Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1)"

Transkript

1 Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Livsmedelssäkerhetsverket Evira

2 Sida/sidor 1 / 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt 3 2 Lagstiftning. 4 3 Kontrollmetoder och tekniker. 4 4 Planering av tillsynen Riskklassificering av tillsynsobjekt, inspektionsfrekvens och tid till förfogande för inspektionen Tillsynsplan för anläggning som övervakas av kommunen och för renslakteri som övervakas av länsstyrelsen Tillsynsplan för slakterier och anläggningar i anslutning till slakteriet Blanketter för årsplan 9 5 Genomförande av tillsynen Tillsyn över anläggningens konstruktioner och uppfyllande av kraven på verksamheten Tillsyn över programmet för egenkontroll Inspektion av planen för egenkontroll Inspektion av genomförandet av planen för egenkontroll Inspektion av bokföring över egenkontrollen Bedömning av systemet för egenkontroll Provtagning Åtgärder som vidtas på grund av iakttagna missförhållanden Anmärkning på missförhållanden och muntlig överenskommelse om korrigering av missförhållandena Förhandlingar Åtgärder då vanliga tillsynsåtgärder inte kan anses vara tillräckliga Åtgärder då förhandlingsresultat inte uppnås eller missförhållanden inte avhjälps Uppföljning av korrigering av missförhållanden 16 7 Tillsynsbokföring Övervakarens bokföring Inspektionsprotokoll Förhandlingsprotokoll Förvaltningsbeslut som gjorts i enlighet med åtgärder i i livsmedelslagen Rapportering, kartläggning och utvärdering av genomförd övervakning 18

3 Sida/sidor 2 / 19 BILAGOR: Bilagorna är avsedda att formas om så att de motsvarar ens egna behov. De publiceras på Eviras hemsidor och uppdateras vid behov. Bilaga 1 Bilaga 1 a Bilaga 1 b Bilaga 1 c Bilaga 1 d Bilaga 1 e Bilaga 1 f Bilaga 1 g Bilaga 1 h Bilaga 1 i Bilaga 1 j Bilaga 1 k Bilaga 1 l Bilaga 1 m Bilaga 1 n Bilaga 2 a Bilaga 2 b Bilaga 3 Bilaga 3 a Bilaga 3 b Bilaga 3 c Bilaga 4 Bilaga 5 Bedömning av anläggningarnas system för egenkontroll, anvisningar för blanketterna Bedömning av anläggningarnas system för egenkontroll, krav som är gemensamma för alla anläggningar Bedömning av systemet för egenkontroll i slakterier och små slakterier för rött kött Bedömning av systemet för egenkontroll i styckningsanläggningar och små styckningsanläggningar för rött kött Bedömning av systemet för egenkontroll i kyllager för rött kött Bedömning av systemet för egenkontroll i fjäderfäslakterier, små fjäderfäslakterier, styckningsanläggningar och små styckningsanläggningar för fjäderfä Bedömning av systemet för egenkontroll i vilthanteringsanläggningar för storvilt, slakterier och små slakterier för hägnat vilt samt renslakterier Bedömning av systemet för egenkontroll i anläggningar för hantering av småvilt samt annat hägnat vilt med undantag av slakterier och små slakterier för hägnat vilt som avses i blankett 1 f Bedömning av systemet för egenkontroll i anläggningar som tillverkar malet kött och köttberedningar Bedömning av systemet för egenkontroll i anläggningar som tillverkar köttprodukter Bedömning av systemet för egenkontroll i anläggningar inom mjölksektorn Bedömning av systemet för egenkontroll i anläggningar som hanterar fiskeriprodukter Bedömning av systemet för egenkontroll i anläggningar som tillverkar helkonserver Bedömning av systemet för egenkontroll i äggpackerier Bedömning av systemet för egenkontroll i anläggningar som tillverkar äggprodukter Blankett för årsplan för Eviras besiktningsveterinärer, rött kött Blankett för årsplan för Eviras besiktningsveterinärer, fjäderfä Tillsynsbesök av anläggningens lokala övervakare Inspektionsblankett för anläggningar inom köttbranschen Inspektionsblankett för anläggningar som hanterar fiskeriprodukter Inspektionsblankett för anläggningar inom mjölksektorn Bokföring av inspektionsbesök på anläggningen Förhandlingsprotokoll

4 Sida/sidor 3 / 19 1 Allmänt Medlemsstaterna i Europeiska unionen övervakar att företagarna iakttar foder- och livsmedelslagstiftningen samt de krav som ställs i lagstiftningen angående djurens hälsa och välbefinnande i alla produktions-, förädlings- och distributionsskeden. Den offentliga kontrollen av produkter av animaliskt ursprung ska täcka alla aspekter som är av betydelse för bevarande av folkhälsan och djurens välbefinnande. Med offentlig kontroll avses i dessa anvisningar alla slags kontrollåtgärder som utförs av den behöriga myndigheten eller av gemenskapen i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen. Dessa anvisningar är utarbetade för myndigheter som sköter tillsynen av livsmedel av animaliskt ursprung och syftet med anvisningarna är att förtydliga de krav som ställs på livsmedelstillsynen och de åtgärder som ingår i tillsynen. I dessa anvisningar behandlas inte särskilt tillsynen över djurens välbefinnande, djursjukdomar eller köttbesiktning. Anvisningarna koncentrerar sig endast på övervakning av anläggningar som specificeras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung (37/VLA/2006). Livsmedelslagen (23/2006) förutsätter att tillsynen är systematisk, rätt inriktad, effektiv och bemöter olika företagare jämlikt och rättvist. Med hjälp av livsmedelstillsynen kan man fastslå om kraven på livsmedlen och livsmedelsföretagarens verksamhet samt den information, de hanteringsmetoder och -förhållanden som getts om livsmedlet uppfylls. Livsmedelssäkerhetsverket Evira är ansvarigt för livsmedelstillsynen av slakterier och anläggningar i anslutning till dem. Renslakterier övervakas av veterinär i länsstyrelsens tjänst. Små slakterier, vilthanteringsanläggningar och sådana anläggningar inom köttbranschen som inte står i anslutning till ett slakteri, samt anläggningar inom mjölksektorn, äggpackerier, anläggningar som framställer äggprodukter och anläggningar som hanterar fiskeriprodukter övervakas av kommunens tillsynsmyndighet. I dessa anvisningar avses med övervakare den besiktningsveterinär i Eviras tjänst, besiktningsveterinär i länsstyrelsens tjänst, kommunalveterinär eller annan tjänsteinnehavare i kommunens tjänst som i praktiken övervakar anläggningen.

5 Sida/sidor 4 / 19 2 Lagstiftning Anvisningarna är baserade på bland annat följande lagstiftning: Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EG) nr 178/2002. Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EG) nr 882/2004. Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004. Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004. Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EG) nr 854/2004. Kommissionens förordning om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EG) nr 2073/2005. Livsmedelslagen 23/2006. Statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet 665/2006. Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen 1174/2006. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung 37/VLA/2006. Dessutom uppräknas i bilaga 1, Bedömning av anläggningarnas system för egenkontroll, anvisningar för blanketterna bl.a. särskilda bestämmelser med stöd av livsmedelslagen som innehåller krav i anslutning till systemet för egenkontroll. 3 Kontrollmetoder och -tekniker Tillsynen av en anläggning består av tillsyn som utförs med hjälp av olika kontrollmetoder och tekniker. Enligt förordning (EG) nr 882/2004 artikel 10 är lämpliga kontrollmetoder och -tekniker till exempel kartläggning (monitoring),

6 Sida/sidor 5 / 19 övervakning (surveillance), verifiering (verification), revision (audit), inspektioner (inspection), samt provtagning för analys (sampling for analysis, nedan i dessa anvisningar provtagning och provanalyser). I praktiken används under ett tillsynsbesök i allmänhet fler än en kontrollmetod eller teknik för att man effektivt ska kunna försäkra sig om att kraven på objektet ifråga uppfylls. Kartläggning: Kartläggning innebär genomförande av en planerad observations- eller mätningsperiod. Övervakaren antecknar till exempel i sin tillsynsplan kartläggningen av slakthygienen vid inspektionsbesöken under en viss tid, eller att temperaturerna på ett visst antal kroppar som tas till styckning mätts med vissa intervaller vid varje inspektionsbesök. Övervakning: Övervakning innebär noggrann granskning av en eller flera anställda eller av deras verksamhet. Övervakaren kan till exempel övervaka arbetshygienen. Verifiering: Vid verifiering kontrollerar övervakaren utgående från ett visst material om anläggningen eller dess verksamhet uppfyller vissa krav. Övervakaren kan till exempel med hjälp av sin egen termometer verifiera om anläggningens temperaturavläsningar som har antecknats i den skriftliga dokumentationen av egenkontrollen stämmer, och om temperaturen motsvarar kraven i lagstiftningen, Eviras anvisningar eller det som uppgivits vara acceptabelt i planen för egenkontroll. Övervakaren kan också verifiera till exempel att arbetshygienen uppfyller kraven genom att jämföra de arbetsmetoder som använts med de krav som ställs i lagstiftningen. Med hjälp av anläggningens bokföring av egenkontrollen kan övervakaren verifiera om anläggningen fungerar på ett sådant sätt som dess plan för egenkontroll förutsätter (har det gjorts anteckningar med de intervaller som meddelats i planen, är de korrigerande åtgärderna planenliga etc.). Revision: Revision är en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheten och dess resultat överensstämmer med planerade åtgärder och om åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att uppnå målen. Övervakaren bedömer exempelvis hur väl systemet för egenkontroll eller det därtill hörande HACCP-systemet fungerar; kan anläggningen med hjälp av sitt system för egenkontroll försäkra sig om att den producerar säkra livsmedel, dvs. fungerar anläggningen i enlighet med sitt HACCP-system då en avvikelse från de kritiska gränserna upptäcks, och är handlingen ifråga tillräcklig för att säkerställa produktens säkerhet.

7 Sida/sidor 6 / 19 Inspektion: Inspektion är en undersökning av vilken detalj eller större helhet som helst för att fastställa om den uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Inspektionen kan vara begränsad (t.ex. ett program för egenkontroll) eller omfattande (t.ex. inspektion av byggnadens strukturer i hela anläggningen, inspektion av hela planen för egenkontroll). Provtagning och analys: Prov kan tas exempelvis i samband med kartläggningen (planerad provtagningsskede) eller som ett hjälpmedel vid inspektionen. Ovan nämnda tillsynsmetoder och tekniker definieras i förordning (EG): nr 882/ Planering av tillsynen Tillsynen av djurens välbefinnande, djursjukdomar eller köttbesiktning ska också beaktas i tillsynsplanen, även om de inte behandlas särskilt i dessa anvisningar. 4.1 Riskklassificering av tillsynsobjekt, inspektionsfrekvens och tid till förfogande för inspektionen Tillsynen av anläggningen ska vara planerad och kontrollmetoderna och teknikerna samt tillsynens natur och frekvens baserade på bedömningen av riskfaktorerna. Riskklassificering av tillsynsobjektet beror på verksamhetens omfattning och natur, samt på hur riskerna med tillsynsobjektet styrs med hjälp av dess system för egenkontroll. Riskfaktorerna, bedömningen av deras betydelse och styrning ska användas som hjälp vid planeringen av tillsynen så, att tillsynen inriktas speciellt på de delområden där den behövs mest. Vid inriktning av tillsynen kan man t.ex. använda sig av blanketter i bilagorna 1a -1n ( Bedömning av anläggningarnas system för egenkontroll nedan blankett ABCD). Då inriktas tillsynen speciellt på de delområden som övervakaren har bedömt vara på nivå C eller D (riskfaktorerna styrs inte med hjälp av egenkontrollen). I programmet för riksomfattande livsmedelstillsyn beskrivs noggrannare tillsynsobjektens riskklassificering samt fastställande av inspektionsfrekvens och den tid som finns till förfogande för inspektionen. Programmet för riksomfattande livsmedelstillsyn (EVO) finns på Eviras webbsidor

8 Sida/sidor 7 / Tillsynsplan för anläggningar som övervakas av kommunen och för renslakterier som övervakas av länsstyrelsen Kraven på innehållet i kommunens tillsynsplan beskrivs på allmän nivå i programmet för riksomfattande livsmedelstillsyn. För varje anläggning ska en skild tillsynsplan göras upp som måste följa kommunens tillsynsplan, t.ex. då det gäller antalet inspektioner som specificerats med hjälp av riskklassificering. I tillsynsplanen för renslakterier samt anläggningar som övervakas av kommunen ska minst följande specificeras: Definition av inspektionernas innehåll och kontrollfrekvens för olika delområden Då tillsynen planeras ska anläggningens storlek och verksamhetens natur tas i beaktande. Tillsynen av anläggningens alla lokaler, funktioner och delar av programmet för egenkontroll ska tas i beaktande då anläggningens tillsynsplan utarbetas. Inspektionsbesöken kan planeras så, att man vid varje inspektionsbesök koncentrerar sig på en eller flera delar av systemet för egenkontroll eller endast inspekterar en del av anläggningens lokaler. Inspektionsbesökets uppskattade längd antecknas i tillsynsplanen utgående från inspektionens innehåll. I tillsynsplanen antecknas hur inspektionsbesöken uppdelas för den tidsperiod för vilken planen uppgörs (t.ex. genom att räkna upp de månader då inspektionsbesök ska göras på anläggningen). Vissa av anläggningens lokaler, funktioner och delar av egenkontrollen kräver en tätare kontrollfrekvens än andra. Det är bra om inspektionerna planeras så att de företrädesvis utförs medan anläggningen är i gång. På det viset kan man också bedöma hygienen i verksamheten och hur andra delar av planen för egenkontroll genomförs. Det skulle ändå vara bra att planera inspektionsbesök också för andra tidpunkter, såsom innan de dagliga aktiviteterna inleds. Inspektionerna görs i allmänhet oväntat medan tidpunkt för förhandlingar, där närvaron av representanter för anläggningen är oundviklig, avtalas i förväg. Provtagning och provanalys. Då man bestämmer provernas antal, provtagningsfrekvens och vilka analyser som ska utföras på proven ska det beaktas hurudana livsmedel som tillverkas i anläggningen, anläggningens byggnad och verksamhetens hygiennivå, hur anläggningens egenkontroll fungerar och resultat från tidigare undersökningar. Då det gäller vissa patogena bakterier finns det bestämmelser eller rekommendationer för provtagning, och proven ska tas enligt dessa. Vid mikrobiologisk provtagning ska förordning (EG) nr 2073/2005 och förordning (EG) nr 1441/2007 om ändring av förordningen beaktas. I planen ska

9 Sida/sidor 8 / 19 också beaktas provtagning som ingår i ett nationellt program för övervakning av främmande ämnen. Evira ger skilda anvisningar angående provtagning och analys. Genomförande av en anläggnings tillsynsplan bedöms i samband med bedömningen av genomförande av kommunens tillsynsplan. 4.3 Tillsynsplan för slakterier och anläggningar i anslutning till slakteriet Enligt 48 i livsmedelslagen ska Evira utarbeta tillsynsplaner för den livsmedelstillsyn som verket ansvarar för. För varje slakteri och anläggning i anslutning till det ska en skild tillsynsplan utarbetas av Eviras besiktningsveterinärer som övervakar slakteriet och anläggningar i anslutning till det. En tillsynsplan ska göras upp och granskas varje år. Planen sänds för kännedom till Eviras enhet för köttkontroll och övervakning före utgången av januari månad varje kalenderår. Samtidigt tillkännages tillsynsplanen för anläggningen, som ska meddela vem som representerar anläggningen under inspektionerna. Vid inspektion av egenkontrollen deltar främst den person ur anläggningens personal som är ansvarig för tillsynsobjektet ifråga. Om det på anläggningen finns flera besiktningsveterinärer med egna ansvarsområden ska detta tas i beaktande i planen. Om det inte är möjligt att genomföra tillsynsplanen vissa dagar, t.ex. på grund av orsaker som har att göra med produktionen, ska övervakaren se till att kontrollfrekvenserna följs och att alla objekt kontrolleras. I tillsynsplan för slakteri och anläggning i anslutning till slakteriet ska åtminstone följande ingå: Definition av inspektionernas innehåll och kontrollfrekvens för olika delområden Då tillsynen planeras ska anläggningens storlek och verksamhetens natur tas i beaktande. Definition av inspektionernas innehåll innebär beskrivning av slakteriet och anläggning i anslutning till det, dess lokaler, funktioner, produktionsantal, produkter, delarna i systemet för egenkontroll, och kontroll av livsmedel som hanteras i anläggningen samt tidtabell för kontrollen. I beskrivningen av inspektionernas innehåll ska också nämnas den kontroll som utförs varje dag, såsom köttbesiktning och kontroll av den allmänna renligheten på anläggningen. De uppgifter som finns uppräknade i besiktningsveterinärens arbetsordning tas i beaktande då tillsynsplanen görs upp. Vissa av anläggningens lokaler, funktioner och delar av systemet för egenkontroll kräver en högre kontrollfrekvens än andra. Vid planering av kontrollfrekvens utnyttjas

10 Sida/sidor 9 / 19 i synnerhet bedömning av riskfaktorer som observerats i anläggningen och dess verksamhet, deras betydelse och styrning. Det är bra om tillsynen planeras så att den företrädesvis utförs medan anläggningen är i gång. På det viset kan man också bedöma hygienen i verksamheten och hur andra delar av planen för egenkontroll förverkligas. Inspektioner borde ändå planeras också för andra tidpunkter, såsom innan de dagliga aktiviteterna inleds. Provtagning och analys av prover samt godkända laboratorier som tillsynen stöder sig på I tillsynsplanen ingår också tagning av myndighetsprover och frågor kring analys av dessa. För att till exempel rengöringen av anläggningen ska lyckas borde den kontrolleras planmässigt också genom myndighetsprover. I planen ska nämnas de laboratorier som används, och godkännande eller ackreditering ska nämnas. Då man bestämmer provernas antal, provtagningsfrekvens och vilka analyser som ska göras av proven ska det beaktas hurudana livsmedel som tillverkas i anläggningen, anläggningens byggnad och verksamhetens hygiennivå, hur anläggningens egenkontroll fungerar och resultat från tidigare analyser. Då det gäller vissa patogena bakterier finns det författningar eller rekommendationer för provtagningar enligt vilka proven ska tas. Vid mikrobiologisk provtagning ska förordning (EG) nr 2073/2005 och förordning (EG) nr 1441/2007 om ändring av förordningen beaktas. I planen ska också beaktas provtagning i anslutning till ett nationellt program för övervakning av främmande ämnen Blanketter för årsplan Som bilaga till anvisningarna finns Eviras blanketter för tillsynsplaner för besiktningsveterinärer (bilagor 2 a, blankett för årsplan för Eviras besiktningsveterinärer, rött kött 2 b, blankett för årsplan för Eviras besiktningsveterinärer, fjäderfä) som kan användas som hjälpmedel vid den årliga planeringen av övervakning av systemet för egenkontroll. Årsplanen kan göras med hjälp av blanketter så att man sätter ett kryss på blanketterna för den vecka eller de veckor som inspektionen planerats för tillsynshelheten eller dess delområde. I det här fallet fungerar blanketterna bäst om varje funktion har sin egen plan (styckningsanläggning, köttproduktanläggning, anläggning för råa köttberedningar etc.).

11 Sida/sidor 10 / 19 Alternativt antecknas på blanketten med en kod de funktioner och den vecka som en tillsynshelhet kontrolleras (t.ex. slakteri S, styckningsanläggning SA etc.). Större tillsynshelheter (t.ex. kontroll av rengöringen) kan delas upp på flera veckor. Blanketterna finns i elektroniskt format på Eviras webbsidor och besiktningsveterinärerna kan omarbeta blanketterna så att de passar för den anläggning som övervakas genom att ta bort eller sätta till rubriker. Vid planering av kontrollen kan man också använda ABCD-blanketter som ifyllts tidigare år enligt punkt Genomförande av tillsynen Till tillsynen av en anläggning hör ledning och rådgivning för företagaren, inspektion av anläggningens byggnad och funktion, inspektion och bedömning av systemet för egenkontroll, intervju av personalen, bedömning av riskfaktorer, inspektion av mätningar som utförts på anläggningen och verifiering av deras riktighet. I bilaga 3 beskrivs noggrannare hur kontrollen utförs. Vid övervakning av en anläggning inom köttbranschen kan man använda en inspektionsblankett enligt bilaga 3 a som hjälpmedel, vid övervakning av en anläggning som hanterar fiskeriprodukter en blankett enligt bilaga 3 b, och vid övervakning av en anläggning inom mjölksektorn en inspektionsblankett enligt bilaga 3 c. Dessa bilagor samt anvisningen om inspektion av äggpackerier och anvisningens inspektionsblankett finns på Eviras webbsidor. I diskussioner som ordnas skilt kan man gå igenom förändringar i anläggningens verksamhet, uppdateringar av systemet för egenkontroll, bedöma riskfaktorer och deras betydelse, komma överens om tidtabeller för korrigering samt ge företagaren nödvändig ledning och rådgivning. 5.1 Tillsyn över anläggningens konstruktioner och uppfyllande av kraven på verksamheten Anläggningens konstruktioner ska kontrolleras minst varje år, liksom att anläggningens verksamhet stämmer överens med kraven. Vid inspektion av en anläggning fästs uppmärksamheten vid hur anläggningens gårdsområden och utrymmen samt anläggningens maskiner, anordningar och redskap uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftningen. Även personalens arbetshygien ska granskas, exempelvis genom planerad kartläggning. Man kontrollerar och verifierar att arbetshygienen uppfyller kraven. Dessutom inspekteras t.ex. råvaror, andra produkter som används vid framställning av livsmedel, påskrifter på livsmedlen, material som

12 Sida/sidor 11 / 19 kommer i kontakt med livsmedel samt anläggningens renlighet och rengörings- samt bekämpningsmedel. Missförhållanden som uppdagats då det gäller anläggningens konstruktioner och verksamhet är ofta en följd av att systemet för egenkontroll inte fungerar ändamålsenligt. Då övervakaren observerar missförhållanden borde denne utreda om missförhållandet beror på en bristfällig plan för egenkontroll (korrigerande åtgärder har t.ex. inte definierats) eller på att den genomförts på ett sätt som inte är ändamålsenligt (de korrigerande åtgärderna har definierats, men de utförs inte i praktiken). Om t.ex. byggnaden är smutsig tyder det på att anläggningens rengöringsprogram inte är tillräckligt eller att det inte utförs grundligt. Då utreds om rengöringsprogrammet i planen för egenkontroll efterföljs och om det är nödvändigt att ändra på rengöringsprogrammet. Dessutom är det nödvändigt att effektivera övervakningen av rengöringsresultatet och att vidta korrigerande åtgärder. Då missförhållanden observeras i anläggningens konstruktioner eller verksamhet anmärker övervakaren om saken och kommer överens eller underhandlar med anläggningen om korrigering av missförhållandena såsom presenteras nedan. 5.2 Tillsyn över programmet för egenkontroll Enligt 16 i livsmedelslagen ska livsmedelsföretagaren i all sin verksamhet iaktta tillräcklig omsorgsfullhet så att livsmedlet, livsmedelslokalen och förhållandena i anslutning till förvaring, transport och hantering av livsmedlet uppfyller kraven enligt livsmedelslagen. För detta ändamål ska anläggningen ha ett system för egenkontroll till vilket hör en av anläggningen utarbetad plan för egenkontroll och dess genomförande samt bokföring i anslutning till genomförandet. Avsikten med systemet för egenkontroll är att anläggningen genom sin verksamhet ska kunna förhindra att missförhållanden uppstår och vid behov korrigera missförhållandena på ett i förväg planerat, effektivt sätt utan övervakarens uppmaning. Det är väsentligt vid utarbetandet av ett system för egenkontroll baserat på HACCP-principerna att farorna i funktionernas eller processernas olika arbetsfaser analyseras (Hazard Analysis). Faror som uppdagats vid utvärderingen styrs antingen genom kritiska styrpunkter (Critical Control Points) eller genom andra metoder (stödsystem för egenkontroll). Med hjälp av de korrigerande åtgärderna som beskrivs i planen för egenkontroll borde man dessutom kunna förhindra att missförhållandena upprepas. Det är inte anläggningens övervakares uppgift att utarbeta program för egenkontroll åt anläggningen eller att ta del i genomförandet av anläggningens plan för

13 Sida/sidor 12 / 19 egenkontroll. Övervakaren ska ändå då denne blir ombedd enligt möjligheterna ge de anvisningar som är nödvändiga för att anläggningens egenkontroll ska kunna uppfylla bestämmelserna i författningarna Inspektion av planen för egenkontroll Planen för egenkontroll består av olika skriftliga program och instruktioner med hjälp av vilka anläggningen fyller de byggnadstekniska, funktionsmässiga och produktmässiga kraven. I planen för egentillsyn ska ingå 1) alla livsmedel som tillverkas eller hanteras i en livsmedelslokal och deras råvaror 2) livsmedlens alla produktionsfaser, 3) alla lokaler där livsmedel tillverkas eller annars hanteras, eller som annars står i anslutning till deras hantering samt 4) alla redskap, maskiner och anordningar som används vid livsmedlens tillverkning eller vid deras hantering i övrigt. Krav på egenkontroll som ställs på anläggningar föreskrivs noggrannare i jordoch skogsbruksministeriets förordning 37/VLA/2006 bilaga 3. Utöver de program som nämns i förordningen ska anläggningen också ha andra program i sin plan för egenkontroll om de är nödvändiga för att säkerställa att de krav som ställts på anläggningen i författningarna uppfylls. Anläggningen ska ha en uppdaterad och godkänd plan för egenkontroll. Planen för egenkontroll inspekteras som en helhet vid godkännande av en anläggning och därefter årligen och alltid då det görs ändringar i planen. Programmen för egenkontroll ska följa de krav som ställs i författningarna och vara lämpade för anläggningens lokaler och verksamhet. Även Eviras anvisningar ska följas då programmen för egenkontroll utarbetas Inspektion av genomförande av planen för egenkontroll Anläggningen ska se till att den följer den plan för egenkontroll som den har utarbetat. Vid inspektion av genomförande av planen för egenkontroll går man igenom hur varje program för egenkontroll förverkligas i praktiken. I anläggningens lokaler görs observationer och mätningar för att kunna konstatera att verksamheten i praktiken motsvarar den som presenterats i programmet Inspektion av bokföring över egenkontrollen Anläggningen ska föra bok över genomförandet av planen för egenkontroll. Utgående från inspektionen av bokföringen över egenkontrollen jämförs överensstämmelsen

14 Sida/sidor 13 / 19 mellan anläggningens egna observationer och övervakarens observationer. Dessutom inspekteras om anläggningen har observerat t.ex. mätnings- eller undersökningsresultat som överskrider eller underskrider gränsvärdena och om mätningarna eller undersökningarna har utförts med hjälp av tillförlitliga anordningar och metoder. Speciell uppmärksamhet fästs vid om de missförhållanden som observerats vid egenkontrollen har lett till ändamålsenliga, direkta och vid behov också förebyggande korrigerande åtgärder, om det har förts bok över de korrigerande åtgärderna och om missförhållandena vid behov har rapporterats till myndigheterna. Om det är fråga om undersökningsresultat från prover kontrolleras också om man har försäkrat sig om att de korrigerande åtgärderna var effektiva genom att ta nya prover efter att åtgärderna vidtagits. Elektronisk bokföring ska skrivas ut på papper ifall övervakaren inte annars kan få tillgång till den, eftersom övervakaren alltid måste ha möjlighet att inspektera bokföringen då denna så önskar Bedömning av systemet för egenkontroll Anläggningens övervakare ska utvärdera systemet för egenkontroll varje år. Den nationella lagstiftningens noggranna krav på systemet för egenkontroll underlättar bedömningen. Om systemet för egenkontroll enligt övervakarens bedömning inte fungerar ska övervakaren kräva en ändring. ABCD-blanketter kan användas till hjälp. 5.3 Provtagning Vid behov försäkrar man sig om att anläggningens egenkontroll fungerar genom att ta myndighetsprov både för mikrobiologiska, samt beroende på anläggningens verksamhet och produkter, också kemiska och/eller organoleptiska laboratorieanalyser. Produkter och råvaror undersöks mikrobiologiskt för analys av både livsmedelshygienisk kvalitet och förekomst av patogena mikrober. Laboratorier som analyserar myndighetsprov ska vara ackrediterade. 6 Åtgärder som vidtas på grund av iakttagna missförhållanden Kontrollåtgärder som vidtas på grund av ett observerat missförhållande beror på hur allvarligt missförhållandet är. Om missförhållandet inte är allvarligt, kan muntligen avtalas med anläggningen om avhjälpande enligt punkt 6.1. Om övervakaren klassificerar missförhållandet som så allvarligt att denna vill förbinda anläggningen skriftligen till att exempelvis korrigera missförhållandet så snart som möjligt, ska

15 Sida/sidor 14 / 19 övervakaren ordna ett förhandlingstillfälle med anläggningen enligt punkt 6.2. Om det gäller ett allvarligt missförhållande som kan orsaka en hälsofara kan övervakaren genast enligt eget övervägande vidta åtgärder enligt i livsmedelslagen (genom administrativa tvångsmedel) i enlighet med punkt 6.3. I regel ges också över allvarliga missförhållanden först en skriftlig uppmaning med hjälp av inspektionsprotokollet och tillsammans med en representant för anläggningen förhandlas om korrigering av missförhållandet eller missförhållandena enligt punkt 6.2 och om tidtabellen för korrigeringen före administrativa tvångsmedel tillämpas. Företagaren meddelas tydligt i inspektionsprotokollet eller på annat sätt, att om denna inte iakttar denna uppmaning kan följden bli administrativa tvångsmedel. 6.1 Anmärkning på observerade missförhållanden och muntlig överenskommelse om korrigering av missförhållandena De observerade missförhållandena påpekas muntligt redan under inspektionsbesöket och man diskuterar med en representant för anläggningen om hur de ska korrigeras och om tidtabell för korrigeringarna. Utöver den muntliga anmärkningen antecknas alltid missförhållandena och överenskomna tidtabeller för korrigering, både i övervakarens egen bokföring (se punkt 7.1) och i inspektionsprotokollet (se punkt 7.2). 6.2 Förhandlingar Förhandlingar kan föras regelbundet eller vid behov. Eviras besiktningsveterinärer ordnar dessutom förhandlingstillfällen med den frekvens som besiktningsveterinärens arbetsordning tillåter. Förhandlingar kan föras för att främja samarbetet mellan företagaren som nämns ovan i punkt 5 och övervakaren, men de kan också föras i sådana fall då de missförhållanden som observerats vid inspektionerna är allvarliga eller då de är flera. Vid en sådan förhandling diskuterar övervakaren med anläggningen om korrigering av missförhållandena och om korrigeringstidtabellen, och förhandlingarna kan hållas antingen i samband med inspektionsbesöket eller enligt överenskommelse vid ett skilt förhandlingstillfälle. För att fullfölja avsikten med förhandlingarna är det viktigt att anläggningens representant som deltar i förhandlingarna kan avgöra och komma överens om hur varje missförhållande ska korrigeras och om korrigeringstidtabeller. Över förhandlingarna görs alltid ett protokoll som undertecknas av båda parterna.

16 Sida/sidor 15 / 19 Vid förhandlingstillfället går man igenom alla missförhållanden som antecknats sedan föregående förhandling och kommer överens om hur de ska åtgärdas och om tidtabell för korrigeringen. Man kommer överens om en tidsfrist för varje påpekat missförhållande. Anläggningen ska främst själv presentera en godtagbar plan för korrigeringssättet och en tidtabell för korrigeringarna. Vid förhandlingarna följer man också upp hur missförhållanden som har påpekats tidigare har korrigerats. Vid behov diskuteras myndighetens fortsatta åtgärder och man förhandlar om tidsfristen i anslutning till dem. 6.3 Åtgärder då normala kontrollåtgärder inte kan anses vara tillräckliga I situationer då ovan presenterade sedvanliga kontrollåtgärder inte kan anses tillräckliga, kan administrativa tvångsmedel tillämpas utan föregående uppmaning och förhandlingar. Enligt 55 i livsmedelslagen kan en tillsynsmyndighet meddela föreläggande om att ett missförhållande ska avhjälpas omedelbart eller inom en viss tid användas t.ex. i situationer där normala åtgärder på grund av att försummelsen upprepats eller någon annan orsak som specificeras i 55 (t.ex. om livsmedlet, stadiet i produktions- eller bearbetningskedjan, livsmedelslokalen, primärproduktionsstället eller annars strider mot livsmedelsbestämmelserna) inte kan anses vara tillräckliga. I situationer då livsmedlet, stadiet i produktions- eller bearbetningskedjan, livsmedelslokalen eller den verksamhet som bedrivs är sådana att de orsakar, eller med grundad anledning kan befaras orsaka allvarlig hälsofara kan det vara befogat att överväga förbud enligt 56 i livsmedelslagen. Förbudet förutsätter, utöver att en allvarlig hälsofara har konstaterats eller med grundad anledning kan befaras, att hälsofaran ifråga inte kan avhjälpas på något annat vis (exempelvis genom en bestämmelse enligt 55 ). Stadganden om administrativa tvångsåtgärder finns i 7 kap. i livsmedelslagen. De behandlas närmare i Eviras anvisning om administrativa tvångsåtgärder och i programmet för riksomfattande livsmedelstillsyn. 6.4 Åtgärder då förhandlingsresultat inte uppnås eller missförhållanden inte korrigeras. Om man inte genom förhandling kan uppnå enighet med anläggningens representant för avhjälpande av något missförhållande eller om tidtabellen, antecknas

17 Sida/sidor 16 / 19 anläggningens representants och övervakarens åsikter i protokollet. Övervakaren eller tillsynsmyndigheten ger i ett sådant fall i enlighet med t.ex. 53 i livsmedelslagen en skriftlig uppmaning åt anläggningen att korrigera missförhållandet inom utsatt tid. Om anläggningen inte efterföljer den uppmaning som den fått att korrigera missförhållandet har övervakaren orsak att överväga administrativa tvångsåtgärder. I ett sådant fall kan man använda sig av ett föreläggande t.ex. enligt 55 i livsmedelslagen. I föreläggandet ska meddelas om missförhållandet ska korrigeras omedelbart eller inom en viss som bestäms av myndigheten. I föreläggandet kan också bestämmas hur anläggningens verksamhet ska fortsätta tills missförhållandet har korrigerats. Om det är omöjligt att ordna förhandlingstillfällen på grund av orsaker som beror på anläggningen, kan övervakaren anteckna i inspektionsprotokollet också de tidsfrister som denna har gett anläggningen inom vilka missförhållandena ska korrigeras. Tidsfristerna anges så att missförhållandena kan korrigeras utan orimliga svårigheter inom den tiden. Å andra sidan borde inte tidsfristerna vara onödigt långa. Om missförhållandet inte har avhjälpts inom utsatt tid vidtar övervakaren administrativa tvångsåtgärder. 6.5 Uppföljning av korrigering av missförhållanden Med tanke på övervakningens effektivitet och dess konsekvenser är det viktigt att kontrollera att de missförhållanden som har observerats under inspektionerna avhjälps enligt uppgjord tidtabell. För att säkerställa att de observerade missförhållandena korrigeras ska uppföljningsinspektionerna vara rutinmässiga och så snart som tidsfristen gått ut ska övervakaren kontrollera att missförhållandena har korrigerats. Om det i anläggningens konstruktioner eller verksamhet förekommer missförhållanden som har pågått en längre tid, och övervakaren inte har skridit till ändamålsenliga bokförda åtgärder, har anläggningens övervakning inte varit tillräcklig. Vid behov kan man förhandla om resultaten av inspektionen också med anläggningens ledning. Säkerställande att missförhållandena korrigeras berör också korrigering av de missförhållanden som nämns i länsstyrelsens, Eviras och EUkommissionens inspektionsprotokoll.

18 Sida/sidor 17 / 19 7 Tillsynsbokföring Till tillsynsbokföringen räknas övervakarens bokföring över inspektionsbesöken (se punkt 7.1) inspektionsprotokoll riktade till anläggningen (se punkt 7.2), förhandlingsprotokoll (se punkt 7.3) samt förvaltningsbeslut (se punkt 7.4) som fattats enligt åtgärder i i livsmedelslagen. Tillsynsbokföringen omfattar också handlingar förknippade med godkännande av anläggningen, undersökningsresultat av myndighetsprover, utvärderingsrapporter samt anteckningar om övriga myndighetsåtgärder, såsom tidpunkter för eventuella telefonsamtal och ärenden som har behandlats per telefon. Tillsynsbokföringen ska förvaras så, att den alltid på begäran kan företes för Länsstyrelsens, Eviras eller EU-kommissionens inspektörer för granskning. Bokföring över myndighetstillsynen ska förvaras i minst två år. 7.1 Övervakarens bokföring Anläggningens övervakare ska föra bok över inspektionsbesöken. I bokföringen antecknas vid varje besök minst avsikten med besöket, använda kontrollmetoder, datum, anläggning som inspekterats, inspekterade objekt och observerade missförhållanden. De inspekterade objekten antecknas alltid, även om inga missförhållanden skulle ha observerats. Om inspektionsbesöket av någon anledning inte kan göras enligt tillsynsplanen, borde det nämnas i bokföringen. Missförhållanden som eventuellt observerats vid inspektionen, åtgärder som vidtagits eller överenskommits om för att korrigera dem samt tidtabell för korrigering som avtalats vid inspektionen ska bokföras. Även tidpunkten för en eventuell uppföljningsinspektion antecknas. Om man vid inspektionen kommer överens om att förhandla skilt om tidtabellen för korrigering av missförhållandet, antecknas det i övervakarens bokföring. Då övervakaren konstaterar att korrigeringarna har utförts, antecknar denna att missförhållandet har korrigerats i den dagens bokföring då denna har antecknat även andra saker i anslutning till det observerade missförhållandet. Vid bokföringen kan blanketten som finns som bilaga användas till hjälp (bilaga 4). Övervakaren ska utvärdera anläggningens system för egenkontroll, lokaler, konstruktioner och verksamhet för att kunna bedöma riskfaktorerna och deras betydelse som behövs för tillsynsplanen. I anslutning härtill fyller övervakaren i bedömningsblanketten för anläggningen och systemet för egenkontroll (blankett

19 Sida/sidor 18 / 19 ABCD, bilagorna 1a 1n) för varje anläggning som denna övervakar. Med den ifyllda blanketten kan man årligen ge uppgifter om utförd tillsyn av anläggningen och resultaten av tillsynen till länsstyrelserna (tjänsteinnehavare i kommunens tjänst och veterinärer i länsstyrelsens tjänst) eller till Evira (Eviras besiktningsveterinärer). Blanketten kan också fyllas i som ett sammandrag av resultaten från flera inspektionsbesök. 7.2 Inspektionsprotokoll Övervakaren gör upp ett inspektionsprotokoll över missförhållanden som har observerats vid inspektionsbesöket och åtgärder som vidtagits. Detta ges till anläggningens representant i samband med inspektionsbesöket eller tillställs anläggningen senare. Protokollet kan vara en kopia av den bokföring som övervakaren fört över inspektionsbesöket eller ett dokument som utarbetats skilt för detta ändamål. Bifogad blankett kan användas som hjälpmedel (bilaga 4). 7.3 Förhandlingsprotokoll Över förhandlingar enligt punkt 6.2 uppgörs alltid ett protokoll, av vilket de konstaterade missförhållandena framgår samt den avtalade tidtabell för korrigering eller de ärenden som man i övrigt har avtalat om. Protokollet upprättas i två exemplar. Både anläggningens representant och övervakaren undertecknar protokollet. Då protokollet upprättas kan blanketten som finns som bilaga användas som hjälpmedel (bilaga 5). 7.4 Förvaltningsbeslut som gjorts i enlighet med åtgärder i i livsmedelslagen (administrativa tvångsmedel) Förvaltningsbeslut som gjorts i enlighet med åtgärder i i livsmedelslagen och handlingar i anslutning till dem förvaras som en del av tillsynsbokföringen. Förvaltningsbeslut behandlas närmare i Eviras anvisning om administrativa tvångsåtgärder. 8. Rapportering, kartläggning och utvärdering av genomförd övervakning Övervakarna ska kontrollera att tillsynsplanen genomförs årligen. Kartläggningen genomförs enligt förordningen om tillsynsplaner (665/2006) åtminstone då det gäller följande faktorer:

