Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020"

Transkript

1 Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt UTKASTET 1

2 Innehållsförteckning 1. Identifiering Programmets utformning Läget i Finland Typen av materiell brist som är föremål för stöd Beskrivning av den materiella hjälpen och av kompletterande åtgärder Motsvarande nationella program Verkställighet Kriterier för biståndsberättigande Valet av insatser Valet av partnerorganisationer Programmets kompletterande art i förhållande till Europeiska socialfonden Programmets förvaltningsstruktur Övervakning och utvärdering av programmet Användningen av det tekniska stödet Intressentgruppernas deltagande i utarbetandet av programmet Finansieringsplan Identifiering Medlemsstat Benämning CCI Finland Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014FI05FMPO001 2

3 2. Programmets utformning 2.1 Läget i Finland I det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt koncentrerar man sig i Finland endast på avhjälpande av livsmedelsbristen hos dem som har det sämst ställt. Detta ska ske genom medborgarorganisationer och andra organisationer som arbetar med målgrupperna. Utdelningen av livsmedel genom partnerorganisationerna sker i regel i form av frivilligt arbete. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare och allt tydligare att folk har det sämre ställt i och med att utdelningen av livsmedelshjälp blivit ett bestående fenomen. I samband med en nationell undersökning om livsmedelshjälp som bereds av Östra Finlands universitet har det uppskattats att människor skaffar sin mat varje vecka via brödköer. Gratisutdelningen av mat når en stor del av dem som har det allra sämst ställt. Enligt undersökningen är de som står i brödköerna huvudsakligen sådana som lever på grundtrygghetsförmånerna, bor på hyra, är i svag arbetsmarknadsställning och är äldre. Också många mindre bemedlade barnfamiljer klarar bättre av vardagen tack vare livsmedelshjälpen. Enligt statistikcentralens tidskrift Hyvinvointikatsaus (1/2014) är inkomstutvecklingen för stora familjer och ensamförsörjare sämre än för andra. Särskilt hushåll med ensamförsörjare har svårt att klara sig ekonomiskt. Enligt Statistikcentralens inkomststatistik är små inkomster vanligast bland unga vuxna (18-24 år) och äldre som fyllt 75 år. Småinkomsttagare är oftare kvinnor än män, men männen löper i allmänhet större risk för utslagning än kvinnorna i Finland. Fastän lagen om utkomstskydd förutsätter att kommunerna svarar för tryggande av minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv, räcker inte grundskyddet för täckande av de dagliga kostnaderna för alla efter det att boendekostnaderna betalats. Forskarna bedömer på basis av berättelserna av de kunder som hämtat livsmedelshjälp att aktörerna inom den offentliga sektorn stöder dem som slagits ut från arbetsmarknaden ganska väl när det är fråga om kortvariga situationer som kan betraktas som sedvanliga. När problemen hopar sig och blir långvariga verkar dock människorna falla igenom den offentliga sektorns skyddsnät och bli tvungna att stöda sig på livsmedelshjälp och annan icke officiell hjälp. Dessutom har det uppskattats att endast få upplever egentlig hungersnöd. Bristen tar sig ofta uttryck i ständigt otillräcklig och ensidig kost. Typen av materiell brist: I det operativa programmet koncentrerar man sig på att avhjälpa livsmedelsbristen, vilket sker genom att partnerorganisationerna delar ut livsmedelshjälp till dem som har det sämst ställt. 3

4 2.2 Typen av materiell brist som är föremål för stöd Beskrivning av den materiella hjälpen och av kompletterande åtgärder Landsbygdsverket svarar för anskaffningen av de livsmedel som delas ut som livsmedelshjälp och transporteringen av dem till partnerorganisationerna. Livsmedlen och tjänsterna i samband med transporteringen och lagringen av dem skaffas med hjälp av förfarandena för offentlig upphandling, på basis av en genomförandeplan som förvaltningsmyndigheten godkänt. Sådana produkter som kan fås till en rimlig kostnad skaffas för att en större mängd livsmedel ska kunna delas ut. Säkerheten hos och kvaliteten på de produkter som delas ut som livsmedelshjälp innehar en central roll i den finländska livsmedelspolitiken. Produkterna ska ha tillräckligt lång förvaringstid och målet vid valet av produkter är att skaffa produkter med bra näringsvärde som stöder en mångsidig och balanserad kost. Produkturvalet inbegriper inte några sådana produkter som innehåller rikligt med fett och socker. Däremot innehåller majoriteten av produkterna riktligt med fibrer. Till sådana produkter hör bl.a. grötflingor, makaroner, köttkonserver, surskorpor, ärtsoppa och mysli. Innehållet i hjälppaketen kan variera från organisation till organisation t.ex. beroende på de hjälpbehövandes behov och familjestorlek. Landsbygdsverket levererar livsmedlen till partnerorganisationerna i regel två gånger om året. Tidpunkterna för leveranserna avtalas med de parter som valts till partnerskapsorganisationer. Antalet leveranser kan vid behov ändras, men då ska kostnadseffektiviteten beaktas. Utöver de livsmedel som köps som nya stöder Landsbygdsverket dessutom i mån av möjlighet chansen att utnyttja livsmedelsproducenternas och detaljhandelns överskottslager, vilket kan öka mängden livsmedel som kan delas ut som livsmedelshjälp och på det sättet också programmets verkningsfullhet. Vid anskaffningen av livsmedel kan också produkter som lämnats utanför från offentlig intervention i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 med iakttagande av de förfaranden som kommissionen fastställt, under förutsättning att användningen av produkterna är det ekonomiskt mest gynnsamma alternativet och orsakar inga orimliga fördröjningar för partnerorganisationerna. Partnerskapsorganisationerna bestämmer själva inom ramen för sina lagringsmöjligheter när de delar ut livsmedlen till dem som har det sämst ställt. Livsmedlen delas ut till dem som har det sämst ställt i huvudsak i form av livsmedelspaket eller kassar, men livsmedlen kan användas också för tillagning av måltider inom partnerskapsorganisationer. Livsmedlen delas ut i de lokaler som partnerorganisationerna anser lämpa sig bäst för ändamålet. Vid lagringen och hanteringen av livsmedel följs det nationella livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) anvisningar. Utdelningen av livsmedelshjälp ska enligt huvudregeln inledas så snart som möjligt efter att Landsbygdsverket levererat livsmedlen. Produkterna ska delas ut före den sista användningsdag som anges på produkterna eller senast enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisning om användningstiderna. I enlighet med artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt förutsätts det av de partnerorganisationer som delar ut livsmedel att dessa vidtar kompletterande åtgärder som bidrar till social delaktighet. Kompletterande åtgärder kan vara bl.a. följande (nedan en riktgivande förteckning): information om tjänster eller projekt 4

5 inom den offentliga sektorn eller tredje sektorn som bidrar till social delaktighet (bl.a. relevanta lokala ESFprojekt), vägledning till social-, bostads- och sysselsättningstjänster, rådgivning eller stöd vid användningen av tjänsterna i fråga eller annat stöd som stärker delaktigheten. Inget finansiellt stöd beviljas partnerorganisationerna för att de vidtar kompletterande åtgärder. Partnerorganisationens kompletterade åtgärder vidtas antingen i samband med utdelningen av livsmedelshjälpen i samma lokal där hjälppaketen delas ut eller i någon annan lokal som partnerorganisationen betraktar som lämplig. Vid utdelningstillfället ska man också i det fallet åtminstone informera om var och på vilket sätt kompletterande åtgärder hålls tillgängliga. Kompletterande åtgärder kan tillhandahållas också i samarbete med någon annan partnerorganisation eller någon annan organisation Motsvarande nationella program Finland har inte något nationellt system för utdelning av livsmedel till sådana som lider av matbrist vilket skulle stödas av staten. Enskilda kommuner har ordnat utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt. Som en del av församlingarnas diakoniarbete ordnas utdelning av livsmedelshjälp på flera orter. Utdelningen av livsmedelshjälp hör annars till många frivilligorganisationers uppgiftsområde. Livsmedel som ska delas ut skaffas med organisationernas egna pengar eller fås som donationer eller från butiker. I syfte att verkställa detta operativa program grundas det ett eget distributionssystem för förmedling av livsmedelshjälp. Utdelning av hjälpen sker genom partnerorganisationer. Organisationerna kan inkludera de livsmedel som understöds av fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt i sin egen utdelning av livsmedel till dem minst bemedlade eller de kan dela ut endast sådana livsmedel som omfattas av detta operativa program. 5

6 3. Verkställighet 3.1 Kriterier för biståndsberättigande Genomförandet av programmet bygger huvudsakligen på öppen utdelning av livsmedelshjälp genom frivilligorganisationer och andra organisationer som arbetar bland dem som har det sämst ställt. I enlighet med beskrivningen i punkt delas de livsmedel som skaffats med hjälp av stödet från fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt ut på sådana ställen som partnerorganisationerna anser bäst lämpa sig för ändamålet. Partnerorganisationerna informerar också programmets målgrupp om utdelningstillfällen via sådana kanaler som de betraktar som ändamålsenliga. Det sociala stämpel som utdelningstillfället innebär utgör en så hög tröskel för deltagandet att själva deltagandet i sig gör att kriteriet för att man hör till målgruppen blir uppfyllt. Det att man ställer sig i kö för att få livsmedelshjälp är således ett tillräckligt kriterium för att man är biståndsberättigad. De observationer som gjorts i samband med den nationella utredningen om livsmedelshjälp stöder uppfattningen om att endast sådana människor som faktiskt är i behov av hjälp ställer sig i kön. Livsmedelshjälpen kan också riktas till en viss målgrupp utgående från partnerorganisationens verksamhet, t.ex. mindre bemedlade barnfamiljer, invandrare, bostadslösa. I sådana fall baserar sig de minst bemedlade personernas rätt till livsmedelshjälp på den service- eller kundrelation som personen har till partnerorganisationen. När man ansöker om att få bli partnerorganisation ska sökanden vid behov redogöra för de sätt och de grunder på vilka avgränsning av målgruppen görs. 3.2 Valet av insatser Inga öppna projektansökningsomgångar ordnas för genomförande av det operativa programmet. Programmet genomförs genom de åtgärder som Landsbygdsverket vidtar. Landsbygdsverket har tidigare genomfört program för utdelning av livsmedelshjälp som ett led i EU:s landsbygdspolitik åren , vilket innebär att verket har gedigen erfarenhet av anskaffning av livsmedel som delas ut som livsmedelshjälp samt av transporter och mellanlagring via processer för offentlig upphandling samt om ingående av avtal med leverantörer av livsmedel och tjänster. Landsbygdsverket är ett ämbetsverk som omfattas av statens budgetekonomi och har således också tillräckliga ekonomiska resurser för att vidta åtgärder. För att en insats ska kunna göras inrättas administrativa projekt i enlighet med principerna för det operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystem. På motsvarande sätt inrättas administrativa projekt för användning av det tekniska stödet. Detta förfaringssätt har man kommit fram till på basis av de förhandlingar som förts om verkställigheten av fonden med olika myndigheter och bl.a. utgående från potentiella partnerorganisationers åsikter vid utformningen av programmet. De organisationer som tidigare deltagit i utdelningen av livsmedelshjälp har 6

7 kraftigt understött Landsbygdsverkets roll som verkställare. Eftersom partnerorganisationernas verksamhet i hög grad präglas av frivilligarbetet, har dessa inte alltid tillräckliga resurser för att genomföra ett sådant projekt som EU-stödet förutsätter. Att vara stödmottagare skulle medföra en alltför stor administrativ börda för många. Sättet att genomföra programmet gör det också möjligt för små organisationer att fungera som partnerorganisationer, då de inte själva behöver svara för de ekonomiska och administrativa åtaganden som är förenade med rollen som verkställare. Anslagen för genomförandet av det operativa programmet kanaliseras till Landsbygdsverket av arbets- och näringsministeriet via stadsbudgeten. Ett villkor för användningen av medel är att lagstiftningen om fonden, både bestämmelserna på EU-nivån och de nationella bestämmelserna om budgetmedel, iakttas. Förvaltningsmyndigheten godkänner genomförandeplanen för ett administrativt projekt. Förvaltningsmyndigheten försäkrar sig om att genomförandeplanen är förenlig med programmet och innehåller endast sådana insatser som berättigar till stöd via programmet. 3.3 Valet av partnerorganisationer Landsbygdsverket ordnar ansökningsomgångar för organisationer som vill bli partnerorganisationer. Som partnerorganisation kan godkännas en icke vinstdrivande organisation som bedriver hjälpverksamhet eller annan sammanslutning som är kapabel att dela ut livsmedelshjälp och vidta kompletterande åtgärder i enlighet med förordningar och bestämmelser. Partnerorganisationer ska ha tillräckliga verksamhetsförutsättningar för att de ska klara av de uppföljnings- och rapporteringsskyldigheter som är förenade med verksamheten. En partnerorganisation ska vara en organisation som är registrerad i företags- och organisationsdatasystemet. Som partnerorganisation kan utses en centralorganisation med centralorganisation avses en organisation som kan ha under- eller lokalorganisationer eller motsvarande aktörer, såsom församlingar. Landsbygdsverket ska med tillbörliga metoder säkerställa att de partnerorganisationer som väljs uppfyller de krav som ställs på en partnerorganisation. Vid valet beaktas i mån av möjlighet också organisationernas geografiska läge, för att det bistånd som ges via programmet ska vara så täckande som möjligt. Programmets operativa område omfattar hela Finland, inklusive Åland. Volymen av livsmedelshjälp som levereras till Åland utgör högst 0,5 % av det stöd som används. Partnerorganisationerna utses för den tid som anges i den genomförandeplan som förvaltningsmyndigheten har godkänt. Om en partnerorganisation inte längre uppfyller de kriterier som lett till valet av den, kan organisationen själv dra sig ur verksamheten eller Landsbygdsverket kan besluta att organisationen i fråga inte omfattas av verksamheten. Landsbygdsverket kan arrangera kompletterande ansökningsomgångar för partnerorganisationer, om det behövs med tanke på det bistånd som ska delas ut. 7

8 3.4 Programmets kompletterande art i förhållande till Europeiska socialfonden Det operativa programmet för fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt kompletterar strategiskt den av ESF understödda verksamhet som stärker delaktigheten och minskar fattigdomen i och med att den stöder de mest utsatta grupperna i att klara av vardagen. Den livsmedelshjälp som delas ut inom ramen för det operativa programmet underlättar situationen för dem som har det sämst ställt och stöder deras sociala delaktighet. För sådan verksamhet som definieras i detta operativa program och som understöds av fonden för bistånd för dem som har det sämst ställt kan inte stöd erhållas från det strukturfondsprogram som stöds av Europeiska socialfonden. Därför finns det inte någon risk för att samma verksamhet skulle få finansiering från båda fonderna. Målgruppen för båda fondernas verksamhet kan dock vara delvis densamma. Samma personer som är föremål för åtgärder för främjande av den sociala delaktigheten som stöds särskilt av ESF kan utnyttja livsmedelshjälpen från fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Partnerorganisationerna uppmuntras sprida information om lämpliga ESF-projekt till deltagarna, om sådana projekt finns på orten. Övervakningskommittén för Fastlandsfinlands operativa program Hållbar tillväxt och jobb får rapporter om den verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Programmet presenteras också i delegationen för regional- och strukturpolitik, som samordnar strukturfondsverksamheten och som utöver företrädare för central- och regionalförvaltningen dessutom har företrädare för sociala partner och andra organisationer som medlemmar. 3.5 Programmets förvaltningsstruktur De myndigheter som förvaltar programmet har räknats upp i 12 i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014). Det operativa programmets förvaltningsmyndighet är Landsbygdsverket, som svarar för finansieringen och övervakningen av de insatser som verkställer programmet samt för anbudsförfarandet i anslutning till anskaffningen av nya livsmedel, transporter och mellanlager som behövs för en viss insats. Landsbygdsverket svarar också för organiseringen av ansökningsomgångar för att hitta partnerorganisationer och valet av partnerorganisationer. Landsbygdsverket utreder förutsättningarna för att transportera de livsmedel som livsmedelsproducenter skänker till partnerorganisationer, och verket kan i mån av möjlighet bedriva sådan verksamhet. Landsbygdsverket ska i egenskap av förvaltningsmyndighet svara för de alla de uppgifter som anges i artikel 32 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Det operativa programmets attesterande myndighet är arbets- och näringsministeriet som svarar bl.a. för att utbetalningsansökningar avfattas och att årliga redovisningar upprättas och att dessa lämnas till kommissionen. Arbets- och näringsministeriet ska i egenskap av attesteringsmyndighet svara för de alla de uppgifter som anges i artikel 33 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 8

9 Revisionsmyndigheten för programmet finns i anslutning till finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet, som ansvarar för kontrollerna av projekt och rapporteringarna i anslutning därtill i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Revisionsmyndigheten ska också på förhand säkerställa att förvaltnings- och kontrollsystemet i samband med genomförandet av programmet är tillräckligt effektivt med tanke på en sund ekonomisk förvaltning av programmet. Identifiering av mottagaren av de utbetalningar som kommissionen gör: Arbets- och näringsministeriet (identifieringsuppgifter) 3.6 Övervakning och utvärdering av programmet Med tanke på övervakningen av hur programmet genomförs upprättar Landsbygdsverket från och med 2015 årligen en rapport om genomförandet av programmet i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Som ett led i beredningen av rapporten konsulteras också adekvata intressentgrupper och deras kommentarer samlas. Landsbygdsverket svarar för att rapporten utarbetas och lämnas till kommissionen. Landsbygdsverket rapporterar också årligen om insamlingen och vidarebefordrandet av de indikatoruppgifter som stöder övervakningen av hur programmet genomförs. Resultatindikatorer och en del av effektindikatorerna baserar sig på partnerorganisationernas uppskattning om verksamheten under året. Partnerorganisationerna ska årligen lämna in en verksamhetsrapport till Landsbygdsverket. I samband med detta rapporterar de också sådana indikatoruppgifter som behövs. Landsbygdsverket svarar för den elektroniska lagringen av uppgifterna och vidarebefordran av dem till kommissionens system. 3.7 Användningen av det tekniska stödet Det operativa programmets tekniska stöd används till täckande av sådana personalkostnader som förorsakas av genomförandet av programmet vid Landsbygdsverket, bl.a. löner till förvaltningsmyndighetens personal som sköter finansierings- och utbetalningsuppgifter och andra kostnader samt löner till dem som sköter verkställighetsuppgifter och andra personalkostnader. Med tekniskt stöd produceras också den systemapplikation som förvaltningsmyndigheten använder för den elektroniska lagringen av uppgifter. Det tekniska stödet används dessutom för informationen och kommunikationen om fonden och programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt till partnerorganisationer, målgrupper och vid behov för allmänheten samt för täckande av andra kostnader som föranleds av genomförandet av programmet. Med hjälp av det tekniska stödet ordnas åriga möten 9

10 med partnerorganisationer och spridning av god praxis samt vid behov utbildning, möjligheter till nätverksbildning o.d. stöd för genomförandet. 4. Intressentgruppernas deltagande i utarbetandet av programmet Eventuella partnerorganisationer har fått vara med och påverka utformningen av det operativa programmet genom kommentarer till de alternativa förvaltningsmodeller som föreslagits för programmet. När programmet utarbetats har särskilt de partnerorganisationer som deltagit i det tidigare programmet för livsmedelshjälp konsulterats. Dessa är huvudsakligen medborgarorganisationer som arbetar med mindre bemedlade samt barn och ungdomar samt församlingar som bedriver diakoniarbete. I februari 2014 skickades en förfrågan om vilken slags förvaltningsmodell som skulle vara den mest funktionella till de organisationer som deltagit i det tidigare programmet för livsmedelshjälp. Dessutom ordnade arbets- och näringsministeriet ett diskussionsmöte för olika intressentgrupper i juni De som tidigare hade delat ut livsmedelshjälp var de mest aktiva deltagare. Vid utformningen av programmet har möjlighet att lämna kommentarer getts till bl.a. följande organisationer: Stiftelsen Adra Finland Elämän Taito ry Finn-Apu ry Forssan Vapaa-ajattelijat ry Huittisten päiväkeskus-yhdistys ry Hyvä Arki ry Jokilaaksojen nuorten tuki ry Kainuun Kansalaiskeskus ry Kirkkopalvelut ry Lieksan helluntailähetys ry Mannerheims Barnskyddsförbund Centralförbundet för Mental Hälsa Mielenterveysyhdistys HELMI ry Muhoksen helluntailähetys ry Mäntsälän helluntailähetys ry Operaatio Ruokakassi ry P-K Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry Raision Seudun Työttömät ry Rauman Seudun Työttömät ry Seinäjoen Helluntairukoushuone ry Finlands Gatumissionsförbund Ortodoxa kyrkostyrelsen i Finland Stiftelsen för Frälsningsarmén i Finland Finlands Röda Kors 10

11 Frikyrkan i Finland Takaisin Elämään ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf " Varkauden Työterapinen Yhdistys ry Ytyä Yhteistyötä työttömät ry På basis av intressentgruppernas kommentarer beslöt man sig för en förvaltningsmodell där genomförandet sker centraliserat genom en myndighets försorg. Organisationerna var av den åsikten att de inte har tillräckliga resurser och tillräckligt administrativt kunnande för att kunna förvalta projekten och konkurrensutsätta livsmedelsleverantörerna. Organisationerna önskade också att de skulle få produkterna så att de redan har konkurrensutsatts. Utkastet till programmet är framlagt på ANM:s webbplats för kommentarer innan programmet slutgiltigt godkänns nationellt. Programmet ska också presenteras för delegationen för regional- och strukturpolitik, som utöver företrädare för central- och regionalförvaltningen har företrädare för sociala partner och andra organisationer som medlemmar. 11

12 5. Finansieringsplan Tabell 1. Finansieringsplan för det operativa programmet: Inbegriper fondens årliga betalningsförbindelser och den motsvarande nationella medfinansieringen (euro). Sammanlagt (a) Fond (FEAD) (b) Nationell statlig medfinansiering (c) = (a) + (b) Offentliga stödberättigande utgifter (d) = (a) / (c) Medfinansieringssats 85 % Tabell 2. Finansieringsplan för det operativa programmet: Inbegriper det totala belopp av stöd som riktas till de olika typerna av materiell hjälp samt motsvarande kompletterande åtgärder (euro). Verksamhetsområde Offentliga stödberättigande utgifter Sammanlagt Tekniskt stöd Typen av materiell hjälp (livsmedelshjälp) motsvarande kompletterande åtgärder 0 12

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna

Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015. Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna Konsumentpolitiskt program för åren 2012 2015 Sund och ansvarsfull konkurrens till fördel för konsumenterna 2 INNEHÅLL 1 Medborgaren som konsument i ett föränderligt samhälle... 3 2 Utgångspunkterna för

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen.

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen. Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 18/2014 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till

Läs mer

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014

STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 STATSRÅDETS REDOGÖRELSE OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 2014 1 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 ISSN 0358-1489 (tryck) ISSN 2341-8230 (pdf)

Läs mer