EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den SEK(2009) 777 slutlig C7-0035/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN [KOM(2009) 268 slutlig] [SEK(2009) 776] SV SV

2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN [KOM(2009) aaa slutlig] [SEK(2009) bbbb] SV 2 SV

3 Förslaget ingår i kommissionens dagordning och arbetsprogram med referensnumret 2008/SANCO/ PROBLEMBESKRIVNING 1.1. Rättslig bakgrund Rättslig förpliktelse om översyn I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/ (nedan kallad förordningen) fastställs djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte inom och till gemenskapen (nedan kallat den allmänna ordningen). Enligt förordningen beviljas dock Finland, Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket en övergångsperiod under vilken de får tillämpa särskilda regler för införsel av sällskapsdjur till sitt territorium för att hindra risken för införsel av rabies, eckinokockos och fästingar (nedan kallade övergångsbestämmelserna). I förordningen fastställs en rättslig förpliktelse om översyn av bestämmelserna före övergångsperiodens slut, och kommissionen uppmanas att till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om erfarenheter av systemet, en riskbedömning och förslag till system som ska tillämpas vid slutet av övergångsperioden. Kommissionen antog sin rapport den 8 oktober 2007 åtföljt av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en kort förlängning av övergångsåtgärderna till den 30 september 2009 (ytterligare framskjutet till den 30 juni 2010 genom förordning (EG) nr 454/ ) för att få tillräckligt med tid att överväga alla aspekter och samråda med berörda parter om de olika alternativen. På grundval av sin rapport, resultatet av olika samråd, däribland med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och tillgänglig information om de berörda sjukdomarna i hela EU, bedömer kommissionen nu de olika alternativen på lång sikt, särskilt möjligheten att utsträcka det allmänna systemet till de medlemsstater som för närvarande omfattas av övergångssystemet Det allmänna systemet Enligt förordningen ska sällskapsdjur som reser i sällskap av sin ägare från en medlemsstat till en annan identifieras och åtföljas av ett EU-pass som styrker att djuret har giltig vaccination mot rabies. Vilket system som tillämpas på sällskapsdjur som anländer till EU från listade eller icke-listade tredjeländer beror på vilka garantier ursprungslandet kan ge avseende rabies Övergångssystem En sammanfattning över det system som beviljats Förenade kungariket, Irland, Sverige, Malta och Finland ges i Tabell 1. Det rör sig om en kombination av EU SV 3 SV

4 bestämmelser och nationella bestämmelser. Särskilda krav gäller vid införsel beroende på mottagande medlemsstat och sjukdom. Dessutom föreskrivs undantag mellan medlemsstater som för närvarande omfattas av övergångssystemet och även med andra medlemsstater (t.ex. Danmark), s.k. bilaterala överenskommelser System med fri rörlighet Förenade kungariket och Irland har ett system med ömsesidig fri rörlighet för hundar och katter utan krav på identifiering (märkning) av djuret eller pass. Detta system omfattas varken av den allmänna ordningen eller av den övergångsordning som föreskrivs i förordningen Frågor som måste tas upp De nuvarande nationella bestämmelserna är komplicerade och utgör en stor börda för djurägarna Enligt övergångssystemet får Finland, Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket bibehålla sina nationella bestämmelser oavsett hälsostatus bland sällskapsdjur i den ursprungliga medlemsstaten. Dessa bestämmelser särskilda djurhälsokrav och/eller krav på transporter och resvägar är mycket olika, vilket gör det svårt för resande att förstå vilka villkor som gäller i medlemsstaterna och försvårar långa resor genom dessa medlemsstater. Situationen ger upphov till extra kostnader för djurägarna (se Tabell 2 Uppskattade kostnader) och har lett till klagomål från enskilda personer och medlemsstaternas myndigheter Ekvivalens mellan hälsostatus för rabies, Echinococcosis (E. multilocularis) och fästingar i medlemsstaterna Yttranden av Efsa Rabies Efsa har rekommenderat att riskreducerande åtgärder vidtas för sällskapsdjur som vaccinerats första gången och som kommer från områden där prevalensen av rabies bland sällskapsdjurspopulationen är mer än ett fall per en miljon sällskapsdjur per år, dvs. i de baltiska staterna. Länder där antalet rapporterade fall av rabies bland vilda djur var högre (t.ex. i de baltiska staterna) har under de senaste tre åren vidtagit ytterligare åtgärder för att utrota sjukdomen och fortsätter att övervaka situationen. Detta har lett till att förekomsten av sjukdomen bland husdjur har minskat och situationen kan nu anses vara i stort sett densamma i alla 27 EU-medlemsstaterna och jämförbar med situationen i medlemsstaterna i EU-15 där rabies bland vilda djur fortfarande var ett stort problem när förordning (EG) nr 998/2003 antogs. Inga fall av rabies till följd av lagliga gränsöverskridande transporter av sällskapsdjur inom EU, däribland även från de baltiska staterna, har rapporterats under flera år, särskilt sedan förordningen trädde i kraft. SV 4 SV

5 De gemenskapskriterier som gäller för upptagande av tredjeländer i förteckningen bygger inte på prevalensen av rabies bland sällskapsdjur, vilket Efsa använder som kriterium, utan kriterierna tar hänsyn till tillämpningen av lagstadgade åtgärder för att förebygga och kontrollera rabies, hur de behöriga myndigheterna garanterar intygens giltighet samt kvaliteten på övervakningssystemet och vaccinerna. Det innebär att tredjeländer, såsom Förenta staterna och Ryska federationen, har godtagits av EU inom det allmänna systemet trots att incidensen av rabies hos vilda djur är högre i dessa länder än i de baltiska staterna Eckinokockos (Echinococcus multilocularis) Enligt Efsa visar flera separat utförda undersökningar bland vilda djur på en stor variation mellan länderna och även mellan olika regioner i dessa länder. Därför är det ytterst svårt att jämföra den epidemiologiska situationen, och varje epidemiologisk utvärdering som görs kan bara bli en uppskattning. Det finns väldigt få data om antalet infektioner hos hundar och katter och de data som finns är svåra att tolka eftersom man inte vet hur proverna har tagits. Undersökningar som har gjorts i Finland för påvisande av E. multilocularis hos hundar och gnagare har hittills gett negativa resultat. Förenade kungariket, Irland, Sverige och Malta har inte lämnat några övervakningsuppgifter för tamhundar, men hävdar att eckinokockos inte förekommer bland vilda djur eller den inhemska befolkningen. På grundval av ett begränsat antal offentliggjorda undersökningar om infektioner hos sällskapsdjur i Europa verkar bandmaskinfektioner förekomma endast sällan hos köttätande husdjur, sannolikt för att dessa sällan exponeras för parasiten i mellanstadiet och tack vare rutinmässig avmaskning. Fall som importerats via människor har rapporterats i icke-endemiska områden. Detta visar att man inte kan utesluta risken för att personer som reser till endemiska områden (antingen från icke-endemiska områden eller inte) ådrar sig sjukdomen genom att av misstag inta bandmaskägg genom kontakt med infekterade sällskapsdjur eller kontaminerade vilda eller odlade frukter och grönsaker Fästingar Enligt Efsa förekommer fästingar på sällskapsdjur allmänt i Europa, bl.a. i Förenade kungariket, Irland och sannolikt på Malta. Övervakningssystem för fästingar och fästingburna sjukdomar förekommer i begränsad utsträckning och är inte heltäckande. Enligt tillgängliga uppgifter råder det brist på systematisk insamling av olika fästingarter, epidemiologisk bakgrundsinformation och effektiva kontrollåtgärder. En del av uppgifterna är dessutom obekräftade eller föråldrade. 2. MÅL De övergripande målen bör betraktas mot bakgrund av den fria rörligheten för personer (EG-fördraget) och den nya strategin för djurhälsa. De särskilda målen är följande: SV 5 SV

