Tvärvillkor. Livsmedelssäkerhet. Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvärvillkor. Livsmedelssäkerhet. Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling"

Transkript

1 Neuvo /2014 Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling Kaija-Leena Saraste Evira/Kontrollavdelningen/Livsmedelshygien Helsingfors/Seinäjoki

2 Livsmedelssäkerhetsverket Evira Styr, planerar och utvecklar den nationella livsmedelstillsynen enligt principen från jord till bord En viktig uppgift är att utöva tillsyn över animaliska livsmedels säkerhet och kvalitet Ansvarar för genomförandet av det nationella programmet för kontroll av främmande ämnen i djur och animaliska livsmedel Styr medicineringen av djur som ett led i främjandet av djurens välbefinnande och hälsa Fungerar som nationellt referenslaboratorium i fråga om undersökningar av främmande ämnen i animaliska livsmedel mm

3 Vad kan jordbrukaren göra för att förbättra livsmedelssäkerheten? A Jordbrukaren ska Se till djurens välbefinnande Använda veterinärmedicinska läkemedel med eftertanke och enligt anvisningarna Använda bara tillåtna läkemedel Följa karenstiderna och Föra bok över medicinska behandlingar Kan om han så vill testa om det finns mikrobläkemedelsrester i mjölken Vid behov bistå myndigheten vid utförandet av kontrolluppgifter FÅR INTE använda ämnen som är förbjudna för produktionsdjur

4 Tillsyn - en del av livsmedelssäkerhet B Att genomföra tillsynen i praktiken: Myndighetstillsyn: Programmet för kontroll av främmande ämnen Förbjudna ämnen & tillåtna läkemedel (+kontaminanter) Sker i samband med köttbesiktningen Undersökningar baserade på misstanke Kontroller av bokföringen över medicinsk behandling Tvärvillkorskontroll gårdar i urvalet Egenkontroll: Anläggningarnas egenkontroll Jordbrukarens egna tester av mikrobläkemedelsrester C Officiella åtgärder:

5 1) Jordbrukaren ska se till djurens välbefinnande När djuret mår bra hålls det friskt behovet av medicinsk behandling minskar inga rester av läkemedel S.Pyörälä

6 2) Veterinärmedicinska läkemedel ska användas med eftertanke och enligt anvisningarna Behärskad användning av läkemedel till djur bara konstaterad sjukdom behandlas och man ger rätt läkemedel i rätta doser Produktionsdjur får ges bara sådana läkemedel som är godkända för användning till produktionsdjur i Finland Veterinärens anvisningar om användningen av läkemedlet måste följas (t.ex. karenstid som avviker från bipacksedeln). Bruksanvisningarna för receptfria läkemedel finns på bipacksedeln Innan läkemedlet ges måste man försäkra sig om att det används och doseras rätt och vilken karenstid som behövs Detta gäller i synnerhet s.k. läkemedel som överlåtits i reserv

7 3) Djuret måste kunna identifieras under den tid medicinsk behandling och läkemedelsbehandling pågår samt under karenstid För identifiering av djuret (eller djuren) kan man använda t.ex. spraymålning och/eller vristrem vid behov ska djuret isoleras från andra djur medan den medicinska behandlingen och karenstiden pågår Dessutom bl.a. Anteckningar om medicinsk behandling ska göras t.ex. på kokortet och synligt på tavlan på boxen Andra som deltar i djurets skötsel ska informeras (t.ex. avbytare eller andra vikarier) Uppgifterna om djuret ska föras in i mjölkroboten före den medicinska behandlingen Anteckningar i bokföringen över medicinsk behandling!

