Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020"

Transkript

1 Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt UTKASTET 1

2 Innehållsförteckning 1. Identifiering Programmets utformning Läget i Finland Typen av materiell brist som är föremål för stöd Beskrivning av den materiella hjälpen och av kompletterande åtgärder Motsvarande nationella program Verkställighet Kriterier för biståndsberättigande Valet av insatser Valet av partnerorganisationer Programmets kompletterande art i förhållande till Europeiska socialfonden Programmets förvaltningsstruktur Övervakning och utvärdering av programmet Användningen av det tekniska stödet Intressentgruppernas deltagande i utarbetandet av programmet Finansieringsplan Identifiering Medlemsstat Benämning CCI Finland Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014FI05FMPO001 2

3 2. Programmets utformning 2.1 Läget i Finland I det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt koncentrerar man sig i Finland endast på avhjälpande av livsmedelsbristen hos dem som har det sämst ställt. Detta ska ske genom medborgarorganisationer och andra organisationer som arbetar med målgrupperna. Utdelningen av livsmedel genom partnerorganisationerna sker i regel i form av frivilligt arbete. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare och allt tydligare att folk har det sämre ställt i och med att utdelningen av livsmedelshjälp blivit ett bestående fenomen. I samband med en nationell undersökning om livsmedelshjälp som bereds av Östra Finlands universitet har det uppskattats att människor skaffar sin mat varje vecka via brödköer. Gratisutdelningen av mat når en stor del av dem som har det allra sämst ställt. Enligt undersökningen är de som står i brödköerna huvudsakligen sådana som lever på grundtrygghetsförmånerna, bor på hyra, är i svag arbetsmarknadsställning och är äldre. Också många mindre bemedlade barnfamiljer klarar bättre av vardagen tack vare livsmedelshjälpen. Enligt statistikcentralens tidskrift Hyvinvointikatsaus (1/2014) är inkomstutvecklingen för stora familjer och ensamförsörjare sämre än för andra. Särskilt hushåll med ensamförsörjare har svårt att klara sig ekonomiskt. Enligt Statistikcentralens inkomststatistik är små inkomster vanligast bland unga vuxna (18-24 år) och äldre som fyllt 75 år. Småinkomsttagare är oftare kvinnor än män, men männen löper i allmänhet större risk för utslagning än kvinnorna i Finland. Fastän lagen om utkomstskydd förutsätter att kommunerna svarar för tryggande av minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv, räcker inte grundskyddet för täckande av de dagliga kostnaderna för alla efter det att boendekostnaderna betalats. Forskarna bedömer på basis av berättelserna av de kunder som hämtat livsmedelshjälp att aktörerna inom den offentliga sektorn stöder dem som slagits ut från arbetsmarknaden ganska väl när det är fråga om kortvariga situationer som kan betraktas som sedvanliga. När problemen hopar sig och blir långvariga verkar dock människorna falla igenom den offentliga sektorns skyddsnät och bli tvungna att stöda sig på livsmedelshjälp och annan icke officiell hjälp. Dessutom har det uppskattats att endast få upplever egentlig hungersnöd. Bristen tar sig ofta uttryck i ständigt otillräcklig och ensidig kost. Typen av materiell brist: I det operativa programmet koncentrerar man sig på att avhjälpa livsmedelsbristen, vilket sker genom att partnerorganisationerna delar ut livsmedelshjälp till dem som har det sämst ställt. 3

4 2.2 Typen av materiell brist som är föremål för stöd Beskrivning av den materiella hjälpen och av kompletterande åtgärder Landsbygdsverket svarar för anskaffningen av de livsmedel som delas ut som livsmedelshjälp och transporteringen av dem till partnerorganisationerna. Livsmedlen och tjänsterna i samband med transporteringen och lagringen av dem skaffas med hjälp av förfarandena för offentlig upphandling, på basis av en genomförandeplan som förvaltningsmyndigheten godkänt. Sådana produkter som kan fås till en rimlig kostnad skaffas för att en större mängd livsmedel ska kunna delas ut. Säkerheten hos och kvaliteten på de produkter som delas ut som livsmedelshjälp innehar en central roll i den finländska livsmedelspolitiken. Produkterna ska ha tillräckligt lång förvaringstid och målet vid valet av produkter är att skaffa produkter med bra näringsvärde som stöder en mångsidig och balanserad kost. Produkturvalet inbegriper inte några sådana produkter som innehåller rikligt med fett och socker. Däremot innehåller majoriteten av produkterna riktligt med fibrer. Till sådana produkter hör bl.a. grötflingor, makaroner, köttkonserver, surskorpor, ärtsoppa och mysli. Innehållet i hjälppaketen kan variera från organisation till organisation t.ex. beroende på de hjälpbehövandes behov och familjestorlek. Landsbygdsverket levererar livsmedlen till partnerorganisationerna i regel två gånger om året. Tidpunkterna för leveranserna avtalas med de parter som valts till partnerskapsorganisationer. Antalet leveranser kan vid behov ändras, men då ska kostnadseffektiviteten beaktas. Utöver de livsmedel som köps som nya stöder Landsbygdsverket dessutom i mån av möjlighet chansen att utnyttja livsmedelsproducenternas och detaljhandelns överskottslager, vilket kan öka mängden livsmedel som kan delas ut som livsmedelshjälp och på det sättet också programmets verkningsfullhet. Vid anskaffningen av livsmedel kan också produkter som lämnats utanför från offentlig intervention i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 med iakttagande av de förfaranden som kommissionen fastställt, under förutsättning att användningen av produkterna är det ekonomiskt mest gynnsamma alternativet och orsakar inga orimliga fördröjningar för partnerorganisationerna. Partnerskapsorganisationerna bestämmer själva inom ramen för sina lagringsmöjligheter när de delar ut livsmedlen till dem som har det sämst ställt. Livsmedlen delas ut till dem som har det sämst ställt i huvudsak i form av livsmedelspaket eller kassar, men livsmedlen kan användas också för tillagning av måltider inom partnerskapsorganisationer. Livsmedlen delas ut i de lokaler som partnerorganisationerna anser lämpa sig bäst för ändamålet. Vid lagringen och hanteringen av livsmedel följs det nationella livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) anvisningar. Utdelningen av livsmedelshjälp ska enligt huvudregeln inledas så snart som möjligt efter att Landsbygdsverket levererat livsmedlen. Produkterna ska delas ut före den sista användningsdag som anges på produkterna eller senast enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisning om användningstiderna. I enlighet med artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt förutsätts det av de partnerorganisationer som delar ut livsmedel att dessa vidtar kompletterande åtgärder som bidrar till social delaktighet. Kompletterande åtgärder kan vara bl.a. följande (nedan en riktgivande förteckning): information om tjänster eller projekt 4

5 inom den offentliga sektorn eller tredje sektorn som bidrar till social delaktighet (bl.a. relevanta lokala ESFprojekt), vägledning till social-, bostads- och sysselsättningstjänster, rådgivning eller stöd vid användningen av tjänsterna i fråga eller annat stöd som stärker delaktigheten. Inget finansiellt stöd beviljas partnerorganisationerna för att de vidtar kompletterande åtgärder. Partnerorganisationens kompletterade åtgärder vidtas antingen i samband med utdelningen av livsmedelshjälpen i samma lokal där hjälppaketen delas ut eller i någon annan lokal som partnerorganisationen betraktar som lämplig. Vid utdelningstillfället ska man också i det fallet åtminstone informera om var och på vilket sätt kompletterande åtgärder hålls tillgängliga. Kompletterande åtgärder kan tillhandahållas också i samarbete med någon annan partnerorganisation eller någon annan organisation Motsvarande nationella program Finland har inte något nationellt system för utdelning av livsmedel till sådana som lider av matbrist vilket skulle stödas av staten. Enskilda kommuner har ordnat utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt. Som en del av församlingarnas diakoniarbete ordnas utdelning av livsmedelshjälp på flera orter. Utdelningen av livsmedelshjälp hör annars till många frivilligorganisationers uppgiftsområde. Livsmedel som ska delas ut skaffas med organisationernas egna pengar eller fås som donationer eller från butiker. I syfte att verkställa detta operativa program grundas det ett eget distributionssystem för förmedling av livsmedelshjälp. Utdelning av hjälpen sker genom partnerorganisationer. Organisationerna kan inkludera de livsmedel som understöds av fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt i sin egen utdelning av livsmedel till dem minst bemedlade eller de kan dela ut endast sådana livsmedel som omfattas av detta operativa program. 5

6 3. Verkställighet 3.1 Kriterier för biståndsberättigande Genomförandet av programmet bygger huvudsakligen på öppen utdelning av livsmedelshjälp genom frivilligorganisationer och andra organisationer som arbetar bland dem som har det sämst ställt. I enlighet med beskrivningen i punkt delas de livsmedel som skaffats med hjälp av stödet från fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt ut på sådana ställen som partnerorganisationerna anser bäst lämpa sig för ändamålet. Partnerorganisationerna informerar också programmets målgrupp om utdelningstillfällen via sådana kanaler som de betraktar som ändamålsenliga. Det sociala stämpel som utdelningstillfället innebär utgör en så hög tröskel för deltagandet att själva deltagandet i sig gör att kriteriet för att man hör till målgruppen blir uppfyllt. Det att man ställer sig i kö för att få livsmedelshjälp är således ett tillräckligt kriterium för att man är biståndsberättigad. De observationer som gjorts i samband med den nationella utredningen om livsmedelshjälp stöder uppfattningen om att endast sådana människor som faktiskt är i behov av hjälp ställer sig i kön. Livsmedelshjälpen kan också riktas till en viss målgrupp utgående från partnerorganisationens verksamhet, t.ex. mindre bemedlade barnfamiljer, invandrare, bostadslösa. I sådana fall baserar sig de minst bemedlade personernas rätt till livsmedelshjälp på den service- eller kundrelation som personen har till partnerorganisationen. När man ansöker om att få bli partnerorganisation ska sökanden vid behov redogöra för de sätt och de grunder på vilka avgränsning av målgruppen görs. 3.2 Valet av insatser Inga öppna projektansökningsomgångar ordnas för genomförande av det operativa programmet. Programmet genomförs genom de åtgärder som Landsbygdsverket vidtar. Landsbygdsverket har tidigare genomfört program för utdelning av livsmedelshjälp som ett led i EU:s landsbygdspolitik åren , vilket innebär att verket har gedigen erfarenhet av anskaffning av livsmedel som delas ut som livsmedelshjälp samt av transporter och mellanlagring via processer för offentlig upphandling samt om ingående av avtal med leverantörer av livsmedel och tjänster. Landsbygdsverket är ett ämbetsverk som omfattas av statens budgetekonomi och har således också tillräckliga ekonomiska resurser för att vidta åtgärder. För att en insats ska kunna göras inrättas administrativa projekt i enlighet med principerna för det operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystem. På motsvarande sätt inrättas administrativa projekt för användning av det tekniska stödet. Detta förfaringssätt har man kommit fram till på basis av de förhandlingar som förts om verkställigheten av fonden med olika myndigheter och bl.a. utgående från potentiella partnerorganisationers åsikter vid utformningen av programmet. De organisationer som tidigare deltagit i utdelningen av livsmedelshjälp har 6

7 kraftigt understött Landsbygdsverkets roll som verkställare. Eftersom partnerorganisationernas verksamhet i hög grad präglas av frivilligarbetet, har dessa inte alltid tillräckliga resurser för att genomföra ett sådant projekt som EU-stödet förutsätter. Att vara stödmottagare skulle medföra en alltför stor administrativ börda för många. Sättet att genomföra programmet gör det också möjligt för små organisationer att fungera som partnerorganisationer, då de inte själva behöver svara för de ekonomiska och administrativa åtaganden som är förenade med rollen som verkställare. Anslagen för genomförandet av det operativa programmet kanaliseras till Landsbygdsverket av arbets- och näringsministeriet via stadsbudgeten. Ett villkor för användningen av medel är att lagstiftningen om fonden, både bestämmelserna på EU-nivån och de nationella bestämmelserna om budgetmedel, iakttas. Förvaltningsmyndigheten godkänner genomförandeplanen för ett administrativt projekt. Förvaltningsmyndigheten försäkrar sig om att genomförandeplanen är förenlig med programmet och innehåller endast sådana insatser som berättigar till stöd via programmet. 3.3 Valet av partnerorganisationer Landsbygdsverket ordnar ansökningsomgångar för organisationer som vill bli partnerorganisationer. Som partnerorganisation kan godkännas en icke vinstdrivande organisation som bedriver hjälpverksamhet eller annan sammanslutning som är kapabel att dela ut livsmedelshjälp och vidta kompletterande åtgärder i enlighet med förordningar och bestämmelser. Partnerorganisationer ska ha tillräckliga verksamhetsförutsättningar för att de ska klara av de uppföljnings- och rapporteringsskyldigheter som är förenade med verksamheten. En partnerorganisation ska vara en organisation som är registrerad i företags- och organisationsdatasystemet. Som partnerorganisation kan utses en centralorganisation med centralorganisation avses en organisation som kan ha under- eller lokalorganisationer eller motsvarande aktörer, såsom församlingar. Landsbygdsverket ska med tillbörliga metoder säkerställa att de partnerorganisationer som väljs uppfyller de krav som ställs på en partnerorganisation. Vid valet beaktas i mån av möjlighet också organisationernas geografiska läge, för att det bistånd som ges via programmet ska vara så täckande som möjligt. Programmets operativa område omfattar hela Finland, inklusive Åland. Volymen av livsmedelshjälp som levereras till Åland utgör högst 0,5 % av det stöd som används. Partnerorganisationerna utses för den tid som anges i den genomförandeplan som förvaltningsmyndigheten har godkänt. Om en partnerorganisation inte längre uppfyller de kriterier som lett till valet av den, kan organisationen själv dra sig ur verksamheten eller Landsbygdsverket kan besluta att organisationen i fråga inte omfattas av verksamheten. Landsbygdsverket kan arrangera kompletterande ansökningsomgångar för partnerorganisationer, om det behövs med tanke på det bistånd som ska delas ut. 7

8 3.4 Programmets kompletterande art i förhållande till Europeiska socialfonden Det operativa programmet för fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt kompletterar strategiskt den av ESF understödda verksamhet som stärker delaktigheten och minskar fattigdomen i och med att den stöder de mest utsatta grupperna i att klara av vardagen. Den livsmedelshjälp som delas ut inom ramen för det operativa programmet underlättar situationen för dem som har det sämst ställt och stöder deras sociala delaktighet. För sådan verksamhet som definieras i detta operativa program och som understöds av fonden för bistånd för dem som har det sämst ställt kan inte stöd erhållas från det strukturfondsprogram som stöds av Europeiska socialfonden. Därför finns det inte någon risk för att samma verksamhet skulle få finansiering från båda fonderna. Målgruppen för båda fondernas verksamhet kan dock vara delvis densamma. Samma personer som är föremål för åtgärder för främjande av den sociala delaktigheten som stöds särskilt av ESF kan utnyttja livsmedelshjälpen från fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Partnerorganisationerna uppmuntras sprida information om lämpliga ESF-projekt till deltagarna, om sådana projekt finns på orten. Övervakningskommittén för Fastlandsfinlands operativa program Hållbar tillväxt och jobb får rapporter om den verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Programmet presenteras också i delegationen för regional- och strukturpolitik, som samordnar strukturfondsverksamheten och som utöver företrädare för central- och regionalförvaltningen dessutom har företrädare för sociala partner och andra organisationer som medlemmar. 3.5 Programmets förvaltningsstruktur De myndigheter som förvaltar programmet har räknats upp i 12 i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014). Det operativa programmets förvaltningsmyndighet är Landsbygdsverket, som svarar för finansieringen och övervakningen av de insatser som verkställer programmet samt för anbudsförfarandet i anslutning till anskaffningen av nya livsmedel, transporter och mellanlager som behövs för en viss insats. Landsbygdsverket svarar också för organiseringen av ansökningsomgångar för att hitta partnerorganisationer och valet av partnerorganisationer. Landsbygdsverket utreder förutsättningarna för att transportera de livsmedel som livsmedelsproducenter skänker till partnerorganisationer, och verket kan i mån av möjlighet bedriva sådan verksamhet. Landsbygdsverket ska i egenskap av förvaltningsmyndighet svara för de alla de uppgifter som anges i artikel 32 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Det operativa programmets attesterande myndighet är arbets- och näringsministeriet som svarar bl.a. för att utbetalningsansökningar avfattas och att årliga redovisningar upprättas och att dessa lämnas till kommissionen. Arbets- och näringsministeriet ska i egenskap av attesteringsmyndighet svara för de alla de uppgifter som anges i artikel 33 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 8

9 Revisionsmyndigheten för programmet finns i anslutning till finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet, som ansvarar för kontrollerna av projekt och rapporteringarna i anslutning därtill i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Revisionsmyndigheten ska också på förhand säkerställa att förvaltnings- och kontrollsystemet i samband med genomförandet av programmet är tillräckligt effektivt med tanke på en sund ekonomisk förvaltning av programmet. Identifiering av mottagaren av de utbetalningar som kommissionen gör: Arbets- och näringsministeriet (identifieringsuppgifter) 3.6 Övervakning och utvärdering av programmet Med tanke på övervakningen av hur programmet genomförs upprättar Landsbygdsverket från och med 2015 årligen en rapport om genomförandet av programmet i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Som ett led i beredningen av rapporten konsulteras också adekvata intressentgrupper och deras kommentarer samlas. Landsbygdsverket svarar för att rapporten utarbetas och lämnas till kommissionen. Landsbygdsverket rapporterar också årligen om insamlingen och vidarebefordrandet av de indikatoruppgifter som stöder övervakningen av hur programmet genomförs. Resultatindikatorer och en del av effektindikatorerna baserar sig på partnerorganisationernas uppskattning om verksamheten under året. Partnerorganisationerna ska årligen lämna in en verksamhetsrapport till Landsbygdsverket. I samband med detta rapporterar de också sådana indikatoruppgifter som behövs. Landsbygdsverket svarar för den elektroniska lagringen av uppgifterna och vidarebefordran av dem till kommissionens system. 3.7 Användningen av det tekniska stödet Det operativa programmets tekniska stöd används till täckande av sådana personalkostnader som förorsakas av genomförandet av programmet vid Landsbygdsverket, bl.a. löner till förvaltningsmyndighetens personal som sköter finansierings- och utbetalningsuppgifter och andra kostnader samt löner till dem som sköter verkställighetsuppgifter och andra personalkostnader. Med tekniskt stöd produceras också den systemapplikation som förvaltningsmyndigheten använder för den elektroniska lagringen av uppgifter. Det tekniska stödet används dessutom för informationen och kommunikationen om fonden och programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt till partnerorganisationer, målgrupper och vid behov för allmänheten samt för täckande av andra kostnader som föranleds av genomförandet av programmet. Med hjälp av det tekniska stödet ordnas åriga möten 9

10 med partnerorganisationer och spridning av god praxis samt vid behov utbildning, möjligheter till nätverksbildning o.d. stöd för genomförandet. 4. Intressentgruppernas deltagande i utarbetandet av programmet Eventuella partnerorganisationer har fått vara med och påverka utformningen av det operativa programmet genom kommentarer till de alternativa förvaltningsmodeller som föreslagits för programmet. När programmet utarbetats har särskilt de partnerorganisationer som deltagit i det tidigare programmet för livsmedelshjälp konsulterats. Dessa är huvudsakligen medborgarorganisationer som arbetar med mindre bemedlade samt barn och ungdomar samt församlingar som bedriver diakoniarbete. I februari 2014 skickades en förfrågan om vilken slags förvaltningsmodell som skulle vara den mest funktionella till de organisationer som deltagit i det tidigare programmet för livsmedelshjälp. Dessutom ordnade arbets- och näringsministeriet ett diskussionsmöte för olika intressentgrupper i juni De som tidigare hade delat ut livsmedelshjälp var de mest aktiva deltagare. Vid utformningen av programmet har möjlighet att lämna kommentarer getts till bl.a. följande organisationer: Stiftelsen Adra Finland Elämän Taito ry Finn-Apu ry Forssan Vapaa-ajattelijat ry Huittisten päiväkeskus-yhdistys ry Hyvä Arki ry Jokilaaksojen nuorten tuki ry Kainuun Kansalaiskeskus ry Kirkkopalvelut ry Lieksan helluntailähetys ry Mannerheims Barnskyddsförbund Centralförbundet för Mental Hälsa Mielenterveysyhdistys HELMI ry Muhoksen helluntailähetys ry Mäntsälän helluntailähetys ry Operaatio Ruokakassi ry P-K Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry Raision Seudun Työttömät ry Rauman Seudun Työttömät ry Seinäjoen Helluntairukoushuone ry Finlands Gatumissionsförbund Ortodoxa kyrkostyrelsen i Finland Stiftelsen för Frälsningsarmén i Finland Finlands Röda Kors 10

11 Frikyrkan i Finland Takaisin Elämään ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf " Varkauden Työterapinen Yhdistys ry Ytyä Yhteistyötä työttömät ry På basis av intressentgruppernas kommentarer beslöt man sig för en förvaltningsmodell där genomförandet sker centraliserat genom en myndighets försorg. Organisationerna var av den åsikten att de inte har tillräckliga resurser och tillräckligt administrativt kunnande för att kunna förvalta projekten och konkurrensutsätta livsmedelsleverantörerna. Organisationerna önskade också att de skulle få produkterna så att de redan har konkurrensutsatts. Utkastet till programmet är framlagt på ANM:s webbplats för kommentarer innan programmet slutgiltigt godkänns nationellt. Programmet ska också presenteras för delegationen för regional- och strukturpolitik, som utöver företrädare för central- och regionalförvaltningen har företrädare för sociala partner och andra organisationer som medlemmar. 11

12 5. Finansieringsplan Tabell 1. Finansieringsplan för det operativa programmet: Inbegriper fondens årliga betalningsförbindelser och den motsvarande nationella medfinansieringen (euro). Sammanlagt (a) Fond (FEAD) (b) Nationell statlig medfinansiering (c) = (a) + (b) Offentliga stödberättigande utgifter (d) = (a) / (c) Medfinansieringssats 85 % Tabell 2. Finansieringsplan för det operativa programmet: Inbegriper det totala belopp av stöd som riktas till de olika typerna av materiell hjälp samt motsvarande kompletterande åtgärder (euro). Verksamhetsområde Offentliga stödberättigande utgifter Sammanlagt Tekniskt stöd Typen av materiell hjälp (livsmedelshjälp) motsvarande kompletterande åtgärder 0 12

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Partnerorganisationer... 5 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation...

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012

ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 ÅTERVÄNDANDEFONDEN (RF) PROGRAM FÖR 2012 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella ärenden OMFATTAR ÅR: 2012 3. INSATSER SOM SKA

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Vad är förenkling? 3. Hur kan förenkling uppnås? 4. Vilka är kommissionens förslag? 5

Vad är förenkling? 3. Hur kan förenkling uppnås? 4. Vilka är kommissionens förslag? 5 Europeiska kommissionen Förenkling av sammanhållningspolitiken för perioden 2014-2020 Innehållsförteckning Inledning 2 Vad är förenkling? 3 Hur kan förenkling uppnås? 4 Vilka är kommissionens förslag?

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING med fokus på närmat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. NÄRMAT ÄR MÖJLIGT Helhetstänkande ska vara ledstjärna i den offentliga upphandlingen. Detta tål att uppmärksammas

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Vägledning för medlemsstaterna om integrerad hållbar utveckling i städerna (artikel 7 i Eruf-förordningen)

Vägledning för medlemsstaterna om integrerad hållbar utveckling i städerna (artikel 7 i Eruf-förordningen) EGESIF_15-0010-01 18/05/2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska struktur- och investeringsfonder Vägledning för medlemsstaterna om integrerad hållbar utveckling i städerna (artikel 7 i Eruf-förordningen)

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 3.3.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 63/21 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

ANM rapporter 17/2013

ANM rapporter 17/2013 ANM rapporter 17/2013 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens byrå 26.3.2013 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetsombudsmannens tillsyn över

Läs mer