Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter"

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr /01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av skrapie hos får och getter (27/VLA/1997) Bemyndigande 8 4 mom.,12 2 mom. (303/2006) och 12 d 2 mom. (303/2006) i lagen om djursjukdomar (55/1980) Motsvarande EG-rättsakter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (2001R0999); EGT Nr L 147, , s.1, Kommissionens förordning (EG) Nr 546/2006 (2006R0546); EGT Nr L 94, , s.28 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 4 mom., 12 2 mom. och 12 d 2 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), av dessa lagrum sådana 12 2 mom. och 12 d 2 mom. lyder i lag 303/2006: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna förordning är att förhindra spridningen av transmissibel spongiform encefalopati, nedan TSE, i misstänkta fall av TSE hos får och getter, utrota smittan i konstaterade fall av skrapie hos får och getter och övervaka förekomsten av TSE-sjukdomar hos får och getter. 2 Tillämpningsområde Bestämmelser om bekämpning av TSE-sjukdomar ingår i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati jämte ändringar, Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa Besöksadress Postadress Telefon Telefax Mariegatan 23 PB 30 (09) (09) HELSINGFORS STATSRÅDET

2 2 nedan TSE-förordningen, och i kommissionens förordning (EG) nr 546/2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller nationella program för kontroll av skrapie och kompletterande garantier, om undantag från vissa krav i beslut 2003/100/EG och om upphävande av förordning (EG) nr 1874/2003. Med denna förordning anges kompletterande bestämmelser till de nämnda rättsakterna. Förordningen gäller åtgärder i misstänkta fall av TSE och i konstaterade fall av skrapie samt uppföljningen av TSE-sjukdomar hos får och getter och det gårdsvisa programmet för övervakning av TSE-sjukdomar. Förordningen tillämpas inte på fall där BSE har bekräftats hos ett får eller en get. I sådana fall skall åtgärder vidtas med stöd av 8 lagen om djursjukdomar för att utrota och förhindra spridningen av BSE. Dessutom kan Livsmedelssäkerhetsverket, nedan Evira, i enskilda fall för att förhindra spridningen av BSE och utreda sjukdomsläget besluta om åtgärder, bestämmelser, förbud, villkor och begränsningar som avses i 12 lagen om djursjukdomar. Förordningen tillämpas inte på handeln på den inre marknaden med får och getter samt könsceller och embryon från dem och inte heller på import från länder som inte hör till Europeiska unionen. Förordningen tillämpas inte heller på åtgärderna i ett slakteri då det har bestämts att ett får eller en get som har sänts till slakt skall undersökas för upptäckande av TSE-sjukdomar. 3 Annan lagstiftning I jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad (1578/1994) ingår bestämmelser om villkoren rörande TSE-sjukdomar för handeln på den inre marknaden med får och getter samt könsceller och embryon från dem. I jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller fån dem (231/1997) ingår bestämmelser om villkoren rörande TSE-sjukdomar vid import av får och getter samt könsceller och embryon från dem. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av TSE-sjukdomar (10/VLA/2004) ingår bestämmelser om åtgärderna i slakterier i samband med en TSE-undersökning. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, nedan biproduktförordningen, ingår bestämmelser om bortskaffande av får och getter som dött, avlivats på gården eller misstänkts eller konstaterats vara TSE-positiva. I TSE-förordningen ingår bestämmelser om fastställande av prionproteinets genotyp hos får som är TSE-positiva.

3 3 Bestämmelser om identifiering och registrering av får och getter ingår i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005). 4 Definitioner I denna förordning avses med 1) får alla får, mufflonfår medräknade, 2) getter alla getter, dvärggetter medräknade, 3) djurförteckning ett register som avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och som djurhållaren som avses i artikel 2 i samma förordning skall föra över sina djur, 4) skrapie sådan TSE-smitta hos får och getter som inte är BSE, 5) gård en djurhållningsplats som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av får och getter (469/2005) eller, om samma djurhållare har flera djurhållningsplatser som geografiskt gränsar till varandra, alla dessa djurhållningsplatser, dock inte ett slakteri eller en slaktplats, dit får och getter hämtas enbart för slakt, 6) smittad gård en gård hos vars djur skrapiesmitta har bekräftats, 7) smittokälla gårdar, transportmedel, animaliska produkter eller andra sådana platser, föremål eller material från vilka skrapiesmitta kan spridas till får eller getter, 8) kontakt en situation där fåren eller getterna kommer i kontakt med en annan gårds får eller getter fysiskt eller via könsceller och sekret och spridning av skrapiesmitta från en gård till en annan är möjlig, 9) kontaktgård en gård, till vilken skrapiesmitta kan ha spridits via en kontakt, 10) bearbetningsanläggning för kategori 1-material en i biproduktförordningen avsedd anläggning i vilken kategori 1- material bearbetas innan det förstörs för gott, 11) hanteringsställe för kategori 1-material eller kategori 2-material en i biproduktförordningen avsedd anläggning där kategori 1- eller kategori 2-material hanteras eller tillfälligt lagras, 12) förbränningsanläggning en i artikel 12 i biproduktförordningen avsedd förbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning i vilken kategori 1-material förbränns, och 13) får med prionproteingenotyp ARR/ARR ett får med genotyper för prionproteinet som kodar för alanin på båda allelerna vid kodon 136 och arginin på båda allelerna vid kodon 154 och kodon Myndigheternas verksamhet Kommunalveterinären ansvarar inom sitt verksamhetsområde för de åtgärder som måste vidtas då får och getter misstänks vara smittade med TSE, uppföljning av TSE-sjukdomar samt det gårdsvisa programmet för övervakning av TSE-sjukdomar. Länsveterinären ansvarar inom sitt verksamhetsområde för de åtgärder som måste vidtas då skrapie har konstaterats.

4 4 Bestämmelser om länsstyrelsens rätt att bestämma att en kommunalveterinär skall utföra uppgifter om vilka har bestämts att de skall utföras av länsveterinären eller av en annan kommunalveterinär ingår i 5 5 mom. lagen om djursjukdomar. Vid misstanke om TSE och i fall då skrapie har konstaterats skall länsstyrelsen i första hand utse kommunalveterinärer som är utbildade för bekämpningen av djursjukdomar som med lätthet sprider sig (beredskapsveterinärer), om detta är möjligt. 6 Översändande av prover till laboratorium Prov tas och sänds till ett laboratorium för undersökning i enlighet med Eviras anvisningar. Proverna som sänds för undersökning skall åtföljas av Eviras remiss som ifyllts på behörigt sätt. 2 kap. Åtgärder vid misstanke om TSE 7 Anmälningsskyldighet Ett djurs ägare eller innehavare skall enligt 9 lagen om djursjukdomar anmäla till kommunalveterinären om han observerar symptom som tyder på TSE hos ett får eller en get. En motsvarande anmälan skall också göras om ett får eller en get som redan dött, om djuret före sin död har uppvisat symptom som tyder på TSE. Varje veterinär som observerar symptom som tyder på TSE hos ett får eller en get eller på annat sätt har fått kännedom om sådana omständigheter som föranleder misstankar om förekomst av TSE på en gård är skyldig att omedelbart anmäla detta i enlighet med 4 i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar (1346/1995). 8 Klinisk granskning av misstänkta fall av TSE Då kommunalveterinären eller länsveterinären har fått en i 7 avsedd anmälan eller om han av annat skäl misstänker att TSE förekommer på en gård skall kommunalveterinären på eget initiativ eller på anmodan av länsveterinären åka till platsen och undersöka det insjuknade djuret kliniskt och även granska de övriga fåren och getterna på gården. Om misstanken har uppstått medan kommunalveterinären vistades på gården skall ovannämnda undersökningar och granskningar utföras omedelbart. 9 Spärrbestämmelser som meddelas gården Om kommunalveterinären på grundval av de undersökningar och granskningar som avses i 8 misstänker att TSE förekommer på gården skall han meddela den person som ansva-

5 5 rar för gården spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga I. Om bestämmelserna måste meddelas brådskande, kan de först meddelas muntligt. Bestämmelser som har meddelats muntligt skall utan dröjsmål meddelas även skriftligt åtföljda av en besvärsanvisning. Vidare skall kommunalveterinären kontrollera gårdens djurförteckning. 10 Åtgärder för bekräftande eller uteslutande av misstänkt TSE Om kommunalveterinären på grundval av de undersökningar och granskningar som avses i 8 misstänker att ett djur på gården har TSE skall han 1) avliva djuret och skicka ett prov för undersökning till Evira avseende TSE, eller 2) förordna att djuret isoleras, märka djuret med ett individuellt märke, om inte djuret redan har märkts med ett individuellt märke i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter, och granska djuret på nytt efter två veckor. Om det har bestämts att djuret skall isoleras och om djuret vid en förnyad granskning som utförs efter två veckor fortfarande har symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären avliva djuret och skicka ett prov för undersökning till Evira avseende TSE. Om det har bestämts att djuret skall isoleras och djuret dör före den nya granskningen, skall kommunalveterinären se till att ett prov av djuret skickas för undersökning till Evira avseende TSE. Kommunalveterinären skall också se till att ett prov av ett annat självdött får eller en annan självdöd get som på goda grunder kan misstänkas ha lidit av TSE skickas för undersökning till Evira avseende TSE. 11 Åtgärder i samband med misstankar om TSE som uppstått i ett laboratorium Om ett prov av ett får eller en get på gården som skickats till Evira misstänks vara positivt avseende TSE, skall kommunalveterinären meddela den person som ansvarar för gården spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga I, om sådana inte har meddelats med stöd av 9. Kommunalveterinären skall kontrollera gårdens djurförteckning. 12 Återkallande av spärrbestämmelserna Kommunalveterinären skall återkalla de spärrbestämmelser som avses i 9 1) om ett djur som isolerats med stöd av 10 inte längre uppvisar symptom som tyder på TSE vid en ny granskning som utförs två veckor efter isoleringen, eller 2) om misstanken om TSE visar sig vara obefogad utgående från laboratorieundersökningarna.

6 6 Kommunalveterinären skall återkalla de spärrbestämmelser som avses i 11 om misstanken om TSE visar sig vara obefogad vid laboratoriets fortsatta undersökningar. I bilaga II ingår en modell för ett beslut om återkallande. 3 kap. Åtgärder då skrapie har konstaterats 13 Spärrbestämmelser som meddelas gården Då skrapie har konstaterats hos ett djur på gården skall kommunalveterinären meddela gården spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga I, om de inte redan har meddelats på grundval av sådan misstanke som avses i 9 eller 11. Vidare skall kommunalveterinären kontrollera gårdens djurförteckning, om den inte redan har kontrollerats på grundval av sådan misstanke som avses i 9 eller Avlivande av djur och destruktion av produkter som härrör från dem Evira skall bestämma, att alla får och getter på den smittade gården avlivas. Länsveterinären skall se till att djuren avlivas och att prov av de avlivade djuren skickas för undersökning till Evira avseende TSE. Evira meddelar anvisningar om hur många och vilka djur som skall provtas. Om det på gården finns kött som härrör från gårdens får och getter eller produkter som framställts av köttet, skall länsveterinären bestämma att de förstörs. Länsveterinären kan av särskilda skäl bestämma att även kött som härrör från en annan gårds får och getter eller produkter som framställts av köttet skall förstöras. Om sperma, äggceller eller embryon har insamlats från gårdens får och getter under de senaste fem åren skall sperman, äggcellerna och embryona spåras och länsveterinären bestämma att de förstörs. 15 Tömning och desinficering av den smittade gården Länsveterinären skall se till att allt avfall och alla ämnen som sannolikt är kontaminerade förstörs och gårdens konstruktioner och markområden behandlas efter avlivandet av gårdens får och getter i enlighet med anvisningarna i bilaga III eller de anvisningar som Evira har meddelat särskilt. Kommunalveterinären skall övervaka tömningen och desinficeringen av gården.

7 7 16 Återkallande av spärrbestämmelserna Kommunalveterinären skall återkalla de spärrbestämmelser som han meddelat då tre år har förflutit från den tömning och desinficering av gården som avses i 15. I bilaga II ingår en modell för ett beslut om återkallande. Länsveterinären kan av särskilda skäl återkalla sådana spärrbestämmelser som kommunalveterinären har meddelat tidigare, om de åtgärder som vidtagits på gården eller andra omständigheter i anknytning till djurhållningen eller sjukdomsalstraren är sådana att det är osannolikt att smittan kommer att finnas kvar på gården. I TSE-förordningen ingår bestämmelser om anskaffande, överlåtande och undersökningar av nya djur. 17 Undantag Om djuret i vilket skrapie har konstaterats har införts till gården sex månader före sjukdomen konstaterades eller senare kan Evira av särskilda skäl bestämma, att bestämmelserna i skall tillämpas på gården från vilket djuret infördes i stället för den smittade gården. I de fall som avses i 1 mom. skall Evira bestämma, att alla får och getter på den smittade gården som utsatts för smittan avlivas. Länsveterinären skall se till att djuren avlivas och att prov av de avlivade djuren skickas för undersökning till Evira avseende TSE. Evira meddelar anvisningar om hur många och vilka djur som skall provtas. Länsveterinären skall se till att gårdens djurutrymmen töms, desinficeras och används i enlighet med anvisningar som Evira meddelar. 4 kap. Epidemiologisk utredning och åtgärder på kontaktgårdarna 18 Epidemiologisk utredning Om skrapie har konstaterats på gården skall länsveterinären göra en epidemiologisk utredning i syfte att klarlägga smittokällan och kartlägga sådana kontaktgårdar till vilka skrapie har kunnat spridas. Länsveterinären skall klarlägga gårdens försäljningar och köp av djur, lån av baggar, bockar eller andra djur, överföringar av sperma, äggceller och embryon, användningen av samfällda betesområden och andra sådana kontakter genom vilka smitta har kunnat spridas till eller från gården. Utredningen skall gälla åtminstone de tre år som har föregått smittan. Utredningen skall gälla de tio år som har föregått smittan till den del som uppgifterna finns tillgängliga. På grundval av den epidemiologiska utredningen skall länsveterinären uppgöra en förteckning över kontaktgårdarna. Förteckningen skall skickas till Evira och till länsveterinärerna i de län på vilkas område kontaktgårdarna finns.

8 8 19 Kontroll av kontaktgårdar Länsveterinären skall bestämma att kommunalveterinären besöker alla kontaktgårdar och utför en klinisk undersökning av alla får och getterna på gårdarna. Om det vid undersökningen konstateras att ett eller flera djur på gården uppvisar symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären handla i enlighet med bestämmelserna i 9 och Spärrbestämmelser Om gårdens får och getter inte konstateras ha symptom som tyder på TSE vid undersökningen, men färre än tre år har förflutit från kontakterna med den smittade gården och spridning av smitta från kontaktgården till den smittade gården eller från den smittade gården till kontaktgården är sannolik, skall kommunalveterinären meddela den person som ansvarar för en sådan kontaktgård spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga IV. Kommunalveterinären kan av särskilda skäl meddela spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga IV även till en sådan kontaktgård som varit i kontakt med den smittade gården för mer än tre år sedan, om omständigheterna är sådana att spridning av smitta från kontaktgården till den smittade gården eller från den smittade gården till kontaktgården är sannolik och meddelande av spärrbestämmelser är nödvändigt för att utrota och förhindra spridningen av sjukdomen. Kommunalveterinären skall vidare kontrollera gårdens djurförteckning. 21 Avlivande av djur från kontaktgårdarna Evira skall bestämma att alla får och getter på de kontaktgårdar som avses i 20 avlivas. Länsveterinären skall se till att djuren avlivas och att prov av de avlivade djuren skickas för undersökning till Evira. Evira meddelar anvisningar om hur många och vilka djur som skall provtas. Av särskilda skäl, om det på grundval av omständigheterna i anknytning till djurhålllningen eller sjukdomsalstraren är sannolikt att endast en del av kontaktgårdens får eller getter har utsatts för smitta, kan Evira dock av särskilda skäl bestämma, att endast får och getter från den smittade gården, deras föräldrar och avkomma samt andra får och getter som sannolikt har utsatts för smitta skall avlivas. Om avlivandet av kontaktgårdens får och getter inte kan anses ändamålsenligt med anledning av deras speciella ekonomiska, avelsmässiga, sociala eller kulturella värde kan Evira bestämma att djuren inte skall avlivas. Evira skall dock alltid bestämma att föräldrarna till ett skrapie-positivt djur och ett skrapie-positivt hondjurs avkomma skall avlivas.

9 9 22 Tömning och desinficering av kontaktgårdarna Länsveterinären skall se till att allt avfall och alla ämnen som sannolikt är kontaminerade förstörs och att gårdens konstruktioner och markområden behandlas efter avlivandet av kontaktgårdens får och getter i enlighet med anvisningarna i punkt 1-4 i bilaga III eller de anvisningar som Evira har meddelat särskilt i syfte att utrota smittan. Kommunalveterinären skall övervaka tömningen och desinficeringen av gården. Stadgandena in 1 mom. tillämpas i de fall som avses i 21 2 mom. endast på sådana djurutrymmen där får och getter från den smittade gården, deras föräldrar och avkomma samt andra får och getter som sannolikt har utsatts för smitta har hållits. Om det har förflutit högst sex månader sedan den första kontakten med det smittade djuret och det är osannolikt att får och getter från den smittade gården, deras föräldrar och avkomma samt andra får och getter som sannolikt utsatts för smitta har hunnit sprida sjukdomen vidare kan länsveterinären bestämma att djurutrymmena inte behöver tömmas och desinficeras. 23 Åtgärder då inte alla djur på kontaktgården avlivas Om det har bestämts att en kontaktgårds djur inte skall avlivas på det sätt som avses i 21 3 mom., skall personen som ansvarar för gården anmäla till kommunalveterinären om slakt av får och getter som är äldre än 12 månader senast fem vardagar innan de nämnda djuren sänds till slakt. Kommunalveterinären skall undersöka gårdens djur som avses i anmälan innan de sänds till slakt. Om det vid undersökningen konstateras att ett djur på gården uppvisar symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären handla i enlighet med bestämmelserna i 9 och 10. Kommunalveterinären skall underrätta slakteriets besiktningsveterinär eller den kommunalveterinär som utför köttbesiktningen på slaktplatsen om att gården sänder får och getter som är över 12 månader gamla till slakt. Besiktningsveterinären eller den kommunalveterinär som utför köttbesiktningen på slaktplatsen skall se till att det tas prov av de ovan avsedda djuren och att proven sänds för undersökning till Evira avseende TSE. Kommunalveterinären skall undersöka alla får och getter på gården minst två gånger om året avseende symptom som tyder på TSE. Om det vid undersökningen konstateras att ett eller flera djur på gården uppvisar symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären handla i enlighet med bestämmelserna i 9 och 10. Om gården är belägen i en region där insamling av självdöda eller avlivade får och getter inte har ordnats, skall den person som ansvarar för gården underrätta kommunalveterinären om varje får eller get som är äldre än 18 månader och som självdött eller avlivats på gården. Kommunalveterinären skall se till att ett prov av ett självdött eller på gården avlivat djur sänds för undersökning till Evira avseende TSE.

10 10 24 Återkallande av spärrbestämmelserna Kommunalveterinären skall återkalla de spärrbestämmelser som han meddelat då de åtgärder som avses i 21 1 eller 2 mom. och 22 har utförts. I bilaga V ingår en modell för beslut om återkallande. I de fall som avses i 21 3 mom. skall kommunalveterinären återkalla de spärrbestämmelser som han meddelat då fem år har förflutit sedan spärrbestämmelserna meddelades. 5 kap. Tillsynen gällande förekomsten av TSE-sjukdomar 25 Sjukdomsuppföljning hos djur som dött på gården Den veterinär som övervakar en bearbetningsanläggning för kategori 1-material skall se till att ett prov av alla de självdöda eller avlivade får och getter som är äldre än 18 månader och som sänts till anläggningen skickas för undersökning till Evira avseende TSE. Länsveterinären kan bestämma att de självdöda eller avlivade får och getter som är äldre än 18 månader och som sänts till ett hanteringsställe för material i kategori 1 eller 2 eller till en anläggning för förbränning skall undersökas avseende TSE. I en region där insamling av självdöda eller avlivade får och getter inte har ordnats kan kommunalveterinären, någon annan veterinär eller den person som ansvarar för gården skicka prover av de får och getter som är äldre än 18 månader och som dött eller avlivats på gården för undersökning till Evira avseende TSE. Prover av alla får och getter som är äldre än 18 månader och som dött eller avlivats på sådana gårdar som har importerat levande får och getter eller könsceller och embryon från dem den 18 augusti 2004 eller senare från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller från ett tredje land, med undantag för import från Sverige, Danmark eller Österrike, skall likväl skickas för undersökning till Evira avseende TSE i sju år efter importen. Den person som ansvarar för gården skall se till att proven skickas. 26 Sjukdomsuppföljning hos slaktade får och getter Enligt TSE-förordningen skall alla får och getter som slaktats för att användas som livsmedel och är äldre än 18 månader eller som har fler än två permanenta framtänder som trängt genom tandköttet undersökas avseende TSE. Slakteriets besiktningsveterinär eller den kommunalveterinär som övervakar slaktplatsen skall se till att prov tas och att de skickas till Evira.

11 11 27 Gårdsvist övervakningsprogram Det gårdsvisa övervakningsprogrammet är ett obligatoriskt hälsokontrollprogram för TSE för gårdar som permanent håller mer än 20 tackor och/eller getter. I TSE-förordningen ingår bestämmelser om kontroller och andra åtgärder som utgör villkor för export av avelsdjur, könsceller eller embryon till andra medlemsstater inom Europeiska unionen. De villkor och bestämmelser som ingår i det gårdsvisa övervakningsprogrammet i enlighet med vad som bestäms i denna förordning motsvarar de bestämmelser om villkor för export som ingår i TSE-förordningen. Övriga gårdar kan ansluta sig frivilligt till det gårdsvisa övervakningsprogrammet. 28 Anslutning till det gårdsvisa övervakningsprogrammet och utträde ur programmet Anslutning till det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet sker genom att anslutningshandlingen enligt modellen i bilaga VI ifylls och skickas till kommunalveterinären. Även gårdar för vilka övervakningsprogrammet är obligatoriskt skall fylla i anslutningshandlingen enligt modellen i bilaga VI och skicka den till kommunalveterinären eller på annat sätt anmäla sig till denne. En gård kan utträda ur det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet genom att ifylla en handling enligt modellen i bilaga VII och skicka den till kommunalveterinären. 29 Undersökningar som ingår i det gårdsvisa övervakningsprogrammet i samband med slakt Om en gård inte skickar får eller getter som är äldre än 18 månader till slakteriet eller en slaktplats för slakt skall personen som ansvarar för gården se till att varje år skickas prover av 1-5 får eller getter som är äldre än 18 månader och som slaktats för gårdens eget bruk för undersökning till Evira avseende TSE. 30 Undersökning av djur som dött på gården som ingår i det gårdsvisa övervakningsprogrammet Alla de får och getter som är äldre än 18 månader och som dött eller avlivats på gården skall undersökas avseende TSE. Djur som skickats till en bearbetningsanläggning för kategori 1-material undersöks i enlighet med 25 1 mom. Om djur som dött eller avlivats på gården inte skickas till en bearbetningsanläggning för kategori 1-material, skall den person som ansvarar för gården se till att prover av dessa djur skickas för undersökning till Evira avseende TSE, om det inte har bestämts att de skall undersökas i de fall som avses i 25 2 mom.

12 12 Den person som ansvarar för gården skall förvara verifikaten över djur som skickats till en bearbetningsanläggning för kategori 1-material och Eviras undersökningssvar gällande djur av vilka prover har skickats direkt till Evira från gården eller som har undersökts på det sätt som avses i 25 2 mom. Verifikaten och undersökningssvaren skall förvaras i minst ett år. 31 Anskaffning av djur till en gård som omfattas av det gårdsvisa övervakningsprogrammet Levande får och getter får föras till en gård som omfattas av det gårdsvisa övervakningsprogrammet endast från en annan gård som omfattas av övervakningsprogrammet och som iakttar bestämmelserna i det gårdsvisa övervakningsprogrammet. Begränsningen tillämpas dock inte på införande av får av prionproteingenotyp ARR/ARR till gården. 32 Kontroller i anknytning till det gårdsvisa övervakningsprogrammet Kommunalveterinären skall undersöka alla de får och getter på gården som är äldre än 12 månader minst en gång om året avseende symptom som tyder på TSE. Samtidigt skall kommunalveterinären kontrollera om bestämmelserna enligt har iakttagits på gården. Kommunalveterinären skall upprätta en kontrollrapport över kontrollbesöket. I bilaga VIII ingår en modell för kontrollrapporten. Om det vid undersökningen konstateras att ett eller flera djur på gården uppvisar symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären handla in enlighet med bestämmelserna i 9 och Åtgärder på gårdar som inte iakttar bestämmelserna i det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet Om gården omfattas av det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet, men om gården inte iakttar bestämmelserna i programmet enligt 29-31, skall kommunalveterinären föreslå till länsveterinären att gården utesluts ur det gårdsvisa övervakningsprogrammet. Länsveterinären fattar beslutet om uteslutning av gården i övervakningsprogrammet (modell i bilaga IX). 34 Förteckningar och anmälningar Kommunalveterinären skall föra en förteckning över de gårdar som omfattas av programmet inom sitt verksamhetsområde och förvara avskrifter av alla handlingar som anknyter till programmet. Handlingarna skall förvaras i minst tre år efter det att gården har uteslutits eller har utträtt ur kontrollprogrammet.

13 13 I 12 e 3 mom. lagen om djursjukdomar ingår bestämmelser om de anmälningar som gäller det gårdsvisa kontrollprogrammet som kommunalveterinären och länsveterinären skall göra till varandra och till Evira. Länsveterinären skall dessutom tillställa Evira ett sammandrag av gårdarna före den 31 januari följande år. Följande uppgifter skall framgå av sammandraget: 1) Gårdens kontaktuppgifter och lägenhetssignum, 2) datum då gården anslutit sig till programmet och datum då gården utträtt ur programmet. 6 kap. Särskilda bestämmelser 35 Kostnader I 15-21b lagen om djursjukdomar ingår bestämmelser om ersättning av kostnader som föranleds av bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter. För kontroller och övriga åtgärder enligt 8, 10, 14, 15, 18, 19 och i denna förordning betalas till kommunalveterinären ersättning av statens medel enligt statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer (1234/2001). För kontroller och åtgärder enligt 32 i denna förordning betalas till kommunalveterinären ersättning av statens medel enligt statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer (1234/2001), om det gårdsvisa övervakningsprogrammet är obligatoriskt för gården. I 15 lagen om djursjukdomar ingår bestämmelser om kostnaderna för de kontroller och åtgärder som föranleds av det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet. Provtagningar och laboratorieundersökningar enligt denna förordning är avgiftsfria för djurets ägare eller innehavare. 36 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 augusti Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 9 oktober 1997 om bekämpning av skrapie hos får och getter (27/VLA/1997). 37 Övergångsbestämmelser Gårdar för vilka det gårdsvisa övervakningsprogrammet som avses i 27 är obligatoriskt skall på det sätt som bestäms i 28 anmäla sig till kommunalveterinären före den 1 oktober 2006.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315 1 DEL II KAPITEL 1 AFRIKANSK HÄSTPEST....3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk hästpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk hästpest har konstaterats... 6 C. Skyddsområde och övervakningsområde... 8 D. Vaccination...

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Tvärvillkor. Livsmedelssäkerhet. Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling

Tvärvillkor. Livsmedelssäkerhet. Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling Neuvo 2020 12/2014 Tvärvillkor Livsmedelssäkerhet Förbjudna ämnen Rester av veterinärmedicinska läkemedel Bokföring över medicinsk behandling Kaija-Leena Saraste Evira/Kontrollavdelningen/Livsmedelshygien

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 9 Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 1. Inledning I denna anvisning har vi sammanställt information

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Eviran ohje 1028/1 sv Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna Ansvarig person Auli Vaarala Sida/sidor 1 / 36 Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 Lag Nr 516 om dataskydd vid elektronisk kommunikation Given i Helsingfors den 16 juni 2004 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Lagens syfte är att trygga

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur;

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III

Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III Elmarknadens förfaringssätt i praktiken III 3.3.2014 Detta dokument är en översättning från motsvarande finskspråkiga dokument. Vid tolkningskonflikter följs den finskspråkiga versionen. Finlands Energiindustri

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor; beslutade den 29

Läs mer