6 Att harmonisera kraven för att avlägsna oproportionerliga hinder för rörlighet för sällskapsdjur utan kommersiellt syfte inom EU eller till EU från tredjeländer, samtidigt som man skyddar människors och djurs hälsa, särskilt när det gäller rabies. Att föreskriva EU-bestämmelser som är proportionella, inte orsakar svårigheter och ger klara fördelar i form av tydlighet och förenkling för personer som reser med sällskapsdjur. Det operativa målet är att fastställa det system som ska tillämpas från den 1 juli DE VIKTIGASTE POLITISKA ALTERNATIVEN Kommissionen har fastställt fyra strategiska möjligheter att uppnå förslagets mål: Alternativ 1: Ingen åtgärd Enligt detta alternativ skulle Finland, Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket från och med den 30 juni 2010 inte längre tillämpa särskilda regler för införsel av sällskapsdjur till sitt territorium för att hindra införsel av rabies, eckinokockos och fästingar. Samtidigt skulle de bilaterala överenskommelserna mellan dessa medlemsstater upphöra att gälla. Alternativ 2: Förlängning av övergångsordningen Detta skulle innebära en ny temporär förlängning av övergångsperioden till slutet av 2011, dvs. tidpunkten då kommissionen planerar att avsluta de EU-stödet till nationella program för utrotning av sylvatisk rabies i de baltiska staterna. En betydligt förbättrad situation i dessa medlemsstater skulle helt lösa de problem som fastställts av Efsa och göra Efsas rekommendationer för riskreducerande åtgärder överflödiga. Alternativ 3: Anpassning av de nuvarande bestämmelserna som gäller i alla medlemsstater Enligt detta alternativ skulle man inte längre tillämpa de särskilda villkor som gäller i de fem medlemsstaterna, däribland de bilaterala överenskommelserna. Istället föreslås ett tekniskt reviderat system i linje med Efsas rekommendationer enligt vilka valet av system ska vara avhängigt av hälsostatusen i ursprungsmedlemsstaten. Alternativ 4: Övergångsordningen fortsätter på permanent basis Detta skulle innebära en förlängning på obegränsad tid av övergångsordningen, vilket skulle ge dem fem medlemsstaterna möjlighet att systematiskt begära tilläggsgarantier. Det är inte uteslutet att andra medlemsstater som uppfyller OIE:s kriterier för rabiesfria länder eller som begär särstatus när det gäller fästingburna sjukdomar eller eckinokockos på samma sätt skulle vilja tillämpa tilläggsvillkor. SV 6 SV

7 4. KONSEKVENSANALYS 4.1. Inledande anmärkningar Enligt förordningen varierar kostnaderna för att förbereda en hund eller en katt inför en resa beroende på ursprungsland och mottagande medlemsstat (se Tabell 2 Kostnader för en första resa, dvs. identifiering, vaccinering och vid behov antikroppstiter som ska göras före resan). I tabell 2 tar man inte hänsyn till de särskilda ordningar som gäller mellan de medlemsstater som omfattas av övergångsordningen, vilket kan innebära att kostnaderna för de förberedande åtgärderna kan vara betydligt lägre. Enligt tabell 2 är det dyrare för en EU-medborgare att resa åtföljt av ett sällskapsdjur till en medlemsstat som omfattas av övergångsordningen, utom till Finland, än att återvända från ett icke-listat tredjeland som omfattas av den allmänna ordningen Alternativ Ekonomiska konsekvenser Detta alternativ skulle helt klart vara till fördel för medborgarna, eftersom de skulle besparas kostnaderna för de tilläggskrav som medlemsstaterna inom övergångsordningen kräver. Omvänt skulle medborgare med ursprung i eller som reser mellan medlemsstater som för närvarande hör till övergångsordningen påverkas, eftersom de bilaterala överenskommelserna kommer att upphöra att gälla. Förordnade veterinärer skulle uppenbarligen dra nytta av den förväntade ökningen av antalet transporterade sällskapsdjur. Konsekvenserna av detta alternativ för EU-godkända laboratorier skulle vara minimala, eftersom laboratoriernas inkomster av provning av sällskapsdjur som införs eller återinförs till EU från icke-listade länder inte skulle påverkas. Konsekvenserna skulle vara mer betydande för laboratorier som uteslutande inriktar sin verksamhet på att uppfylla dessa skyldigheter. Konsekvenserna skulle vara obefintliga eller marginella för leverantörer av läkemedel för behandling av fästingburna sjukdomar eller eckinokockos, eftersom sådana behandlingar även rekommenderas av djur- och folkhälsoskäl. Detta alternativ skulle knappast få några negativa konsekvenser för transportföretag, eftersom kontrollsystemet skulle förenklas. Det kan antas att detta alternativ skulle skapa nya affärsmöjligheter för transportföretag som erbjuder tjänster för resande som åtföljs av sällskapsdjur. Detta alternativ kan få betydande konsekvenser för affärsverksamheten vid karantäner i Irland, Malta, Sverige och Förenade kungariket. Flera karantäner med licens för långtidskarantän för sällskapsdjur från icke-listade tredjeländer kanske kommer att upphöra med sin verksamhet. Däremot kanske korta vistelser kommer att finnas kvar av andra skäl än inkorrekt behandling mot fästingar eller eckinokockos. SV 7 SV

8 Sociala konsekvenser EU-godkända laboratorier kommer kanske att åsamkas skada om man väljer detta alternativ. De flesta laboratorierna planerar dock att omplacera personalen till andra laboratorieuppgifter. Detta alternativ, dvs. en förenkling av bestämmelserna, kan få en positiv effekt på turismen och därigenom på sysselsättningen i allmänhet. Sällskapsdjuren skiljs inte längre åt från sina ägare eftersom systemet med långvarig karantän avskaffas. När det gäller konsekvenserna för folkhälsan, kan risken för införsel av rabies med sällskapsdjur som införs från de baltiska staterna enligt den allmänna ordningen med hög säkerhet uppskattas vara högre än riskerna i samband med transporter mellan de övriga medlemsstaterna eller från listade tredjeländer, såsom Förenta staterna eller Ryska federationen, trots en dystrare rabiessituation bland vilda djur i dessa länder. Sällskapsdjur är inte den enda källan till alveolär echinokockinfektion hos människa. Det är därför omotiverat att koncentrera de riskreducerande åtgärderna enbart till sällskapsdjur som åtföljer resande djurägare. Man kommer inte nödvändigtvis att kunna fastställa någon påverkan på folkhälsan eller på den geografiska spridningen av fästingar och fästingburna sjukdomar Miljöpåverkan Förenklingen skulle klart leda till en ökning av antalet transporter av sällskapsdjur. Det är dock svårt att kvantifiera miljökonsekvenserna av detta alternativ Alternativ Ekonomiska konsekvenser Till slutet av 2011 skulle medborgarna fortsätta att betala tilläggskostnader och sannolikt bidra till att upprätthålla inkomsterna för veterinärer och EU-godkända laboratorier. Detta skulle även tillfälligt bidra till att upprätthålla transportföretagens och karantänstationernas inkomster på grund av den monopolsituation som det nuvarande systemet innebär Sociala konsekvenser Till slutet av 2011 förväntas inte några konsekvenser för sysselsättningen och resehindren kommer att kvarstå. När det gäller konsekvenserna för folkhälsan, tyder färska siffror som offentliggjorts i Rabies Bulletin Europé att rabies sannolikt kommer att ha utrotats i de baltiska staterna vid slutet av den förlängda övergångsperioden. Detta alternativ skulle bidra till att göra transporter av sällskapsdjur inom EU säkrare och leda till en minskning av den potentiella risken för folkhälsan. Men eftersom inga humana fall av rabies SV 8 SV

9 spårats till sällskapsdjur som transporteras från de baltiska staterna förväntas skillnaden bli ytterst minimal Miljöpåverkan Ingen stor skillnad jämfört med nuläget förväntas Alternativ Ekonomiska konsekvenser Detta alternativ skulle leda till tilläggskostnader för ägare till sällskapsdjur som vaccineras första gången och som har sitt ursprung i de baltiska länderna, enligt Efsas rekommendation. Veterinärinkomsterna skulle inte öka märkbart, eftersom den berörda populationen är rätt så begränsad. Detta alternativ skulle få en liknande effekt på leverantörer av antiparasitmedel, transportföretag och karantänstationer som alternativ Sociala konsekvenser Eftersom den population av sällskapsdjur som omfattas av de särskilda tilläggsbestämmelserna är rätt så begränsad skulle även konsekvenserna för ägarna till sällskapsdjuren och för turismen bli begränsade. Praktiska undersökningar har visat att de negativa konsekvenserna för folkhälsan skulle bli marginella Miljöpåverkan Ingen betydande miljöpåverkan kan förutses, eftersom följderna av detta alternativ på antalet transporter av sällskapsdjur inte kan kvantifieras Alternativ Ekonomiska konsekvenser På lång sikt kommer medborgarna även i fortsättningen att drabbas av extra kostnader när de reser till eller från en medlemsstat som för närvarande omfattas av övergångsordningen. Omvänt kommer medborgare med ursprung i eller som reser mellan medlemsstater som för närvarande omfattas av övergångsordningen även i fortsättningen att kunna dra nytta av de bilaterala överenskommelserna. Enligt detta alternativ kommer förblir inkomsterna sannolikt oförändrade för EUgodkända laboratorier, och på grund av den monopolsituation som det nuvarande systemet leder till förblir sannolikt även inkomsterna för transportföretag och karantänstationer oförändrade. SV 9 SV

10 Sociala konsekvenser Det arbete som utförs av EU-godkända serologiska laboratorier, transportföretag, karantänstationer, förordnade veterinärer och leverantörer av antiparasitbehandlingar skulle fortsätta och skulle inte leda till särskilda risker för ökad arbetslöshet. Sällskapsdjur som förs in till EU från icke-listade tredjeländer eller sådana som inte uppfyller kraven i de nationella bestämmelserna (kortvariga karantänvistelser) skulle även i fortsättningen sättas i karantän. I sådana fall bör man överväga de sociala (och/eller djurskydds-)konsekvenserna av att sällskapsdjur skiljs åt från sina ägare i mer än sex månader. Det finns goda skäl att anta att detta alternativ inte skulle medföra några tydliga fördelar för folkhälsan (se förklaring i avsnitt ) Miljöpåverkan Även om resande med sällskapsdjur ökar och kan få konsekvenser för miljön är det svårt att fastställa hur de nuvarande restriktiva systemen skulle påverka antalet resande sällskapsdjur (och djurägare) Slutsatser Alternativen 3 och 4 verkar inte ge något mervärde när det gäller att lösa de mest akuta problemen som påtalats av administrationer och medborgare som drabbas av komplicerade, tunga och inkonsekventa system för överdrivna och omotiverade djurhälsokrav, särskilt avseende rabies. Alternativ 3 skulle inte endast öka förvirringen bland resande om de nya ordningarna skulle tillämpas efter ursprungsland utan också totalt bortse från andra riskrelaterade aspekter som beaktas i listade tredjeländer. Det skulle ge de baltiska länderna ett omotiverat dåligt rykte och diskriminera dem jämfört med vissa listade tredjeländer. Detta strider mot de grundläggande principerna i EG-fördraget. Då skulle man inte heller beakta medlemsstaternas begäran om en förenkling som bygger på erfarenheter från fältet. Alternativ 4 skulle innebära en fortsatt tung börda för de medborgare som reser till eller kommer tillbaka till de fem medlemsstaterna och andra eventuellt sjukdomsfria medlemsstater. Dessa alternativ är långt ifrån vad de flesta medlemsstater önskar uppnå när det gäller harmonisering och förenkling av transport av sällskapsdjur inom och till EU med hänsyn till det likartade djurhälsoläget inom EU. Alternativen 1 och 2 är i princip likadana. De både alternativen innebär att omotiverade skillnader, diskrimineringen och bördan för medborgarna, däribland medborgare från de fem medlemsstater som påverkas av tilläggskraven vid återkomst från utlandet, förr eller senare skulle komma att försvinna. Samtidigt skulle de båda alternativen innebära en bibehållen hög säkerhetsnivå för sällskapsdjur som reser inom eller till EU med tillämpning av den allmänna ordningen som visat sig vara effektiv för förebyggande av rabiesfall hos människor SV 10 SV

11 och sällskapsdjur som orsakats av lagliga transporter av sällskapsdjur mellan och till medlemsstaterna. Alternativ 2 är något bättre än alternativ 1. För att minska risken för folkhälsan skulle en rimlig förlängning av övergångsåtgärderna skjuta upp tillämpningen av den allmänna ordningen i EU till en tidpunkt när EU-stödda åtgärder för utrotning av återstående fickor av sylvatisk rabies i EU (och angränsande territorier) skulle göra Efsas rekommendationer om riskreducerande åtgärder överflödiga. 5. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING För att se till att den nya ordningen uppnår de mål som anges i avsnitt 2 kommer kommissionen att regelbundet övervaka flera indikatorer för bedömning av resultatet. Data om indikatorer kommer att samlas in genom olika befintliga informationskällor. Eventuellt kommer ytterligare data att sammanställas, bl.a. undersökningar och/eller intervjuer för att mäta hur nöjda populationen/djurägarna är med systemet. Data från medlemsstaternas myndigheter (om transporter av sällskapsdjur och folkhälsa) kommer att samlas in regelbundet på EU-nivå som en del av de förstärkta samarbetsprocesserna med medlemsstaterna i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Externa utvärderingar i detta skede anses oproportionerliga. Övervakningsmekanismerna kommer att ge tillräcklig information för bedömning av om förordningen bör ses över i ett senare skede (om 5 10 år) om situationen inte ändras. SV 11 SV

12 Tabell 1: Översyn av de bestämmelser som tillämpas av medlemsstaterna enligt övergångsordningen Rättslig Åtgärder IE MT SE UK FI ordning Identifiering med pass och mikrochip eller x x x x x Den tatuering till 2011 (artikel 4) allmänna Giltig vaccinering mot rabies (artikel 5) x x x x x ordningen Förenklat importsystem för sällskapsdjur Norge (artikel 8.3 b) Övergångsordning Europeiska gemenskapens lagstiftning Nationella bestämmelser Artikel 6.1 Artikel 8.1 Artikel 16 Artikel 21 Artikel 16 Ingen rättslig grund i förordningen Mikrochip obligatoriskt x x x e.t. Obligatorisk titrering av antikroppar före införsel till landet för att bekräfta att skyddsnivån av antirabiesantikroppar är tillräcklig Undantag från krav på vaccinering mot rabies och titrering av antikroppar för transport av tamhundar och tamkatter mellan dessa medlemsstater För sällskapsdjur som införs från listade tredjeländer måste samma krav gälla som för sällskapsdjur från andra EU-medlemsstater Sällskapsdjur som införs från icke-listade tredjeländer ska sättas i karantän Obligatorisk antiparasitbehandling mot eckinokockos/fästingar Undantag från krav på pass, vaccinering mot rabies och titrering av antikroppar för danska hundar och katter vid transitering genom Sverige Undantag från antiparasitbehanding mot eckinokockos/fästingar x x x x e.t. x x x x e.t. x x x x e.t. x x x x e.t. x x x x x Danmark 3 x x x x x Godkända transportföretag x x x Bestämmelse om fri rörlighet Nationella bestämmelser Ingen rättslig grund i förordningen Undantag från krav på identifiering och pass för tamhundar och tamkatter för transport mellan Irland och Förenade kungariket x x 3 Kommissionens beslut 2004/557/EG (EUT L 249, , s. 18). SV 12 SV

13 Tabell 2: BERÄKNADE KOSTNADER för en hund av genomsnittlig storlek som transporteras inom EU eller återinförs till EU efter en utlandsresa (källa: Behöriga myndigheter i medlemsstaterna) Identifiering Behandling mot mot Karantän Summa Behandling Vaccinering Provtagning + Transportföretag (mikrochip + Test styrkt i passet certifiering pass) fästingar eckinokockos Sällskapsdjur som transporteras inom EU Sällskapsdjur som återinförs till EU från icke-listade tredjeländer Sällskapsdjur som återinförs till EU från listade tredjeländer Sällskapsdjur som införs/återinförs till UK, IE, MT från övriga EU Sällskapsdjur som införs/återinförs till SE från övriga EU Sällskapsdjur som införs/återinförs till FI från övriga EU Sällskapsdjur som införs till UK, IE, 42,93 4 ( 15 95,5) 42,93 ( 15 95,5) 42,93 ( 15 95,5) 50,50 ( ) 50,50 ( ) 50,50 ( ) 22,50 4 ( 2 63) 22,50 4 ( 2 63) 22,50 4 ( 2 63) 26,70 ( 2 63) 26,70 ( 2 63) 26,70 ( 2 63) Den allmänna ordningen , ,43 29,20 4 ( 5 53) 34 ( 5 69) 34 ( 5 69) 50 ( 30 88) Övergångsordningen 50 ( 30 88) 50 ( 30 88) ,63 18,80 ( 5 56) 16,80 ( 1 39,30) - 16,80 ( 1 39,30) ,80 ( 1 39,30) UK: e.t. IE: färja = 20, plan = 910, MT: ,80 (+ transport kostnader) UK: Siffror exklusive de som lämnats av UK, IE, MT, SE och FI. SV 13 SV

14 MT, SE från ickelistade tredjeländer IE: MT: SE: SV 14 SV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.6.2009 KOM(2009) 268 slutlig 2009/0077 (COD) C7-0035/09 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 998/2003

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1035/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.2.2008 SEK(2008) 193 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 12 juni 2002 Nr 465 471 INNEHÅLL Nr Sidan 465 Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden... 3055 466

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia.

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. Funderar du på att ta med din hund eller katt på nästa semester utomlands? Då är du inte ensam. Ju mer vi människor reser, desto fler av oss vill också ta med

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.5.2007 KOM(2007) 249 slutlig 2007/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 88/45 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till Bryssel den xxx KOM(2008) 414/3 2008/aaaa (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso-

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0013/2004 2003/0044(COD) SV 14/01/2004 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om förhandling om och genomförande

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Allmänna bestämmelser 1 [8261] Denna författning innehåller bestämmelser

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Kommittédirektiv Lagliga vägar för att söka asyl i EU Dir. 2016:8 Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 augusti 2011 (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 augusti 2011 (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 augusti 2011 (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 28 juli 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att komplettera rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller ordningen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till RÅDETS FÖRORDNING Bryssel den 24.02.2003 KOM(2003) 91 slutlig 2003/0038 (CNS) om upphävande av förordning (EEG) nr 3975/87 samt om ändring av förordning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om införsel av sällskapsdjur;

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 296/6 Europeiska unionens officiella tidning 15.11.2011 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1152/2011 av den 14 juli 2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna 1 Bilaga IV [8429] DEL 1 2 1.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur 1.28 Identifiering av varorna Arter Kön Färg Ras Identifierings- ldentifie- Födelse- (Vetenskapligt nummer ringssystem

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) L 300/72 Europeiska unionens officiella tidning 14.11.2009 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET.

DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. DEL III. 12.H. STÖD SOM KOMPENSATION FÖR SKADOR PÅ ORDBRUKSPRODUKTION ELLER PRODUKTIONSMEDEL I JORDBRUKET. 1. STÖD FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SKADOR ORSAKADE AV NATURKATASTROFER ELLER EXCEPTIONELLA HÄNDELSER

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.9.2005 KOM(2005) 438 slutlig 2005/0182 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om lagring av uppgifter som behandlats i samband med

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 37 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 12 kap. 24 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 29 Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011. Lagrum:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Postadress Telefonväxel E-post: registrator@justice.ministry.se 103 33 Stockholm 08-405 10 00 2007-03-30 Justitiedepartementet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Enhet C1 Civilrättsliga frågor B - 1049 Bryssel Kommissionens grönbok om internationellt privaträttsliga

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Lärkborre - juridiska aspekter

Lärkborre - juridiska aspekter Datum 2011-11-16 1(5) Enheten för lag och områdesskydd Pernilla Granath Limstrand pernilla.granathlimstrand@skogsstyrelsen.se Tfn 036-359317 Lärkborre - juridiska aspekter Vilka regelverk aktualiseras

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer