränsning av tillämpningsområdet Denna förordning tillämpas dock inte på förflyttning av följande levande djur och könsceller och embryon från dem: 1) nötkreatur, svin, får och getter, 2) fjäderfä, 3) hästdjur, 4) vattendjur, och 5) de djur som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater och som hålls i en sådan cirkus som avses i punkt 1 i nämnda artikel. Förordningen tillämpas inte heller på sådan förflyttning av levande djur och embryon och könsceller från dem som kräver importtillstånd enligt 63 i lagen om djursjukdomar. 3 Förhållande till vissa författningar. Bestämmelser om de krav som ställs på registrering av aktörer i fråga om förflyttning av djur och embryon och könsceller från dem mellan Europeiska unionens medlemsstater och på kontroller av djur, embryon och könsceller samt om andra allmänna krav som gäller förflyttning finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna Rådets direktiv 92/65/EEG (31992L0065); EGT nr L 268, , s. 54 Kommissionens beslut 2003/803/EG (32003D0803); EUT nr L 312, , s. 1 Kommissionens beslut 2008/185/EG (32002D0185); EUT nr L 59, , s. 19 Kommissionens beslut 2013/503/EG (32013D0503); EUT nr L 273, , s. 38

2 2 1035/2013 krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer (1024/2013). Utöver bestämmelserna i denna förordning, och oberoende av dem, tillämpas sådana förbud, villkor och restriktioner som Europeiska kommissionen förelägger som tillfälliga skyddsåtgärder för att hindra spridning av djursjukdomar i fråga om vissa förflyttningar av djur som avses i denna förordning. 4 Definitioner I denna förordning avses med 1) hästdjur sådana hovdjur eller korsningar av dessa som avses i artikel 2.2 c i kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur, 2) svin tamsvinsraser som hör till arten Sus scrofa samt hägnade vildsvinsraser, 3) hov- och klövdjur andra hov- och klövdjur än nötkreatur, svin, lamm (Ovis aries) och getter (Cabra hircus) samt hästdjur, 4) idisslare andra idisslare än nötkreatur, lamm och getter, 5) djur av svinsläktet andra svindjur (Suina) än svin, 6) kameldjur djur som tillhör släktet Camelidae, 7) avgångsplats en djurhållningsplats eller en uppsamlingscentral i en medlemsstat från vilken ett djur transporteras till en annan medlemsstat, 8) djurhållningsplats som utgör destination en djurhållningsplats i en medlemsstat till vilken ett djur som transporterats från en anna medlemsstat anländer, 9) datasystemet Traces det integrerade veterinärdatasystem som avses i kommissionens beslut 2004/292/EG om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG, och 10) tuberkulos nötkreaturstuberkulos och tuberkulos hos hjortdjur. I denna förordning används också de begrepp som definieras i 6 i lagen om djursjukdomar. 2 kap. Krav som gäller förflyttning av levande djur 5 Krav på klöv- och hovdjur Klöv- och hovdjur som förflyttas ska uppfylla följande djurhälsokrav: 1) djurens avgångsplats har inte belagts med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av djur tillhörande djurarten i fråga av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar, 2) djuren har märkts med individuella märken på ett sådant sätt att avgångsplatsen kan identifieras, 3) beslut om slakt eller avlivning av djuren av orsaker som har att göra med deras hälsa har inte fattats, 4) djuren har inte vaccinerats mot muloch klövsjuka och de härstammar inte heller från ett område som är belagt med förbud och spärrbestämmelser i syfte att hindra spridningen av mul- och klövsjuka, 5) djuren har varit på avgångsplatsen sedan födseln eller minst 30 dygn närmast före avsändandet, och 6) de djur som ska förflyttas har genomgått undersökningar av djursjukdomar enligt denna förordning. Dessutom krävs det att de djur som ska förflyttas minst 30 dygn närmast före avsändandet har hållits isolerade från de andra djuren på avgångsplatsen på en plats som godkänts av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten och att undersökningarna av djursjukdomar har utförts under den tiden. I Finland fattas beslut om isoleringsplatsen av den kommunalveterinär som utfärdar det hälsointyg som ska åtfölja transporten. Isolering krävs dock inte om de undersökningar som föreskrivs i denna förordning har utförts på alla djur på avgångsplatsen. Hov- och klövdjur ska åtföljas av ett intyg i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg

3 1035/ (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG, nedan direktiv 92/65/EEG. Hov- och klövdjur får inte transporteras i transportmedel som samtidigt transporterar djur som inte uppfyller åtminstone motsvarande krav på hälsostatus som dessa djur förutsätts uppfylla vid förflyttningar inom medlemsstaterna. 6 Särskilda krav på idisslare och kameldjur Utöver vad som bestäms i 5 har det på idisslares och kameldjurs avgångsplats inte fått förekomma brucellos eller tuberkulos inom 42 dygn närmast före avsändandet av djuren, och djuren ska inom 30 dygn närnast före avsändandet med negativa resultat ha genomgått test med avseende på dessa sjukdomar. Ett tuberkulostest krävs dock inte, om idisslarna och kameldjuren härstammar från en medlemsstat som har ett godkänt program för bevakning och bekämpning av tuberkulos enligt direktiv 92/65/EEG, och om deras avgångsplats omfattas av nämnda program och inom ramen för programmet har beviljats tuberkulosfri status. Vid förflyttning av idisslare och kameldjur till Finland har det på avgångsplatsen inom 42 dygn närmast före avsändandet inte heller fått förekomma infektiös bovin rinotrakeit (IBR). Djuren ska dessutom inom 30 dygn närmast före avsändandet med negativt resultat ha undersökts avseende IBR. Idisslare och kameldjur som förts in i Finland får inte förflyttas från den djurhållningsplats som utgör destination förrän 12 månader har förflutit från införseln. De idisslare och kameldjur som har förflyttats samt de djur som på den djurhållningsplats som utgör destination har varit i kontakt med de införda djuren så att de skulle ha kunnat smittas av tuberkulos ska undersökas med avseende på tuberkulos första gången 1 2 månader och andra gången månader efter förflyttningen. Om djurens avgångsplats har tuberkulosfri status enligt 2 mom. undersöks djuren dock endast en gång 1 2 månader efter förflyttningen, och de ska hållas på den djurhållningsplats som är destination endast tills undersökningen har utförts. Undersökningen utförs av kommunalveterinären. Bestämmelserna i 1 3 mom. tillämpas inte på renar som förts in från Sverige och Norge till Finland. Bestämmelser om de krav som gäller blåtunga finns i kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av blåtunga. Utförsel av idisslare och kameldjur från Finland till en annan medlemsstat förutsätter att de ytterligare krav som eventuellt har ställts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är bestämmelseland ska iakttas. 7 Särskilda krav på djur av svinsläktet Utöver det som anges i 5 ska djur av svinsläktet uppfylla villkoren enligt kommissionens beslut 2008/185/EG om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom. Om Finland, eller en annan medlemsstat genom vars område transporten sker, har beviljats tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom, ska djur av svinsläktet som förs någon annanstans än till en medlemsstat uppfylla åtminstone kraven i fråga om tilläggsgarantier för slaktdjur. På hälsointyget ska antecknas i vilken artikel i kommissionens ovannämnda beslut de villkor fastställs som uppfylls av de djur som ska förflyttas. Djuren ska också uppfylla villkoren i beslutet av Eftas övervakningsmyndighet nr 48/84/COL om tilläggsgarantier avseende transmissible gastroenteritis hos svin i EFTA-stater eller områden som är fria från sjukdomen. Om Finland eller en annan medlemsstat genom vars område transporten sker har beviljats tilläggsgarantier avseende TGE, ska svin som förs någon annanstans än till en medlemsstat uppfylla åtminstone kraven i fråga om tilläggsgarantier för slaktdjur. På

4 4 1035/2013 hälsointyget ska antecknas i vilken artikel i kommissionens ovannämnda beslut de villkor fastställs som uppfylls av de djur som ska förflyttas. Djuren ska dessutom härstamma från en brucellosfri besättning i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen, eller inom 30 dygn närmast före avsändandet med negativt resultat ha genomgått ett brucellostest. Utförsel av djur av svinsläktet från Finland till en annan medlemsstat förutsätter att de ytterligare krav som eventuellt har ställts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är bestämmelseland ska iakttas. 8 Krav på harar och kaniner På avgångsplatserna för harar och kaniner som förflyttas får det inte ha förekommit eller misstänkts rabies inom en månad närmast före avsändandet. Hararna och kaninerna får inte heller inom den senaste månaden ha varit i kontakt med djur på vars djurhållningsplats rabies misstänks eller har konstaterats förekomma. Dessutom förutsätts det att inte ett enda djur på hararnas och kaninernas avgångsplats uppvisar symtom som tyder på myxomatos. Hararna och kaninerna ska åtföljas av en skriftlig försäkran av aktören av vilken det framgår att 1) djuren uppfyller kraven i 1 mom., 2) djuren vid tiden för avsändandet inte har uppvisat symtom på smittsamma sjukdomar, och att 3) djurens avgångsplats inte har belagts med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av djur tillhörande djurarten i fråga av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar. Om harar eller kaniner förs ut från Finland till Irland, Förenade kungariket eller någon annan sådan medlemsstat som kräver att djuren åtföljs av ett officiellt hälsointyg, ska djuren med avvikelse från 2 mom. dock åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG. Denna paragraf tillämpas inte när en enskild person tar med sig harar eller kaniner som sällskapsdjur från en annan medlemsstat till Finland. 9 Krav på minkar, rävar, illrar och mårdhundar På avgångsplatserna för minkar och rävar som förflyttas får rabies inte ha förekommit eller misstänkts inom de senaste sex månaderna före avsändandet. Minkarna och rävarna får inte heller inom de senaste sex månaderna ha varit i kontakt med djur på vars djurhållningsplats rabies misstänks eller har konstaterats förekomma. Minkarna och rävarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran av aktören av vilken det framgår att 1) djuren uppfyller kraven i 1 mom., 2) djuren vid tiden för avsändandet inte har uppvisat symtom på smittsamma sjukdomar, och att 3) djurens avgångsplats inte har belagts med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av djur tillhörande djurarten i fråga av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar. Förenade kungariket, Irland, Sverige och Norge har dessutom ställt krav som hänger samman med bekämpning av rabies hos minkar och rävar som förs in i dessa länder. Vid införsel av illrar och mårdhundar till Finland ska bestämmelserna i 1 och 2 mom. iakttas. Utförsel av illrar och mårdhundar från Finland till en annan medlemsstat förutsätter att de krav som eventuellt har ställts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är bestämmelseland ska iakttas. 10 Krav på hundar, katter och frettar som förflyttas som sällskapsdjur Bestämmelser om förflyttning av hundar, katter och frettar som sällskapsdjur inom medlemsstaterna finns i Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 998/2003 om

5 1035/ djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (förordningen om sällskapsdjur) samt kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte. Hundar, katter och frettar som förflyttas som sällskapsdjur ska åtföljas av ett intyg (sällskapsdjurspass) som överensstämmer med kommissionens beslut 2003/803/EG om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar inom gemenskapen. Införsel till Finland av ovaccinerade under tre månader gamla hundar och katter som avses i artikel 5.2 i förordningen om sällskapsdjur är tillåten, förutsatt att 1) djuret kommer från en medlemsstat som är rabiesfri enligt internationella standarder för införsel och utförsel av djur upprättade av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE), 2) djuret åtföljs av ett sällskapsdjurspass, 3) djuret åtföljs av en försäkran undertecknad av djurets uppfödare om att djuret sedan födseln har vistats på den plats där det är fött utan att ha varit i kontakt med vilda djur, och att 4) djuret transporteras direkt till Finland från den avsändande medlemsstaten eller via en annan rabiesfri medlemsstat. Det är förbjudet att föra in ovaccinerade, under tre månader gamla illrar och frettar till Finland. 11 Krav på hundar, katter och frettar som inte förflyttas som sällskapsdjur Hundar, katter och frettar som inte förflyttas som sällskapsdjur ska uppfylla kraven i förordningen om sällskapsdjur. De djur som förflyttas ska dessutom åtföljas av ett intyg i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG. 12 Särskilda krav på hundar Bestämmelser om medicinsk behandling av hundar finns i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar. Vid införsel av hundar till Finland kan undantaget enligt artikel 8.1 a i förordningen tillämpas i stället för artikel Godkännande och övervakning av djurparker och försöksdjursanläggningar Förutsättningen för godkännande av en djurpark och en försöksdjursanläggning som avses i 61 3 eller 4 mom. i lagen om djursjukdomar är att regionförvaltningsverket har inspekterat djurparken eller försöksdjursanläggningen och konstaterat att den uppfyller kraven i bilaga C till direktiv 92/65/EEG. Sådan övervakning av godkända djurparker och försöksdjursanläggningar som avses i 67 i lagen om djursjukdomar ska göras i enlighet med punkt 2 i bilaga C till direktiv 92/65/EEG. 14 Krav som gäller förflyttning av djur mellan godkända djurparker och försöksdjursanläggningar Sådana djurarter som är mottagliga för de sjukdomar som räknas upp i bilaga A och bilaga B till direktiv 92/65/EEG samt embryon och könsceller från dessa arter får förflyttas mellan en djurpark eller försöksdjursanläggning som godkänts enligt 13 och ett sådant godkänt organ, institut eller centrum enligt artikel 2.1 c i direktivet som är beläget i en annan medlemsstat, om förflyttningen uppfyller villkoren i nämnda direktiv och transporten åtföljs av ett hälsointyg enligt förlagan i del 3 i bilaga E till direktivet.

6 6 1035/ Krav på fåglar som förflyttas som sällskapsdjur Bestämmelser om förflyttning av andra fåglar än fjäderfä som sällskapsdjur mellan medlemsstaterna finns i förordningen om sällskapsdjur. Sådana fåglar som förs in till Finland som sällskapsdjur ska dessutom uppfylla följande djurhälsovillkor: 1) fåglarna ska ha varit i den avsändande medlemsstaten minst 30 dygn före transporten eller, om de har importerats från länder utanför Europeiska gemenskapen, ska importen ha skett i enlighet med kommissionens beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen, 2) fåglarnas avgångsplats eller det område från vilket fåglarna härstammar ska inte vara belagt med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av fåglarna av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar, 3) fåglarna ska vara märkta med individuella märken antingen med en försluten benring eller ett mikrochips, 4) fåglarna ska vid tidpunkten för avsändandet inte uppvisa några symtom på smittsamma sjukdomar, och 5) fåglarna ska inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka eller aviär influensa. Fåglarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran av den aktör som ansvarar för fåglarna om att djurhälsokraven enligt 1 mom. har uppfyllts. Förflyttning av fåglarna som sällskapsdjur till andra medlemsstater förutsätter att man utöver bestämmelserna i förordningen om sällskapsdjur iakttar de krav som den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är bestämmelseland har ställt. 16 Andra krav på fåglar Andra fåglar än fjäderfä som förflyttas inom medlemsstater i något annat syfte än som sällskapsdjur ska uppfylla kraven i 15 2 mom. 1 4 punkten och dessutom följande djurhälsovillkor: 1) fåglarnas avgångsplats eller det område från vilket fåglarna härstammar ska inte vara belagt med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av fåglarna av orsaker som hänger samman med bekämpning av Newcastlesjuka, 2) på fåglarnas avgångsplats har aviär influensa inte konstaterats inom 30 dygn närmast före avsändandet, och 3) om det är fråga om papegojfåglar får psittakos inte ha konstaterats inom två månader närmast före avsändandet och fåglarna får inte ha kommit i kontakt med fåglar som har konstaterats ha psittakos. Fåglarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran om att kraven enligt 1 mom. har uppfyllts, utfärdad av den aktör som ansvarar för fåglarna. Papegojfåglar ska dessutom åtföljas av ett kommersiellt dokument som har bestyrkts av en veterinär utsedd av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten eller av en veterinär som befullmäktigats av nämnda myndighet och som ansvarar för avgångsplatsen. Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. ska fåglarna åtföljas av ett hälsointyg enligt förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG, utfärdat av en veterinär utsedd av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten, om fåglarna har vaccinerats mot aviär influensa i enlighet med en förebyggande vaccineringsplan godkänd genom kommissionens beslut 2007/598/EG om åtgärder för att förhindra spridning av högpatogen aviär influensa till andra fåglar i fångenskap som hålls i djurparker och godkända organ, institut eller centrum i medlemsstaterna. Av hälsointyget ska fågelarten framgå och intyget ska innehålla en försäkran om att djurhälsovillkoren i 1 mom. uppfylls. Fåglarna ska transporteras i transportburar eller transportlådor för engångsbruk eller i desinficerade transportburar eller transportlådor. Fåglarna får inte transporteras i transportmedel som samtidigt transporterar fåglar som inte uppfyller kraven i denna paragraf. Fåglar som förs in i Finland får inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka eller aviär influensa med undantag för brevduvor, ut-

7 1035/ ställningsduvor och prydnadsduvor, som ska vara vaccinerade mot Newcastlesjuka innan de avsänds till Finland. På fåglar som förs in till Finland från andra medlemsstater än Sverige eller Norge ska, med undantag för brevduvor, utställningsduvor och prydnadsduvor som är vaccinerade mot Newcastlesjuka, undersökningar med avseende på Newcastlesjuka ha gjorts med negativt resultat inom 21 dygn närmast före avsändandet. Livsmedelssäkerhetsverket utfärdar anvisningar om undersökningsmetoden för Newcastlesjuka. Ett intyg över undersökningsresultatet från det laboratorium som utfört undersökningen ska bifogas det hälsointyg eller det kommersiella dokument som avses i 2 mom. Förflyttning av andra fåglar än fjäderfä till andra medlemsstater förutsätter dessutom att de ytterligare krav som den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten ställer iakttas. 17 Krav på bin och humlor Bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp.) som förflyttas ska härstamma från en avgångsplats där det inom en radie på tre kilometer inte får förekomma och inte finnas någon misstanke om förekomst av amerikansk yngelröta hos bin. Om det på avgångsplatsen eller på det ovannämnda området tidigare har förekommit amerikansk yngelröta, ska beslutet enligt 23 i lagen om djursjukdomar eller de ålägganden som en behörig myndighet i någon annan medlemsstat har meddelat djurhållningsplatsen ha upphävts och avgångsplatsen och alla djurhållningsplatser för bin och humlor på området i fråga ha inspekterats inom minst 30 dagar närmast före avsändandet. Honungsprover från avgångsplatsen ska dessutom vara undersökta med avseende på amerikansk yngelröta under året före avsändandet. Honungsproverna ska vara representativa för hela djurhållningsplatsen. Humlor kan dock förflyttas även om kraven enligt 1 mom. inte uppfylls, om deras avgångsplats övervakas av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten och någon misstanke om förekomst av amerikansk yngelröta inte förekommer på avgångsplatsen. Före förflyttningen ska den behöriga myndigheten inspektera avgångsplatsen och säkerställa att det inte förekommer några symtom på amerikansk yngelröta. En förflyttning av bin och humlor förutsätter dessutom att det på deras avgångsplats eller på ett område inom en radie på hundra kilometer från den inte förekommer och inte finns någon misstanke om förekomst av lilla kupskalbaggen eller Tropilaelaps kvalster. Bina ska uppfylla villkoren enligt kommissionens genomförandebeslut 2013/503/EG om erkännande av delar av unionen som fria från varroa hos bin och om fastställande av tilläggsgarantier som krävs vid handel inom unionen och vid import för att skydda dessa delars status som varroafria, om den djurhållningsplats som utgör destination är belägen på ett sådant territorium i en medlemsstat som förtecknas i bilagan till detta beslut. Bina och humlorna ska åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med förlagan i del 2 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG. Vid utförsel av bin och humlor från Finland ska kommunalveterinären kontrollera bina och humlorna genom okulär besiktning innan hälsointyget utfärdas. Bina eller humlorna får inte transporteras i en förpackning och i ett transportmedel som samtidigt transporterar bin och humlor som inte uppfyller kraven i denna paragraf. 3 kap. Särskilda bestämmelser 18 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Denna förordning träder i kraft den 1 januari Genom denna förordning upphävs jordoch skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad (1002/2010). Importtillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning är fortfarande i

8 8 1035/2013 kraft under den tidsperiod som nämns i tillståndet, och djurparker och försöksdjursanläggningar som godkänts före ikraftträdandet av denna förordning får utan nytt godkännande vara verksamma i enlighet med beslutet om godkännande. Helsingfors den 18 december 2013 Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen Veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN / (tryckt)

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, t el: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, t el: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, t el: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Allmänna bestämmelser 1 [8261] Denna författning innehåller bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 12 juni 2002 Nr 465 471 INNEHÅLL Nr Sidan 465 Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden... 3055 466

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin Allmänna bestämmelser 1 [8231] Denna författning innehåller bestämmelser om villkor från djurhälsosynpunkt som ska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 juni 2014 460/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2011 498/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 1/VLA/2012 Dnr 27.01.2012 1333/14/2011 Ikraftträdelse- och giltighetstid 01.03.2012 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2010 Nr 1002 1004 INNEHÅLL Nr Sidan 1002 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 11 maj 2007 Nr 519 526 INNEHÅLL Nr Sidan 519 Lag om ändring av kommunallagen... 1651 520 Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 21/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2299/21/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 tillsvidare Ändrar/Upphäver Bemyndigande 20 3 mom., 22 3 mom., 23 4 mom.,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 432/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av salmonellasmitta hos nötkreatur och svin Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav:

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav: 3134 HÄLSOINTYG (1) BILAGA A Detta intyg skall utfärdas på en blankett, som innehåller texten minst på ett av de officiella språken i den stat från vilken de avsänts och den stat till vilken de är destinerade.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.6.2009 SEK(2009) 777 slutlig C7-0035/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg Allmänna bestämmelser 1 [8291] Dessa föreskrifter avser införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 11/12 Datum Dnr 03.05.2012 1033/14/2012 Ikraftträdelse- och giltighetstid 10.05.2010 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om

Läs mer

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.6.2009 KOM(2009) 268 slutlig 2009/0077 (COD) C7-0035/09 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 998/2003

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i artskyddsförordningen (1998:179); SFS 2002:241 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Regeringen föreskriver 1 i fråga om artskyddsförordningen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

31.12.94 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 378/ 11 KOMMISSIONENS BESLUT. av den 20 december 1994

31.12.94 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 378/ 11 KOMMISSIONENS BESLUT. av den 20 december 1994 278 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 03/Vol. 65 394D0984 31.12.94 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 378/ 11 KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 december 1994 om djurhälsovillkor

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 141/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/14 Datum Dnr 10.12.2014 1238/14/2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2015- tillsvidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar produktion och utsläppande

om frågor om livsmedelshygien och djurhälsa som påverkar produktion och utsläppande 30 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 03/Vol. 39 391L0495 24.9.91 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 268/41 RÅDETS DIREKTIV av den 27 november 1990 om frågor om livsmedelshygien

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder 1(10) Dnr 38-5857/11 2011-06-21 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Tullverket Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel

Läs mer

de åtföljs av ett intyg/dokument som fastställs i bilaga

de åtföljs av ett intyg/dokument som fastställs i bilaga 13. 8. 96 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 juli 1996 om fastställande av djurhälsovillkor och intyg eller officiell deklaration för import av

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Allmänna bestämmelser 1 [8211] Dessa föreskrifter avser införsel av

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

Version 2.1 Ändringar och förbättringar

Version 2.1 Ändringar och förbättringar Version 2.1 Ändringar och förbättringar I. Nya moduler I. 1 Modul för utfärdande av licenser för export till EU I.1.1 Syfte Den här modulen är avsedd för såväl tredjeländer som medlemsstaterna: Tredjeländerna

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 13/VLA/2004 Datum Dnr 30.12.2004 5550/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2005 - tills vidare Upphäver / Ändrar - Bemyndigande 5, 8 och 12 i lagen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2011 1382/2011 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa,

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2008:46. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter UTKAST 30.5.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Landsbygdsdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Författningsförslag... 9 Förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 3 juli 2003 Nr 653 656 INNEHÅLL Nr Sidan 653 Lag om ändring av 28 värnpliktslagen... 2659 654 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om

Läs mer

Hälsointyg för handel inom gemenskapen

Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.1. Avsändare Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.2. Intygets referensnummer I.2.a. Lokalt referensnummer: I.3. Central behörig myndighet Del I: Uppgifter om sändningen I.4. Lokal behörig myndighetsenhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2003 Nr 162 168 INNEHÅLL Nr Sidan 162 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Embargo VISTA illimité(*)

Embargo VISTA illimité(*) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den K(2015) Embargo VISTA illimité(*) Ärende: Statligt stöd Finland SA.40228 (2014/N) Stöd för att kompensera för skador orsakade av rovdjur Herr minister, Efter att ha

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Hälsointyg för handel inom gemenskapen

Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.1. Avsändare Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.2. Intygets referensnummer I.2.a. Lokalt referensnummer: I.3. Central behörig myndighet Del I: Uppgifter om sändningen I.4. Lokal behörig myndighetsenhet

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna utkast 8.12.2016 Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2015 194/2015 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i utlänningslagen

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2482/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna 1 Bilaga IV [8429] DEL 1 2 1.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur 1.28 Identifiering av varorna Arter Kön Färg Ras Identifierings- ldentifie- Födelse- (Vetenskapligt nummer ringssystem

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851]

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning

Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning 1 Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning Detta utbildningsmaterial, som är producerat vid enheten för djurens hälsa och välfärd vid

Läs mer

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315 1 DEL II KAPITEL 5 EPIZOOTISKA SJUKDOMAR HOS VATTENBRUKSDJUR... 3 A. Åtgärder vid misstanke om epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur... 3 B. Åtgärder då epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur har konstaterats...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur;

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer