D14-1 Diskussion. A14-1 Avslutande formalia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D14-1 Diskussion. A14-1 Avslutande formalia"

Transkript

1 F14-1 Formalia

2 M14-1 MEDDELANDEN

3 B14-1 Beslut

4 V14-1 Val

5 D14-1 Diskussion A14-1 Avslutande formalia

6

7 Förnamn Efternamn Sektion Kårstyrelsen Titel Övriga medlemmar Sektion Anmärkningar

8 Fullmäktiges presidium Titel

9 F14-1 Formalia Anmärkning M14-1 MEDDELANDEN Anmärkning

10 B14-1 Beslut V14-1 Val

11 D14-1 Diskussion A14-1 Avslutande formalia Anmärkning

12 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 1(12) Preliminär ekonomisk ram 2014/2015 med avseende på den medlemsfinansierade delen inom NTK Nedan presenteras förslag på ekonomisk ram för 14/15 med avseende på den medlemsfinansierade delen. Syftet med detta dokument är att förklara kort vilka kostnader och intäkter som finns. Underlag till beslut rörande ekonomisk ram 14/15 presenteras i de vänstra kolumnerna medan fastställd ekonomisk ram för 13/14 återfinns i de högra. Kårstyrelsen har som mål att presentera en realistisk budget för den medlemsfinansierade delen och har i sin att-sats gett förslag, till fullmäktige, på inom vilket intervall det totala resultatet inom den medlemsfinansierade delen bör sluta på, samt per objekt. Allmänt Resultat Efter översyn av kårens resultat de senaste åren samt genom mer grundligt budgetarbete ser resultatet i stort ut att bli positivt. En förändring sedan förra året är att en viss omfördelning av intäkter skett, så att intäkter relaterade till kårens kommunikationsarbete tillförs objektet Kommunikationsenheten (KOMM). Arvoden Arvodet för kårens heltidsarvoderade för 13/14 är 33 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är en summa som varierar från år till år för att spegla prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet för 2014 ligger på SEK och arvodet blir därför SEK/månad. För personer som inte fyllt 26 år vid årets ingång blir arbetsgivaravgiften 15,49 % istället för 31,42 %. Budgeten är beräknad på 12,5 månaders arvoden för kårordförande samt enhetsordförande. Resor och traktamente NTK är med i ett nationellt samarbetsorgan med andra stora teknolog- och naturvetarkårer, Reftec. Detta samarbete innebär en del resor till olika delar av landet för att träffa de andra kårerna på plats. Dessutom tillkommer resor för våra delegater till SFS fullmäktigemöte. Därför ligger budgeten för resor på ca SEK totalt. Arbetsglädje Detta är ett konto som finns under alla aktiva objekt inom den medlemsfinansierade delen. Sammanlagt rör det sig om runt SEK i arbetsglädje, allt från enheterna (4 000 SEK/enhet), kårstyrelsesammanträden ( SEK), valberedning (4 000 SEK), ordföranderådet (4000 SEK) och fullmäktigesammanträden ( SEK). Intern omfördelning Genom åren så har den finansiering som NTK erhållit från fakulteten fördelats ut på de olika objekt som finansieringen avsett. Detta gäller även för den finansiering som erhålls från stat och universitet. Efter översyn av budgetarbetet har intäkter för annonsförsäljning och PR omfördelats

13 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 2(12) till Kommunikationsenheten (KOMM). Detta av rent budgettekniska skäl samt för att renodla Kommunikationsenheten till en PR och kommunikationskanal. 1. Kårkansli och administration, STYR Intäkter De senaste åren har kåravgiftsintäkterna legat på mellan kr per år. Det är alltid ytterst svårt att beräkna denna inkomst, men med beräknad 50 % medlemsanslutning hamnar detta kring kr. Förutom dessa så kommer NTK erhålla medel från staten, universitetet och fakulteten. Totalt rör det sig om cirka 1,4 miljoner. Kostnader Inräknat i utgifterna på STYR finns samtliga kostnader för medlemshantering, både registerhantering samt medlemskort, här finns även hyra för kårkansliet samt arvode och arbetsgivaravgift för kårordförande och kanslist. Sammanlagt finns det omkring kostnadskonton inom STYR. Många av dessa kostnader är gemensamma kostnader för hela kansliet samt för kårstyrelsen. Som exempel så ligger under STYR kostnaden för utbildning för kanslipersonal, utbildning för kårstyrelsen, personalkonferens, teambuilding för kårstyrelsen, överlämning samt arrangemangskostnader för årshögtid och höstbaluns. Riktlinjer rörande STYR Objektet STYR:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x< SEK. 1. Kårkansli och administration (STYR) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

14 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 3(12) 2. Arbetsmarknadsenheten, ARB Intäkter Eftersom NTK är en av fyra studentföreningar som äger Uniaden utbetalas ersättning till NTK för arbetskraftsomkostnader. Denna intäkt kommer in på ARB under intäkter. När de preliminära ekonomiska ramarna i våras fastställdes till SEK < x < SEK beräknades denna intäkt uppgå till ett långt större belopp än Uniaden hade budgeterat för. Eftersom NTK inte kan ändra Uniadens budget i efterhand är det rimligt att NTK lägger en budget som harmoniserar med Uniadens budget. Detta innebär dock att det beräknade resultatet faller utanför de preliminära ekonomiska ramarna. Därför föreslår kårstyrelsen att dessa ramar revideras enligt nedan. Under objektet ARB finns även intäkter för företagskvällar och andra typer av arrangemang samt liknande intäkter. Många av dessa intäkter kommer av att representanter från näringslivet vill komma i kontakt med NTK:s medlemmar och NTK vill givetvis i sin tur att våra medlemmar får kontakt med sin framtida arbetsmarknad. Kostnader Många av kostnaderna inom ARB är direkt kopplade till en intäkt, exempelvis finns det ett konto för kostnader för företagskvällar och ett för arrangemangskostnader. Vidare finns även kostnader för arvode, arbetsgivaravgift, mobiltelefoni och resor. När det gäller ARB så är det budgeterat att inkomsterna skall täcka upp för utgifterna, ARB är även budgeterat att få ett positivt resultat. ARB täcker på så sätt upp för andra objekt som uppvisar ett negativt resultat, till exempel KOMM, och de pengar som kommer in används på så sätt till kommunikationsarbete, utbildningsbevakning och för att gagna det studiesociala arbetet inom NTK. Riktlinjer rörande ARB Objektet ARB:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 2. Arbetsmarknadsenheten (ARB) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

15 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 4(12) 3. Studiesociala enheten, STUM Intäkter NTK erhåller ekonomisk ersättning från fakulteten för att genomföra den årliga mottagningsutbildningen, så att välkomnandet av de nya studenterna sker på ett genomtänkt och säkert sätt. Detta samarbete sker i form av ett tjänsteköp mellan fakulteten och NTK, och intäkterna är placerade under STUM. Kostnader Förutom ovan angivna arrangemangskostnader ligger här kostnader för arvoden, arbetsgivaravgifter, mobiltelefon, osv. Detta objekt uppvisar därför ett negativt resultat, som täcks upp av till exempel STYR och ARB. Riktlinjer rörande STUM Objektet STUM:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < 0 SEK. 3. Studiesociala enheten (STUM) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

16 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 5(12) 4. Utbildningsbevakningsenheten, UTB Intäkter Utbildningsbevakning är kårens främsta syfte och självfallet vill fakulteten tillse att studenterna kan vara med och arbeta för att våra utbildningar skall hålla hög kvalitet. Detta samarbete med fakulteten sker numera i form av ett tjänsteköp av utbildningsbevakning, studeranderepresentantutbildning samt till doktorandombud. Dessa intäkter ligger under UTB. Kostnader Under UTB ligger kostnader för en heltidsarvoderad enhetsordförande, det vill säga arvode, arbetsgivaravgift, mobiltelefoni och resor. Här finns även kostnaden för doktorandombud samt för studeranderepresentantutbildningarna, STURE. Riktlinjer rörande UTB Objektet UTB:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 4. Utbildningsbevakningsenheten (UTB) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

17 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 6(12) 5. Kommunikationsenheten, KOMM Intäkter Intern omfördelning av intäkter för annonsförsäljning och PR sker från Arbetsmarknadsenheten (ARB) för att renodla Kommunikationsenheten till en PR och kommunikationskanal. Objektet kommer dock att fortsätta att uppvisa ett negativt resultat. Kostnader Under KOMM ligger kostnader för en heltidsarvoderad enhetsordförande, det vill säga arvode, arbetsgivaravgift, mobiltelefoni och resor. Utöver detta ligger kostnader för trycksaker, annonsering och övriga kostnader för reklam och PR under detta objekt. Tillsammans uppgår kostnader för marknadsföring till SEK. Riktlinjer rörande KOMM Objektet KOMM:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet: SEK < x < SEK. 5. Kommunikationsenheten (KOM) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

18 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 7(12) 6. Ordföranderådet, SEKTORD Intäkter Under SEKTORD finns inga intäkter, objektet bärs upp av STYR. Kostnader Under SEKTORD finns kostnader för arrangemangskostader för bland annat sektionsstyrelseutbildning, samt arbetsglädje för ordföranderådet. Riktlinjer rörande SEKTORD Objektet SEKTORD:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 6. Ordföranderådet (SEKTORD) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

19 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 8(12) 7. Fullmäktige, FUM Intäkter Det finns inga intäkter för detta objekt, utgifterna på FUM bärs upp av STYR. Kostnader Under FUM finns kostnader för arvode samt arbetsgivaravgifter till talmannapresidiet, fullmäktiges arbetsglädje och arrangemangskostnader för fullmäktigeutbildning. Riktlinjer rörande FUM Objektet FUM:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 7. Fullmäktige (FUM) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

20 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 9(12) 8. Fullmäktiges valberedning, VALB Intäkter Det finns inga intäkter för detta objekt, utgifterna på VALB bärs upp av STYR. Kostnader Under VALB finns kostnader för exempelvis utbildning av valberedningen, arrangemangskostnader i samband med utlysning av poster samt arbetsglädje. Riktlinjer rörande VALB Objektet VAL:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall resultera inom intervallet SEK < x < SEK. 8. Fullmäktiges valberedning (VAL) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

21 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 10(12) 9. TSURR, RED Intäkter och kostnader Tillsvidare ligger verksamheten på is, varför inga intäkter eller kostnader finns. Det finns inte längre några avskrivingar på Tsurr. Möjlighet till verksamhet kommande år finns, om än eventuellt inte i liknande omfattning som tidigare. Det återstår för kåren att se över sin verksamhet och hörsamma vad medlemmarna anser, och vad man skall kunna göra med Tsurr. Riktlinjer rörande RED Objektet RED:s resultat för verksamhetsåret 14/15 skall vara 0 SEK 9. Tsurr (RED) Förslag (hösten 14) Fastställd (våren 14) Fastställd 2014/ / /2014 FUM FUM FUM INTÄKTER SUMMA INTÄKTER KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT OBJEKTET

22 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 11(12) Resultatbudget för den medlemsfinansierade delen Tidigare har fullmäktige fastställt budgeten för NTK på detaljnivå, men från och med verksamhetsåret 07/08 fastställer fullmäktige ramar för verksamheten och kårstyrelsen fastställer detaljbudget. Nedan i tabellen finner ni en uppskattad resultatbudget för 14/15 utifrån samtliga objekt inom den medlemsfinansierade delen. Uppskattad resultatbudget Medlemsfinansierad verksamhet Förkortning Uppskattat resultat Objekt 2014/2015 Kårstyrelse, kansli och administration STYR Arbetsmarknadsenheten ARB Studiesociala enheten STUM Utbildningbevakningsenheten UTB Kommunikationsenheten KOMM Ordföranderådet SEKTORD Fullmäktige FUM Fullmäktiges valberedning VALB Tsurr RED 0 NTK totalt medlemsfinansierat

23 Preliminär ekonomisk ram MF Bilaga fumb Umeå, Sid 12(12) Preliminär ekonomisk ram medlemsfinansierade delen Nedan finner ni förslag till ekonomisk ram för medlemsfinansierad verksamhet verksamhetsåret 14/15, i den vänstra kolumnen. I den högra kolumnen återfinns ekonomisk ram för 13/14. Syftet med denna ram, är som nämnt tidigare, att ge kårstyrelsen direktiv när det gäller resultat för varje objekt samt totalt resultat. Som en följd av den ändrade ramen för ARB och det ändrade beräknade resultatet kommer den totala ekonomiska ramen också behöva ändras, från < x < till < x < Preliminär ekonomisk ram Medlemsfinansierad verksamhet Förslag Fastställd FUM FUM Objekt Förkortning 2014/ /2014 Kårstyrelse, kansli & administration STYR < x < < x < Arbetsmarknadsenheten ARB < x < < x < Studiesociala enheten STUM < x < < x < 0 Utbildningsbevakningsenheten UTB < x < < x < 0 Kommunikationsenheten KOMM < x < < x < Ordföranderådet SEKTORD < x < < x < Fullmäktige FUM < x < < x < Fullmäktiges valberedning VALB < x < < x < Tsurr RED 0 0 NTK totalt medlemsfinansierat < x < < x < Fullmäktige föreslås besluta att ge kårstyrelsen direktiven att den medlemsfinansierade verksamhetens resultat för verksamhetsåret 2014/2015 totalt, samt per objekt, ska resultera inom de intervall som presenteras i tabell Preliminär ekonomisk ram enligt ovan. För kårstyrelsen, ort och dag som ovan Linn Raninen Kårordförande 14/

24 Motion Bilaga fumv Umeå, Sid 1(1) Val av vice talman för verksamhetsåret 2014/2015 Brev till fum Engagerad och drivande student till Vice Talman i FUM Mitt namn är Adam Bonnedahl och jag läser för närvarande andra året på Teknisk Datavetenskap. Jag har sökt posten som Vice Talman i FUM då jag vill engagera mig i kårens verksamhet mer än att jobba på Origo. Jag anser mig platsa på positionen då jag kan arbeta effektivt både själv och i grupp och hålla många bollar i luften, vilket är till fördel när jag jobbar för Köksmästeriet eller med barlaget. Utöver dessa egenskaper är jag lite av en ledarfigur som gärna tar på mig ledarrollen och gillar att hålla koll på många saker. Jag ser gärna att saker går rätt till. Utanför skolan spenderas tiden mest med kompisar eller framför datorn. Jag tycker om att resa, mest för att uppleva nya saker och lär mig mer. Förslag på beslut Fullmäktige föreslås besluta att välja Adam Bonnedahl, CS, till vice talman för verksamhetsåret 2014/

25 Proposition Bilaga fumv Umeå, Sid 1(1) Val av representanter i fakultetsnämnden för Teknisknaturvetenskaplig fakultet 2014/2015 Bakgrund Vid det ordinarie valet till representanter i fakultetsnämnden missade Doktorandsektionen att skicka in sina nomineringar i tid vilket gjorde att dessa poster blev vakantsatta. Doktorandsektionen valde vid sitt stormöte Anders Rebbling till studeranderepresentant och Lisa Wirebrand till suppleant. Doktoranders utbildning skiljer sig markant från utbildningar på grund- och avancerad nivå så det är därför lämpligt att fylla två av årets vakantsatta poster med representanter från Doktorandsektionen. Om det är Fullmäktiges mening att fylla två av de vakantsatta platserna i fakultetsnämnden med de två nominerade så finns det fortfarande ytterligare två suppleantplatser att fylla vid ett annat möte. Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta att välja Anders Rebbling, Doktorandsektionen, till studeranderepresentant i fakultetsnämnden för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet verksamhetsåret 2014/2015. att välja Lisa Wirebrand, Doktorandsektionen, till suppleant i fakultetsnämnden för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet verksamhetsåret 2014/

26 Proposition Bilaga fumv Umeå, Sid 1(1) Val av suppleant i anställningskommittén för verksamhetsåret 2014/2015 Bakgrund Vid doktorandsektionens stormöte så nominerades Jakob Krzyuda till suppleant i anställningskommittén. Anställningskommittén bereder alla läraranställningar i fakulteten och därför är det bra att ha synpunkter på dessa anställningar från flera olika synvinklar. Doktorander har inblick i rollen som lärare som e n grundutbildningsstudent vanligtvis inte har, och därför är det bra att komplettera den valda grundutbildningsstudenten med en doktorand som suppleant. Förslag på beslut Fullmäktige föreslås besluta att välja Jakob Krzywda, till suppleant i anställningskommittén för verksamhetsåret 2014/2015. Med övriga åtaganden, möten och med översyn av arbetskalender i åtanke har förslag enligt ovan lagts fram

27 Diskussionsunderlag Umeå, Sid 1(1) Diskussionsunderlag SFS-arbetsgrupp NTK har snart varit medlemmar i SFS i tre år och har rätt att närvara vid det årliga SFS FUM. Det är på dessa möten SFS:s stadga, handlingsplan, verksamhetsplan och budget revideras och fastställs. År 2014 hade NTK fem mandat vid SFS FUM i Norrköping, vilket gav oss möjligheten att skicka upp till fem representanter (två ledamöter, två suppleanter och en observatör). Dessa fem platser fylldes upp i sista minuten förra året. För att det inte ska återupprepas och för att ett mer seriöst arbete ska kunna ske, skulle det gynna kåren att tillsätta en grupp/utskott som arbetar kontinuerligt med frågor som SFS behandlar. Utöver SFS FUM arrangerar SFS ett medlemsmöte varje termin, samt ett boot camp för nytillträdda kårstyrelser i början av hösten. NTK har inte utnyttjat dessa möjligheter till nätverkande och kompetensutveckling. Om detta är rätt strategi behöver också utredas. Kåren har i sin verksamhetsplan nämnt att jobba mot att: ta fram en syftesbeskrivning av och strategi för medlemskapet i SFS. Kårstyrelsen anser att detta måste diskuteras tillsammans med FUM som har representanter från hela kåren. Styrelsen föreslår därför att Fullmäktige påbörjar en diskussion om hur en syftesbeskrivning av och strategi för medlemskapet i SFS ska tas fram. Saker som bör diskuteras är: Hur ska gruppen väljas? Ska det ske via Fullmäktige och dess valberedning eller ska kårstyrelsen arbeta för att gruppen startas? Vem ska gruppen rapportera till? FUM eller Kårstyrelsen? Ska representanter till SFS FUM vara del av den tillsatta arbetsgruppen? Vad för sorts dokumentation ska finnas? Vad ska finnas med i uppdragsbeskrivningen? Gruppen bör tillträda under höstterminen för att underlätta överlämningsprocessen. Arbetet som gruppen ska utföra kommer främst ske på vårterminen. I tjänsten, ort och datum som ovan Kårstyrelsen 2014/2015 André Lilja (vxl) Talman 13/14 POSTADRESS BESÖKADRESS WEBBPLATS Umeå Umeå universitet

28 Yrkande att till föredragningslistan lägga följande handlingar och att-satser enligt dem

29 Meddelandebilaga Bilaga fumm Till kårfullmäktige den 16:e oktober 2014 Umeå, Sid 1(4) Kårstyrelsen och dess ordförande Perioden Allmänt Arbetet under verksamhetsårets tre första månader har till stor del gått ut på att ta emot alla nya studenter, sätta oss in i verksamheten, planera för året och komma in i arbetsrutiner. I slutet av augusti var kårstyrelsen, kårhuschefen och Uniadens projektledare på teambuilding utanför Sörmjöle. Under två dagar diskuterades bland annat mål med året och olika gruppdynamikaspekter. Denna grupp har dessutom haft fyra timmeslånga möten med en utsedd extern samtalspart, i linje med ett gammalt fullmäktigebeslut. Planen är att under året ha elva träffar, varav tre kommer förläggas under vårterminen. Inskrivning i kåren anordnades både på vårt huvudcampus och på konstnärligt campus. Det verkar som att det var både behövligt och lyckat att ha en separat inskrivning på konstnärligt campus, även om vi nästa år måste se till att det blir en inskrivning som är tillgänglig för både design- och arkitektstudenter. En välkomstdag anordnades för nya studenter, med en presentationsfilm, besök av Academic work och Välkomstspexet. Dammplasket anordnades samma dag i samarbete med Superfesteriet. NTK hade i år en SlipNSlide som verkar ha varit väldigt uppskattad bland studenterna men även av prorektorn. Ett samarbete med de andra två kårordförandena vid universitetet har inletts. Bland annat har en debattartikel om studenters sjukförsäkringar skickats in till VK, tyvärr publicerades den inte. Mellan kårordförandena diskuteras också fördelning av studentrepresentantplatser, något som kommer ske kontinuerligt under året allt eftersom nya platser tillkommer. Vårbalens struktur började också diskuteras i den konstellationen och ett avtal gällande hur balen ska administreras kommer under hösten att tas fram. Kommunens kårordföranden var inbjudna till en lunch med kommunstyrelsens ordförande, där gemensamma frågor diskuterades. Främst handlade diskussionen om bostäder, men även det lyckade samarbetet Räkmacka var på tapeten. Samtalet mynnade i att en ny träff ska ordnas under våren, och att det bostadsnätverk som existerade förra gången det var bostadskris ska väckas upp igen. Linn har varit på två längre resor i sin roll som kårordförande. Dels till Göteborg för att träffa kårordförandenätverket, KORK, inom reftec, och dels till Tromsö med universitetsledningen för att träffa vårt partneruniversitet där. Helena Dahlberg Kårordförande 2012/2013

30 Meddelandebilaga Bilaga fumm Kårens ekonomiska situation Umeå, Sid 2(4) En detaljbudget har precis fastställts, och det är för tidigt att se om ekonomin utvecklar sig i enlighet med de planerna. Mer om det i beslutsunderlaget till rambudgeten. Större fattade beslut Beslut tagna under kårstyrelsesammanträde 1 Kårstyrelsen fastställde under kårstyrelsesammanträde 1 en handlingsplan som beskriver hur kårstyrelsen tänker arbeta för att nå de målsättningar som fastställdes i årets verksamhetsplan. Dessutom fastställdes en ny arbetsbeskrivning för doktorandombudet, och ett antal studentrepresentanter valdes i enlighet med kårens valordning. Två av dessa var till tillfälliga universitetscentrala poster. Kårens krisplan uppdaterades så att den nu innehåller aktuella kontaktuppgifter. Den måste dock revideras vid ett senare kårstyrelsesammanträde för att passa kårens behov. Beslut tagna av kårstyrelsens presidium Kårstyrelsens presidium har tagit tre presidiebeslut under den gångna perioden. Två av dessa rörde äskningar och ett rörde studentrepresentanter. Samtliga har fastställts på kårstyrelsesammanträde 1. Uppföljning av verksamhetsplanen 2014/2015 En handlingsplan med åtgärder för att nå målen i verksamhetsplanen har tagits fram och fastställts på kårstyrelsesammanträde 1, De mål som rör områdena Arbetsmarknad, Studiesocialt, Utbildning respektive Kommunikation redovisas i motsvarande enheters rapport. I kårstyrelsens/kårordförandens rapport redovisas en lägesrapport för målen under områdena Ekonomi och Kårens organisation. Ekonomi Att nå en anslutning om minst 2100 medlemmar 13 oktober hade kåren 1644 medlemmar, att jämföra med vid samma tidpunkt förra året och året dessförinnan. Att se över förutsättningarna för kårens övriga verksamheter samt genomföra eventuella förändringar Den kock som i början av sommaren planerades att anställas för att stärka upp måltider på de övriga verksamheterna fick ett jobberbjudande som vi inte kunde matcha. Därför är en ny anställningsprocess högsta prioritet under denna målsättning. Helena Dahlberg Kårordförande 2012/2013

31 Meddelandebilaga Bilaga fumm Kårens organisation Umeå, Sid 3(4) Att ta fram en syftesbeskrivning av och strategi för medlemskapet i SFS Detta kommer upp som diskussionsärende på dagens fullmäktigemöte. Att aktivera kårens enheter och utbilda deras ledamöter för att de ska kunna bidra mer i arbetet mot kårens mål Enhetsledamöterna kommer att bjudas in till studeranderepresentantutbildningen, Sture, i november. Att utforma och implementera strategier för att utveckla kårens arbete gentemot fakultetens internationella-, basårs- och distansstudenter, samt mot studenter på konstnärligt campus. Hittills har detta arbete främst koncentrerats mot att identifiera vilka utbildningar och vilka orter som ges på distans respektive har utlokaliserade utbildningar. Detta arbete har till stor del utförts av utbildningsbevakningsenhetens ordförande. Dessutom har en insats gjorts för att utveckla kårens närvaro vid konstnärligt campus. Förutom närvaro vid arkitektutbildningens föreningsdag har utbildningsbevaknings- och studiesociala enhetens ordföranden haft frågestund med kåren på konstnärligt campus vid två tillfällen. Att se över kårens valberedningsprocess för att göra den stabilare och effektivare Detta arbete sker i samråd med fullmäktiges presidium. En överlämningspärm har identifierats och kommer att överlämnas till valberedningen när de sammankallas första gången. Remissvar Efter att universitetet svarat på en remiss om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning utan att inhämta studentkårernas synpunkter fördes en diskussion om universitetets remissförfarande. Diskussionen ledde till att NTK numera får en notis om samtliga remisser som Umeå universitet får. Det innebär att NTK förutom remisser som rör universitetet, studenterna och utbildningen nu även får remisser som har ingen eller mycket marginell relevans för NTK. Därför har en kolumn med relevans införts i den remissförteckning som förs av kårstyrelsen och som delges fullmäktige vid varje möte. Särskilt relevanta remisser kommenteras även i besvarande enhets rapport. Remissvar om avgifter inom ett utbildningssamarbete Remissen som vi inte fick från universitetet fick vi däremot från SFS (Sveriges förenade studentkårer). Den handlade om att hitta en lösning på att internationella utbildningssamarbeten (konsortier) ibland tar ut en avgift för alla studenter som söker till någon av utbildningarna i samarbetet. Denna avgift måste alltså även tas ut för studier vid svenska lärosäten, vilket idag är förbjudet enligt högskolelagen. Utbildningsdepartementets lösning är att dessa avgifter inte ska Helena Dahlberg Kårordförande 2012/2013

32 Meddelandebilaga Bilaga fumm Umeå, Sid 4(4) räknas som avgifter. Vårt svar gick ut på att vi tycker att det är en dålig lösning och att ett alternativ som inte belastar studenternas ekonomi borde väljas. I tjänsten, ort och dag som ovan Linn Raninen Kårordförande 2014/2015 Helena Dahlberg Kårordförande 2012/2013

33 Till fullmäktige den 16 oktober 2014 Kommunikationsenheten Perioden Allmänt Meddelandebilaga Bilaga fumb14-1.3b Umeå, Sid 1(2) Innan sommaruppehållet påbörjades arbetet för hösten. Jag gjorde en studenthandbok riktad för de nya studenterna, två medlemsfoldrar (en i svenska och en i engelska), visitkort åt oss i kårstyrelsen och för kårhuschefen, profilprodukter i form av tröjor för oss i kårstyrelsen, pennor, godis, stressbollar och tygpåsar. Nu under hösten har två annonssidor skapats till tidningen Vertex. Den första var en presentation om oss i kårstyrelsen som kom ut den 2 september. Den andra var en sammanfattning om mottagningen 2014, denna kom ut 30 september. Nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar varannan vecka, NTKs Facebook och hemsida har uppdaterats med event, annonser och information från kårstyrelsen. Jag har satt upp affischer på NTKs anslagstavlor och vid bunkerkulvertarna. En välkomstfilm har producerats tillsammans med YNK produktion AB, som visades på NTKs välkomstdag och som nu finns upplagd på vår Facebook sida. INFARK hade sitt första möte i Lund, vi diskuterade hur mottagningen hade gått, bemötandet av nya studenter, medlemsrekrytering, varför man ska vara medlem i en kår, enheter och slutligen gav vi feedback på varandras hemsidor och tryckmaterial. Jag har sammankallat enheten till ett första möte den 13 oktober. Under detta möte ska vi diskutera vilka frågor vi vill komma att jobba med under verksamhetsåret. Även eventuellt boka in ett datum för en kick-off. Just nu förutan rutinjobbet med uppdateringar och informationsspridning skall jag i veckan påbörja marknadsföreningen av värva en vän-kampanjen, rosaepp och Halloween på kårhuset Origo. Uppföljning av verksamhetsplanen 2014/2015 marknadsföra och informera om engagemang i kåren på ett tydligare sätt genom kårens kommunikationskanaler Jag har inte påbörjat detta arbete, kommer ta upp detta med min enhet. arbeta mer med direktkommunikation till fakultetens studenter för att rekrytera medlemmar och engagerade Vi har haft två inskrivningsdagar på vårt kårhus Origo och en inskrivningslunch nere på konstnärligt campus. Vi har även befunnit oss nere på konstnärligt campus under två luncher med ett informationsbord. Det är inplanerat fler sådana nere på konstnärligt campus men även uppe på stora campus. Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST Informationsenhetens ordförande 2012/ Anneli Maxe

34 Meddelandebilaga Bilaga fumb14-1.3b Umeå, Sid 2(2) Verkställda beslut från fullmäktige Inga beslut rörande kommunikationsenheten har gjorts för berörd period. Remissvar Inga remisser har inkommit för berörd period. I tjänsten, ort och datum som ovan Jennifer Wallace Kommunikationsenhetens ordförande 2014/2015 Umeå naturvetar- och teknologkår TELEFON E-POST Informationsenhetens ordförande 2012/ Anneli Maxe

35 Till fullmäktige den 16:a oktober 2014 Studiesociala Enheten Perioden Allmänt Meddelandebilaga Bilaga fumm14-1.3c Umeå, Sid 1(2) Vid terminsstart har jag haft koll på mottagningsarbetet. Generalerna och phaddrarna har detta år skött sig bra. Incidenter har förekommit men responsen och ledarskapet från de ansvariga har alltid varit bra vid de få tillfällena. En klar skillnad från förra året har beskrivits från universitetet gällande alkohol vid mottagningarna. Arbetet för att göra om belöningssystemet för mottagningsansvariga har påbörjats genom att anordna en sittning för dem i slutet av oktober. Skället till förändring i hur mottagningsansvariga blir belönade är pga. idag är det ett problem då personer har under utbildningen bara varit aktiva pga. de blivit erbjudna mat. Efter utbildningen har de avsagt sig ansvaret och programmet saknar en komplett mottagningsgrupp. Därför erbjuds nu denna sittning i efterhand, då jobbet är avslutat och alla som förtjänar kan ta del av belöningen. NTKs Sångbok har påbörjat sitt arbete. Boken kommer ha två fokus den första innehåller olika traditioner och återkommande aktiviteter vid Umeå universitet och den andra kommer vara studentsånger. Planen är att kunna trycka denna bok innan detta verksamhetsår är slut. Planering inför studentski och humorkvällen har påbörjats. Uppföljning av verksamhetsplanen 2014/2015 NTK skall under verksamhetsåret 14/15 verka för att Undersöka och utvärdera arbetsmiljön på fakultetens campus och tentamenslokaler. Första mötet med studiesociala enheten kommer äga rum den 13 oktober där det kommer tas upp hur enheten skall jobba med arbetsmiljön under verksamhetsåret. att intensifiera kårens arbete med bostadsfrågan, samt sträva efter öka antalet aktörer inom studentbostadsmarknaden Dialoger har förts med olika aktörer på bostadsmarknaden. Ett bostadsseminarium kommer äga rum den 16 oktober där NTK kommer vara med i en paneldebatt angående studentbostäder. Studiesociala enhetens ordförande 2012/ Erik Sjödin

36 Meddelandebilaga att Bilaga fumm14-1.3c Umeå, Sid 2(2) påverka aktörer som kan öka tillgången till lokaler som kan nyttjas av studenter för sociala aktiviteter som tillför gemenskap samt studentkultur. Det har undersökts vilka lokaler som universitetet tillåter sociala aktiviteter i på kvällstid vilket har resulterat i en större medvetenhet bland studenterna om att universitetet även har ett utbud av lokaler. NHSF med stöd från NTK driver frågan om sociala aktiviteter i kulvertarna på kvällar och helger tillsammans med lokalförsörjningsenheten. Superfesteriet anordnar en demonstration för att rädda stipendiegränd lokalen NTK hjälper till i frågan. Verkställda beslut från fullmäktige Inga beslut rörande studiesociala enheten har gjorts för berörd period. Remissvar Inga remisser har inkommit. Viktor Lundström Studiesociala enhetens ordförande 2014/2015 Studiesociala enhetens ordförande 2012/ Erik Sjödin

37

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige

Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige 1(24) Definitiv kallelse och föredragningslista till Karlstad Studentkårs fullmäktige Datum: 12 Mars, 2014 Tid: 17.00 Plats: Sjöströmsalen (1B309), Karlstads universitet 84 Preliminärer a) Mötets öppnande

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU

UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Beslutsuppföljning 2013-09-13 UPPFÖLJNING AV BESLUT FATTADE I AU Augusti Beslut: Avtal med NH om täckning av skuld i syfte att upprätthålla

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Kårordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.6 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Närvarande Ordinarie: (MST) Katarina Nilsson (PED)

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Förnyad bidragsansökan för IAESTE lokalkommitté

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Verksamhetsåret 2011/2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 bokslut för verksamhetsåret 2011/2012 revisionsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer