D14-1 Diskussion. A14-1 Avslutande formalia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D14-1 Diskussion. A14-1 Avslutande formalia"

Transkript

1 F14-1 Formalia

2 M14-1 MEDDELANDEN

3 B14-1 Beslut

4 V14-1 Val

5 D14-1 Diskussion A14-1 Avslutande formalia

6

7 Förnamn Efternamn Sektion Kårstyrelsen Titel Övriga medlemmar Sektion Anmärkningar

8 Fullmäktiges presidium Titel

9 F14-1 Formalia Anmärkning M14-1 MEDDELANDEN Anmärkning

10 B14-1 Beslut V14-1 Val

11 D14-1 Diskussion A14-1 Avslutande formalia Anmärkning

12 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 1(12) Preliminär ekonomisk ram 2014/2015 med avseende på den medlemsfinansierade delen inom NTK Nedan presenteras förslag på ekonomisk ram för 14/15 med avseende på den medlemsfinansierade delen. Syftet med detta dokument är att förklara kort vilka kostnader och intäkter som finns. Underlag till beslut rörande ekonomisk ram 14/15 presenteras i de vänstra kolumnerna medan fastställd ekonomisk ram för 13/14 återfinns i de högra. Kårstyrelsen har som mål att presentera en realistisk budget för den medlemsfinansierade delen och har i sin att-sats gett förslag, till fullmäktige, på inom vilket intervall det totala resultatet inom den medlemsfinansierade delen bör sluta på, samt per objekt. Allmänt Resultat Efter översyn av kårens resultat de senaste åren samt genom mer grundligt budgetarbete ser resultatet i stort ut att bli positivt. En förändring sedan förra året är att en viss omfördelning av intäkter skett, så att intäkter relaterade till kårens kommunikationsarbete tillförs objektet Kommunikationsenheten (KOMM). Arvoden Arvodet för kårens heltidsarvoderade för 13/14 är 33 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är en summa som varierar från år till år för att spegla prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet för 2014 ligger på SEK och arvodet blir därför SEK/månad. För personer som inte fyllt 26 år vid årets ingång blir arbetsgivaravgiften 15,49 % istället för 31,42 %. Budgeten är beräknad på 12,5 månaders arvoden för kårordförande samt enhetsordförande. Resor och traktamente NTK är med i ett nationellt samarbetsorgan med andra stora teknolog- och naturvetarkårer, Reftec. Detta samarbete innebär en del resor till olika delar av landet för att träffa de andra kårerna på plats. Dessutom tillkommer resor för våra delegater till SFS fullmäktigemöte. Därför ligger budgeten för resor på ca SEK totalt. Arbetsglädje Detta är ett konto som finns under alla aktiva objekt inom den medlemsfinansierade delen. Sammanlagt rör det sig om runt SEK i arbetsglädje, allt från enheterna (4 000 SEK/enhet), kårstyrelsesammanträden ( SEK), valberedning (4 000 SEK), ordföranderådet (4000 SEK) och fullmäktigesammanträden ( SEK). Intern omfördelning Genom åren så har den finansiering som NTK erhållit från fakulteten fördelats ut på de olika objekt som finansieringen avsett. Detta gäller även för den finansiering som erhålls från stat och universitet. Efter översyn av budgetarbetet har intäkter för annonsförsäljning och PR omfördelats

13 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 2(12) till Kommunikationsenheten (KOMM). Detta av rent budgettekniska skäl samt för att renodla Kommunikationsenheten till en PR och kommunikationskanal. 1. Kårkansli och administration, STYR Intäkter De senaste åren har kåravgiftsintäkterna legat på mellan kr per år. Det är alltid ytterst svårt att beräkna denna inkomst, men med beräknad 50 % medlemsanslutning hamnar detta kring kr. Förutom dessa så kommer NTK erhålla medel från staten, universitetet och fakulteten. Totalt rör det sig om cirka 1,4 miljoner. Kostnader Inräknat i utgifterna på STYR finns samtliga kostnader för medlemshantering, både registerhantering samt medlemskort, här finns även hyra för kårkansliet samt arvode och arbetsgivaravgift för kårordförande och kanslist. Sammanlagt finns det omkring kostnadskonton inom STYR. Många av dessa kostnader är gemensamma kostnader för hela kansliet samt för kårstyrelsen. Som exempel så ligger under STYR kostnaden för utbildning för kanslipersonal, utbildning för kårstyrelsen, personalkonferens, teambuilding för kårstyrelsen, överlämning samt arrangemangskostnader för årshögtid och höstbaluns. Riktlinjer rörande STYR Objektet STYR:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x< SEK. 1. Kårkansli och administration (STYR) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

14 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 3(12) 2. Arbetsmarknadsenheten, ARB Intäkter Eftersom NTK är en av fyra studentföreningar som äger Uniaden utbetalas ersättning till NTK för arbetskraftsomkostnader. Denna intäkt kommer in på ARB under intäkter. När de preliminära ekonomiska ramarna i våras fastställdes till SEK < x < SEK beräknades denna intäkt uppgå till ett långt större belopp än Uniaden hade budgeterat för. Eftersom NTK inte kan ändra Uniadens budget i efterhand är det rimligt att NTK lägger en budget som harmoniserar med Uniadens budget. Detta innebär dock att det beräknade resultatet faller utanför de preliminära ekonomiska ramarna. Därför föreslår kårstyrelsen att dessa ramar revideras enligt nedan. Under objektet ARB finns även intäkter för företagskvällar och andra typer av arrangemang samt liknande intäkter. Många av dessa intäkter kommer av att representanter från näringslivet vill komma i kontakt med NTK:s medlemmar och NTK vill givetvis i sin tur att våra medlemmar får kontakt med sin framtida arbetsmarknad. Kostnader Många av kostnaderna inom ARB är direkt kopplade till en intäkt, exempelvis finns det ett konto för kostnader för företagskvällar och ett för arrangemangskostnader. Vidare finns även kostnader för arvode, arbetsgivaravgift, mobiltelefoni och resor. När det gäller ARB så är det budgeterat att inkomsterna skall täcka upp för utgifterna, ARB är även budgeterat att få ett positivt resultat. ARB täcker på så sätt upp för andra objekt som uppvisar ett negativt resultat, till exempel KOMM, och de pengar som kommer in används på så sätt till kommunikationsarbete, utbildningsbevakning och för att gagna det studiesociala arbetet inom NTK. Riktlinjer rörande ARB Objektet ARB:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 2. Arbetsmarknadsenheten (ARB) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

15 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 4(12) 3. Studiesociala enheten, STUM Intäkter NTK erhåller ekonomisk ersättning från fakulteten för att genomföra den årliga mottagningsutbildningen, så att välkomnandet av de nya studenterna sker på ett genomtänkt och säkert sätt. Detta samarbete sker i form av ett tjänsteköp mellan fakulteten och NTK, och intäkterna är placerade under STUM. Kostnader Förutom ovan angivna arrangemangskostnader ligger här kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter, mobiltelefon, osv. Detta objekt uppvisar därför ett negativt resultat, som täcks upp av till exempel STYR och ARB. Riktlinjer rörande STUM Objektet STUM:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < 0 SEK. 3. Studiesociala enheten (STUM) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

16 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 5(12) 4. Utbildningsbevakningsenheten, UTB Intäkter Utbildningsbevakning är kårens främsta syfte och självfallet vill fakulteten tillse att studenterna kan vara med och arbeta för att våra utbildningar skall hålla hög kvalitet. Detta samarbete med fakulteten sker numera i form av ett tjänsteköp av utbildningsbevakning, studeranderepresentantutbildning samt till doktorandombud. Dessa intäkter ligger under UTB. Kostnader Under UTB ligger kostnader för en heltidsarvoderad enhetsordförande, det vill säga arvode, arbetsgivaravgift, mobiltelefoni och resor. Här finns även kostnaden för doktorandombud samt för studeranderepresentantutbildningarna, STURE. Riktlinjer rörande UTB Objektet UTB:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 4. Utbildningsbevakningsenheten (UTB) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

17 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 6(12) 5. Kommunikationsenheten, KOMM Intäkter Intern omfördelning av intäkter för annonsförsäljning och PR sker från Arbetsmarknadsenheten (ARB) för att renodla Kommunikationsenheten till en PR och kommunikationskanal. Objektet kommer dock att fortsätta att uppvisa ett negativt resultat. Kostnader Under KOMM ligger kostnader för en heltidsarvoderad enhetsordförande, det vill säga arvode, arbetsgivaravgift, mobiltelefoni och resor. Utöver detta ligger kostnader för trycksaker, annonsering och övriga kostnader för reklam och PR under detta objekt. Tillsammans uppgår kostnader för marknadsföring till SEK. Riktlinjer rörande KOMM Objektet KOMM:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet: SEK < x < SEK. 5. Kommunikationsenheten (KOM) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

18 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 7(12) 6. Ordföranderådet, SEKTORD Intäkter Under SEKTORD finns inga intäkter, objektet bärs upp av STYR. Kostnader Under SEKTORD finns kostnader för arrangemangskostader för bland annat sektionsstyrelseutbildning, samt arbetsglädje för ordföranderådet. Riktlinjer rörande SEKTORD Objektet SEKTORD:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 6. Ordföranderådet (SEKTORD) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

19 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 8(12) 7. Fullmäktige, FUM Intäkter Det finns inga intäkter för detta objekt, utgifterna på FUM bärs upp av STYR. Kostnader Under FUM finns kostnader för arvode samt arbetsgivaravgifter till talmannapresidiet, fullmäktiges arbetsglädje och arrangemangskostnader för fullmäktigeutbildning. Riktlinjer rörande FUM Objektet FUM:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 7. Fullmäktige (FUM) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

20 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 9(12) 8. Fullmäktiges valberedning, VALB Intäkter Det finns inga intäkter för detta objekt, utgifterna på VALB bärs upp av STYR. Kostnader Under VALB finns kostnader för exempelvis utbildning av valberedningen, arrangemangskostnader i samband med utlysning av poster samt arbetsglädje. Riktlinjer rörande VALB Objektet VAL:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 8. Fullmäktiges valberedning (VAL) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

21 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 10(12) 9. TSURR, RED Intäkter och kostnader Tillsvidare ligger verksamheten på is, varför inga intäkter eller kostnader finns. Det finns inte längre några avskrivingar på Tsurr. Möjlighet till verksamhet kommande år finns, om än eventuellt inte i liknande omfattning som tidigare. Det återstår för kåren att se över sin verksamhet och hörsamma vad medlemmarna anser, och vad man skall kunna göra med Tsurr. Riktlinjer rörande RED Objektet RED:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall vara 0 SEK 9. Tsurr (RED) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

22 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 11(12) Resultatbudget för den medlemsfinansierade delen Tidigare har fullmäktige fastställt budgeten för NTK på detaljnivå, men från och med verksamhetsåret 07/08 fastställer fullmäktige ramar för verksamheten och kårstyrelsen fastställer detaljbudget. Nedan i tabellen finner ni en uppskattad resultatbudget för 14/15 utifrån samtliga objekt inom den medlemsfinansierade delen. Uppskattad resultatbudget Medlemsfinansierad verksamhet Förkortning Uppskattat resultat Objekt 2014/2015 Kårstyrelse, kansli och administration STYR Arbetsmarknadsenheten ARB Studiesociala enheten STUM Utbildningbevakningsenheten UTB Kommunikationsenheten KOMM Ordföranderådet SEKTORD Fullmäktige FUM Fullmäktiges valberedning VALB Tsurr RED 0 NTK totalt medlemsfinansierat

23 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 12(12) Preliminär ekonomisk ram medlemsfinansierade delen Nedan finner ni förslag till ekonomisk ram för medlemsfinansierad verksamhet verksamhetsåret 14/15, i den vänstra kolumnen. I den högra kolumnen återfinns ekonomisk ram för 13/14. Syftet med denna ram, är som nämnt tidigare, att ge kårstyrelsen direktiv när det gäller resultat för varje objekt samt totalt resultat. Som en följd av den ändrade ramen för ARB och det ändrade beräknade resultatet kommer den totala ekonomiska ramen också behöva ändras, från < x < till < x < Preliminär ekonomisk ram Medlemsfinansierad verksamhet Förslag Fastställd FUM FUM Objekt Förkortning 2014/ /2014 Kårstyrelse, kansli & administration STYR < x < < x < Arbetsmarknadsenheten ARB < x < < x < Studiesociala enheten STUM < x < < x < 0 Utbildningsbevakningsenheten UTB < x < < x < 0 Kommunikationsenheten KOMM < x < < x < Ordföranderådet SEKTORD < x < < x < Fullmäktige FUM < x < < x < Fullmäktiges valberedning VALB < x < < x < Tsurr RED 0 0 NTK totalt medlemsfinansierat < x < < x < Fullmäktige föreslås besluta att ge kårstyrelsen direktiven att den medlemsfinansierade verksamhetens resultat för verksamhetsåret 2014/2015 totalt, samt per objekt, ska resultera inom de intervall som presenteras i tabell Preliminär ekonomisk ram enligt ovan. För kårstyrelsen, ort och dag som ovan Linn Raninen Kårordförande 14/

24 Motion Bilaga fumv Umeå, Sid 1(1) Val av vice talman för verksamhetsåret 2014/2015 Brev till fum Engagerad och drivande student till Vice Talman i FUM Mitt namn är Adam Bonnedahl och jag läser för närvarande andra året på Teknisk Datavetenskap. Jag har sökt posten som Vice Talman i FUM då jag vill engagera mig i kårens verksamhet mer än att jobba på Origo. Jag anser mig platsa på positionen då jag kan arbeta effektivt både själv och i grupp och hålla många bollar i luften, vilket är till fördel när jag jobbar för Köksmästeriet eller med barlaget. Utöver dessa egenskaper är jag lite av en ledarfigur som gärna tar på mig ledarrollen och gillar att hålla koll på många saker. Jag ser gärna att saker går rätt till. Utanför skolan spenderas tiden mest med kompisar eller framför datorn. Jag tycker om att resa, mest för att uppleva nya saker och lär mig mer. Förslag på beslut Fullmäktige föreslås besluta att välja Adam Bonnedahl, CS, till vice talman för verksamhetsåret 2014/

25 Proposition Bilaga fumv Umeå, Sid 1(1) Val av representanter i fakultetsnämnden för Teknisknaturvetenskaplig fakultet 2014/2015 Bakgrund Vid det ordinarie valet till representanter i fakultetsnämnden missade Doktorandsektionen att skicka in sina nomineringar i tid vilket gjorde att dessa poster blev vakantsatta. Doktorandsektionen valde vid sitt stormöte Anders Rebbling till studeranderepresentant och Lisa Wirebrand till suppleant. Doktoranders utbildning skiljer sig markant från utbildningar på grund- och avancerad nivå så det är därför lämpligt att fylla två av årets vakantsatta poster med representanter från Doktorandsektionen. Om det är Fullmäktiges mening att fylla två av de vakantsatta platserna i fakultetsnämnden med de två nominerade så finns det fortfarande ytterligare två suppleantplatser att fylla vid ett annat möte. Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta att välja Anders Rebbling, Doktorandsektionen, till studeranderepresentant i fakultetsnämnden för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet verksamhetsåret 2014/2015. att välja Lisa Wirebrand, Doktorandsektionen, till suppleant i fakultetsnämnden för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet verksamhetsåret 2014/

26 Proposition Bilaga fumv Umeå, Sid 1(1) Val av suppleant i anställningskommittén för verksamhetsåret 2014/2015 Bakgrund Vid doktorandsektionens stormöte så nominerades Jakob Krzyuda till suppleant i anställningskommittén. Anställningskommittén bereder alla läraranställningar i fakulteten och därför är det bra att ha synpunkter på dessa anställningar från flera olika synvinklar. Doktorander har inblick i rollen som lärare som e n grundutbildningsstudent vanligtvis inte har, och därför är det bra att komplettera den valda grundutbildningsstudenten med en doktorand som suppleant. Förslag på beslut Fullmäktige föreslås besluta att välja Jakob Krzywda, till suppleant i anställningskommittén för verksamhetsåret 2014/2015. Med övriga åtaganden, möten och med översyn av arbetskalender i åtanke har förslag enligt ovan lagts fram

27 Diskussionsunderlag Umeå, Sid 1(1) Diskussionsunderlag SFS-arbetsgrupp NTK har snart varit medlemmar i SFS i tre år och har rätt att närvara vid det årliga SFS FUM. Det är på dessa möten SFS:s stadga, handlingsplan, verksamhetsplan och budget revideras och fastställs. År 2014 hade NTK fem mandat vid SFS FUM i Norrköping, vilket gav oss möjligheten att skicka upp till fem representanter (två ledamöter, två suppleanter och en observatör). Dessa fem platser fylldes upp i sista minuten förra året. För att det inte ska återupprepas och för att ett mer seriöst arbete ska kunna ske, skulle det gynna kåren att tillsätta en grupp/utskott som arbetar kontinuerligt med frågor som SFS behandlar. Utöver SFS FUM arrangerar SFS ett medlemsmöte varje termin, samt ett boot camp för nytillträdda kårstyrelser i början av hösten. NTK har inte utnyttjat dessa möjligheter till nätverkande och kompetensutveckling. Om detta är rätt strategi behöver också utredas. Kåren har i sin verksamhetsplan nämnt att jobba mot att: ta fram en syftesbeskrivning av och strategi för medlemskapet i SFS. Kårstyrelsen anser att detta måste diskuteras tillsammans med FUM som har representanter från hela kåren. Styrelsen föreslår därför att Fullmäktige påbörjar en diskussion om hur en syftesbeskrivning av och strategi för medlemskapet i SFS ska tas fram. Saker som bör diskuteras är: Hur ska gruppen väljas? Ska det ske via Fullmäktige och dess valberedning eller ska kårstyrelsen arbeta för att gruppen startas? Vem ska gruppen rapportera till? FUM eller Kårstyrelsen? Ska representanter till SFS FUM vara del av den tillsatta arbetsgruppen? Vad för sorts dokumentation ska finnas? Vad ska finnas med i uppdragsbeskrivningen? Gruppen bör tillträda under höstterminen för att underlätta överlämningsprocessen. Arbetet som gruppen ska utföra kommer främst ske på vårterminen. I tjänsten, ort och datum som ovan Kårstyrelsen 2014/2015 André Lilja (vxl) Talman 13/14 POSTADRESS BESÖKADRESS WEBBPLATS Umeå Umeå universitet

28 Yrkande att till föredragningslistan lägga följande handlingar och att-satser enligt dem

29 Meddelandebilaga Bilaga fumm Till kårfullmäktige den 16:e oktober 2014 Umeå, Sid 1(4) Kårstyrelsen och dess ordförande Perioden Allmänt Arbetet under verksamhetsårets tre första månader har till stor del gått ut på att ta emot alla nya studenter, sätta oss in i verksamheten, planera för året och komma in i arbetsrutiner. I slutet av augusti var kårstyrelsen, kårhuschefen och Uniadens projektledare på teambuilding utanför Sörmjöle. Under två dagar diskuterades bland annat mål med året och olika gruppdynamikaspekter. Denna grupp har dessutom haft fyra timmeslånga möten med en utsedd extern samtalspart, i linje med ett gammalt fullmäktigebeslut. Planen är att under året ha elva träffar, varav tre kommer förläggas under vårterminen. Inskrivning i kåren anordnades både på vårt huvudcampus och på konstnärligt campus. Det verkar som att det var både behövligt och lyckat att ha en separat inskrivning på konstnärligt campus, även om vi nästa år måste se till att det blir en inskrivning som är tillgänglig för både design- och arkitektstudenter. En välkomstdag anordnades för nya studenter, med en presentationsfilm, besök av Academic work och Välkomstspexet. Dammplasket anordnades samma dag i samarbete med Superfesteriet. NTK hade i år en SlipNSlide som verkar ha varit väldigt uppskattad bland studenterna men även av prorektorn. Ett samarbete med de andra två kårordförandena vid universitetet har inletts. Bland annat har en debattartikel om studenters sjukförsäkringar skickats in till VK, tyvärr publicerades den inte. Mellan kårordförandena diskuteras också fördelning av studentrepresentantplatser, något som kommer ske kontinuerligt under året allt eftersom nya platser tillkommer. Vårbalens struktur började också diskuteras i den konstellationen och ett avtal gällande hur balen ska administreras kommer under hösten att tas fram. Kommunens kårordföranden var inbjudna till en lunch med kommunstyrelsens ordförande, där gemensamma frågor diskuterades. Främst handlade diskussionen om bostäder, men även det lyckade samarbetet Räkmacka var på tapeten. Samtalet mynnade i att en ny träff ska ordnas under våren, och att det bostadsnätverk som existerade förra gången det var bostadskris ska väckas upp igen. Linn har varit på två längre resor i sin roll som kårordförande. Dels till Göteborg för att träffa kårordförandenätverket, KORK, inom reftec, och dels till Tromsö med universitetsledningen för att träffa vårt partneruniversitet där. Helena Dahlberg Kårordförande 2012/2013

30 Meddelandebilaga Bilaga fumm Kårens ekonomiska situation Umeå, Sid 2(4) En detaljbudget har precis fastställts, och det är för tidigt att se om ekonomin utvecklar sig i enlighet med de planerna. Mer om det i beslutsunderlaget till rambudgeten. Större fattade beslut Beslut tagna under kårstyrelsesammanträde 1 Kårstyrelsen fastställde under kårstyrelsesammanträde 1 en handlingsplan som beskriver hur kårstyrelsen tänker arbeta för att nå de målsättningar som fastställdes i årets verksamhetsplan. Dessutom fastställdes en ny arbetsbeskrivning för doktorandombudet, och ett antal studentrepresentanter valdes i enlighet med kårens valordning. Två av dessa var till tillfälliga universitetscentrala poster. Kårens krisplan uppdaterades så att den nu innehåller aktuella kontaktuppgifter. Den måste dock revideras vid ett senare kårstyrelsesammanträde för att passa kårens behov. Beslut tagna av kårstyrelsens presidium Kårstyrelsens presidium har tagit tre presidiebeslut under den gångna perioden. Två av dessa rörde äskningar och ett rörde studentrepresentanter. Samtliga har fastställts på kårstyrelsesammanträde 1. Uppföljning av verksamhetsplanen 2014/2015 En handlingsplan med åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanen har tagits fram och fastställts på kårstyrelsesammanträde 1, De mål som rör områdena Arbetsmarknad, Studiesocialt, Utbildning respektive Kommunikation redovisas i motsvarande enheters rapport. I kårstyrelsens/kårordförandens rapport redovisas en lägesrapport för målen under områdena Ekonomi och Kårens organisation. Ekonomi Att nå en anslutning om minst 2100 medlemmar 13 oktober hade kåren 1644 medlemmar, att jämföra med vid samma tidpunkt förra året och året dessförinnan. Att se över förutsättningarna för kårens övriga verksamheter samt genomföra eventuella förändringar Den kock som i början av sommaren planerades att anställas för att stärka upp måltider på de övriga verksamheterna fick ett jobberbjudande som vi inte kunde matcha. Därför är en ny anställningsprocess högsta prioritet under denna målsättning. Helena Dahlberg Kårordförande 2012/2013

31 Meddelandebilaga Bilaga fumm Kårens organisation Umeå, Sid 3(4) Att ta fram en syftesbeskrivning av och strategi för medlemskapet i SFS Detta kommer upp som diskussionsärende på dagens fullmäktigemöte. Att aktivera kårens enheter och utbilda deras ledamöter för att de ska kunna bidra mer i arbetet mot kårens mål Enhetsledamöterna kommer att bjudas in till studeranderepresentantutbildningen, Sture, i november. Att utforma och implementera strategier för att utveckla kårens arbete gentemot fakultetens internationella-, basårs- och distansstudenter, samt mot studenter på konstnärligt campus. Hittills har detta arbete främst koncentrerats mot att identifiera vilka utbildningar och vilka orter som ges på distans respektive har utlokaliserade utbildningar. Detta arbete har till stor del utförts av utbildningsbevakningsenhetens ordförande. Dessutom har en insats gjorts för att utveckla kårens närvaro vid konstnärligt campus. Förutom närvaro vid arkitektutbildningens föreningsdag har utbildningsbevaknings- och studiesociala enhetens ordföranden haft frågestund med kåren på konstnärligt campus vid två tillfällen. Att se över kårens valberedningsprocess för att göra den stabilare och effektivare Detta arbete sker i samråd med fullmäktiges presidium. En överlämningspärm har identifierats och kommer att överlämnas till valberedningen när de sammankallas första gången. Remissvar Efter att universitetet svarat på en remiss om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning utan att inhämta studentkårernas synpunkter fördes en diskussion om universitetets remissförfarande. Diskussionen ledde till att NTK numera får en notis om samtliga remisser som Umeå universitet får. Det innebär att NTK förutom remisser som rör universitetet, studenterna och utbildningen nu även får remisser som har ingen eller mycket marginell relevans för NTK. Därför har en kolumn med relevans införts i den remissförteckning som förs av kårstyrelsen och som delges fullmäktige vid varje möte. Särskilt relevanta remisser kommenteras även i besvarande enhets rapport. Remissvar om avgifter inom ett utbildningssamarbete Remissen som vi inte fick från universitetet fick vi däremot från SFS (Sveriges förenade studentkårer). Den handlade om att hitta en lösning på att internationella utbildningssamarbeten (konsortier) ibland tar ut en avgift för alla studenter som söker till någon av utbildningarna i samarbetet. Denna avgift måste alltså även tas ut för studier vid svenska lärosäten, vilket idag är förbjudet enligt högskolelagen. Utbildningsdepartementets lösning är att dessa avgifter inte ska Helena Dahlberg Kårordförande 2012/2013

32 Meddelandebilaga Bilaga fumm Umeå, Sid 4(4) räknas som avgifter. Vårt svar gick ut på att vi tycker att det är en dålig lösning och att ett alternativ som inte belastar studenternas ekonomi borde väljas. I tjänsten, ort och dag som ovan Linn Raninen Kårordförande 2014/2015 Helena Dahlberg Kårordförande 2012/2013

33 Till fullmäktige den 16 oktober 2014 Kommunikationsenheten Perioden Allmänt Meddelandebilaga Bilaga fumb14-1.3b Umeå, Sid 1(2) Innan sommaruppehållet påbörjades arbetet för hösten. Jag gjorde en studenthandbok riktad för de nya studenterna, två medlemsfoldrar (en i svenska och en i engelska), visitkort åt oss i kårstyrelsen och för kårhuschefen, profilprodukter i form av tröjor för oss i kårstyrelsen, pennor, godis, stressbollar och tygpåsar. Nu under hösten har två annonssidor skapats till tidningen Vertex. Den första var en presentation om oss i kårstyrelsen som kom ut den 2 september. Den andra var en sammanfattning om mottagningen 2014, denna kom ut 30 september. Nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar varannan vecka, NTKs Facebook och hemsida har uppdaterats med event, annonser och information från kårstyrelsen. Jag har satt upp affischer på NTKs anslagstavlor och vid bunkerkulvertarna. En välkomstfilm har producerats tillsammans med YNK produktion AB, som visades på NTKs välkomstdag och som nu finns upplagd på vår Facebook sida. INFARK hade sitt första möte i Lund, vi diskuterade hur mottagningen hade gått, bemötandet av nya studenter, medlemsrekrytering, varför man ska vara medlem i en kår, enheter och slutligen gav vi feedback på varandras hemsidor och tryckmaterial. Jag har sammankallat enheten till ett första möte den 13 oktober. Under detta möte ska vi diskutera vilka frågor vi vill komma att jobba med under verksamhetsåret. Även eventuellt boka in ett datum för en kick-off. Just nu förutan rutinjobbet med uppdateringar och informationsspridning skall jag i veckan påbörja marknadsföreningen av värva en vän-kampanjen, rosaepp och Halloween på kårhuset Origo. Uppföljning av verksamhetsplanen 2014/2015 marknadsföra och informera om engagemang i kåren på ett tydligare sätt genom kårens kommunikationskanaler Jag har inte påbörjat detta arbete, kommer ta upp detta med min enhet. arbeta mer med direktkommunikation till fakultetens studenter för att rekrytera medlemmar och engagerade Vi har haft två inskrivningsdagar på vårt kårhus Origo och en inskrivningslunch nere på konstnärligt campus. Vi har även befunnit oss nere på konstnärligt campus under två luncher med ett informationsbord. Det är inplanerat fler sådana nere på konstnärligt campus men även uppe på stora campus. Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST Informationsenhetens ordförande 2012/ Anneli Maxe

34 Meddelandebilaga Bilaga fumb14-1.3b Umeå, Sid 2(2) Verkställda beslut från fullmäktige Inga beslut rörande kommunikationsenheten har gjorts för berörd period. Remissvar Inga remisser har inkommit för berörd period. I tjänsten, ort och datum som ovan Jennifer Wallace Kommunikationsenhetens ordförande 2014/2015 Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST Informationsenhetens ordförande 2012/ Anneli Maxe

35 Till fullmäktige den 16:a oktober 2014 Studiesociala Enheten Perioden Allmänt Meddelandebilaga Bilaga fumm14-1.3c Umeå, Sid 1(2) Vid terminsstart har jag haft koll på mottagningsarbetet. Generalerna och phaddrarna har detta år skött sig bra. Incidenter har förekommit men responsen och ledarskapet från de ansvariga har alltid varit bra vid de få tillfällena. En klar skillnad från förra året har beskrivits från universitetet gällande alkohol vid mottagningarna. Arbetet för att göra om belöningssystemet för mottagningsansvariga har påbörjats genom att anordna en sittning för dem i slutet av oktober. Skället till förändring i hur mottagningsansvariga blir belönade är pga. idag är det ett problem då personer har under utbildningen bara varit aktiva pga. de blivit erbjudna mat. Efter utbildningen har de avsagt sig ansvaret och programmet saknar en komplett mottagningsgrupp. Därför erbjuds nu denna sittning i efterhand, då jobbet är avslutat och alla som förtjänar kan ta del av belöningen. NTKs Sångbok har påbörjat sitt arbete. Boken kommer ha två fokus den första innehåller olika traditioner och återkommande aktiviteter vid Umeå universitet och den andra kommer vara studentsånger. Planen är att kunna trycka denna bok innan detta verksamhetsår är slut. Planering inför studentski och humorkvällen har påbörjats. Uppföljning av verksamhetsplanen 2014/2015 NTK skall under verksamhetsåret 14/15 verka för att Undersöka och utvärdera arbetsmiljön på fakultetens campus och tentamenslokaler. Första mötet med studiesociala enheten kommer äga rum den 13 oktober där det kommer tas upp hur enheten skall jobba med arbetsmiljön under verksamhetsåret. att intensifiera kårens arbete med bostadsfrågan, samt sträva efter öka antalet aktörer inom studentbostadsmarknaden Dialoger har förts med olika aktörer på bostadsmarknaden. Ett bostadsseminarium kommer äga rum den 16 oktober där NTK kommer vara med i en paneldebatt angående studentbostäder. Studiesociala enhetens ordförande 2012/ Erik Sjödin

36 Meddelandebilaga att Bilaga fumm14-1.3c Umeå, Sid 2(2) påverka aktörer som kan öka tillgången till lokaler som kan nyttjas av studenter för sociala aktiviteter som tillför gemenskap samt studentkultur. Det har undersökts vilka lokaler som universitetet tillåter sociala aktiviteter i på kvällstid vilket har resulterat i en större medvetenhet bland studenterna om att universitetet även har ett utbud av lokaler. NHSF med stöd från NTK driver frågan om sociala aktiviteter i kulvertarna på kvällar och helger tillsammans med lokalförsörjningsenheten. Superfesteriet anordnar en demonstration för att rädda stipendiegränd lokalen NTK hjälper till i frågan. Verkställda beslut från fullmäktige Inga beslut rörande studiesociala enheten har gjorts för berörd period. Remissvar Inga remisser har inkommit. Viktor Lundström Studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 Studiesociala enhetens ordförande 2012/ Erik Sjödin

37

Kårstyrelsesammanträde 2 14/15

Kårstyrelsesammanträde 2 14/15 Protokoll Umeå, 2014-12-08 Sid 1(4) Kårstyrelsesammanträde 2 14/15 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2014-11-24 16.00 Tsurr F14-2 FORMALIA ANMÄRKNING F14-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas 16.08 F14-2.2 Avstängning

Läs mer

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Sid 1(6) Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Datum: 2015-10-15 Tid: 17.15 Lokal: Östra Paviljongen F15-1 Formalia F15-1.1 Mötets öppnande Talman 14/15 Astrid Råberg, Sigmasektionen, förklarar

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Promemoria om kompletterande handlingar

Promemoria om kompletterande handlingar PM Bilaga fumf13-7.5a Umeå, 2014-04-28 Promemoria om kompletterande handlingar De kompletterande handlingarna till FUM 7 2013/2014 utgörs av Bilaga fumf13-7.5a, denna PM Bilaga fumm13-7.3b, Meddelandebilaga

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

F13-8 Formalia Anmärkning. M13-8 MEDDELANDEN Anmärkning

F13-8 Formalia Anmärkning. M13-8 MEDDELANDEN Anmärkning F13-8 Formalia Anmärkning M13-8 MEDDELANDEN Anmärkning V13-8 Val B13-8 Beslut D13-8 Diskussion A13-8 Avslutande formalia Anmärkning Meddelandebilaga Bilaga fumm13-8.4 Umeå, 2014-05-19 Sid 1(1) Till kårfullmäktige

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Delegationsordning. Inledning. Definitioner. Syfte och omfattning. Historik. Revidering, rapportering och dokumentation. Umeå, Sid 1(1)

Delegationsordning. Inledning. Definitioner. Syfte och omfattning. Historik. Revidering, rapportering och dokumentation. Umeå, Sid 1(1) Sid 1(1) Delegationsordning Inledning Umeå naturvetar- och teknologkår är en organisation med ett antal organisatoriska nivåer. Det tas dagligen beslut på en mängd nivåer i organisationen samt ärenden

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 1 16/17

Fullmäktigesammanträde 1 16/17 Protokoll Bilaga fumf16-1.5 2016-10-06 Sid 1(5) Fullmäktigesammanträde 1 16/17 Datum: 2016-10-05 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F16-1 Formalia Anmärkning F16-1.1 Mötets öppnande Talman Adam förklarar

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Umeå naturvetar- och teknologkår. PROTOKOLL F-sektionen

Umeå naturvetar- och teknologkår. PROTOKOLL F-sektionen Protokoll, F-stormöte 1 13/14 Datum 2013-09-23 Tid 17.15 Plats Kårhuset Origo F13-1 FORMALIA F13-1.1 F13-1.2 F13-1.3 F13-1.4 F13-1.5 F13-1.6 F13-1.7 Mötets öppnande Mötet öppnas 17.46 Avstängning av mobiltelefoner

Läs mer

Policysamling. Inledning. Innehåll. Överträdelser. Revision. Försättsblad Umeå, Sid 1(1)

Policysamling. Inledning. Innehåll. Överträdelser. Revision. Försättsblad Umeå, Sid 1(1) Försättsblad Umeå, 2016-06-28 Sid 1(1) Policysamling Inledning Detta är en samling av Umeå naturvetar- och teknologkårs, NTK:s, policydokument. Dessa dokument redogör för NTK:s åsikter gällande sin interna

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet Styrelsen Amanda Bjernestedt Kårordförande Praktisk information Datum: 2016-09-12 Tid: 12.15 14.00 Plats: HTS bibliotek Mat: Lunch Kallade

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Proposition 1: Stadgea ndringar

Proposition 1: Stadgea ndringar Proposition 1: Stadgea ndringar P 1-1 Andra dokument Rindi har en hel del andra dokument än bara stadgarna som styr hur Rindi ska arbeta. Dessa dokuments kraft har dock aldrig definierats eller ens tillkännagivits

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Diskussionsunderlag Budget

Diskussionsunderlag Budget Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just

Läs mer

Produktportfölj 2015/2016

Produktportfölj 2015/2016 Produktportfölj 2015/2016 Kontakt Hej! Jag heter Linnea Kyrö Stenlund och är ansvarig för näringslivsfrågor på NTK. Det är mig ni ska vända er till om ni är intresserade av något förslag eller har några

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-04-01 kl 17:18-21:59 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande:

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 WAWE

Verksamhetsplan 2015 WAWE Verksamhetsplan 2015 WAWE W-styrelsen 28 november 2014 1 Innehåll 1 Studiebevakning 4 1.1 Kursutvärderingshappenings......................... 4 2 Ekonomisk redovisning 4 3 Ekonomiskt bidrag 4 4 Projektfond

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-10-09 Diarienummer KSN-2015-1817 Kommunstyrelsen Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Förslag till beslut

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Till Uppsala studentkårs fullmäktige Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Uppsala studentkår har i dagsläget bara en typ av medlemskap. Detta innebär att alla medlemmar,

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Uppsägning av tillsvidareanställd personal

Uppsägning av tillsvidareanställd personal Uppsägning av tillsvidareanställd personal Bakgrund Linköpings Teknologers Studentkår, nedan LinTek, står i och med kårobligatoriets avskaffande 2010 inför ett betydande omställningsarbete med strukturella

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 ! Föredragningslista Sid 1(2) Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Föredragningslista Datum: 2013-09-26 Tid: 17.15 Lokal: MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Reviderade

Reviderade ARBETSORDNINGAR Reviderade 2016-02-04 Consensus Kontakt Besöks-/postadress Medicinska fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US, ingång 73 Org. 822003-1564 www.consensus.liu.se

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat

Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: på Örat Protokoll för Consensus Styrelsemöte Datum: 21 november 2006 Tid och plats: 17.30 på Örat Närvarande: Kårordförande Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar Vice Kårordförande med utbildningsansvar

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2014-03-04 Styrelsemöte 2014, 4 mars 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Ebba D, Hannah E, Fredrik Ra, Fredrik Ro, Boris K, Hanna N, Melinda P, Albin T, Julia FE, Julia M samt

Läs mer