20 Sida/sidor 19 / antalet inspektioner per typ av tillsynsobjekt, 2. inspektionernas omfattning, 3. antalet prover per typ av tillsynsobjekt, samt 4. disponering av inkomsterna från tillsynen. Kartläggningen används vid utveckling av tillsynen, för att säkra dess kontinuitet och vid utarbetande av nya planer. Dessutom ska tillsynens effektivitet, resursernas tillräcklighet och tillsynens målinriktning utvärderas. Vid utvärderingen tas också i beaktande andra myndigheters såsom länsstyrelsernas, Eviras och EU-kommissionens inspektionsberättelser och auditeringsrapporter. Resultaten av utvärderingen och inspektionerna av anläggningen samt rapporter som utarbetats över auditeringarna är till nytta då betydelsen av anläggningarnas riskfaktorer utvärderas och då nästa tillsynsplaner utarbetas. ABCD-blanketterna ska sändas till länsstyrelserna före slutet av januari följande år. Besiktningsveterinärerna sänder rapporten om genomförd tillsyn, inklusive en utvärdering av dess effektivitet, rätt inriktning och resursernas tillräcklighet till Eviras enhet för köttkontroll och övervakning före utgången av januari månad följande år. Samtidigt sänder besiktningsveterinärerna till enheten också de ifyllda ABCDblanketterna för föregående år. Utgående ifrån de inkomna rapporterna och ABCDblanketterna utvärderar Eviras enhet för köttkontroll och övervakning genomförandet av tillsynen i slakterierna samt anläggningar i anslutning till dessa på nationell nivå. Dessutom auditerar Evira tillsynens genomförande och dess effektivitet. Helsingfors Livsmedelsöverinspektör Enhetsdirektörens vikarie Pirjo Korpela Livsmedelsöverinspektör Eija Läikkö

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Föredragen av Sanna Viljakainen Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Allmänt om blanketten Blanketten för kontroll av

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av mjölk Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

Läs mer

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet?

EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? EU s granskning av Sveriges livsmedelskontroll 2010 vad blev resultatet? FAH september 2010 Nils Alesund 08-452 75 98 Food and Veterinary Office, FVO FVO är EUs kontrollmyndighet med uppgift att genom

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Taxa för miljö- och hälsoskyddet

Taxa för miljö- och hälsoskyddet BILAGA 1 Mall för taxa 12.2.2009 1 (5) Taxa för miljö- och hälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) Kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006). Dessa prestationer

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Anvisning till kommunen om rapporteringen av livsmedelstillsynen till regionförvaltningsmyndigheterna (VASU-rapport)

Anvisning till kommunen om rapporteringen av livsmedelstillsynen till regionförvaltningsmyndigheterna (VASU-rapport) Föredragande Juha Kieksi Sida/sidor 1 / 7 Rättsnormer Livsmedelslagen 23/2006 48 Kontrollförordningen (EG) nr 882/2004 artikel 44 1 Målsättning och bakgrund Syftet med anvisningen är att samla ihop sådana

Läs mer

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT 1 Vad innebär egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden

Läs mer

FLEXIBILITET INOM LIVSMEDELSLAGSTIFNINGEN

FLEXIBILITET INOM LIVSMEDELSLAGSTIFNINGEN FLEXIBILITET INOM LIVSMEDELSLAGSTIFNINGEN Hälsoinspektörernas svenskspråkiga utbildningsdagar 6.10.2015 Tammerfors livsmedelsöverinspektör Anna Lemström Jord- och skogsbruksministeriet Harmoniserad EU-lagstifning

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

PAH-föreningar i rökta fiskeriprodukter och köttberedningar

PAH-föreningar i rökta fiskeriprodukter och köttberedningar Beskrivning av projektet: EVO 2012 PAH-föreningar i rökta fiskeriprodukter och köttberedningar Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Information om PAH-föreningar... 2 3. Lagstiftning... 2 4. Rökaromer och vätskerökning...

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR 2008-010386-351 SID 1 (4) 2008-10-01 Marc Hess Stadsveterinär 08-508 28 817 lars.thoang@miljo.stockholm.se Fruängens Kött och Fläsk AB Box 5050 121 05 JOHANNESHOV

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Livsmedelshygien inom växtproduktionen

Livsmedelshygien inom växtproduktionen Livsmedelshygien inom växtproduktionen Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer

Godkänd av VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMND

Godkänd av VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMND VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDETS TILLSYNSPLAN FÖR 2012 Godkänd av VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMND 27.10.2011 41 2 Den här planen innehåller Västra Nylands miljöhälsas tillsynsplaner för

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2011 1369/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anläggningar Utfärdad i Helsingfors den 20 december

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

RP 275/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 275/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen samt 3 i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA Hälsoskyddssektionen 43 16.06.2015 FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA HALSSEKT 16.06.2015 43 Beredning och ytterligare

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

MILJÖHÄLSOVÅRDENS TILLSYNSPLAN FÖR 2013 VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMNDS BEHANDLING. Godkänd för framläggning 25.10.2012 42 Godkänd 20.12.

MILJÖHÄLSOVÅRDENS TILLSYNSPLAN FÖR 2013 VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMNDS BEHANDLING. Godkänd för framläggning 25.10.2012 42 Godkänd 20.12. VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSA MILJÖHÄLSOVÅRDENS TILLSYNSPLAN FÖR 2013 VÄSTRA NYLANDS MILJÖHÄLSONÄMNDS BEHANDLING Godkänd för framläggning 25.10.2012 42 Godkänd 20.12.2012 49 Den här planen innehåller Västra

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 3 10.9.2014 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Närvarande Frånvarande Justerat CG RN VT CA FK WV JE Omedelbart Ordförande

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 5.9.2006 37/VLA/2006 Dnr 4801/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.10.2006 - tills vidare Bemyndigande 10, 11, 12, 18 och 20 i livsmedelslagen

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 134/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Eviras anvisning 10003/08/sv. Övervakning av tvärvillkor som gäller produktion av animaliska livsmedel 2015

Eviras anvisning 10003/08/sv. Övervakning av tvärvillkor som gäller produktion av animaliska livsmedel 2015 Eviras anvisning 10003/08/sv Övervakning av tvärvillkor som gäller produktion av animaliska livsmedel 2015 Sida/sidor 1 / 46 Övervakning av tvärvillkor som gäller produktion av animaliska livsmedel 2015

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Mikrobiologiska undersökningar

Mikrobiologiska undersökningar MILJÖFÖRVALTNINGEN Mikrobiologiska undersökningar Projekt för granskning av egenkontrollen hos livsmedelsproducenter i Stockholm Stad En rapport från Miljöförvaltningen Lisbet Wibacke Januari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om ändring av bilagorna till Europaparlamentets

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

Lag. om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald. Lagens syfte

Lag. om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald. Lagens syfte Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Genom denna lag genomförs vissa bestämmelser i det i Nagoya

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Utkom från trycket 29 december 2005 beslutade den 20 december 2005. Med stöd

Läs mer

Flödesschema, HACCP och faroanalys

Flödesschema, HACCP och faroanalys Flödesschema, HACCP och faroanalys Ändrad 2008-09-30 Syftet med HACCP är att minska hälsoriskerna vid hantering av livsmedel genom att identifiera potentiella faror i verksamheten. De identifierade farorna

Läs mer

Egenkontroll vid livsmedelshantering!

Egenkontroll vid livsmedelshantering! Egenkontroll vid livsmedelshantering! Alla livsmedelsföretag ska ha ett säkerhetssystem för sin livsmedelshantering, så kallade egenkontrollprogram. Fastställda egenkontrollprogram Egenkontrollprogrammen

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2482/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 2 augusti 2006 Nr 663 665 INNEHÅLL Nr Sidan 663 Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag... 2041 664 Statsrådets förordning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651]

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651] Livsmedelslag [8651] 3 Livsmedelskontroll Livsmedelslag (2006:804) Lagens syfte och tillämpningsområde 1 [8651] Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Kontroll av kosttillskott Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors liv och hälsa, och att se till att de inte blir vilseledda

Läs mer

Revision vårdkök 2011

Revision vårdkök 2011 Dnr 2011-1894 Revision vårdkök 2011 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson, 2011-05-23 Inledning Under 2011 bedrivs delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings

Läs mer

Oiva bedömningsanvisningarna för anmälda livsmedelslokaler

Oiva bedömningsanvisningarna för anmälda livsmedelslokaler Oiva bedömningsanvisningarna för anmälda livsmedelslokaler I anvisningarna om bedömningen i ingår Eviras anvisningar nr 10205-10243 och 10245-10262 samt 18248 Nedan finns anvisningarnas rubriker med numrering

Läs mer

HACCP-SYSTEM, principer och tillämpning (Eviras anvisning 10002/1)

HACCP-SYSTEM, principer och tillämpning (Eviras anvisning 10002/1) HACCP-SYSTEM, principer och tillämpning (Eviras anvisning 10002/1) Livsmedelssäkerhetsverket Evira Föredragande Marjoriikka Keränen Sida / sidor 1 / 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt 3 2 Lagstiftning

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Eviras anvisning 16044/1/sv. Riskbaserad tillsyn över en livsmedelslokal

Eviras anvisning 16044/1/sv. Riskbaserad tillsyn över en livsmedelslokal Eviras anvisning 16044/1/sv Riskbaserad tillsyn över en livsmedelslokal Föredragen av Anne Fagerlund Sida/sidor 2 / 16 En myndighets verksamhet ska bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen

Läs mer

Tvärvillkor. Livsmedelssäkerhet. Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling

Tvärvillkor. Livsmedelssäkerhet. Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling Neuvo 2020 12/2014 Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling Kaija-Leena Saraste Evira/Kontrollavdelningen/Livsmedelshygien

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/295 406 KFS 2015:16 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015) (Gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna utkast 8.12.2016 Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 11/12 Datum Dnr 03.05.2012 1033/14/2012 Ikraftträdelse- och giltighetstid 10.05.2010 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Mikrobiologiska kriterier i butik

Mikrobiologiska kriterier i butik Sammanfattning SOLTAK är en samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö. Samverkan och nätverk finns inom olika delar av kommunernas verksamhet och ett av

Läs mer

Oiva bedömningsanvisningarna och Oivas allmänna anvisning

Oiva bedömningsanvisningarna och Oivas allmänna anvisning Oiva bedömningsanvisningarna och Oivas allmänna anvisning I anvisningarna om bedömningen i Oiva ingår Eviras anvisningar nr 10054-10097 samt anvisningarna 10200-10201 och 10203-10204. Härutöver är Oivas

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Eviras anvisning 16027/1/sv. Hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning

Eviras anvisning 16027/1/sv. Hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning Eviras anvisning 16027/1/sv Hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning Föredragen av Eva Marami Sida/sidor 1 / 27 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2011 1368/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet

Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Livsmedelsprojekt 2010 Projekt - Skolprojektet Sammanställning av projektet om kontroll av skolor, fritidshem och daghem Projekttid: Januari - maj 2010 Bygg- och miljökontoret Livsmedelsenheten Projektsammanställning

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

Eviras anvisning 10504/1/sv. Systemet Oiva för offentliggörande av livsmedelstillsynsinformationen

Eviras anvisning 10504/1/sv. Systemet Oiva för offentliggörande av livsmedelstillsynsinformationen Eviras anvisning 10504/1/sv Systemet Oiva för offentliggörande av livsmedelstillsynsinformationen Föredragen av Marina Häggman Sidor 2 / 21 En myndighets verksamhet ska bygga på den befogenhet som föreskrivs

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Veterinärvårdslag. RIKSDAGENS SVAR 116/2009 rd. Beslut. Ärende. Beredning i utskott. RSv 116/2009 rd RP 81/2009 rd

Veterinärvårdslag. RIKSDAGENS SVAR 116/2009 rd. Beslut. Ärende. Beredning i utskott. RSv 116/2009 rd RP 81/2009 rd RIKSDAGENS SVAR 116/2009 rd Regeringens proposition med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Egentillsyn. med haccp

Egentillsyn. med haccp Egentillsyn med haccp Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet. Den så kallade egentillsynen. Det som ingår i egentillsynen ska finnas beskrivet i ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holzman (S)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holzman (S) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön i kommunhuset, kl 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Per Daniels (M) Beth Holzman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig och förebyggande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804); SFS 2006:1032 Utkom från trycket den 18 juli 2006 beslutat den 6 juli 2006. Regeringen

Läs mer

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011

Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 1(8) Offentlig livsmedelskontroll av importörer, grossister och butiker i Trelleborg 2011 anläggningar i risk- och erfarenhetsklass 5B Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Samhällsbyggnadsnämndens rapport

Läs mer