Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, t el: telefax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, t el: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46"

Transkript

1 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, t el: telefax: ISSN Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon; SJVFS 2008:46 Saknr J 11 Utkom från trycket den 7 oktober 2008 Omtryck beslutade den 2 oktober 2008 Statens jordbruksverk föreskriver 1, med stöd av 3 förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon 2 dels att 5, d ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 5, 21, 22, 22 c och 22 d ska utgå, dels att i föreskrifterna ordet härröra ska bytas ut mot komma, dels att rubriken till föreskrifterna, 1-4, 6-8, 10, 13-20, och 23-27, bilaga 1 till föreskrifterna samt rubrikerna närmast före 4, 8, 13 och 26 ska ha följande lydelse, dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf 22 e, närmast före 22 e en ny rubrik samt en ny bilaga 2 av följande lydelse. Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur; Allmänna bestämmelser 1 Dessa föreskrifter avser införsel från länder inom Europeiska unionen (EU) och sådant tredje land eller del därav varifrån införsel får ske till Europeiska unionen av djur, sperma, ägg och embryon som inte särskilt regleras i 1. kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 av den 21 oktober 2005 om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater 3 1 Jfr rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, , s. 54, Celex 31992L0065) senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/265/EG av den 26 april 2007 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG avseende införande av ytterligare hälsoåtgärder för handeln med levande bin och uppdatering av förlagorna till hälsointyg (EUT L 114, , s. 17, Celex 32007D0265) och kommissionens beslut 2005/64/EG av den 26 januari 2005 om genomförande av rådets direktiv 92/65/EEG med avseende på villkor för import av katter, hundar och illrar till godkända organ, institut och centrum (EUT L 27, , s. 48 (Celex 32005D0064). 2 Författningen senast omtryckt SJVFS 2005:44. 3 EUT L 279, , s. 47 (Celex 32005R1739).

2 2. kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import 4, 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda som livsmedel 5, 4. Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av a. nötkreatur och svin, b. får och getter, c. hästdjur, d. fjäderfä och kläckägg, e. embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från svin, f. fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav, g. sällskapsdjur samt hundar, katter och illrar avsedda för handel, eller h. import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur, eller 5. Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare. Förutom bestämmelserna i dessa föreskrifter finns bestämmelser om handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter. (SJVFS 2008:46). Definitioner 2 Vid tillämpningen av dessa föreskrifter avses med direktinförsel: innebär att Sverige är det första land inom Europeiska unionen som tar emot varor eller produkter från tredje land embryosamlingsgrupp: en av avsändarlandet officiellt godkänd och registrerad grupp som utför samlandet och prepareringen av embryon, godkänd anläggning: en permanent, geografiskt begränsad anläggning som är godkänd och registrerad av landets behöriga myndighet och där en eller flera djurarter hålls regelbundet och som är avsedd för ett eller flera av följande ändamål: 1. utställning av djur och undervisning av allmänheten, 2. bevarande av djurarter, eller 3. grundforskning, tillämpad forskning eller uppfödning av försöksdjur för vetenskapliga ändamål. För godkännande av anläggning i landet ska kraven som anges i bilaga 1 vara uppfyllda, registrerad handlare: juridisk eller fysisk person som på permanent eller tillfällig basis bedriver handel med djur och som har registrerats av avsändarlandets myndighet för handel inom gemenskapen, officiell veterinär: en veterinär som förordnats av den behöriga centrala myndigheten i ett land inom EU eller tredje land, samt transitering: transport genom landet av sändning som står under tullkontroll. (SJVFS 2008:46). Införseltillstånd 3 Införseltillstånd krävs för djurslag som inte omnämns i dessa föreskrifter eller omfattas av de föreskrifter som anges i 1. (SJVFS 2008:46). 4 EUT L 84, , s. 7 (Celex 32007R0318). 5 EGT L 273, , s. 1 (Celex 32002R1774). 2

3 Direktinförsel från tredje land 4 Direktinförsel av djur från tredje land får endast ske vid gränskontrollstation på de införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge. Direktinförsel av sperma, ägg och embryon från tredje land får endast ske vid gränskontrollstation på de införselorter som anges i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge och vad gäller fiskprodukter, Island. (SJVFS 2008:46). 5 har upphävts genom (SJVFS 2008:46). Djurhälsokrav 6 Djur, sperma, ägg och embryon som förs in ska uppfylla de djurhälsokrav som anges i 13-27, samt får inte misstänkas vara smittade av sjukdom eller uppvisa några tecken på smittsam sjukdom. De får heller inte komma från områden eller anläggningar som lyder under några restriktioner på grund av smittsam sjukdom för aktuellt djurslag. (SJVFS 2008:46). Särskilda villkor Registrering 7 Den som, utan att vara enbart transportör, vill föra in djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av bestämmelserna i ska vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Anmälan om registrering ska ske på verkets blankett D Anmälan om registrering ska ha kommit in till Jordbruksverket senast sju arbetsdagar före det första införseltillfället. Registreringen gäller under två år från och med den dag då verket utför registreringen. Om de uppgifter som anmälts inte längre är riktiga eller aktuella ska anmälaren skyndsamt anmäla detta förhållande till Jordbruksverket. Om anmälaren vill föra in andra djurslag eller sperma, ägg och embryon från andra djurslag än vad registreringen omfattar krävs dock en ytterligare anmälan om registrering. Bestämmelser om att avgift ska betalas för anmälan om registrering för införsel finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:19) om avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. (SJVFS 2008:46). Föranmälan vid införsel från tredje land 8 Vid införsel av djur från tredje land ska anmälan om införsel ske i enlighet med artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen 7. 6 Blanketten kan hämtas på eller skickas efter hos Jordbruksverket, Jönköping. 7 EUT L 49, , s. 11 (Celex 32004R0282). 3

4 Vid införsel av sperma, ägg och embryon från tredje land ska anmälan om införsel ske i enlighet med 4 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:135) om veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen(eu), Andorra, Färöarna och Norge och, vad avser fiskprodukter, Island. (SJVFS 2008:46). Krav på avsändaren 9 Införsel från land inom EU av djur, sperma, ägg och embryon som omfattas av bestämmelserna i 12 20, 23 och 24 får endast ske från registrerad handlare. (SJVFS 2005:44). Hälsointyg 10 Djur, sperma, ägg och embryon som anges i 12 20, 23, 24, 26 och 27 ska, om inte annat anges, vid införsel åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 av den 30 mars 2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung 8. Intyget ska utfärdas av en officiell veterinär. Vid införsel från en godkänd anläggning får intyget vara utfärdat av den avsändande godkända anläggningens veterinär. Vid införsel av apor till en godkänd anläggning ska dock intyget utfärdas av en officiell veterinär. Intyget ska vara utfärdat under det sista dygnet före lastningen. Intyget ska i original åtfölja transporten till gränskontrollstationen eller destinationsorten. Det ska vara utfärdat på svenska och på minst ett i avsändarlandet officiellt språk. Av intyget ska framgå att djuren, sperman, äggen eller embryona uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter. Importör ska under minst sex månader behålla de intyg som åtföljer sändningen och på begäran uppvisa dem för en officiell veterinär. (SJVFS 2008:46). Härstamningsbevis 11 Sperma, ägg och embryon som anges i 23 och 24 ska vid införsel åtföljas av ett härstamningsbevis i enlighet med de regler som har uppställts av Europeiska gemenskapernas kommission. Apdjur 12 Införsel av apor (Simiae och Prosimiae) får endast ske från en godkänd anläggning i avsändarlandet till en av Jordbruksverket godkänd anläggning. Jordbruksverket kan i enskilda fall medge undantag för införsel av djur som har tillhört en privatperson eller som har beslagtagits eller omhändertagits av Tullverket. (SJVFS 2005:44). Hov- och klövdjur 13 Hov- och klövdjur 1. ska vara identifierade så att ursprungsanläggningen kan spåras, 2. får inte vara avsedda för slakt till följd av ett bekämpningsprogram för smittsam sjukdom, 8 EUT L 94, , s. 44 (Celex 32004R0599). 4

5 3. får inte ha blivit vaccinerade mot mul- och klövsjuka och de ska komma från ett område som inte lyder under några restriktioner avseende mul- och klövsjuka, samt 4. ska komma från en anläggning som inte lyder under några djurhälsorestriktioner för det berörda djurslaget och ska ha befunnit sig där sedan födelsen eller de senaste 30 dagarna före avsändandet. (SJVFS 2008:46). 14 Idisslare ska, förutom att uppfylla kraven i 13, antingen 1. om det gäller nötkreatur och idisslare av arterna buffel (Bubalus bubalus) eller bison (Bison bison) komma från en officiellt tuberkulosfri och officiellt brucellosfri besättning, eller 2. komma från en besättning där inga fall av tuberkulos eller brucellos har förekommit de föregående 42 dagarna och de ska ha genomgått en provtagning med negativt resultat avseende tuberkulos och brucellos inom 30 dagar före avsändandet. Hjortar ska i karantän i Sverige genomgå tre provtagningar avseende tuberkulos med minst ett års mellanrum mellan det första och tredje testet samt minst tre månaders mellanrum mellan varje enskilt testtillfälle. (SJVFS 2008:46). 15 Svindjur ska, förutom att uppfylla kraven i 13, 1. komma från en brucellosfri besättning eller inom 30 dagar före avsändandet med negativt resultat ha genomgått en test för att påvisa frihet från brucellosantikroppar, 2. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende klassisk svinpest om det under de senaste tolv månaderna har förekommit fall av klassisk svinpest i regionen. Regionens status avseende svinpest eller resultatet av testningen ska särskilt intygas i hälsointyget av en officiell veterinär, 3. ha testats serologiskt med negativt resultat avseende Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) om det under de senaste tolv månaderna har förekommit fall av PRRS i regionen. Regionens status avseende PRRS eller resultatet av testningen ska särskilt intygas i hälsointyget av en officiell veterinär, samt 4. komma från ett område där inga restriktioner gäller på grund av afrikansk svinpest. (SJVFS 2008:46). Fåglar 16 9 Fåglar (Aves) ska 1. komma från en anläggning eller ett område där inga fall av aviär influensa (hönspest) har diagnostiserats inom 30 dagar före avsändandet, och 2. komma från en anläggning eller ett område som inte lyder under några restriktioner avseende Newcastlesjuka. (SJVFS 2008:46). 17 Papegojfåglar (Psittaciformes spp) ska, förutom att uppfylla kraven i 16, 1. komma från en anläggning där psittakos (Chlamydofila psittaci) inte har diagnostiserats inom de senaste två månaderna före avsändandet. De får inte heller ha varit i kontakt med fåglar från en anläggning där psittakos har diagnosticerats inom de senaste två månaderna före avsändandet, och 2. vara identifierade på ett sådant sätt att ursprungsanläggningen kan spåras. (SJVFS 2008:46). 9 Ändringen innebär bl a att första stycket upphävs. 5

6 Bin och humlor 18 Införsel av bin (Apis melifera), humlor (Bombus spp) eller deras ägg får ske under förutsättning att de kommer från ett område som inte lyder under restriktioner avseende amerikansk yngelröta, lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) eller tropilaelapskvalster (Tropilaelaps spp.). Vid handel inom EU ska sändningen åtföljas av ett hälsointyg utformat i enlighet med kommissionens beslut 2007/ Av intyget ska framgå att de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter är uppfyllda. (SJVFS 2008:46). Hardjur Hardjur (Lagomorfer) 1. får inte komma från eller ha varit i kontakt med djur från någon anläggning där rabies förekommit eller misstänkts den senaste månaden före avsändandet, och 2. ska komma från en besättning där alla djur är fria från kliniska symtom på kaninpest (Myxomatos). (SJVFS 2008:46). Rovdjur 20 Andra rovdjur än mink och räv får inte föras in om det inte kan styrkas att djuren är födda på den anläggning som de kommer ifrån och har hållits i fångenskap sedan födseln. Mink och räv får inte komma från eller ha varit i kontakt med djur från en anläggning där rabies har förekommit eller misstänks ha förekommit under en tid av sex månader närmast före avsändandet, om inte ett systematiskt vaccinationsprogram tillämpas. (SJVFS 2008:46). 21 har upphävts genom (SJVFS 2008:46). 22 har upphävts genom (SJVFS 2008:46). 22 a har upphävts genom (SJVFS 2008:46). 22 b har upphävts genom (SJVFS 2008:46). 22 c har upphävts genom (SJVFS 2008:46). 22 d har upphävts genom (SJVFS 2008:46). Införsel av hundar, katter och illrar som ska användas som försöksdjur 22 e Införsel från tredje land av hundar, katter och illrar till godkända organ, institut och centra får ske om djuren 1. kommer från ett av de tredjeländer som förtecknas i del B avdelning 2 eller del C i bilaga II till förordning (EG) nr 998/ och 2. åtföljs av ett veterinärintyg enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter. 10 Se kommissionens beslut 2007/265/EG av den 26 april 2007 om ändring av bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG avseende införande av ytterligare hälsoåtgärder för handeln med levande bin och uppdatering av förlagorna till hälsointyg (Celex 32007D0265). 11 Ändringen innebär bl a att punkten 3 upphävs. 12 EUT L 146, , s. 1 (Celex 32003R0998). 6

7 För annan införsel av hundar, katter och illrar som ska användas som försöksdjur gäller kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:52) om införsel av sällskapsdjur och hundsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel. (SJVFS 2008:46) Sperma, ägg och embryon 23 Sperma från får, get och hästdjur från länder inom EU ska komma från en bagg-, bock eller hingststation som är godkänd för handel inom EU. Införsel av sperma från får, get och hästdjur får ske från tredje land eller del därav endast under förutsättning 1. att vad gäller sperma från får och get, utbrott av eller vaccination mot mul- och klövsjuka inte har förekommit under de senaste tolv månaderna i avsändarlandet, och 2. att sperman från får, get och hästdjur kommer från en bagg-, bock- eller hingststation eller lagringsstation som är godkänd för export till EU. (SJVFS 2008:46). 24 Ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin från länder inom EU ska ha samlats av en godkänd embryosamlingsgrupp i avsändarlandet och ska ha behandlats i ett godkänt laboratorium. Införsel av ägg och embryon från får, get, hästdjur och svin får ske från tredje land eller del därav endast under förutsättning 1. att, vad gäller ägg och embryon från får, get och svin, utbrott av eller vaccination mot mul- och klövsjuka inte har förekommit under de senaste tolv månaderna i avsändarlandet, och 2. att äggen eller embryona från får, get, hästdjur och svin har samlats av en godkänd embryosamlingsgrupp i avsändarlandet och har behandlats i ett godkänt laboratorium. (SJVFS 2008:46). Gnagare 25 Införsel av fem gnagare (Rodentia) eller färre får ske utan krav på intyg eller annan dokumentation. Införsel av fler än fem gnagare får ske under förutsättning att djuren är uppfödda och sedan födelsen har hållits i fångenskap. Vid införsel från tredje land ska sändningen åtföljas av en exportörförsäkran som intygar att djuren kommer från en anläggning där djuren vid tiden för avsändandet var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och har hållits i fångenskap sedan födelsen. (SJVFS 2008:46) Gnagare som ska användas som försöksdjur 26 Gnagare (Rodentia) samt embryon, sperma och ägg från gnagare som ska användas som försöksdjur eller i uppfödning av försöksdjur ska direkt efter införseln transporteras till mottagarens försöksdjursanläggning. Vid införsel från tredje land ska sändningen åtföljas av en exportörförsäkran som intygar att djuren, embryonen, sperman och äggen kommer från en anläggning där det vid tiden för avsändandet inte förekommit lymfatisk choriomeningit, hantavirusinfektion eller annan smittsam sjukdom. (SJVFS 2008:46). Reptiler och groddjur 7

8 27 13 Införsel av reptiler och groddjur får ske under förutsättning att de är uppfödda i och sedan födelsen hållits i fångenskap. Vid införsel från tredje land ska sändningen åtföljas av en exportörförsäkran som intygar att djuren kommer från en anläggning där djuren vid tiden för avsändandet var kliniskt friska samt att djuren är uppfödda i och har hållits i fångenskap sedan födelsen. (SJVFS 2008:46). Särskilda bestämmelser Transitering 28 Tillstånd krävs för transitering genom Sverige av djur som inte uppfyller de hälsokrav som anges i dessa föreskrifter. Ansökan om tillstånd ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 30 dagar före transitering. Vid transitering ska sändningen införas via tullplats. 29 Bestämmelser om Tullverkets övervakning av införsel av djur och produkter till landet finns i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. (SJVFS 2005:44). 30 Om det finns särskilda skäl får Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter Denna författning 14 träder i kraft den 1 mars Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:66) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon med undantag av 22, 23 och 25 samt punkten 2 i övergångsbestämmelserna som ska upphöra att gälla den 1 maj Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sperma från hästdjur som tappats före den 1 oktober (SJVFS 1996:34) Denna författning 15 träder i kraft den 1 april Denna författning 16 träder i kraft den 1 januari Ändringen innebär att andra och tredje styckena upphävs. 14 SJVFS 1996: SJVFS 1996: SJVFS 1996:162. 8

9 Denna författning 17 träder i kraft den 15 juli För hjortar som vid ikraftträdandet av denna författning genomgår provtagning i karantän gäller 14 andra stycket i sin äldre lydelse Denna författning 18 träder i kraft den 1 januari MATS PERSSON Margareta Tervell (Enheten för sällskapsdjur) 17 SJVFS 2005: SJVFS 2008:46. 9

10 Bilaga 1 KRAV PÅ GODKÄND ANLÄGGNING A. En anläggning enligt 2 ska uppfylla följande krav för att kunna bli officiellt godkänd Kapitel 1 Belägenhet, inredning m.m. Anläggningen ska 1. vara inhägnad eller klart avgränsad från omgivningen på annat sätt, 2. ligga på sådant avstånd från jordbruksanläggningar att det inte finns någon risk för spridning av smitta till jordbruksdjur, 3. ha tillräckliga resurser för att fånga, stänga in och isolera djur samt ha tillgång till lämpliga karantänsresurser och godkända förfaranden för djur som kommer från annat än en godkänd anläggning, 4. ha ett lämpligt arrangemang eller utrymmen för att kunna ta hand om kroppar av djur som dött eller avlivats på grund av sjukdom, samt 5. antingen ha ett avtal med ett av Jordbruksverket godkänt laboratorium att utföra obduktioner eller ha ett eller flera lämpliga utrymmen där dessa undersökningar kan göras av en för uppgiften lämplig person under den godkände veterinärens ledning. Kapitel 2 Skötsel, hälsokontroll m.m. 1. Djuren i anläggningen ska vara fria från följande sjukdomar ; tuberkulos, rabies apkoppor, ebola, viralhemorragiska sjukdomar aviär influensa, newcastlesjuka, psittakos mul- och klövsjuka, mjältbrand, blåtunga, boskapspest, brucellos, elakartad lungsjuka hos nötkreatur, Mycobacterium bovis, TSE, vesikulär stomatit, rift valley fever, viral enterit, lumpy skin disease afrikansk svinpest, enterovirusencephalomyelit hos svin, klassisk svinpest, vesikulär svinsjuka får- och getkoppor, peste des petits ruminants afrikansk hästpest myxomatos, tularemi plasmacytos, infektiös hematopoietisk nekros (IHN) amerikansk yngelröta, skalbaggar av typen Aetina tumida, Tropilaelaps kvalster, europeisk yngelröta (varranos och akarinos). 2. På anläggningen ska kontinuerligt föras journal med uppgift om: a. antal djur av varje art som hålls i anläggningen och deras identitet (ålder, kön, art och i tillämpliga fall individuell märkning), b. antalet djur som levereras till eller lämnar anläggningen med uppgift om deras identitet (ålder, kön, art och i tillämpliga fall individuell märkning) ursprung och bestämmelseort, 10

11 c. på vilket sätt djur som anländer till eller lämnar anläggningen transporteras, d. hälsotillståndet hos de djur som anländer till eller lämnar anläggningen, e. resultat av genomförda laboratorieundersökningar av träckprov, blodprov eller annan diagnostik f. inträffade sjukdomsfall och dödsfall, g. utförda behandlingar, h. resultat av obduktioner av djur som dött i anläggningen inklusive dödfödda djur, samt i. övriga observationer av betydelse beträffande de djur som finns i anläggningen. 3. Anläggningen ska stå under tillsyn av veterinär som godkänts genom ett särskilt beslut av Jordbruksverket. Veterinären ansvarar för a. att lämplig sjukdomsövervakning tillämpas, b. att en årlig plan för övervakning av sjukdomar och zoonoskontroll upprättas, c. att misstänkta dödsfall och anmälningspliktiga sjukdomar omedelbart rapporteras till Jordbruksverket, samt d. att de djur som anländer till anläggningen isoleras i nödvändig utsträckning. 4. Anläggningen ska övervakas av en officiell veterinär. För att godkännandet ska kvarstå krävs att en officiell veterinär a. besöker anläggningen minst en gång per år, b. övervakar den godkända veterinärens verksamhet och genomförandet av den årliga planen för övervakning av smittsamma sjukdomar, samt c. intygar att kraven i denna bilaga uppfylls. Kapitel 3 Övriga krav 1. Djur som förs till anläggningen ska komma från en annan anläggning som är officiellt godkänd av landets behöriga myndighet. 2. Djur som hålls i en godkänd anläggning får endast lämna denna efter tillstånd av den veterinär som har tillsyn över anläggningen. 3. Om smittämne som ger upphov till någon av sjukdomarna som anges i kapitel 2 punkt 1 påvisas antingen vid laboratorieundersökning av prover tagna på djur i anläggningen eller på annat sätt ska detta omedelbart anmälas till Jordbruksverket. 4. Dödsfall, sjukdomssymtom eller andra tecken som kan tyda på förekomst av någon sjukdom som anges i kapitel 2 punkt 1 ska omedelbart anmälas till Jordbruksverket. 5. Uppgifterna som avses i kapitel 2 punkt 2 ska bevaras i minst tio år. B. Återkallelse av godkännande En anläggning kan få sitt godkännande återkallat permanent eller tillfälligt av Jordbruksverket, om sjukdom som anges i kapitel 2, punkt 1 under rubriken skötsel, hälsokontroll m.m. påvisas hos djur i anläggningen eller om något av kraven enligt A inte uppfylls. Godkännande kan återfås om, i förekommande fall, påvisad infektion har utrotats och sanering av anläggningen har genomförts samt om övriga krav för godkännande åter uppfylls och detta har bekräftats av en officiell veterinär. (SJVFS 2008:46). 11

12 Bilaga 2 12

13 (SJVFS 2008:46) 13

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Anm. Rubriken har fått

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1035/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Allmänna bestämmelser 1 [8261] Denna författning innehåller bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin Allmänna bestämmelser 1 [8231] Denna författning innehåller bestämmelser om villkor från djurhälsosynpunkt som ska

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2008:46. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:223) om införsel av fjäderfä och kläckägg Allmänna bestämmelser 1 [8291] Dessa föreskrifter avser införsel av fjäderfä och kläckägg från länder som ingår

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i artskyddsförordningen (1998:179); SFS 2002:241 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Regeringen föreskriver 1 i fråga om artskyddsförordningen

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67) om införsel av embryon och sperma från nötkreatur Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:42) om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hovoch klövdjur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:42) om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hovoch klövdjur Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:42) om djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hovoch klövdjur Allmänna bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Allmänna bestämmelser 1 [8211] Dessa föreskrifter avser införsel av

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider (H 65:1) Utkom från trycket 1 oktober 2012 Omtryck beslutade

Läs mer

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315 1 DEL II KAPITEL 5 EPIZOOTISKA SJUKDOMAR HOS VATTENBRUKSDJUR... 3 A. Åtgärder vid misstanke om epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur... 3 B. Åtgärder då epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur har konstaterats...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder 1(10) Dnr 38-5857/11 2011-06-21 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Tullverket Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Landsbygdsdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Författningsförslag... 9 Förslag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 12 juni 2002 Nr 465 471 INNEHÅLL Nr Sidan 465 Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden... 3055 466

Läs mer

Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning

Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning 1 Utbildningsmateriel gällande djursjukdomar som med lätthet sprider sig för användning vid husdjursutbildning Detta utbildningsmaterial, som är producerat vid enheten för djurens hälsa och välfärd vid

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 juni 2014 460/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2012:5 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:805 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens syfte

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel; (H 23:5)

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land; (J 64) Utkom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

Version 2.1 Ändringar och förbättringar

Version 2.1 Ändringar och förbättringar Version 2.1 Ändringar och förbättringar I. Nya moduler I. 1 Modul för utfärdande av licenser för export till EU I.1.1 Syfte Den här modulen är avsedd för såväl tredjeländer som medlemsstaterna: Tredjeländerna

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Nyheter med mera från länsveterinärerna

Nyheter med mera från länsveterinärerna Sida 1/7 Länsveterinärerna Landsbygdsavdelningen Veterinär och bygg Djurhälsopersonal i Jönköpings län Nyheter med mera från länsveterinärerna Till det senaste nyhetsbrevet i december 2010 bifogade vi

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; (H 65) Utkom från trycket 19 februari 2009 beslutade den 9 februari 2009. Med stöd av 5, 6 och 31 livsmedelsförordningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:2)

Läs mer

Svensk försöksdjursstatistik år 2006

Svensk försöksdjursstatistik år 2006 1(5) RAPPORT 2007-12-06 Dnr 31-6761/07 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svensk försöksdjursstatistik år 2006 SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik över det antal

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 1/VLA/2012 Dnr 27.01.2012 1333/14/2011 Ikraftträdelse- och giltighetstid 01.03.2012 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s.

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande

Läs mer

Få koll på regler och skatter för hästverksamhet

Få koll på regler och skatter för hästverksamhet Få koll på regler och skatter för hästverksamhet Vi utgår från fyra case: Ridskola Utbildnings- och försäljningsstall Uppfödning Inackorderingsstall Ridskola Ridskola Granskogens ridskola är en raditionell

Läs mer

Kategorisering av animaliska biprodukter

Kategorisering av animaliska biprodukter Version 2015-01-30 INFORMATION Kategorisering av animaliska biprodukter Animaliska biprodukter som omfattas av abp-lagstiftningen anges i förordning (EG) nr 1069/2009 i artiklar 8-10 där de delas in i

Läs mer

de åtföljs av ett intyg/dokument som fastställs i bilaga

de åtföljs av ett intyg/dokument som fastställs i bilaga 13. 8. 96 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 juli 1996 om fastställande av djurhälsovillkor och intyg eller officiell deklaration för import av

Läs mer

Hälsointyg för handel inom gemenskapen

Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.1. Avsändare Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.2. Intygets referensnummer I.2.a. Lokalt referensnummer: I.3. Central behörig myndighet Del I: Uppgifter om sändningen I.4. Lokal behörig myndighetsenhet

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:26) om levande tvåskaliga blötdjur; (H 304:1) Utkom från trycket den 7 april 2003

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial Landsbygdsdepartementet 2014-03-17 Dokumentbeteckning KOM (2014) 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Ändringar i växtskyddslagen

Ändringar i växtskyddslagen Ds 2012:38 Ändringar i växtskyddslagen Landsbygdsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om värmebehandling, torkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeisk skyddsorder; SFS 2015:642 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Allmänna

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2007:491 Utkom från trycket den 18 juni 2007 Omtryck utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner; SFS 2012:231 Utkom från trycket den 9 maj 2012 utfärdad den 19

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer

Bestämmelser som rör vattenbruksverksamhet

Bestämmelser som rör vattenbruksverksamhet 1(32) Dnr 18 8175/11 2011-11-29 Bilaga 1 Bestämmelser som rör vattenbruksverksamhet Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att redogöra för de bestämmelser som gäller för vattenbruksverksamhet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tullförordning; utfärdad den 17 mars 2016. SFS 2016:287 Utkom från trycket den 31 mars 2016 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2011 498/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:93) om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av

Läs mer

Djurskydd vid hästavel

Djurskydd vid hästavel Djurskydd vid hästavel Delbetänkande av Utredningen om djurskydd vid hästavel Stockholm 2006 SOU 2006:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); SFS 2012:336 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM(2002) 761 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om resultaten av tillämpningen av artikel 12 i rådets direktiv 98/56/EG av den 20

Läs mer