8 4) Om djur ges medicinsk behandling måste man följa karenstiderna Med karenstid avses en från den tidpunkt då läkemedel sista gången gavs räknad minimitid inom vilken kött eller andra produkter av ett slaktat djur eller djuret eller mjölk, honung eller ägg som djuret producerat inte får överlåtas för att användas som livsmedel. Undantag är en situation där ett djur inte kan hållas vid liv av djurskyddsskäl. Då måste man på ett tillförlitligt sätt kunna påvisa att livsmedlet inte innehåller mer restsubstanser av läkemedel än vad som är tillåtet (i praktiken analyseras provet i Eviras laboratorium) Om karenstiderna inte följs kan det leda till alltför höga resthalter av läkemedel i livsmedel försämrar livsmedelssäkerheten

9 5/1) Producenten är skyldig att föra bok över medicinsk behandling av alla produktionsdjur Ägaren eller innehavaren ska bokföra alla läkemedel, också foderläkemedel, som veterinären, ägaren eller innehavaren eller någon annan person ger produktionsdjuren. JSMF 21/14 4.Djurets ägare eller innehavare ska i samband med journalföringen bevara (!!) av veterinär utfärdade recept och skriftliga utredningar om överlåtelse av läkemedel eller foderläkemedel samt övriga verifikationer på försäljning eller annan överlåtelse av läkemedel eller foderläkemedel som djurets ägare eller innehavare har fått av en veterinär, på apotek *) eller av den som överlåtit foderläkemedlet *) också receptfria läkemedel

10 5/2) Uppgifter som förs in in bokföringen över medicinsk behandling av produktionsdjur 1) djurets eller djurgruppens identifieringsuppgifter; - recommendation är öronmärkets EU-signum 2) datum för medicineringen; 3) vem som har påbörjat medicineringen (veterinär, djurets ägare eller innehavare eller en annan av dem bemyndigad person); Nytt! 4) läkemedlets eller foderläkemedlets indikation; Nytt! 5) läkemedlets namn; 6) mängden läkemedel eller foderläkemedel; (mg, ml..) 7) fastställd karenstid för läkemedlet eller foderläkemedlet; samt 8) försäljaren av läkemedlet eller foderläkemedlet

11 5/3) Om att spara bokföringen över medicinsk behandling.. Bokföring över medicinering av produktionsdjur ska bevaras i minst fem år efter den sista behandlingen, oberoende av om djuret är vid liv eller inte Bokföringen ska uppgöras så att uppgifterna om respektive djur eller djurgrupp och om alla medicinska behandlingar lätt kan fås fram från hela den tid bokföringen ska sparas Uppgifterna ska kunna visas upp för inspektören t.ex. i samband med gårdskontroll av tvärvillkor Om bokföringen över medicinsk behandling har uppgjorts med omsorg, kan jordbrukaren med dess hjälp påvisa att medicineringen av djuret och karenstiderna är i ordning.

12 5/4) Veterinären är skyldig att lämna uppgifter om medicinsk behandling Veterinären ska redan under samma gårdsbesök ge djurets ägare eller innehavare en skriftlig utredning över läkemedel som han eller hon gett eller överlåtit för att ges ett djur Bl.a. bruksanvisning, karenstid mm. för läkemedlet.

13 6) Om jordbrukaren vill kan han utföra ett test av resthalterna av mikrobläkemedel i mjölken som ett led i sin egenkontroll Jordbrukarens egenkontroll: Om jordbrukaren vill kan han efter karenstidens utgång göra ett test av resthalterna av mikrobläkemedel innan han levererar mjölk från det medicinerade djuret till mejeriet Om resultatet visar att mjölken innehåller läkemedelsrester ännu efter karenstidens utgång, bör mjölken inte levereras till mejeriet utan testa den på nytt följande dag. Vid behov kan man kontakta den veterinär som ordinerat läkemedlet / mejeriets rådgivare för mjölkproduktion

14 7/1) Läkemedel som befrämjar djurens tillväxt och produktion eller andra förbjudna substanser får inte användas för produktionsdjur Förbjudna ämnen *): A Läkemedel som befrämjar djurens tillväxt och produktion är helt förbjudna att användas för produktionsdjur T.ex. stilbener, tyreostater och 17-beta-estradiol I några enskilda fall får veterinären ge ett specifikt djur vissa ämnen med östrogen, androgen eller gestagen verkan (fortplantningsstörningar) liksom beta-agonister (t.ex. sjukdomar i andningsorganen hos hästar) Vederbörliga anteckningar i bokföringen över medicinsk behandling etc. *) --> B8

15 7/2) Läkemedel som befrämjar djurens tillväxt och produktion eller andra förbjudna substanser får inte användas för produktionsdjur B Andra förbjuda substanser Till de förbjudna ämnena hör också sådana för vilka man inte kunnat fastställa någon sådan övre gräns av resthalter i livsmedel som är säker för konsumenten. T.ex. Nitrofuraner, metronidatsol, kloramfenikol (inte ens som ögöndroppar!!) content/en/all/;elx_sessionid=fkkdj8rbk0hm1yhdwl5qylxlhtbylkcm0h7hqqmt M6B4w1vfWnBS! ?uri=CELEX:31996L0022

16 7/3 Läkemedel som befrämjar djurens tillväxt och produktion eller andra förbjudna substanser får inte användas för produktionsdjur Om ett djur har medicinerats med förbjudna ämnen.. Ett djur som behandlats med illegala substanser får inte hållas på gården och en produkt som kommer från djuret får inte släppas ut på marknaden. Om förbjudna ämnen som använts i tillväxtbefrämjande syfte påträffas i levande djur eller i livsmedel som fåtts från dem är det alltid en allvarlig överträdelse Förbuden och restriktionerna gäller inte hästar i vars hästpass eller identifikationshandling finns antecknat att det är förbjudet att slakta hästen för att användas som livsmedel.

17 7/4 Läkemedel som befrämjar djurens tillväxt och produktion eller andra förbjudna substanser får inte användas för produktionsdjur Om ett djur har medicinerats med förbjudna ämnen....skal regionförvaltningsmyndigheten besluta att djuret ska avlivas och att slaktkroppen och de produkter som fåtts från djuret ska förstöras och förbjuda att djuret säljs att djuret slaktas för att användas som livsmedel att produkter som fås från djuret överlåts för att användas som livsmedel att andra produktionsdjur förflyttas från djurhållningsplatsen under den tid som utredningarna pågår. 1/VLA/2007

18 8 ) Jordbrukaren ska vid behov bistå myndigheterna vid kontrollen För tillsynen har en tillsynsmyndighet rätt att utan ersättning ta alla prover som behövs av djur, produkter från dem, djurfoder och dricksvatten etc. Djurets ägare och innehavare ska på egen bekostnad lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs för tillsynen och inspektionen gäller vanligen att ta fast och hålla fast djuret Jordbrukaren kan straffas om han försummar sin skyldighet att bistå Djurets ägare eller innehavare är skyldig att ordna sådana förhållanden att inspektioner och provtagning kan utföras tryggt och med beaktande av djurets normala beteende. (387/ )

19 Tillsyn myndighetstillsyn egenkontroll B Att genomföra tillsynen i praktiken: Myndighetstillsyn: Programmet för kontroll av främmande ämnen Förbjudna ämnen + Tillåtna läkemedel Sker i samband med köttbesiktningen Undersökningar baserade på misstanke Kontroller av bokföringen över medicinsk behandling Tvärvillkorskontroll gårdar i urvalet Egenkontroll: Anläggningarnas egenkontroll (basis / författningar) Jordbrukarens egna tester av mikrobläkemedelsrester

20 1/1 Det nationella programmet för kontroll av främmande ämnen i levande djur och animaliska livsmedel Det nationella kontrollprogrammet genomförs årligen för att säkerställa livsmedelssäkerheten och är ett krav i såväl den nationella som Europeiska gemenskapens lagstiftning. Genomförande av kontrollprogrammet: genomförs i enlighet med kraven i Europarådets direktiv om främmande ämnen (96/23/EG) I Finland föreskrivs om genomförandet med stöd av livsmedelslagen (20/2006) och lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014). nationella förordningen om främmande ämnen (1/VLA/2007)

21 1/2) Det nationellla programmet för kontroll av främmande ämnen i djur och animaliska livsmedel Planering och samordning: Eviras kontrollavdelning /Livsmedelshygien Provtagning: Kommunens livsmedelstillsynsmyndighet tar livsmedelsproverna: mjölk, ägg, honung, fisk i rensningsanläggningar Besiktningsveterinärer tar slakteriprover: nöt, svin, får, get, fjäderfä (broilrar, kalkoner), häst samt hägnat vilt och vilt i naturen Regionförvaltningsmyndigheten eller en av RFV utsedd veterinär tar prover av levande djur på gårdarna; nöt, svin, fjäderfä Undersökning av prover: Eviras forskningsavdelning (kemi & mikrobiologi), inom programmet tas ca prover resultaten blir nästan 35000

22 1/3) Kontrollprogrammet av främmande ämnen Antal prov (st) baserade på produktionssiffror för olika djurgrupper Djurslag Antal prov (st) /år Svin 1400 Nöt 1250 Får och getter 40 Hästar 50 Hägnat vilt /renar 130 Vilt i naturen /älgar (100 30) Mjölk 300 Fjäderfä 650 Ägg 200 Odlad fisk 190 Honung 60

23 1/4 Det nationellla programmet för kontroll av främmande ämnen i djur och animaliska livsmedel Ämnesgrupper som ska undersökas och målen för tillsynen: Förbjudna ämnen målet är att upptäcka illegal användning av förbjudna ämnen Inget förbjudet ämne konstateras i prov från levande djur, foder eller dricksvatten. Tillåtna veterinärmedicinska läkemedel Halterna av de ämnen som används inom veterinärmedicinen ska ligga under de tillåtna maximala halterna i det livsmedel som undersöks (mjölk, ägg, kött, fisk, honung) Sammanställning av resultaten: Evira/Livsmedelshygien, Resultaten från programmet skickas vidare till kommissionens databas Om det konstateras resultat som strider mot bestämmelserna vidtas officiella åtgärder fallet utreds på produktionsgården

24 Tillsyn: 2) Köttbesiktning och 3) prov baserade på misstanke I samband med köttbesiktningen (officiell tillsyn) på slakterierna utförs tester av resthalter av mikrobläkemedel Besiktningsveterinären ska ta ett prov, om 1) det finns skäl att misstänka att slaktkroppen strider mot bestämmelserna på grund av resthalter av läkemedel och 2) alltid i samband med bakteriologisk undersökning. Prover baserade på misstanke: Kommunens livsmedelstillsynsmyndighet eller besiktningsveterinären ska ta prover alltid när det finns skäl att misstänka att ett livsmedel innehåller så mycket främmande ämnen att det inte får användas som livsmedel. T.ex. om besiktningsveterinären upptäcker spår av injektionsstick på djuret utan tillräckliga uppgifter om medicinsk behandling Om det konstateras resultat som strider mot bestämmelserna vidtas officiella åtgärder fallet utreds på produktionsgården

25 Tillsyn: 4) Kontroller av bokföring över medicinsk behandling Regionförvaltningsmyndigheterna och veterinärer på order av RFV utför kontroller av bokföringen över medicinsk behandling på gårdarna antingen som enskild tillsyn eller som en del av annan tillsyn. T.ex. Om det vid tillsynen över främmande ämnen konstateras ett prov som strider mot bestämmelserna, görs en officiell utredning på gården och då kontrolleras också bokföringen över medicinsk behandling. De ingår också i tvärvillkorskontrollerna på djurgårdarna Genom omsorgsfull och författningsenlig bokföring kan jordbrukaren påvisa att han handlat rätt när det gäller medicinsk behandling av djur.

26 Tillsyn: 5) Anläggningarnas egenkontroll Ska göras på basis av nationell författning om anläggning 795/2014 Anläggningar inom mjölksektorn ska testa varje mottaget parti obehandlad mjölk med avseende på resthalter av mikrobläkemedel Slakterier av de djur som slaktas ska en del testas med avseende på resthalter av mikrobläkemedel Om det vid anläggningens egenkontroll konstateras resultat som strider mot bestämmelserna måste aktören underrätta den myndighet /besiktningsveterinär som övervakar anläggningen om saken officiella utredningar

27 Tillsynsresultat möjlig tvärvillkorskontroll sanktioner Kontrollen genomförs i praktiken: Program för kontroll av främmande ämnen I samband med köttbesiktningar Undersökningar baserade på misstanke Anläggningarnas egenkontroll Kontroller av bokföringen över medicinsk behandling Om det vid någon av de kontrollen konstateras ett prov som strider mot bestämmelserna eller brister i bokföringen över medicinsk behandling: utförs nödvändiga officiella utredningar och följden är att fallet möjligen utvidgas till tvärvillkorskontroll eventuella sanktioner

28 Vid tillsynen konstaterade miständigheter/ försummelser leder till tvärvillkorskontroll Rester av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel i halter som överskrider gränsvärdet och/eller brister i bokföringen över medicinsk behandling tillsynen utvidgas till tvärvillkorskontroll det gäller en eventuell försummelse vid behov sanktion med anledning av det föreskrivna verksamhetskravet gällande livsmedelssäkerhet (SMR 4, tidigare. 11) Djuret/djuren har behandlats med ämnen som är förbjudna för produktionsdjur tillsynen utvidgas till tvärvillkorskontroll det gäller en eventuell försummelse leder till sanktion antingen i fråga om det föreskrivna verksamhetskravet gällande förbjudna hormoner (SMR 5, tid. 10) eller gällande andra förbjudna substanser livsmedelssäkerhet (SMR 4, tid. 11)

29 Tillsynsresultaten visar att de animaliska livsmedel som producerats i Finland är säkra för konsumenterna rester av läkemedel påträffas sällan och det har ännu aldrig påträffats förbjudna tillväxtbefrämjande ämnen. de fastställda karenstiderna följs och man för bok över medicinsk behandling av djur bara ett fåtal försummelser av tvärvillkor konstateras årligen då det gäller läkemedelsrester eller bokföring.

30 Länkar EU-komission Läkemedelssrester Lag om medicinsk behandling on djur 387/2014 och författningar om medicinsk behandling av djur, förbjudna ämnen, resthalter av läkemedel/gränsvärden: B- register Författningar om primärproduktion och tillsyn över resthalter: I-register Sektorspecifika tillsynsplaner och rapportering ch+rapportering/ Medicinsk behandling av djur / Eviras websidor: n/lainsaadanto/

31 Tvärvillkor TSE-villkor för import och export av djur och könsceller TSE (transmissibel spongiform encefalopati) är ett samlingsnamn för ett flertal likartade sjukdomar som förekommer hos flera olika djurarter. De mest kända TSE-sjukdomarna som förekommer hos djur är BSE hos nötkreatur och scrapie hos får och getter.

32 TSE-villkor för import och export av djur och könsceller Gäller får och getter (Det finns också villkor för import av nötkreatur från länder utanför EU, men ingen import bedrivs) Jordbrukaren ska föra förteckning över förflyttningar mellan EUmedlemsstater samt spara hälsointygen Hälsointygen beviljas av kommunveterinären EU-importförsändelserna granskas på destinationsgården omedelbart efter importen Jordbrukaren ber kommunveterinären granska de djur och könsceller som ska exporteras Den exporterande gården ska höra till scrapiekontrollen (för anslutning kontakta kommunveterinären) Ytterligare information: Evira>djur>införsel och utförsel

33 TACK! Eviran kuvapankki

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Eviran ohje 1028/1 sv Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna Ansvarig person Auli Vaarala Sida/sidor 1 / 36 Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

18 Livsmedelssäkerhet. Sammanfattning. Undersökningsresultat. Allmänt. Tillgång på statistik

18 Livsmedelssäkerhet. Sammanfattning. Undersökningsresultat. Allmänt. Tillgång på statistik 18 Livsmedelssäkerhet 309 18 Livsmedelssäkerhet Livsmedelssäkerhet är ett begrepp som får allt större uppmärksamhet. Alla delar i livsmedelskedjan har betydelse för livsmedelssäkerheten och helhetsperspektivet

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 9 Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 1. Inledning I denna anvisning har vi sammanställt information

Läs mer

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315 1 DEL II KAPITEL 1 AFRIKANSK HÄSTPEST....3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk hästpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk hästpest har konstaterats... 6 C. Skyddsområde och övervakningsområde... 8 D. Vaccination...

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk: Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur;

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer