1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010."

Transkript

1 MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år Understöd förutsätter att föreningen har haft verksamhet ett kalenderår före ansökan och har grundats år 2009 eller tidigare, är registrerad eller bevisligen har inlämnat registreringsansökan. Därtill förutsätts att föreningen har minst 50 aktiva utövare inom Helsingfors eller 20 aktiva utövare under 19 år inom Helsingfors. Understödsformerna är följande: 1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år ) Hyresunderstöd för hyreskostnader som föreningen har betalat för användning av privatas och sammanslutningars idrottslokaler år ) Transportunderstöd till handikappföreningar för kostnader för transport av specialgrupper som föreningen har betalat år ) Understöd till orienteringsföreningar för kostnader för framställning av orienteringskartor år ) Understödd användning av idrottslokaler, beviljas för stadens förvaltningars och av staden understödda anstalters och stiftelsers idrottslokaler år ) Understöd för idrottsevenemang som arrangeras år 2011 av registrerade sammanslutningar i Helsingfors (Obs. Ansökningstiden). Ansökan om understöd Ansökningarna görs på idrottsverkets blanketter, som fås på idrottsverkets reservering av idrottsplatser och på Internet på adressen Ansökningarna med bilagor ställs till idrottsnämnden och lämnas in till idrottsverket senast måndag (understöd för idrottsevenemang senast måndag ) före kl Ansökningar som skickas per post skall likaså vara idrottsverket tillhanda senast vid denna tidpunkt, det räcker inte med poststämpel. Försenade och bristfälliga ansökningar som trots uppmaning inte kompletterats föreslås bli avslagna. Verkets besöksadress är Tölö sporthall, Paavo Nurmis gränd 1 C 5 våningen och postadress PB 4800, HELSINGFORS STAD, faxnummer Närmare upplysningar per tfn , och och på idrottsverkets webbsidor

2 Paavo Nurmis gränd 1 C ANSÖKAN OM UNDERSTÖD Idrottens basorganisationer för Studera de separata anvisningarna innan blanketten ifylls (Liv 161 g). 1. ORGANISATIONENS OFFICIELLA NAMN Officiell förkortning Registernummer Hemort Registreringsdatum År för grundande 2. Namn Telefon I under stödsärenden Adress Postnummer Epostadress Organisationens hemsida Ordförande Namn Telefon Epostadress Adress Postnummer Sekreterare eller kassör (Allmänt om verksamhet och medlemskap) Namn Telefon Epostadress Adress Namn Revisor 3. Bank och kontonummer BANK Postnummer Telefon 4. Understöd som söks hos idrottsverket 5. ÖVRIGA UNDERSTÖD Tidigare sökande Ny sökare Fått understöd i fjol euro Understöd, euro Hyresunderstöd Understöd för orienteringskartor Understött utnyttjande Transportunderstöd för invalider Av Helsingfors stad beviljade övriga understöd (i år och i fjol) År Understöd, euro 5.1. Övriga understöd som sökts hos staden euro 6. REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS FÖREGÅENDE VERKSAMHETSUNDERSTÖD ANVÄNTS (vid behov använd bilaga) Liv 161 f ANVÄNDNINGEN AV DET ANSÖKTA UNDERSTÖDET (vid behov använd bilaga) Postadress PB HELSINGFORS STAD Besöksadress Paavo Nurmis gränd 1 C Helsingfors 25 Telefon (09) Växel (09)

3 8. FÖRENINGENS MEDLEMSANTAL Aktiva utövare inom Helsingfors Fullvuxna herrar H damer D Ungdomar pojkar P (under 19 år) flickor F 9. FÖRENINGENS VERKSAMMA AVDELNINGAR / SEKTIONER Helt medlemsantal enligt registret Medlemsavgift Träningsavgift per säsong Avgifterna sammanlagt, euro 9.1. SEKTIONENS AKTIVA UTÖVARE I HELSINGFORS, 9.2. Träningstimmar / sektion HERRAR DAMER POJKAR FLICKOR FULLVUXNA UNGDOM 10. ORGANISERAD MOTIONSVERKSAMHET TÄVLINGSVERKSAMHET (av föreningen anordnade tävlingar / hemmamatcher) Mål Internationella Nationella INDIVIDUELLA GRENAR grupp H D P F SAMMANLAGT Distriks och lokalnivå Tävlingar Verkets anmärkningar LAGGRENAR Målgrupp H D P F Internationella Del tagare Nationella SAMMANLAGT Distriks och lokalnivå Tävlingar LEDD, REGELBUNDEN, ÖVNINGS OCH TRÄNINGSVERKSAMHET / särskild bilaga ((blå blankett)/fullvuxna Liv 161 h, (grön blankett)/ungdom Liv 161 i)

4 10.3. LÄGERVERKSAMHET FÖR UNGDOM / varaktighet minst 2 dygn (anteckna endast läger för ungdom, under 19 år, arrangerade av föreningen själv) Lägrets namn Plats Avgift/ Smlgt trän. person kostnader Tid datum timmar Verkets anmärkningar MOTIONSKURSER ARRANGERADE AV FÖRENINGEN (för helsingforsiska medlemmar) Kursens namn Plats Varaktivhet/dygn MOTIONS OCH REKREATIONSEVENEMANG OCH UPPVISNINGAR (arrangerade av föreningen, för egna medlemmar (e) eller för utomstående (u)) Evenemangets namn/karaktär Samarbetspartner e / u /år 11. UTBILDNINGSVERKSAMHET Kurser arrangerade av föreningen Kursens namn Arrangör Varaktighet/t/dyg Deltagaravgift Kurser arrangerade av andra kostnader

5 Villkor Allmänna villkor för beviljande av understöd Staden kan bevilja understöd till en sammanslutning som fyller idrottsnämndens allmänna kriterier Vid beviljandet av understöd beaktas den ifrågavarande verksamhetens vikt och betydelse såsom komplettering till stadens verksamhet samt understödstagarens egen andel i kostnaderna för den verksamhet som understödet gäller. Understöd beviljas endast om sökandens verksamhet och finansieringsplaner samt verksamhetsprinciper är sådana att staden kan godkänna dem. Den verksamhet som understöds bör gälla invånare i Helsingfors. Understöd beviljas icke organisationer i syfte att dessa fördelar understöden bland medlemmarna i form av personliga understöd. Om understöd begäres av en centralorganisation som har lokala underorganisationer i staden, beviljas stadens understöd direkt till underorganisationen. Om emellertid centralorganisationen ensam upprätthåller en sådan verksamhetsform för helsingforsarna som staden finner ändamålsenligt att understödja, kan stadens understöd härvidlag beviljas centralorganisationen. Vid fördelningen av understöd beaktas särskilt hur regelbunden verksamheten och ekonomin är samt hur syftet med de av staden under tidigare år beviljade understöden förverkligats och hur effektiv verksamheten varit. Understöd beviljas på villkor att understödsmedlen kan återkrävas om de användes för annat än det begärda ändamålet eller om andra eventuella specialvillkor som ställts för deras användning icke iakttages eller om understödstagaren lämnat stadens myndigheter felaktiga eller vilseledande uppgifter i sådant som gäller understödet. Staden äger rätt att av det beviljade understödet indriva sådana fordringar som uppstått på grund av borgensförbindelse för av ifrågavarande sammanslutning upptaget lån eller av annan orsak (t. ex. hyror). Understödstagarna bör lämna stadens myndigheter nödvändiga uppgifter för behandling av understödsansökningen, beviljande av understödet och övervakning av användningen samt tillåta av stadsrevisorn befullmäktigade personer att granska samfundets bokföring och förvaltning och samtycka till de bokföringsmässiga regleringar som anses vara nödvändiga. Bilagor till ansökningen (Kryss i rutan) Bilagor Blå Liv 161 h Grön Liv 161 i Gul Liv 161 j Röd Liv 161 k Grå Liv 161 o Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Budget Fastställd resultat och balansräkning (För föregående år) Protokoll från årsmötet Avskrift av revisionsberättelsen Kopia av föreningens kontoutdrag Övningsplatsernas hyresverifikat (För föregående år) Utdrag av föreningsregister (nya sökande) Föreningens stadgar (nya sökande) Underskrift Med hänvisning till ansökningen och dess bilagor godkänner vi villkoren för de understöd som beviljas av stadens medel. Undertecknad förening anhåller härmed om det ovan avsedda understödet. Vi försäkrar att de uppgifter vi givit är riktiga. Genom att underteckna ansökan förbinder sig vår förening att återbetala det understöd som idrottsnämnden beviljat oss, ifall beslutet om understöd ändras med anledning av rättelseyrkande eller kommunalbesvär. Datum Officiell namntecknares underskrift och namnet förtydligat Datum Officiell namntecknares underskrift och namnet förtydligat

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Från och med 1.1.2014 HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Byrån för samhällsaktivitet bland unga Postadress: PB 5000, 00099 Helsingfors stad Telefon: 09 310 8900 (växel) E-postadress:

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar

14.1.2015. Kultur- och fritidstjänsternas bidrag. Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 14.1.2015 Kultur- och fritidstjänsternas bidrag Grunder för beviljande av bidrag och bidragsanvisningar 1 Innehåll Allmänt... 3 1. Idrottsbidrag... 3 1.1 Allmänt bidrag... 3 1.2 Projektbidrag... 4 1.2.1

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016

ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ÄR 2016 Organisationer som främjar idrott 8.7.2015 317/625/2015 Referens: Idrottslag (390/2015) Statsrädets förordning om främjande av idrott (550/2015), Statunderstödslag (688/2001) Gäller tillsvidare Upphäver:

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET Understödsverksamhet ÅRSREDOVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET 2012 1 Layout: Dynamo Ombrytning: Graiksi/Pauliina Sjöholm Utgivare: RAY Giltig: 2012 2 Sisältö 1. Inledning...4 2. RAY 3751 Utredning

Läs mer

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR

Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR Finlands filmstiftelse STÖDANVISNINGAR ANVISNINGAR FÖR STÖD TILL KULTUREXPORT Fastställd av filmstiftelsens styrelse 10.5.2012 Ändringar i förhållande till tidigare stödanvisningar i avsnitt 2.1, 2.2 och

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer