Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter"

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr /01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av skrapie hos får och getter (27/VLA/1997) Bemyndigande 8 4 mom.,12 2 mom. (303/2006) och 12 d 2 mom. (303/2006) i lagen om djursjukdomar (55/1980) Motsvarande EG-rättsakter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (2001R0999); EGT Nr L 147, , s.1, Kommissionens förordning (EG) Nr 546/2006 (2006R0546); EGT Nr L 94, , s.28 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 4 mom., 12 2 mom. och 12 d 2 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), av dessa lagrum sådana 12 2 mom. och 12 d 2 mom. lyder i lag 303/2006: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna förordning är att förhindra spridningen av transmissibel spongiform encefalopati, nedan TSE, i misstänkta fall av TSE hos får och getter, utrota smittan i konstaterade fall av skrapie hos får och getter och övervaka förekomsten av TSE-sjukdomar hos får och getter. 2 Tillämpningsområde Bestämmelser om bekämpning av TSE-sjukdomar ingår i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati jämte ändringar, Denna publikation fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa Besöksadress Postadress Telefon Telefax Mariegatan 23 PB 30 (09) (09) HELSINGFORS STATSRÅDET

2 2 nedan TSE-förordningen, och i kommissionens förordning (EG) nr 546/2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller nationella program för kontroll av skrapie och kompletterande garantier, om undantag från vissa krav i beslut 2003/100/EG och om upphävande av förordning (EG) nr 1874/2003. Med denna förordning anges kompletterande bestämmelser till de nämnda rättsakterna. Förordningen gäller åtgärder i misstänkta fall av TSE och i konstaterade fall av skrapie samt uppföljningen av TSE-sjukdomar hos får och getter och det gårdsvisa programmet för övervakning av TSE-sjukdomar. Förordningen tillämpas inte på fall där BSE har bekräftats hos ett får eller en get. I sådana fall skall åtgärder vidtas med stöd av 8 lagen om djursjukdomar för att utrota och förhindra spridningen av BSE. Dessutom kan Livsmedelssäkerhetsverket, nedan Evira, i enskilda fall för att förhindra spridningen av BSE och utreda sjukdomsläget besluta om åtgärder, bestämmelser, förbud, villkor och begränsningar som avses i 12 lagen om djursjukdomar. Förordningen tillämpas inte på handeln på den inre marknaden med får och getter samt könsceller och embryon från dem och inte heller på import från länder som inte hör till Europeiska unionen. Förordningen tillämpas inte heller på åtgärderna i ett slakteri då det har bestämts att ett får eller en get som har sänts till slakt skall undersökas för upptäckande av TSE-sjukdomar. 3 Annan lagstiftning I jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad (1578/1994) ingår bestämmelser om villkoren rörande TSE-sjukdomar för handeln på den inre marknaden med får och getter samt könsceller och embryon från dem. I jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller fån dem (231/1997) ingår bestämmelser om villkoren rörande TSE-sjukdomar vid import av får och getter samt könsceller och embryon från dem. I jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av TSE-sjukdomar (10/VLA/2004) ingår bestämmelser om åtgärderna i slakterier i samband med en TSE-undersökning. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, nedan biproduktförordningen, ingår bestämmelser om bortskaffande av får och getter som dött, avlivats på gården eller misstänkts eller konstaterats vara TSE-positiva. I TSE-förordningen ingår bestämmelser om fastställande av prionproteinets genotyp hos får som är TSE-positiva.

3 3 Bestämmelser om identifiering och registrering av får och getter ingår i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005). 4 Definitioner I denna förordning avses med 1) får alla får, mufflonfår medräknade, 2) getter alla getter, dvärggetter medräknade, 3) djurförteckning ett register som avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och som djurhållaren som avses i artikel 2 i samma förordning skall föra över sina djur, 4) skrapie sådan TSE-smitta hos får och getter som inte är BSE, 5) gård en djurhållningsplats som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av får och getter (469/2005) eller, om samma djurhållare har flera djurhållningsplatser som geografiskt gränsar till varandra, alla dessa djurhållningsplatser, dock inte ett slakteri eller en slaktplats, dit får och getter hämtas enbart för slakt, 6) smittad gård en gård hos vars djur skrapiesmitta har bekräftats, 7) smittokälla gårdar, transportmedel, animaliska produkter eller andra sådana platser, föremål eller material från vilka skrapiesmitta kan spridas till får eller getter, 8) kontakt en situation där fåren eller getterna kommer i kontakt med en annan gårds får eller getter fysiskt eller via könsceller och sekret och spridning av skrapiesmitta från en gård till en annan är möjlig, 9) kontaktgård en gård, till vilken skrapiesmitta kan ha spridits via en kontakt, 10) bearbetningsanläggning för kategori 1-material en i biproduktförordningen avsedd anläggning i vilken kategori 1- material bearbetas innan det förstörs för gott, 11) hanteringsställe för kategori 1-material eller kategori 2-material en i biproduktförordningen avsedd anläggning där kategori 1- eller kategori 2-material hanteras eller tillfälligt lagras, 12) förbränningsanläggning en i artikel 12 i biproduktförordningen avsedd förbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning i vilken kategori 1-material förbränns, och 13) får med prionproteingenotyp ARR/ARR ett får med genotyper för prionproteinet som kodar för alanin på båda allelerna vid kodon 136 och arginin på båda allelerna vid kodon 154 och kodon Myndigheternas verksamhet Kommunalveterinären ansvarar inom sitt verksamhetsområde för de åtgärder som måste vidtas då får och getter misstänks vara smittade med TSE, uppföljning av TSE-sjukdomar samt det gårdsvisa programmet för övervakning av TSE-sjukdomar. Länsveterinären ansvarar inom sitt verksamhetsområde för de åtgärder som måste vidtas då skrapie har konstaterats.

4 4 Bestämmelser om länsstyrelsens rätt att bestämma att en kommunalveterinär skall utföra uppgifter om vilka har bestämts att de skall utföras av länsveterinären eller av en annan kommunalveterinär ingår i 5 5 mom. lagen om djursjukdomar. Vid misstanke om TSE och i fall då skrapie har konstaterats skall länsstyrelsen i första hand utse kommunalveterinärer som är utbildade för bekämpningen av djursjukdomar som med lätthet sprider sig (beredskapsveterinärer), om detta är möjligt. 6 Översändande av prover till laboratorium Prov tas och sänds till ett laboratorium för undersökning i enlighet med Eviras anvisningar. Proverna som sänds för undersökning skall åtföljas av Eviras remiss som ifyllts på behörigt sätt. 2 kap. Åtgärder vid misstanke om TSE 7 Anmälningsskyldighet Ett djurs ägare eller innehavare skall enligt 9 lagen om djursjukdomar anmäla till kommunalveterinären om han observerar symptom som tyder på TSE hos ett får eller en get. En motsvarande anmälan skall också göras om ett får eller en get som redan dött, om djuret före sin död har uppvisat symptom som tyder på TSE. Varje veterinär som observerar symptom som tyder på TSE hos ett får eller en get eller på annat sätt har fått kännedom om sådana omständigheter som föranleder misstankar om förekomst av TSE på en gård är skyldig att omedelbart anmäla detta i enlighet med 4 i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar (1346/1995). 8 Klinisk granskning av misstänkta fall av TSE Då kommunalveterinären eller länsveterinären har fått en i 7 avsedd anmälan eller om han av annat skäl misstänker att TSE förekommer på en gård skall kommunalveterinären på eget initiativ eller på anmodan av länsveterinären åka till platsen och undersöka det insjuknade djuret kliniskt och även granska de övriga fåren och getterna på gården. Om misstanken har uppstått medan kommunalveterinären vistades på gården skall ovannämnda undersökningar och granskningar utföras omedelbart. 9 Spärrbestämmelser som meddelas gården Om kommunalveterinären på grundval av de undersökningar och granskningar som avses i 8 misstänker att TSE förekommer på gården skall han meddela den person som ansva-

5 5 rar för gården spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga I. Om bestämmelserna måste meddelas brådskande, kan de först meddelas muntligt. Bestämmelser som har meddelats muntligt skall utan dröjsmål meddelas även skriftligt åtföljda av en besvärsanvisning. Vidare skall kommunalveterinären kontrollera gårdens djurförteckning. 10 Åtgärder för bekräftande eller uteslutande av misstänkt TSE Om kommunalveterinären på grundval av de undersökningar och granskningar som avses i 8 misstänker att ett djur på gården har TSE skall han 1) avliva djuret och skicka ett prov för undersökning till Evira avseende TSE, eller 2) förordna att djuret isoleras, märka djuret med ett individuellt märke, om inte djuret redan har märkts med ett individuellt märke i enlighet med rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter, och granska djuret på nytt efter två veckor. Om det har bestämts att djuret skall isoleras och om djuret vid en förnyad granskning som utförs efter två veckor fortfarande har symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären avliva djuret och skicka ett prov för undersökning till Evira avseende TSE. Om det har bestämts att djuret skall isoleras och djuret dör före den nya granskningen, skall kommunalveterinären se till att ett prov av djuret skickas för undersökning till Evira avseende TSE. Kommunalveterinären skall också se till att ett prov av ett annat självdött får eller en annan självdöd get som på goda grunder kan misstänkas ha lidit av TSE skickas för undersökning till Evira avseende TSE. 11 Åtgärder i samband med misstankar om TSE som uppstått i ett laboratorium Om ett prov av ett får eller en get på gården som skickats till Evira misstänks vara positivt avseende TSE, skall kommunalveterinären meddela den person som ansvarar för gården spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga I, om sådana inte har meddelats med stöd av 9. Kommunalveterinären skall kontrollera gårdens djurförteckning. 12 Återkallande av spärrbestämmelserna Kommunalveterinären skall återkalla de spärrbestämmelser som avses i 9 1) om ett djur som isolerats med stöd av 10 inte längre uppvisar symptom som tyder på TSE vid en ny granskning som utförs två veckor efter isoleringen, eller 2) om misstanken om TSE visar sig vara obefogad utgående från laboratorieundersökningarna.

6 6 Kommunalveterinären skall återkalla de spärrbestämmelser som avses i 11 om misstanken om TSE visar sig vara obefogad vid laboratoriets fortsatta undersökningar. I bilaga II ingår en modell för ett beslut om återkallande. 3 kap. Åtgärder då skrapie har konstaterats 13 Spärrbestämmelser som meddelas gården Då skrapie har konstaterats hos ett djur på gården skall kommunalveterinären meddela gården spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga I, om de inte redan har meddelats på grundval av sådan misstanke som avses i 9 eller 11. Vidare skall kommunalveterinären kontrollera gårdens djurförteckning, om den inte redan har kontrollerats på grundval av sådan misstanke som avses i 9 eller Avlivande av djur och destruktion av produkter som härrör från dem Evira skall bestämma, att alla får och getter på den smittade gården avlivas. Länsveterinären skall se till att djuren avlivas och att prov av de avlivade djuren skickas för undersökning till Evira avseende TSE. Evira meddelar anvisningar om hur många och vilka djur som skall provtas. Om det på gården finns kött som härrör från gårdens får och getter eller produkter som framställts av köttet, skall länsveterinären bestämma att de förstörs. Länsveterinären kan av särskilda skäl bestämma att även kött som härrör från en annan gårds får och getter eller produkter som framställts av köttet skall förstöras. Om sperma, äggceller eller embryon har insamlats från gårdens får och getter under de senaste fem åren skall sperman, äggcellerna och embryona spåras och länsveterinären bestämma att de förstörs. 15 Tömning och desinficering av den smittade gården Länsveterinären skall se till att allt avfall och alla ämnen som sannolikt är kontaminerade förstörs och gårdens konstruktioner och markområden behandlas efter avlivandet av gårdens får och getter i enlighet med anvisningarna i bilaga III eller de anvisningar som Evira har meddelat särskilt. Kommunalveterinären skall övervaka tömningen och desinficeringen av gården.

7 7 16 Återkallande av spärrbestämmelserna Kommunalveterinären skall återkalla de spärrbestämmelser som han meddelat då tre år har förflutit från den tömning och desinficering av gården som avses i 15. I bilaga II ingår en modell för ett beslut om återkallande. Länsveterinären kan av särskilda skäl återkalla sådana spärrbestämmelser som kommunalveterinären har meddelat tidigare, om de åtgärder som vidtagits på gården eller andra omständigheter i anknytning till djurhållningen eller sjukdomsalstraren är sådana att det är osannolikt att smittan kommer att finnas kvar på gården. I TSE-förordningen ingår bestämmelser om anskaffande, överlåtande och undersökningar av nya djur. 17 Undantag Om djuret i vilket skrapie har konstaterats har införts till gården sex månader före sjukdomen konstaterades eller senare kan Evira av särskilda skäl bestämma, att bestämmelserna i skall tillämpas på gården från vilket djuret infördes i stället för den smittade gården. I de fall som avses i 1 mom. skall Evira bestämma, att alla får och getter på den smittade gården som utsatts för smittan avlivas. Länsveterinären skall se till att djuren avlivas och att prov av de avlivade djuren skickas för undersökning till Evira avseende TSE. Evira meddelar anvisningar om hur många och vilka djur som skall provtas. Länsveterinären skall se till att gårdens djurutrymmen töms, desinficeras och används i enlighet med anvisningar som Evira meddelar. 4 kap. Epidemiologisk utredning och åtgärder på kontaktgårdarna 18 Epidemiologisk utredning Om skrapie har konstaterats på gården skall länsveterinären göra en epidemiologisk utredning i syfte att klarlägga smittokällan och kartlägga sådana kontaktgårdar till vilka skrapie har kunnat spridas. Länsveterinären skall klarlägga gårdens försäljningar och köp av djur, lån av baggar, bockar eller andra djur, överföringar av sperma, äggceller och embryon, användningen av samfällda betesområden och andra sådana kontakter genom vilka smitta har kunnat spridas till eller från gården. Utredningen skall gälla åtminstone de tre år som har föregått smittan. Utredningen skall gälla de tio år som har föregått smittan till den del som uppgifterna finns tillgängliga. På grundval av den epidemiologiska utredningen skall länsveterinären uppgöra en förteckning över kontaktgårdarna. Förteckningen skall skickas till Evira och till länsveterinärerna i de län på vilkas område kontaktgårdarna finns.

8 8 19 Kontroll av kontaktgårdar Länsveterinären skall bestämma att kommunalveterinären besöker alla kontaktgårdar och utför en klinisk undersökning av alla får och getterna på gårdarna. Om det vid undersökningen konstateras att ett eller flera djur på gården uppvisar symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären handla i enlighet med bestämmelserna i 9 och Spärrbestämmelser Om gårdens får och getter inte konstateras ha symptom som tyder på TSE vid undersökningen, men färre än tre år har förflutit från kontakterna med den smittade gården och spridning av smitta från kontaktgården till den smittade gården eller från den smittade gården till kontaktgården är sannolik, skall kommunalveterinären meddela den person som ansvarar för en sådan kontaktgård spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga IV. Kommunalveterinären kan av särskilda skäl meddela spärrbestämmelser enligt modellen i bilaga IV även till en sådan kontaktgård som varit i kontakt med den smittade gården för mer än tre år sedan, om omständigheterna är sådana att spridning av smitta från kontaktgården till den smittade gården eller från den smittade gården till kontaktgården är sannolik och meddelande av spärrbestämmelser är nödvändigt för att utrota och förhindra spridningen av sjukdomen. Kommunalveterinären skall vidare kontrollera gårdens djurförteckning. 21 Avlivande av djur från kontaktgårdarna Evira skall bestämma att alla får och getter på de kontaktgårdar som avses i 20 avlivas. Länsveterinären skall se till att djuren avlivas och att prov av de avlivade djuren skickas för undersökning till Evira. Evira meddelar anvisningar om hur många och vilka djur som skall provtas. Av särskilda skäl, om det på grundval av omständigheterna i anknytning till djurhålllningen eller sjukdomsalstraren är sannolikt att endast en del av kontaktgårdens får eller getter har utsatts för smitta, kan Evira dock av särskilda skäl bestämma, att endast får och getter från den smittade gården, deras föräldrar och avkomma samt andra får och getter som sannolikt har utsatts för smitta skall avlivas. Om avlivandet av kontaktgårdens får och getter inte kan anses ändamålsenligt med anledning av deras speciella ekonomiska, avelsmässiga, sociala eller kulturella värde kan Evira bestämma att djuren inte skall avlivas. Evira skall dock alltid bestämma att föräldrarna till ett skrapie-positivt djur och ett skrapie-positivt hondjurs avkomma skall avlivas.

9 9 22 Tömning och desinficering av kontaktgårdarna Länsveterinären skall se till att allt avfall och alla ämnen som sannolikt är kontaminerade förstörs och att gårdens konstruktioner och markområden behandlas efter avlivandet av kontaktgårdens får och getter i enlighet med anvisningarna i punkt 1-4 i bilaga III eller de anvisningar som Evira har meddelat särskilt i syfte att utrota smittan. Kommunalveterinären skall övervaka tömningen och desinficeringen av gården. Stadgandena in 1 mom. tillämpas i de fall som avses i 21 2 mom. endast på sådana djurutrymmen där får och getter från den smittade gården, deras föräldrar och avkomma samt andra får och getter som sannolikt har utsatts för smitta har hållits. Om det har förflutit högst sex månader sedan den första kontakten med det smittade djuret och det är osannolikt att får och getter från den smittade gården, deras föräldrar och avkomma samt andra får och getter som sannolikt utsatts för smitta har hunnit sprida sjukdomen vidare kan länsveterinären bestämma att djurutrymmena inte behöver tömmas och desinficeras. 23 Åtgärder då inte alla djur på kontaktgården avlivas Om det har bestämts att en kontaktgårds djur inte skall avlivas på det sätt som avses i 21 3 mom., skall personen som ansvarar för gården anmäla till kommunalveterinären om slakt av får och getter som är äldre än 12 månader senast fem vardagar innan de nämnda djuren sänds till slakt. Kommunalveterinären skall undersöka gårdens djur som avses i anmälan innan de sänds till slakt. Om det vid undersökningen konstateras att ett djur på gården uppvisar symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären handla i enlighet med bestämmelserna i 9 och 10. Kommunalveterinären skall underrätta slakteriets besiktningsveterinär eller den kommunalveterinär som utför köttbesiktningen på slaktplatsen om att gården sänder får och getter som är över 12 månader gamla till slakt. Besiktningsveterinären eller den kommunalveterinär som utför köttbesiktningen på slaktplatsen skall se till att det tas prov av de ovan avsedda djuren och att proven sänds för undersökning till Evira avseende TSE. Kommunalveterinären skall undersöka alla får och getter på gården minst två gånger om året avseende symptom som tyder på TSE. Om det vid undersökningen konstateras att ett eller flera djur på gården uppvisar symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären handla i enlighet med bestämmelserna i 9 och 10. Om gården är belägen i en region där insamling av självdöda eller avlivade får och getter inte har ordnats, skall den person som ansvarar för gården underrätta kommunalveterinären om varje får eller get som är äldre än 18 månader och som självdött eller avlivats på gården. Kommunalveterinären skall se till att ett prov av ett självdött eller på gården avlivat djur sänds för undersökning till Evira avseende TSE.

10 10 24 Återkallande av spärrbestämmelserna Kommunalveterinären skall återkalla de spärrbestämmelser som han meddelat då de åtgärder som avses i 21 1 eller 2 mom. och 22 har utförts. I bilaga V ingår en modell för beslut om återkallande. I de fall som avses i 21 3 mom. skall kommunalveterinären återkalla de spärrbestämmelser som han meddelat då fem år har förflutit sedan spärrbestämmelserna meddelades. 5 kap. Tillsynen gällande förekomsten av TSE-sjukdomar 25 Sjukdomsuppföljning hos djur som dött på gården Den veterinär som övervakar en bearbetningsanläggning för kategori 1-material skall se till att ett prov av alla de självdöda eller avlivade får och getter som är äldre än 18 månader och som sänts till anläggningen skickas för undersökning till Evira avseende TSE. Länsveterinären kan bestämma att de självdöda eller avlivade får och getter som är äldre än 18 månader och som sänts till ett hanteringsställe för material i kategori 1 eller 2 eller till en anläggning för förbränning skall undersökas avseende TSE. I en region där insamling av självdöda eller avlivade får och getter inte har ordnats kan kommunalveterinären, någon annan veterinär eller den person som ansvarar för gården skicka prover av de får och getter som är äldre än 18 månader och som dött eller avlivats på gården för undersökning till Evira avseende TSE. Prover av alla får och getter som är äldre än 18 månader och som dött eller avlivats på sådana gårdar som har importerat levande får och getter eller könsceller och embryon från dem den 18 augusti 2004 eller senare från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller från ett tredje land, med undantag för import från Sverige, Danmark eller Österrike, skall likväl skickas för undersökning till Evira avseende TSE i sju år efter importen. Den person som ansvarar för gården skall se till att proven skickas. 26 Sjukdomsuppföljning hos slaktade får och getter Enligt TSE-förordningen skall alla får och getter som slaktats för att användas som livsmedel och är äldre än 18 månader eller som har fler än två permanenta framtänder som trängt genom tandköttet undersökas avseende TSE. Slakteriets besiktningsveterinär eller den kommunalveterinär som övervakar slaktplatsen skall se till att prov tas och att de skickas till Evira.

11 11 27 Gårdsvist övervakningsprogram Det gårdsvisa övervakningsprogrammet är ett obligatoriskt hälsokontrollprogram för TSE för gårdar som permanent håller mer än 20 tackor och/eller getter. I TSE-förordningen ingår bestämmelser om kontroller och andra åtgärder som utgör villkor för export av avelsdjur, könsceller eller embryon till andra medlemsstater inom Europeiska unionen. De villkor och bestämmelser som ingår i det gårdsvisa övervakningsprogrammet i enlighet med vad som bestäms i denna förordning motsvarar de bestämmelser om villkor för export som ingår i TSE-förordningen. Övriga gårdar kan ansluta sig frivilligt till det gårdsvisa övervakningsprogrammet. 28 Anslutning till det gårdsvisa övervakningsprogrammet och utträde ur programmet Anslutning till det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet sker genom att anslutningshandlingen enligt modellen i bilaga VI ifylls och skickas till kommunalveterinären. Även gårdar för vilka övervakningsprogrammet är obligatoriskt skall fylla i anslutningshandlingen enligt modellen i bilaga VI och skicka den till kommunalveterinären eller på annat sätt anmäla sig till denne. En gård kan utträda ur det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet genom att ifylla en handling enligt modellen i bilaga VII och skicka den till kommunalveterinären. 29 Undersökningar som ingår i det gårdsvisa övervakningsprogrammet i samband med slakt Om en gård inte skickar får eller getter som är äldre än 18 månader till slakteriet eller en slaktplats för slakt skall personen som ansvarar för gården se till att varje år skickas prover av 1-5 får eller getter som är äldre än 18 månader och som slaktats för gårdens eget bruk för undersökning till Evira avseende TSE. 30 Undersökning av djur som dött på gården som ingår i det gårdsvisa övervakningsprogrammet Alla de får och getter som är äldre än 18 månader och som dött eller avlivats på gården skall undersökas avseende TSE. Djur som skickats till en bearbetningsanläggning för kategori 1-material undersöks i enlighet med 25 1 mom. Om djur som dött eller avlivats på gården inte skickas till en bearbetningsanläggning för kategori 1-material, skall den person som ansvarar för gården se till att prover av dessa djur skickas för undersökning till Evira avseende TSE, om det inte har bestämts att de skall undersökas i de fall som avses i 25 2 mom.

12 12 Den person som ansvarar för gården skall förvara verifikaten över djur som skickats till en bearbetningsanläggning för kategori 1-material och Eviras undersökningssvar gällande djur av vilka prover har skickats direkt till Evira från gården eller som har undersökts på det sätt som avses i 25 2 mom. Verifikaten och undersökningssvaren skall förvaras i minst ett år. 31 Anskaffning av djur till en gård som omfattas av det gårdsvisa övervakningsprogrammet Levande får och getter får föras till en gård som omfattas av det gårdsvisa övervakningsprogrammet endast från en annan gård som omfattas av övervakningsprogrammet och som iakttar bestämmelserna i det gårdsvisa övervakningsprogrammet. Begränsningen tillämpas dock inte på införande av får av prionproteingenotyp ARR/ARR till gården. 32 Kontroller i anknytning till det gårdsvisa övervakningsprogrammet Kommunalveterinären skall undersöka alla de får och getter på gården som är äldre än 12 månader minst en gång om året avseende symptom som tyder på TSE. Samtidigt skall kommunalveterinären kontrollera om bestämmelserna enligt har iakttagits på gården. Kommunalveterinären skall upprätta en kontrollrapport över kontrollbesöket. I bilaga VIII ingår en modell för kontrollrapporten. Om det vid undersökningen konstateras att ett eller flera djur på gården uppvisar symptom som tyder på TSE, skall kommunalveterinären handla in enlighet med bestämmelserna i 9 och Åtgärder på gårdar som inte iakttar bestämmelserna i det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet Om gården omfattas av det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet, men om gården inte iakttar bestämmelserna i programmet enligt 29-31, skall kommunalveterinären föreslå till länsveterinären att gården utesluts ur det gårdsvisa övervakningsprogrammet. Länsveterinären fattar beslutet om uteslutning av gården i övervakningsprogrammet (modell i bilaga IX). 34 Förteckningar och anmälningar Kommunalveterinären skall föra en förteckning över de gårdar som omfattas av programmet inom sitt verksamhetsområde och förvara avskrifter av alla handlingar som anknyter till programmet. Handlingarna skall förvaras i minst tre år efter det att gården har uteslutits eller har utträtt ur kontrollprogrammet.

13 13 I 12 e 3 mom. lagen om djursjukdomar ingår bestämmelser om de anmälningar som gäller det gårdsvisa kontrollprogrammet som kommunalveterinären och länsveterinären skall göra till varandra och till Evira. Länsveterinären skall dessutom tillställa Evira ett sammandrag av gårdarna före den 31 januari följande år. Följande uppgifter skall framgå av sammandraget: 1) Gårdens kontaktuppgifter och lägenhetssignum, 2) datum då gården anslutit sig till programmet och datum då gården utträtt ur programmet. 6 kap. Särskilda bestämmelser 35 Kostnader I 15-21b lagen om djursjukdomar ingår bestämmelser om ersättning av kostnader som föranleds av bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter. För kontroller och övriga åtgärder enligt 8, 10, 14, 15, 18, 19 och i denna förordning betalas till kommunalveterinären ersättning av statens medel enligt statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer (1234/2001). För kontroller och åtgärder enligt 32 i denna förordning betalas till kommunalveterinären ersättning av statens medel enligt statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer (1234/2001), om det gårdsvisa övervakningsprogrammet är obligatoriskt för gården. I 15 lagen om djursjukdomar ingår bestämmelser om kostnaderna för de kontroller och åtgärder som föranleds av det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet. Provtagningar och laboratorieundersökningar enligt denna förordning är avgiftsfria för djurets ägare eller innehavare. 36 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 augusti Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 9 oktober 1997 om bekämpning av skrapie hos får och getter (27/VLA/1997). 37 Övergångsbestämmelser Gårdar för vilka det gårdsvisa övervakningsprogrammet som avses i 27 är obligatoriskt skall på det sätt som bestäms i 28 anmäla sig till kommunalveterinären före den 1 oktober 2006.

14 14 Gårdar som hör till det gårdsvisa skrapieövervakningsprogrammet enligt det upphävda beslutet då denna förordning träder i kraft hör dock till det obligatoriska eller frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet enligt denna förordning utan att ha anslutit sig eller anmält sig separat. Gårdar som hör till det gårdsvisa skrapieövervakningsprogrammet enligt det upphävda beslutet och som håller högst 20 tackor och/eller getter och som inte vill ansluta sig till det frivilliga gårdsvisa övervakningsprogrammet enligt denna förordning skall särskilt underrätta kommunalveterinären om saken. Helsingfors den 6 juni 2006 Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja Veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin

15 15 BILAGA I BESLUT OM SPÄRRBESTÄMMELSER SOM MEDDELAS EN GÅRD PÅ GRUND AV MISSTANKE OM TSE/KONSTATERAD SKRAPIE Diarienummer:... Utfärdat... /... (datum) Namnet på den person som ansvarar för gården:... Gårdens kontaktuppgifter (adress och telefonnummer): Lägenhetssignum:... Hörande av sakägare: Personen som ansvarar för gården har underrättats om att beslutet är nödvändigt. Saken avgörs utan att vidare höra sakägare eftersom hörandet kan leda till att ändamålet med beslutet inte uppnås. På gården skall följande bestämmelser iakttas: 1. Anmälningsskyldighet Kommunalveterinären skall omedelbart underrättas om alla får och getter på gården som har symptom som tyder på TSE. 2. Begränsning av flyttning av djuren 2.1. Fåren och getterna på gården skall hållas a) inomhus, eller b) kontrollerat i väl inhägnade utrymmen så att de inte kommer i kontakt med andra får eller getter (det obehövliga stryks) 2.2. Får och getter får inte föras till eller bort från gården. 3. Övriga bestämmelser 3.1. Får- eller getkroppar samt kött, köttprodukter eller biprodukter som härrör från kroppar får inte föras bort från gården Embryon eller könsceller av får eller get får inte föras bort från gården Foder, avfall och andra eventuellt kontaminerade produkter, avfall och annat material får inte föras bort från gården utan länsveterinärens tillstånd Tillträde till djurstallarna och betesmarker som används av fåren och getterna är förbjudet för andra personer än sådana djurskötare som är nödvändiga för skötseln av fåren och getterna.

16 16 Bestämmelserna gäller tills de upphävs enligt 12 eller 16 i förordningen om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter. Motivering: Hos de får och/eller getter som hålls på gården misstänks TSE/har konstaterats förekomst av skrapie (det obehövliga stryks). Rättsnormer: Lag om djursjukdomar (55/1980, ändr. 809/1992) 8 och 9 Förordning om djursjukdomar (601/1980) 17 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter (32/VLA/2006) Förvaltningslag (434/2003) 34 2 mom. 4 punkt Ändringssökande och ikraftträdande av beslutet: Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Besvärsanvisning ingår som bilaga. Beslutet träder dock i kraft omedelbart. Beslutet skall iakttas oavsett eventuellt ändringssökande. Kommunalveterinärens underskrift: Namnförtydligande och tjänsteställning: Tilläggsuppgifter: Vid behov fås tilläggsuppgifter av kommunalveterinären som har utfärdat detta beslut tel:... fax:... För kännedom: Länsveterinären

17 17 BILAGA II BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV SPÄRRBESTÄMMELSER SOM MEDDELATS PÅ GRUND AV MISSTANKE OM TSE/SKRAPIE Diarienummer:... Utfärdat... /... (datum) Namnet på den person som ansvarar för gården:... Gårdens kontaktuppgifter (adress och telefonnummer): Lägenhetssignum:... Beslut: Genom detta beslut återkallas de spärrbestämmelser som med anledning av misstanke om TSE/konstaterad skrapie (det obehövliga stryks) meddelats gården... /...(datum). Motivering: Misstanken om TSE har vid förnyad kontroll visat sig vara ogrundad/misstanken om TSE har enligt laboratorieundersökningar visat sig vara ogrundad/skrapie har utrotats från gården (det obehövliga stryks). Rättsnormer: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter (32/VLA/2006) Ändringssökande: Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Besvärsanvisning ingår som bilaga. Kommunalveterinärens underskrift: Namnförtydligande och tjänsteställning: Tilläggsuppgifter: Vid behov fås tilläggsuppgifter av kommunalveterinären som har utfärdat detta beslut tel:... fax:... För kännedom: Länsveterinären

18 18 BILAGA III ÅTGÄRDER FÖR UTROTNING AV SKRAPIESMITTA 1. Allmänt Sanering av djurutrymmen måste planeras från fall till fall med beaktande av i vilket skick utrymmena är. Skrapies alstrare dvs. prioner är mycket motståndskraftiga mot alla desinfektionsmedel. Av praktiska skäl är går det oftast inte att använda sådan desinfektion i djurutrymmen som helt skulle tillintetgöra prioner. 2. Foder, ull och gödsel Djurfoder, ull och gödsel bränns, grävs djupt ned djupt i jorden eller förs till en avstjälpningsplats. 3. Byggnader, redskap och utrustning Saneringens ändamål är att bryta smittkedjan genom att förhindra att nya djur kommer i beröring med sjukdomsalstrare som eventuellt har fastnat på ytorna. Delar av trä som djuren varit i beröring med (golv, boxarnas väggar, foderhoar osv.) bränns eller förs till en avstjälpningsplats. Saker eller utrustning som djuren varit i beröring med och som inte går att rengöra och desinficera bränns likaså eller förs till en avstjälpningsplats. Alla konstruktioner och saker som har förstörts antecknas i en förteckning. Övriga delar inom och ytterom djurstallarna, däribland gödselstäder, samt saker och utrustning som djuren varit i beröring med tvättas med högtryckstvätt och borstar. Efter tvättningen desinficeras byggnaden med Na-hypoklorit och lämnas att torka. Konstruktioner som inte tål vattentvätt rengörs mekaniskt med stor noggrannhet, varefter den kontaminerade ytan täcks med exempelvis ett lager kalkvälling eller filmfanérskivor. Efter saneringen målas byggnaden på nytt och de avlägsnade konstruktionerna ersätts med nya. 4. Jord omkring djurstallarna Jordens ytskikt runt djurstallarna från områden som djuren har rört sig på skalas till ett djup av minst 15 cm och grävs ned djupt i jorden eller förs till en avstjälpningsplats. Ett tunt lager byggnadsfinkalk breds ut på området och täcks sedan med ett nytt jordlager som lämpar sig för motsvarande bruk. 5. Betesmarker (enbart smittade gårdar) Betesmarkerna plöjs till ett djup av minst 30 cm. Stängslen runt betesmarkerna bränns eller förs till en avstjälpningsplats. De avlägsnade stängslen ersätts med nya motsvarande konstruktioner.

19 19 BILAGA IV BESLUT OM SPÄRRBESTÄMMELSER SOM MEDDELAS EN SKRAPIEGÅRDS KONTAKTGÅRD Diarienummer:... Utfärdat... /... (datum) Namnet på den person som ansvarar för gården:... Gårdens kontaktuppgifter (adress och telefonnummer): Lägenhetssignum:... Hörande av sakägare: Personen som ansvarar för gården har underrättats om att beslutet är nödvändigt. Saken avgörs utan att vidare höra sakägare eftersom hörandet kan leda till att ändamålet med beslutet inte uppnås. På gården skall följande bestämmelser iakttas: 1. Anmälningsskyldighet 1.1. Kommunalveterinären skall omedelbart underrättas om alla får och getter på gården som har symptom som tyder på TSE Kommunalveterinären skall omedelbart underrättas om alla de självdöda eller avlivade får och getter på gården som är äldre än 18 månader och som inte skickas till en bearbetningsanläggning för kategori 1-material Kommunalveterinären skall omedelbart underrättas om alla de får och getter som är äldre än 12 månader och som skall skickas till slakt minst fem vardagar innan de skickas till slakt. Kommunalveterinären skall undersöka djuren innan de skickas till slakt. Djuren skall undersökas i samband med slakten avseende TSE. 2. Begränsning av flyttning av djuren 2.1. Fåren och getterna på gården skall hållas a) inomhus, eller b) kontrollerat i väl inhägnade utrymmen så att de inte kommer i kontakt med andra får eller getter (det obehövliga stryks) 2.2. Får eller getter får inte överlämnas från gården till andra gårdar. 3. Behandling av gödsel Kommunalveterinären meddelar separat anvisningar om behandling av gödsel.

20 20 4. Beslutets giltighetstid Beslutet gäller tills det enligt 24 i förordningen om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter upphävs. Motivering: Gården har varit i kontakt med en sådan gård vars får eller getter har konstaterats ha skrapie. Rättsnormer: Lag om djursjukdomar (55/1980, ändr. 809/1992) 8 och 9 Förordning om djursjukdomar (601/1980) 17 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter (32/VLA/2006) Förvaltningslag (434/2003) 34 2 mom. 4 punkt Ändringssökande och ikraftträdande av beslutet: Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd. Besvärsanvisning ingår som bilaga. Beslutet träder dock i kraft omedelbart. Beslutet skall iakttas oavsett eventuellt ändringssökande. Kommunalveterinärens underskrift: Namnförtydligande och tjänsteställning: Tilläggsuppgifter: Vid behov fås tilläggsuppgifter av kommunalveterinären som har utfärdat detta beslut tel:... fax:... För kännedom: Länsveterinären

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter UTKAST 30.5.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 21/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2299/21/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 tillsvidare Ändrar/Upphäver Bemyndigande 20 3 mom., 22 3 mom., 23 4 mom.,

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2482/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/14 Datum Dnr 10.12.2014 1238/14/2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2015- tillsvidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015

Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 Sida/sidor 1 / 6 Eviras anvisning om övervakning av tvärvillkor gällande övervakning av djursjukdomar år 2015 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall

Läs mer

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 13/VLA/2004 Datum Dnr 30.12.2004 5550/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2005 - tills vidare Upphäver / Ändrar - Bemyndigande 5, 8 och 12 i lagen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING 22/14 Datum Dnr 17.11.2014 2164/14/2014 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.12.2014 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 432/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av salmonellasmitta hos nötkreatur och svin Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR 2008-010386-351 SID 1 (4) 2008-10-01 Marc Hess Stadsveterinär 08-508 28 817 lars.thoang@miljo.stockholm.se Fruängens Kött och Fläsk AB Box 5050 121 05 JOHANNESHOV

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

För att ge en nödvändig helhetsbild av sjukdomen beskrivs PRRS allmänna sjukdomsbild och hur sjukdomens sprids i punkt 1.

För att ge en nödvändig helhetsbild av sjukdomen beskrivs PRRS allmänna sjukdomsbild och hur sjukdomens sprids i punkt 1. D 80 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET BESLUT nr 18/VLA/98 Veterinär- och livsmedelsavdelningen Datum 5.11.1998 Dnr 743/50-98 Ikraftträdelse- och giltighetstid 20.11.1998 - tills vidare Upphäver / Ändrar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 Datum Dnr 9.12.2005 5329/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2006 - tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315 1 DEL II KAPITEL 1 AFRIKANSK HÄSTPEST....3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk hästpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk hästpest har konstaterats... 6 C. Skyddsområde och övervakningsområde... 8 D. Vaccination...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig och förebyggande

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

Märkning och registrering av djur 2015

Märkning och registrering av djur 2015 Märkning och registrering av djur 2015 NEUVO 2020 3.12 Seinäjoki, 5.12 Vasa, 10.12 Träskända. 1 Varför märkning och registrering? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var vart och ett djur har vistats

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av mjölk Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013 I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningsstall för avelshönor 3160 Nr 1148 Bilaga I PROVTAGNINGSMETODER Om förpackning och sändning av proverna skall särskilt överenskommas med det laboratorium som utför undersökningen. Proverna skall sändas till laboratoriet under

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1035/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling

Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling 1(10) 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling Jordbruksverket 551 82 Jönköping www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 december 2011 1193/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 11/12 Datum Dnr 03.05.2012 1033/14/2012 Ikraftträdelse- och giltighetstid 10.05.2010 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om

Läs mer

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna utkast 8.12.2016 Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/07 Datum Dnr 13.2.2007 656/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.3.2007- tills vidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets beslut om

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Allmänna bestämmelser 1 [8261] Denna författning innehåller bestämmelser

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om ändring av bilagorna till Europaparlamentets

Läs mer

RP 146/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 146/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar RP 146/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att jaktlagen klargörs så att länsstyrelsen

Läs mer

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281]

Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Förordning 1523/2007, päls av katt och hund [7281] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att jaktlagen klargörs så att länsstyrelsen för

Läs mer

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav:

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav: 3134 HÄLSOINTYG (1) BILAGA A Detta intyg skall utfärdas på en blankett, som innehåller texten minst på ett av de officiella språken i den stat från vilken de avsänts och den stat till vilken de är destinerade.

Läs mer

ABP. Animaliska biprodukter

ABP. Animaliska biprodukter ABP Animaliska biprodukter Vad är animaliska biprodukter? Animaliska biprodukter, även kallat ABP, är hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 134/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804); SFS 2006:1032 Utkom från trycket den 18 juli 2006 beslutat den 6 juli 2006. Regeringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 130/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 1/VLA/2012 Dnr 27.01.2012 1333/14/2011 Ikraftträdelse- och giltighetstid 01.03.2012 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m. Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Syfte m.m. 1 [9111] Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att kontrollera och hindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling,

Läs mer

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653 Nr 1022 2651 BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Bilaga 1. Krav vid insamling och transport av animaliskt avfall... 2652 1. Transportmedel... 2652 2. Transportdokument... 2652 3. Transportbeteckningar...

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 133/00 Dnr 4468/01/2000 Giltighetstid 15.12.2000 tillsvidare Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna Länsstyrelsen i landskapet Åland

Läs mer

Allmänt Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar i detta beslut bestämmelser om bekämpning av rabies.

Allmänt Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning utfärdar i detta beslut bestämmelser om bekämpning av rabies. D 49 JORD- OCh SKOGSBRUKSMINISTERIET BESLUT nr 9/VLA/1999 Veterinär- och livsmedelsavdelningen Datum 12.5.1999 Dnr 240/50-99 Ikraftträdelse- och giltighetstid 20.5.1999 - tills vidare Upphäver / Ändrar

Läs mer

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

Frågor och svar om TSE hos får och getter

Frågor och svar om TSE hos får och getter MEMO/03/157 Bryssel den 24 juli 2003 Frågor och svar om TSE hos får och getter Vad är transmissibel spongiform encefalopati (TSE)? TSE är en hel familj sjukdomar som förekommer hos människor och djur och

Läs mer

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315

Epizootihandboken_Del_II_05_Vattenbruksdjur110315 1 DEL II KAPITEL 5 EPIZOOTISKA SJUKDOMAR HOS VATTENBRUKSDJUR... 3 A. Åtgärder vid misstanke om epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur... 3 B. Åtgärder då epizootisk sjukdom hos vattenbruksdjur har konstaterats...

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.09.2003 KOM(2003)546 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Om läget när det gäller förbuden mot utfodring av animalieproduktionens djur med animaliskt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG

BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG Bild: Katri Kaaro BEKÄMPNING AV DJURSJUKDOMAR SOM MED LÄTTHET SPRIDER SIG Djursjukdomar som med lätthet sprider sig Djursjukdom som medför stor samhällsekonomisk skada eller som förhindrar eller i avsevärd

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att foderlagen ändras i syfte att genomföra vissa krav

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 1/VLA/2008 Datum Dnr 3.4.2008 2272/01/2007 Ikraftträdande- och giltighetstid 17.4.2008 -tillsvidare Upphäver / Ändrar Bestämmelser om bemyndigande 8 4 mom.,

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70) om införsel av nötkreatur och svin Allmänna bestämmelser 1 [8231] Denna författning innehåller bestämmelser om villkor från djurhälsosynpunkt som ska

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 27 januari 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 27 januari 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 27 januari 2015 (OR. en) 5625/15 AGRILEG 12 VETER 5 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 16 januari 2015 till: Komm. dok. nr: D036079/06 Ärende: Rådets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995 23. 5. 95 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 116/47 KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 1995 om särskilda villkor för import av ledande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Anläggning för hantering och lagring av animaliska biprodukter 1 - krav för godkännande samt krav på verksamheten

Anläggning för hantering och lagring av animaliska biprodukter 1 - krav för godkännande samt krav på verksamheten INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

SCRAPIE INSÄNDNING AV PROVER FRÅN DÖDA OCH AVLIVADE FÅR OCH GETTER FRÅN ETT OMRÅDE SOM INTE HÖR TILL KADAVERINSAMLINGEN

SCRAPIE INSÄNDNING AV PROVER FRÅN DÖDA OCH AVLIVADE FÅR OCH GETTER FRÅN ETT OMRÅDE SOM INTE HÖR TILL KADAVERINSAMLINGEN Föredragande Miia Kauremaa Sida/sidor 1 / 5 SCRAPIE INSÄNDNING AV PROVER FRÅN DÖDA OCH AVLIVADE FÅR OCH GETTER FRÅN ETT OMRÅDE SOM INTE HÖR TILL KADAVERINSAMLINGEN I jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

10.10.2002 Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 273/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

10.10.2002 Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 273/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 10.10.2002 Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 273/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 juni 2014 460/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på

Läs mer

Epizootihandboken Del II Del II 02 Afrikansk svinpest_130902

Epizootihandboken Del II Del II 02 Afrikansk svinpest_130902 1 DEL II KAPITEL 2 AFRIKANSK SVINPEST... 3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk svinpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk svinpest har konstaterats i en anläggning... 7 C. Åtgärder i spärrförklarade kontaktanläggningar...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 12 juni 2002 Nr 465 471 INNEHÅLL Nr Sidan 465 Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden... 3055 466

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Livsmedelshygien inom växtproduktionen

Livsmedelshygien inom växtproduktionen Livsmedelshygien inom växtproduktionen Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer