Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen"

Transkript

1 Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014

2 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar

3 Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur Foderråvaror (t.ex. spannmål, betesgräs, ensilage, fiskmjöl, rybskross) Olika foderblandningar (kompletteringsfoder, helfoder, mineralfoder, mjölknäring) Fodertillsatser (t.ex. urea, vitaminer, spårämnen, konserveringsmedel) Tillsatsblandningar, dvs. förblandningar (t.ex. konserveringsmedel för ensilage) Foderläkemedel

4 Basis av övervakning Foder inverkar på: Djurhälsan Livsmedelssäkerheten Miljön En del av helhet folkhälsa, djurhälsa och växtskydd Lagstiftningen: Livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002 Foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 TSE-förordningen (EG) nr 999/2001

5 Övervakning Minst 1 % av djurgårdar som har ansökt stöd Evira styr övervakning av tvärvillkor som gäller foder och också annan foderkontroll i Finland De praktiska kontrollerna utförs av ELYcentralernas inspektör Från och med år 2006, gårdar med växtproduktion från och med 2014 Ca 200 djurgårdar/år Enstaka försummelser har observerats på gårdarna årligen, oftast i bokföring, lagring och anskaffningar av foder

6 Kraven av tvärvillkoren på fodersäkerhet på en djurgård

7 Gäller: Odling och skörd av växter till foder Blandning och framställning av foder för eget bruk, för försäljning samt för överlåtelse utan ersättning Utfodring av livsmedelsproducerande djur med hemmagjort och industriellt foder Transport, lagring och hantering av foder på produktionsstället Transport av primärprodukter från produktionsstället till mottagaren, till exempel till en annan gård eller en fabrik

8 När gården har också växtproduktion till foder Gården ska iaktta foderhygienkraven inom växtproduktionen i alla skeden av produktionen måste man se till att fodret skyddas från potentiella faktorer som kan leda till att fodret kontamineras och förfars gödselmedel och växtskyddsmedel ska förvaras, hanteras och användas enligt tillverkarens anvisningar bokföring över användningen av växtskyddsmedel Guiden om tvärvillkor, delen Foder och delen Växtskyddsmedel (bokföring över användningen av växtskyddsmedel)

9 Hantering, transport och lagring av foder på gården 1) Man måste se till att fodret och djurens strö skyddas från potentiella faktorer som kan leda till att de kontamineras och förfars Foder och strö ska bytas ut tillräckligt ofta och man måste se till att de inte börjar ruttna Bekämpning av skadedjur De utrymmen, anordningar, behållare och transportmedel ska rengöras regelbundet och vid behov desinficeras efter rengöringen Djurens dricksanordningar måste rengöras regelbundet Djurens dricksvatten och det vatten som används för rengöring av anordningar och redskap måste vara rent

10 Hantering, transport och lagring av foder på gården 2) Rengörings- och desinfektionskemikalier och andra biocider samt fodertillsatser och tillsatsblandningar ska användas enligt bruksanvisningarna Det foderutdelningssystem som är i bruk på gården måste säkerställa att djuren får bara foder som är avsett för dem Foder avsedda för olika djurgrupper och djurslag ska förvaras så att de inte ges åt sådana djur som de inte är ämnade för Den person som ansvarar för djurens utfodring ska ha de kunskaper och färdigheter som behövs för uppgiften

11 Anmälningsskyldighet Samtliga foderföretagare, inklusive jordbrukarna Gårdarna är skyldiga att göra en anmälan till Evira om det finns en misstanke om att det foder de importerar, producerar, tillverkar eller distribuerar inte är säkert Då ska omedelbara åtgärder vidtas för att dra bort fodret i fråga från marknaden och fodret får inte längre ges åt djur

12 Vid övervakning av tvärvillkoren för foder övervakas 2015 Användning av animaliskt protein Säkerställande av att foder som innehåller animaliskt protein ges till rätt djurslag Foderbokföring Avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, gödselmedel, utsäde och foderläkemedel har lagrats och hanterats på korrekt vis, separat från foder och djurhållningsplatser Användningen av växtskyddsmedel har bokförts Användningen av biocider har bokförts Fodren har anskaffats från ett registrerat eller godkänt foderföretag

13 Användning av animaliskt protein och säkerställande av att foder ges till rätt djurslag 1) Det finns begränsningar av användningen av animaliskt protein för att förhindra degenerativa hjärnsjukdomar (t.ex. BSE dvs. galna ko-sjukan), bl. a.: Det är förbjudet att ge kött- och benmjöl och blodmjöl till djur som används för livsmedelsproduktion, med undantag av vattenbruksdjur Det är förbjudet att ge fiskmjöl till idisslare, med undantag av kommersiell mjölknäring till oavvänjda idisslare Äggprodukter är tillåten, mjölkprodukter är tillåten på vissa villkor anmälningsskyldighet till Evira (gäller inte mjölkbaserade produkter som uppkommer på gården används för utfodring av gårdens egna djur)

14 Användning av animaliskt protein och säkerställande av att foder ges till rätt djurslag 2) Användning av fiskmjöl, blodprodukter från ickeidisslare samt di- och trikalciumfosfat för utfodring av svin och fjäderfän Kraven på hantering och lagring av foder Anmälan till Evira (gäller inte gårdar som inte tillverkar hemmablandningar) Mer information om anmälningsskyldighet finns på guiden om tvärvillkor, delen Foder Övervakning: provtagning av foder samt fodrens märkningar, förvaring, tillverkning och distribution

15 Foderbokföring 1) I fråga om foder som köpts/tagits emot utan ersättning till gården, också fodertilsatser och tillsatsblandningar: namn och adress för den som sålt/levererat fodret produktens namn eller beskaffenhet (t. ex. havre) leveransdatum mängd djurgrupp som utfodrats med fodret tidpunkten för när man slutat använda fodret om det finns en karenstid som måste följas I fråga om foder som sålts/överlåtits från gården namn och adress för den som köpt/tagit emot fodret produktens namn eller beskaffenhet (t. ex. rybskross) leveransdatum mängd

16 Foderbokföring 2) I fråga om gårdens egenproducerade foder: produktens namn eller beskaffenhet mängd djurgrupp som utfodrats med fodret tidpunkten för när man slutat använda fodret om det finns en karenstid som måste följas Resultaten från de prov som tagits av fodret Inköps- och försäljningskvitton för fodren, skifteskort, analysintyg, bokföring av produktflödet då det gäller ekologisk produktion eller bokföring över medicinsk behandling kan användas när de innehåller de nödvändiga uppgifterna Eviras blankett för foderbokföring (på nätet) är ett exempel på nödvändiga uppgifter Bokföringen ska förvaras i 5 år

17

18 Avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, gödselmedel, utsäde och foderläkemedel har lagrats och hanterats på korrekt vis, separat från foder och djurhållningsplatser Ämnena i fråga får inte hamna bland fodret Djuren får inte komma åt att äta dessa ämnen, t.ex. om de slipper ut Foder avsedda för olika djurgrupper och djurslag ska förvaras så att de inte ges åt sådana djur som de inte är ämnade för

19 Användningen av växtskyddsmedel har bokförts För att trygga fodersäkerheten Det räcker med skiftesvisa anteckningar enligt villkoren för miljöstöd Bokföringen ska förvaras i 3 år

20 Användningen av biocider har bokförts För att trygga fodersäkerheten Bokföring krävs av biocider som tryggar fodersäkerheten, dvs. desinfektionsmedel, gifter avsedda för gnagare samt insekts- och fästinggifter som används i foderlager eller vid behandling av utfodringskärl och transportmedel, förflyttningseller vägningsutrustning för foder Namn, mängder och användningstider på använda biocider ska antecknas. Inköpskvitton kan användas som grund Bokföringen ska förvaras i 5 år

21 Fodren har anskaffats från ett registrerat eller godkänt foderföretag 1) Har att göra med fodrens spårbarhet När jordbrukarna skaffar foder, eller också fodertillsatser, till gården måste de försäkra sig om att den som säljer eller överlåter fodret är en registrerad eller godkänd foderföretagare Också när foder köps till gården direkt från ett annat EU-land Fodertillsatser får inte användas om de inte är godkända i enlighet med Europeiska gemenskapens förfarande viktigt att den som säljer fodertillsatsen är en registrerad eller godkänd foderföretagare

22 Fodren har anskaffats från ett registrerat eller godkänt foderföretag 2) Förteckningar över registrerade företag och primärproducenter i foderbranschen (inkl. gårdar) i Finland finns på Eviras internetsidor Hela foderkedjan från primärproduktion till handel måste registrera sig som foderföretagare Kolla att gården också har registrerat sig som primärproducenter av foder Registrering och förändring av registeringsuppgifter med blankett F Fram till år 2010 var det möjligt att registrera sig på stödansökningsblanketten

23

24

25

26 Ytterligare uppgifter > Sakenheter > Tvärvillkor Guiden om tvärvillkor (uppdateras i början av 2015) > Djur > Foder > Verksamhet inom fodersektorn > Jordbrukare och husdjursproducenter För jordbrukare och husdjursproducenter om kraven på foder Eviras foderblanketter för jordbrukare och husdjursproducenter

27 Utbildning om vårens stödansökan 2014

28 växel

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Tvärvillkor. Livsmedelssäkerhet. Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling

Tvärvillkor. Livsmedelssäkerhet. Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling Neuvo 2020 12/2014 Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling Kaija-Leena Saraste Evira/Kontrollavdelningen/Livsmedelshygien

Läs mer

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 9 Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 1. Inledning I denna anvisning har vi sammanställt information

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr 6.6.2006 3508/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2006 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal)

Detaljhandelsverksamhet (minimikrav för livsmedelslokal) I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med detaljhandel av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav

Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Kraven kostar Jordbruksföretagarens administrativa kostnader för myndighets- och branschkrav Är det inte mat snart? Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav för en representativ

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk: Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Personuppgiftslagen som guide!

Personuppgiftslagen som guide! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ Broschyr för registeransvariga Personuppgiftslagen som guide! Bygg upp förtroendet: det lönar sig. INNEHÅLL Vad är personuppgiftslagen? 3 När tillämpas personuppgiftslagen? 3 Är

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling

Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling Även i ekologisk odling måste man hålla undan ogräs, insekter och svampangrepp, som till exempel skorv. Ogräs bekämpas mekaniskt, insekter tar

Läs mer

Egenkontroll ger trygghet och kvalitet

Egenkontroll ger trygghet och kvalitet Egenkontroll ger trygghet och kvalitet 1 Desinfektion av arbetsredskap. Mat ska vara säker. Övervakning med hjälp av temperaturmätning. Ordförklaringar: Codex Alimentarius: Internationellt regelverk för

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Version 2010:1, antagen av projektets styrgrupp 2010-03-19 Syfte och omfattning Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor

Läs mer

Varför krävs det inte någon förklaring om överensstämmelse för intermediärer av andra material än plast?

Varför krävs det inte någon förklaring om överensstämmelse för intermediärer av andra material än plast? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Säkerhet i livsmedelskedjan Innovation och hållbarhet Textruta 1 (sida 3/32) Varför krävs det inte någon förklaring om överensstämmelse

Läs mer

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Eviran ohje 1028/1 sv Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna Ansvarig person Auli Vaarala Sida/sidor 1 / 36 Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer