Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 2020"

Transkript

1 Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt UTKASTET 1

2 Innehållsförteckning 1. Identifiering Programmets utformning Läget i Finland Typen av materiell brist som är föremål för stöd Beskrivning av den materiella hjälpen och av kompletterande åtgärder Motsvarande nationella program Verkställighet Kriterier för biståndsberättigande Valet av insatser Valet av partnerorganisationer Programmets kompletterande art i förhållande till Europeiska socialfonden Programmets förvaltningsstruktur Övervakning och utvärdering av programmet Användningen av det tekniska stödet Intressentgruppernas deltagande i utarbetandet av programmet Finansieringsplan Identifiering Medlemsstat Benämning CCI Finland Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014FI05FMPO001 2

3 2. Programmets utformning 2.1 Läget i Finland I det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt koncentrerar man sig i Finland endast på avhjälpande av livsmedelsbristen hos dem som har det sämst ställt. Detta ska ske genom medborgarorganisationer och andra organisationer som arbetar med målgrupperna. Utdelningen av livsmedel genom partnerorganisationerna sker i regel i form av frivilligt arbete. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare och allt tydligare att folk har det sämre ställt i och med att utdelningen av livsmedelshjälp blivit ett bestående fenomen. I samband med en nationell undersökning om livsmedelshjälp som bereds av Östra Finlands universitet har det uppskattats att människor skaffar sin mat varje vecka via brödköer. Gratisutdelningen av mat når en stor del av dem som har det allra sämst ställt. Enligt undersökningen är de som står i brödköerna huvudsakligen sådana som lever på grundtrygghetsförmånerna, bor på hyra, är i svag arbetsmarknadsställning och är äldre. Också många mindre bemedlade barnfamiljer klarar bättre av vardagen tack vare livsmedelshjälpen. Enligt statistikcentralens tidskrift Hyvinvointikatsaus (1/2014) är inkomstutvecklingen för stora familjer och ensamförsörjare sämre än för andra. Särskilt hushåll med ensamförsörjare har svårt att klara sig ekonomiskt. Enligt Statistikcentralens inkomststatistik är små inkomster vanligast bland unga vuxna (18-24 år) och äldre som fyllt 75 år. Småinkomsttagare är oftare kvinnor än män, men männen löper i allmänhet större risk för utslagning än kvinnorna i Finland. Fastän lagen om utkomstskydd förutsätter att kommunerna svarar för tryggande av minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv, räcker inte grundskyddet för täckande av de dagliga kostnaderna för alla efter det att boendekostnaderna betalats. Forskarna bedömer på basis av berättelserna av de kunder som hämtat livsmedelshjälp att aktörerna inom den offentliga sektorn stöder dem som slagits ut från arbetsmarknaden ganska väl när det är fråga om kortvariga situationer som kan betraktas som sedvanliga. När problemen hopar sig och blir långvariga verkar dock människorna falla igenom den offentliga sektorns skyddsnät och bli tvungna att stöda sig på livsmedelshjälp och annan icke officiell hjälp. Dessutom har det uppskattats att endast få upplever egentlig hungersnöd. Bristen tar sig ofta uttryck i ständigt otillräcklig och ensidig kost. Typen av materiell brist: I det operativa programmet koncentrerar man sig på att avhjälpa livsmedelsbristen, vilket sker genom att partnerorganisationerna delar ut livsmedelshjälp till dem som har det sämst ställt. 3

4 2.2 Typen av materiell brist som är föremål för stöd Beskrivning av den materiella hjälpen och av kompletterande åtgärder Landsbygdsverket svarar för anskaffningen av de livsmedel som delas ut som livsmedelshjälp och transporteringen av dem till partnerorganisationerna. Livsmedlen och tjänsterna i samband med transporteringen och lagringen av dem skaffas med hjälp av förfarandena för offentlig upphandling, på basis av en genomförandeplan som förvaltningsmyndigheten godkänt. Sådana produkter som kan fås till en rimlig kostnad skaffas för att en större mängd livsmedel ska kunna delas ut. Säkerheten hos och kvaliteten på de produkter som delas ut som livsmedelshjälp innehar en central roll i den finländska livsmedelspolitiken. Produkterna ska ha tillräckligt lång förvaringstid och målet vid valet av produkter är att skaffa produkter med bra näringsvärde som stöder en mångsidig och balanserad kost. Produkturvalet inbegriper inte några sådana produkter som innehåller rikligt med fett och socker. Däremot innehåller majoriteten av produkterna riktligt med fibrer. Till sådana produkter hör bl.a. grötflingor, makaroner, köttkonserver, surskorpor, ärtsoppa och mysli. Innehållet i hjälppaketen kan variera från organisation till organisation t.ex. beroende på de hjälpbehövandes behov och familjestorlek. Landsbygdsverket levererar livsmedlen till partnerorganisationerna i regel två gånger om året. Tidpunkterna för leveranserna avtalas med de parter som valts till partnerskapsorganisationer. Antalet leveranser kan vid behov ändras, men då ska kostnadseffektiviteten beaktas. Utöver de livsmedel som köps som nya stöder Landsbygdsverket dessutom i mån av möjlighet chansen att utnyttja livsmedelsproducenternas och detaljhandelns överskottslager, vilket kan öka mängden livsmedel som kan delas ut som livsmedelshjälp och på det sättet också programmets verkningsfullhet. Vid anskaffningen av livsmedel kan också produkter som lämnats utanför från offentlig intervention i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1308/2013 med iakttagande av de förfaranden som kommissionen fastställt, under förutsättning att användningen av produkterna är det ekonomiskt mest gynnsamma alternativet och orsakar inga orimliga fördröjningar för partnerorganisationerna. Partnerskapsorganisationerna bestämmer själva inom ramen för sina lagringsmöjligheter när de delar ut livsmedlen till dem som har det sämst ställt. Livsmedlen delas ut till dem som har det sämst ställt i huvudsak i form av livsmedelspaket eller kassar, men livsmedlen kan användas också för tillagning av måltider inom partnerskapsorganisationer. Livsmedlen delas ut i de lokaler som partnerorganisationerna anser lämpa sig bäst för ändamålet. Vid lagringen och hanteringen av livsmedel följs det nationella livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) anvisningar. Utdelningen av livsmedelshjälp ska enligt huvudregeln inledas så snart som möjligt efter att Landsbygdsverket levererat livsmedlen. Produkterna ska delas ut före den sista användningsdag som anges på produkterna eller senast enligt Livsmedelssäkerhetsverkets anvisning om användningstiderna. I enlighet med artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt förutsätts det av de partnerorganisationer som delar ut livsmedel att dessa vidtar kompletterande åtgärder som bidrar till social delaktighet. Kompletterande åtgärder kan vara bl.a. följande (nedan en riktgivande förteckning): information om tjänster eller projekt 4

5 inom den offentliga sektorn eller tredje sektorn som bidrar till social delaktighet (bl.a. relevanta lokala ESFprojekt), vägledning till social-, bostads- och sysselsättningstjänster, rådgivning eller stöd vid användningen av tjänsterna i fråga eller annat stöd som stärker delaktigheten. Inget finansiellt stöd beviljas partnerorganisationerna för att de vidtar kompletterande åtgärder. Partnerorganisationens kompletterade åtgärder vidtas antingen i samband med utdelningen av livsmedelshjälpen i samma lokal där hjälppaketen delas ut eller i någon annan lokal som partnerorganisationen betraktar som lämplig. Vid utdelningstillfället ska man också i det fallet åtminstone informera om var och på vilket sätt kompletterande åtgärder hålls tillgängliga. Kompletterande åtgärder kan tillhandahållas också i samarbete med någon annan partnerorganisation eller någon annan organisation Motsvarande nationella program Finland har inte något nationellt system för utdelning av livsmedel till sådana som lider av matbrist vilket skulle stödas av staten. Enskilda kommuner har ordnat utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt. Som en del av församlingarnas diakoniarbete ordnas utdelning av livsmedelshjälp på flera orter. Utdelningen av livsmedelshjälp hör annars till många frivilligorganisationers uppgiftsområde. Livsmedel som ska delas ut skaffas med organisationernas egna pengar eller fås som donationer eller från butiker. I syfte att verkställa detta operativa program grundas det ett eget distributionssystem för förmedling av livsmedelshjälp. Utdelning av hjälpen sker genom partnerorganisationer. Organisationerna kan inkludera de livsmedel som understöds av fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt i sin egen utdelning av livsmedel till dem minst bemedlade eller de kan dela ut endast sådana livsmedel som omfattas av detta operativa program. 5

6 3. Verkställighet 3.1 Kriterier för biståndsberättigande Genomförandet av programmet bygger huvudsakligen på öppen utdelning av livsmedelshjälp genom frivilligorganisationer och andra organisationer som arbetar bland dem som har det sämst ställt. I enlighet med beskrivningen i punkt delas de livsmedel som skaffats med hjälp av stödet från fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt ut på sådana ställen som partnerorganisationerna anser bäst lämpa sig för ändamålet. Partnerorganisationerna informerar också programmets målgrupp om utdelningstillfällen via sådana kanaler som de betraktar som ändamålsenliga. Det sociala stämpel som utdelningstillfället innebär utgör en så hög tröskel för deltagandet att själva deltagandet i sig gör att kriteriet för att man hör till målgruppen blir uppfyllt. Det att man ställer sig i kö för att få livsmedelshjälp är således ett tillräckligt kriterium för att man är biståndsberättigad. De observationer som gjorts i samband med den nationella utredningen om livsmedelshjälp stöder uppfattningen om att endast sådana människor som faktiskt är i behov av hjälp ställer sig i kön. Livsmedelshjälpen kan också riktas till en viss målgrupp utgående från partnerorganisationens verksamhet, t.ex. mindre bemedlade barnfamiljer, invandrare, bostadslösa. I sådana fall baserar sig de minst bemedlade personernas rätt till livsmedelshjälp på den service- eller kundrelation som personen har till partnerorganisationen. När man ansöker om att få bli partnerorganisation ska sökanden vid behov redogöra för de sätt och de grunder på vilka avgränsning av målgruppen görs. 3.2 Valet av insatser Inga öppna projektansökningsomgångar ordnas för genomförande av det operativa programmet. Programmet genomförs genom de åtgärder som Landsbygdsverket vidtar. Landsbygdsverket har tidigare genomfört program för utdelning av livsmedelshjälp som ett led i EU:s landsbygdspolitik åren , vilket innebär att verket har gedigen erfarenhet av anskaffning av livsmedel som delas ut som livsmedelshjälp samt av transporter och mellanlagring via processer för offentlig upphandling samt om ingående av avtal med leverantörer av livsmedel och tjänster. Landsbygdsverket är ett ämbetsverk som omfattas av statens budgetekonomi och har således också tillräckliga ekonomiska resurser för att vidta åtgärder. För att en insats ska kunna göras inrättas administrativa projekt i enlighet med principerna för det operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystem. På motsvarande sätt inrättas administrativa projekt för användning av det tekniska stödet. Detta förfaringssätt har man kommit fram till på basis av de förhandlingar som förts om verkställigheten av fonden med olika myndigheter och bl.a. utgående från potentiella partnerorganisationers åsikter vid utformningen av programmet. De organisationer som tidigare deltagit i utdelningen av livsmedelshjälp har 6

7 kraftigt understött Landsbygdsverkets roll som verkställare. Eftersom partnerorganisationernas verksamhet i hög grad präglas av frivilligarbetet, har dessa inte alltid tillräckliga resurser för att genomföra ett sådant projekt som EU-stödet förutsätter. Att vara stödmottagare skulle medföra en alltför stor administrativ börda för många. Sättet att genomföra programmet gör det också möjligt för små organisationer att fungera som partnerorganisationer, då de inte själva behöver svara för de ekonomiska och administrativa åtaganden som är förenade med rollen som verkställare. Anslagen för genomförandet av det operativa programmet kanaliseras till Landsbygdsverket av arbets- och näringsministeriet via stadsbudgeten. Ett villkor för användningen av medel är att lagstiftningen om fonden, både bestämmelserna på EU-nivån och de nationella bestämmelserna om budgetmedel, iakttas. Förvaltningsmyndigheten godkänner genomförandeplanen för ett administrativt projekt. Förvaltningsmyndigheten försäkrar sig om att genomförandeplanen är förenlig med programmet och innehåller endast sådana insatser som berättigar till stöd via programmet. 3.3 Valet av partnerorganisationer Landsbygdsverket ordnar ansökningsomgångar för organisationer som vill bli partnerorganisationer. Som partnerorganisation kan godkännas en icke vinstdrivande organisation som bedriver hjälpverksamhet eller annan sammanslutning som är kapabel att dela ut livsmedelshjälp och vidta kompletterande åtgärder i enlighet med förordningar och bestämmelser. Partnerorganisationer ska ha tillräckliga verksamhetsförutsättningar för att de ska klara av de uppföljnings- och rapporteringsskyldigheter som är förenade med verksamheten. En partnerorganisation ska vara en organisation som är registrerad i företags- och organisationsdatasystemet. Som partnerorganisation kan utses en centralorganisation med centralorganisation avses en organisation som kan ha under- eller lokalorganisationer eller motsvarande aktörer, såsom församlingar. Landsbygdsverket ska med tillbörliga metoder säkerställa att de partnerorganisationer som väljs uppfyller de krav som ställs på en partnerorganisation. Vid valet beaktas i mån av möjlighet också organisationernas geografiska läge, för att det bistånd som ges via programmet ska vara så täckande som möjligt. Programmets operativa område omfattar hela Finland, inklusive Åland. Volymen av livsmedelshjälp som levereras till Åland utgör högst 0,5 % av det stöd som används. Partnerorganisationerna utses för den tid som anges i den genomförandeplan som förvaltningsmyndigheten har godkänt. Om en partnerorganisation inte längre uppfyller de kriterier som lett till valet av den, kan organisationen själv dra sig ur verksamheten eller Landsbygdsverket kan besluta att organisationen i fråga inte omfattas av verksamheten. Landsbygdsverket kan arrangera kompletterande ansökningsomgångar för partnerorganisationer, om det behövs med tanke på det bistånd som ska delas ut. 7

8 3.4 Programmets kompletterande art i förhållande till Europeiska socialfonden Det operativa programmet för fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt kompletterar strategiskt den av ESF understödda verksamhet som stärker delaktigheten och minskar fattigdomen i och med att den stöder de mest utsatta grupperna i att klara av vardagen. Den livsmedelshjälp som delas ut inom ramen för det operativa programmet underlättar situationen för dem som har det sämst ställt och stöder deras sociala delaktighet. För sådan verksamhet som definieras i detta operativa program och som understöds av fonden för bistånd för dem som har det sämst ställt kan inte stöd erhållas från det strukturfondsprogram som stöds av Europeiska socialfonden. Därför finns det inte någon risk för att samma verksamhet skulle få finansiering från båda fonderna. Målgruppen för båda fondernas verksamhet kan dock vara delvis densamma. Samma personer som är föremål för åtgärder för främjande av den sociala delaktigheten som stöds särskilt av ESF kan utnyttja livsmedelshjälpen från fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Partnerorganisationerna uppmuntras sprida information om lämpliga ESF-projekt till deltagarna, om sådana projekt finns på orten. Övervakningskommittén för Fastlandsfinlands operativa program Hållbar tillväxt och jobb får rapporter om den verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt. Programmet presenteras också i delegationen för regional- och strukturpolitik, som samordnar strukturfondsverksamheten och som utöver företrädare för central- och regionalförvaltningen dessutom har företrädare för sociala partner och andra organisationer som medlemmar. 3.5 Programmets förvaltningsstruktur De myndigheter som förvaltar programmet har räknats upp i 12 i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014). Det operativa programmets förvaltningsmyndighet är Landsbygdsverket, som svarar för finansieringen och övervakningen av de insatser som verkställer programmet samt för anbudsförfarandet i anslutning till anskaffningen av nya livsmedel, transporter och mellanlager som behövs för en viss insats. Landsbygdsverket svarar också för organiseringen av ansökningsomgångar för att hitta partnerorganisationer och valet av partnerorganisationer. Landsbygdsverket utreder förutsättningarna för att transportera de livsmedel som livsmedelsproducenter skänker till partnerorganisationer, och verket kan i mån av möjlighet bedriva sådan verksamhet. Landsbygdsverket ska i egenskap av förvaltningsmyndighet svara för de alla de uppgifter som anges i artikel 32 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Det operativa programmets attesterande myndighet är arbets- och näringsministeriet som svarar bl.a. för att utbetalningsansökningar avfattas och att årliga redovisningar upprättas och att dessa lämnas till kommissionen. Arbets- och näringsministeriet ska i egenskap av attesteringsmyndighet svara för de alla de uppgifter som anges i artikel 33 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. 8

9 Revisionsmyndigheten för programmet finns i anslutning till finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet, som ansvarar för kontrollerna av projekt och rapporteringarna i anslutning därtill i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Revisionsmyndigheten ska också på förhand säkerställa att förvaltnings- och kontrollsystemet i samband med genomförandet av programmet är tillräckligt effektivt med tanke på en sund ekonomisk förvaltning av programmet. Identifiering av mottagaren av de utbetalningar som kommissionen gör: Arbets- och näringsministeriet (identifieringsuppgifter) 3.6 Övervakning och utvärdering av programmet Med tanke på övervakningen av hur programmet genomförs upprättar Landsbygdsverket från och med 2015 årligen en rapport om genomförandet av programmet i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Som ett led i beredningen av rapporten konsulteras också adekvata intressentgrupper och deras kommentarer samlas. Landsbygdsverket svarar för att rapporten utarbetas och lämnas till kommissionen. Landsbygdsverket rapporterar också årligen om insamlingen och vidarebefordrandet av de indikatoruppgifter som stöder övervakningen av hur programmet genomförs. Resultatindikatorer och en del av effektindikatorerna baserar sig på partnerorganisationernas uppskattning om verksamheten under året. Partnerorganisationerna ska årligen lämna in en verksamhetsrapport till Landsbygdsverket. I samband med detta rapporterar de också sådana indikatoruppgifter som behövs. Landsbygdsverket svarar för den elektroniska lagringen av uppgifterna och vidarebefordran av dem till kommissionens system. 3.7 Användningen av det tekniska stödet Det operativa programmets tekniska stöd används till täckande av sådana personalkostnader som förorsakas av genomförandet av programmet vid Landsbygdsverket, bl.a. löner till förvaltningsmyndighetens personal som sköter finansierings- och utbetalningsuppgifter och andra kostnader samt löner till dem som sköter verkställighetsuppgifter och andra personalkostnader. Med tekniskt stöd produceras också den systemapplikation som förvaltningsmyndigheten använder för den elektroniska lagringen av uppgifter. Det tekniska stödet används dessutom för informationen och kommunikationen om fonden och programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt till partnerorganisationer, målgrupper och vid behov för allmänheten samt för täckande av andra kostnader som föranleds av genomförandet av programmet. Med hjälp av det tekniska stödet ordnas åriga möten 9

10 med partnerorganisationer och spridning av god praxis samt vid behov utbildning, möjligheter till nätverksbildning o.d. stöd för genomförandet. 4. Intressentgruppernas deltagande i utarbetandet av programmet Eventuella partnerorganisationer har fått vara med och påverka utformningen av det operativa programmet genom kommentarer till de alternativa förvaltningsmodeller som föreslagits för programmet. När programmet utarbetats har särskilt de partnerorganisationer som deltagit i det tidigare programmet för livsmedelshjälp konsulterats. Dessa är huvudsakligen medborgarorganisationer som arbetar med mindre bemedlade samt barn och ungdomar samt församlingar som bedriver diakoniarbete. I februari 2014 skickades en förfrågan om vilken slags förvaltningsmodell som skulle vara den mest funktionella till de organisationer som deltagit i det tidigare programmet för livsmedelshjälp. Dessutom ordnade arbets- och näringsministeriet ett diskussionsmöte för olika intressentgrupper i juni De som tidigare hade delat ut livsmedelshjälp var de mest aktiva deltagare. Vid utformningen av programmet har möjlighet att lämna kommentarer getts till bl.a. följande organisationer: Stiftelsen Adra Finland Elämän Taito ry Finn-Apu ry Forssan Vapaa-ajattelijat ry Huittisten päiväkeskus-yhdistys ry Hyvä Arki ry Jokilaaksojen nuorten tuki ry Kainuun Kansalaiskeskus ry Kirkkopalvelut ry Lieksan helluntailähetys ry Mannerheims Barnskyddsförbund Centralförbundet för Mental Hälsa Mielenterveysyhdistys HELMI ry Muhoksen helluntailähetys ry Mäntsälän helluntailähetys ry Operaatio Ruokakassi ry P-K Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry Raision Seudun Työttömät ry Rauman Seudun Työttömät ry Seinäjoen Helluntairukoushuone ry Finlands Gatumissionsförbund Ortodoxa kyrkostyrelsen i Finland Stiftelsen för Frälsningsarmén i Finland Finlands Röda Kors 10

11 Frikyrkan i Finland Takaisin Elämään ry Finlands Arbetslösas Samarbetsorganisation - TVY rf " Varkauden Työterapinen Yhdistys ry Ytyä Yhteistyötä työttömät ry På basis av intressentgruppernas kommentarer beslöt man sig för en förvaltningsmodell där genomförandet sker centraliserat genom en myndighets försorg. Organisationerna var av den åsikten att de inte har tillräckliga resurser och tillräckligt administrativt kunnande för att kunna förvalta projekten och konkurrensutsätta livsmedelsleverantörerna. Organisationerna önskade också att de skulle få produkterna så att de redan har konkurrensutsatts. Utkastet till programmet är framlagt på ANM:s webbplats för kommentarer innan programmet slutgiltigt godkänns nationellt. Programmet ska också presenteras för delegationen för regional- och strukturpolitik, som utöver företrädare för central- och regionalförvaltningen har företrädare för sociala partner och andra organisationer som medlemmar. 11

12 5. Finansieringsplan Tabell 1. Finansieringsplan för det operativa programmet: Inbegriper fondens årliga betalningsförbindelser och den motsvarande nationella medfinansieringen (euro). Sammanlagt (a) Fond (FEAD) (b) Nationell statlig medfinansiering (c) = (a) + (b) Offentliga stödberättigande utgifter (d) = (a) / (c) Medfinansieringssats 85 % Tabell 2. Finansieringsplan för det operativa programmet: Inbegriper det totala belopp av stöd som riktas till de olika typerna av materiell hjälp samt motsvarande kompletterande åtgärder (euro). Verksamhetsområde Offentliga stödberättigande utgifter Sammanlagt Tekniskt stöd Typen av materiell hjälp (livsmedelshjälp) motsvarande kompletterande åtgärder 0 12

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Partnerorganisationer... 5 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation...

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns

Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten. av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens/miljöns Resumé 117/54/07 Parallell revision utförd av revisionsverken i EU av resultaten av strukturfondsprogrammen på sysselsättningens område Föremål för den parallella revisionen var resultaten (utfall/verkningar)

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET

Datum. Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET 1(5) Marknadsstödsavdelningen/ Matmarknadsenheten 6.10.2015 6.10.2015 170/05.00.01/2015 Datum Dnr Referens Programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt Livsmedelsstöd till partnerorganisationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

2.7.2008 Bilaga 2. 1. Anvisningens syfte

2.7.2008 Bilaga 2. 1. Anvisningens syfte 2.7.2008 Bilaga 2 ANVISNING OM ÅTSKILLNAD AV FUNKTIONER I FÖRVALTNINGEN OCH GENOMFÖRANDET AV EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDENS OCH EUROPEISKA SOCIALFONDENS VERKSAMHET 1. Anvisningens syfte Syftet

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia

SÖ 2001: 65. Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Nr 65 Memorandum of Understanding för genomförande av programmet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken-MittSkandia Stockholm och Helsingfors den 29 juni och 5 juli 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /..

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /.. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4988 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /.. om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

AVTAL mellan. Tillväxtverket Sverige. och. Erhvervsstyrelsen Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark

AVTAL mellan. Tillväxtverket Sverige. och. Erhvervsstyrelsen Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark AVTAL mellan Tillväxtverket Sverige och Erhvervsstyrelsen Region Sjælland Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 1 (7) Avtalsparter Sverige Tillväxtverket, förvaltande (FM) och

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT

ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT ANSÖKNINGSGUIDE LIVSMEDELSBISTÅND OPERATIVA PROGRAMMET FÖR BISTÅND TILL DEM SOM HAR DET SÄMST STÄLLT 2014-2020 Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Partnerorganisationer... 6 2.1 Ansökan om att blir partnerorganisation...

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013 1 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR INTEGRATIONSFONDEN 2013 MEDLEMSSTAT: Finland FOND: Integrationsfonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2013 ÅTGÄRDER

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande:

Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande: Bilaga 5 Urvalskriterier För varje ansökan om finansiering, kommer en bedömning att göras huruvida projektet uppfyller och till vilken grad med programmets urvalskriterier. Uppfyller ett projekt inte urvalskriterierna

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Urvalskriterier. Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande:

Urvalskriterier. Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande: Bilaga 1 till N1015E07_28042015 Urvalskriterier För varje ansökan om finansiering, kommer en bedömning att göras huruvida projektet uppfyller och till vilken grad med programmets urvalskriterier. Uppfyller

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar)

GREEN DEAL. Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) GREEN DEAL Ramavtal för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (Avtalet om plastkassar) 1 AVTALSPARTER Parter i detta avtal är för statens del miljöministeriet (nedan ministeriet) och för handelsbranschens

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket

Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket Innehållsförteckning Artikel 15, Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket...

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program Rapport Årligt yttrande 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 Rapport Årligt yttrande 2012 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande

Artikel 29, Ekologiskt jordbruk. Innehållsförteckning. Övergripande Artikel 29, Ekologiskt jordbruk Innehållsförteckning Artikel 29, Ekologiskt jordbruk... 1 Övergripande... 1 Beskrivning av delåtgärd 11.1, Omställning till ekologisk produktion... 5 Beskrivning av delåtgärd

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Rapport Årlig Kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Sverige Norge

Rapport Årlig Kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Sverige Norge Rapport Årlig Kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Sverige Norge 2012-12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål

Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål Insatsområde 3 Kultur och miljö Programspecifikamål 3.1 Regionens kultur och kulturarv har blivit stärkt och levande 3.1 Stärkt samiskt språk inom den samiska befolkningen 3.2 Förbättrad bevarandestatus

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

U 20/2012 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen

U 20/2012 rd. Arbetsminister Lauri Ihalainen U 20/2012 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Förenta staterna och Europeiska unionen om energieffektiviteten hos kontorsutrustning och

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer